Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 9 / 1995    (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Συρροή εγκλημάτων, Λαθρομεταναστών μεταφορά.
Περίληψη:
Στην περίπτωση της παραβάσεως της διατάξεως του άρθρου 19 του ν. 4310/1929 κατά συρροή, λόγω μεταφοράς περισσοτέρων προσώπων, ο παραβάτης αυτής τιμωρείται κατά τις περί πραγματικής συρροής διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 1 Π.Κ. Ενόψει της εισηγητικής εκθέσεως του ν. 1941/1991 σε σχέση με την αντικατάσταση του άρθρου 19 παρ. 2, κατά το οποίο η προβλεπόμενη με την καταργούμενη διάταξη ποινή τουλάχιστον ενός μηνός θεωρείτο ανεπαρκής αν ληφθεί υπόψη το γεγονός της αθρόας εισόδου λαθρομεταναστών κατά τα τελευταία έτη που ασφαλώς ενθαρρύνεται και από τους σύγχρονους «δουλεμπόρους» και η επιβληθησόμενη ποινή δεν μπορεί να υπερβεί τα δέκα έτη, προκύπτει ότι στην περίπτωση της παραβάσεως της διατάξεως του άρθρου 19 του ν. 4310/1929 ο νομοθέτης θέλησε να τιμωρείται ο παραβάτης, σε περίπτωση συρροής εγκλημάτων, λόγω μεταφοράς περισσοτέρων προσώπων κατά τις περί πραγματικής συρροής διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 1 Π.Κ. ανεξαρτήτως του αριθμού των χρησιμοποιουμένων προς τούτο μεταφορικών μέσων και του αριθμού των δρομολογίων μεταφοράς, προκειμένου να αντιμετωπίσει το γεγονός της αθρόας εισόδου λαθρομεταναστών. Ορθή η καταδίκη για παράβαση του ν. περί λαθρομεταναστών των αναιρεσειόντων και η επιβολή εναντίον τους συνολικής ποινής κατ' εφαρμογή του άρθρου 94 παρ. 1 ΠΚ (πραγματική συρροή), οι οποίοι μετέφεραν 34 λαθρομετανάστες στην Ελληνική Επικράτεια χωρίς νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα και χωρίς δικαίωμα εισόδου στη χώρα. Αντίθετη η γνώμη της μειοψηφίας σύμφωνα με την οποία επρόκειτο περί κατ'ιδέαν συρροής, δεδομένου ότι η μεταφορά πραγματώθηκε με μία υλική πράξη(ένα δρομολόγιο)(Ολομ. ΑΠ 9/1995 Ποιν.Χρον. ΜΣΤ.476).
Σημείωση: Η Ελλάδα είχε αντιμετωπίσει νομοθετικώς το πρόβλημα αρχικά με τον ν. 4310 της 6/6 Αυγούστου 1929 «περί εγκαταστάσεως και κινήσεως αλλοδαπών εν Ελλάδι, αστυνομικού ελέγχου διαβατηρίων απελάσεων και εκτοπίσεων», και μετέπειτα με τον ν. 719 της 28/28 Ιουνίου 1948 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ν. 4310/1929 «περί εγκαταστάσεως και κινήσεως αλλοδαπών εν Ελλάδι κλπ». Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 19 του ως άνω ν. 4310/1929 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 19 του ν. 1941/1991. Όλο το ως άνω νομικό καθεστώς καταργήθηκε με το άρθρο 36 του ν. 1975/1991, η ισχύς του οποίου άρχισε, σύμφωνα με την ακροτελεύτια 43 διάταξή του, μετά από έξι μήνες από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 5-6-1992, πλην των άρθρων 37 και 39 αυτού, ασχέτων προς το εν λόγω θέμα, που άρχισαν να ισχύουν από την δημοσίευσή του ( 4-12-1991). Ο ν.1975/1991 μετέπειτα τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους ν. 2452/1996 και 2713/1999 και καταργήθηκε όσον αφορά τα άρθρα του 1-4, 6-8, 10-16, 18-23, 26-33, 34 παρ. 1-3 και 35, από τον ν. 2910/2001 που άρχισε να ισχύει από 2-6-2001, όσον αφορά τις ποινικές του διατάξεις. Το άρθρο 55 παρ. 1 του ν.2910/2001 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 37 του ν. 3153 της 17/19-6-2003 και το άρθρο 66 αυτού συμπληρώθηκε με το άρθρο 21 παρ. 6 του ν. 3013/2002. (Επιμέλεια περίληψης: Ευριπίδης Αντωνίου, επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου)
Περίληψη:Στην περίπτωση της παραβάσεως της διατάξεως του άρθρου 19 του ν.
4310/1929 κατά συρροή, λόγω μεταφοράς περισσοτέρων προσώπων, ο
παραβάτης αυτής τιμωρείται κατά τις περί πραγματικής συρροής
διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 1 Π.Κ. Ενόψει της εισηγητικής εκθέσεως του
ν. 1941/1991 σε σχέση με την αντικατάσταση του άρθρου 19 παρ. 2, κατά το
οποίο η προβλεπόμενη με την καταργούμενη διάταξη ποινή τουλάχιστον ενός
μηνός θεωρείτο ανεπαρκής αν ληφθεί υπόψη το γεγονός της αθρόας εισόδου
λαθρομεταναστών κατά τα τελευταία έτη που ασφαλώς ενθαρρύνεται και από
τους σύγχρονους «δουλεμπόρους» και η επιβληθησόμενη ποινή δεν μπορεί
να υπερβεί τα δέκα έτη, προκύπτει ότι στην περίπτωση της παραβάσεως της
διατάξεως του άρθρου 19 του ν. 4310/1929 ο νομοθέτης θέλησε να τιμωρείται
ο παραβάτης, σε περίπτωση συρροής εγκλημάτων, λόγω μεταφοράς περισ-
σοτέρων προσώπων κατά τις περί πραγματικής συρροής διατάξεις του
άρθρου 94 παρ. 1 Π.Κ. ανεξαρτήτως του αριθμού των χρησιμοποιουμένων
προς τούτο μεταφορικών μέσων και του αριθμού των δρομολογίων
μεταφοράς, προκειμένου να αντιμετωπίσει το γεγονός της αθρόας εισόδου
λαθρομεταναστών. Ορθή η καταδίκη για παράβαση του ν. περί
λαθρομεταναστών των αναιρεσειόντων και η επιβολή εναντίον τους συνολικής
ποινής κατ' εφαρμογή του άρθρου 94 παρ. 1 Π Κ (πραγματική συρροή), οι
οποίοι μετέφεραν στην Ελληνική Επικράτεια 34 λαθρομετανάστες χωρίς
νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα και χωρίς δικαίωμα εισόδου στη χώρα. Αντίθετη
η γνώμη της μειοψηφίας σύμφωνα με την οποία επρόκειτο περί κατ'
ιδέαν συρροής, δεδομένου ότι η μεταφορά πραγματώθηκε με μία υλική
πράξη(ένα δρομολόγιο)(Ολομ. ΑΠ 9/1995 Ποιν.Χρον. ΜΣΤ.476).
Σημείωση: Η Ελλάδα είχε αντιμετωπίσει νομοθετικώς το πρόβλημα
αρχικά με τον ν. 4310 της 6/6 Αυγούστου 1929 «περί εγκαταστάσεως
και κινήσεως αλλοδαπών εν Ελλάδι, αστυνομικού ελέγχου
διαβατηρίων απελάσεων και εκτοπίσεων», και μετέπειτα με τον ν.
719 της 28/28 Ιουνίου 1948 «περί τροποποιήσεως και
συμπληρώσεως του ν. 4310/1929 «περί εγκαταστάσεως και
κινήσεως αλλοδαπών εν Ελλάδι κλπ». Οι παράγραφοι 2 και 3 του
άρθρου 19 του ως άνω ν. 4310/1929 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο
19 του ν. 1941/1991. Όλο το ως άνω νομικό καθεστώς καταργήθηκε
με το άρθρο 36 του ν. 1975/1991, η ισχύς του οποίου άρχισε,
σύμφωνα με την ακροτελεύτια 43 διάταξή του, μετά από έξι μήνες
από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι
από 5-6-1992, πλην των άρθρων 37 και 39 αυτού, ασχέτων προς το
εν λόγω θέμα, που άρχισαν να ισχύουν από την δημοσίευσή του ( 4-
12-1991). Ο ν.1975/1991 μετέπειτα τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με τους ν. 2452/1996 και 2713/1999 και καταργήθηκε
όσον αφορά τα άρθρα του 1-4, 6-8, 10-16, 18-23, 26-33, 34 παρ, 1-3
και 35, από τον ν. 2910/2001 που άρχισε να ισχύει από 2-6-2001,
όσον αφορά τις ποινικές του διατάξεις. Το άρθρο 55 παρ. 1 του
ν.2910/2001 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 37 του ν. 3153 της
17/19-6-2003 και το άρθρο 66 αυτού συμπληρώθηκε με το άρθρο 21
παρ. 6 του ν. 3013/2002.--------------------------------<< Επιστροφή