Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 100 / 2008    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναβολή συζήτησης, Αποχής δήλωση.
Περίληψη:
Αναβάλλει την εκδίκαση των αιτήσεων αναιρέσεως σε δικάσιμο που θα οριστεί από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, προκειμένου να δικαστούν από σύνθεση στην οποία δεν θα συμμετέχει Αρεοπαγίτης που δήλωσε αποχή.

ΑΡΙΘΜΟΣ 100/2008

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Z’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Mιχαήλ Δέτση, Αντιπρόεδρο, Γρηγόριο Μάμαλη, Θεοδώρα Γκοϊνη, Βασίλειο Κουρκάκη και Ελευθέριο Μάλλιο-Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 5 Δεκεμβρίου 2007, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Βλάσση, (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Χρήστου Πήτα, για να δικάσει τις αιτήσεις των αναιρεσειόντων - κατηγορουμένων: 1. ..... και 2. .... και ήδη κρατούμενου στις Δικαστικές Φυλακές Μαλανδρίνου, που εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Ιωάννη Οικονομόπουλο, περί αναιρέσεως της 13/2006 αποφάσεως Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θράκης. Με συγκατηγορούμενους τους: 1. ....., 2. ...... 3. ...... 4. ...... και 5. ...... Με πολιτικώς ενάγουσα την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία "ALPΗA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα και που στο ακροατήριο δεν παρέστη.
Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θράκης, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ’ αυτή, και οι αναιρεσείοντες - κατηγορούμενοι ζητούν την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στις από 25 Μαΐου 2007 και 24 Μαΐου 2007 δυο χωριστές αιτήσεις αναίρεσης καθώς και στα από 18 Νοεμβρίου 2007 δυο χωριστά δικόγραφα προσθέτων λόγων, οι οποίοι καταχωρίστηκαν στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1010/2007.

Αφού άκουσε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο των αναιρεσειόντων, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθούν οι προκείμενες αιτήσεις αναιρέσεως.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 349 παρ.1 εδάφια πρώτο - τρίτο του ΚΠΔ, όπως τα δύο πρώτα τούτων αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 7 παρ. 5 του ν. 3090/2002 (ΦΕΚ, Α’329/24-12-2002) το δικαστήριο, μετά από πρόταση του εισαγγελέα ή αίτηση κάποιου από τους διαδίκους ή και αυτεπαγγέλτως, μπορεί να διατάξει την αναβολή της δίκης για σημαντικά αίτια που προσδιορίζονται ειδικά στην απόφαση. Μπορεί επίσης για το λόγο αυτόν να διατάξει τη διακοπή της δίκης ή της συνεδρίασης πριν αρχίσει η συζήτηση της υπόθεσης. Η αναβολή γίνεται σε ρητή δικάσιμο, εκτός αν ειδικοί λόγοι που αναφέρονται στην απόφαση του δικαστηρίου ή του συμβουλίου δεν το επιτρέπουν. Ως σημαντικά αίτια κατά την έννοια της εν λόγω διατάξεως είναι κάθε γεγονός προσωπικής ή άλλης φύσεως, ως και το κώλυμα συμμετοχής του δικαστή στην εκδίκαση της υποθέσεως(άρθρα 14παρ. 1 και 15 ΚΠΔ). Στην προκειμένη περίπτωση μετά τη συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως της ..... και του ..... κατά της 13/2006 αποφάσεως του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θράκης ο Αρεοπαγίτης Ελευθέριος Μάλλιος δήλωσε στον Πρόεδρο του τμήματος τούτου αποχή, λόγω του ότι μετά τη συζήτηση της ως άνω αιτήσεως διαπίστωσε ότι υφίσταται κώλυμα συμμετοχής του στην εκδίκαση αυτής, συνιστάμενο στο ότι στην υπόθεση έχει δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ, στη νομική υπηρεσία της οποίας υπηρετεί ο γιος του ....... Μετά ταύτα συντρέχει λόγος αναβολής της προκειμένης υποθέσεως, σε άλλη δικάσιμο που θα ορισθεί από τον Εισαγγελέα, ενόψει του ότι οι αναιρεσείοντες δεν έχουν κληθεί να παραστούν κατά την ημέρα της δημοσιεύσεως της παρούσας απόφασης και η διάταξη του άρθρου 515 παρ. 1 του ΚΠΔ δεν μπορεί να εφαρμοσθεί, εφόσον η εν λόγω αναβολή γίνεται αυτεπαγγέλτως, προκειμένου αυτή να δικαστεί από σύνθεση, στην οποία δεν θα συμμετέχει ο δηλώσας αποχή ως άνω Αρεοπαγίτης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Αναβάλλει την εκδίκαση των από 25-5-2007 και24-5-2007 αιτήσεων αναιρέσεως της ...... και του ...... σε δικάσιμο που θα ορισθεί από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, προκειμένου να δικαστεί από σύνθεση στην οποία δεν θα συμμετέχει ο Αρεοπαγίτης, Ελευθέριος Μάλλιος.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 19 Δεκεμβρίου 2007. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 16 Ιανουαρίου 2008.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


<< Επιστροφή