Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1202 / 2008    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Νόμου εφαρμογή και ερμηνεία, Αμέλεια, Δόλος, Ανώνυμη εταιρία.
Περίληψη:
Παράβαση άρθρου 58α΄ εδ.α’ Ν. 2190/1920. Τιμωρείται μόνο αν τελεσθεί από δόλο. Εσφαλμένη ερμηνεία η εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Αναιρείται η προσβαλλομένη απόφαση που κήρυξε ένοχο τον αναιρεσείοντα για τέλεση από αμέλεια της παράβασης του άρθρου 58 α΄ εδ. α΄ Ν. 2190/1920 για εσφαλμένη ερμηνεία της και κηρύσσεται αυτός αθώος, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 518 ΚΠΔ.

Αριθμός 1202/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


Ζ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γρηγόριο Μάμαλη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (κωλυομένου του Αντιπροέδρου Αρείου Πάγου Μιχαήλ Δέτση), ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως, Αλέξανδρο Νικάκη (που ορίσθηκε με τη με αριθμό 30/2008 Πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου) - Εισηγητή, Θεοδώρα Γκοΐνη, Ανδρέα Τσόλια (που ορίσθηκε με τη με αριθμό 44/2008 Πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου) και Ελευθέριο Μάλλιο, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 9 Απριλίου 2008, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου Στέλιου Γκρόζου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και της Γραμματέως Χριστίνας Σταυροπούλου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου χ1 , που παρέστη με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Εμμανουήλ Γρηγοριάδη, για αναίρεση της με αριθμό 8283/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών. Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Αθηνών με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητά την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 24 Δεκεμβρίου 2007 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 142/2008.
Α φ ο ύ ά κ ο υ σ ε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, που πρότεινε να γίνει δεκτή η προκείμενη αίτηση αναιρέσεως και να κηρυχθεί αθώος ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 26 παρ. 1 του ΠΚ τα κακουργήματα και πλημμελήματα τιμωρούνται μόνον όταν τελούνται με δόλο. Κατ' εξαίρεση στις περιπτώσεις που ορίζει ειδικώς ο νόμος, τα πλημμελήματα τιμωρούνται και όταν τελούνται από αμέλεια. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 58α εδ. α' του Ν.2190/1920, τιμωρούνται με φυλάκιση και χρηματική ποινή 300.000 δρχ. κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας που παραβαίνει τη διάταξη του άρθρου 11 του παρόντος περί υποχρεωτικής πιστοποιήσεως περί καταβολής ή μη του κεφαλαίου και υποβολής της πιστοποιήσεως αυτής στο Υπουργείο Εμπορίου, ως και κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που πιστοποιεί ψευδώς την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου. Από τη διάταξη αυτή σαφώς προκύπτει ότι η παραβίασή της τιμωρείται μόνον όταν τελεσθεί με δόλο, αφού δεν ορίζεται ειδικώς σ' αυτή ότι τιμωρείται όταν τελεσθεί από αμέλεια. Εξάλλου, κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠΔ, λόγο αναιρέσεως της απόφασης συνιστά και η εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλμένη ερμηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει όταν το δικαστήριο αποδίδει σ'αυτήν διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγματικά έχει, ενώ εσφαλμένη εφαρμογή υφίσταται όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε ορθώς τα πραγματικά περιστατικά, που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν στην εφαρμοσθείσα διάταξη. Περαιτέρω, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 518 του ΚΠΔ, όπως αυτό ισχύει ήδη μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 50 αριθμ. 9 του Ν.3160/2003, αν ασκηθεί αναίρεση επειδή έχει γίνει εσφαλμένη εφαρμογή ή ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης, ο 'Αρειος Πάγος δεν παραπέμπει την υπόθεση, αλλά εφαρμόζει τη σωστή ποινική διάταξη και, αν δεν υπάρχει αξιόποινη πράξη, κηρύσσει αθώο τον κατηγορούμενο. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το σκεπτικό σε συνδυασμό με το διατακτικό της αναιρεσιβαλλόμενης αποφάσεως, το Τριμελές Εφετείο Αθηνών κήρυξε ένοχο τον αναιρεσείοντα ότι στην Αθήνα κατά το από 16.2.2001 - 5.5.2001 χρονικό διάστημα από αμέλεια, ήτοι από έλλειψη της προσοχής την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και μπορούσε να καταβάλει, δεν υπέβαλε εμπρόθεσμα, ήτοι εντός είκοσι ημερών από την λήξη της προθεσμίας των δύο μηνών από την πιστοποίηση της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, αντίγραφο του σχετικού Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εμπορίου. Ειδικότερα αν και με την ιδιότητά του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας "ΑΙΓΙΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙς Α.Ε." όφειλε να υποβάλλει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού Πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 15.2.2001, με το οποίο πιστοποιήθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 145.000.000 δρχ. που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 15.11.2000, αυτός, από αμέλεια το υπέβαλε εκπρόθεσμα, ήτοι αν και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής του ήταν η 5.5.2001, αυτός το υπέβαλε μετά από 11,5 μήνες, ήτοι την 17.4.2002. Όμως το ως άνω δικαστήριο με το να καταδικάσει τον αναιρεσείοντα για την αξιόποινη πράξη του άρθρου 58α εδ. α' του Ν.2190/1920, που τέλεσε από αμέλεια, ενώ αυτή τιμωρείται μόνον αν τελείται με δόλο, εσφαλμένα ερμήνευσε την ανωτέρω ουσιαστική ποινική διάταξη.
Συνεπώς η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει ν' αναιρεθεί, κατά το βάσιμο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' ΚΠΔ σχετικό λόγο της αναιρέσεως και περαιτέρω πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 518 ΚΠΔ, εφόσον υπό τα εκτιθέμενα στην προσβαλλομένη απόφαση πραγματικά περιστατικά δεν υφίσταται αξιόποινη πράξη, ο κατηγορούμενος, και ήδη αναιρεσείων, να κηρυχθεί αθώος.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί την 8283/2007 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών. Και
Κηρύσσει αθώο τον κατηγορούμενο και ήδη αναιρεσείοντα, χ1, για την αξιόποινη πράξη του άρθρου 58α εδ. α' του Ν.2190/1920 από αμέλεια, που φέρεται ότι τέλεσε στην Αθήνα από 16.2.2001 έως 5.5.2001.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 30 Απριλίου 2008.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριό του στις 7 Μαΐου 2008.


Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή