Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2228 / 2014    (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

Θέμα
Απαράδεκτη αίτηση αναίρεσης, Σύμβαση μαθητείας.
Περίληψη:
Σύμβαση μαθητείας ως σύμβαση ορισμένου χρόνου. Αίτηση αναιρέσεως κατ’ αποφάσεως πρωτοβαθμίου δικαστηρίου, ενώ διαρκεί η καταχρηστική προθεσμία ασκήσεως εφέσεως και δεν μπορεί να συναχθεί εγκύρως ούτε σιωπηρή παραίτηση από το σχετικό δικαίωμα. Απορρίπτει ως απαράδεκτη.

Αριθμός 2228/2014

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Β2 Πολιτικό Τμήμα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους δικαστές Γεώργιο Γιαννούλη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Χριστόφορο Κοσμίδη, Δημήτριο Κόμη, Απόστολο Παπαγεωργίου και Παναγιώτη Κατσιρούμπα, Αρεοπαγίτες.
ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, την 11η Νοεμβρίου 2014, με την παρουσία και της γραμματέως Σπυριδούλας Τζαβίδη, για να δικάσει την υπόθεση, μεταξύ:
ΤΟΥ ΑΝΑΙΡΕΣΕΙΟΝΤΟΣ: ΝΠΔΔ με την επωνυμία "Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού" (ΟΑΕΔ), όπως εκπροσωπείται νόμιμα, που εδρεύει στην Αθήνα και παραστάθηκε δια δηλώσεως (ΚΠολΔ 242 παρ.2) της πληρεξούσιας δικηγόρου Ευφροσύνης Σύρμου, η οποία κατέθεσε προτάσεις.
ΤΩΝ ΑΝΑΙΡΕΣΙΒΛΗΤΩΝ: 1) Κ. Λ.του Σ., κατοίκου ..., που παραστάθηκε δια δηλώσεως (ΚΠολΔ 242 παρ.2) της πληρεξούσιας δικηγόρου ’. Σ, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3226/2004 και μετά από την 136/2014 Πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου, η οποία κατέθεσε προτάσεις και 2) ΝΠΔΔ με την επωνυμία "Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)", όπως εκπροσωπείται νόμιμα, που εδρεύει στην Αθήνα και παραστάθηκε δια δηλώσεως (ΚΠολΔ 242 παρ.2) του πληρεξούσιου δικηγόρου Διονυσίου Καραλή, ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.
Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 7-4-2010 αγωγή του ήδη πρώτου από τους αναιρεσίβλητους και ετέρων προσώπων που δεν είναι διάδικοι στην παρούσα δίκη, η οποία κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Επί της αγωγής εκδόθηκε η 1279/2013 απόφαση του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, την αναίρεση της οποίας ζητεί το αναιρεσείον με την από 4-12-2013 αίτησή του.
Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν, όπως σημειώνεται πιο πάνω. Ο εισηγητής Αρεοπαγίτης, Χριστόφορος Κοσμίδης, ανέγνωσε την από 5-3-2014 έκθεσή του, με την οποία εισηγήθηκε την παραδοχή της αίτησης για αναίρεση της προσβαλλόμενης απόφασης.
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

1.
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 553 παρ.1 ΚΠολΔ, με αίτηση αναιρέσεως επιτρέπεται να προσβληθούν μόνον οι αποφάσεις, κατά των οποίων δεν συγχωρείται πλέον ανακοπή ερημοδικίας ή έφεση. Το δικαίωμα ασκήσεως εφέσεως, περί του οποίου πρόκειται εν προκειμένω, απόλλυται εάν παρέλθει άπρακτη η σχετική προθεσμία. Σύμφωνα με το άρθρο 518 παρ.1 και 2 ΚΠολΔ, η προθεσμία αυτή είναι, κατ' αρχήν, ενός μηνός και αρχίζει από την επίδοση της αποφάσεως που περατώνει τη δίκη στον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας. Εάν, όμως, η απόφαση δεν έχει επιδοθεί, η προθεσμία για την άσκηση έφεσης είναι τριών ετών και αρχίζει από τη δημοσίευση της προσβαλλόμενης απόφασης. Παρά ταύτα και ανεξάρτητα από τις ως άνω προθεσμίες, σύμφωνα με τη γενική, δικονομική αρχή της διαθέσεως (ΚΠολΔ 106) και το άρθρο 98 περ. β' ΚΠολΔ, το δικαίωμα ασκήσεως εφέσεως απόλλυται και όταν χωρήσει, εγκύρως, παραίτηση του δικαιούχου από αυτό. Η παραίτηση, εφ' όσον πρόκειται για δικαίωμα που δεν έχει ασκηθεί ακόμη (άλλως εάν έχει ασκηθεί, ΚΠολΔ 297, 299, βλ. ΟλΑΠ 626/1980) μπορεί να είναι και σιωπηρή, συναγόμενη από τη συμπεριφορά του δικαιούχου. Ως σιωπηρή παραίτηση θεωρείται και η, κατά παράλειψη της ασκήσεως εφέσεως, απ' ευθείας άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως κατά αποφάσεως πρωτοβαθμίου δικαστηρίου. Με την προϋπόθεση, όμως, ότι για την άσκηση της αναιρέσεως κατά παράλειψη της ασκήσεως εφέσεως υπήρξε ειδική πληρεξουσιότητα του δικαιούχου προς το δικηγόρο, ο οποίος ενήργησε για λογαριασμό του (ΚΠολΔ 98 περ. β'). Η τυχόν έλλειψη της ειδικής πληρεξουσιότητας κατά την άσκηση είναι δυνατό να αναπληρωθεί με μεταγενέστερη έγκριση, η οποία επιτρέπεται να περιληφθεί στο έγγραφο με το οποίο χορηγείται πληρεξουσιότητα για τη συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως (πρβλ. ΟλΑΠ 17/2013). Εάν, διαρκούσης της προθεσμίας για την άσκηση εφέσεως και χωρίς να μπορεί να συναχθεί παραίτηση από το σχετικό δικαίωμα, ασκηθεί απ' ευθείας αίτηση αναιρέσεως, αυτή είναι απαράδεκτη.
2.Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, ο αναιρεσείων (εναγόμενος) Οργανισμός, κατά του οποίου, όπως και κατά του φερομένου ως δευτέρου από τους αναιρεσίβλητους, (συνεναγομένου) Ιδρύματος, εκδόθηκε, αντιμωλία των διαδίκων, η προσβαλλόμενη 1279/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, άσκησε την υπό κρίση, από 4-12-2013 άσκηση αναιρέσεως, ισχυριζόμενος ότι "δεν άσκησε έφεση". Κατά την αυτεπάγγελτη έρευνα του παραδεκτού της αιτήσεως αναιρέσεως προκύπτει ότι ο μεν πρώτος από τους αναιρεσίβλητους (ενάγων) αμφισβητεί οποιαδήποτε επίδοση της προσβαλλόμενης απόφασης (ρητώς ισχυρίζεται ότι δεν επιδόθηκε η απόφαση και ότι βρίσκεται σε κίνηση η καταχρηστική προθεσμία του άρθρου 518 παρ.2 ΚΠολΔ), ο δε αναιρεσείων ουδόλως αποδεικνύει τέτοια επίδοση (σε κανένα από τα δύο, επικυρωμένα αντίγραφα της 1279/2013 απόφασης, που προσκομίζει, δεν υπάρχει σχετική επισημείωση δικαστικού επιμελητή). Περαιτέρω, ο αναιρεσείων Οργανισμός ούτε ρητή παραίτηση από το δικαίωμα ασκήσεως εφέσεως επικαλείται, αλλά ούτε και ειδική πληρεξουσιότητα για τη συναγωγή σιωπηρής παραίτησης ή, έστω, μεταγενέστερη έγκριση της σχετικής ενέργειας της δικηγόρου που ενήργησε για λογαριασμό του (προσκομίζεται μόνο το 521/6-6-2013 γενικό πληρεξούσιο, προγενέστερο της ασκήσεως της αιτήσεως αναιρέσεως, από το περιεχόμενο του οποίου δεν είναι δυνατό να συναχθεί ούτε εντολή και πληρεξουσιότητα για παραίτηση από το δικαίωμα ασκήσεως εφέσεως κατά της ως άνω αποφάσεως ούτε έγκριση της ασκήσεως αιτήσεως αναιρέσεως κατά παράλειψη της ασκήσεως εφέσεως).
3.Επειδή, από τα όσα προηγήθηκαν, συνάγεται ότι η ένδικη αίτηση αναιρέσεως έχει ασκηθεί κατά αποφάσεως η οποία μπορεί, ακόμη, να προσβληθεί με έφεση. Επομένως, πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη. Ο αναιρεσείων, που ηττάται, αλλά έχει τα δικονομικά προνόμια του Ελληνικού Δημοσίου, πρέπει να καταδικασθεί στην πληρωμή μέρους των δικαστικών εξόδων των αντιδίκων του.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αίτηση.- Και
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον αναιρεσείοντα να πληρώσει στον καθένα από τους αναιρεσίβλητους τριακόσια (300) ευρώ, για τα δικαστικά του έξοδα.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε στην Αθήνα, την 9η Δεκεμβρίου 2014.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στην Αθήνα, την 15η Δεκεμβρίου 2014.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή