Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1121 / 2010    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας επάρκεια, Νόμου εφαρμογή και ερμηνεία, Ποινή, Αλλοδαπού απέλαση.
Περίληψη:
Αντιρρήσεις κατά της εκτελέσεως πρέπει να αναφέρονται αποκλειστικά και μόνο στην εκτελεστότητα της αποφάσεως. Αρμόδιο το Δικαστήριο των Πλημμελειοδικών του τόπου όπου εκτίεται η ποινή. Έννοια των διατάξεων του άρθρου 565 ΚΠΔ. Ο όρος "ποινή" περιλαμβάνει και τις παρεπόμενες ποινές ή τα μέτρα ασφαλείας που έχουν στερητικό ή περιοριστικό της ελευθερίας χαρακτήρα, όπως είναι η απέλαση αλλοδαπού καταδικασμένου. Πρέπει οι αντιρρήσεις να αφορούν σε ποινή, που βρίσκεται στο στάδιο της εκτίσεως. Αίτηση για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, καθώς και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των άνω διατάξεων. Απορρίπτει αίτηση.
Αριθμός 1121/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' Ποινικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο-Εισηγητή, Παναγιώτη Ρουμπή, Γεώργιο Μπατζαλέξη και Χριστόφορο Κοσμίδη, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 26 Ιανουαρίου 2010, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Ψάνη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση
του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, κρατουμένου στην Αγροτική Φυλακή ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Λεωνίδα Κωνσταντόπουλο, περί αναιρέσεως της 1636/2009 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημ/κείου Ναυπλίου. Το Τριμελές Πλημ/κείο Ναυπλίου, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 23 Οκτωβρίου 2009 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1548/2009.
Αφού άκουσε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά, καθώς και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναιρέσεως.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με τη διάταξη του όρθρου 565 του Κ.Π.Δ., "κάθε αμφιβολία ή αντίρρηση σχετικά με την εκτελεστότητα της απόφασης και το είδος ή τη διάρκεια της ποινής, επιλύονται, από το δικαστήριο των πλημμελειοδικών του τόπου όπου εκτίεται η ποινή". Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι: 1) Ο όρος ποινή στο άρθρο αυτό χρησιμοποιείται με την ευρεία του έννοια και περιλαμβάνει και τις παρεπόμενες ποινές ή τα μέτρα ασφάλειας που έχουν στερητικό ή περιοριστικό της ελευθερίας χαρακτήρα, όπως είναι και η απέλαση του αλλοδαπού καταδικασμένου, 2) οι αντιρρήσεις του καταδικασμένου πρέπει να αναφέρονται αποκλειστικά και μόνο στην εκτελεστότητα της απόφασης και στο είδος ή τη διάρκεια της ποινής, υπό την προαναφερόμενη ευρεία έννοια της, και 3) για να είναι οι αντιρρήσεις παραδεκτές και να εξετασθούν από το πλημμελειοδικείο "του τόπου έκτισης της ποινής", πρέπει οι αντιρρήσεις αυτές να αφορούν σε ποινή που βρίσκεται σε στάδιο έκτισης, δηλαδή να διαρκεί ακόμη η εκτέλεση της απόφασης. Έτσι, όταν η εκτέλεση της απόφασης έχει συντελεσθεί ολοκληρωτικά, το άρθρο αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί, αφού δεν υπάρχει στάδιο εκτέλεσης. Περαιτέρω, το άρθρο 74 παρ. 1 του ΠΚ, που ρυθμίζει το μέτρο ασφάλειας της απέλασης αλλοδαπού, ορίζει ότι: "το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την απέλαση αλλοδαπού που καταδικάσθηκε σε κάθειρξη ή φυλάκιση με την επιφύλαξη των διατάξεων που περιλαμβάνονται στις διεθνείς συμβάσεις που έχουν κυρωθεί από τη χώρα. Επίσης, στο άρθρο 99 παρ. 2, 3 και 4 του ίδιου κώδικα, ορίζονται, αντιστοίχως, ότι: "Αν αλλοδαπός στον οποίο δεν χορηγήθηκε πολιτικό άσυλο καταδικασθεί σε περιοριστική της ελευθερίας ποινή μέχρι πέντε ετών και διαταχθεί με την ίδια απόφαση η απέλαση του από τη χώρα, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την επ' αόριστο αναστολή της εκτέλεσης της ποινής κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου και των άρθρων 100 έως 102 του παρόντος Κώδικα, οπότε εκτελείται αμέσως η απέλαση...", "Ο απελαθείς αλλοδαπός, του οποίου έχει ανασταλεί η ποινή κατά τα ανωτέρω, μπορεί να επιστρέφει στη χώρα με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης αφού περάσει πενταετία από την απέλαση και για ορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο παρατείνεται...", και "Ο αλλοδαπός της προηγούμενης παραγράφου, που εισέρχεται ή επιχειρεί να εισέλθει παράνομα στη χώρα, τιμωρείται με ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον δύο ετών, η οποία δεν αναστέλλεται με κανένα τρόπο και εκτελείται αθροιστικώς με την ανασταλείσα ποινή". Από τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι η απέλαση που διατάχθηκε με δικαστική απόφαση βάσει των άρθρων 74 παρ. 1 και 99 παρ. 2 του ΠΚ είναι μέτρο ασφάλειας, είναι αόριστη, σε ουδεμία περίπτωση μπορεί ο απελαθείς να επανέλθει στη χώρα προ της παρόδου πενταετίας, η δε επιστροφή του εξαρτάται μόνο από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Περαιτέρω συνάγεται ότι η δικαστική απόφαση που διατάσσει απέλαση αλλοδαπού εξακολουθεί να ισχύει και μετά την σε εκτέλεση αυτής απέλαση του αλλοδαπού, αν δε ο απελαθείς αλλοδαπός επανέλθει στη χώρα παρανόμως, τιμωρείται με την από το άρθρο 99 παρ. 4 προβλεπόμενη ποινή και απελαύνεται και πάλι σε εκτέλεση της ίδιας δικαστικής απόφασης. Στην προκειμένη περίπτωση, ο κρατούμενος των Αγροτικών Φυλακών ..., Χ, εμφανίστηκε στις 23-10-2009 στο Γραμματέα των Φυλακών αυτών και δήλωσε, για την οποία δήλωση, συντάχθηκε η με αριθμό ... έκθεση του Γραμματέα, ότι ασκεί αναίρεση κατά της υπ' αρ. 1636/2009 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημ/κείου Ναυπλίου με την οποία απορρίφθηκαν οι αντιρρήσεις του κατά της υπ' αρ. 60579/4-10-2008 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημ/κείου Αθηνών και ζήτησε την παραδοχή της αναιρέσεως και την εξαφάνιση της παραπάνω απόφασης για τους ακόλουθους λόγους: 1) της ελλείψεως της ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας των πραγματικών περιστατικών, στα οποία στηρίχθηκε η απόρριψη της αιτήσεώς του και 2) της εσφαλμένης εφαρμογής και ερμηνείας, ως προς την αναστολή εκτελέσεως της παρεπόμενης ποινής του, της απελάσεώς του από τη χώρα, για τους εκτιθέμενους στην έκθεση αυτή λόγους. Η αίτησή του στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 565 ΚΠΔ και πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω. Από τα έγγραφα που υπάρχουν στη δικογραφία την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα του αντιλέγοντος-κατηγορουμένου στο ακροατήριο του δικάσαντος Δικαστηρίου, τα οποία (αποδεικτικά μέσα), παραδεκτά επισκοπούνται από το Δικαστήριο αυτό, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Με την με αριθμό 60579/4-10-2008 απόφαση του Β' Αυτοφώτου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών καταδικάστηκε ο αντιλέγων σε ποινή φυλακίσεως εννέα (9) μηνών και χρηματική ποινή χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, για πλαστογραφία μετά χρήσεως (άρθρο 216 παρ. 1 ΠΚ) και παράβαση του άρθρου 83 παρ. 1 ν. 3386/2005, ειδικότερα δε για παράνομη είσοδο στη χώρα, ποινή η οποία ανεστάλη επ' αόριστον και ως μέτρο ασφαλείας διατάχθηκε η απέλασή του, η οποία και εκτελέστηκε. Ακολούθως ο αντιλέγων επέστρεψε στην Ελλάδα την 12-5-2009 οπότε συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, λόγω της προαναφερθείσας καταδίκης του και της δικαστικής απελάσεως του, ακολούθως δε με την με αριθμό 37757/12-5-2009 απόφαση του Β' Αυτοφώρου Τριμελούς .Πλημμελειοδικείου Αθηνών καταδικάστηκε σε ποινή φυλακίσεως δύο (2) ετών για παράβαση του άρθρου 99 παρ.4 και 2 του ΠΚ, ειδικότερα για παράνομη επανείσοδο στη χώρα, η οποία μετετράπη προς δέκα (10) ευρώ ημερησίως, χωρίς να χορηγηθεί ανασταλτική δύναμη στην άσκηση εφέσεως. Έκτοτε (12-5-2009) ο αντιλέγων-κατηγορούμενος εκτίει αθροιστικά τις προαναφερόμενες ποινές που του επιβλήθηκαν με τις με αριθμό ...αποφάσεις του Β' Αυτοφώρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, όπως προκύπτει από το από ... πιστοποιητικό κράτησης του Αγροτικού Καταστήματος Κράτησης .... Ακολούθως, με την αριθμό 55116/6-8-2009 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών μετετράπη η παραπάνω ποινή φυλακίσεως των εννέα (9) μηνών, που του επιβλήθηκε με τη με αριθμό 60579/4-10-2008 απόφαση του Β' Αυτοφώρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, προς δέκα (10) ευρώ ημερησίως. Το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη: α) το ότι η απέλαση του αντιλέγοντας - κατηγορουμένου, που διατάχθηκε με την με αριθμό 60579/4-10-2008 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, ήταν μέτρο ασφαλείας, για το λόγο αυτόν άλλωστε ανεστάλη η εκτέλεση της ποινής που του επιβλήθηκε και εκτελέστηκε η δικαστική του απέλαση, β) ότι, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στη μείζονα σκέψη της παρούσας, η δικαστική απόφαση που διατάσσει απέλαση αλλοδαπού εξακολουθεί να ισχύει και μετά την σε εκτέλεση αυτής απέλαση του αλλοδαπού, αν δε ο απελαθείς αλλοδαπός επανέλθει στη χώρα παρανόμως, τιμωρείται με την από το άρθρο 99 παρ. 4 προβλεπόμενη ποινή και απελαύνεται και πάλι σε εκτέλεση της ίδιας δικαστικής απόφασης, γ) ότι ο αντιλέγων επανήλθε στη χώρα παράνομα την 12-5-2009, με συνέπεια να καταδικαστεί δυνάμει της υπ' αριθμ. 37757/12-5-2009 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, χωρίς να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της τριετίας, με συνέπεια το ως άνω μέτρο ασφαλείας να μην έχει ακόμη παραγραφεί (βλ. αρθρ. 75 παρ. 1 του ΠΚ), σε συνδυασμό δ) με το ότι δεν αποδείχθηκε αν ο αντιλέγων-κατηγορούμενος, παρά τον επιγενόμενο γάμο του το Δεκέμβριο του 2008 με την Λ, μετά την έκδοση της με αριθμό 60579/4-10-2008 απόφασης του Β' Αυτοφώρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλακίσεως εννέα (9) μηνών και χρηματική ποινή χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, ποινή η οποία ανεστάλη επ' αόριστον και ως μέτρο ασφαλείας διατάχθηκε η απέλαση του, έχει ενταχθεί πλήρως στην Ελληνική κοινωνία, καθώς δεν προέκυψε πόσα χρόνια διέμενε στην Ελλάδα πριν την απέλαση του, ούτε ποία ήταν η εργασία του (ο ισχυρισμός δε του αντιλέγοντας ότι η σύζυγος του τίλεί ήδη σε κατάσταση εγκυμοσύνης και επιθυμεί να της συμπαρασταθεί), δεν είναι από μόνος του επαρκές στοιχείο ώστε να μην εκτελεστεί η προαναφερθείσα απέλασή του (αντιλέγοντας - κατηγορουμένου), που διατάχθηκε με την με αριθμό 60579/4-10-2008 απόφαση του Β' Αυτοφώρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, δεδομένου ότι η ίδια εργάζεται και μπορεί να αυτοσυντηρηθεί (βλ. υπ' αριθμ. ... βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής του Τμήματος Αλλοδαπών του ... της Λ, η οποία συνοδεύει τις από 7-8-2009 κρινόμενες αντιρρήσεις του αντιλέγοντος).
Συνεπώς πρέπει οι κρινόμενες από 7-8-2009 αντιρρήσεις του αντιλέγοντος κατά της εκτελεστότητας της υπ' αριθμ. 60579/4-10-2008 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών ν' απορριφθούν ως κατ' ουσία αβάσιμες.
Κατόπιν αυτών, το δικάσαν Δικαστήριο με πλήρη και σαφής αιτιολογία, ορθά απέρριψε τις αντιρρήσεις του ήδη αναιρεσείοντος και σωστά ερμήνευσε και εφάρμοσε τις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις.
Επομένως, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' και Ε' ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως της κρινόμενης αιτήσεως, με τους οποίους αποδίδονται στην προσβαλλόμενη απόφαση οι πλημμέλειες της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, αλλά και της ελλείψεως νόμιμης βάσεως, πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι. Κατά τα λοιπά, με τους πιο πάνω λόγους αναιρέσεως, πλήττεται απαραδέκτως η άνω απόφαση για εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων και των πραγματικών περιστατικών.
Κατόπιν αυτών, εφόσον δεν υπάρχει άλλος παραδεκτός λόγος αναιρέσεως για έρευνα, πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση στο σύνολό της και να καταδικαστεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (ΚΠΔ 583 παρ.1).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 23 Οκτωβρίου 2009 (υπ' αριθμ. πρωτ. εκθ. 39/2009) ενώπιον του Γραμματέα των Αγροτικών Φυλακών ..., αίτηση του Χ, για αναίρεση της με αριθμό 1636/2009 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημ/κείου Ναυπλίου. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ΕΥΡΩ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 4 Μαΐου 2010.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 27 Μαΐου 2010.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή