Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2391 / 2009    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Πληρεξουσιότητα.
Περίληψη:
Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη, γιατί η ασκήσασα δικηγόρος δεν είναι παραστάσα και το προσαρτώμενο πληρεξούσιο δεν την εξουσιοδοτεί σε άσκηση αναιρέσεως κατά της προσβαλλόμενης αποφάσεως, η δε προσαρτώμενη στους πρόσθετους λόγους εξουσιοδότηση, φέρει ημερομηνία μεταγενέστερη του χρόνου ασκήσεως της αιτήσεως αναιρέσεως.
ΑΡΙΘΜΟΣ 2391/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Z' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Θεοδώρα Γκοΐνη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο - Εισηγητή, Ιωάννη Παπαδόπουλο, Ιωάννη Γιαννακόπουλο και Ανδρέα Ξένο, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ευτέρπης Κουτζαμάνη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Χρήστου Πήτα.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 11 Νοεμβρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, κατοίκου ... και ήδη κρατούμενου στις Φυλακές Τρικάλων, ο οποίος δεν παραστάθηκε στο συμβούλιο, περί αναιρέσεως της υπ' αριθμ. 5050/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών.
Το Τριμελές Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 23 Μαρτίου 2009 αίτησή του αναιρέσεως, μετά των από 7 Απριλίου 2009 προσθέτων λόγων, που καταχωρίστηκαν στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 486/2009.

Έπειτα η Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευτέρπη Κουτζαμάνη εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Βλάσση με αριθμό 188/20.5.2009, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγω, σύμφωνα με το άρθρο 476 § 1 ΚΠΔ την υπ'αριθμ. 115/2009 αίτηση αναίρεσης το κατηγορουμένου Χ, κατοίκου ... (ήδη κρατουμένου στο Κατάστημα Κράτησης...), ως και τους από 7-4-2009 πρόσθετους λόγους αναιρέσεως, κατά της υπ'αριθμ. 5050/2007 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών, με την οποία καταδικάστηκε κατ'έφεση, ερήμην (ως αγνώστου διαμονής) σε ποινή φυλάκισης δέκα πέντε (15) μηνών (μετατραπείσα προς πέντε (5) ευρώ ημερησίως) για απάτη, και εκθέτω τα εξής:
Κατά τη διάταξη του άρθρου 476 § 1 Κ.Π.Δ όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν είχε το δικαίωμα ή εναντίον αποφάσεως ή βουλεύματος για τα οποία δεν προβλέπεται ή όταν ασκήθηκε εκπρόθεσμα ή χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις που ορίζονται από το νόμο για την άσκησή του, τότε είναι απαράδεκτο και ως τέτοιο απορριπτέο.
Στην προκειμένη περίπτωση η κρινομένη αίτηση αναίρεσης ασκήθηκε στις 23-3-2009 από την δικηγόρο Αθηνών Μαρία Ζερβάκη για λογαριασμό του κατηγορουμένου Χ, δυνάμει της από 8-3-2009 επισυναπτόμενης εξουσιοδοτήσεως του τελευταίου, στην οποία (εξουσιοδότηση) μνημονεύονται σωρεία καταδικαστικών αποφάσεων για άσκηση εφέσεως ή αναιρέσεως, όχι όμως και η παραπάνω (5050/2007) απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών.
Συνεπώς, η κρινομένη αίτηση αναίρεσης ασκήθηκε από την δικηγόρο Αθηνών Μαρία Ζερβάκη για λογαριασμό του κατηγορουμένου, χωρίς έγγραφη εξουσιοδότηση του τελευταίου με την οποία να παρέχεται η εντολή στην ανωτέρω δικηγόρο να ασκήσει αναίρεση ως αντιπρόσωπός του κατά της εν λόγω αποφάσεως. Η εκ των υστέρων δε χορήγηση της εντολής προς την ανωτέρω δικηγόρο, δυνάμει της από 6-4-2009 εξουσιοδοτήσεως του τελευταίου, για άσκηση αναίρεσης κατά της 5050/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, που προσκομίζεται με τους πρόσθετους λόγους αναίρεσης, στερείται εννόμου σημασίας και δεν μπορεί να ισχυροποιήσει αναδρομικώς την υπό κρίση αίτηση αναίρεσης, αφού η εντολή αυτή δεν υπήρχε κατά το χρόνο (23-3-2009) ασκήσεως της ένδικης αναίρεσης (ΑΠ 1567/2006).
Είναι, λοιπόν, προφανές, ότι η κρινομένη αίτηση ασκήθηκε χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων που ορίζονται από το νόμο (αρ. 465 § 1 σε συνδ. με 96 § 1 ΚΠΔ). Πρέπει, επομένως, να απορριφθούν η υπό κρίση αίτηση αναίρεσης και οι πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης ως απαράδεκτοι, σύμφωνα με το άρθρο 476 § 1 ΚΠΔ, και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα σε βάρος του αναιρεσείοντος.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Π ρ ο τ ε ί ν ω να απορριφθούν η υπ'αριθμ. 115/2009 αίτηση αναίρεσης του κατηγορουμένου Χ, κατοίκου ... (ήδη κρατουμένου στο Κατάστημα Κράτησης ...) ως και οι από 7-4-2009 πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης, κατά της υπ'αριθμ. 5050/2007 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών και να επιβληθούν στον αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα. Αθήνα 7 Μαΐου 2009
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου ΠάγουΓεώργιος Βλάσσης
Αφού άκουσε
την Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τις διατάξεις του άρθρου 465 παρ. 1 του ΚΠοινΔ, στις οποίες ορίζεται ότι το ένδικο μέσο μπορεί να ασκηθεί αυτοπροσώπως ή και μέσω αντιπροσώπου που έχει εντολή κατά τους όρους του άρθρου 96 παρ. 1 και το πληρεξούσιο ή επικυρωμένο αντίγραφό του, προσαρτάται στη σχετική έκθεση, σαφώς προκύπτει ότι η εντολή του κατηγορουμένου προς τον αντιπρόσωπο, πρέπει να υπάρχει κατά τη στιγμή που ο τελευταίος υπογράφει τη σχετική έκθεση αναιρέσεως, η έλλειψή της δε κατά τον χρόνο αυτό δεν αναπληρώνεται με τη μεταγενέστερη χορήγησή της. Απλώς το πληρεξούσιο, που όμως ήδη υπάρχει κατά την άσκηση του ένδικου μέσου, μπορεί να προσκομισθεί στο γραμματέα ενώπιον του οποίου ασκήθηκε το ένδικο μέσο μέσα σε είκοσι ημέρες από την άσκησή του. Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 476 παρ. 1 ΚΠοινΔ, όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε, πλην άλλων περιπτώσεων, από πρόσωπο που δεν είχε το δικαίωμα να το ασκήσει ή χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις που ορίζονται από το νόμο για την άσκησή του, το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο (ως συμβούλιο) που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του Εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που τυχόν εμφανισθούν, κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο μέσο και διατάσσει την εκτέλεση της αποφάσεως που έχει προσβληθεί και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο μέσο.
Στην προκειμένη περίπτωση, με την κρινόμενη με αριθ. εκθ. 115/ 23-3-2009 αίτηση αναιρέσεως, που κατατέθηκε στο γραμματέα του Εφετείου Αθηνών, προσβάλλεται η με αριθ. 5050/2007 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, με την οποία ο αναιρεσείων, απών και μη εκπροσωπηθείς δια πληρεξουσίου δικηγόρου, καταδικάσθηκε, για απάτη, κατόπιν εφέσεως του Εισαγγελέα, σε ποινή φυλακίσεως 15 μηνών. Η εν λόγω απόφαση δημοσιεύθηκε στις 8-6-2007 και καταχωρήθηκε στο ειδικό βιβλίο στις 11-7-2007. Την κρινόμενη ως άνω αίτηση αναιρέσεως, άσκησε στις 23-3-2009, "ως πληρεξουσία" του παραπάνω καταδικασθέντος, η δικηγόρος Αθηνών Μαρία Ζερβάκη. Όμως, η προσαρτηθείσα στην έκθεση αναιρέσεως από 8-3-2009 εξουσιοδότηση, όπως από αυτή προκύπτει, δεν εξουσιοδοτεί την άνω δικηγόρο να ασκήσει αναίρεση κατά της συγκεκριμένης ως άνω προσβαλλόμενης αποφάσεως. Την παραπάνω παράλειψη, δε μπορεί να καλύψει η προσαρτώμενη στους ασκηθέντες από 7-4-2009 προσθέτους λόγους αναιρέσεως από 6-4-2009 νέα εξουσιοδότηση του καταδικασθέντος για άσκηση προσθέτων λόγων, από την οποία προκύπτει και έγκριση της ασκηθείσας 115/23-3-2009 αιτήσεως αναιρέσεως, αφού φέρει μεταγενέστερη της αιτήσεως αναιρέσεως ημερομηνία. Επομένως, κατόπιν όλων των ανωτέρω, πρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 465, 476 παρ. 1, 509 και 513 παρ. 1α ΚΠοινΔ να απορριφθεί ως απαράδεκτη, η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως και οι πρόσθετοι λόγοι αυτής, που προϋποθέτουν παραδεκτή άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως και να επιβληθούν στον αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα (άρθρα 476 παρ. 1, 583 παρ. 1 ΚΠοινΔ). Σημειώνεται ότι για την απόρριψη της αιτήσεως αυτής, μετά των προσθέτων λόγων αυτής, ως απαράδεκτης κλήθηκε να προσέλθει και να εκθέσει τις απόψεις του στο Συμβούλιο τούτο η αντίκλητος δικηγόρος του αναιρεσείοντος (άρθρο 476 παρ.1 εδαφ. τελευταίο ΚΠοινΔ), όπως προκύπτει από τη σχετική επισημείωση του αρμόδιου Γραμματέα επί του φακέλου της δικογραφίας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει τη με αριθ.εκθ.115/23-3-2009 αίτηση του Χ, μετά των από 7-4-2009 προσθέτων λόγων αυτής, περί αναιρέσεως της με αριθμό 5050/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου (Πλημμελημάτων) Αθηνών. Και.

Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, εκ διακοσίων είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 25 Νοεμβρίου 2009. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 9 Δεκεμβρίου 2009.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή