Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1361 / 2015    (Γ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

Θέμα
Διόρθωση απόφασης.
Περίληψη:
Αυτεπάγγελτη διόρθωση απόφασης κατά το διατακτικό της, χωρίς την οριζόμενη στο άρθ 318 ΚΠολΔ κλήτευση των διαδίκων για λόγους που ανάγονται στην οικονομία της δίκης, καθόσον οι διάδικοι δε βλάπτονται από τη διόρθωση και δεν έχουν έννομο συμφέρον να αντιταχθούν σε αυτήν. Η διορθωτική απόφαση, κατ’ αρθ 320 σημειώνεται στο πρωτότυπο της διορθούμενης απόφασης.


Αριθμός 1361/2015

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Γ’ Πολιτικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ιωάννη Γιαννακόπουλο Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Ελένη Διονυσοπούλου, Ευγενία Προγάκη, Πέτρο Σαλίχο και Ιωάννη Φιοράκη Αρεοπαγίτες.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 4 Νοεμβρίου 2015, με την παρουσία και της γραμματέως Σπυριδούλας Τζαβίδη, προκειμένου να αποφανθεί για την αυτεπάγγελτη διόρθωση της 468/2015 αποφάσεως του Αρείου Πάγου (Γ’ Τμήματος) σύμφωνα με την 176/2015 πράξη του Προέδρου του Γ’ Τμήματος του Αρείου Πάγου, χωρίς κλήτευση των διαδίκων:
Των αναιρεσειόντων: 1)Σ. Κ., κατοίκου ..., 2)Χ. Λ., ο οποίος απεβίωσε και κληρονομήθηκε από τον α)Γ. Λ. του Χ. και β)Δ. Λ. του Χ., 3)Θ. Π., ο οποίος απεβίωσε και κληρονομήθηκε από τις: α)Ε. Π., χήρα Θ., το γένος Δ. Λ., β)Α. Π. του Θ., και γ)Α. Π. του Θ., 4)Α. Τ., κατοίκου ..., και 5)Γ. Φ., ο οποίος απεβίωσε και κληρονομήθηκε από τους: α)Α. Φ., χήρα Γ., το γένος Θ. Θ., β)Φ. Φ. του Γ., και γ)Α. Φ. του Γ.. Οι υπό στοιχεία 1, 2, 3, και 4 παραιτήθηκαν σύμφωνα με την από 31/7/2013 δήλωση παραίτησης από το δικόγραφο και το δικαίωμα της ένδικης αναίρεσης και οι υπό στοιχεία 5 παραιτήθηκαν σύμφωνα με την από 13/12/2013 δήλωση παραίτησης από το δικόγραφο και το δικαίωμα της ένδικης αναίρεσης που κατατέθηκαν στη Γραμματέα του Αρείου Πάγου και επιδόθηκαν στους αναιρεσιβλήτους.
Των αναιρεσειόντων - καθών η κλήση: 1)Σ. Γ., κατοίκου ..., 2)Π. Κ., κατοίκου ..., 3)Β. Κ., κατοίκου ..., 4)Δ. Α., κατοίκου ..., 5)Ν. Ι., κατοίκου ..., 6)Α. Β., κατοίκου ..., και 7)Ι. Β., κατοίκου ... που δεν παραστάθηκαν στο ακροατήριο.
Των καθών η κλήση: 1)Ι. Μ. του Δ., ως κληρονόμου της αναιρεσείουσας Κ. συζ. Δ. Μ., το γένος Ι. Λ., 2)Ε. χήρας Π. Τ., το γένος Α. Τ., κατοίκου ..., ως κληρονόμου του αναιρεσείοντος Π. Τ., 3α)Δ. Ζ. του Μ., β)Δ. Ζ. του Δ. και γ)Μ. Ζ. του Δ., κατοίκων ... ως κληρονόμων της αναιρεσείουσας Ε. Ζ., 4α)Ε. Σ., Ν., το γένος Ι. Ζ., κατοίκου ... β)Ε. Σ. του Ν., γ)Α. συζ. Α. Τ., το γένος Σ. Σ., κατοίκου ..., ως κληρονόμων του αναιρεσείοντος Γ. Σ., 5α)Σ. Π. του Σ., β)Γ. Π. του Σ., κατοίκων ..., ως κληρονόμων της αναιρεσείουσας Α. Β., 6α)Ι. Δ. του Β., β)Π. Δ. του Β., και γ)Ρ. χήρας Β. Δ., το γένος Π. Ν., κατοίκου ..., ως κληρονόμων του αναιρεσείοντος Β. Δ., 7α)Ε. Φ. του Θ., β)Κ. συζ. Ε. Φ., το γένος Π. Σ., κατοίκων ..., ως ασκούντων την γονική μέριμνα των ανήλικων τέκνων τους 1)Θ. Φ. του Ε. και 2)Π. Φ. του Ε., των τελευταίων ως κληρονόμων του αναιρεσείοντος Θ. Φ., γ)Σ. Φ. του Θ., δ)Σ. συζ. Σ. Φ., το γένος Θ. Π., κατοίκων ..., ως ασκούντων την γονική μέριμνα των ανήλικων τέκνων τους 1)Μ. Φ. του Σ. και 2)Θ. Φ. του Σ., των τελευταίων ως κληρονόμων του αναιρεσείοντος Θ. Φ.. (Των 7α και 7γ ως κληρονόμων της Μ. Φ., χήρας Θ.), 8α)Ξ. χήρας Ι. Ξ., β)Χ. Ξ. του Ι., γ)Μ. Ξ. του Ι., κατοίκων ..., ως κληρονόμων του αναιρεσείοντος Ι. Ξ. ( Χ.), 9α)Σ. Γ., χήρας Γ., το γένος Ι. Σ., β)Γ. Γ. του Γ., κατοίκων ..., ως κληρονόμων του αναιρεσείοντος Γ. Γ., 10α)Μ. χήρας Δ. Μ., το γένος Β. Π., β)Ι. Μ. του Δ., κατοίκων ..., ως κληρονόμων του αναιρεσείοντος Δ. Μ., που δεν παραστάθηκαν, ούτε εκπροσωπήθηκαν από πληρεξούσιο δικηγόρο.
Του αναιρεσιβλήτου - καλούντος: Μ. Α. του Χ., κατοίκου ..., ο οποίος δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο. Αναιρεσιβλήτου - καθού η κλήση: Οικοδομικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία "ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΠΕ", νομίμως εκπροσωπουμένου που τελεί υπό εκκαθάριση και εδρεύει στην ..., που δεν παραστάθηκε, ούτε εκπροσωπήθηκε.
Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως σημειώνεται πιο πάνω.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Eπειδή από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 315, 317 παρ. 3 και 318 ΚΠολΔικ, οι οποίες, κατ’ άρθρο 573 παρ. 1 του ίδιου κώδικα, εφαρμόζονται και στην αναιρετική διαδικασία, προκύπτει ότι, αν από παραδρομή κατά τη σύνταξη της αποφάσεως, περιέχονται λάθη γραφικά ή λογιστικά ή το διατακτικό της διατυπώθηκε κατά τρόπο ελλιπή ή ανακριβώς, το δικαστήριο που την έχει εκδώσει μπορεί, αν το ζητήσει κάποιος διάδικος ή και αυτεπαγγέλτως, να τη διορθώσει με νέα απόφασή του. Στην περίπτωση της αυτεπάγγελτης διορθώσεως ο Πρόεδρος του δικαστηρίου ορίζει (αυτεπαγγέλτως) δικάσιμο για τη συζήτηση, κατά την οποία και πριν από οκτώ τουλάχιστον ημέρες, πρέπει να κληθούν, με επιμέλεια της γραμματείας του δικαστηρίου, όλοι οι διάδικοι που αναφέρονται στη διορθωτέα απόφαση. Η κλήση όμως αυτή μπορεί να παραλειφθεί, για λόγους που ανάγονται στην οικονομία της δίκης, όταν από τη διόρθωση δεν βλάπτονται οι διάδικοι και δεν έχουν έννομο συμφέρον να αντιταχθούν σ’ αυτήν. Νόμιμα επομένως, με την υπ’ αριθμ. 176/21.10.2015 πράξη του Προεδρεύοντος του παρόντος Γ’ Τμήματος του Αρείου Πάγου, φέρεται προς διόρθωση η υπ’ αριθμ. 468/2015 απόφαση του ίδιου τούτου Τμήματος, που συζητήθηκε στις 18.2.2015, ως προς την ημεροχρονολογία κρίσεώς της (διασκέψεως), η οποία στο διατακτικό της απόφασης, από προφανή παραδρομή κατά τη σύνταξή της, εσφαλμένα διατυπώθηκε ως η 17.2.2015, αντί της ορθής 17.3.2015, χωρίς προς τούτο να έχουν κλητευθεί οι διάδικοι, αφού κατ’ ουσίαν πρόκειται και μόνο για διόρθωση του διατακτικού ως προς την ημεροχρονολογία κρίσεως της απόφασης και από την εν λόγω διόρθωση αυτοί (διάδικοι) δεν βλάπτονται, ούτε και έχουν έννομο συμφέρον να αντιταχθούν. Περαιτέρω, η κατά τα ανωτέρω εσφαλμένη ημεροχρονολογία προκύπτει από το σχέδιο δημοσιεύσεως της υπό διόρθωση απόφασης, αλλά και από την ίδια την απόφαση, η οποία φαίνεται να κρίθηκε (17.2.2015) σε χρόνο προγενέστερο της συζητήσεώς της (18.2.2015). Ενόψει τούτων πρέπει αυτεπάγγελτα και όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό να διορθωθεί η εν λόγω απόφαση του Αρείου Πάγου και επιπλέον να σημειωθεί κατ’ άρθρο 320 ΚΠολΔικ, η παρούσα απόφαση στο περιθώριο της διορθούμενης απόφασης, στα δε αντίγραφα, απόγραφα ή αποσπάσματά της, πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία της παρούσας διορθωτικής απόφασης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Διορθώνει την προτελευταία διάταξη του διατακτικού της υπ’ αριθμ. 468/2015 αποφάσεως του Γ’ Τμήματος του Αρείου Πάγου, από το εσφαλμένο "
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 17 Φεβρουαρίου 2015" στο ορθό "
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε στις 17 Μαρτίου 2015".
Διατάσσει τη σημείωση της παρούσας διορθωτικής απόφασης στο πρωτότυπο της διορθούμενης και την αναγραφή του αριθμού και της ημεροχρονολογίας της στα αντίγραφα, απόγραφα ή αποσπάσματα της διορθούμενης απόφασης.
ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 2 Δεκεμβρίου 2015.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριό του, στις 2 Δεκεμβρίου 2015.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή