Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 511 / 2010    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Νόμου εφαρμογή και ερμηνεία, Παραγραφή, Παραγραφή υφ' όρο, Υγειονομικός κανονισμός, Γαλακτοκομικά, Ευρωπαϊκής ένωσης οδηγία.
Περίληψη:
Καταδικαστική απόφαση για παράβαση των άρθρων 12 του π. δ. 40/1977, 3 § 1ε, 16 § 2 Παράρτημα Β κεφάλαια Ι και Π Β και Παράρτημα Γ κεφάλαιο III του π.δ. 56/1995, δυνάμει του οποίου κατέστησαν εσωτερικό δίκαιο οι αντίστοιχες οδηγίες της ΕΕ που ρυθμίζουν λεπτομερώς τους κανόνες παραγωγής και εμπορίας ζωικού γάλακτος, οι οποίες τιμωρούνται σύμφωνα με τα άρθρα 23 στοιχ. Β και 24 του ν. 248/1914, 15 § 1 του ν. 2732/1999. Απόρριψη των λόγων αναιρέσεως α) για εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων και συγκεκριμένα για μη εφαρμογή του άρθρου 11 § 10 του ν. 2307/1995 και μη αναστολή υφ' όρον της ποινικής διώξεως κατ' άρθρο 31 § 1 του ν. 3346/2005 και β) για παραγραφή που συμπληρώθηκε μετά την έκδοση της προσβαλλομένης αποφάσεως και μέχρι την άσκηση της αιτήσεως αναιρέσεως.
Αριθμός 511/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Z' Ποινικό Τμήμα
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Θεοδώρα Γκοϊνη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο, Ιωάννη Παπαδόπουλο, Ιωάννη Γιαννακόπουλο - Εισηγητή, Ανδρέα Ξένο, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 10 Φεβρουαρίου 2010, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Τσάγγα (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείων - κατηγορουμένου, ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Ιωάννη Κουλουρούδη, περί αναιρέσεως της 862/2009 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Μυτιλήνης.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Μυτιλήνης, με την ως άνω απόφασή του, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητά την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 20 Ιουλίου 2009 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1151/2009.

Αφού άκουσε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά τη διάταξη του άρθρου 31§1 του ν. 3346/2005, "παραγράφεται το αξιόποινο και παύει η δίωξη των ακόλουθων αξιόποινων πράξεων, που έχουν τελεσθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, με εξαίρεση τις πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5: α) των πταισμάτων και β) υφ` όρον των πλημμελημάτων, κατά των οποίων ο νόμος απειλεί ποινή φυλάκισης μέχρι ένα έτος ή χρηματική ποινή ή και τις δύο ποινές. Στην περίπτωση αυτή αν ο υπαίτιος υποπέσει μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση του νόμου τούτου σε νέα από δόλο αξιόποινη πράξη κακουργήματος ή πλημμελήματος και καταδικαστεί αμετάκλητα οποτεδήποτε σε ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερη των δύο μηνών ή σε χρηματική ποινή τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) ευρώ συνεχίζεται κατ` αυτού η παυθείσα ποινική δίωξη". Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη υπ` αριθ. 862/2009 απόφασή του, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Μυτιλήνης, που δίκασε σε δεύτερο βαθμό, κήρυξε ένοχο τον αναιρεσείοντα παραβάσεων των άρθρων 12 του π. δ. 40/1977, 3§1ε, 16§2 Παράρτημα Β κεφάλαια Ι και ΙΙ Β και Παράρτημα Γ κεφάλαιο ΙΙΙ του π.δ. 56/1995, δυνάμει του οποίου κατέστησαν εσωτερικό δίκαιο οι αντίστοιχες οδηγίες της ΕΕ που ρυθμίζουν λεπτομερώς τους κανόνες παραγωγής και εμπορίας ζωικού γάλακτος, οι οποίες τιμωρούνται σύμφωνα με τα άρθρα 23 στοιχ. Β και 24 του ν. 248/1914, 15§1 του ν. 2732/1999, και τον καταδίκασε σε ποινή φυλακίσεως 6 μηνών, ανασταλείσα, και χρηματική 2.900 €. Κατά το διατακτικό της αποφάσεως, οι παραβάσεις αυτές συνίσταντο στο ότι: "Ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος στην ...., στις 15/5/2001, σε γενόμενο υγειονομικό έλεγχο στο τυροκομείο ..., διαπιστώθηκε να έχει προβεί ως εκπρόσωπος και υπεύθυνος της "... ΟΕ", που τυγχάνει ιδιοκτήτρια του ως άνω τυροκομείου, στις εξής παραβάσεις: 1) η δεξαμενή παραλαβής του νωπού γάλακτος βρισκόταν έξω από τον χώρο παραλαβής, ενώ έπρεπε να βρίσκεται μέσα, με αποτέλεσμα να είναι εκτεθειμένη στις βλαπτικές επιδράσεις του περιβάλλοντος (σκόνη, έντομα κλπ.), 2) δεν υπήρχε σύστημα αποτροπής εισόδου εντόμων στην είσοδο με αποτέλεσμα τα έντομα να εισέρχονται και να κυκλοφορούν ελεύθερα σε μεγάλο αριθμό μέσα στο χώρο παραλαβής και παστερίωσης του γάλακτος. Εκτός από έντομα κυκλοφορούσαν ελεύθερα και πουλιά (χελιδόνια) στο εσωτερικό του τυροκομείου, με κίνδυνο ρύπανσης, δια των περιττωμάτων τους, του γάλακτος, 3) ο χώρος τυροκόμησης χρησιμοποιείτο, κατά παράβαση των διατάξεων της Κτηνιατρικής Νομοθεσίας, ταυτόχρονα και σαν χώρος εναποθήκευσης και ωρίμανσης των συσκευασθέντων τυριών, 4) ο χώρος αποδυτηρίων υπήρχε μόνο κατ' ευφημισμό. Τα υπάρχοντα ερμάρια χρησιμοποιούνταν όχι για τη φύλαξη των ενδυμάτων των εργαζομένων αλλά για τη φύλαξη αλλότριων αντικειμένων, όπως ντοσιέ και διαφόρων εγγράφων, 5) κατελήφθη άτομο από το προσωπικό να καπνίζει κατά την ώρα της εργασίας μέσα στο τυροκομείο, 6) κατά τον έλεγχο των τηρουμένων εγγράφων στοιχείων της επιχείρησης, δεν ανευρέθηκαν τα απαραίτητα προγράμματα διενέργειας αυτοελέγχων, καθαρισμού και απολυμάνσεως των εγκαταστάσεων και, 7) τα χρησιμοποιούμενα υλικά καθαρισμού και απολυμάνσεων, παρότι θεωρούνται και είναι τοξικά, δεν φυλάσσονταν κλειδωμένα σε ειδικό προβλεπόμενο χώρο". Κατά τη διάταξη δε του άρθρου 23 στοιχ. Β του ν. 248/1914, οι παραβάσεις, για τις οποίες καταδικάσθηκε ο αναιρεσείων, τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική τουλάχιστον 1.000.000 δρχ. (ήδη 2.900 ευρώ). Επομένως, δεν μπορεί να εφαρμοσθεί η προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 31§1 του ν. 3346/2005 περί υφ` όρον παύσης της ποινικής δίωξης, αφού η απειλούμενη για την ως άνω παράβαση από το νόμο ποινή φυλάκισης υπερβαίνει το ένα έτος κατ` ανώτατο όριο. Κατά συνέπειαν, ο δεύτερος, από το άρθρο 510§1 περ. Ε' ΚΠΔ, λόγος αναιρέσεως, με τον οποίο πλήττεται η προσβαλλόμενη απόφαση, κατ` εκτίμηση, για εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων και συγκεκριμένα γιατί οι παραβάσεις για τις οποίες ασκήθηκε ποινική δίωξη τιμωρούνται, κατά το άρθρο 11§10 του ν. 2307/1995, με φυλάκιση μέχρι τριών μηνών και θα έπρεπε να ανασταλεί υφ` όρον η ποινική δίωξη του αναιρεσείοντος κατ` εφαρμογή του ν. 3346/2005, είναι αβάσιμος και απορριπτέος, τοσούτω, μάλιστα, καθόσον από την επικαλούμενη από τον αναιρεσείοντα διάταξη τιμωρούνται οι επιτακτικές ή απαγορευτικές διατάξεις του Υγειονομικού Κανονισμού, ενώ οι επίδικες παραβάσεις υπάγονται στις προαναφερόμενες διατάξεις (περί παστεριωμένου γάλακτος και συναφών) που επισύρουν βαρύτερες κυρώσεις.
Κατά τη διάταξη του άρθρου 511 εδ. β ΚΠΔ, ο Άρειος Πάγος λαμβάνει υπόψη αυτεπαγγέλτως την παραγραφή που επήλθε μετά τη δημοσίευση της προσβαλλομένης αποφάσεως, υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι ένας λόγος της αιτήσεως αναιρέσεως θα κριθεί βάσιμος. Στην προκειμένη περίπτωση, με τον πρώτο λόγο της αιτήσεως, ο αναιρεσείων υποστηρίζει ότι το αξιόποινο της ανωτέρω πράξεως έχει παραγραφεί, αφού από το φερόμενο χρόνο τελέσεώς της (15.5.2001) μέχρι την άσκηση της αιτήσεως (20.7.2009) παρήλθε χρονικό διάστημα πέραν της οκταετίας (8 έτη και 2 μήνες) και, επομένως, πρέπει να παύσει οριστικά η ποινική δίωξη. Ο λόγος αυτός είναι, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, απαράδεκτος και απορριπτέος, καθόσον δεν υπάρχει κανένας βάσιμος λόγος, για τον οποίο θα μπορούσε να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση, η δε οκταετία δεν είχε συμπληρωθεί μέχρι την έκδοση της προσβαλλομένης αποφάσεως (14.5.2009).
Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω και αφού δεν υπάρχει άλλος λόγος αναιρέσεως προς έρευνα, πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της η κρινόμενη αίτηση και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 ΚΠοινΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την υπ' αριθ. 2/20 Ιουλίου 2009 αίτηση του ..., για αναίρεση της υπ` αριθ. 862/2009 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Μυτιλήνης. Και
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 3 Μαρτίου 2010. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 11 Μαρτίου 2010 .

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή