Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 803 / 2015    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απόρριψη.




Περίληψη:
Απορρίπτεται αίτηση αναίρεσης ερήμην του αναιρεσείοντος, ο οποίος είχε κληθεί νόμιμα με επίδοση της σχετικής κλήσης σε σύνοικο. Καταδίκη αυτού στα ποινικά έξοδα και στα δικαστικά έξοδα του πολιτικώς ενάγοντος Ελληνικού Δημοσίου, που παραστάθηκε νόμιμα στην αναιρετική δίκη




Αριθμός 803/2015

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ε' Ποιν. Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές : Βιολέττα Κυτέα, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Μαρία Γαλάνη - Λεοναρδοπούλου (κωλυομένης της Αρεοπαγίτου Αικατερίνης Βασιλακοπούλου - Κατσαβρια), Αγγελική Αλειφεροπούλου, Αριστείδη Πελεκάνο - Εισηγητή και Δημήτριο Χονδρογιάννη, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 24 Απριλίου 2015, με την παρουσία του Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Παρασκευαϊδη (κωλυομένης της Εισαγγελέως) και του Γραμματέως Γεράσιμου Βάλσαμου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Κ. Α. του Μ., κατοίκου ..., που δεν παρέστη στο ακροατήριο, για αναίρεση της 24/2014 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Ναυπλίου. Με πολιτικώς ενάγον το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα και το οποίο εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο από τον Πάρεδρο Ν.Σ.Κ. Περικλή Αγγέλου.
Το Πενταμελές Εφετείο Ναυπλίου, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος, ζητάει την αναίρεση της αποφάσεως αυτής για τους λόγους που αναφέρονται στην από 12 Φεβρουαρίου 2014 αίτησή του, που καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με αριθμό 832/2014.
Αφού άκουσε
Τον Πάρεδρο Ν.Σ.Κ. του πολιτικώς ενάγοντος Ελληνικού Δημοσίου, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα που πρότεινε να απορριφθεί ως ανυποστήρικτη η προκείμενη αίτηση.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 513 παρ. 1 εδ. γ' ΚΠΔ, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους λοιπούς διαδίκους στο ακροατήριο του δικαστηρίου του Αρείου Πάγου, με κλήση που επιδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 155-161 και μέσα στην προθεσμία του άρθρου 166 ΚΠΔ, ενώ, κατά την παρ. 3 του ίδιου άρθρου, οι διάδικοι παρίστανται στη συζήτηση με συνήγορο. Επίσης, κατά το άρθρο 514 ΚΠΔ, αν ο αναιρεσείων δεν εμφανιστεί κατά τη συζήτηση, η αίτηση του απορρίπτεται. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι, αν ο αναιρεσείων δεν εμφανιστεί με συνήγορο ή δεν εκπροσωπηθεί από νόμιμα διορισμένο συνήγορο κατά τη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης στο ακροατήριο του δικαστηρίου του Αρείου Πάγου, καίτοι κλητεύτηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα, η αίτηση αναίρεσης απορρίπτεται και ο αναιρεσείων καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα, κατά το άρθρο 583 παρ. 1 ΚΠΔ (Ολ.ΑΠ 4/1996) Στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από το από 17-12-2014 αποδεικτικό επίδοσης, με παράδοση σε σύνοικο (σύζυγο) του αναιρεσείοντος κατά το άρθρο 155 παρ. 1 εδ. β' ΚΠΔ, της δικαστικής επιμελήτριας του Ειρηνοδικείου Νεμέας, Σ. Σ., ο αναιρεσείων Κ. Α. του Μ. κλήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα, με την 832/10-10-2014 κλήση της Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για να παραστεί με συνήγορο στο ακροατήριο του Αρείου Πάγου κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στο προεισαγωγικό της απόφασης (24-4-2015) και να υποστηρίξει την από 12-2-2014 αίτηση αναίρεσης κατά της απόφασης 24/2014 του Πενταμελούς Εφετείου Ναυπλίου. Επομένως και αφού ο αναιρεσείων δεν εμφανίστηκε με συνήγορο, ούτε εκπροσωπήθηκε από νόμιμα διορισμένο συνήγορο κατά την εκφώνηση της υπόθεσης στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου την προαναφερόμενη δικάσιμο, πρέπει η αίτηση αναίρεσης να απορριφθεί και να επιβληθούν σε βάρος του τα δικαστικά έξοδα. Επίσης πρέπει να υποχρεωθεί ο αναιρεσείων να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα του πολιτικώς ενάγοντος Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο παραστάθηκε νόμιμα κατά την αναιρετική δίκη (άρθρα 176 και 183 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 12-2-2014 αίτηση αναίρεσης του Κ. Α. του Μ. κατά της απόφασης 24/2014 του Πενταμελούς Εφετείου Ναυπλίου, για την οποία συντάχτηκε η 27/12-2-2014 έκθεση αναίρεσης του Διευθυντή του Καταστήματος Κράτησης Ναυπλίου.
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ. Και
Υποχρεώνει τον αναιρεσείοντα να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα του πολιτικώς ενάγοντος, τα οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 26 Ιουνίου 2015.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 22 Ιουλίου 2015.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή