Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2369 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Εφέσεως απαράδεκτο, Πληρεξουσιότητα.
Περίληψη:
Αίτηση αναίρεσης κατά της απορριψάσης την έφεση ως απαράδεκτης (εκπρόθεσμης) απόφασης. Απόρριψη αυτής ως απαράδεκτης λόγω έλλειψης πληρεξουσιότητας από τον ασκήσαντα αυτήν δικηγόρο. Δεν έχει τέτοια πληρεξουσιότητα ο δικηγόρος που παρέστη στη δίκη για την έφεση, η οποία απορρίφθηκε ως απαράδεκτη.
Αριθμός 2369/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Παπαηλιού, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο, Παναγιώτη Ρουμπή - Εισηγητή και Γεώργιο Μπατζαλέξη, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικόλαο Παντελή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 17 Νοεμβρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, κατοίκου ..., που δεν παρέστη στο Συμβούλιο, περί αναιρέσεως της υπ' αριθμ. 4741/2009 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, με την ως άνω απόφασή του, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτήν, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 19 Ιουνίου 2009 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1011/2009.

Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Νικόλαος Παντελής εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γ. Παντελή, με αριθμό 296/17.09.2009, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

"Εισάγω ενώπιόν Σας, κατά τα άρθρα 476 και 513 παρ. 1 εδ. α' ΚΠΔ, την με αριθμό 29/19-6-2009 αίτηση αναίρεσης του κατηγορουμένου Χ, κατοίκου ..., που άσκησε δια του συνηγόρου του Αντωνίου Ψαρόπουλου, κατά της με αριθμό 4741/2009 απόφασης του Α' Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία απορρίφθηκε ως απαράδεκτη λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της, η με αριθμό ... έφεσή του κατά της 40526/29-9-97 απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης με την οποία καταδικάσθηκε σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών για έκδοση ακάλυπτης επιταγής και εκθέτω τα ακόλουθα:
Ι. Κατά το άρθρο 476 παρ. 1 "Όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν είχε το δικαίωμα ή εναντίον απόφασης ή βουλεύματος για τα οποία δεν προβλέπεται ή όταν ασκήθηκε εκπρόθεσμα ή χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις που ορίζονται από το νόμο για την άσκησή του, καθώς και όταν έγινε νόμιμα παραίτηση από το ένδικο μέσο ή σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ρητά προβλέπει ότι το ένδικο μέσο είναι απαράδεκτο, το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο (σε συμβούλιο) που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που εμφανισθούν, κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο μέσο και διατάσσει την εκτέλεση της απόφασης ή του βουλεύματος που έχει προσβληθεί και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο μέσο".
Περαιτέρω κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 465 το ένδικο μέσο μπορεί να το ασκήσει ο διάδικος είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω αντιπροσώπου που έχει εντολή κατά τους όρους του άρθρου 96 παρ. 1 ΚΠΔ, εφόσον το πληρεξούσιο προσαρτάται στη σχετική έκθεση ή προσκομίζεται στο γραμματέα ενώπιον του οποίου ασκήθηκε μέσα σε είκοσι ημέρες από την άσκησή του, κατά δε την παράγραφο 2 το ιδίου άρθρου το ένδικο μέσο κατά της καταδικαστικής απόφασης που παρέχεται σε εκείνον που καταδικάσθηκε μπορεί να ασκηθεί για λογαριασμό του και από τον συνήγορο που είχε παραστεί στη συζήτηση.
Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι η αίτηση αναίρεσης ασκείται είτε αυτοπροσώπως από τον ίδιο τον κατηγορούμενο, είτε μέσω αντιπροσώπου του και δη τόσο από τον δικηγόρο που παρέστη κατά τη συζήτηση, εφόσον πρόκειται για απόφαση καταδικαστική και όχι απορριπτική της εφέσεως ως απαράδεκτης, όσο και από τον αντιπρόσωπό του που έχει εντολή κατά τους όρους του άρθρου 96 παρ. 1 ΚΠΔ εφόσον το έγγραφο της πληρεξουσιότητας προσαρτάται στη σχετική έκθεση ή προσκομίζεται στο γραμματέα ενώπιον του οποίου ασκήθηκε μέσα σε 20 ημέρες από την άσκησή του (ΑΠ 273/2007).
ΙΙ. Στη προκείμενη περίπτωση η αίτηση αναίρεσης η οποία κρίνεται, ασκήθηκε από τον δικηγόρο του κατηγορουμένου Αντώνη Ψαρόπουλο, ο οποίος παρέστη στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης το οποίο εξέδωσε την προσβαλλόμενη 4741/2009 απόφαση, πλην όμως ούτε η απόφαση αυτή είναι καταδικαστική ώστε να μπορεί να την ασκήσει αυτός ως παραστάς κατά τη συζήτησή της, ούτε προσήρτησε ή προσκόμισε μέσα σε 20 ημέρες το σχετικό πληρεξούσιο ή την σχετική εντολή σύμφωνα με το άρθρο 96 παρ. 1 ΚΠΔ. Πέραν τούτου η κρινόμενη αίτηση είναι και εκπρόθεσμη αφού ασκήθηκε μετά την πάροδο της προθεσμίας από την καταχώρησή της στο ειδικό βιβλίο την 1/6/2009.
Κατ'ακολουθίαν των προεκτεθέντων η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης ως εκπροθέσμως ασκηθείσα, αλλά και χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις που ορίζονται από το νόμο για την άσκησή της, πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα στον αναιρεσείοντα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Π ρ ο τ ε ί ν ω:
1) Να κηρυχθεί απαράδεκτη η με αριθμό 29/2009 αίτηση αναίρεσης του Χκατά της με αριθμό 4741/2009 απόφασης του Α' Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης και
2) Να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα στον αναιρεσείοντα.
Αθήνα 17 Ιουλίου 2009
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Π. Παντελής"
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από το συνδυασμό των άρθρων 465 παρ. 2, 473 παρ. 2 και 476 παρ. 1 ΚΠΔ προκύπτει, μεταξύ άλλων, ότι κατά της απόφασης που απορρίπτει την έφεση ως απαράδεκτη επιτρέπεται άσκηση αναίρεσης στον καταδικασμένο, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω αντιπροσώπου που έχει εντολή κατά τους όρους του άρθρου 96 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα. Δεν δικαιούται όμως, στην παραπάνω περίπτωση, να ασκήσει αίτηση αναίρεσης για λογαριασμό του καταδικασμένου και ο συνήγορος του τελευταίου, με την ιδιότητά του, ως παραστάντος στη συζήτηση της υπόθεσης επί της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, αφού η απόφαση με την οποία απορρίφθηκε η έφεση ως απαράδεκτη (εκπρόθεσμη), δεν είναι καταδικαστική. Η αίτηση δε αναίρεσης που τυχόν ασκήθηκε στην περίπτωση αυτή για λογαριασμό του καταδικασμένου από τον συνήγορο που είχε παραστεί στη συζήτηση της υπόθεσης στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα έγγραφα της δικογραφίας, τα οποία επιτρεπτώς εξετάζει ο Άρειος Πάγος για να διακριβώσει το παραδεκτό της κρινόμενης αίτησης αναίρεσης, με την προσβαλλόμενη υπ' αριθμ. 4741/2009 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, που δίκασε σε δεύτερο βαθμό, με την εκπροσώπηση του τότε απόντος εκκαλούντος και ήδη αναιρεσείοντος από το δικηγόρο ... Αντώνιο Ψαρόπουλο απορρίφθηκε ως απαράδεκτη λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της η από 23-4-2007 έφεση του αναιρεσείοντος κατά της υπ' αριθμ. 40526/1997 καταδικαστικής απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία είχε καταδικασθεί ο αναιρεσείων για παράβαση του ν. 5960/1933 (περί επιταγών) σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών και χρηματική ποινή 1.000.000 δραχμών. Η προσβαλλόμενη ως άνω απόφαση εκδόθηκε στις 10.3.2009, με την παρουσία του προαναφερομένου δικηγόρου, και καταχωρήθηκε καθαρογραφημένη στο ειδικό βιβλίο, κατ' άρθρο 473 παρ. 3 ΚΠΔ στις 1-6-2009 (βλ. σχετική σημείωση στην αρχή της απόφασης αυτής). Η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης ασκήθηκε από τον ως άνω πληρεξούσιο δικηγόρο και συνήγορο του αναιρεσείοντος κατά τη δευτεροβάθμια δίκη στις 19-6-2009 στη γραμματεία του Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, για την οποία συντάχθηκε η υπ' αριθμ ... έκθεση αναίρεσης, χωρίς όμως να προσαρτάται στην εν λόγω έκθεση ή να προσκομισθεί έγκαιρα στην προαναφερόμενη γραμματεία το πληρεξούσιο ή επικυρωμένο αντίγραφο του αναιρεσείοντος προς τον ασκήσαντα την κρινόμενη αίτηση ως άνω δικηγόρο, σύμφωνα με το άρθρο 465 παρ. 1 ΚΠΔ. Επομένως, αφού ο αναιρεσείων δεν άσκησε την κρινόμενη αίτηση αναίρεσης κατά τις νόμιμες διατυπώσεις, ήτοι με δικηγόρο έχοντας τη σχετική προς τούτο πληρεξουσιότητα, πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, μετά και την ειδοποίηση και μη εμφάνιση ενώπιον του Συμβουλίου τούτου του φερομένου ως αντικλήτου του αναιρεσείοντος (κατά τη σχετική επί του φακέλλου επισημείωση του αρμοδίου γραμματέα) και να καταδικασθεί ο τελευταίος στα δικαστικά έξοδα (άρθρα 476 παρ. 1 και 583 παρ. 1 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 19 Ιουνίου 2009 αίτηση του Χ, κατοίκου ..., για αναίρεση της υπ' αριθμ. 4741/2009 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 2 Δεκεμβρίου 2009. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 7 Δεκεμβρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή