Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1530 / 2013    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως παραδοχή, Επιεικέστερος νόμος, Υπέρβαση εξουσίας, Τραπεζική επιταγή ακάλυπτη.
Περίληψη:
Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Δέχεται αναίρεση Εισαγγελέα Α.Π. ως βάσιμη. Αναιρεί και παραπέμπει. Βάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Η' ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως του Εισαγγελέα Α.Π., για υπέρβαση εξουσίας του δικαστηρίου, που έπαυσε την ποινική δίωξη για έκδοση ακάλυπτης επιταγής, λόγω μη νομότυπης υποβολής της εγκλήσεως από υποκατάστατο όργανο του ΔΣ της ΑΕ, αλλά από τρίτο πρόσωπο, που δεν είχεν εξουσία εκπροσώπησης, λόγω ελλείψεως του γνησίου της υπογραφής των μελών του ΔΣ στο σχετικό πρακτικό του ΔΣ που εξουσιοδότησε σε υποβολή της εγκλήσεως.
Αριθμός 1530/2013

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' Ποινικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γρηγόριο Κουτσόπουλο, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο, Κωνσταντίνο Φράγκο-Εισηγητή, Μαρία Βασιλάκη και Χρυσούλα Παρασκευά, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 19 Νοεμβρίου 2013, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Μποροδήμου (γιατί κωλύεται η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και του Γραμματέως Χαράλαμπου Αθανασίου, για να δικάσει την αίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, περί αναιρέσεως της 2631/2012 αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λαρίσης. Με κατηγορούμενο τον Γ. Μ. του Κ., κάτοικο ... που δεν παρέστη. Με Πολιτικώς ενάγουσα την εταιρία "ΑΝΤΑΚΟΜ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Α.Ε.", που εδρεύει στην …και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παρέστη στο ακροατήριο.
Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαρίσης, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζητεί τώρα την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην με αριθμό και ημερομηνία 13/12-3-2013 αίτηση - έκθεση αναιρέσεως, η οποία συντάχθηκε ενώπιον του Γραμματέως του Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου Γεωργίου Σωφρονιάδη και καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 328/2013.
Αφού άκουσε Τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνει δεκτή η έκθεση αναίρεσης,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
1. Aπό τη διάταξη του άρθρου 505 παρ.2 εδ. α' του ΚΠΔ, προκύπτει ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μπορεί να ζητήσει την αναίρεση οποιασδήποτε, απόφασης οποιουδήποτε ποινικού δικαστηρίου, μέσα σε προθεσμία ενός μήνα, του άρθρου 479 παρ.2 του ΚΠΔ, από της καταχωρήσεώς της δηλαδή καθαρογραμμένης στο ειδικά τηρούμενο βιβλίο του ποινικού δικαστηρίου, και για όλους τους λόγους που αναφέρονται στη διάταξη του άρθρου 510 παρ.1 του ίδιου Κώδικα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και αυτός της υπέρβασης εξουσίας εκ μέρους του δικαστηρίου. Υπέρβαση εξουσίας συντρέχει και όταν το δικαστήριο αρνείται να ασκήσει δικαιοδοσία η οποία του παρέχεται από το νόμο στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν και συντρέχουν οι απαιτούμενοι γι'αυτό κατά νόμον όροι(ΟλΑΠ 3/2005).
2. Κατά την παρ. 5 εδ. α' του άρθρου 79 παρ. 1 του Ν. 5960/1933 περί επιταγής, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 15 παρ3 του Ν.3472/2006, "η ποινική δίωξη ασκείται με έγκληση του κομιστή της επιταγής που δεν πληρώθηκε ή του εξ αναγωγής υπόχρεου ο οποίος την εξόφλησε και έγινε κομιστής της". Η ύπαρξη της εγκλήσεως συνιστά διαδικαστική προϋπόθεση για την έγκυρη γένεση της ποινικής δίκης και η υποβολή της ή μη, για τα εγκλήματα που διώκονται κατ' έγκληση, εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο.
Σε σχέση με την υποβολή της έγκλησης επί της επιταγής, ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 42 ΚΠΔ, στις οποίες ρητά παραπέμπει το άρθρο 46 του ίδιου Κώδικα. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις των τεσσάρων πρώτων εδαφίων της παρ. 2 του εν λόγω άρθρου 42, η έγκληση γίνεται απ' ευθείας στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών, αλλά και στους ανακριτικούς υπαλλήλους, είτε από τον ίδιο τον εγκαλούντα είτε από ειδικό πληρεξούσιο. Το έγγραφο της πληρεξουσιότητας μπορεί να δοθεί και με απλή έγγραφη δήλωση. Η γνησιότητα της υπογραφής του εντολέα πρέπει να βεβαιώνεται από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ή δικηγόρο. Το έγγραφο της πληρεξουσιότητας προσαρτάται στην έκθεση για την κατάθεση της έγκλησης. Περαιτέρω, με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 2190/1920 "Περί ανωνύμων εταιριών", όπως αυτό κωδικοποιήθηκε με το Β.Δ. 174/1963, ορίζεται ότι "η ανώνυμη εταιρεία εκπροσωπείται επί δικαστηρίου και εξωδίκως υπό του διοικητικού αυτής συμβουλίου, ενεργούντος συλλογικώς", κατά δε την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, "το καταστατικό δύναται να ορίσει, ότι ένα ή πλείονα μέλη του Συμβουλίου ή άλλα πρόσωπα δικαιούνται να εκπροσωπούν την εταιρεία, εν γένει ή εις ορισμένου μόνον είδους πράξεις". Το άρθρο 22 του ίδιου νόμου ορίζει στην παρ. 1 ότι "Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο ν' αποφασίζει πάσα πράξη αφορώσα εις την διοίκηση της εταιρείας, εις την διαχείριση της περιουσίας αυτής και εις την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας", στη δε παρ. 3, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 4 του ν. 2339/1995 "το καταστατικό μπορεί να ορίζει θέματα, για τα οποία η εξουσία του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ασκείται ολικά ή μερικά από ένα ή περισσότερα μέλη του, διευθυντές της εταιρείας ή τρίτους". Οι διατάξεις αυτές του Ν. 2190/1920, αντίστοιχες με εκείνες των άρθρων 65, 67 και 68 του ΑΚ, ρυθμίζουν την οργανική εκπροσώπηση του νομικού προσώπου της ανώνυμης εταιρείας, δηλαδή, καθορίζουν το όργανο, που εκφράζει τη βούληση του νομικού αυτού προσώπου στις έννομες σχέσεις με άλλα πρόσωπα, το εκπροσωπεί στα δικαστήρια και που αποφασίζει για τη διοίκηση της εταιρίας και τη διαχείριση της περιουσίας της για την πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού. Ως τέτοιο όργανο ορίζεται (18 παρ.1) το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας, το οποίο (22 παρ.1) είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας ή στη διαχείριση της περιουσίας της. Οι προαναφερόμενες διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του Ν.2190/1920, που αλληλοσυμπληρώνονται, ρυθμίζουν το ζήτημα της υποκατάστασης του διοικητικού συμβουλίου της ΑΕ, κατά τρόπο ώστε αυτή να είναι νόμιμη, μόνο εφόσον διενεργείται με βάση μία από αυτές τις διατάξεις. Το άρθρο 18 παρ. 2 αναφέρεται αποκλειστικά στην εξουσία εκπροσώπησης της Α.Ε. και επιτρέπει στο καταστατικό της εταιρείας να ορίσει ότι ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα, που κατονομάζονται, δικαιούνται να εκπροσωπούν (δικαστικώς ή εξωδίκως) την εταιρεία γενικά ή σε ορισμένες μόνο πράξεις. Η διάταξη του άρθρου 22 παρ. 3 περιλαμβάνει στο πεδίο εφαρμογής της τόσο τις πράξεις διαχείρισης όσο και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αντίθετα, όμως, προς το άρθρο 18 παρ. 2, το οποίο συνιστά ειδική πρόβλεψη με την οποία το καταστατικό προβαίνει σε συγκεκριμένο καθορισμό προσώπων που κατονομάζονται, στην περίπτωση του άρθρου 22 παρ. 3, το καταστατικό προβλέπει ορισμένα θέματα για τα οποία είναι δυνατό να αποφασιστεί από το Δ.Σ. μεταβίβαση της εξουσίας του. Η μεταβίβαση αυτή κατά το άνω άρθρο 22 παρ. 3, μπορεί να διενεργηθεί προς οποιοδήποτε πρόσωπο, και όχι μόνο προς μέλη του Δ.Σ. ή διευθυντές της εταιρείας. Προϋποθέτει, όμως, σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό της εταιρείας (ΟλΑΠ 1096/1976). Υποκατάσταση του διοικητικού συμβουλίου με εξωεταιρική συμφωνία δεν είναι νόμιμη. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι τα κατά την πρώτη των ως άνω διατάξεων πρόσωπα που εκπροσωπούν, συλλογικά ή ατομικά, την ανώνυμη εταιρία ενεργούν ως καταστατικά όργανα αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 68 ΑΚ, ενώ εκείνα που ενεργούν κατ'ανάθεση από το Δ.Σ. της εταιρίας, σύμφωνα με τη δεύτερη των ως άνω διατάξεων, ενεργούν ως υποκατάστατα των καταστατικών οργάνων στα πλαίσια της από τα άρθρα 211 και 213 ΑΚ προβλεπόμενης αντιστοίχως πληρεξουσιότητας ή εντολής. Επομένως, όταν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 18 παρ. 2 ή 22 παρ. 3, το τρίτο πρόσωπο, προς το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε εκπροσωπευτική δραστηριότητα, δεν είναι υποκατάστατος του διοικητικού συμβουλίου, αλλά ενεργεί στα πλαίσια της από τα άρθρα 211 και 713 του ΑΚ προβλεπόμενης, αντίστοιχα, πληρεξουσιότητας ή εντολής. Ο υποκατάστατος όμως του διοικητικού συμβουλίου, επειδή ενεργεί ως όργανο της εταιρείας, δηλαδή ως καταστατικό όργανο αυτής, δεν έχει ανάγκη ειδικής πληρεξουσιότητας ή εξουσιοδότησης και βεβαίωσης του γνήσιου της υπογραφής των μελών του Δ.Σ., όταν το απαιτεί νομοθετική διάταξη, όπως όταν πρόκειται για την υποβολή έγκλησης ή για τη δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής(ΑΠ 1653/2006, 546/2005). Στην περίπτωση, όμως, που το διοικητικό συμβούλιο ανώνυμης εταιρείας, για την υλοποίηση σχετικής απόφασής του, αναθέσει σε τρίτο, ως προς τον οποίο δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άνω άρθρων 18 παρ. 2 ή 22 παρ. 3 του Ν. 2190/1920, να υποβάλει μήνυση ή έγκληση κατά του δράστη αξιόποινης πράξης που τελέστηκε σε βάρος της εταιρείας, απαιτείται, ενόψει του ότι ο ανωτέρω τρίτος είναι απλός πληρεξούσιος - εντολοδόχος της τελευταίας, το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου, που περιέχει τη σχετική απόφασή του και το οποίο προσαρτάται στην εγχειριζόμενη έγκληση, να φέρει και βεβαίωση της γνησιότητας της υπογραφής του "εντολέα" και παρέχοντος την πληρεξουσιότητα, δηλαδή των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις πιο πάνω διατάξεις των άρθρων 46 και 42 παρ. 1 εδ. γ' ΚΠΔ (ΟΛΑΠ 4/2006, ΑΠ 67/2011). Η πληρεξουσιότητα μπορεί να δοθεί και σε περισσότερους πληρεξούσιους, για να ενεργήσουν από κοινού ή ο καθένας χωριστά. Αν δεν διευκρινίζεται η εξουσία αυτών, δεν απαιτείται οι περισσότεροι πληρεξούσιοι να ενεργήσουν από κοινού. Υποκατάσταση του πληρεξουσίου, ήτοι μεταπληρεξουσιότητα, δεν χωρεί, γιατί η πληρεξουσιότητα στηρίζεται στην προσωπική εμπιστοσύνη. Δηλαδή ο πληρεξούσιος δεν μπορεί να υποκαταστήσει και διορίσει άλλον, ώστε αυτός ο άλλος να μπορεί να επιχειρήσει την δικαιοπραξία, την μήνυση ή έγκληση. Μπορεί όμως, να είναι έγκυρη η υποβολή μήνυσης - έγκλησης από τον μεταπληρεξούσιο, αν τέτοια υποκατάσταση έχει επιτραπεί ρητά από το καταστατικό ή από τον αρχικό πληρεξούσιο που αντιπροσωπεύεται ή αν προκύπτει κάτι τέτοιο από το σκοπό της δοθείσας πληρεξουσιότητας ή και από τις περιστάσεις(ΑΠ 288/2012). Στην προκειμένη περίπτωση, από τα έγγραφα της δικογραφίας, τα οποία παραδεκτά επισκοπούνται για την έρευνα, του προβαλλόμενου από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου λόγου αναιρέσεως, της υπέρβασης εξουσίας του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας, προκύπτει ότι κατόπιν της από 9-3-2009 εγκλήσεως της ΑΕ με την επωνυμία " ΑΝΤΑΚΟΜ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", που κατατέθηκε στην εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας την 23-3-2009 από τη δικηγόρο Λάρισας Μαρία Χρυσαφίδου, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος του κατηγορουμένου Γ. Μ., για την αξιόποινη πράξη της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής, κατ'εξακολούθηση, πράξη που φέρεται ότι τέλεσε στην …με έκδοση σε διαταγή της άνω εγκαλούσας ΑΕ τεσσάρων επιταγών, στις 5-3-2009, 5-3-2009, 20-3-2009 και 20-5-2009 αντίστοιχα, παραπέμφθηκε δε να δικασθεί ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας και ήδη σε πρώτο βαθμό εκδόθηκε η προσβαλλόμενη 2631/2012 απόφαση του άνω δικαστηρίου, η οποία, πλην άλλων ακάλυπτων επιταγών άλλων εγκαλουσών εταιρειών που κήρυξε ένοχο τον κατηγορούμενο, όσον αφορά την έκδοση των τεσσάρων ακάλυπτων επιταγών σε βάρος της άνω εγκαλούσας ΑΕ, δέχθηκε ότι η έγκληση δεν ασκήθηκε νομότυπα και λόγω παρελεύσεως τριμήνου, έπαυσε οριστικά την ασκηθείσα ποινική δίωξη με την παρακάτω αιτιολογία: "Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 19 και 20 του Καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΑΝΤΑΚΟΜ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ", όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του από τη ΓΣ της 17-12-2008 (βλ. το καταστατικό, που προσκομίστηκε και αναγνώστηκε), "Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά εκπροσωπεί την εταιρεία στα Δικαστήρια,..., έχει όμως το δικαίωμα να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρεία γενικά ή σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις, εκτός από εκείνες που προϋποθέτουν συλλογική ενέργεια... (άρθρο 19). Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα...4. ...μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διευθυντές της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συνάμα και την έκταση αυτής της ανάθεσης, όπως εκπροσώπηση σε δημόσιους οργανισμούς κοινής ωφέλειας..." (άρθρο 20). Δυνάμει του από 28.6.2004 πρακτικού Γενικής Συνέλευσης και του από 5.7.2004 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω εταιρείας, που καταχωρίστηκαν στις 28.6.2004 στο ΜΑΕ της Νομαρχίας Αθηνών, Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της εταιρείας μέχρι τις 28.6.2009 ορίστηκαν οι Σ. Α. και Δ. Σ., αντίστοιχα. Στον Αντιπρόεδρο ανατέθηκε η εκπροσώπηση της εταιρείας και να παρίσταται γι' αυτήν ενώπιον των Δικαστηρίων (βλ. το υπ' αριθμ. .../30.8.2003 Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της ΕτΚ, που προσκομίστηκε και αναγνώστηκε). Στις 23.3.2009 η δικηγόρος Λάρισας Μαρία Χρυσαφίδου κατέθεσε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας την από 9.3.2009 μήνυση-έγκλησή της ως άνω ανώνυμης εταιρείας κατά του κατηγορουμένου για το αδίκημα σε βάρος της της έκδοσης ακάλυπτων επιταγών (βλ. έγκληση). Στην εν λόγω μήνυση προσαρτήθηκε και το από 10.3.2009 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου, με το οποίο εξουσιοδότησαν την πιο πάνω δικηγόρο να καταθέσει τη μήνυση και να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής για λογαριασμό της εταιρείας για χρηματικής ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη από το σε βάρος της αδίκημα (βλ. απόσπασμα πρακτικού). Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν δεν συντρέχουν εδώ οι προϋποθέσεις των άρθρων 18 παρ. 2 ή 22 παρ. 3 του ν. 2190/1920 και η δικηγόρος δεν ενήργησε ως υποκατάστατη του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά ενήργησε στα πλαίσια της εντολής που της δόθηκε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Έπρεπε, συνεπώς, στο πιο πάνω απόσπασμα, για τη νομότυπη υποβολή της έγκλησης-μήνυσης να υπάρχει βεβαίωση της γνησιότητας των υπογραφών όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντιθέτως, τούτο έφερε μόνο την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Σ. Α. Επομένως, εφόσον η έγκληση δεν ασκήθηκε νομότυπα και παρήλθε το τρίμηνο από τη γνώση, πρέπει να παύσει οριστικά η ποινική δίωξη". Ήτοι το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, με την προσβαλλόμενη παραπάνω με αρ. 2631/2012 απόφασή του, έπαυσε οριστικά την ασκηθείσα ποινική δίωξη σε βάρος του κατηγορουμένου Γ. Μ., για έκδοση ακάλυπτης επιταγής κατ'εξακολούθηση, λόγω μη νομότυπης υποβολής της εγκλήσεως, με την αιτιολογία ότι η υποβαλούσα τη σχετική από 9-3-2009 έγκληση της ΑΕ δικηγόρος Μαρία Χρυσαφίδου, δεν ήταν υποκατάστατο όργανο του ΔΣ της εγκαλούσας ΑΕ, αλλά ενήργησε στα πλαίσια εντολής ως τρίτο πρόσωπο και θάπρεπε στο σχετικό πρακτικό του ΔΣ που την εξουσιοδοτούσε να υπάρχει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής όλων των μελών του ΔΣ και όχι μόνον του προέδρου του ΔΣ της εγκαλούσας ΑΕ. Όμως, όπως προκύπτει από τα συνημμένα στην έγκληση έγγραφα της εγκαλούσας ως παραπάνω ανώνυμης εταιρείας, τα οποία παραδεκτά επισκοπούνται από το φάκελο της δικογραφίας για την έρευνα, του προβαλλόμενου από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου λόγου αναιρέσεως, της υπέρβασης εξουσίας του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας, προκύπτουν τα ακόλουθα: 1) Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.19 και 20 του Καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία , " ΑΝΤΑΚΟΜ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", όπως αυτό ισχύει μετά τη γενόμενη τροποποίησή του από τη Γ.Σ. της 17-12-2008, " Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί συλλογικά την εταιρεία στα δικαστήρια, . . . έχει όμως το δικαίωμα να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρείας γενικά ή σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις, εκτός από εκείνες που προϋποθέτουν συλλογική ενέργεια.. (άρ.19). Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα . . . 4. μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διευθυντές της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συνάμα και την έκταση αυτής της ανάθεσης, όπως εκπροσώπηση σε δημόσιους οργανισμούς κοινής ωφέλειας . . ."( άρ. 20). 2) Δυνάμει του από 5-7-2004 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω εγκαλούσας εταιρείας, που καταχωρήθηκε στις 28-6-2004 στο ΜΕΑ της Νομαρχίας Αθηνών, Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της εταιρείας μέχρι τις 28-6-2009 ορίστηκαν οι Σ. Α. και Δ. Σ. αντίστοιχα.
3) Από το ΦΕΚ .../30-8-2003 , τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, προκύπτει ότι στον αντιπρόεδρο ανατέθηκε η εκπροσώπηση της εταιρείας και το δικαίωμα να παρίσταται για την εταιρεία ενώπιον των δικαστηρίων.
4). Από την από 9-3-2009 έγκληση της εν λόγω ΑΕ προκύπτει ότι αυτήν κατέθεσε στην εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας στις 23-3-2009 η δικηγόρος Λάρισας Μαρία Χρυσαφίδου και βάσει αυτής ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος του κατηγορουμένου Γ. Μ., για την αξιόποινη πράξη της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής, κατ'εξακολούθηση, για τις εν λόγω τέσσερις επιταγές που δεν πληρώθηκαν και που είχαν εκδοθεί σε διαταγή της άνω εγκαλούσας ΑΕ και 5) Από το από 10-3-2009 απόσπασμα πρακτικού του ΔΣ της εγκαλούσας εταιρείας που προσαρτήθηκε στην παραπάνω έγκληση της ΑΕ, προκύπτει ότι το ΔΣ εξουσιοδοτεί την καταθέσασα την έγκληση δικηγόρο Μαρία Χρυσαφίδου, να ενεργήσει ως ειδικός πληρεξούσιος και εκπρόσωπος της εταιρείας και να καταθέσει την έγκληση, ήτοι η εν λόγω δικηγόρος Λάρισας είχε τη σχετική εξουσιοδότηση του ΔΣ της εγκαλούσας ΑΕ, το δε ΔΣ της ΑΕ είχε από το προαναφερθέν καταστατικό της ΑΕ το δικαίωμα να εξουσιοδοτήσει και τρίτα πρόσωπα, μη μέλη του ΔΣ, για διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων εκπροσώπησης της ΑΕ, όπως την υποβολή εγκλήσεως και παράσταση πολιτικής αγωγής.
Συνεπώς, σύμφωνα και με τα προεκτεθέντα, η υποβαλούσα τη σχετική από 9-3-2009 έγκληση της κομίστριας των ακάλυπτων επιταγών ΑΕ δικηγόρος Μαρία Χρυσαφίδου, είχε την προς τούτο εξουσιοδότηση από το ΔΣ της άνω εταιρίας, το οποίο, σύμφωνα με το καταστατικό της είχε δικαίωμα να εξουσιοδοτεί και τρίτους στην διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων εκπροσώπησης της εν λόγω εταιρίας, ήτοι ήταν υποκατάστατο όργανο του ΔΣ της εγκαλούσας ΑΕ και δεν ενήργησε στα πλαίσια εντολής ως τρίτο πρόσωπο και δεν ήταν ανάγκη στο σχετικό πρακτικό του ΔΣ που την εξουσιοδοτούσε σχετικά για υποβολή της εγκλήσεως να υπάρχει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής όλων των μελών του ΔΣ, όπως απαιτείται για τα μη υποκατάστατα εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα. Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, που με την προσβαλλόμενη απόφασή του δέχθηκε ως μη νομότυπη την ως παραπάνω γενόμενη άσκηση της εγκλήσεως της εταιρείας " ΑΝΤΑΚΟΜ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", και στη συνέχεια έπαυσε την ασκηθείσα ποινική δίωξη για τις τέσσερις αυτές ακάλυπτες επιταγές, για τον παραπάνω λόγο, ενώ η έγκληση αυτή ασκήθηκε νομότυπα και παραδεκτά εντός του νομίμου τριμήνου, υπέπεσε στην πλημμέλεια της υπέρβασης εξουσίας, και ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Η' του ΚΠΔ συναφής λόγος της κρινόμενης αιτήσεως αναιρέσεως του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου είναι βάσιμος. Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, να αναιρεθεί εν μέρει η προσβαλλόμενη απόφαση κατά την παραπάνω διάταξή της που αφορά τις εν λόγω τέσσερις ακάλυπτες επιταγές με χρόνο τελέσεως τον Μάρτιο του 2009 και να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, συγκροτούμενο από άλλο δικαστή, εκτός από εκείνον που τη δίκασε προηγουμένως. (άρθρο 519 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί εν μέρει τη με αριθμ. 2631/2012 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας, κατά τη διάταξή της που έπαυσε οριστικά την εναντίον του Γ. Μ. του Κ. ασκηθείσα ποινική δίωξη για έκδοση ακάλυπτης επιταγής, κατ'εξακολούθηση, πράξη που φέρεται ότι αυτός τέλεσε στην …με έκδοση σε διαταγή της άνω εγκαλούσας ΑΕ με την επωνυμία, " ΑΝΤΑΚΟΜ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", τεσσάρων επιταγών, εκδοθεισών στις 5-3-2009, 5-3-2009, 20-3-2009 και 20-5-2009 αντίστοιχα. Και.
Παραπέμπει την υπόθεση του άνω κατηγορουμένου Γ. Μ. του Κ., κατά το αναιρούμενο ως παραπάνω μέρος της, για νέα συζήτηση στο ίδιο παραπάνω πρωτοβάθμιο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, που θα συγκροτηθεί από άλλον δικαστή, εκτός από εκείνον που δίκασε προηγουμένως αυτήν.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 3 Δεκεμβρίου 2013. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 12 Δεκεμβρίου 2013.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή