Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1587 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αγνώστου διαμονής επίδοση, Αιτιολογίας ανεπάρκεια, Παύση οριστική ποινικής διώξεως, Παραγραφή, Εφέσεως απαράδεκτο.
Περίληψη:
Έφεση εκπρόθεσμη. Ο έλεγχος του Αρείου Πάγου περιορίζεται στην ορθότητα της κρίσης για την απόρριψη αυτή. Στοιχεία που πρέπει να περιέχει η αιτιολογία της απορριπτικής της έφεσης απόφασης του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου. Σε περίπτωση όμως που με το ένδικο μέσο αμφισβητούνται ο τόπος κατοικίας εκείνου που ασκεί το ένδικο μέσο και το άγνωστο της διαμονής, πρέπει να διαλαμβάνεται στην απόφαση σχετική αιτιολογία, άλλως ιδρύεται ο εκ του άρθρου 510 αρ. 1 Δ΄ αναιρετικός λόγος. Αν κριθεί κάποιος λόγος βάσιμος ερευνάται η τυχόν παραγραφή της πράξεως. Αναιρεί και Π.Ο.Π.Δ.
Αριθμός 1587/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Στ' Ποινικό Τμήμα
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα, Ανδρέα Τσόλια, Ανδρέα Δουλγεράκη και Γεώργιο Αδαμόπουλο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 19 Μαΐου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Μαύρου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ1 που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δημήτριο Φλώρο, περί αναιρέσεως της 39451/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 22 Σεπτεμβρίου 2008 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1672/2008.

Αφού άκουσε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνει δεκτή η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά τη διάταξη του άρθρου 473 παρ. 1 του ΚΠΔ, όπου ειδική διάταξη νόμου δεν ορίζει διαφορετικά, η προθεσμία για την άσκηση του ένδικου μέσου της έφεσης, αν ο δικαιούμενος δεν είναι παρών κατά την απαγγελία της απόφασης είναι δέκα ημέρες και αρχίζει από την επίδοση της απόφασης, η οποία πρέπει να γίνεται όπως ορίζουν τα άρθρα 155 επόμ. του ίδιου Κώδικα. Αν η έφεση ασκηθεί εκπρόθεσμα, κατά τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 του αυτού Κώδικα, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο έλεγχος του Αρείου Πάγου περιορίζεται στην ορθότητα της κρίσης για την απόρριψη αυτή (Ολ. ΑΠ 3/1995). Η απορριπτική αυτή απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, για να έχει την απαιτούμενη, από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ του ΚΠΔ λόγο αναίρεσης, αρκεί να διαλαμβάνει το χρόνο της νόμιμης επίδοσης της πρωτοβάθμιας απόφασης, εκείνον της άσκησης της έφεσης και το αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει η επίδοση χωρίς να απαιτείται ο ειδικότερος προσδιορισμός τούτου ή η μνεία των, κατά το άρθρο 161 παρ. 1 ΚΠΔ, στοιχείων της εγκυρότητας της επίδοσης (Ολ. ΑΠ 8/1995, 4/1995, 6, 7/1995). Σε περίπτωση όμως που με το ένδικο μέσο αμφισβητούνται ο τόπος κατοικίας εκείνου που ασκεί το ένδικο μέσο και το άγνωστο της διαμονής του, ως και η εντεύθεν αδυναμία γνώσης της επιδόσεως, πρέπει επίσης να διαλαμβάνεται στην απόφαση σχετική αιτιολογία, άλλως ιδρύεται ο κατ' άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' λόγος αναιρέσεως (ΑΠ 1451/2007, 731/2003, 1457/2002). Εξάλλου, η απαιτούμενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία περιλαμβάνει και τη μνεία των αποδεικτικών μέσων, τα οποία έλαβε υπόψη το δικαστήριο για το σχηματισμό της καταδικαστικής ή αθωωτικής ή όποιας άλλης κρίσεως του, ήτοι να προκύπτει ότι έλαβε υπόψη και συνεκτίμησε όλα ανεξαιρέτως τα αποδεικτικά μέσα και όχι μόνο ορισμένα από αυτά. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη 39451/2008 απόφασή του, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών απέρριψε ως απαράδεκτη λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της την 13321/25-10-2997 έφεση του κατηγορουμένου και ήδη αναιρεσείοντος κατά της 32000/ 2000 απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με την οποία αυτός καταδικάστηκε ερήμην σε φυλάκιση δεκαπέντε (15) μηνών, η οποία μετατράπηκε σε χρηματική ποινή και χρηματική ποινή 2.934,70 ευρώ για παράβαση του άρθρου 31 του ν. 1591/1986. Με την άνω έφεση του, η οποία παραδεκτά επισκοπείται από τον Άρειο Πάγο προς έρευνα του λόγου της αναίρεσης, ο αναιρεσείων ως εκκαλών, προκειμένου να δικαιολογήσει το εκπρόθεσμο αυτής, προέβαλε ότι ακύρως επιδόθηκε η εκκαλουμένη απόφαση την 11-6-2001 προς αυτόν ως άγνωστης διαμονής καθόσον πρότερον και κατά το χρόνο εκείνο ήταν γνωστής διαμονής στην οδό ... περιοχής ..... Τον ισχυρισμό του αυτό ανέπτυξε και προφορικώς ο πληρεξούσιος δικηγόρος του ενώπιον του ακροατηρίου του άνω Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και προς απόδειξη του ζήτησε την εξέταση της μάρτυρος ..., η οποία εξετάστηκε και η κατάθεση της περιλαμβάνεται στα πρακτικά της προσβαλλόμενης απόφασης, επικαλέσθηκε δε και έγγραφα, τα οποία προσεκόμισε και ανεγνώσθησαν στο ακροατήριο και τα οποία αναφέρονται στα πρακτικά της απόφασης αυτής. Το άνω Τριμελές Πλημμελειοδικείο διέλαβε στην αιτιολογία ότι "Από το ... αποδεικτικό επίδοσης του αστυφύλακα ... (Α/Τ ...) προκύπτει ότι την ως άνω ημερομηνία επεδόθη στον εκκαλούντα Χ1 η ερήμην του εκδοθείσα απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών με αριθμό 32000/ 2000. Η ανωτέρω απόφαση του επεδόθη ως αγνώστου διαμονής, δεδομένου ότι η τελευταία γνωστή κατοικία του ήτο στην οδό ... και δεν προέκυπτε ότι είχε γνωστοποιήσει αλλαγή κατοικίας. Από το ... έγγραφο της ΔΟΥ ... προς τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών προκύπτει ότι στη ΔΟΥ είχε δηλώσει ως τόπο κατοικίας του την οδό ... και παρά το γεγονός ότι είχε φορολογικές εκκρεμότητες δεν φρόντισε να ενημερώσει την αρμόδια ΔΟΥ ότι είχε αλλάξει κατοικία, ώστε να του επιδοθεί το κλητήριο θέσπισμα στην νέα του κατοικία που ισχυρίζεται ότι είχε την οδό ..., χωρίς όμως να προκύπτει ο ακριβής χρόνος αλλαγής της κατοικίας. Κατά συνέπεια, αφού από της επιδόσεώς της ερήμην απόφασης (11-6-2001) ως το χρόνο άσκησης της κρινόμενης έφεσης (25-10-2007) παρήλθε χρόνος μεγαλύτερος των έξι ετών πρέπει η έφεση να απορριφθεί ως εκπρόθεσμη". Η αιτιολογία όμως αυτή είναι ελλιπής καυίσαφής διότι, ενώ ο αναιρεσείων προς απόδειξη του άνω ισχυρισμού του περί ακυρότητος της προς αυτόν επιδόσεως της εκκαλουμένης, συνεπεία της οποίας δεν έλαβε γνώση αυτής και έτσι άσκησε εκπρόθεσμα την έφεση του, επικαλέστηκε τα άνω αποδεικτικά μέσα, τα οποία μνημονεύονται στα πρακτικά της προσβαλλόμενης απόφασης, από το σκεπτικό όμως αυτής προκύπτει ότι δεν συνεκτιμήθηκαν και έτσι η απόφαση αυτή είναι αναιρετέα κατά τον περί τούτου εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ βάσιμο λόγο της αναίρεσης. Επομένως πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και εν όψει του ότι η πράξη για την οποία ασκήθηκε η ποινική δίωξη κατά του αναιρεσείοντος είναι πλημμέλημα από δε το χρόνο τέλεσης αυτής (2-2-1995 έως 1-11-1995) έως σήμερα έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των οκτώ (8) ετών, το αξιόποινο αυτής παρεγράφη (αρθρ. 111 παρ.3 και 113 παρ.3 ΠΚ) και κατ' εφαρμογή του άρθρου 370 εδ.β' ΚΠΔ πρέπει να παύσει οριστικά η ποινική δίωξη (αρθρ. 518 Κ.Π.Δ.).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί την 39451/2008 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Και
Παύει οριστικά την κατά του κατηγορουμένου ποινική δίωξη του ότι στην Αθήνα, κατά το χρονικό διάστημα από 2-2-1995 έως και 1-11-1995, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος διέπραξε το αδίκημα της φοροδιαφυγής διότι απεδέχθη εικονικά φορολογικά στοιχεία που εκδόθηκαν για συναλλαγές ανύπαρκτες στο σύνολο τους, με σκοπό την απόκρυψη φορολογητέας ύλης. Ειδικότερα, με την ιδιότητα του ασκούντος ατομική επιχείρηση, ζήτησε, έλαβε και κατεχώρησε στα βιβλία της τα πιο κάτω αναλυτικά αναφορικάφορολογικά στοιχεία, τα οποία είναι εικονικά, διότι εκδόθηκαν για ανύπαρκτες συναλλαγές στο σύνολο τους και ειδικότερα δεν υπάρχει αντικείμενο για μίσθωση, γεγονός το οποίο γνώριζε ο κατηγορούμενος και παρά ταύτα απεδέχθη αυτά με σκοπό την απόκρυψη φορολογητέας ύλης.
Τα φορολογικά αυτά στοιχεία είναι τα παρακάτω, και είναι όλα εκδόσεως της επιχείρησης ΕΤΒΑ LEASING AE: 1) τιμ. ... αξίας 204.395 δρχ. 2)τιμ. ... αξίας 204.395 δρχ 3) τιμ. ... αξίας 204.395 δρχ 4) τιμ. ...αξίας 204.395 δρχ 5)τιμ. ... αξίας 201.873 δρχ 6)τιμ. ... αξίας 201.873 δρχ 7) τιμ. ... αξίας 201.873 δρχ 8) τιμ. ... αξίας 201.873 δρχ 9)τιμ. ... αξίας 201.873 δρχ 10) τιμ. ...αξίας 201.873 δρχ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 2 Ιουνίου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, την 1η Ιουλίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή