Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 580 / 2013    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αποχής δήλωση.
Περίληψη:
Δήλωση αποχής της Αρεοπαγίτη Ειρήνης Κιουρκτσόγλου-Πετρουλάκη από την άσκηση των καθηκόντων της στην υπόθεση αυτή εκ λόγων ευπρεπείας.
ΑΡΙΘΜΟΣ 580/2013

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Νικόλαο Ζαΐρη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο, Γεώργιο Αδαμόπουλο - Εισηγητή, Μαρία Βασιλάκη και Μαρία Γαλάνη-Λεοναρδοπούλου, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Παντελή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 2 Απριλίου 2013, προκειμένου να αποφανθεί για την δήλωση αποχής της Αρεοπαγίτη Ειρήνης Κιουρκτσόγλου - Πετρουλάκη, που αφορά την υπόθεση με αριθμό πινακίου 1305/2012, η οποία διαβιβάστηκε με το με αριθμό 144/21.3.13 έγγραφο της Προέδρου του Αρείου Πάγου στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με τη σχετική ποινική δικογραφία.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Νικόλαος Παντελής εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Σταύρου Μαντακιοζίδη με αριθμό 87/27.3.2013, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: "Ι. Η Αρεοπαγίτης Ειρήνη Κιουρκτσόγλου-Πετρουλάκη υπέβαλε στον Αντιπρόεδρο του ΣΤ' Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου την από 21/3/2013 δήλωση αποχής, η οποία διαβιβάσθηκε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με το υπ' αριθ. 144/21.3.2013 έγγραφο της Προέδρου του Αρείου Πάγου και στην οποία (δήλωση) αναφέρει τα εξής: Κατά τη δικάσιμο της 5/3/2013, κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 286/3-12-2012 αιτήσεως αναιρέσεως της Ε. Μ. του Ν., κατά της υπ' αριθ. 9442/2012 αποφάσεως του Α' Τριμελούς Εφετείου (Πλημμελημάτων) Αθηνών, συμμετείχε στην σύνθεση του ως άνω δικαστηρίου (ΣΤ' Ποινικού Τμήματος) και μάλιστα ορίσθηκε ως Εισηγήτρια επί της πιο πάνω αιτήσεως αναιρέσεως. Κατά τη συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως παραστάθηκε, δυνάμει σχετικής εξουσιοδότησης ο Δικηγόρος Αθηνών Ιωάννης Κυπριωτάκης, ο οποίος είχε παρασταθεί και στο δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση, ως συνήγορος υπεράσπισης της ήδη αναιρεσείουσας. Ο εν λόγω δικηγόρος, όμως, έχει ασκήσει σε βάρος της πιο πάνω Αρεοπαγίτη και των μελών της σύνθεσης που εξέδωσε την υπ' αριθ. 1668/2011 απόφαση του 14ου Τμήματος (Ενοχικού) του Εφετείου Αθηνών, την από 29/11/2012 αγωγή κακοδικίας, με την ιδιότητά της τότε, ως Προέδρου Εφετών, η οποία και εκκρεμεί ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου Αγωγών Κακοδικίας. Κατά συνέπεια, από λόγους ευπρεπείας, η προαναφερόμενη Αρεοπαγίτης προέβη στην πιο πάνω δήλωση και ζητά να εξαιρεθεί του χειρισμού της εν λόγω δικογραφίας. II. Επειδή κατά τη διάταξη του άρθρου 23 παρ. 3 ΚΠΔ τα δικαστικά πρόσωπα δεν δύνανται να ασκήσουν τα δικαιοδοτικά τους καθήκοντα και όταν υπάρχει σοβαρός λόγος ευπρεπείας, δηλαδή, όταν μπορεί να τεθεί σε αμφιβολία η ελεύθερη κρίση τους (Α.Π. 2651/08, ΑΠ 1919/08), πράγμα που μπορεί να συμβεί και στην προκειμένη περίπτωση. Εν όψει των ανωτέρω και δεδομένου, ότι δεν αμφισβητείται η αλήθεια του αναφερομένου λόγου, πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση δήλωση αποχής. Για τους λόγους αυτούς Προτείνω: Να γίνει δεκτή η από 21/3/2013 δήλωση αποχής της Αρεοπαγίτου Ειρήνης Κιουρκτσόγλου -Πετρουλάκη και να απόσχει της ασκήσεως των καθηκόντων της επί της υπ' αριθ. 286/3-12-2012 αιτήσεως αναιρέσεως της Ε. Ν. Μ. κατά της υπ' αριθ. 9442/2012 αποφάσεως του Α' Τριμελούς Εφετείου (Πλημ/των) Αθηνών. Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σταύρος Μαντακιοζίδης."
Αφού άκουσε
Τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Η από 21-3-2013 δήλωση αποχής της Αρεοπαγίτη Ειρήνης Κιουρκτσόγλου - Πετρουλάκη, η οποία απευθύνθηκε στον Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, ως Πρόεδρο του ΣΤ' Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου και η οποία διαβιβάσθηκε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με το 144/21-3-2013 έγγραφο της Προέδρου του Αρείου Πάγου, αρμοδίως εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, που συνεδριάζει ως Συμβούλιο κατά το άρθρο 23 παρ.4 του ΚΠΔ και πρέπει να εξετασθεί κατ' ουσίαν. Με τη δήλωσή της αυτή η άνω Αρεοπαγίτης δηλώνει ότι κατά τη δικάσιμο της 5-3-2013 και κατά τη συζήτηση της υπ' αριθμ. 286/3-12-2012 αιτήσεως αναιρέσεως της Ε. Μ. του Ν. κατά της 9442/2012 αποφάσεως του Α' Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημμάτων Αθηνών, συμμετείχε στη σύνθεση του ΣΤ' Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου και ορίσθηκε μάλιστα ως Εισηγήτρια της υπόθεσης αυτής. Κατά τη μελέτη όμως της υπόθεσης αυτής διεπίστωσε ότι κατά τη συζήτηση της άνω αιτήσεως αναίρεσης παραστάθηκε δυνάμει ειδικής εξουσιοδότησης ο δικηγόρος Αθηνών Ιωάννης Κυπριωτάκης, ο οποίος είχε παρασταθεί και στο Δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση, ως συνήγορος υπεράσπισης της ήδη αναιρεσείουσας. Ο δικηγόρος όμως αυτός έχει ασκήσει σε βάρος της άνω Αρεοπαγίτη και των μελών της σύνθεσης που εξέδωσε την 1668/2011 απόφαση του 14 Τμήματος του Ενοχικού Δικαίου του Εφετείου Αθηνών την από 29-11-2012 αγωγή κακοδικίας με την ιδιότητά της τότε, ως Προέδρου Εφετών η οποία και εκκρεμεί ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου Αγωγών Κακοδικίας. Ενόψει των γεγονότων τούτων, που δεν αμφισβητούνται συντρέχει ο επικαλούμενος σοβαρός λόγος αποχής της άνω Αρεοπαγίτη από την άσκηση των καθηκόντων της στην υπόθεση αυτή εκ λόγων ευπρεπείας για να μη μπορεί να τεθεί σε αμφιβολία η ελεύθερη κρίση της (ΑΠ 1614/2009, 2651/2008). Επομένως, το συμφέρον της δικαιοσύνης και η διασφάλιση του κύρους αυτής, επιβάλλουν την αποχή της δηλούσης Αρεοπαγίτη από την υπόθεση αυτή και συνεπώς η δήλωσή της πρέπει να γίνει δεκτή κατά τα αναφερόμενα στο διατακτικό. Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν τίθεται θέμα αναβολής της δίκης επί της συζητηθείσας ως άνω αναιρέσεως καθόσον κατά την ημέρα της συνεδρίασης (5.3.2013) η σύνθεση του Δικαστηρίου είναι εφικτή από τους λοιπούς συμμετάσχοντες στη δίκη χωρίς τη συμμετοχή της άνω δηλούσης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δέχεται την από 21-3-2013 δήλωση αποχής της Αρεοπαγίτη Ειρήνης Κιουρκτσόγλου - Πετρουλάκη.
Αποφαίνεται ότι η άνω Αρεοπαγίτης δε θα συμμετάσχει στη σύνθεση του Στ' Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου στην εκδίκαση της 286/3-12-2012 αίτησης αναίρεσης της Ε. Ν. Μ. κατά της 9442/2012 αποφάσεως του Α' Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 9 Απριλίου 2013. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 11 Απριλίου 2013.-
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή