Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 600 / 2010    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Νόμου εφαρμογή και ερμηνεία, Καθυστέρηση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, Νόμος επιεικέστερος.
Περίληψη:
Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών, που βαραίνουν τον υπόχρεο (εργοδοτικών) και των παρακρατουμένων ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων για την εφαρμογή του α.ν. 86/1967, πρέπει να υπερβαίνει συνολικώς τα 5.000 €. Αν η αίτηση αναίρεσης κριθεί παραδεκτή ο ΑΠ εφαρμόζει τον επιεικέστερο νόμο που ισχύει μετά τη δημοσίευση της προσβαλλόμενης απόφασης. Αναιρείται η προσβαλλόμενη διότι λόγω ποσού η πράξη κατέστη ανέγκλητη και κηρύσσεται αθώος ο κατηγορούμενος.
Αριθμός 600/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ε' Ποινικό Τμήμα
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Δημάδη, Βιολέττα Κυτέα, Γεώργιο Αδαμόπουλο - Εισηγητή και Αικατερίνη Βασιλακοπούλου - Κατσαβριά, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 12 Φεβρουαρίου 2010, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Ψάνη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δημήτριο Κουκούλα, περί αναιρέσεως της 1627/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Μυτιλήνης.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Μυτιλήνης, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 12.10.2009 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1465/2009.

Αφού άκουσε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά, καθώς και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνει δεκτή η προκειμένη αίτηση αναιρέσεως και να κηρυχθεί αθώος ο αναιρεσείων.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 33 του ν. 3346/2005, όπως τούτο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 της ΠΝΠ της 16-09-2009, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο και τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 3814/2010, για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 απαιτείται το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών, που βαρύνουν τον υπόχρεο (εργοδοτικών) καθώς και των παρακρατουμένων ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων να υπερβαίνει συνολικώς τα πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Εξάλλου, κατά το άρθρο 511 ΚΠΔ, αν κριθεί παραδεκτή η αίτηση αναίρεσης και εμφανιστεί εκείνος που την άσκησε, ο Άρειος Πάγος εξετάζει αυτεπαγγέλτως.... Επίσης, αυτεπαγγέλτως εφαρμόζει τον επιεικέστερο νόμο που ισχύει μετά τη δημοσίευσή της (προσβαλλόμενης απόφασης). Κατά δε το άρθρο 514 εδ. 2β του ίδιου Κώδικα, κατ' εξαίρεση, ακόμα και αν δεν εμφανιστεί ο αναιρεσείων, ο Άρειος Πάγος εφαρμόζει αυτεπαγγέλτως τον επιεικέστερο νόμο που ισχύει μετά τη δημοσίευση της απόφασης. Στην προκειμένη περίπτωση, με την προσβαλλόμενη 1627/2008 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Μυτιλήνης, ο αναιρεσείων κατεδικάσθη για μη έγκαιρη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και συγκεκριμένα διότι κατά το χρονικό διάστημα από 1-3-2004 έως 31-12-2004 δεν κατέβαλε αυτές προς το Ταμείο Ασφάλισης Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος μέσα σε ένα μήνα από τότε που έγιναν απαιτητές και που ανέρχονται στο ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα δύο και πενήντα (2.542,50) ευρώ. Η ένδικη αίτηση αναίρεσης είναι παραδεκτή και ο νόμος, βάσει του οποίου καταδικάστηκε ο αναιρεσείων μετά τη δημοσίευση της προσβαλλόμενης απόφασης, κατέστη επιεικέστερος αφού καθιστά την πράξη αυτή, λόγω ποσού, ανέγκλητη, είναι δε εφαρμοστέος και στην παρούσα υπόθεση, κατά το άρθρο 2 ΠΚ και τις άνω διατάξεις του ΚΠΔ.
Συνεπώς, πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και κηρυχθεί αθώος ο αναιρεσείων (άρθρο 518 παράγραφος 1 ΚΠΔ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί την 1627/ 2008 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Μυτιλήνης. Και
Κηρύσσει αθώο τον αναιρεσείοντα... του ότι, στη ...την 31-5-2005, ενώ ασκεί το επάγγελμα ενασχόλησής του με χωματουργικές εργασίες και διατηρεί κατάστημα στο όνομά του στη ... κατά το χρονικό διάστημα από 3/04-12/04 κατά το οποίο είχε νόμιμο υποχρέωση καταβολής, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, των βαρυνουσών αυτόν τον ίδιο μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικών) προς το Ταμείο Ασφάλισης Επαγγελματιών και Βιοτεχνών της Ελλάδας, υπαγόμενο στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δεν κατέβαλε αυτές (εισφορές) μέσα σε ένα μήνα, από τότε που έγιναν απαιτητές και που ανέρχονται, κατά το προαναφερθέν διάστημα, στο ποσό των 2.542,50 €.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα 12 Μαρτίου 2010. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 19 Μαρτίου 2010.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή