Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 4 / 2009    (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ε.Σ.Δ.Α., Κατηγορούμενος, Αναίρεση υπέρ του νόμου.
Περίληψη:
Κατά τη συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου υπέρ του νόμου, ο (πρώην) κατηγορούμενος δεν νομιμοποιείται να παρίσταται, η μη νομιμοποίηση δε αυτή δεν αντιβαίνει τις ρυθμίσεις του άρθρου 20 του Συντάγματος και της Ε.Σ.Δ.Α.
Αριθμός 4/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΠΛΗΡΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Καλαμίδα, Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Κούκλη, Μίμη Γραμματικούδη, Δημήτριο Πατινίδη, και Θεοδώρα Γκοΐνη, Αντιπροέδρους, Σπυρίδωνα Ζιάκα, Χαράλαμπο Ζώη, Χαράλαμπο Παπαηλιού, Χαράλαμπο Δημάδη, Βασίλειο Λυκούδη, Ανδρέα Τσόλια, Ιωάννη Σιδέρη, Δήμητρα Παπαντωνοπούλου, Νικόλαο Λεοντή-Εισηγητή, Βιολέττα Κυτέα, Βαρβάρα Κριτσωτάκη, Ελένη Σπίτσα, Ελευθέριο Μάλλιο, Γεωργία Λαλούση, Ευτύχιο Παλαιοκαστρίτη, Γρηγόριο Κουτσόπουλο, Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου, Παναγιώτη Κομνηνάκη, Δημήτριο Μουστάκα, Δημήτριο Μαζαράκη, Παναγιώτη Ρουμπή, Ανδρέα Δουλγεράκη, Κωνσταντίνο Φράγκο, Σαράντη Δρινέα, Γεώργιο Αδαμόπουλο, Ιωάννη Παπαδόπουλο, Δημήτριο Τίγγα, Γεώργιο Μπατζαλέξη, Αικατερίνη Βασιλακοπούλου-Κατσαβριά, Ιωάννη Γιαννακόπουλο, Χρυσόστομο Ευαγγέλου, Κωνσταντίνο Τσόλα, Χριστόφορο Κοσμίδη και Ανδρέα Ξένο, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 15 Οκτωβρίου 2009, με την παρουσία του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Τέντε και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την αίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για αναίρεση υπέρ του νόμου της 913/2009 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών. Με κατηγορούμενο τον Χ1, που παρέστη αυτοπροσώπως, ως δικηγόρος.

Το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή και ο αναιρεσείων Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ζητεί τώρα την αναίρεση της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην με αριθμό και ημερομηνία 34/1-7-2009 έκθεσή του αναιρέσεως, που εγχειρίστηκε ενώπιον του Γραμματέως του Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου Γεωργίου Σωφρονιάδη και καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με αριθμό 984/2009.

Α φ ο ύ ά κ ο υ σ ε
Τον Εισαγγελέα, ο οποίος αναφέρθηκε στη πάγια νομολογία σύμφωνα με την οποία ο κατηγορούμενος δεν νομιμοποιείται σε παράσταση κατά τη συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως υπέρ του νόμου, πρότεινε δε να απορριφθεί το υποβληθέν σχετικό αίτημα και τον αυτοπροσώπως παραστάντα κατηγορούμενο,

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Με το άρθρο 505 § 2 Κ.Ποιν.Δ παρέχεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου το δικαίωμα να ζητήσει την αναίρεση κάθε αποφάσεως μέσα στην προθεσμία του άρθρου 479 § 2 (Κ.Ποιν.Δ 483 § 3). Μετά την προθεσμία αυτή μπορεί να ζητήσει την αναίρεση μόνο υπέρ του νόμου για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 510 και για κάθε παράβαση των τύπων της διαδικασίας, με διαφύλαξη όμως στην περίπτωση αυτή απαραμείωτων των δικαιωμάτων των διαδίκων. Εξ' άλλου με το άρθρ. 513 παρ. 1 ρυθμίζονται οι διατυπώσεις για την προπαρασκευή της κύριας ενώπιον του Αρείου Πάγου διαδικασίας, κατά τις οποίες ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους άλλους διάδικους με κλήση που επιδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 155-161 και μέσα στη προθεσμία του άρθρ. 166 στο ακροατήριο του δικαστηρίου του Αρείου Πάγου ή της ολομέλειάς του, αν, ενόψει της σοβαρότητας των λόγων αναιρέσεως ήθελε συμφωνήσει στο τελευταίο αυτό ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου εισάγεται πάντοτε η υπέρ του νόμου αίτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Με το άρθρ. δε 476 παρ. 1 προβλέπεται η ακρόαση των εμφανιζομένων διαδίκων μόνο στα πλαίσια της ρυθμιζόμενης από το άρθρο αυτό διαδικασίας ενώπιον του αρμόδιου να κρίνει επί του ενδίκου μέσου δικαστικού συμβουλίου ή δικαστηρίου (εν συμβουλίω) για την απόρριψη αυτού ως απαραδέκτου. Παραπέρα με το άρθρο μεν 73 ορίζεται ότι η ιδιότητα του κατηγορουμένου διατηρείται μέχρι την έκδοση αμετακλήτου απαλλακτικού βουλεύματος ή απόφασης καταδικαστικής ή αθωωτικής αμετάκλητης, αναβιώνει δε μόνο στις περιπτώσεις του άρθρ. 57 παρ. 2, δηλαδή στις περιπτώσεις των άρθρ. 58, 81 παρ. 2, 525 και 526, με το άρθρο δε 91 αναγνωρίζεται δικαίωμα για παρέμβαση στην ποινική διαδικασία μόνο στον αστικώς υπεύθυνο. Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει με σαφήνεια ότι η αναίρεση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου υπέρ του νόμου δεν αποτελεί γνήσιο ένδικο μέσο, αλλά ιδιότυπη προσφυγή κατά των νομικώς ελαττωματικών αποφάσεων, αποσκοπούσα στην άρση μόνο των νομικών σφαλμάτων αυτών για να μη μείνουν στο διηνεκές ως επικίνδυνα προηγούμενα, δυνάμενα να κλονίσουν την πεποίθηση της κοινωνίας για την αληθινή έννοια και την ισχύ των νόμων και ως εκ τούτου δεν έχει μεταβιβαστικό αποτέλεσμα για τον κατηγορούμενο και τους άλλους διαδίκους, οι οποίοι δεν νομιμοποιούνται σε παράσταση κατά την επί της ιδιότυπης αυτής προσφυγής διαδικασίαν ενώπιον της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, που διεξάγεται σε θεωρητικό επίπεδο, χωρίς έννομες συνέπειες γι' αυτούς, αφού τα δικαιώματά τους διατηρούνται απαραμείωτα, χωρίς στη περίπτωση αυτή να παραβιάζονται τα άρθρα 20 του ισχύοντος Συντάγματος και της ΕΣΔΑ, που έχουν εφαρμογή μόνο επί ενδίκων μέσων, που έχουν μεταβιβαστικό αποτέλεσμα για τους διαδίκους και συνεπώς έννομες συνέπειες γι' αυτούς. Σε συνέπεια με τις νομικές αυτές παραδοχές ο κατηγορούμενος, κατά τη δίκη κατά την οποία εκδόθηκε η 913/2009 απόφαση του Α' Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, Χ1, δεν νομιμοποιείται να παραστεί ενώπιον της Ολομελείας του Αρείου Πάγου, κατά την διαδικασία της κατ' αυτής υπέρ του νόμου 34/1-7-2009 αιτήσεως αναιρέσεως του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, με απόρριψη του υποβληθέντος σχετικού αιτήματός του.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αποφαίνεται ότι ο κατηγορούμενος Χ1, δεν νομιμοποιείται να παραστεί ενώπιον της Ολομελείας του Αρείου Πάγου επί της προκειμένης υποθέσεως, απορρίπτοντας το υποβληθέν σχετικό αίτημα.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 15 Οκτωβρίου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 15 Οκτωβρίου 2009.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή