Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1564 / 2009    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Υπέρβαση εξουσίας, Απόπειρα, Ανθρωποκτονία από πρόθεση, Σωματική βλάβη επικίνδυνη, Κατηγορούμενος.
Περίληψη:
Χειροτέρευση της θέσεως του κατηγορουμένου. Αναιρείται η προσβαλλόμενη λόγω υπερβάσεως εξουσίας, διότι το Εφετείο έκρινε ότι ο κατηγορούμενος τέλεσε απόπειρα ανθρωποκτονίας (κακούργημα) όχι επικίνδυνη σωματική βλάβη (πλημμέλημα) για την οποία καταδικάσθηκε πρωτοδίκως, ακύρωσε την απόφαση του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, κήρυξε το τελευταίο αναρμόδιο καθ' ύλη και παρέπεμψε την υπόθεση για να δικαστεί στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, καθιστώντας έτσι χείρουσα τη θέση του κατηγορουμένου, εφόσον τον εξέθεσε να δικαστεί σε βαρύτερη ποινή.
Αριθμός 1564/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ζ' Ποινικό Τμήμα
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γρηγόριο Μάμαλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Νικόλαο Ζαΐρη, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο- Εισηγητή, Παναγιώτη Ρουμπή και Κωνσταντίνο Φράγκο Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 11 Μαρτίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Μιλτιάδη Ανρειωτέλλη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου ..., κατοίκου ...., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Ευστάθιο Παναγιωτόπουλο, περί αναιρέσεως της 1567/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης. Με πολιτικώς ενάγοντα τον ....κάτοικο .... που δεν παρέστη.

Το Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης, με την ως άνω απόφασή του, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 3 Απριλίου 2009 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 740/2008.

Αφού άκουσε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνει δεκτή η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 504 παρ.2 ΚΠοινΔ, αναίρεση επιτρέπεται κατά της αποφάσεως, που κήρυξε το δικαστήριο ολικά αρμόδιο και που, όπως απαγγέλθηκε, δεν προσβάλλεται με έφεση. Εξάλλου κατά το άρθρο 470 του ιδίου κώδικα, στην περίπτωση που ασκήθηκε ένδικο μέσο εναντίον καταδικαστικής αποφάσεως από εκείνον που καταδικάσθηκε ή υπέρ αυτού, δεν μπορεί να γίνει χειρότερη η θέση του. Η παράβαση της υπό της διατάξεως αυτής θεσπιζομένης απαγορεύσεως συνιστά υπέρβαση εξουσίας, η οποία αποτελεί λόγο αναιρέσεως κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Θ' ΚΠοινΔ. Με τη μνημονευθείσα διάταξη καθιερώνεται η αρχή της μη χειροτερεύσεως της θέσεως του κατηγορουμένου καθοιονδήποτε τρόπο, δηλαδή είτε αμέσως είτε εμμέσεως. Τέτοια χειροτέρευση της θέσεως του κατηγορουμένου επέρχεται και όταν το Εφετείο, κρίνον έφεση του καταδικασθέντος πρωτοδίκως για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, δηλαδή για τα οποία υπό των άρθρων 308 παρ.1α'-309 ΠΚ και 1 παρ.1 α, 10 παρ.1 13 β' και 14 Ν. 2168/1993, προβλεπόμενα πλημμελήματα (άρθρο 18 ΠΚ), δέχεται, εκ της εκτιμήσεως των ενώπιόν του προσαχθεισών αποδείξεων, ότι αυτός τέλεσε την αξιόποινη πράξη της απόπειρας ανθρωποκτονίας (άρθρα 42 παρ.1 και 299 παρ.1 ΠΚ), δηλαδή αποφαίνεται, ως συντρέχουσα, η τελευταία κακουργηματική πράξη, για την οποία όμως δεν είχε καταδικασθεί ο κατηγορούμενος πρωτοδίκως. Κατ'ακολουθίαν δε της παραδοχής του αυτής, το ανωτέρω δικαστήριο, διαπιστώνον την καθ'ύλην αναρμοδιότητά του για την εκδίκαση της τοιουτοτρόπως χαρακτηρισθείσας αξιόποινης πράξεως και παραπέμπον εντεύθεν τον εκκαλούντα κατηγορούμενο να δικασθεί ενώπιον του αρμοδίου να δικάσει σε βαθμό κακουργήματος δικαστηρίου, αφού στην περίπτωση αυτή η πράξη τιμωρείται, σύμφωνα με τα συνδυασμένα άρθρα 42 παρ.1, 52 παρ.2 και 3, 83 περ.α' και 299 παρ.1 ΠΚ, με πρόσκαιρη κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και μέχρι είκοσι ετών, εκθέτει έτσι αυτόν στον κίνδυνο να τιμωρηθεί με βαρύτερη ποινή. Στην προκειμένη περίπτωση το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης κήρυξε με την 3469/06 απόφασή του ένοχο τον αναιρεσείοντα των αξιόποινων πράξεων της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της παράνομης οπλοφορίας και της παράνομης οπλοχρησίας, καταδίκασε αυτόν σε ποινή φυλακίσεως 15 μηνών για την πρώτη εξ αυτών και 8 μηνών για κάθε μία των λοιπών, καθώς και εξακοσίων (600) € για τη δεύτερη από αυτές, καθόρισε δε συνολική ποινή φυλακίσεως εξ είκοσι ενός (21) μηνών. Ο αναιρεσείων άσκησε έφεση κατά της αποφάσεως αυτής. Το Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης, με την 1567/2008 απόφασή του, εκτιμώντας τις αποδείξεις, έκρινε, ότι ο αναιρεσείων είχε τελέσει στη Θεσσαλονίκη και κατά την 3-4-2005 την αξιόποινη πράξη της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος του παθόντος ... και ακολούθως, αφού δέχθηκε, ότι η πράξη αυτή είχε κακουργηματική μορφή, γιατί δεν έφερε τα στοιχεία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, που είχε χαρακτήρα πλημμελήματος, ακύρωσε την απόφαση του ως άνω πρωτοβαθμίου δικαστηρίου, για την καταδικαστική διάταξη όλων των μνημονευθεισών πράξεων, κήρυξε το ίδιο και το πρωτόδικο δικαστήριο καθ'ύλην αναρμόδια για να προβούν στην εκδίκαση των πράξεων αυτών και παρέπεμψε την όλη υπόθεση στο αρμόδιο μικρό ορκωτό δικαστήριο, που θα όριζε ο Εισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης. 'Ετσι κρίνοντας το Εφετείο κατέστησε χείρονα τη θέση του αναιρεσείοντος και υπερέβη την εξουσία του. Επομένως πρέπει να γίνει δεκτός ως βάσιμος κατ'ουσίαν, ο μοναδικός λόγος της κρινομένης αιτήσεως αναιρέσεως, ο υποστηρίζων την επί του άρθρου 510 παρ.1 στοιχ.Η' ΚΠοινΔ ερειδομένη πλημμέλεια της υπερβάσεως εξουσίας, στην οποία υπέπεσε η πλησσομένη απόφαση, και ακολούθως να αναιρεθεί αυτή στο σύνολό της και να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο, του οποίου η συγκρότηση από άλλους δικαστές είναι εφικτή (άρθρο 510 ΚΠοινΔ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί εξ ολοκλήρου την 1567/2008 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης. Και
Παραπέμπει την υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο, που θα συγκροτηθεί από άλλους δικαστές εκτός από εκείνους, που εξέδωσαν την ως άνω απόφαση.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 11 Ιουνίου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 30 Ιουνίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή