Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1590 / 2010    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Πολιτική αγωγή, Απαράδεκτη συζήτηση.
Περίληψη:
Αναίρεση κατά καταδικαστικής αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου από κατηγορούμενο για σωματική βλάβη από αμέλεια παρ' υπόχρεου. Κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση της αιτήσεως λόγω μη κλητεύσεως από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για να παραστεί του πολιτικώς ενάγοντος που είχε παραστεί στην κατ' έφεση δίκη, εκπροσωπηθεί από πληρεξούσιο δικηγόρο και του είχε επιδικασθεί χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.
Αριθμός 1590/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Θεοδώρα Γκοΐνη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο, Ιωάννη Παπαδόπουλο, Ιωάννη Γιαννακόπουλο και Ανδρέα Ξένο-Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 22 Σεπτεμβρίου 2010, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικόλαου Τσάγγα (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση
του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου Χ, κατοίκου ..., που παρέστη με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Αθανάσιο Σαραντόπουλο, για αναίρεση της 1885/2010 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών. Το Τριμελές Εφετείο Αθηνών με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 28 Απριλίου 2010 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 803/2010.

Αφού άκουσε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 513 παρ.1 εδ.γ'του ΚποινΔ, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην κατ'αναίρεση δίκη, κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους λοιπούς διαδίκους. Ως υπόλοιποι διάδικοι θεωρούνται όλοι εκείνοι, οι οποίοι νομίμως απέκτησαν την ιδιότητα του διαδίκου, εφόσον παρέστησαν κατά τη συζήτηση, κατά την οποία εκδόθηκε η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση. Μεταξύ αυτών που κλητεύονται περιλαμβάνεται και ο πολιτικώς ενάγων του οποίου τις πολιτικές απαιτήσεις έκρινε το εφετείο και είχε παραστεί πρωτοδίκως και απέκτησε την ιδιότητα του διαδίκου και αν δεν παρέστη ο ίδιος αυτοπροσώπως αλλά εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, στο Εφετείο, όταν εκδικάστηκε η έφεση του κατηγορουμένου, εφόσον το Εφετείο, που έκρινε τις πολιτικές του απαιτήσεις, δεν τις απέρριψε ως νομικά ή ως ουσιαστικά αβάσιμες, ακόμη και στην περίπτωση που ο κατηγορούμενος δεν προσβάλλει την αφορούσα την πολιτική αγωγή διάταξη της αποφάσεως.
Στην προκειμένη περίπτωση με την κρινόμενη από 28-4-2010 αίτηση αναιρέσεως (υπ'αριθμό εκθέσεως 143/2010) πλήττεται η υπ'αριθμό 1885/2010 απόφαση του κατ'έφεση δικάσαντος Τριμελούς Εφετείου Αθηνών (Πλημμελημάτων), με την οποία ο αιτών καταδικάσθηκε για σωματική βλάβη από αμέλεια παρ'υποχρεου και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης πέντε (5) μηνών, η οποία ανεστάλη.
Όπως προκύπτει από την επισκόπηση της προσβαλλόμενης αποφάσεως κατά την εκδίκαση της άνω ποινικής υποθέσεως στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο εμφανίστηκε ο δικηγόρος Μπελλας Ευάγγελος και εδήλωσε ότι είναι πληρεξούσιος, σύμφωνα με την από 17-2-2010 εξουσιοδότηση, του Ε, ο οποίος είχε παραστεί πρωτόδικα για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης που του προκάλεσε η κρινόμενη πράξη για ποσό 45 ευρώ με επιφύλαξη που του επιδικάστηκε πρωτοδίκως. Επίσης προκύπτει ότι το δικάσαν Εφετείο δέχθηκε ότι ως ανάλογη χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που του προκάλεσε η αξιόποινη πράξη για την οποία κατεδικάσθη ο κατηγορούμενος έπρεπε να επιδικασθεί στον παθόντα, ο οποίος παρέστη ως πολιτικώς ενάγων το ποσό των 45 ευρώ που υποχρέωσε τον κατηγορούμενο να πληρώσει στον άνω αδικηθέντα Ε.
Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι ο ως άνω πολιτικώς ενάγων δεν εμφανίσθηκε κατά τη συζήτηση της υποθέσεως στο παρόν δικαστήριο, πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη η συζήτηση της αιτήσεως (Κ.Ποιν.Δ 513 παρ.1γ), καθόσον από τη παραδεκτή επισκόπηση των εγγράφων της δικογραφίας δεν προκύπτει κλήτευση του άνω διαδίκου ως πολιτικώς ενάγοντος να παραστεί στην αναφερόμενη στην αρχή της παρούσης συνεδρίαση.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της από 28-4-2010 αιτήσεως του αναιρεσείοντος Χ για αναίρεση της υπ'αριθμό 1885/2010 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών (Πλημμελημάτων). Και

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 30 Σεπτεμβρίου 2010. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 6 Οκτωβρίου 2010.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή