Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 587 / 1991    (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Καθυστέρηση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, Ναυτικοί.
Περίληψη:
Η ποινική ευθύνη των πλοιοκτητών για τη μη καταβολή εργοδοτικών εισφορών καθιερώθηκε το πρώτον με τις διατάξεις του άρθρου 1 § 5 εδ. β Ν. 1711/ 1987, για δε το προηγούμενο χρονικό διάστημα η μη καταβολή δεν αποτελεί αξιόποινη πράξη, ούτε με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του ΑΝ 86/1967. Ο εργοδότης πλοιοκτήτης ή ο αντιπρόσωπός του στην Ελλάδα, που δεν καταβάλλουν τις εργοδοτικές εισφορές που τους βαρύνουν κατά το ΠΔ 913/1978, δεν υπέχουν ποινική ευθύνη για την παράλειψή τους αυτή κατά το άρθρο 1 § 1 ΑΝ 86/ 1967, γιατί με αυτό τιμωρούνται οι εργοδότες που δεν καταβάλλουν εργοδοτικές εισφορές σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως υπαγόμενους μόνο στο Υπουργείο Εργασίας και όχι σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς που υπάγονται στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, όπως το ΝΑΤ. Η ποινική ευθύνη των πλοιοκτητών για τη μη καταβολή εργοδοτικών εισφορών καθιερώθηκε το πρώτον με τις διατάξεις του άρθρου 1 § 5 εδ. β Ν. 1711/ 1987, για δε το προηγούμενο της ενάρξεως ισχύος του Ν. 1711/1987 χρονικό διάστημα η μη καταβολή από τον πλοιοκτήτη των εργοδοτικών εισφορών δεν αποτελεί αξιόποινη πράξη, ούτε με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του ΑΝ 86/1967. Αναιρείται εν μέρει η προσβαλλομένη καταδικαστική απόφαση λόγω εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής του ΑΝ 86/1967. διότι καταδίκασε πλοιοκτήτη καθώς και το νόμιμο αντιπρόσωπο του για μη απόδοση στο ΝΑΤ των βαρυνουσών την πλοιοκτήτρια εταιρία ασφαλιστικών εισφορών, που ανα-φέρονται σε χρόνο προηγούμενο της ενάρξεως ισχύος του Ν. 1711/1987, κηρύσσονται δε αθώοι οι κατηγορούμενοι (Ολομ ΑΠ. 587/1991 Ποιν.Χρον. ΜΑ. 1120). (Επιμέλεια περίληψης: Ευριπίδης Αντωνίου, επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου)
Περίληψη:Η ποινική ευθύνη των πλοιοκτητών για τη μη καταβολή εργοδοτικών ει-
σφορών καθιερώθηκε το πρώτον με τις διατάξεις του άρθρου 1 § 5 εδ. β
Ν. 1711/ 1987, για δε το προηγούμενο χρονικό διάστημα η μη καταβολή
δεν αποτελεί αξιόποινη πράξη , ούτε με αναλογική εφαρμογή των
διατάξεων του ΑΝ 86/1967. Ο εργοδότης πλοιοκτήτης ή ο αντιπρόσωπός
του στην Ελλάδα, που δεν καταβάλλουν τις εργοδοτικές εισφορές που τους
βαρύνουν κατά το Π Δ 913/1978, δεν υπέχουν ποινική ευθύνη για την
παράλειψή τους αυτή κατά το άρθρο 1 § 1 ΑΝ 86/ 1967, γιατί με αυτό
τιμωρούνται οι εργοδότες που δεν καταβάλλουν εργοδοτικές εισφορές σε
Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως υπαγόμενους μόνο στο Υπουργείο
Εργασίας και όχι σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς που υπάγονται στο
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, όπως το ΝΑΤ. Η ποινική ευθύνη των
πλοιοκτητών για τη μη καταβολή εργοδοτικών εισφορών καθιερώθηκε το
πρώτον με τις διατάξεις του άρθρου 1 § 5 εδ. β Ν. 1711/ 1987, για δε το
προηγούμενο της ενάρξεως ισχύος του Ν. 1711/1987 χρονικό διάστημα η μη
καταβολή από τον πλοιοκτήτη των εργοδοτικών εισφορών δεν αποτελεί
αξιόποινη πράξη, ούτε με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του ΑΝ
86/1967. Αναιρείται εν μέρει η προσβαλλομένη καταδικαστική απόφαση λόγω
εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής του ΑΝ 86/1967. διότι καταδίκασε
πλοιοκτήτη καθώς και το νόμιμο αντιπρόσωπο του για μη απόδοση στο ΝΑΤ
των βαρυνουσών την πλοιοκτήτρια εταιρία ασφαλιστικών εισφορών, που ανα-
φέρονται σε χρόνο προηγούμενο της ενάρξεως ισχύος του Ν. 1711/1987, κη-
ρύσσονται δε αθώοι οι κατηγορούμενοι (Ολομ ΑΠ. 587/1991
Ποιν.Χρον. ΜΑ. 1120).--------------------------------<< Επιστροφή