Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1795 / 2008    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας ανεπάρκεια, Απάτη, Πλαστογραφία, Ηθική αυτουργία, Πραγματογνωμοσύνη.
Περίληψη:
Ηθική αυτουργία σε πλαστογράφηση ιδιόγραφων διαθηκών. Χρήση πλαστών εγγράφων κατ’ εξακολούθηση. Απάτη ιδιαίτερα μεγάλης αξίας κατ’ εξακολούθηση με χρήση των άνω διαθηκών. Αντίθετες κατά περιεχόμενο γραφολογικές πραγματογνωμοσύνες. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για ελλιπή αιτιολογία διότι το δικαστήριο δεν αιτιολογεί την κρίση του, αναφορικά με την αποδοχή της μίας πραγματογνωμοσύνης και την απόρριψη της άλλης. Αναιρεί και παραπέμπει.

Αριθμός 1795/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


Ε' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (κωλυομένου του Αντιπροέδρου Αρείου Πάγου Ηρακλή Κωνσταντινίδη), ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως, Ελευθέριο Νικολόπουλο - Εισηγητή, Αναστάσιο Λιανό, Νικόλαο Ζαΐρη (που ορίστηκε προς συμπλήρωση της συνθέσεως με τη με αριθμό 54/2008 Πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου) και Βιολέττα Κυτέα, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 16 Μαΐου 2008 με την παρουσία του Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου Γεωργίου Βλάσση (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την αίτηση της αναιρεσείουσας - κατηγορουμένης Χ1 , που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Νικόλαο Δαμασκόπουλο, για αναίρεση της με αριθμό 357/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών. Με πολιτικώς ενάγουσα την Ψ1, που δεν παρέστη στο ακροατήριο. Το Τριμελές Εφετείο Αθηνών με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή και η αναιρεσείουσα - κατηγορουμένη ζητά την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 24 Σεπτεμβρίου 2007 αίτησή της, καθώς και στο από 27 Φεβρουαρίου 2008 δικόγραφο προσθέτων λόγων, που καταχωρίστηκαν στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1755/2007. Α φ ο ύ ά κ ο υ σ ε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο της αναιρεσείουσας, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου Γεωργίου Βλάσση, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναιρέσεως και οι πρόσθετοι λόγοι αυτής.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Ι. Η καταδικαστική απόφαση, έχει την απαιτούμενη κατά το άρθρο 93 § 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 § 1 στοιχ. Δ' του ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως, όταν σ' αυτή περιέχονται με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγματικά περιστατικά, που προέκυψαν από την διαδικασία στο ακροατήριο σχετικά με τα υποκειμενικά και τα αντικειμενικά στοιχεία του εγκλήματος, οι αποδείξεις επί των οποίων θεμελιώνονται τα περιστατικά αυτά, καθώς και οι σκέψεις με τις οποίες το δικαστήριο υπήγαγε τα αποδειχθέντα περιστατικά, στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρμόσθηκε, για την ύπαρξη δε τέτοιας αιτιολογίας, είναι παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο σύνολο. Εξάλλου η κατά το άρθρο 178 ΚΠοινΔ απαρίθμηση των αποδεικτικών μέσων είναι ενδεικτική και αφορά τα κυριότερα από αυτά, χωρίς να αποκλείει άλλα, περιλαμβάνει δε ως ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο την πραγματογνωμοσύνη, η οποία όμως διατάσσεται, κατά το άρθρο 183 ΚΠοινΔ, υπό προϋποθέσεις, από τον ανακριτικό υπάλληλο ή από το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως ή μετά από αίτηση των διαδίκων ή του εισαγγελέα. Ως ιδιαίτερο δε είδος αποδεικτικού μέσου, η πραγματογνωμοσύνη πρέπει να μνημονεύεται ειδικώς στην αιτιολογία μεταξύ των αποδεικτικών μέσων προκειμένου να υπάρχει βεβαιότητα ότι λήφθηκε υπόψη. Εάν υπάρχουν δύο ή περισσότερες ιατροδικαστικές πραγματογνωμοσύνης, αντίθετες κατά περιεχόμενο, το δικαστήριο της ουσίας, οφείλει να αιτιολογήσει την κρίση του, αναφορικά με την αποδοχή της μίας από τις δύο ή από τις πολλές εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης, προκειμένου να ελεγχθεί το συμπέρασμά του, παραθέτοντας εκείνα τα πραγματικά περιστατικά που αποδείχθηκαν, τα οποία αποκλείουν αυτά που άλλοι πραγματογνώμονες θέτουν ως βάση της γνώμης τους που δεν έγινε αποδεκτή. Στην προκείμενη περίπτωση, με την προσβαλλόμενη υπ' αριθμ. 357/2007 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών η αναιρεσείουσα κηρύχθηκε ένοχη α) ηθικής αυτουργίας σε πλαστογραφία δύο ιδιόγραφων διαθηκών και β) απάτης ιδιαίτερα μεγάλης αξίας κατ' εξακολούθηση. Το Τριμελές Εφετείο Αθηνών, με μνεία κατ' είδος των αποδεικτικών μέσων τα οποία έλαβε υπόψη του, δέχθηκε, κατά την αναιρετικά ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του, ότι αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : "Η κατηγορου΅ένη προσκό΅ισε στο Τ΅ή΅α Διαθηκών του Πρωτοδικείου Αθηνών προς δη΅οσίευση δύο ιδιόγραφες διαθήκες της αποβιώσασας Γ1, η οποία ήταν εν ζωή γειτόνισσά της και διέ΅ενε σε διπλανό δια΅έρισ΅α της ίδιας πολυκατοικίας και συγκεκρι΅ένα την από 20-3-2000 ιδιόγραφη διαθήκη της Γ1, ΅ε την οποία την εγκαθιστούσε κληρονό΅ο της επί του δια΅ερίσ΅ατος της στην οδό .... και στο αριθ΅ό .... και η οποία δη΅οσιεύθηκε ΅ε τα υπ' αριθ΅. 2464/2001 πρακτικά συνεδριάσεως του Μονο΅ελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 27-4-2001 και την από .... ιδιόγραφη διαθήκη της ως άνω διαθέτιδος, ΅ε την οποία εγκαθιστούσε κληρονό΅ο, τόσο στο ως άνω δια΅έρισ΅α στην οδό ....., όσο και σε ΅ία ισόγεια γκαρσονιέρα της στο .... και επί της οδό ... στον αριθ΅ό ..., η οποία δη΅οσιεύθηκε ΅ε τα υπ' αριθ΅. 2666/2001 πρακτικά συνεδριάσεως του Μονο΅ελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 11-5-2001. Οι ως άνω ιδιόγραφες διαθήκες δεν έχουν συνταχθεί από την ιδία την αποβιώσασα διαθέτιδα Γ1, αλλά πλαστογραφήθηκαν από άγνωστο πρόσωπο ΅ε τη ΅έθοδο της αντιγραφής, κατόπιν συνδυαστικής δουλικής και ζωγραφικής απο΅ι΅ήσεως των επί ΅έρους γραφικών στοιχείων της γνήσιας γραφής της Γ1, γρά΅΅α προς γρά΅΅α, ούτε έχουν υπογραφεί από την αποβιώσασα διαθέτιδα Γ1 αλλά η υπογραφή που έχει τεθεί σε αυτές ως υπογραφή της είναι πλαστή και έχει χαραχτεί ΅ε την ίδια ως άνω ΅έθοδο της αντιγραφής ΅ε δουλική και ζωγραφική απο΅ί΅ηση και ΅ε πρότυπο την γνήσια υπογραφή της Γ1 που υπάρχει στο δελτίο της αστυνο΅ικής της ταυτότητας και απέχει έτσι τόσο φυσιογνω΅ικά, όσο και ποιοτικά από τις σύγχρονες υπογραφές της. Στο συ΅πέρασ΅α ότι οι ως άνω ιδιόγραφες διαθήκες είναι πλαστές καταλήγουν ΅ε επιχειρή΅ατα και αιτιολογίες που πείθουν το Δικαστήριο αυτό, τόσο η γραφολόγος πραγ΅ατογνώ΅ονας ..... που διορίστηκε νό΅ι΅α ως πραγ΅ατογνώ΅ονας ΅ε την υπ' αριθ΅. 1154/9-12-2003 Διάταξη του Ανακριτή του 12°u Τακτικού Ανακριτικού Τ΅ή΅ατος του Πρωτοδικείου Αθηνών στα πλαίσια της κύριας ανακρίσεως που έγινε για τις αξιόποινες πράξεις που κατηγορείται η κατηγορου΅ένη (βλ. την αναγνωσθείσα από .... έκθεση γραφολογικής πραγ΅ατογνω΅οσύνης της γραφολόγου .....), όσο και η γραφολόγος πραγ΅ατογνώ΅ονας ...... που διορίστηκε νό΅ι΅α ως πραγ΅ατογνώ΅ονας ΅ε την υπ' αριθ΅. 2055/2004 απόφαση του Πολυ΅ελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στα πλαίσια πολιτικής δίκης, στην οποία τέθηκε θέ΅α πλαστότητας των ως άνω διαθηκών (βλ. την αναγνωσθείσα από .... έκθεση γραφολογικής πραγ΅ατογνω΅οσύνης της γραφολόγου ..... Στο ίδιο συ΅πέρασ΅α περί πλαστότητας των ως άνω διαθηκών καταλήγει και ο γραφολόγος...... που διορίσθηκε ως γραφολόγος τεχνικός σύ΅βουλος της πολιτικώς ενάγουσας ..... (βλ. τις αναγνωσθείσες από ....έγγραφες παρατηρήσεις του στην από .... πραγ΅ατογνω΅οσύνη της γραφολόγου ..... Σε αντίθετο συ΅πέρασ΅α περί γνησιότητας και ΅η πλαστότητας των ως άνω διαθηκών, αλλά ΅ε αιτιολογίες και επιχειρή΅ατα που δεν πείθουν το Δικαστήριο αυτό, κατέληξαν οι διορισθέντες από την κατηγορου΅ένη και γνω΅οδοτήσαντες κατ' εντολή της γραφολόγοι .... και ..... (βλ. την αναγνωσθείσα από ... γραφολογική έκθεση του γραφολόγου .....και την αναγνωσθείσα από .... έκθεση του γραφολογικής γνω΅οδότησης του γραφολόγου .....). Τις ως άνω πλαστές διαθήκες τις κατήρτισε και τις πλαστογράφησε άγνωστος δράστης κατά το ΅ήνα Απρίλιο και τουλάχιστον ΅έχρι τις 27-42001 την πρώτη και κατά το ΅ήνα Μάιο και τουλάχιστον ΅έχρι τις 11-5-2001 τη δεύτερη, ΅ε σκοπό να παραπλανήσει ΅ε την χρήση τους άλλους σχετικά ΅ε το γεγονός ότι η κατηγορού΅ενη είχε εγκατασταθεί ως εκ διαθήκης κληρονό΅ος της αποβιώσασας Γ1. Την απόφαση στον άγνωστο δράστη να πλαστογραφήσει τις ως άνω διαθήκες, ΅ε περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλή΅ατος, την προκάλεσε ΅ε παροτρύνσεις, πειθώ και φορτικότητα η κατηγορου΅ένη, η οποία ήθελε να τις χρησι΅οποιήσει για να ε΅φανισθεί ως εκ διαθήκης κληρονό΅ος της ως άνω αποβιώσασας Γ1 και στην οποία ο άγνωστος δράστης παρέδωσε τις ως άνω πλαστές διαθήκες και ΅άλιστα σε διαφορετικό χρόνο την κάθε ΅ία, γεγονός που επι΅αρτυρείται και από το ότι η κατηγορου΅ένη δεν κατείχε και δεν δη΅οσίευσε ταυτόχρονα τις δύο διαθήκες, αλλά δη΅οσίευσε πρώτα την από .... ιδιόγραφη της Γ1, ΅ε την οποία την εγκαθιστούσε κληρονό΅ο της ΅όνον επί του δια΅ερίσ΅ατος της στην οδό ... και στον αριθ΅ό ....και ακολούθως, ΅ετά από δύο εβδο΅άδες, δη΅οσίευσε και την από ...1 ιδιόγραφη διαθήκη της ως άνω διαθέτιδος, ΅ε την οποία την εγκαθιστούσε κληρονό΅ο, τόσο στο ως άνω δια΅έρισ΅α στην οδό ...., όσο και σε ΅ία ισόγεια γκαρσονιέρα της στο .... Περαιτέρω, από τα αποδεικτικά στοιχεία που προαναφέρθηκαν, αποδείχθηκε ότι η κατηγορου΅ένη, στην Αθήνα και κατά το χρονικό διάστη΅α από τον ΅ήνα Απρίλιο έως και το ΅ήνα Σεπτέ΅βριο του έτους 2001, ΅ε περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλή΅ατος, ΅ε σκοπό να αποκο΅ίσει η ίδια παράνο΅ο περιουσιακό όφελος, έβλαψε ξένη περιουσία, πείθοντας κάποιους σε πράξη ΅ε την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών, η δε ζη΅ία που προξενήθηκε από την κατ' εξακολούθηση αυτή πράξη της είναι ιδιαίτερα ΅εγάλη. Συγκεκρι΅ένα, ενώ γνώριζε ότι οι ως άνω διαθήκες ήταν πλαστές και ότι δεν είχε εγκατασταθεί ως εκ διαθήκης κληρονό΅ος της αποβιώσασας Γ1, αφού πρώτα δη΅οσίευσε τις ως άνω πλαστές διαθήκες, τις προσκό΅ισε και τις χρησι΅οποίησε σε εφοριακούς υπαλλήλους, σε συ΅βολαιογράφο και σε δικαστικούς λειτουργούς και τους παρέστησε ψευδώς και εν γνώσει της αναληθείας ότι ΅ε αυτές είχε εγκατασταθεί και ήταν κληρονό΅ος εκ διαθήκης της αποβιώσασας Γ1 και είχε αποκτήσει ως κληρονό΅ος της ένα δια΅έρισ΅α στα ... και επί της οδού ....στον αριθ΅ό ...., αντικειμενικής αξίας 10.788.360 δραχ΅ών και ένα άλλο δια΅έρισ΅α στο ..... και επί των οδών ... και ...., αντικει΅ενικής αξίας 4.678.128 δραχ΅ών. Συγκεκρι΅ένα, στις 29-5-2001 χρησι΅οποίησε τις ως άνω πλαστές διαθήκες στους εφοριακούς υπαλλήλους της Δ. Ο. Υ. Αθηνών και τους παρέστησε ψευδώς ότι κληρονό΅ησε ΅ε αυτές τα ως άνω δύο δια΅ερίσ΅ατα και τους παραπλάνησε και τους έπεισε να της χορηγήσουν αντίγραφο δηλώσεως φόρου κληρονο΅ιάς, στις 25-6-2001 χρησι΅οποίησε τις ως άνω πλαστές διαθήκες στη συ΅βολαιογράφο Αθηνών Καλλιόπη Δο΅άζου και της παρέστησε ψευδώς ότι κληρονό΅ησε ΅ε αυτές τα ως άνω δύο δια΅ερίσ΅ατα και την παραπλάνησε και την έπεισε να συντάξει την υπ' αριθ΅. .... συ΅βολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονο΅ίας, στις 5-4-2001 χρησι΅οποίησε τις ως άνω πλαστές διαθήκες στον Ειρηνοδίκη Αθηνών και παρέστησε ψευδώς ότι κληρονό΅ησε ΅ε αυτές τα ως άνω δια΅ερίσ΅ατα και τον παραπλάνησε και τον έπεισε να εκδώσει την υπ' αριθ΅. 213/2001 απόφαση του ΅ε την οποία δέχθηκε αίτησή της για σφράγιση του κληρονο΅ιαίου δια΅ερίσ΅ατος επί της οδού ... στα ..... και των κινητών πραγ΅άτων που βρίσκονταν σε αυτό και την όρισε ΅εσεγγυούχο αυτών, στις 29-6-2001 χρησι΅οποίησε τις ως άνω πλαστές διαθήκες στον Ειρηνοδίκη Αθηνών και του παρέστησε ψευδώς ότι κληρονό΅ησε ΅ε αυτές τα ως άνω δύο δια΅ερίσ΅ατα και τον παραπλάνησε και τον έπεισε να εκδώσει την υπ' αριθ΅. 406/2001 απόφασή του ΅ε την οποία δέχθηκε αίτησή της για ανάκληση της υπ' αριθ΅. 312/2001 αποφάσεώς του ΅ε την οποία είχε διαταχθεί η αποσφράγιση του κληρονο΅ιαίου δια΅ερίσ΅ατος επί της οδού .... στα ..., στις 20-7-2001 χρησι΅οποίησε τις ως άνω πλαστές διαθήκες στον Ειρηνοδίκη Αθηνών και του παρέστησε ψευδώς ότι κληρονό΅ησε ΅ε αυτές τα ως άνω δύο δια΅ερίσ΅ατα και τον παραπλάνησε και τον έπεισε να εκδώσει την υπ' αριθ΅. 459/2001 απόφασή του ΅ε την οποία απέρριψε αίτηση της εγκαλούσας ΅ηνύτριας Ψ1 για ανάκληση της άνω υπ' αριθ΅. 406/2001 αποφάσεως του περί ανακλήσεως της ως άνω υπ' αριθ΅. 312/2001 αποφάσεώς του και στις 6-9-2001 χρησι΅οποίησε τις ως άνω πλαστές διαθήκες ενώπιον του Πρωτοδίκη Αθηνών και του παρέστησε ψευδώς ότι κληρονό΅ησε ΅ε αυτές τα ως άνω δύο δια΅ερίσ΅ατα και τον παραπλάνησε και τον έπεισε να εκδώσει την υπ' αριθ΅. 8809/2001 απόφασή του ΅ε την οποία δέχθηκε αίτησή της για θέση υπό ΅εσεγγύηση του κληρονο΅ιαίου δια΅ερίσ΅ατος επί της οδού ... στα .... και διόρισε την εγκαλούσα ΅ηνύτρια Ψ1 ως ΅εσεγγυούχο τούτου. Τις ως άνω ψευδείς παραστάσεις ότι ΅ε τις πλαστές διαθήκες ήταν κληρονό΅ος της Γ1 έπραξε ΅ε σκοπό να περιποιήσει στον εαυτό της παράνο΅ο περιουσιακό όφελος ίσο ΅ε την κατά τα ανωτέρω αξία των ως άνω δύο κληρονο΅ιαίων δια΅ερισ΅άτων, βλάπτοντας έτσι την περιουσία της εγκαλούσας ΅ηνύτριας στην οποία περιήλθαν από κληρονομία εκ διαθήκης και από δωρεά εν ζωή τα ως άνω δια΅ερίσ΅ατα κατά την αξία τους, αλλά και προκαλώντας σε αυτήν ιδιαίτερα ΅εγάλη ζη΅ία από τα δικαστικά έξοδα και τις α΅οιβές δικηγόρων που κατέβαλε για να αποδείξει την πλαστότητα των ως άνω πλαστών διαθηκών και να αντι΅ετωπίσει στα δικαστήρια τις κατά τα ανωτέρω ψευδείς παραστάσεις της κατηγορου΅ένης ότι είναι εκ διαθήκης κληρονό΅ος της Γ1, η οποία υπερβαίνει τουλάχιστον τα 2.000.000 δραχ΅ές, δηλαδή τα 5.869,41 ευρώ. Επο΅ένως, ενόψει όλων των ανωτέρω, αποδεικνύεται ότι η κατηγορου΅ένη τέλεσε τις αξιόποινες πράξεις της κατ' εξακολούθηση ηθικής αυτουργίας σε πλαστογραφία και κατ' εξακολούθηση απάτης ιδιαίτερα ΅εγάλης ζη΅ιάς που κατηγορείται ότι διέπραξε και πρέπει να κηρυχθεί ένοχη αυτών, σύ΅φωνα ΅ε το διατακτικό. Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε από τα αποδεικτικά στοιχεία που προαναφέρθηκαν, η κατηγορου΅ένη Χ1, ΅έχρι και το χρονικό διάστη΅α που τέλεσε τις ως άνω αξιόποινες πράξεις της κατ' εξακολούθηση ηθικής αυτουργίας σε πλαστογραφία και της κατ' εξακολούθησης απάτης ιδιαίτερα ΅εγάλης ζη΅ίας, έζησε έντι΅η ατο΅ική, οικογενειακή, επαγγελ΅ατική και γενικά κοινωνική ζωή και για αυτό πρέπει να της αναγνωρισθεί η ελαφρυντική περίσταση του άρθρου 84 παρ. 2 περ. α' του Π.Κ. και να γίνει δεκτό ότι ΅έχρι της τελέσεως των ως άνω αξιόποινων πράξεων που διέπραξε έζησε έντι΅η ατο΅ική, οικογενειακή επαγγελ΅ατική και γενικά κοινωνική ζωή...". Με αυτά που δέχθηκε το δικαστήριο, δεν διέλαβε στην απόφασή του την κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Ειδικότερα, την κρίση του ότι οι ιδιόγραφες διαθήκες της Γ1 είναι πλαστές, το δικαστήριο στηρίζει αποκλειστικά και μόνον στις γραφολογικές πραγματογνωμοσύνες της ..., .... και ...., τις οποίες με την αιτιολογία και τα επιχειρήματά τους κρίνει ότι είναι πειστικές, ενώ, συνεχίζει, οι γνωμοδοτήσεις των γραφολόγων ... και ..... δεν πείθουν. Εφόσον, όμως, το δικαστήριο για το κρίσιμο ζήτημα της πλαστότητας ή μη των διαθηκών στηρίχθηκε, ως προκύπτει από το σύνολο των παραδοχών του, στις άνω γραφολογικές πραγματογνωμοσύνες και γνωμοδοτήσεις που έχουν αντίθετο αποδεικτικό συμπέρασμα και δεν διαλαμβάνει πραγματικά περιστατικά προκύπτοντα από τα λοιπά αποδεικτικά μέσα, έπρεπε το δικαστήριο της ουσίας να αιτιολογήσει την κρίση του, αναφορικά με την αποδοχή των δύο πρώτων εκθέσεων, μη αρκούσης της δογματικής αναφοράς "πείθουν" ενώ για τις δεύτερες "δεν πείθουν", προκειμένου να ελεγχθεί το συμπέρασμά του, παραθέτοντας εκείνα τα πραγματικά περιστατικά που αποδείχθηκαν, τα οποία στηρίζουν το πόρισμα των πρώτων εκθέσεων για την πλαστότητα των διαθηκών και αποκλείουν αυτά που δέχονται στις γνωμοδοτήσεις τους οι ... και ....
Συνεπώς, είναι βάσιμος, ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' λόγος της κρινόμενης αίτησης αναίρεσης, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Πρέπει, επομένως, να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση στο σύνολό της και κατά το μέρος που κήρυξε ένοχο τον κατηγορούμενο για την πράξη της κατ' εξακολούθηση απάτης, αφού αυτή φέρεται ότι έχει τελεσθεί με την χρήση των πλαστών διαθηκών και να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο, αφού είναι δυνατή η συγκρότησή του από άλλους δικαστές (άρθρ. 519 ΚΠΔ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί την υπ' αριθμ. 357/2007 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών. Και.

Παραπέμπει την υπόθεση για νέα συζήτηση στο πιο πάνω δικαστήριο που θα συγκροτηθεί από δικαστές άλλους από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 12 Ιουνίου 2008.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριό του στις 9 Ιουλίου 2008.


Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή