Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2236 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Προθεσμία, Εισαγγελέας Αρείου Πάγου, Δυσφήμηση συκοφαντική, Τύπος.
Περίληψη:
Πράξη συκοφαντική δυσφήμιση δια του τύπου. Αίτηση αναιρέσεως. Προθεσμία 10ήμερη. Αρχίζει από την καταχώρηση της αποφάσεως στο ειδικό βιβλίο. Ειδικά όταν ασκείται με δήλωση που επιδίδεται στον Εισαγγελέα είναι 20ήμερη. Συντέμνεται στο ήμισυ όταν το έγκλημα τελείται δια του τύπου. Πώς και πότε προβάλλονται οι λόγοι ανωτέρας βίας που δικαιολογούν εκπρόθεσμη άσκηση του ενδίκου μέσου (ΑΠ 411/2003, ΑΠ 886/2008). Απόρριψη απαράδεκτης αιτήσεως που ασκήθηκε εκπροθέσμως χωρίς να προβάλλεται λόγος ανωτέρας βίας. Η μεταγενέστερη προβολή του, ενώ ήταν γνωστός όταν ασκήθηκε η αναίρεση, είναι απαράδεκτη.
ΑΡΙΘΜΟΣ 2236/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Παπαηλιού, Παναγιώτη Ρουμπή, Γεώργιο Μπατζαλέξη - Εισηγητή και Χριστόφορο Κοσμίδη, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Νικολούδη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 20 Οκτωβρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, κατοίκου ..., ο οποίος δεν παραστάθηκε, περί αναιρέσεως της υπ' αριθμ. 1461-1462/2008 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης. Με πολιτικώς ενάγοντες τους: 1. Ψ1, κάτοικο ..., 2. Ψ2, κάτοικο ... και 3. Ψ3, κάτοικο ... .

Το Πενταμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 2 Μαρτίου 2009 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 537/2009.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Παναγιώτης Νικολούδης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασιλείου Μαρκή με αριθμό 176/13.5.09, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 476 παρ. 1 και 485 παρ. 1 Κ.Π.Δ., την από 2-3-2009 αναίρεση του Χ, κατοίκου ..., κατά της 1461-1462/2008 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, με την οποία καταδικάσθηκε σε συνολική ποινή κάθειρξης 7 ετών για κακουργηματική υπεξαίρεση και κακουργηματική πλαστογραφία και εκθέτω τα εξής:
Ι. Από τις διατάξεις των άρθρων 507 παρ. 1 και 473 παρ. 1,2 και 3 Κ.Π.Δ., όπως η παρ. 1 του τελευταίου αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παρ. 6 του Ν.1653/1986 και η παρ. 3 αυτού προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.968/1979, προκύπτει ότι η προθεσμία για την άσκηση αναίρεσης είναι δέκα ημέρες και, αν η δημοσίευση της απόφασης έγινε με παρόντα τον κατηγορούμενο, αρχίζει από τότε που η τελεσίδικη απόφαση θα καταχωριστεί καθαρογραφημένη στο ειδικό βιβλίο, που τηρείται για σκοπό αυτό από τη γραμματεία του ποινικού δικαστηρίου. Αν δε πρόκειται για καταδικαστική απόφαση η αναίρεση μπορεί να ασκηθεί μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών με δήλωση που επιδίδεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
ΙΙ. Στη προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τη σχετική βεβαίωση της αρμόδιας γραμματέως, επί του σώματος της απόφασης η προσβαλλομένη με την υπό κρίση αίτηση αναίρεσης με αριθμό 1461-1462/2008 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, που δίκασε κατ'έφεση και η οποία απαγγέλθηκε παρουσία του κατηγορουμένου και ήδη αναιρεσείοντος, καταχωρίστηκε καθαρογραφημένη στο ειδικό βιβλίο του Εφείου Θεσσαλονίκης στις 11-2-2009. Η κρινομένη αναίρεση ασκήθηκε με δήλωση που επιδόθηκε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στις 17-3-2009 (βλ. σχετική βεβαίωση αρμόδιου Δικαστικού Επιμελητή επί της δηλώσεως). 'Ετσι όμως η άσκησή της έγινε μετά την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας τόσο των δέκα, όσο και των είκοσι ημερών από της καταχωρίσεως της απόφασης στο ειδικό βιβλίο και για τον λόγο αυτό είναι εκπρόθεσμη. Μετά ταύτα και δεδομένου ότι ο αναιρεσείων δεν επικαλείται οποιοδήποτε λόγο για την δικαιολόγηση της εκπρόθεσμης άσκησής της, πρέπει η αναίρεση αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 476 παρ. 1, 485 παρ. 1 και 583 Κ.Π.Δ., να κηρυχθεί απαράδεκτη, να διαταχθεί η εκτέλεση της απόφασης κατά της οποίας ασκήθηκε και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα στον αναιρεσείοντα.
Για τους λόγους αυτούς Π ρ ο τ ε ί ν ω
Ι. Να απορριφθεί ως απαράδεκτη η αίτηση του κατηγορουμένου Χ, κατοίκου ... και ήδη κρατουμένου Φυλακής Τρικάλων, για αναίρεση της με αριθμό 1461-1462/2008 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης που ασκήθηκε με δήλωση που επιδόθηκε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στις 17-3-2009.
ΙΙ. Να διαταχθεί η εκτέλεση της παραπάνω απόφασης και
ΙΙΙ. Να επιβληθούν στον αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα που ανέρχονται σε 210 Ευρώ.
Αθήνα 11 Μαΐου 2009
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Βασίλειος Μαρκής"

Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 473 παρ. 1, 2 και 507 παρ. 1 εδ. α` του ΚΠΔ, προκύπτει ότι η προθεσμία για την άσκηση του ένδικου μέσου της αναίρεσης, όταν ο κατηγορούμενος είναι παρών κατά την απαγγελία τελεσίδικης απόφασης και διαμένει στην ημεδαπή, είναι δέκα ημέρες και αρχίζει από την καταχώριση της απόφασης καθαρογραμμένης στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 473 παρ. 3 του πιο πάνω Κώδικα, αν δε η αναίρεση ασκηθεί με δήλωση που επιδίδεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η προθεσμία αυτή είναι 20 ημέρες και αρχίζει από την κατά τα άνω καταχώρηση της προσβαλλομένης αποφάσεως. Εξάλλου, κατά το άρθρο 476 παρ.1 του ΚΠοινΔ, όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν έχει το δικαίωμα ή εναντίον απόφασης ή βουλεύματος, για τα οποία δεν προβλέπεται, ή ασκήθηκε εκπροθέσμως, το αρμόδιο να κρίνει επ' αυτού Συμβούλιο ή Δικαστήριο (σε συμβούλιο), μετά από πρόταση του Εισαγγελέα και, αφού ακούσει τους τυχόν εμφανισθέντες διαδίκους, καλούμενους προς τούτο, κηρύσσει το ένδικο μέσο απαράδεκτο και διατάσσει την εκτέλεση του προσβληθέντος βουλεύματος ή αποφάσεως και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο μέσο. Βέβαια, κατά την συναγομένη από το άρθρο 255 Α.Κ. γενική αρχή του δικαίου ότι κανείς δεν υποχρεούται στα αδύνατα, ο αναιρεσείων μπορεί να επικαλεσθεί στην αίτηση αναιρέσεως τον λόγο εξ αιτίας του οποίου κατέστη αδύνατη η εμπρόθεσμη άσκησή της καθώς και τα αποδεικτικά μέσα που τον στηρίζουν, άλλως η αναίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Τέλος κατ` άρθρον 513 § 1 σε συνδυασμό με άρθρο 476 § 1 Κ.Ποιν.Δικ., όταν η αναίρεση ασκήθηκε εκπρόθεσμα, το δικαστήριο του Αρείου Πάγου απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη. Στην κρινόμενη περίπτωση η προσβαλλομένη με την αναίρεση 1461-1462/2008 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης εκδόθηκε με την παρουσία του αναιρεσείοντος. Η απόφαση αυτή καταχωρήθηκε καθαρογραμμένη στο ειδικό βιβλίο στις 11-2-2009 με αριθμό καταχωρήσεως 66 (βλ. από 11-2-2009 υπηρεσιακή βεβαίωση της Γραμματέως του οικείου τμήματος του Εφετείου Θεσσαλονίκης). Η αίτηση αναιρέσεως ασκήθηκε στις 17-3-2009 με δήλωση που επιδόθηκε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου (βλ. επισημείωση επί του αντιγράφου της του διενεργήσαντος την επίδοση δικαστικού επιμελητή και καταχώρηση επ αυτής του 2377/17-3-2009 αριθμού πρωτοκόλλου της Εισαγγελείας του Αρείου Πάγου), δηλαδή μετά την πάροδο της κατά νόμο 20ημερης προθεσμίας από την καταχώρηση της προσβαλλομένης αποφάσεως στο οικείο βιβλίο. Ο αναιρεσείων δεν προβάλλει με την έκθεση αναιρέσεως κάποιο λόγο ανωτέρας βίας που να δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκηση της.
Κατ ακολουθία των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρα 476 παρ.1 και 583 παρ.1 ΚΠοινΔ). Σημειώνεται ότι, για την απόρριψη της αιτήσεως αυτής ως απαράδεκτης, κλήθηκε να προσέλθει και να εκθέσει τις απόψεις του στο παρόν Δικαστήριο που συνεδριάζει σε Συμβούλιο, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος (άρθρο 476 παρ.1 εδάφ. τελευταίο ΚΠοινΔ), όπως προκύπτει από τη σχετική επισημείωση του αρμοδίου γραμματέα επί του φακέλου της δικογραφίας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 17-3-2009 αίτηση αναιρέσεως του Χ κατά της με αριθ. 1461-1462/2008 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης. Και

Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 17 Νοεμβρίου 2009. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 20 Νοεμβρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή