Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 987 / 2010    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Επανεξέταση λόγου αναιρέσεως.
Περίληψη:
Αίτηση επανεξετάσεως λόγων αναιρέσεως που δεν ερευνήθηκαν από την απορριπτική της αιτήσεως απόφαση. Προϋποθέσεις (ΑΠ 530/2007). Πρέπει οι λόγοι να έχουν προταθεί με το δικόγραφο της κύριας αιτήσεως και εκείνο των προσθέτων λόγων, όχι όμως και όταν δεν ερευνήθηκαν αυτεπαγγέλτως κατ' άρθρο 511 ΚΠΔ (ΑΠ 89/2009). Ερευνήθηκαν, αξιολογήθηκαν και απορρίφθηκαν όλοι οι λόγοι των δύο αιτήσεων και του δικογράφου των προσθέτων λόγων. Απορρίπτει αίτηση.
Αριθμός 987/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Στ' Ποινικό Τμήμα
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Παπαηλιού, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο, Παναγιώτη Ρουμπή και Γεώργιο Μπατζαλέξη-Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 16 Φεβρουαρίου 2010, με την παρουσία της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ευτέρπης Κουτζαμάνη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Αλέξιο Αθανασόπουλο, περί επανεξετάσεως λόγων αναιρέσεως που δεν ερευνήθηκαν από τη με αριθμό 778/2009 απορριπτική της αρχικής αιτήσεως αυτού απόφαση του ΣΤ' Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου.
Με πολιτικώς ενάγουσα την "ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ" που εδρεύει στη ... και εκπροσωπείται νόμιμα και που στο ακροατήριο δεν παραστάθηκε.

Το ΣΤ' Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητά την επανεξέταση λόγων αναιρέσεως που δεν ερευνήθηκαν από αυτή, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 5 Μαΐου 2009 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 690/09.

Αφού άκουσε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και την Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση για επανεξέταση λόγων αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Ι. Επειδή κατά τα άρθρα 370 και 514 του Κ.Π.Δ. τα ποινικά δικαστήρια δεν μπορούν να επανεξετάσουν την οριστική τους απόφαση, όπως είναι και αυτή, με την οποία απορρίπτεται ένδικο μέσο, ενώ κατά της αποφάσεως του Αρείου Πάγου, με την οποία απορρίπτεται αίτηση αναιρέσεως δεν επιτρέπεται ένδικο μέσο, ούτε δεύτερη αίτηση αναιρέσεως αλλά, στην περίπτωση κατά την οποία ο Άρειος Πάγος παρέλειψε, από παραδρομή, να ερευνήσει προταθέντα παραδεκτώς αναιρετικό λόγο, μπορεί, ενόψει της αυτοτέλειας κάθε λόγου αναιρέσεως, που σωρευτικώς διατυπώνεται με τους λοιπούς λόγους στο ίδιο δικόγραφο αναιρέσεως ή το δικόγραφο των προσθέτων λόγων, να επανέλθει και να τον εξετάσει, χωρίς αυτό να αντιτίθεται στις παραπάνω διατάξεις, διότι επί του μη εξετασθέντος αναιρετικού λόγου δεν υπάρχει απόφαση. Το ίδιο όμως δεν ισχύει και στην περίπτωση που ο Άρειος Πάγος, εκ παραδρομής, παρέλειψε να εξετάσει λόγο αναιρέσεως, αυτεπαγγέλτως, κατ' άρθρο 511 Κ.Π.Δ. ερευνώμενο, ο οποίος δεν προτάθηκε, ανεξαρτήτως του αν ο αναιρεσείων, με υποβληθέν υπόμνημά του στη συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως επεσήμανε την ύπαρξη τέτοιου λόγου και ζήτησε την αυτεπάγγελτη έρευνά του, καθόσον ο Άρειος Πάγος, μετά την εξέταση όλων των παραδεκτώς προβληθέντων αναιρετικών λόγων απεκδύεται της εξουσίας του και, ελλείψει εκκρεμότητας παραδεκτώς προταθέντος λόγου, δεν έχει δικαιοδοσία να επανέλθει εκ νέου προς εξέταση της υποθέσεως. Εξάλλου η δυνατότητα επανεξετάσεως από τον Άρειο Πάγο αιτήσεως αναιρέσεως του κατηγορουμένου, η οποία με προηγούμενη απόφασή του είχε απορριφθεί, σε σχέση με λόγο ή λόγους του αναιρετηρίου ή του δικογράφου των προσθέτων λόγων, που φέρονται ότι δεν ερευνήθηκαν ούτε απορρίφθηκαν με την προηγούμενη απόφαση, προϋποθέτει ότι οι λόγοι αυτοί, εκτός της παραδεκτής προβολής τους, να μην αφορούν και βελτίωση, διευκρίνιση και συμπλήρωση πλημμελειών που προβλήθηκαν και απορρίφθηκαν. Η απόρριψη των λόγων αναιρέσεως, που αποκλείει την επανεξέτασή τους, δεν είναι απαραίτητο να προκύπτει με ρητή για καθένα απ' αυτούς απορριπτική σκέψη της αποφάσεως, αλλά μπορεί να συνάγεται από το όλο σκεπτικό της αποφάσεως, είναι δε αδιάφορη για την κρίση της απορρίψεως η πληρότητα ή μη της αιτιολογίας.

ΙΙ. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα διαδικαστικά έγγραφα της δικογραφίας, τα οποία παραδεκτώς επισκοπούνται από τον Άρειο Πάγο για την έρευνα της βασιμότητας ή μη της επανεξετάσεως λόγου αναιρέσεως κατά της υπ' αριθμ. 477Α, 1099, 1656Α, 1771/2008 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Πειραιώς, με την οποία ο ήδη αιτών-αναιρεσείων, Μητροπολίτης Αττικής, κατά τον χρόνο τελέσεως της πράξεως, κηρύχθηκε ένοχος υπεξαιρέσεως στην υπηρεσία, κατ εξακολούθηση, η οποία τελέσθηκε σε βάρος ΝΠΔΔ, το όφελος δε που πέτυχε ο δράστης και η αντίστοιχη ζημία που προξενήθηκε στο ΝΠΔΔ υπερβαίνει το ποσό των 50.000.000 δραχμών. Ο αιτών άσκησε κατά της καταδικαστικής αποφάσεως τις από 24-6-2008 και 5-10-2008 αιτήσεις αναιρέσεως και τους από 30-12-2008 πρόσθετους λόγους. Με το σύνολο των λόγων των κυρίων δικογράφων και του δικογράφου των πρόσθετων λόγων, που αθροιστικώς ανέρχονται σε επτά (7), προβάλλονται με καθένα απ' αυτούς χωριστά οι πλημμέλειες της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και της εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως και δη 258, 13στ ΠΚ και 1 Ν. 1608/1950, καθώς και της εκ πλαγίου παραβάσεως των ίδιων διατάξεων (510 παρ. 1 Δ και Ε ΚΠΔ), της απόλυτης ακυρότητας της διαδικασίας στο ακροατήριο, κατ' άρθρο 171 παρ. 2 και 171 παρ. 1δ σε συνδυασμό με 510 παρ. 1Α ΚΠΔ), υπέρβασης εξουσίας (510 παρ. 1 Η ΚΠΔ). Επί των αιτήσεων αναιρέσεως και του δικογράφου των πρόσθετων λόγων εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 778/2009 απόφαση του ΣΤ' Τμήματος του Αρείου Πάγου. Με αυτή κρίθηκε ότι δεν προκλήθηκε ακυρότητα στο ακροατήριο και το Εφετείο, που εξέδωσε την ανωτέρω απόφαση, δεν υπερέβη την εξουσία του, διέλαβε πλήρη αιτιολογία στην παρεμπίπτουσα απόφαση απορρίψεως του αιτήματος αναβολής της εκδικάσεως της υποθέσεως, αφετέρου δε με όλα όσα δέχθηκε διέλαβε στην προσβαλλόμενη απόφασή του την απαιτούμενη από το Σύνταγμα και τον Κ.Π.Δ. ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού εκτίθενται σ' εκείνη με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγματικά περιστατικά, που προέκυψαν από την ακροαματική διαδικασία και συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση της πράξεως της υπεξαιρέσεως κατ' εξακολούθηση σε βάρος της αναφερομένης πολιτικώς εναγούσης Ι. Μονής και αναφέρονται οι αποδείξεις από τις οποίες προέκυψαν τα περιστατικά αυτά, καθώς και οι σκέψεις με τις οποίες έγινε η υπαγωγή των εν λόγω περιστατικών στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των άρθρων 13στ, 258 ΠΚ και 1 Ν. 1608/1950, τις οποίες ορθά εφάρμοσε χωρίς να τις παραβιάσει ούτε ευθέως, ούτε εκ πλαγίου. Έτσι το ΣΤ' Τμήμα του Αρείου Πάγου απέρριψε ως αβάσιμους όλους τους από το άρθρο 510 παρ. 1 στοχ. Α', Δ', Ε' και Η' του Κ.Π.Δ., παραδεκτώς, με τα κύρια δικόγραφα και αυτό των προσθέτων λόγων, προταθέντες λόγους αναιρέσεως του ήδη αιτούντος, περί απόλυτης ακυρότητας κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο, της υπερβάσεως εξουσίας, περί ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και περί εσφαλμένης ερμηνείας εφαρμογής των προαναφερόμενων διατάξεων και συνακολούθως στο σύνολό τους τις αιτήσεις αναιρέσεως του ήδη αιτούντος και τον πρόσθετο λόγο αυτών. Ειδικότερα με εκτενείς αιτιολογίες απέρριψε τον μοναδικό λόγο του από 24-6-2008 κυρίου δικογράφου και του οικείου τμήματος του πρώτου των προσθέτων περί απόλυτης ακυρότητας στο ακροατήριο, λόγω της παρά το νόμο παραστάσεως στη διαδικασία στο ακροατήριο της πολιτικώς ενάγουσας Ι. Μονής (βλ. σελ. 3-10 της αποφάσεως). Ερεύνησε και απέρριψε ως αβάσιμο τον πρώτο λόγο, κατά το οικείο τμήμα του, του δικογράφου των προσθέτων για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της παρεμπίπτουσας απόφασης, με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα του για αποβολή της πολιτικώς ενάγουσας και αναβολή της εκδικάσεως της υποθέσεως για να προσέλθει ο αναφερόμενος μάρτυρας και να αρθεί το απόρρητο του λογαριασμού καταθέσεων της πολιτικώς ενάγουσας (βλ. σελ. 10-12). Ερεύνησε και απέρριψε ως αβάσιμους, με εκτενείς αιτιολογίες, τους, από το άρθρο 510 παρ. 1Α σε συνδυασμό με 171 παρ. 1δ ΚΠΔ, πρώτο κατά το οικείο τμήμα του και τρίτο λόγους του δικογράφου των προσθέτων με τους οποίους πλήττονταν η προσβαλλομένη απόφαση, για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο, διότι για την απόρριψη του αιτήματος αποβολής της πολιτκώς ενάγουσας έλαβε υπόψη και αξιολόγησε τα αναφερόμενα έγγραφα, χωρίς να αναγνωσθούν (σελ. 12-15). Ερεύνησε και απέρριψε ως αβάσιμο τον, από το άρθρο 510 παρ. 1 Η'ΚΠΔ, πρώτο λόγο του από 6-10-2008 κυρίου δικογράφου της αιτήσεως αναιρέσεως, με τον οποίο πλήττονταν η προσβαλλομένη απόφαση για υπέρβαση εξουσίας, διότι τον κήρυξε ένοχο για υπεξαίρεση μεγαλύτερου ποσού κείνου για το οποίο είχε κηρυχθεί ένοχος πρωτοδίκως. Τέλος η απόφαση του Αρείου Πάγου στις σελ. 19-89 παραθέτει τις οικείες νομικές σκέψεις και τις παραδοχές της πληττομένης αποφάσεως σε σχέση με την αποδιδόμενη στον αιτούντα κατηγορία και στις σελ. 89-97 προβαίνει σε αξιολόγηση και απόρριψη ως αβασίμων με τους, από το άρθρο 510 παρ. 1Δ' και Ε' ΚΠΔ, δεύτερο και τρίτο του από 6-10-2008 κυρίου δικογράφου και δεύτερο του δικογράφου των προσθέτων λόγων προβαλλομένων αιτιάσεων για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της καταδικαστικής για την ανωτέρω πράξη κρίσεως και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των διατάξεων που εφαρμόσθηκαν από το δικαστήριο της ουσίας. Με την υπό κρίση αίτηση, όπως λέχθηκε, διώκεται η επανεξέταση των υπό στοιχεία α', β', γ' ,δ'και ε' αναφερομένων σ αυτήν λόγων που παραδεκτώς προτάθηκαν, με τα κύρια δικόγραφα των αιτήσεων αναιρέσεως και των προσθέτων λόγων αυτής, της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και της εσφαλμένης εφαρμογής των ανωτέρω ουσιαστικών ποινικών διατάξεων και ελλείψεως νομίμου βάσεως (α'), που προτάθηκε με το από 6-10-2008 κύριο αναιρετήριο, της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και της εσφαλμένης εφαρμογής των ανωτέρω ουσιαστικών ποινικών διατάξεων και ελλείψεως νομίμου βάσεως των παρεμπιπτουσών αποφάσεων, με τις οποίες απορρίφθηκαν αιτήματά του αναβολή για κρείσσονες αποδείξεις και προσαγωγής μάρτυρα (β'), που προτάθηκε με τους προσθέτους λόγους, ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και της εσφαλμένης εφαρμογής των ανωτέρω ουσιαστικών ποινικών διατάξεων και ελλείψεως νομίμου βάσεως όσον αφορά την κρίση περί ενοχής του (γ'), που προτάθηκε με τους προσθέτους λόγους και απόλυτης ακυρότητος στο ακροατήριο λόγω λήψεως υπόψη και αξιολογήσεως εγγράφων που δεν αναγνώσθηκαν για την απόρριψη του αιτήματος αποβολής της πολιτικής αγωγής και παρά το νόμο παραστάσεως της πολιτικής αγωγής (δ'και ε'), που προτάθηκαν με τον λόγο του από 24-6-2009 κυρίου αναιρετηρίου και τους προσθέτους λόγους. Όλοι αυτοί οι λόγοι όμως εξετάσθηκαν και απορρίφθηκαν με την 778/2009 απόφαση του ΣΤ' Τμήματος, κατά τα ειδικότερα ανωτέρω αναφερόμενα, χωρίς βέβαια να μπορεί να ερευνηθεί το ορθό ή εσφαλμένο της απορρίψεως τους, όπως κατ ουσία επιζητεί ο αιτών, ενόψει του ότι, υπό στοιχεία δ' και ε', αναφέρει την απόρριψη των οικείων λόγων του κυρίου δικογράφου και εκείνου των προσθέτων, από προφανή παραδρομή, δεχόμενος έτσι ότι ερευνήθηκαν οι εκεί αναφερόμενοι λόγοι και απορρίφθηκαν. Την αποκατάσταση της εσφαλμένης κατά τους ισχυρισμούς του απόρριψη των οικείων λόγων, όπως και την επανεξέταση των ήδη ερευνηθέντων, κατά τα προλεχθέντα και απορριφθέντων λόγων, διώκει με την αίτησή του.
Συνεπώς η αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη και να καταδικασθεί ο αιτών στα δικαστικά έξοδα (583 παρ. 1 ΚΠΔ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 5-5-2009 αίτηση του ..., για επανεξέταση των αναφερόμενων στο σκεπτικό λόγων αναιρέσεως αυτού.
Καταδικάζει τον αιτούντα στα δικαστικά έξοδα από διακόσια είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 15 Απριλίου 2010. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 14 Μαΐου 2010.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή