Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1460 / 2009    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Κράτηση προσωρινή.
Περίληψη:
Αναίρεση κατά βουλεύματος που απέρριψε προσφυγή κατηγορουμένου για αντιρρήσεις του κατά της προσωρινής κράτησής του. Απόρριψη τέτοιας αίτησης αναίρεσης ως μη νόμιμης.
Αριθμός 1460/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ζ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Γρηγόριο Μάμαλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Νικόλαο Ζαΐρη και Παναγιώτη Ρουμπή-Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Μιλτιάδη Ανδρειωτέλλη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 11 Μαρτίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου Χ1 κατοίκου ... και ήδη κρατουμένου στη Δικαστική Φυλακή ... που δεν παρέστη στο Συμβούλιο περί αναιρέσεως του υπ' αριθμ. 2001/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών.

Το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, με το ως άνω βούλευμά του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτό, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση του βουλεύματος τούτου, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 27 Νοεμβρίου 2008 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 83/2009.

Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Μιλτιάδης Ανδρειωτέλλης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Παντελή με αριθμό 41/27.1.2009, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
"Εισάγω ενώπιον του Συμβουλίου Σας, την με αριθμό 207/27-11-2008 αίτηση αναίρεσης του Χ1 προσωρινά κρατουμένου στην Δικαστική Φυλακή ... κατά του με αριθμό 2001/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, το οποίο απέρριψε τις αντιρρήσεις του για τη διάρκεια της προσωρινής του κράτησης και εκθέτω τα ακόλουθα: Ι. Κατά τα άρθρα 462 και 463 ΚΠΔ ο κατηγορούμενος μπορεί να ζητήσει την αναίρεση βουλεύματος μόνο στις περιπτώσεις που ο νόμος του δίνει το δικαίωμα τούτο. Περαιτέρω κατά το άρθρο 482 παρ. 1 ΚΠΔ (όπως σήμερα ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 41 παρ. 1 Ν. 3160/2003) ο κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αναίρεση βουλεύματος όταν το βούλευμα α) τον παραπέμπει στο ακροατήριο για κακούργημα και β) όταν παύει προσωρινά την ποινική δίωξη εναντίον του. Εξ άλλου κατά το άρθρο 476 παρ. 1 ΚΠΔ, "όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε εναντίον βουλεύματος για το οποίο δεν προβλέπεται, το δικαστικό συμβούλιο που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του Εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που τυχόν εμφανισθούν, κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο μέσο και διατάσσει την εκτέλεση του βουλεύματος και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που το άσκησε".
ΙΙ. Στην προκείμενη περίπτωση ζητείται η αναίρεση του με αριθμό 2001/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών το οποίο απέρριψε τις αντιρρήσεις του αναιρεσείοντα για τη διάρκεια της προσωρινής του κράτησης. Η αίτηση αυτή όμως σύμφωνα με τα προεκτεθέντα είναι απαράδεκτη, αφού δεν προβλέπεται η άσκηση αναίρεσης κατά το βουλεύματος τούτου. Κατά συνέπεια πρέπει να απορριφθεί και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα.

Για τους λόγους αυτούς Π ρ ο τ ε ί ν ω: 1) Να κηρυχθεί απαράδεκτη η με αριθμό 207/27-11-2008 αίτηση αναίρεσης του Χ1 κατά του με αριθμό 2001/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Και
2) Να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα στον αναιρεσείοντα.
Αθήνα 20 Ιανουαρίου 2009 -
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Γεώργιος Π. Παντελής".

Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο ίδιος ο αναιρεσείων,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά τα άρθρα 462 και 463 ΚΠΔ ο κατηγορούμενος, μπορεί να ζητήσει την αναίρεση βουλεύματος μόνο στις περιπτώσεις που ο νόμος του δίνει το δικαίωμα τούτο, ενώ κατά το άρθρο 582 παρ. 1 του ιδίου Κώδικα, όπως ισχύει σήμερα μετά το άρθρο 41 παρ. 1 του ν. 3160/2003, ο κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αναίρεση βουλεύματος, όταν το βούλευμα: α) τον παραπέμπει στο ακροατήριο για κακούργημα και β) όταν παύσει προσωρινά την ποινική δίωξη εναντίον του.
Από τα ανωτέρω σε συνδυασμό με το άρθρο 287 παρ. 5 ΚΠΔ, όπως το άρθρο αυτό ισχύει μετά το άρθρο 16 του ν. 3160/30.6.2003, ο κατηγορούμενος δεν έχει πλέον το δικαίωμα να στραφεί με αίτηση αναίρεσης κατά βουλεύματος που επιλύει αντίρρησή του ως προς τη συμπλήρωση του ανωτάτου ορίου της προσωρινής κράτησής του, χωρίς μάλιστα αυτό να αντίκειται στη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ.
Εξάλλου κατά το άρθρο 476 παρ. 1 ΚΠΔ, όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε εναντίον βουλεύματος για το οποίο δεν προβλέπεται τέτοιο, το δικαστικό συμβούλιο, που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά ύστερα από πρόταση του Εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που τυχόν εμφανισθούν, κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο μέσο και διατάσσει την εκτέλεση του βουλεύματος και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που το άσκησε.
Στην προκειμένη περίπτωση με την κρινόμενη αίτηση ζητείται η αναίρεση του υπ' αριθμ. 2001/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, το οποίο απέρριψε την από 1-9-2008 αναφορά- αίτηση θεραπείας και προσφυγή του ήδη αναιρεσείοντος με την οποία πρόβαλε αντιρρήσεις κατά της προσωρινής κράτησής του δυνάμει του υπ' αριθμ. 1/28-1-2008 εντάλματος προσωρινής κράτησης που έχει εκδώσει σε βάρος του η Ανακρίτρια του 9ου Ειδικού Ανακριτικού Τμήματος Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με την επίκληση ως λόγων αναίρεσης την εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης και την έλλειψη ειδικής αιτιολογίας. Η αίτηση όμως αυτή, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, αφού δεν προβλέπεται το ένδικο μέσο της αναίρεσης κατά του ανωτέρω βουλεύματος με το οποίο το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο επέλυσε αντιρρήσεις του αναιρεσείοντος ως προς το ανώτατο όριο της προσωρινής κράτησής του, μετά και την ειδοποίηση για προσέλευσή του ενώπιον του Συμβουλίου τούτου για να εκθέσει τις απόψεις του και μη εμφάνιση αυτού (αναιρεσείοντος) στο Συμβούλιο τούτο, όπως προκύπτει από τη σχετική επί του φακέλου επισημείωση του αρμόδιου γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου. Τέλος, πρέπει να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 476 παρ. 1 και 583 παρ. 1 ΚΠΔ.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 27 Νοεμβρίου 2008 αίτηση του Χ1 για αναίρεση του υπ' αρ. 2001/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 22 Μαΐου 2009.
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 12 Ιουνίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή