Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 429 / 2015    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αποχής δήλωση.
Περίληψη:
Δεκτή δήλωση αποχής Αρεοπαγίτη από καθήκοντα του, ως μέλους συνθέσεως, σε υπόθεση ενώπιον ποινικού τμήματος του ΑΠ, η οποία είχε ήδη συζητηθεί, για λόγους ευπρέπειας, που συνίστανται στο ότι, κατά τη μελέτη της υποθέσεως, διαπιστώθηκε μέλος της οικογενείας του, κατά το παρελθόν, είχε κάνει άσκηση στο γραφείο του δικηγόρου, ο οποίος υπογράφει το δικόγραφο της αναιρέσεως. Αναβολή της υποθέσεως για να ανασυζητηθεί αυτή με νέα σύνθεση, στην οποία δεν θα συμμετέχει ο δηλών.
ΑΡΙΘΜΟΣ 429/2015

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Παναγιώτη Ρουμπή, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Ιωάννη Γιαννακόπουλο - Εισηγητή, Βασίλειο Καπελούζο, Πάνο Πετρόπουλο και Δημήτριο Χονδρογιάννη (σύμφωνα με την υπ'αριθμό 76/2015 πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου), Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Θεοφανίας Κοντοθανάση (γιατί κωλύεται η Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Χρήστου Πήτα.
Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 22 Απριλίου 2015, προκειμένου να αποφανθεί για την δήλωση αποχής του Αρεοπαγίτη Κωνσταντίνου Φράγκου, που αφορά τη μη συμμετοχή του στη σύνθεση του Ζ' Ποινικού Τμήματος, στο οποίο εισήχθη για συζήτηση κατά τη δικάσιμο της 18.2.2015 η από 16-10-2014 αίτηση αναιρέσεως του Κρίτωνος Φίλου κατά της 87-135/2013 αποφάσεως του ΜΟΕ Πατρών. Έπειτα η Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Θεοφανία Κοντοθανάση εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημητρίου Δασούλα με αριθμό 43/9.4.2015, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:"1)Ο Αρεοπαγίτης Κων/νος Φράγκος υπέβαλε στον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου την από 1.4.2015 "Δήλωση αποχής" στην οποία αναφέρει ότι: "Κύριε Πρόεδρε, Κατά τη δικάσιμο της 18.2.2015 συμμετείχα ως μέλος στη σύνθεση του Ζ' Ποινικού Τμήματος και εκδικάστηκε Αίτηση Αναίρεσης του καταδικασθέντος για ανθρωποκτονία με πρόθεση κατηγορουμένου ιατρού Κ.Φ. κατά της 87-135/2013 αποφάσεως του ΜΟΕ Πατρών. Μετά τη συζήτηση και πριν τη διάσκεψη της υπόθεσης, διαπίστωσα ότι το δικόγραφο της συζητηθείσας αίτησης αναίρεσης υπογράφει ο απλά γνωστός μου δικηγόρος ΔΣΑ Μ. Δ., μη παραστάς κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο ώστε να αντιληφθώ την παρουσία του, στο δικηγορικό γραφείο του οποίου όμως προ 9ετίας περίπου ασκήθηκε η θυγατέρα μου νυν Δικηγόρος Δήμητρα Κ.Φράγκου, ενώ παραστάθηκε κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο η άγνωστη μου αντίκλητος δικηγόρος του κατ/νου Μ. Π., με διεύθυνση γραφείου της, όπως εκ της δικογραφίας εκ των υστέρων διαπίστωσα, την ιδία διεύθυνση με εκείνη του ανωτέρω δικηγόρου. Με τους ανωτέρω δικηγόρους δεν διατηρώ σήμερα καμία φιλία ή κοινωνική σχέση, πλην, για λόγους ευπρέπειας, δηλώνω αποχή, για να μην δοθεί αφορμή αμφισβήτησης για την αντικειμενικότητα και την ευθυκρισία μου και να μην τεθεί σε αμφιβολία το απροκατάληπτο της κρίσης μου ως δικαστή. Ενόψει τούτων, επειδή στην έδρα κατά την άνω δικάσιμο της 18.2.2015 που συζητήθηκε η υπόθεση αυτή, συμμετείχαν πλην εμού και του κ. Αντιπροέδρου και άλλοι τέσσερις Αρεοπαγίτες και μπορεί κατά τη γνώμη μου να εκδικαστεί η υπόθεση κανονικά υπό πενταμελή σύνθεση χωρίς εμένα και χωρίς ανασυζήτηση, ζητώ, να γίνει δεκτή η παρούσα δήλωση μου και να τεθώ, σε κάθε περίπτωση, εκτός πεντάδας επί της συζητηθείσας ως άνω αναίρεσης του Κ.Φ. (βλ. ΑΠ 835/2013). Σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.3 του ΚΠοινΔ, εκτός των στο άρθρο 14 του ιδίου Κώδικα αναγραφομένων λόγων αποκλεισμού, με τη συνδρομή κάποιου των οποίων, τα δικαστικά πρόσωπα που αναφέρονται σε αυτό δεν δύνανται να ασκήσουν τα καθήκοντα τους ως και του στο επόμενο άρθρο 15 εδ.1 λόγου εξαιρέσεως, που επιβάλλει επίσης την αποχή αυτών από την ενάσκηση των καθηκόντων τους σε ορισμένη υπόθεση, περίπτωση τέτοιας αποχής εμφανίζεται επίσης και όταν σοβαροί λόγοι ευπρέπειας επιβάλλουν αυτή. Ο όρος "ευπρέπεια" περιέχει κρίση αντικειμενική, ενώ η "ευθιξία" είναι ιδιότητα του ατόμου. Η εξαντλητική απαρίθμηση των σοβαρών λόγων ευπρεπείας είναι αδύνατη γιατί, εάν και πότε υπάρχουν τέτοιοι λόγοι, είναι ζήτημα πραγματικό, για το οποίο θα κρίνει κάθε φορά το αρμόδιο Δικαστήριο ή Συμβούλιο, που επιλαμβάνεται του θέματος, κατά τις κρατούσες δεοντολογικές αντιλήψεις. Γενικά τέτοιοι λόγοι ευπρεπείας συντρέχουν, όταν η συμμετοχή του δικαστικού λειτουργού στην εκδίκαση συγκεκριμένης υποθέσεως μπορεί να δώσει αφορμή σε δυσμενές για αυτόν σχόλιο για την αντικειμενική και ανεπηρέαστη, από ο,τιδήποτε και οποιονδήποτε, διερεύνηση της, σε τρόπο ώστε να τίθεται σε αμφιβολία η ελεύθερη και μη προκατειλημμένη κρίση του. Η άποψη αυτή συμπορεύεται και με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, με την οποία καθιερώνεται "το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη", όχι με την έννοια της ορθότητας της απόφασης, αλλά της έγκαιρης, ουσιαστικής και αδιάβλητης υπό διαδικαστικές (δικονομικές) εγγυήσεις, διεξαγωγής της δίκης, ώστε να είναι δυνατή η αντικειμενική αναζήτηση της αλήθειας και η έγκαιρη και αποτελεσματική προστασία του διαδίκου. Μία από τις εγγυήσεις αυτές είναι η ανεξαρτησία και αμεροληψία του δικαστηρίου, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τον εθνικό νόμο και αποφαίνεται επί της βασιμότητας της ποινικής κατηγορίας αν πρόκειται για ποινική υπόθεση (ΑΠ 151/2011). Ενόψει των ανωτέρω πρέπει να γίνει δεκτή η παραπάνω δήλωση αποχής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Προτείνω όπως γίνει δεκτή η από 1.4.2015 δήλωση αποχής του Αρεοπαγίτη Κων/νου Φράγκου και απόσχει των καθηκόντων του επί της 16.10.2014 αίτησης αναίρεσης του κατηγορουμένου Κ.Φ. κατά της 87-135/2013 απόφασης του ΜΟΕ Πατρών.
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτριος Δασούλας"
Αφού άκουσε την Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Με την από 1-4-2015 δήλωση, η οποία απευθύνεται στον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, ο Αρεοπαγίτης Κωνσταντίνος Φράγκος, δηλώνει ότι σοβαροί λόγοι ευπρέπειας του επιβάλλουν να απόσχει από την άσκηση των καθηκόντων του, κατά την εκδίκαση της από 16 - 10 - 2014 αιτήσεως αναιρέσεως του κατηγορουμένου ιατρού Κ. Φ., κατά της 87 - 135/2013 αποφάσεως του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Πατρών, που έχει ήδη δικαστεί στο Ζ Ποινικό Τμήμα που είναι μέλος, κατά τη δικάσιμο της 18-2-2015, καθόσον κατά τη μελέτη της υποθέσεως και πριν από τη διάσκεψη επ' αυτής διαπίστωσε ότι το δικόγραφο της αιτήσεως αναιρέσεως υπογράφει ο απλά γνωστός του δικηγόρος ΔΣΑ Μ. Δ. (που δεν παρέστη στο ακροατήριο, ώστε να αντιληφθεί αυτός την παρουσία του), στο δικηγορικό γραφείο του οποίου προ εννεαετίας περίπου ασκήθηκε η κόρη του τώρα δικηγόρος Δ. Κ. Φ., ενώ παραστάθηκε στο ακροατήριο η δικηγόρος Μ. Π. με διεύθυνση του γραφείου της, όπως διαπιστώθηκε εκ των υστέρων, την ίδια με εκείνη του ανωτέρω δικηγόρου, λόγος που συνιστά σοβαρό λόγο ευπρέπειας και επιβάλλει την αποχή του ανωτέρω Αρεοπαγίτη από την άσκηση των καθηκόντων του επί της εν λόγω συζητηθείσας αναιρέσεως, στην οποία έχει ορισθεί, από τον Πρόεδρο του Τμήματος, εισηγητής. Η δήλωση αυτή παραδεκτά εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, που συνεδριάζει ως συμβούλιο, κατά το άρθρο 23 παρ. 4 του ΚΠοινΔ, χωρίς τη συμμετοχή του δηλούντος και πρέπει να εξετασθεί κατ' ουσία.
Σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 3 του ΚΠοινΔ, εκτός των στο άρθρο 14 του ιδίου Κώδικα αναγραφομένων λόγων αποκλεισμού, με τη συνδρομή κάποιου των οποίων, τα δικαστικά πρόσωπα που αναφέρονται σε αυτό δεν δύνανται να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, ως και του στο επόμενο άρθρο 15 εδ.1 λόγου εξαιρέσεως, που επιβάλλει επίσης την αποχή αυτών από την ενάσκηση των καθηκόντων τους σε ορισμένη υπόθεση, περίπτωση τέτοιας αποχής εμφανίζεται, επίσης, και όταν σοβαροί λόγοι ευπρέπειας επιβάλλουν αυτή. Ο όρος "ευπρέπεια" περιέχει κρίση αντικειμενική, ενώ η "ευθιξία" είναι ιδιότητα του ατόμου. Η εξαντλητική απαρίθμηση των σοβαρών λόγων ευπρεπείας είναι αδύνατη γιατί, εάν και πότε υπάρχουν τέτοιοι λόγοι, είναι ζήτημα πραγματικό, για το οποίο θα κρίνει κάθε φορά το αρμόδιο δικαστήριο ή συμβούλιο, που επιλαμβάνεται του θέματος, κατά τις κρατούσες δεοντολογικές αντιλήψεις. Γενικά τέτοιοι λόγοι ευπρεπείας συντρέχουν, όταν η συμμετοχή του δικαστικού λειτουργού στην εκδίκαση συγκεκριμένης υποθέσεως μπορεί να δώσει αφορμή σε δυσμενές για αυτόν σχόλιο για την αντικειμενική και ανεπηρέαστη, από ο,τιδήποτε και οποιονδήποτε, διερεύνησή της, σε τρόπο ώστε να τίθεται σε αμφιβολία η ελεύθερη και μη προκατειλημμένη κρίση του. Η άποψη αυτή συμπορεύεται και με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, με την οποία καθιερώνεται "'το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη", όχι με την έννοια της ορθότητας της αποφάσεως, αλλά της έγκαιρης, ουσιαστικής και αδιάβλητης υπό διαδικαστικές (δικονομικές) εγγυήσεις, διεξαγωγής της δίκης, ώστε να είναι δυνατή η αντικειμενική αναζήτηση της αλήθειας και η έγκαιρη και αποτελεσματική προστασία του διαδίκου. Μία από τις εγγυήσεις αυτές είναι η ανεξαρτησία και αμεροληψία του δικαστηρίου, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τον εθνικό νόμο και αποφαίνεται επί της βασιμότητας της ποινικής κατηγορίας αν πρόκειται για ποινική υπόθεση. Άλλωστε, η ύπαρξη αντικειμενικού δικαστή αποτελεί ειδικότερη έκφραση της γενικότερης αρχής του κράτους δικαίου, που απορρέει από το Σύνταγμα και τις καθιερούμενες από αυτήν εγγυήσεις υπέρ του πολίτη, ο οποίος έχει αξίωση να δικάζεται από αντικειμενικό αμερόληπτο δικαστή. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα διαδικαστικά έγγραφα, ενώπιον του παρόντος Ζ' Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, μέλος του οποίου είναι ο δηλών δικαστικός λειτουργός, εκκρεμεί και έχει ήδη συζητηθεί κατά τη δικάσιμο της 18-2-2015, η από 16 -10-2014 αίτηση αναιρέσεως του κατηγορουμένου ιατρού Κ. Φ., κατά της 87 - 135/2013 καταδικαστικής αποφάσεως του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Πατρών. Ενόψει δε του ότι, κατά την δήλωση αποχής, ο δηλών την αποχή από τα καθήκοντά του ανωτέρω Αρεοπαγίτης Κωνσταντίνος Φράγκος, ο οποίος είχε ορισθεί, από τον Πρόεδρο του Τμήματος, εισηγητής, κατά τη μελέτη της υποθέσεως και πριν από τη διάσκεψη επ' αυτής διαπίστωσε ότι το δικόγραφο της αιτήσεως αναιρέσεως υπογράφει ο απλά γνωστός του δικηγόρος ΔΣΑ Μ. Δ. (που δεν παρέστη στο ακροατήριο, ώστε να γίνει αμέσως αντιληπτή η παρουσία του), στο δικηγορικό γραφείο του οποίου προ εννεαετίας περίπου ασκήθηκε η κόρη του τώρα δικηγόρος Δ. Κ. Φ., ενώ παραστάθηκε στο ακροατήριο η δικηγόρος Μ. Π. με διεύθυνση γραφείου της, όπως διαπιστώθηκε εκ των υστέρων, την ίδια με εκείνη του ανωτέρω δικηγόρου, καθίσταται σαφές ότι μπορεί να τεθεί σε αμφιβολία η ελεύθερη κρίση ή το απροκατάληπτο του ανωτέρω δικαστικού λειτουργού από τον αναιρεσείοντα ή από τον πολιτικώς ενάγοντα.
Συνεπώς, στην παρούσα περίπτωση, ναι μεν δεν υπάρχει λόγος που να επιβάλλει ευθέως τον αποκλεισμό κατ άρθρο 14 παρ. 3 του ΚΠοινΔ του εν λόγω δικαστικού λειτουργού από την εκτέλεση των καθηκόντων του στην ανωτέρω υπόθεση, υφίστανται όμως, σύμφωνα με τα εκτεθέντα στην παραπάνω νομική σκέψη, σοβαροί λόγοι ευπρέπειας, κατά την διάταξη του άρθρου 23 παρ.3 του ΚΠοινΔ και 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, που επιβάλλουν να απόσχει από την άσκηση των καθηκόντων του ως μέλους της συνθέσεως του Δικαστηρίου εισηγητή κατά την εκδίκαση επί της ως άνω αιτήσεως αναιρέσεως. Επομένως, η κρινόμενη δήλωση αποχής πρέπει να γίνει δεκτή. Στη συνέχεια, επειδή η εκδίκαση της υποθέσεως με σύνθεση, στην οποία δεν θα συμμετέχει ο δηλών, δεν είναι αμέσως εφικτή, ώστε να οριστεί άλλος στη θέση αυτού για συμπλήρωση της πενταμελούς συνθέσεως του Δικαστηρίου και να εκδοθεί κανονικά απόφαση επί της συζητηθείσης ήδη υποθέσεως, συντρέχει ιδιαιτέρως εξαιρετική περίπτωση αναβολής της δίκης.
Συνεπώς, πρέπει, κατ' άρθρο 515 παρ.1 του ΚΠοινΔ, να αναβληθεί ταυτόχρονα η ήδη συζητηθείσα υπόθεση για να ανασυζητηθεί αυτή σε νέα δικάσιμο που θα οριστεί από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με νέα σύνθεση του ιδίου Τμήματος.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δέχεται την από 1.4.2015 δήλωση αποχής του Αρεοπαγίτη Κωνσταντίνου Φράγκου. Αποφαίνεται ότι ο ανωτέρω δικαστικός λειτουργός δεν θα συμμετάσχει ως μέλος την σύνθεση του Ζ' Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου κατά την εκδίκαση, κατά τη δικάσιμο της 18.2.2015, της από 16 -10-2014 αίτηση αναιρέσεως του κατηγορουμένου ιατρού Κ. Φ., κατά της 87 - 135/2013 καταδικαστικής αποφάσεως του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Πατρών.
Αναβάλλει την ήδη συζητηθείσα ως παραπάνω υπόθεση για να ανασυζητηθεί σε νέα δικάσιμο που θα οριστεί από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με νέα σύνθεση, προκειμένου να δικασθεί από σύνθεση στην οποία δεν θα συμμετέχει ο ανωτέρω αρεοπαγίτης Κωνσταντίνος Φράγκος.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα την 22 Απριλίου 2015. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα την 22 Απριλίου 2015.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή