Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 32 / 2008    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Νόμου εφαρμογή και ερμηνεία, Ζωοτεχνική Υπηρεσία.
Περίληψη:
Αναιρείται η καταδικαστική απόφαση για παράβαση του Ν. 248/1914 'Περί Οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας', με την επίκληση λόγου αναιρέσεως, περί εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Δεν προσδιορίζεται στην απόφαση, η ιδιότητα του υπευθύνου ως νομίμου εκπροσώπου της ανώνυμης εταιρείας ή διευθύνοντος συμβούλου ή αγορανομικά υπευθύνου. Αναιρεί και παραπέμπει.

Αριθμός 32/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


ΣΤ’ Ποινικό Τμήμα


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Σαραντινό, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη, Ανδρέα Τσόλια, Ιωάννη Παπουτσή και Νικόλαο Ζαϊρη-Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 2 Οκτωβρίου 2007, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κυριάκου Καρούτσου, (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου:........., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Γεώργιο Αρκουμάνη, περί αναιρέσεως της υπ’ αριθμ. 1178/2006 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιά.
Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πειραιά, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ’ αυτή και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 13 Απριλίου 2006 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 825/2006.
Αφού άκουσε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναιρέσεως.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η καταδικαστκή απόφαση έχει την από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 ΚΠΔ απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 510 περ. Δ’ ΚΠΔ, όταν αναφέρονται σ’ αυτήν, με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγματικά περιστατικά, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του Δικαστηρίου για τη συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, οι αποδείξεις που τα θεμελίωσαν και οι νομικοί συλλογισμοί, με τους οποίους έγινε η υπαγωγή των περιστατικών, που αποδείχθηκαν στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρμόστηκε. Περαιτέρω, εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, η οποία ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε’ ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως, υπάρχει όταν το δικαστήριο της ουσίας αποδίδει στην ερμηνευόμενη ουσιαστική ποινική διάταξη διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγματικά έχει ή όταν τα πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν, υπάγει σε διάταξη που δεν αρμόζει στη συγκεκριμένη περίσταση, παραβιάζοντας έτσι ευθέως το νόμο. Εξ’ άλλου, κατά το άρθρο 23 Α παρ. 1 του Ν. 248 της 20/25 ορίζεται: με την επιφύλαξη των διοικητικών κυρώσεων των ειδικότερων κτηνιατρικών διατάξεων, όπου αυτές προβλέπονται, επιβάλλεται πρόστιμο από ένα εκατομμύριο (1.000.000) έως δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα: α)..., β)...Επίσης, κατά το άρθρο 23 Β του ως άνω νόμου, όπως το εδάφιο προστέθηκε με το άρθρο 15 παρ. 3 του Ν. 2732/30-7-1999, ορίζεται ότι οι παραβάτες του παρόντος νόμου "και των σε εκτέλεση αυτού εκδιδομένων προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων" τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών τουλάχιστον. Στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πειραιώς που δίκασε σε δεύτερο βαθμό, δέχθηκε κατά την αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του, ότι ο αναιρεσείων " στον ........, επί της οδού ......., στις 15-4-2002, εντός του καταστήματος χονδρικής πώλησης κρεάτων με την επωνυμία ...... ΑΕ, με υπεύθυνο τον κατηγορούμενο, κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Πειραιά, βρέθηκαν τρόφιμα ακατάλληλα προς βρώση.....", και κήρυξε στη συνέχεια τον αναιρεσείοντα ένοχο και τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης οκτώ (8) μηνών, που την μετέτρεψε σε χρηματική ποινή. Με την παραδοχή του αυτή, ότι αυτός (ο κατηγορούμενος) ήταν ο υπεύθυνος του καταστήματος, εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε την ουσιαστική ποινική διάταξη του άρθρου 23 του Ν. 248/1914 και ο σχετικός λόγος αναιρέσεως, με τον οποίο πλήττεται η προσβαλλόμενη απόφαση, πρέπει να γίνει δεκτός και ως ουσία βάσιμος. Τούτο, γιατί, από μόνο το γεγονός που δέχθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, ότι ο κατηγορούμενος ήταν υπεύθυνος του καταστήματος, χωρίς οποιοδήποτε άλλο προσδιορισμό της ιδιότητάς του και ειδικότερα του εάν αυτός ήταν ο νόμιμος εκπρόσωπος, ή ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας με την επωνυμία "....... ΑΕ", ή εξουσιοδοτημένο από το διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπο, ή αγορανομικά υπεύθυνος, δημιουργείται ελλιπής αιτιολογία και ασάφεια, ως προς τα πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε και έτσι να μη δύναται να ελεγχθεί η ορθή εφαρμογή της ως άνω ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Επομένως, ο σχετικός λόγος αναιρέσεως (άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ’ του Κ.Π.Δ.), με τον οποίο προβάλλεται η κρινόμενη πλημμέλεια είναι βάσιμος και πρέπει να γίνει δεκτός. Μετά από αυτά και, αφού παρέλκει η έρευνα για τους λοιπούς λόγους, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως, να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να παραπεμφθεί η υπόθεση, σύμφωνα με το άρθρο 519 του Κ.Π.Δ., για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο, αφού, είναι δυνατή η σύνθεσή του από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που δίκασαν την υπόθεση.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Αναιρεί την υπ’ αριθμό 1178/2006 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς. Και

Παραπέμπει την υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο, το οποίο θα συγκροτηθεί από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 16 Οκτωβρίου 2007. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 8 Ιανουαρίου 2008.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


<< Επιστροφή