Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 171 / 2014    (Γ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

Θέμα
Έκθεση εισηγητή.
Περίληψη:
Έκθεση του Εισηγητή Αρεοπαγίτη. Πρέπει να αποφαίνεται για το παραδεκτό της αναίρεσης, όπως και για το παραδεκτό και βάσιμο των λόγων της αναίρεσης. Αν έχει παραλείψει να αποφανθεί γι’ αυτά, τότε αναβάλλεται η συζήτηση για να συμπληρωθούν και να λάβουν σχετική γνώση οι διάδικοι. Αναβάλλεται η συζήτηση για να συμπληρώσει ο Εισηγητής την κρίση του για το παραδεκτό της ασκήσεως αναίρεσης, κατ’ αποδοχή οικείας ενστάσεως αλλά και αυτεπαγγέλτως (άρθρ 562, 569, 571, 574 και 577 ΚΠολΔικ).
Αριθμός 171/2014

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Γ' Πολιτικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ιωάννη Σίδερη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Παναγιώτη Ρουμπή, Ερωτόκριτο Καλούδη, Αργύριο Σταυράκη και Ευγενία Προγάκη, Αρεοπαγίτες.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 16 Οκτωβρίου 2013, με την παρουσία και της γραμματέως Αγγελικής Ανυφαντή, για να δικάσει την εξής υπόθεση μεταξύ:
Της αναιρεσείουσας: Π. συζ. Ν. Κ., το γένος Δ. Ζ., κατοίκου ..., η οποία παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Απόστολο Ανδρεουλάκο.
Του αναιρεσιβλήτου: Π. Γ. του Κ., κατοίκου ..., ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Χρήστο Θωμά.
Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 26/2/2007 αγωγή του ήδη αναιρεσιβλήτου και την από 22/9/2007 ανταγωγή της ήδη αναιρεσείουσας, που κατατέθηκαν στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών και συνεκδικάστηκαν. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 2741/2008 μη οριστική, 7979/2009 οριστική του ίδιου Δικαστηρίου και 912/2011 του Εφετείου Αθηνών. Την αναίρεση της τελευταίας απόφασης ζητεί η αναιρεσείουσα με την από 28/11/2012 αίτησή της.
Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως σημειώνεται πιο πάνω. Η Εισηγήτρια Αρεοπαγίτης Ευγενία Προγάκη ανέγνωσε την από 11/2/2013 έκθεσή της, με την οποία εισηγήθηκε την παραδοχή των δύο πρώτων λόγων της αναιρέσεως και την απόρριψη του τρίτου.
Ο πληρεξούσιος της αναιρεσείουσας ζήτησε την παραδοχή της αίτησης, ο πληρεξούσιος του αναιρεσίβλητου την απόρριψή της, καθένας δε την καταδίκη του αντιδίκου του στη δικαστική δαπάνη του.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Επειδή από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων562, 569, 571 και 574 ΚΠολΔικ προκύπτει ότι η έγγραφη πρόταση του εισηγητή Αρεοπαγίτη, αναφορικά με το παραδεκτό της αναίρεσης, που κατά το άρθρο 577 του ιδίου κώδικα εξετάζεται και αυτεπαγγέλτως, όπως επίσης και το παραδεκτό και τη βασιμότητα των λόγων αυτής, αποτελεί αναγκαία διαδικαστική προϋπόθεση για την πρόοδο της αναιρετικής δίκης και επομένως σε περίπτωση, που δεν έχει συνταχθεί από τον εισηγητή η εν λόγω έκθεση ή αν ο Εισηγητής Αρεοπαγίτης, με την έγγραφη εισήγησή του, δεν εισηγήθηκε περί του παραδεκτού και βάσιμου της αναίρεσης και όλων των λόγων της, παραλείποντας, έτσι, να εισηγηθεί έστω και για ένα λόγο, πρέπει, ενόψει και του άρθρου 575 ΚΠολΔικ, να χωρίσει αναβολή της συζήτησης της υπόθεσης, προς σύνταξη και κατάθεση έκθεσης, προκειμένου να δυνηθούν οι διάδικοι να λάβουν γνώση της έκθεσης αυτής, ώστε με τη γνώση και των απόψεων του Εισηγητή να επακολουθήσει η προφορική ανάπτυξη της υπόθεσης από τους πληρεξουσίους δικηγόρους των διαδίκων, για πληρέστερη, κατά το σκοπό του νόμου διευκρίνιση της υπόθεσης. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το φάκελλο της δικογραφίας, έχει μεν συνταχθεί και κατατεθεί αρμοδίως έκθεση της οικείας Εισηγητρίας - Αρεοπαγίτη για το παραδεκτό και βάσιμο όλων των λόγων της αναίρεσης, όχι όμως και για το παραδεκτό της ασκήσεώς της, καθόσον κατά της ίδιας αποφάσεως είχε ασκηθεί η από 10-5-2011 (αριθμ. κατάθ. 399/2011) αίτηση αναιρέσεως (της οποίας δικάσιμος είχε ορισθεί η 24-10-2012 και μετ' αναβολή η 21-11-2012 και η 20-2-2013), από το δικόγραφο της οποίας δηλώνει παραίτηση η αναιρεσείουσα με το δικόγραφο της ερευνωμένης σήμερα αναίρεσης, της οποίας αρχική δικάσιμος είχε οριστεί η 20-2-2013, ήτοι η ίδια δικάσιμος που μετ' αναβολή είχε οριστεί και για την προγενέστερη αίτηση αναιρέσεως (η συζήτηση της οποίας ματαιώθηκε όπως προκύπτει από το οικείο πινάκιο). Ενόψει τούτων κατ' αποδοχή οικείου αιτήματος του αναιρεσίβλητου, που με τις κατατεθείσες, εμπρόθεσμα, κατά την αρχικά ορισθείσα δικάσιμο της 20-2-2013 προτάσεις του είχε προτείνει, ενόψει της ασκήσεως προγενέστερης αιτήσεως, ένσταση περί του παραδεκτού της αναιρέσεως (άρθρ. 570 παρ. 1 ΚΠολΔικ) αλλά και αυτεπαγγέλτως (άρθρο 577 παρ. 1 ΚΠολΔικ), πρέπει να αναβληθεί η συζήτηση της υπόθεσης σε επόμενη δικάσιμο, που θα ορισθεί νομίμως, με επιμέλεια οποιουδήποτε από τους διαδίκους, για να συνταχθεί από την Εισηγήτρια, έκθεση για το παραδεκτό της ασκήσεως της αναιρέσεως.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναβάλλει τη συζήτηση της υπόθεσης σε μεταγενέστερη δικάσιμο, που θα ορισθεί με επιμέλεια των διαδίκων.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε, στην Αθήνα, στις 26 Φεβρουαρίου 2013.
Δημοσιεύθηκε, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 22 Ιανουαρίου 2014.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή