Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1894 / 2010    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας ανεπάρκεια, Εισαγγελέας Αρείου Πάγου, Προδικασία.
Περίληψη:
Βούλευμα με το οποίο απορρίφθηκε προσφυγή του κατηγορουμένου για ακύρωση πράξεων της προδικασίας (κατ' οίκον ερεύνης και κατασχέσεως). Παραδοχή του λόγου αναιρέσεως της αιτήσεως του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου για έλλειψη αιτιολογίας. Αναιρεί και παραπέμπει.
ΑΡΙΘΜΟΣ 1894/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Θεοδώρα Γκοΐνη, Αντιπρόεδρο, Κωνσταντίνο Φράγκο και Βασίλειο Φράγγο-Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Χατζίκου (κωλυομένου του Εισαγγελέα) και του Γραμματέα Χρήστου Πήτα.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του την 20η Οκτωβρίου 2010, προκειμένου να δικάσει την αίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, περί αναιρέσεως του υπ' αριθμ. 746/2010 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσ-σαλονίκης. Με αιτούντα-προσφεύγοντα τον Χ, κάτοικο ....
Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, με το ως άνω βούλευμά του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτό, και ο αναιρεσείων Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζητά τώρα την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην υπ' αριθμ. 35/13 Σεπτεμβρίου 2010 έκθεση αναιρέσεως, η οποία συντάχθηκε ενώπιον του Γραμματέως του Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου Γεώργιο Σωφρονιάδη και καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό1188/2010.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Χατζίκος εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Κολιοκώστα, με αριθμό 302/27-9-2010, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: "Εισάγουμε, σύμφωνα με το άρθρο 485 του ΚΠΔ, προς συζήτηση και έκδοση αποφάσεως, την 35/13.9.2010 αίτησή μας (δήλωση), με την οποία ζητούμε την αναίρεση του 746/2010 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, που απέρριψε την από 24.2.2010 αίτηση προσφυγή του Χ περί κηρύξεως ακύρων πράξεων της προδικασίας. Για τη βασιμότητα του λόγου για τον οποίο ασκήθηκε η κρινόμενη αναίρεση, αναφερόμενα εξ ολοκλήρου στο περιεχόμενο της 34/13.9.2010 σχετικής εκθέ-σεως.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Να γίνει δεκτή η αίτησή μας. Να αναιρεθεί το 746/2010 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης. Και Να απορριφθεί η υπόθεση για νέα κρίση στο ίδιο Δικαστικό Συμβούλιο, συγκροτούμενο από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που έκριναν προηγουμένως.

Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Ν. Κολιοκώστας".

Αφού άκουσε Τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ι. Κατά το άρθρο 483 παρ. 3 του Κ.Ποιν.Δ. ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μπορεί να ζητήσει την αναίρεση οποιου-δήποτε βουλεύματος με σχετική δήλωση στο γραμματέα του Αρείου Πάγου μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 479, το δεύτερο εδάφιο της οποίας εφαρμόζεται και σε αυτήν την περίπτωση. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μπορεί να ζητήσει την αναίρεση οποιουδήποτε βουλεύματος είτε οριστι-κού, είτε προδικαστικού ή παρεμπίπτοντος. Το δικαίωμα αυτό του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να ζητεί την αναίρεση οποιουδήποτε βουλεύματος, δηλαδή και εκείνων των βουλευ-μάτων που δεν παρέχεται αντίστοιχο δικαίωμα στον κατηγο-ρούμενο, αιτιολογείται, διότι, όπως προκύπτει από το άρθρο 88 παρ. 1, 5 του Συντάγματος, ο Εισαγγελέας είναι δικαστικός λειτουργός και με την ιδιότητά του αυτή ενεργεί ως εκπρόσωπος της πολιτείας εντός του κύκλου των νομίμων αρμοδιοτήτων του, προς διαφύλαξη και διασφάλιση της σύννομης κοινωνικής συμβίωσης. Εντός των νομίμων αυτών αρμοδιοτήτων του ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μπορεί να ασκήσει αναίρεση και κατά του ως άνω βουλεύματος, χωρίς να ταυτίζεται ή να εξομοιώνεται με τους διαδίκους της ποινικής δικασίας. Επομένως, η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατά του υπ' αριθμ. 746/2010 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, με το οποίο απορρίφθηκε η από 24-2-2010 προσφυγή του κατηγορουμένου Χ, για ακύρωση πράξεων της προδικασίας (εκθέσεων κατ' οίκον ερεύνης και κατασχέσεως) ασκήθηκε παραδεκτώς. Κατά το άρθρο 173 § 2 του ΚΠοινΔ, από τις απόλυτες ακυρότητες που μνημονεύονται στο άρθρο 171, όσες αναφέρονται σε πράξεις της προδικασίας μπορούν να προτείνονται ωσότου γίνει αμετάκλητη η παραπομπή στο ακροατήριο. Κατά δε το άρθρο 176 § 1 του ίδιου Κώδικα αρμόδιο να κηρύξει την ακυρότητα των πράξεων της προδικασίας είναι το δικαστικό συμβούλιο, ενώ των πράξεων της διαδικασίας στο ακροατήριο, και της κύριας και της προπαρασκευαστικής, το δικαστήριο που αναλαμβάνει την εκδίκαση της κατηγορίας. Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών συνάγεται ότι οι απόλυτες ακυρότητες της προδικασίας προτείνονται μέχρι την αμετάκλητη παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο, διαφορετικά καλύπτονται με αποτέλεσμα να μη μπορούν να ληφθούν υπόψη ούτε αυτεπαγγέλτως, αρμόδιο δε για την κήρυξη ή μη αυτών είναι το δικαστικό συμβούλιο (Ολ. ΑΠ 1/2008).
Περαιτέρω, κατά το άρθρο 9 § 1 εδ. γ' του Συντάγματος "καμία έρευνα δεν γίνεται σε κατοικία, παρά μόνο όταν και όπως ορίζει ο νόμος και πάντοτε με την παρουσία εκπροσώπων της δικαστικής εξουσίας". Περαιτέρω, οι νόμιμες προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι επιτρεπτή η κατ' οίκον έρευνα εν καιρώ ημέρας ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 253, 255 και 256 ΚΠοινΔ. Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι για να είναι επιτρεπτή η έρευνα πρέπει: α) να διεξάγεται ανάκριση, δηλαδή είτε να έχει παραγγελθεί κύρια ανάκριση ή προανάκριση είτε ενεργείται προανάκριση χωρίς Εισαγγελική Παραγγελία σύμφωνα με το άρθρο 243 § 2 ΚΠοινΔ (αστυνομική προανάκριση) για κακούργημα ή πλημμέλημα ή για αγροτικό πταίσμα. β) Να είναι δυνατόν να υποτεθεί εύλογα ότι μόνο με αυτό το μέσο μπορεί να κατορθωθεί ή ευκολυνθεί η βεβαίωση του εγκλήματος, ή ανακάλυψη ή σύλληψη των δραστών ή η βεβαίωση ή αποκατάσταση της ζημίας που προξενήθηκε. Αν την έρευνα την ενεργεί αξιωματικός ή υπαξιωματικός της Αστυνομίας ως δεύτερος ανακριτικός υπάλληλος προσλαμβάνεται πάντοτε δικαστικός λειτουργός, ο οποίος συμπράττει από κοινού στην κατ' οίκον έρευνα. Αν δεν συμπράττει δικαστικός λειτουργός ή μέχρι της αφίξεώς του τα αστυνομικά όργανα προβούν σε κατ' οίκον έρευνα, αυτή είναι μη νόμιμη. Επίσης η κατ' οίκον έρευνα πρέπει να είναι διακριτική.
Εξάλλου, έλλειψη της απαιτούμενης από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 ΚΠοινΔ ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, η οποία ιδρύει τον εκ του άρθρου 484 παρ. 1 στοιχ. δ' του ΚΠοινΔ λόγο αναιρέσεως, υπάρχει προκειμένου περί βουλεύματος με το οποίο απορρίπτεται αίτηση του κατηγορουμένου για την κήρυξη δικονο-μικής ακυρότητας κατά την προδικασία, όταν δεν εκτίθεται σ' αυτό με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγματικά περιστατικά από τα οποία προέκυψε η εγκυρότητα των συγκεκριμένων πράξεων της προδικασίας και οι αποδείξεις και οι συλλογισμοί, με βάση τους οποίους το δικαστικό συμβούλιο έκρινε ότι δεν είναι έγκυρες οι εν λόγω πράξεις προδικασίας.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το προσβαλλόμενο υπ' αριθ. 746/2010 βούλευμά του, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης απέρριψε την από 24-2-2010 αίτηση-προσφυγή του κατηγορουμένου Χ, με την οποία εζητείτο να ακυρωθεί η από 17-2-2009 έκθεση κατ' οίκον έρευνας κατασχέσεως και γνωστοποιήσεως και οι εξαρτώμενες απ' αυτών μεταγενέστερες πράξεις της σε βάρος του αιτούντος ποινικής διαδικασίας, με την ακόλουθη κατά λέξη αιτιολογία: "Εις βάρος του προσφεύγοντα κατηγορουμένου ασκήθηκε ποινική δίωξη για τις πράξεις της α) κατοχής ναρκωτικών ουσιών από κοινού με το συγκατηγορούμενό του Κ, β) παράνομης οπλοκατοχής από κοινού και γ) παράβασης του άρθρου 82 § 4 του Ν. 3386/05 και παραγγέλθηκε η διενέργεια κύριας ανάκρισης από την Ανακρίτρια του 5ου Ειδικού Ανακριτικού Τμήματος "Ναρκωτικών" Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, η οποία δεν έχει ακόμη περατωθεί. Ειδικότερα, όσον αφορά την πρώτη πράξη (κατοχή ναρκωτικών ουσιών από κοινού), η κατηγορία που του αποδόθηκε συνίσταται στο ότι στις 17-10-2009, σε σωματική έρευνα που διενεργήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ανατολικής Θεσσαλονίκης περί ώρα 17.15', στη διασταύρωση των οδών ..., αυτός βρέθηκε να κατέχει (4,4) γραμμάρια ηρωίνη, ενώ σε επακολουθήσασα έρευνα της οικίας του σε μισθωμένο διαμέρισμα στην οδό ..., στην περιοχή ..., βρέθηκαν στην κατοχή του ακόμη έντεκα (11) δέματα ηρωίνης, βάρους (595), (593), (592), (584), (103), (102,5), (102,3), (100,3), (51,4), (52,5) και (24,6) γραμμαρίων αντίστοιχα, ήτοι συνολικού βάρους (2.900,6) γραμμαρίων. Κατά την προηγηθείσα αστυνομική προανάκριση, μεταξύ των ανακριτικών ενεργειών που διενεργήθηκαν, συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και η κατ' οίκον έρευνα, η κατάσχεση και η γνωστοποίηση σ' αυτόν της ναρκωτικής ουσίας που ανακαλύφθηκε στην οικία του. Για τις ανακριτικές αυτές πράξεις, στις 20.25' της 17-10-2009 συντάχθηκε η σχετική έκθεση, όπου αναφέρεται ότι: α) αυτές είχαν λάβει χώρα νωρίτερα και συγκεκριμένα από ώρα 18.00' έως 18.30' από τον Υπαστυνόμο Γ, παρουσία και του προσληφθέντος προανακριτικού υπαλλήλου Πταισματοδίκη Θεσσαλονίκης Θ, β) οι ανωτέρω προανακριτικοί υπάλληλοι, έχοντες βάσιμες υπόνοιες ότι στην επί της οδού ... οικία του προσφεύγοντος είναι ενδεχόμενο να κρύπτονται ναρκωτικές ουσίες, μετέβησαν εκεί, βρήκαν τον ίδιο πριν την έρευνα, του ανακοίνωσαν το σκοπό της μεταβάσεώς τους και αφού αυτός δεν αντέτεινε εισήλθαν στην οικία του και, μετά από επισταμένη έρευνα όλων των χώρων αυτής, βρήκαν και κατέσχεσαν έντεκα (11) δέματα ηρωίνης, βάρους (595), (593), (592), (584), (103), (102,5), (102,3), (100,3), (51,4), (52,5) και (24,6) γραμμαρίων αντίστοιχα, ήτοι συνολικού βάρους (2.900,6) γραμμαρίων, μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, ένα πιστόλι με μια γεμιστήρα και εννέα φυσίγγια, γ) στον κατηγορούμενο γνωστοποιήθηκε η κατασχεθείσα ποσότητα ναρκωτικής ουσίας, η ιδιότητά της, ότι εκλήθη να δηλώσει εάν την αμφισβητεί και ότι αυτός παραδέχθηκε ότι είναι πράγματι ηρωίνη και δ) η εν λόγω έκθεση αναγνώστηκε και διερμηνεύτηκε στον κατηγορούμενο από διερμηνέα, στο τέλος δε υπογράφεται από τον ενεργήσαντα την έρευνα Υπαστυνόμο Γ, τον προσληφθέντα Πταισματοδίκη Θ, την διερμηνέα, και τον ίδιο τον καθού η έρευνα - κατάσχεση. Ο κατηγορούμενος - προσφεύγων στην κρινόμενη προσφυγή του ισχυρίζεται ότι κατά το μεγαλύτερο μέρος της προαναφερθείσης κατ' οίκον έρευνας και κατάσχεσης, δεν παρευρίσκετο εκπρόσωπος της δικαστικής αρχής, ο δε Πταισματοδίκης Θ που φέρεται να υπέγραψε τη σχετική έκθεση, εμφανίστηκε μετά την είσοδο των αστυνομικών στην οικία του και μετά από λίγο απήλθε. Το Συμβούλιο, με το 355/2010 βούλευμά του, απείχε να αποφανθεί επί της ανωτέρω προσφυγής και παρήγγειλε στην Ανακρίτρια του 5ου Ειδικού Τμήματος Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης να εξετάσει ως μάρτυρα τον παραπάνω Πταισματοδίκη, προκει-μένου αυτός να δώσει διευκρινίσεις, αφενός σχετικά με το ακριβές χρονικό σημείο της προσέλευσης και αποχώρησής του από την ανακριτική διαδικασία της κατ' οίκον έρευνας και αφετέρου ποίες από τις ανακριτικές πράξεις της κατ' οίκον έρευνας και κατάσχεσης έγιναν παρουσία του και ποίες ερήμην του, αποκλειστικά από τους λοιπούς ανακριτικούς υπαλλήλους. Εξετασθείς στις 6-4-2010 ο ανωτέρω δικαστικός λειτουργός ενώπιον της ως άνω Ανακρίτριας, κατέθεσε επί λέξει τα ακόλουθα: "Όταν έφθασα το διαμέρισμα ήταν ανοιχτό και μέσα σε αυτό παρευρίσκοντο οι αστυνομικοί και ο κατηγορούμενος. Δεν είχε αρχίσει η έρευνα. Μόλις έφτασα οι αστυνομικοί μου υπέδειξαν το μοναδικό αποθηκευτικό χώρο, ο οποίος ήταν ένα ντουλάπι στην κουζίνα με συρτάρια και μου είπαν "εδώ είναι τα ναρκωτικά", χωρίς όμως να μπορώ να βεβαιώσω αν αυτοί από πριν είχαν εντοπίσει τα ναρκωτικά ή τα εντόπισαν τη στιγμή που μου τα υπέδειξαν. Κατά τη διάρκεια της κατ' οίκον έρευνας επανειλημμένα ρωτούσα τον κρατούμενο σε ποίον ανήκουν τα ανευρεθέντα παράνομα πράγματα (ναρκωτικά, όπλα, φυσίγγια, ζυγαριά) και αυτός απαντούσε επίμονα και χαρακτηριστικά "Το .... Τον ρώτησα πού είναι ο ... και απάντησε με σπασμένα ελληνικά "θα έρθει". Σημειώνεται ότι κατά την κατ' οίκον έρευνα δεν είχε προσληφθεί διερμηνέας. Ο κρατούμενος αλλοδαπός πράγματι φαινόταν να γνωρίζει ελάχιστα ελληνικά. Αν και παρατήρησα την αδυναμία του αυτή, θεώρησα ότι δεν ήταν απαραίτητη η παρουσία διερμηνέα (και ως εκ τούτου δε ζήτησα την πρόσληψή του) διότι έκρινα ότι αυτή η αδυναμία του να ομιλεί ελληνικά μπορεί να ήταν προσποιητή ... Μετά την ολοκλήρωση της διεξαγωγής της κατ' οίκον έρευνας αποχωρήσαμε από το διαμέρισμα, εγώ δε μεταφέρθηκα με το υπηρεσιακό όχημα στο σπίτι μου... Ύστερα από κάποιο χρονικό διάστημα την ίδια ημέρα, αφού συντάχθηκε η έκθεση κατ' οίκον έρευνας, αστυνομικός της πιο πάνω υπηρεσίας ήρθε στο σπίτι μου, προσκομίζοντας την έκθεση αυτή, την οποία υπέγραψα και η οποία περιέγραφε τα ανευρεθέντα και κατασχεθέντα αντικείμενα, όπως και εγώ ο ίδιος διαπίστωσα". Κατόπιν των διευκρινήσεων αυτών, συνάγονται τα ακόλουθα: Τις απογευματινές ώρες της 17-10-2009, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ανατολικής Θεσσαλονίκης, έχοντες βάσιμες υπόνοιες ότι ο συλληφθείς από αυτούς αλβανός υπήκοος ... κατέχει σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών ουσιών στην επί της οδού ... οικία του, αποφάσισαν, στα πλαίσια της αστυνομικής προανάκρισης, να διενεργήσουν έρευνα αυτής. Έτσι, αφού ειδοποίησαν τον Πταισματοδίκη Θεσσαλονίκης Θ να προσέλθει στο ανωτέρω σημείο για τη νομότυπη διεξαγωγή της, εισήλθαν σ' αυτή, θεωρώντας από την απαθή στάση του συλληφθέντος ότι αυτός δεν αντιλέγει στην είσοδό τους και εκεί ανέμεναν τον ανωτέρω δικαστικό λειτουργό. Μόλις ο τελευταίος έφθασε στο σημείο της έρευνας, όπως ο ίδιος κατέθεσε στην άνω Ανακρίτρια, τα παραπάνω όργανα φέρεται να του υπέδειξαν το σημείο όπου φυλάσσονταν τα ναρκωτικά, με τη φράση "εδώ είναι τα ναρκωτικά" Η υπόδειξη όμως αυτή δεν προδικάζει τη διενέργεια προηγούμενης έρευνας από τους εισελθόντες στην οικία αστυνομικούς, αφού προφανώς τούτο να έχει λεχθεί από αυτούς, είτε επειδή είδαν κάποια συσκευασία και από την εμπειρία τους να υπέθεσαν ότι ενδεχομένως να περιέχει ναρκωτικά, είτε, επειδή στο σημείο εκείνο βρισκόταν ο μοναδικός αποθηκευτικός χώρος του σπιτιού, όπου αναπόφευκτα θα μπορούσε ο προσφεύγων να έχει κρύψει τα ναρκωτικά. Εξάλλου, ο ίδιος ο Πταισματοδίκης στην ίδια ως άνω κατάθεσή του καταθέτει με σαφήνεια ότι όταν έφθασε στο διαμέρισμα η έρευνα δεν είχε αρχίσει και σε κάθε περίπτωση, είναι γεγονός ότι, αμέσως μετά την έλευση του τελευταίου, ξεκίνησε η έρευνα της οικίας του προσφεύγοντος και ολοκληρώθηκε υπό την αδιάλειπτη παρουσία του. Από την κατάθεση μάλιστα αυτού στην ίδια Ανακρίτρια προκύπτει ότι η συμμετοχή του στη διαδικασία της έρευνας υπήρξε ιδιαιτέρως ουσιαστική, καθώς παραθέτει σημαντικές λεπτομέρειες για τη χωροθεσία της ερευνωμένης οικίας, την πορεία της έρευνας, τις δικές του υποδείξεις προς τα αστυνομικά όργανα ως προς τον τρόπο διεξαγωγής της, τα σημεία όπου ανακαλύφθηκαν τα πειστήρια και τέλος για τα ίδια τα πειστήρια. Κατόπιν τούτων, ανεξαρτήτως της υπάρξεως ή μη παρατυπίας των αστυνομικών οργάνων κατά την είσοδό τους στην οικία του προσφεύγοντος, η διενέργεια της έρευνας αυτής υπήρξε νομότυπη και συνακόλουθα πρέπει η κρινόμενη προσφυγή να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη, σύμφωνα άλλωστε και για όσους λόγους, αναπτύσσονται και αναλύονται στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση, στους οποίους ως νόμιμους και βάσιμους το Συμβούλιο αναφέρεται καθ' ολοκληρίαν και προς αποφυγή περιττών επαναλήψεων. Στη δε εισαγγελική πρόταση, όπου η αμέσως ανωτέρω παραπομπή του Συμβουλίου, εκτίθενται σχετικώς τα ακόλουθα: Για το επίμαχο ζήτημα της παρουσίας δικαστικού λειτουργού, ο ως άνω αναφερόμενος μάρτυρας - Πταισματοδίκης Θ ο οποίος υπογράφει την από 17.10.2010 έκθεση κατάσχεσης, περιγράφει με λεπτομέρειες τόσο τη διαρρύθμιση του διαμερίσματος όπου διενεργήθηκε η έρευνα επί της οδού ..., όσο και τις επιμέρους ενέργειες στις οποίες προέβαιναν οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια της έρευνας αναζητώντας στοιχεία και πειστήρια σχετικά με τα διερευνώμενα εγκλήματα, ήτοι το άνοιγμα συρταριών, τη μετακίνηση επίπλων κλπ, ενέργειες από τις οποίες προέκυψαν οι ανευρεθείσες ποσότητες ναρκωτικών και το πιστόλι των 9 mm. Επίσης, αναφέρει επί λέξει (βλ. την από 6.4.2010 έκθεση ένορκης εξέτασης του ως μάρτυρα): "Όταν έφτασα το διαμέρισμα ήταν ανοιχτό και μέσα σε αυτό παρευρίσκοντο οι αστυνομικοί και ο κατηγορούμενος. Δεν είχε αρχίσει η έρευνα... Κατά τη διάρκειά της ρωτούσα επανει-λημμένα τον κρατούμενο σε ποιόν ανήκουν τα ανευρεθέντα παράνομα πράγματα και αυτός απαντούσε επίμονα και χαρακτηριστικά "Το Κώστα". Τον ρώτησα που είναι ο Κώστας και απάντησε με σπασμένα ελληνικά "θα έρθει"..." "...το βέβαιο είναι (όπως προέκυπτε από την όλη συμπεριφορά του κρατουμένου) ότι κατά τη διάρκεια της κατ' οίκον έρευνας γνώριζε αυτός (ο αλλοδαπός) ότι γινόταν έρευνα για ναρκωτικά και όπλα και ότι η έρευνα αυτή στρεφόταν εναντίον του". Από τα παραπάνω συνάγεται με σαφήνεια καταρχήν ότι ο ως άνω Πταισματοδίκης βρισκόταν εντός του διαμερίσματος όταν ξεκίνησαν οι ενέργειες των αστυνομικών για τον εντοπισμό των ναρκωτικών και του όπλου και μάλιστα έχει ιδία άποψη τόσο για τους ιδιαίτερους χώρους όπου αυτά εντοπίστηκαν όσο διαρρύθμιση του σπιτιού αλλά και για την παρουσία του κρατουμένου και νυν προσφεύγοντος μέσα σε αυτό. Είναι εξάλλου σαφές ότι ο κατηγορούμενος γνώριζε ότι επρόκειτο για έρευνα όπως και το λόγο για τον οποίο αυτή γινόταν, ενώ, αν και γνωρίζει ελάχιστα ελληνικά, είχε ήδη τη δυνατότητα να συνεννοηθεί με τους αστυνομικούς όπως άλλωστε έγινε και με τον Πταισματοδίκη ως προς στοιχειώδη ζητήματα και ερωτήματα (δηλ. να απαντήσει σε ρωτήσεις όπως σε ποιόν ανήκει το σπίτι, σε ποιόν ανήκουν τα όπλα και τα ναρκωτικά κλπ), τα οποία κατάλαβε απολύτως και απάντησε σε "σπαστά ελληνικά" δείχνοντας μάλιστα διάθεση να συνεργασθεί και να εξηγήσει την δική του άποψη, δηλ. το ότι δεν είχε κάποια σχέση με τα ανευρεθέντα. Παρόλα αυτά, αν και μπορούσε να το πράξει, μετά τη σύλληψη δεν αρνήθηκε να υποδείξει την πόρτα του διαμερίσματος, ενώ πολύ περισσότερο από κανένα στοιχείο της δικογραφίας δεν προκύπτει ότι διατύπωσε οποιαδήποτε άρνησή του να την ανοίξει. Οι αστυνομικοί μαζί με τον ίδιο εισήλθαν πράγματι στο διαμέρισμα πριν την έλευση του Πταισματοδίκη, προκειμένου απλώς να τον περιμένουν και χωρίς να προκύπτει από κανένα στοιχείο ότι προέβησαν σε κάποια άλλη πράξη έρευνας πριν εκείνος προσέλθει και συμπράξει ως ανακριτικός υπάλληλος.
Συνεπώς, μόνον το άνοιγμα της πόρτας είχε πράξη που έγινε πριν την έλευσή του. Ωστόσο, για την ενέργεια αυτή κατά τα ανωτέρω δεν διατυπώθηκε ούτε συνάγεται άρνηση του προσφεύγοντος να την ανοίξει, αντίθετα ο ίδιος συνέβαλε σε αυτό, άρα δεν υφίσταται παραβίαση της προαναφερθείσας διάταξης του άρθρ. 255 § 1εδ. β' ΚΠΔ.
Συνεπώς και ως προς το σκέλος αυτό, η προσφυγή του Χ θα πρέπει να απορριφθεί". Όμως, με αυτά που δέχθηκε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, απορρίπτοντας την ασκηθείσα από τον κατηγορούμενο Χ προσφυγή, δεν διέλαβε στο προσβαλλόμενο βούλευμά του την απαιτούμενη από τις ανωτέρω διατάξεις του Συντάγματος και του ΚΠοινΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Ειδικότερα με τις παραδοχές ότι οι Αστυνομικοί που παρευρίσκοντο στην κατ' οίκον έρευνα υπέδειξαν στον συμπράξαντα Πταισματοδίκη, όταν προσήλθε, τον χώρο που βρίσκονταν οι ναρκωτικές ουσίες και μάλιστα με τις ενδοιαστικές σκέψεις ότι αυτοί υπέδειξαν τον χώρο "είτε γιατί είδαν κάποια συσκευασία...είτε επειδή στο σημείο εκείνο βρισκόταν ο μοναδικός αποθηκευτικός χώρος του σπιτιού", προκύπτει ασάφεια για το τι δέχθηκε το Συμβούλιο σε σχέση με το εάν η κατ' οίκον έρευνα άρχισε από τα αστυνομικά όργανα πριν μεταβεί στο διαμέρισμα ο συμπράξας Πταισματοδίκης, και υπέδειξαν τον χώρο σ' αυτόν οι αστυνομικοί αφού προηγουμένως είχαν ερευνήσει οι ίδιοι αυτόν, ή η κατ' οίκον έρευνα αυτή έγινε με την εξ αρχής παρουσία του Πταισματοδίκη.
Συνεπώς, πρέπει να γίνει δεκτός ο μοναδικός, εκ του άρθρου 484 § 1 στοιχ. δ' του ΚΠοινΔ λόγος αναιρέσεως του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και να αναιρεθεί το προσβαλλόμενο βούλευμα. Ακολούθως πρέπει να παραπεμφθεί η υπόθεση προς νέα κρίση ενώπιον του άνω Συμβουλίου, του οποίου είναι δυνατή η συγκρότηση από άλλους δικαστές εκτός από εκείνους που έκριναν προηγουμένως (άρθρα 485 § 1 σε συνδ. με 519 ΚΠοινΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Αναιρεί το υπ' αριθ. 746/2010 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης. Και
Παραπέμπει την υπόθεση προς νέα κρίση ενώπιον του άνω Συμβουλίου, συγκροτούμενου από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που έκριναν προηγουμένως.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις
3 Νοεμβρίου 2007. Και, Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 6 Δεκεμβρίου 2010.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή