Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 108 / 2013    (Γ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

Θέμα
Κλήτευση .
Περίληψη:
Το άρθρο 280 παρ. 3 Κ.Πολ.Δ. εφαρμόζεται και στη διαδικασία της δίκης για την αναίρεση. Αν κατά τη συζήτηση της αναίρεσης δεν εμφανισθεί αναιρεσίβλητος, δεν αρκεί για το νόμιμο της κλήτευσή του η προς αυτόν επίδοση μόνο της κλήσης προς συζήτηση, αλλ΄ απαιτείται να του επιδοθεί και αντίγραφο της αίτησης αναίρεσης.
Αριθμός 108/2013

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Γ' Πολιτικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βασίλειο Φούκα, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (λόγω μη υπάρξεως Αντιπροέδρου στο Τμήμα), Δημήτριο Μαζαράκη, Νικόλαο Μπιχάκη, Ερωτόκριτο Καλούδη και Αργύριο Σταυράκη, Αρεοπαγίτες.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 5 Δεκεμβρίου 2012, με την παρουσία και της γραμματέως Αγγελικής Ανυφαντή, για να δικάσει την εξής υπόθεση μεταξύ:
Του αναιρεσείοντος: Λ. Γ. του Π., κατοίκου ..., που εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο του Γεράσιμο Ανδρικογιαννόπουλο.
Των αναιρεσιβλήτων: 1) Σ. Κ. χήρας Κ., 2) Α. Κ. του Κ. και 3) Σ. Κ. του Κ., κατοίκων ..., 4)της ομορρύθμου τεχνικής εταιρίας με την επωνυμία "Κ. Κ. και Σια Ο.Τ.Ε.Ε." και έδρα την ..., που βρίσκεται σε εκκαθάριση και εκπροσωπείται από τον εκκαθαριστή της Παναγιώτη Παπουτσή, κάτοικο Καλαμάτας, 5)Σ. Π. χήρας Η., κατοίκου ..., 6) Γ. Π. του Η., κατοίκου ..., και 7) Π. Π. του Η., κατοίκου ... . Οι 1η και 2ος παραστάθηκαν με τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Γεώργιο Αντωνόπουλο, ο 3ος εκπροσωπήθηκε από τον ίδιο ως άνω πληρεξούσιο δικηγόρο, η 4η δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο και οι 5η, 6ος και 7η ως κληρονόμοι του Η. Π., δεν παραστάθηκαν στο ακροατήριο.
Κατά την εκφώνηση των ονομάτων των διαδίκων, οι οποίοι παραστάθηκαν όπως ανωτέρω σημειώνεται, ο δικηγόρος του αναιρεσείοντος ζήτησε την αναβολή της υποθέσεως, διότι όπως δήλωσε, ο πληρεξούσιος του αναιρεσείοντος δεν μπορεί να παρευρεθεί σήμερα στο Δικαστήριο. Για το ανωτέρω ζήτημα έλαβε το λόγο και ο πληρεξούσιος των παραστάντων αναιρεσιβλήτων, ο οποίος δεν συναίνεσε στο αίτημα της αναβολής.
Το Δικαστήριο διασκέφθηκε και δια του Προεδεύοντος αυτού απέρριψε το αίτημα αναβολής και προχώρησε στη συζήτηση της υποθέσεως, κατά την οποία ο αναιρεσείων δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο.
Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 6/3/2002 αγωγή του αρχικού διαδίκου Κ. Κ. και την από 10/6/2003 κύρια παρέμβαση του αρχικού διαδίκου Η. Π., που κατατέθηκαν στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Καλαμάτας και συνεκδικάστηκαν. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 114/2006 του ιδίου Δικαστηρίου και 180/2007 του Εφετείου Καλαμάτας. Την αναίρεση της τελευταίας απόφασης ζητεί ο αναιρεσείων με την από 30/9/2007 αίτησή του.
Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, παραστάθηκαν μόνο οι τρεις πρώτοι των αναιρεσιβλήτων, όπως σημειώνεται πιο πάνω. Ο Εισηγητής Αρεοπαγίτης Ερωτόκριτος Καλούδης ανέγνωσε την από 28/3/2011 έκθεσή του, με την οποία εισηγήθηκε την απόρριψη της κρινόμενης αιτήσεως αναιρέσεως.
Ο πληρεξούσιος των παραστάντων αναιρεσιβλήτων ζήτησε την απόρριψη της αίτησης και την καταδίκη του αντιδίκου τους στη δικαστική δαπάνη τους.
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Η διάταξη του άρθρου 280 παρ.3 ΚΠολΔ, κατά την οποία "αν διάδικος που εμφανίστηκε κατά την εκφώνηση της υπόθεσης υποβάλλει αίτηση αναβολής της συζήτησης, η οποία απορρίφτηκε από το δικαστήριο, χωρίς να έχει απαντήσει στην ουσία, θεωρείται ότι δεν μετέχει κανονικά στην παραπέρα συζήτηση", εφαρμόζεται και στη διαδικασία της δίκης για την αναίρεση, καίτοι δεν αναφέρεται στις διατάξεις στις οποίες ρητά παραπέμπει το άρθρο 573 παρ.1 ΚΠολΔ, διότι η με αυτό παραπομπή σε ορισμένες διατάξεις του ΚΠολΔ δεν είναι περιοριστική, ενόψει και του ότι ούτε χρήση του στερητικού μορίου "μόνο" γίνεται με το εν λόγω άρθρο 573 παρ.1, ούτε η εφαρμογή της πιο πάνω διάταξης του άρθρου 280 παρ.3 είναι ασυμβίβαστη προς την ενώπιον του Αρείου Πάγου διαδικασία, αφού στο άρθρο 575 ΚΠολΔ προβλέπεται η δυνατότητα αναβολής της συζήτησης της υπόθεσης, όπως και κατά τη διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων της ουσίας (241 ΚΠολΔ), ούτε η ρύθμιση εκείνης προσκρούει στις περί ερημοδικίας διατάξεις ενώπιον του Αρείου Πάγου (576 ΚΠολΔ - ΑΠ 1445/2010). Εξάλλου, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 576 παρ.1 και 3, 568 παρ.1 και 4 και 498 παρ.1 ΚΠολΔ, προκύπτει, ότι, αν κατά τη συζήτηση της αναίρεσης δεν εμφανισθεί κάποιος διάδικος, το δικαστήριο οφείλει να εξετάσει αν επισπεύδει αυτός τη συζήτηση ή, όταν την επισπεύδει άλλος, αν κλητεύτηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, σε αποφατική δε περίπτωση να κηρύξει απαράδεκτη τη συζήτηση ως προς όλους τους διαδίκους. Προκύπτει, επίσης, ότι αν ο μη εμφανισθείς διάδικος είναι αναιρεσίβλητος, δεν αρκεί για το νόμιμο της κλήτευσής του η προς αυτόν επίδοση μόνο της κλήσης προς συζήτηση, αλλ' απαιτείται να του επιδοθεί και αντίγραφο της αίτησης αναίρεσης (ΑΠ 746/1993 ΕλλΔνη 36.107).
Στην προκείμενη περίπτωση, κατόπιν της από 19.6.2012 αίτησης-κλήσης των εκ των αναιρεσιβλήτων, 1) Σ. χας Κ. Κ., 2) Α. Κ. του Κ. και 3) Σ. Κ. του Κ. - πρώτης, δεύτερου και τρίτου από αυτούς - εισάγεται για συζήτηση η από 30.9.2007 αίτηση για αναίρεση της 180/2007 απόφασης του Εφετείου Καλαμάτας, η συζήτηση της οποίας είχε αρχικά ορισθεί κατά τη δικάσιμο της 6.4.2011, οπότε δεν εμφανίσθηκε ο αναιρεσείων, αλλά εμφανίστηκαν οι αναιρεσίβλητοι, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο, Γεώργιο Αντωνόπουλο, και με αίτησή τους η συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε για τη δικάσιμο της 9.5.2012, κατά την οποία -η συζήτησή της- ματαιώθηκε. Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης, από τη σειρά του οικείου πινακίου, κατά τη νέα προσδιορισθείσα και στην αρχή της παρούσας αναφερόμενη δικάσιμο, 1) η καθ' ης η κλήση ομόρρυθμη τεχνική εταιρεία με την επωνυμία "Κ. Κ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Τ.Ε.Ε." -τέταρτη από τους αναιρεσιβλήτους- και 2) οι καθ'ων η κλήση α) Σ. Π. του Γ., χα Η. Π. του Α., β) Γ. Π. του Η., και γ) Π. Π. του Η., ως μοναδικοί εξ αδιαθέτου κληρονόμοι του αποβιώσαντος αρχικού πέμπτου από τους αναιρεσιβλήτους, Η. Π. του Η. (βλ. την 60/2008 Ληξιαρχική Πράξη του Ληξίαρχου του Δήμου Αριστομένους, το με αριθμό πρωτ. 7813/2.3.2012 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου Μεσσήνης, το με αριθμό πρωτ. 7813/2.3.2012 πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών του Δήμου Μεσσήνης, και τα με αριθμούς 773 και 794/6.3.2012 πιστοποιητικά του Γραμματέα του Πρωτοδικείου Καλαμάτας), δεν εμφανίσθηκαν. Ο αναιρεσείων εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο, Γεράσιμο Ανδρικογιαννόπουλο, ο οποίος, όμως, παραστάθηκε μόνο για να ζητήσει από το Δικαστήριο τούτο την αναβολή της συζήτησης της αίτησης αναίρεσης, η οποία έγινε δεκτή από αυτό και, επομένως, ο εν λόγω διάδικος θεωρείται ότι δεν εμφανίσθηκε. Οι εκ των αναιρεσιβλήτων που κατά τα άνω επισπεύδουν τη συζήτηση, επικαλούνται και προσκομίζουν τις εκθέσεις επίδοσης 2638 και 2639/ 21.9.2013 της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας ..., 10200β/21.9.2012 του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών ... και 11683 και 11684/21.9.2012 του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας ..., από τις οποίες αποδεικνύεται ότι επιδόθηκε στον αναιρεσείοντα και στους πιο πάνω μη εμφανισθέντες αναιρεσιβλήτους ακριβές αντίγραφο της προμνημονευθείσας - από 19.6.2012 αίτησης - κλήσης για συζήτηση της αίτησης αναίρεσης. Όμως, ούτε επικαλούνται ούτε προσκομίζουν εκθέσεις επιδόσεως στους πιο πάνω μη εμφανισθέντες αναιρεσιβλήτους της αίτησης αναίρεσης, ούτε ισχυρίζονται με τις προτάσεις τους ότι επιδόθηκε σ' αυτούς η αίτηση αναίρεσης, αλλά ισχυρίζονται ότι επιδόθηκε σ' αυτούς η πιο πάνω αίτηση-κλήση για συζήτηση αυτής. Δεν προκύπτει συνεπώς ότι οι ως άνω μη εμφανισθέντες αναιρεσίβλητοι κλητεύτηκαν νομίμως και άρα πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη η συζήτηση ως προς όλους τους διαδίκους.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της από 30.9.2007 αίτησης του Λ. Γ. του Π. για αναίρεση της 180/2007 απόφασης του Εφετείου Καλαμάτας.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 8 Ιανουαρίου 2013.
Δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 23 Ιανουαρίου 2013.
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή