Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 30 / 2015    (Γ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

Θέμα
Διόρθωση απόφασης.
Περίληψη:
Αυτεπάγγελτη διόρθωση απόφασης Α.Π. ως προς τα στοιχεία του ονόματος του αναιρεσείοντος. Η κατ’ άρθρον 318 παρ 1 ΚΠολΔ κλήση των διαδίκων μπορεί να παραλειφθεί όταν οι διάδικοι δεν βλάπτονται από τη διόρθωση και δεν έχουν έννομο συμφέρον να αντιταχθούν σ’ αυτήν (Διορθώνει 1376/2014 απόφαση Αρείου Πάγου)

Αριθμός 30/2015

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Γ' Πολιτικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ιωάννη Σίδερη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Νικόλαο Μπιχάκη, Ερωτόκριτο Καλούδη, Αργύριο Σταυράκη και Ελένη Διονυσοπούλου, Αρεοπαγίτες.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 19 Νοεμβρίου 2014, με την παρουσία και της γραμματέως Αγγελικής Ανυφαντή, προκειμένου να αποφανθεί για την αυτεπάγγελτη διόρθωση της 1376/18-6-2014 αποφάσεως του Αρείου Πάγου (Γ' Τμήματος), σύμφωνα με την 159/2014 πράξη του Προέδρου του Γ' Τμήματος του Αρείου Πάγου, χωρίς κλήτευση των διαδίκων:
Της αναιρεσείουσας: Μ. συζ. Ε. Ν., κατοίκου ..., η οποία δεν παραστάθηκε, ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.
Της αναιρεσίβλητης: Π. συζ. Χ. Π., το γένος Ε. Π., κατοίκου ..., η οποία δεν παραστάθηκε, ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο. Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι δεν παραστάθηκαν, όπως σημειώνεται πιο πάνω.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά την έννοια του άρθρου 315 του ΚΠολΔ περίπτωση διορθώσεως της αποφάσεως συντρέχει και όταν από παραδρομή κατά τη σύνταξή της διατυπώθηκε ανακριβώς ή εσφαλμένα το όνομα κάποιου διαδίκου στο διατακτικό της απόφασης, η δε διόρθωση γίνεται κατόπιν αιτήσεως του διαδίκου ή και αυτεπαγγέλτως, και αφού, κατ' αρχήν, κληθούν οκτώ τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συζήτηση όλοι οι διάδικοι που αναφέρονται στην απόφαση, κατά το άρθρο 318 παρ. 1 του ίδιου ΚΠολΔ. Η κλήση όμως αυτή μπορεί να παραλειφθεί, για λόγους που αναφέρονται στην οικονομία της δίκης, όταν από τη διόρθωση δεν βλάπτονται οι διάδικοι και δεν έχουν έννομο συμφέρον να αντιταχθούν σ' αυτήν (διόρθωση). Νόμιμα επομένως με την υπ' αριθμ. 159/2014 πράξη του Προέδρου του παρόντος Γ' Τμήματος του Αρείου Πάγου φέρεται προς διόρθωση η υπ' αριθμ. 1376/2014 απόφαση του ίδιου τούτου Τμήματος ως προς τα στοιχεία του ονόματος της αναιρεσείουσας Μ. συζ. Ε. Ν., τα οποία στο διατακτικό της απόφασης διατυπώνονται, από προφανή παραδρομή κατά τη σύνταξή της, εσφαλμένα, και ειδικότερα ενώ έπρεπε να γραφεί στο διατακτικό της απόφασης "
Απορρίπτει την από 20-9-2010 αίτηση της Μ. συζ. Ε. Ν. για αναίρεση της υπ' αριθμ. 335/2010 απόφασης του Εφετείου Αθηνών" εσφαλμένα αναγράφηκε "
Απορρίπτει την από 20-9-2010 αίτηση της Μ. Π. για αναίρεση της υπ' αριθμ. 335/2010 απόφασης του Εφετείου Αθηνών", χωρίς δε κλήτευση των διαδίκων, αφού κατ' ουσίαν πρόκειται και μόνον για διόρθωση του διατακτικού ως προς τα στοιχεία του ονόματος της αναιρεσείουσας και από τη διόρθωση αυτή δεν βλάπτονται οι διάδικοι και δεν έχουν έννομο συμφέρον να αντιταχθούν σ' αυτήν. Περαιτέρω, η κατά τα ανωτέρω εσφαλμένη αναγραφή των στοιχείων του ονόματος της αναιρεσείουσας προκύπτει από την υπό διόρθωση απόφαση, σε συνδυασμό με την κριθείσα αίτηση αναιρέσεως και τα ταυτάριθμα με την απόφαση πρακτικά, και κατά συνέπειαν πρέπει να διορθωθεί η ειρημένη απόφαση του Τμήματος τούτου, όπως ορίζεται το διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Διορθώνει την υπ' αριθμ. 1376/2014 απόφαση του Γ' Τμήματος του Αρείου Πάγου ως προς το διατακτικό της από το εσφαλμένο "
Απορρίπτει την από 20-9-2010 αίτηση της Μ. Π. για αναίρεση της υπ' αριθμ. 335/2010 απόφασης του Εφετείου Αθηνών" στο ορθό "
Απορρίπτει την από 20-9-2010 αίτηση της Μ. συζ. Ε. Ν. για αναίρεση της υπ' αριθμ. 335/2010 απόφαση του Εφετείου Αθηνών.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε στην Αθήνα, στις 3 Δεκεμβρίου 2014 .
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στην Αθήνα, στις 14 Ιανουαρίου 2015.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή