Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 506 / 2015    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Επιεικέστερος νόμος, Υπεξαίρεση στην υπηρεσία.
Περίληψη:
1) Υπεξαίρεση στην υπηρεσία.2) Σε κατ’ εξακολούθηση έγκλημα υπολογίζεται συνολική αξία αντικειμ. Πράξεων, εφαρμοζομένου αυτούσιον Ν. 2721/1999 3) ευμενέστερος νόμος 4312/2014 (για ποινική μεταχείριση κατηγορ. Που ικανοποίησαν χρηματικά παθόντες). Αναιρεί. Ασάφεια ακριβούς χρόνου ικανοπ. Μερικώς.
Αριθμός 506/2015

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Παναγιώτη Ρουμπή, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο, Ιωάννη Γιαννακόπουλο, Βασίλειο Καπελούζο - Εισηγητή και Πάνο Πετρόπουλο, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του την 1η Απριλίου 2015, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Καραγιάννη (γιατί κωλύεται η Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση της αναιρεσείουσας - κατηγορουμένης Α. Τ. του Χ., κατοίκου Καρδίτσας, που εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο της Γεώργιο Παπαζαφειρόπουλο, ο οποίος διορίσθηκε με την υπ' αριθμ. 64/24-3-2015 πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου, για αναίρεση της υπ' αριθ. 68/2014 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας.

Το Τριμελές Εφετείο Λάρισας με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και η αναιρεσείουσα - κατηγορούμενη ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 24 Δεκεμβρίου 2014 αίτησή της αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 56/2015.
Αφού άκουσε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο της αναιρεσείουσας, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 258 του ΠΚ, [όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 παρ. 5 β' του Ν. 2721/ 1999 και ίσχυε κατά το χρόνο τελέσεως του αδικήματος], υπάλληλος ο οποίος παράνομα ιδιοποιείται χρήματα ή άλλα κινητά πράγματα που τα έλαβε ή τα κατέχει λόγω αυτής της ιδιότητας του και αν ακόμα δεν ήταν αρμόδιος γι' αυτό, τιμωρείται α) με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών, β) αν το αντικείμενο της πράξης είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών, γ) με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών, αν: αα) ο υπαίτιος μεταχειρίστηκε ιδιαίτερα τεχνάσματα και το αντικείμενο της πράξης είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας συνολικά ανώτερης των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δρχ. ή των 15.000 ευρώ, σύμφωνα με την καθορισθείσα από τη διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 2943/2001 επίσημη αντιστοιχία, ή ββ) το αντικείμενο της πράξης έχει αξία μεγαλύτερη των είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) δρχ. ή των 73.000 ευρώ, σύμφωνα με την καθορισθείσα από τη διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 2943/2001 επίσημη αντιστοιχία. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του υπ' αυτής προβλεπομένου εγκλήματος της υπεξαιρέσεως στην υπηρεσία, που περιλαμβάνει την αντικειμενική υπόσταση της κατά το άρθρο 375 παρ. 1 του ΠΚ υπεξαιρέσεως με επαύξηση της ποινής, απαιτείται όπως το παράνομα ιδιοποιούμενο πράγμα (χρήματα ή άλλο κινητό) είναι ξένο (ολικά ή εν μέρει), τέτοιο δε θεωρείται αυτό που βρίσκεται σε ξένη σε σχέση με το δράστη κυριότητα, με την έννοια που εκλαμβάνεται αυτή στο αστικό δίκαιο, το οποίο ο υπάλληλος, κατά την έννοια των άρθρων 13 εδ. α' και 263α ΠΚ, έλαβε ή κατέχει υπό την υπαλληλική του ιδιότητα, έστω και αν είναι αναρμόδιος γι' αυτό, ιδιοποίηση δε αποτελεί κάθε ενέργεια ή παράλειψη του δράστη, η οποία καταδηλώνει τη θέληση αυτού να εξουσιάζει και να διαθέτει το πράγμα σαν να είναι κύριος. Υποκειμενικώς, απαιτείται η ύπαρξη δόλου, που ενέχει τη γνώση ότι το πράγμα είναι ξένο (ολικά ή εν μέρει) και ότι το έλαβε ή το κατέχει ο δράστης υπό την υπαλληλική του ιδιότητα, ως και τη θέληση να ιδιοποιηθεί τούτο παράνομα, χωρίς τη συγκατάθεση του κυρίου η χωρίς άλλο δικαίωμα που παρέχεται σ' αυτόν από το νόμο. Ενδεχόμενος δόλος αρκεί. Περαιτέρω, "έγκλημα κατ' εξακολούθηση" είναι εκείνο που τελείται από το ίδιο πρόσωπο και απαρτίζεται από περισσότερες ομοειδείς πράξεις που απέχουν χρονικά μεταξύ τους και καθεμία από αυτές προσβάλλει το ίδιο έννομο αγαθό και περιέχουν πλήρη τα στοιχεία ενός και του αυτού εγκλήματος, συνδέονται δε μεταξύ τους με την ίδια απόφαση για την εκτέλεση τους. Έτσι, το κατ' εξακολούθηση έγκλημα αποτελεί ιδιαίτερη μορφή (ομοειδούς) πραγματικής συρροής εγκλημάτων. Περίπτωση εφαρμογής της διατάξεως του άρθρου 98 ΠΚ, [όπως αυτή ίσχυε πριν από την προσθήκη στην ίδια δεύτερης παραγράφου με το άρθρο 14 παρ. 11 του Ν. 2721/1999], ώστε να υπολογισθεί η αξία του αντικειμένου της πράξεως με βάση το αντικείμενο καθεμιάς από τις μερικότερες πράξεις, δεν είναι επιτρεπτή, διότι τότε δεν θα εφαρμόζετο αυτούσιος ο νέος νόμος (άρθρο 14 παρ. 5β' Ν. 2721/1999), που επέφερε την αντικατάσταση της διατάξεως του άρθρου 258 περ. γ' του ΠΚ [που αξιώνει "συνολική" αξία], αλλά θα διεσπάτο και εφαρμόζετο μόνο κατά το μέρος που ευνοεί τον κατηγορούμενο με την ύπαρξη ορισμένης αξίας. Τέτοια όμως διάσπαση, είναι ανεπίτρεπτη, αφού ο ευμενέστερος νόμος εφαρμόζεται όπως ισχύει στο σύνολο του και δεν διασπάται σε ευμενέστερες και μη για τον κατηγορούμενο διατάξεις, από τις οποίες εφαρμόζονται μόνο οι πρώτες, γιατί με τον τρόπο αυτό καταρτίζεται από το δικαστήριο ίδιος νόμος κατά παράβαση των συνταγματικών διατάξεων (αρθρ. 26, 73 επ.) περί διακρίσεως των λειτουργιών (Σχετ.Ολ.Α.Π. 5/2008).
Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούμενη, κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 ΚΠοινΔ, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' του ίδιου Κωδικός λόγο αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σε αυτή με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για την συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, οι αποδείξεις που τα θεμελιώνουν και οι νομικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρμόσθηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο και σε σχέση με τα αποδεικτικά μέσα πρέπει να προκύπτει με βεβαιότητα ότι έχουν ληφθεί όλα στο σύνολο τους και όχι ορισμένα μόνο από αυτά.
Για τη βεβαιότητα δε αυτή αρκεί να μνημονεύονται όλα, έστω κατά το είδος τους (μάρτυρες, έγγραφα κλπ), χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους και μνείας του τι προέκυψε χωριστά από καθένα από αυτά, ενώ το γεγονός ότι εξαίρονται ορισμένα αποδεικτικά μέσα δεν υποδηλώνει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα άλλα. Δεν αποτελούν όμως λόγους αναιρέσεως η εσφαλμένη εκτίμηση εγγράφων, η εσφαλμένη αξιολόγηση των καταθέσεων των μαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολογήσεως κάθε αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη της μεταξύ τους αξιολογικής συσχετίσεως των αποδεικτικών στοιχείων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του Δικαστηρίου της ουσίας. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' ΚΠοιν Δ. λόγο αναιρέσεως αποτελεί και η εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλμένη ερμηνεία υπάρχει όταν ο Δικαστής αποδίδει στο νόμο διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγματικά έχει, ενώ εσφαλμένη εφαρμογή υπάρχει όταν το δικαστήριο της ουσίας δεν υπάγει σωστά τα πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν στη διάταξη που εφαρμόσθηκε. Περίπτωση δε εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως συνιστά και η εκ πλαγίου παραβίαση της διατάξεως αυτής, η οποία υπάρχει, όταν στο πόρισμα της αποφάσεως, που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό του αιτιολογικού με το διατακτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήματος, έχουν εμφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή μη εφαρμογής του νόμου, οπότε η απόφαση στερείται νόμιμης βάσεως.
Στην προκειμένη περίπτωση με την με αριθμό 68/2014 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας, η ήδη αναιρεσείουσα κηρύχθηκε ένοχη, με ελαφρυντικό, υπεξαιρέσεως στην υπηρεσία, κατ' εξακολούθηση και της επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλακίσεως δύο ετών, η εκτέλεση της οποίας ανεστάλη επί τριετία. Όπως προκύπτει από το σκεπτικό, σε συνδυασμό με το διατακτικό της προσβαλλόμενης αποφάσεως, το δίκασαν Τριμελές Εφετείο, μετά από εκτίμηση και αξιολόγηση των αναφερομένων αποδεικτικών μέσων, δέχθηκε, κατά την αναιρετικώς ανέλεγκτη περί πραγμάτων κρίση του, κατά λέξη τα εξής: "Η κατηγορουμένη, Α. Τ. του Χ., στην Καρδίτσα, στους κατωτέρω χρόνους, ενώ ήταν υπάλληλος κατά την έννοια του άρθρου 13α ΠΚ, δηλαδή πρόσωπο, στο οποίο είχε νόμιμα ανατεθεί η άσκηση δημόσιας υπηρεσίας, ενεργώντας με πρόθεση, με περισσότερες από μία πράξεις, οι οποίες συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, ιδιοποιήθηκε παρανόμως χρήματα, τα οποία κατείχε λόγω της ανωτέρω ιδιότητας της, το αντικείμενο δε της πράξης της υπερβαίνει συνολικά σε αξία το ποσό των 73.000 ευρώ (και ήδη των 120.000 ευρώ). Συγκεκριμένα, κατά το χρονικό διάστημα από το Νοέμβριο του έτους 2002 έως και τον Ιανουάριο του έτους 2007, κατά τους αναλυτικά εκτιθέμενους στη συνέχεια χρόνους, οπότε ήταν υπάλληλος του Δικηγορικού Συλλόγου Καρδίτσας και με την από 08.01.2002 απόφαση του Προϊσταμένου της ΔΟΥ Καρδίτσας είχε ορισθεί ως ειδική υπόλογος, υπεύθυνη αφενός για την είσπραξη εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου έξω από το κατάστημα της ΔΟΥ με την έκδοση χορηγηθέντων από την ανωτέρω Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β', και αφετέρου υπεύθυνη για την απόδοση των εισπραχθέντων χρημάτων, η οποία (απόδοση) έπρεπε, σύμφωνα με την Α.Υ.Ο. 1049222/3926/0016/ΠΟΛ. 1136/25.4.1996, να λαμβάνει χώρα τουλάχιστον δύο (2) φορές ανά εβδομάδα, ιδιοποιήθηκε παράνομα, δηλαδή ενσωμάτωσε στην περιουσία της, χωρίς νόμιμη αιτία, ώστε να μπορεί να το διαθέτει ως κυρία αυτού κατά τη βούληση της, με περισσότερες επιμέρους πράξεις, το συνολικό ποσό των 134.400,78 ευρώ, το οποίο αποτελούσε έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου που είχε εισπράξει, χρησιμοποιώντας τα ανωτέρω διπλότυπα, και όφειλε να αποδώσει κατά τα ανωτέρω στο Ελληνικό Δημόσιο. Ειδικότερα, ενεργώντας με την ιδιότητα της ορισθείσας ειδικής υπολόγου: 1) Κατά το Νοέμβριο του έτους 2002, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6068751-6068799 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 3.601,32 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα, ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 2) Κατά το Δεκέμβριο του έτους 2002, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6068800 και 6071051-6071059 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 307,58 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα, ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 3) Κατά το Φεβρουάριο του έτους 2003, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6071601-6071635 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 1.938,13 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα, ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 4) Κατά το Μάρτιο του έτους 2003, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6071636-6071686 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 3.878,45 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα, ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 5) Κατά τον Απρίλιο του έτους 2003, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6071687-6070100 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 3.412,05 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα, ενσωματώνοντάς το στην περιουσία της, 6) Κατά τον Ιούνιο του έτους 2003, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6070201-6070286 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 2.438,91 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα, ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 7) Κατά τον Ιούλιο του έτους 2003, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6070287-6070300 και 6070801-6070821 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 1.120,49 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα, ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 8) Κατά τον Αύγουστο του έτους 2003, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6070822- 6070829 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 460,93 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα, ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 9) Κατά το Σεπτέμβριο του έτους 2003, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6070830-6069250 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 6.037,05 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα, ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 10) Κατά τον Οκτώβριο του έτους 2003, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6069501-6069537 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 1.682,77 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα, ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 11) Κατά το Νοέμβριο του έτους 2003, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6069538-6069550 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 130,20 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα, ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 12) Κατά τον Ιανουάριο του έτους 2004, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6069801-6069850 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 3.174,20 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα, ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 13) Κατά το Φεβρουάριο του έτους 2004, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6072401- 6072443 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 8.394,46 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα, ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 14) Κατά το Μάρτιο του έτους 2004, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6072444-6072499 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 3.635,80 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα, ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 15) Κατά τον Απρίλιο του έτους 2004, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6072500 και 6072751-6072797 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 3.235,95 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα, ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 16) Κατά το Μάιο του έτους 2004, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6072798-6072850 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 5.668,86 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα, ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 17) Κατά τον Ιούνιο του έτους 2004, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6073001-6073086 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 2.916,48 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα, ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 18) Κατά τον Ιούλιο του έτους 2004, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6073087-6073213 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 3.751,24 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα, ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 19) Κατά τον Αύγουστο του έτους 2004, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6073214-6073224 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 38,20 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα, ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 20) Κατά το Σεπτέμβριο του έτους 2004, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6073225- 6073250 και 6073751-6073801 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 6.033,57 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα, ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 21) Κατά τον Οκτώβριο του έτους 2004, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6073802-6073850 και 6074001-6074030 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 5.708,76 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα, ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 22) Κατά το Νοέμβριο του έτους 2004, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6074031 - 6074076 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 1.009,21 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα, ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 23) Κατά το Δεκέμβριο του έτους 2004, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6074077-6074100 και 6074401-6074439 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 1.449,93 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα, ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 24) Κατά τον Ιανουάριο του έτους 2005, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6074439-6074490 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 4.646,13 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα, ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 25) Κατά το Φεβρουάριο του έτους 2005, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6074491- 6074500 και 6075051-6075086 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 4.444,40 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα, ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 26) Κατά το Μάρτιο του έτους 2005, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6075087-6075150 και 6076151-6076170 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 4.359,05 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα, ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 27) Κατά τον Απρίλιο του έτους 2005, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6076171- 6076246 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 2.823,69 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα, ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 28) Κατά το Μάιο του έτους 2005, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6076247-6076250 και 6076451-6076533 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 5.538,83 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα, ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 29) Κατά τον Ιούνιο του έτους 2005, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6076534-6076550, 6076701-6076750 και 6076651-6076654 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 2.948,22 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα, ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 30) Κατά τον Ιούλιο του έτους 2005, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6076655-6077126 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 2.168,78 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα, ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 31) Κατά τον Αύγουστο του έτους 2005, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6077127-6077144 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 503,35 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα, ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 32) Κατά το Σεπτέμβριο του έτους 2005, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6077145-6077200 και 6077401-6077434 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 2.146,92 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα, ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 33) Κατά τον Οκτώβριο του έτους 2005, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6077435- 6077561 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 1.594,75 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα, ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 34) Κατά το Νοέμβριο του έτους 2005, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6077562-6077633 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 4.273,22 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα, ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 35) Κατά το Δεκέμβριο του έτους 2005, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6077634-6077650 και 4775301-4775338 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 2.056,74 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα, ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 36) Κατά τον Ιανουάριο του έτους 2006, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 4775339- 4775350, 4775351-4775400 και 4776101-4776107 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 3.083,03 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα, ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 37) Κατά το Φεβρουάριο του έτους 2006, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 4776108- 4776174 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 1.215,83 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα, ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 38) Κατά το Μάρτιο του έτους 2006, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 4776175-4776200 και 4776301-4776378 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 2.554,20 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα, ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 39) Κατά τον Απρίλιο του έτους 2006, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 4776379-4776400 και 4776801-4776814 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 2.516,13 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα, ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 40) Κατά το Μάιο του έτους 2006, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 4776815-4776879 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 3.588,67 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα, ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 41) Κατά τον Ιούνιο του έτους 2006, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 4776880-4776900 και 4777301-4777344 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 2.148,36 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα, ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 42) Κατά τον Ιούλιο του έτους 2006, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 4777345-4777400 και 4777701-4777715 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 737,30 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα, ενσωματώνοντάς το στην περιουσία της, 43) Κατά τον Αύγουστο του έτους 2006, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 4777716 - 4777724 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 35,10 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα, ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 44) Κατά το Σεπτέμβριο του έτους 2006, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 4777725-4777800 και 5301201-5301208 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 2.313,37 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα, ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 45) Κατά τον Οκτώβριο του έτους 2006, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 5301209-5301268 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 688,17 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα, ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 46) Κατά το Νοέμβριο του έτους 2006, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 5301269-5301300 και 5301851-5301897 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 3.310,87 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα, ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 47) Κατά το Δεκέμβριο του έτους 2006, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθ. 5301898-5301950 και 5304001-5304021 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 1.303,91 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα, ενσωματώνοντας το στην περιουσία της και 48) Κατά τον Ιανουάριο του έτους 2007, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 5304022-5304100 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 3.377,22 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα, ενσωματώνοντας το στην περιουσία της. Συνολικά, κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν απέδωσε, όπως όφειλε, στο Ελληνικό Δημόσιο, εντός των προβλεπόμενων από την Α.Υ.0.1049222/3926/ 0016/ΠΟΛ.1136/25.4.1996 χρονικών διαστημάτων, αλλά παρακράτησε για τον εαυτό της και ενσωμάτωσε στην περιουσία της, χωρίς νόμιμη αιτία, έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου που εισέπραξε αυτή υπό την προαναφερόμενη ιδιότητα της ως ειδικής υπολόγου του Ελληνικού Δημοσίου, με την έκδοση διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β', το ποσό των 134.400,78 ευρώ, το οποίο και ιδιοποιήθηκε παράνομα.
Το γεγονός ότι, όπως κατέθεσε ενώπιον του Δικαστηρίου ο μάρτυρας κατηγορητηρίου, Γ. Ρ., πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καρδίτσας, ο Δικηγορικός Σύλλογος Καρδίτσας δεν είχε ανάμιξη στην είσπραξη των ανωτέρω χρηματικών ποσών, ότι το Ελληνικό Δημόσιο δεν αξίωσε τα ανωτέρω χρηματικά ποσά από το σύλλογο αυτό, ότι η κατηγορουμένη, ενώ ήταν εργαζόμενη του Δικηγορικού Συλλόγου Καρδίτσας, δεν φαινόταν ως υπάλληλος του νομικού προσώπου αυτού του δικηγορικού συλλόγου, αλλά ως υπάλληλος του Ταμείου Συνεργασίας και Αλληλοβοήθειας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, δεν επιφέρει έννομες συνέπειες στην επίδικη υπόθεση, διότι δεν έχει σημασία το είδος της σχέσης εργασίας που συνέδεε την κατηγορουμένη με το νομικό πρόσωπο του Δικηγορικού Συλλόγου Καρδίτσας, αλλά το είδος της σχέσης που συνέδεε την κατηγορουμένη με το Ελληνικό Δημόσιο. Έτσι, εξαιτίας του γεγονότος ότι η κατηγορουμένη εργαζόταν στο Δικηγορικό Σύλλογο Καρδίτσας, ορίστηκε με την από 08.01.2002 απόφαση του Προϊσταμένου της ΔΟΥ Καρδίτσας ως ειδική υπόλογος του Ελληνικού Δημοσίου, υπεύθυνη αφενός για την είσπραξη εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου έξω από το κατάστημα της ΔΟΥ με την έκδοση χορηγηθέντων από την ανωτέρω Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β', και αφετέρου υπεύθυνη για την απόδοση των εισπραχθέντων χρημάτων, η οποία (απόδοση) έπρεπε, σύμφωνα με την Α.Υ.Ο. 1049222/3926/0016/ ΠΟΛ.1136/25.4.1996, να λαμβάνει χώρα τουλάχιστον δύο (2) φορές ανά εβδομάδα. Το γεγονός ότι η κατηγορουμένη ορίστηκε νόμιμα ως ειδική υπόλογος του Ελληνικού Δημοσίου, αρμόδια να εισπράττει χρηματικά ποσά που αποτελούσαν έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου, και υπεύθυνη να αποδίδει τα εισπραχθέντα χρήματα στην αρμόδια υπηρεσία του Ελληνικού Δημοσίου, (ήτοι στη ΔΟΥ Καρδίτσας), μέσα στις καθορισμένες από την ανωτέρω υπουργική απόφαση προθεσμίες, προσδίδει στην κατηγορουμένη την ιδιότητα του υπαλλήλου με την έννοια του άρθρου 13 στοιχείο α του ΠΚ, με συνέπεια η επίδικη αξιόποινη πράξη υπεξαίρεσης να αποτελεί υπεξαίρεση στην υπηρεσία. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι μετά παρέλευση ορισμένου χρόνου από την ημέρα, οπότε διαπιστώθηκε η τέλεση της επίδικης αξιόποινης πράξης, η κατηγορουμένη απέδωσε το χρηματικό ποσό των 134.400,78 ευρώ, το οποίο είχε ιδιοποιηθεί παράνομα, στην ανωτέρω οικονομική υπηρεσία του Ελληνικού Δημοσίου, με συνέπεια να αποσβεστεί ολοσχερώς η σχετική αξίωση του Ελληνικού Δημοσίου εναντίον της κατηγορουμένης.
Το γεγονός αυτό δεν αίρει τον αξιόποινο χαρακτήρα της επίδικης αξιόποινης πράξης, αφού, όπως εκτέθηκε ανωτέρω, η εκ των υστέρων καταβολή (απόδοση του ιδιοποιημένου πράγματος) δεν ασκεί έννομη επιρροή στον αξιόποινο χαρακτήρα της πράξης, αφού η διάταξη του άρθρου 379 ΠΚ (και ήδη του άρθρου 384 του ίδιου Κώδικα) δεν εφαρμόζεται στο έγκλημα της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, (βλ. ΑΠ 101/2013), θεμελιώνει όμως αναμφίβολα την ελαφρυντική περίσταση του άρθρου 84 § 2-δ ΠΚ, αφού με την απόδοση των ιδιοποιημένων χρημάτων η κατηγορουμένη έδειξε ειλικρινή μετάνοια για την τέλεση της επίδικης αξιόποινης πράξης της και επιδίωξε να άρει τις δυσμενείς συνέπειες που είχε προκαλέσει αυτή η πράξη της σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω: ι) ο αυτοτελής ισχυρισμός της κατηγορουμένης ότι "ουδέποτε προσελήφθη από το Δικηγορικό Σύλλογο Καρδίτσας και ουδέποτε υπήρξε υπάλληλος αυτού, ήτοι υπάλληλος του νομικού προσώπου του ανωτέρω συλλόγου", αποβαίνει αλυσιτελής και πρέπει να απορριφθεί, και ιι) ο αυτοτελής ισχυρισμός της κατηγορουμένης ότι στην επίδικη υπόθεση πρέπει να εφαρμοστεί η διάταξη του άρθρου 384 ΠΚ, διότι αυτή απέδωσε όλα τα χρήματα, αμέσως μόλις ζήτησε αυτά η ΔΟΥ Καρδίτσας, πρέπει να απορριφθεί ως νομικά αβάσιμος, διότι η συγκεκριμένη διάταξη νόμου δεν έχει εφαρμογή στην αξιόποινη πράξη της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία.
Συνεπώς, αφού απορριφθούν οι ανωτέρω αυτοτελείς ισχυρισμοί της κατηγορουμένης, πρέπει να κηρυχθεί αυτή ένοχη.
Ακολούθως κηρύσσει ένοχη την κατηγορουμένη του ότι: Στην Καρδίτσα, στους κατωτέρω χρόνους, ως υπάλληλος, κατά την έννοια του άρθρου 13α ΠΚ, δηλαδή προσώπου στο οποίο είχε νόμιμα ανατεθεί η άσκηση δημόσιας υπηρεσίας, με περισσότερες από μία πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, ενεργώντας με πρόθεση, ιδιοποιήθηκε παράνομα χρήματα, τα οποία κατείχε λόγω της ανωτέρω ιδιότητας της, το αντικείμενο δε της πράξης της υπερβαίνει συνολικά σε αξία το ποσό των 73.000 ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, κατά το χρονικό διάστημα από το Νοέμβριο του έτους 2002 έως και τον Ιανουάριο του έτους 2007 και στους αναλυτικά εκτιθέμενους στη συνέχεια χρόνους, ως υπάλληλος του Δικηγορικού Συλλόγου Καρδίτσας που με την από 8.1.2002 απόφαση του Προϊσταμένου της ΔΟΥ Καρδίτσας είχε ορισθεί ειδική υπόλογος, υπεύθυνη αφενός για την είσπραξη εσόδων έξω από τη ΔΟΥ με την έκδοση χορηγηθέντων από την ανωτέρω Υπηρεσία διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' και αφετέρου για την απόδοση των εισπραχθέντων, η οποία σύμφωνα με την Α.Υ.Ο. 1049222/3926/0016/ΠΟΛ. 1136/25.4.1996 έπρεπε να λαμβάνει χώρα τουλάχιστον δύο (2) φορές την εβδομάδα, ιδιοποιήθηκε, δηλαδή ενσωμάτωσε στην περιουσία της, ώστε να μπορεί να το διαθέτει ως κυρία αυτού κατ' αρέσκειαν, με περισσότερες επιμέρους πράξεις, το συνολικό ποσό των 134.400,78 ευρώ, το οποίο αποτελούσε έσοδα που είχε εισπράξει με τα ανωτέρω διπλότυπα και που όφειλε να αποδώσει κατά,τα ανωτέρω στο Ελληνικό Δημόσιο. Ειδικότερα, υπό την ιδιότητα της ορισθείσας ειδικής υπολόγου: 1) το Νοέμβριο του έτους 2002, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6068751-6068799 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 3.601,32 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 2) το Δεκέμβριο του έτους 2002, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6068800 και 6071051-6071059 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 307,58 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 3) το Φεβρουάριο του έτους 2003, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6071601-6071635 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 1.938,13 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 4) το Μάρτιο του έτους 2003, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6071636 - 6071686 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 3.878,45 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 5) τον Απρίλιο του έτους 2003, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6071687 - 6070100 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 3.412,05 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 6) τον Ιούνιο του έτους 2003, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6070201- 6070286 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 2.438,91 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 7) τον Ιούλιο του έτους 2003, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αρθμ. 6070287-6070300 και 6070801-6070821 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 1.120,49 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 8) τον Αύγουστο του έτους 2003, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6070822-6070829 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 460,93 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 9) το Σεπτέμβριο του έτους 2003, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6070830-6069250 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 6.037,05 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 10) τον Οκτώβριο του έτους 2003, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6069501-6069537 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 1.682,77 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 11) το Νοέμβριο του έτους 2003, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6069538-6069550 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 130,20 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 12) τον Ιανουάριο του έτους 2004, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6069801-6069850 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 3.174,20 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 13) το Φεβρουάριο του έτους 2004, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6072401- 6072443 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 8.394,46 ευρώ, δεν απέδωσε, αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 14) το Μάρτιο του έτους 2004, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6072444-6072499 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 3.635,80 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 15) τον Απρίλιο του έτους 2004, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6072500 και 6072751-6072797 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 3.235,95 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 16) το Μάιο του έτους 2004, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6072798- 6072850 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η Δ.Ο.Υ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 5.668,86 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 17) τον Ιούνιο του έτους 2004, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6073001-6073086 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 2.916,48 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 18) τον Ιούλιο του έτους 2004, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6073087-6073213 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 3.751,24 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 19) τον Αύγουστο του έτους 2004, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6073214-6073224 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 38,20 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 20) το Σεπτέμβριο του έτους 2004, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6073225- 6073250 και 6073751-6073801 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 6.033,57 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 21) τον Οκτώβριο του έτους 2004, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6073802-6073850 και 6074001-6074030 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 5.708,76 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 22) το Νοέμβριο του έτους 2004, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6074031-6074076 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 1.009,21 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 23) το Δεκέμβριο του έτους 2004, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6074077-6074100 και 6074401-6074439 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 1.449,93 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 24) τον Ιανουάριο του έτους 2005, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6074439-6074490 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 4.646,13 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 25) το Φεβρουάριο του έτους 2005, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6074491- 6074500 και 6075051-6075086 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 4.444,40 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 26) το Μάρτιο του έτους 2005, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6075087-6075150 και 6076151-6076170 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 4.359,05 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα ενσωματώνοντάς το στην περιουσία της, 27) τον Απρίλιο του έτους 2005, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6076171- 6076246 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 2.823,69 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 28) το Μάιο του έτους 2005, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6076247-6076250 και 6076451-6076533 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 5.538,83 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 29) τον Ιούνιο του έτους 2005, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6076534-6076550, 6076701-6076750 και 6076651-6076654 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 2.948,22 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 30) τον Ιούλιο του έτους 2005, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6076655-6077126 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 2.168,78 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 31) τον Αύγουστο του έτους 2005, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6077127-6077144 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 503,35 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 32) το Σεπτέμβριο του έτους 2005, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6077145-6077200 και 6077401-6077434 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 2.146,92 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 33) τον Οκτώβριο του έτους 2005, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6077435- 6077561 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 1.594,75 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 34) το Νοέμβριο του έτους 2005, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6077562-6077633 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 4.273,22 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 35) το Δεκέμβριο του έτους 2005, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 6077634-6077650 και 4775301-4775338 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 2.056,74 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 36) τον Ιανουάριο του έτους 2006, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 4775339-4775350, 4775351-4775400 και 4776101-4776107 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 3.083,03 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 37) το Φεβρουάριο του έτους 2006, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 4776108-4776174 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 1.215,83 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 38) το Μάρτιο του έτους 2006, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 4776175-4776200 και 4776301-4776378 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά τo ποσό των 2.554,20. ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 39) τον Απρίλιο του έτους 2006, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 4776379-4776400 και 4776801-4776814 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 2.516,13 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 40) το Μάιο του έτους 2006, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 4776815-4776879 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 3.588,67 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 41) τον Ιούνιο του έτους 2006, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 4776880-4776900 και 4777301-4777344 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 2.148,36 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 42) τον Ιούλιο του έτους 2006, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 4777345-4777400 και 4777701-4777715 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 737,30 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 43) τον Αύγουστο του έτους 2006, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 4777716-4777724 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 35,10 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 44) το Σεπτέμβριο του έτους 2006, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 4777725-4777800 και 5301201-5301208 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 2.313,37 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 45) τον Οκτώβριο του έτους 2006, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 5301209-5301268 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 688,17 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 46) το Νοέμβριο του έτους 2006, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 5301269-5301300 και 5301851-5301897 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 3.310,87 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα ενσωματώνοντας το στην περιουσία της, 47) το Δεκέμβριο του έτους 2006, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθ. 5301898-5301950 και 5304001-5304021 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 1.303,91 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα ενσωματώνοντας το στην περιουσία της και 48) τον Ιανουάριο του έτους 2007, ενώ εισέπραξε με την έκδοση των υπ' αριθμ. 5304022-5304100 διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' που η ΔΟΥ Καρδίτσας της είχε χορηγήσει συνολικά το ποσό των 3.377,22 ευρώ, δεν απέδωσε αυτό εγκαίρως, όπως κατά τα ανωτέρω όφειλε, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνομα ενσωματώνοντας το στην περιουσία της. Συνολικά, δηλαδή, κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν απέδωσε, όπως όφειλε, στο Ελληνικό Δημόσιο, εντός των προβλεπόμενων στην Α.Υ.Ο.1049222/ 3926/ 0016/ ΠΟΛ.1136/ 25.4.1996 χρονικών διαστημάτων, αλλά παρακράτησε για τον εαυτό της από έσοδα που εισπράχθηκαν από αυτή, υπό την προαναφερόμενη ιδιότητα της ειδικής υπολόγου, με την έκδοση διπλοτύπων αποδεικτικών είσπραξης τύπου Β' το ποσό των 134.400,78 ευρώ, το οποίο και ιδιοποιήθηκε παράνομα.
Με βάση τις παραπάνω παραδοχές το δικαστήριο της ουσίας διέλαβε στην προσβαλλόμενη απόφαση του την απαιτούμενη από τις αναφερόμενες διατάξεις του Συντάγματος και του ΚΠοινΔ. ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού εκθέτει σ' αυτή με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία αποδείχθηκαν από την ακροαματική διαδικασία και συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του άνω εγκλήματος για το οποίο καταδικάστηκε η ήδη αναιρεσείουσα, τις αποδείξεις από τις οποίες συνήγαγε τα περιστατικά αυτά και τους συλλογισμούς, με βάση τους οποίους έκανε την υπαγωγή τους στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των άρθρων 18 εδ, α' 26 παρ. 1α, 27 παρ. 1,98 παρ. 1,84παρ.2 περ. α' και ε', 258 περ. γ' ΠΚ, όπως το τελευταίο ισχύει, μετά το Ν. 2721/99, τις οποίες ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε, χωρίς να τις παραβιάσει ούτε ευθέως, ούτε εκ πλαγίου και χωρίς να στερήσει έτσι την απόφαση από νόμιμη βάση. Ειδικότερα, αναφέρονται στην αιτιολογία αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας τα αποδεικτικά μέσα κατά το είδος τους (μάρτυρες, έγγραφα), από τα οποία το δικαστήριο συνήγαγε τα περιστατικά που εκτέθηκαν και οδηγήθηκε στην καταδικαστική του κρίση. Συγκεκριμένα, παρατίθενται στην απόφαση ότι η κατηγορούμενη: 1] απέκτησε την ιδιότητα της υπαλλήλου, με την έννοια του άρθρου 13α ΠΚ., αφού προσωρινά της ανατέθηκαν, με σχετικό έγγραφο της ΔΟΥ Καρδίτσας, τα καθήκοντα ειδικής υπολόγου εισπράξεως εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου στον Δικηγορικό Σύλλογο Καρδίτσας [στον οποίο εργαζόταν], 2] αν και εισέπραττε τμηματικά χρηματικά ποσά, [για τα οποία εξέδιδε αντίστοιχα διπλότυπα], δεν τα απέδιδε, όπως ώφειλε, στο Ελληνικό Δημόσιο, αλλά τα ιδιοποιείτο παρανόμως, 3] γνώριζε ότι τα εισπραττόμενα χρηματικά ποσά ήσαν ξένα και σκόπευε να τα ιδιοποιηθεί, χωρίς, όπως προεκτέθηκε, να απαιτείται περαιτέρω αιτιολόγηση του δόλου. Η αιτίαση ότι εσφαλμένα το δικαστήριο της ουσίας, αν και οι επί μέρους πράξεις της υπεξαιρέσεως στην υπηρεσία φέρονται ότι τελέσθηκαν από του μηνός Νοεμβρίου 2002 μέχρι του μηνός Ιανουαρίου 2007, δεν εξέτασε, για κάθε επιμέρους πράξη, αν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των άρθρων 258 παρ. γ2 και 98 Π.Κ. όπως ίσχυαν πριν από την αντικατάσταση τους με το άρθρο 14 παρ. 1 και 3 ν. 2721/1999 και δεν έλαβε υπόψη του το ύψος των υπεξαιρεθέντων κάθε φορά επιμέρους χρηματικών ποσών, προς διαπίστωση αν η αξία κάθε μερικότερου ποσού δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη, ώστε να δεχθεί ότι οι μερικότερες αυτές πράξεις φέρουν πλημμεληματικό χαρακτήρα και έχουν υποκύψει σε παραγραφή, είναι αβάσιμη, διότι σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παραπάνω μείζονα σκέψη, η διάταξη του άρθρου 258 περ.γ' του ΠΚ, μετά την αντικατάσταση της με το ν. 2721/1999, είναι ευμενέστερη για τον κατηγορούμενο στο σύνολο της, ορθώς δε το δικαστήριο έκρινε ένοχη την κατηγορούμενη της ως άνω κακουργηματικής πράξεως και δέχθηκε ότι η αξία του αντικειμένου, στο σύνολο των μερικότερων πράξεων του κατ' εξακολούθηση τελεσθέντος υπό της κατηγορουμένης ως άνω εγκλήματος, υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ.
Επομένως, οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ' και Ε' ΚΠοινΔ. λόγοι αναιρέσεως της αιτήσεως, με τους οποίους αποδίδονται στην προσβαλλόμενη απόφαση οι πλημμέλειες της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, αλλά και εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως [και ελλείψεως νόμιμης βάσεως] πρέπει να απορριφθούν, ως αβάσιμοι.
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 514 και 511 εδ. τελ. ΚΠοινΔ, προκύπτει ότι στην περίπτωση που, μετά τη δημοσίευση της αποφάσεως που προσβάλλεται, μεταβλήθηκε το νομοθετικό καθεστώς, όσον αφορά την αξιόποινη πράξη ή την επιβληθείσα ποινή, κύρια ή παρεπόμενη, το δικαστήριο, εφαρμόζει αυτεπάγγελτα, κατ' άρθρο 2 παρ. 1 του ΠΚ, τον επιεικέστερο νόμο, αν η αναίρεση είναι παραδεκτή και αφού προχωρήσει στην εκδίκαση της υποθέσεως, εφαρμόζει τον επιεικέστερο νόμο.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του, μετά την έκδοση της ως άνω προσβαλλόμενης αποφάσεως, δημοσιευθέντος Ν. 4312/2014 [που προβλέπει ευμενέστερη ποινική μεταχείριση για τους κατηγορουμένους που ικανοποίησαν χρηματικώς τους παθόντες μέχρι την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στο πρώτο βαθμό], ορίζονται: 1]στο άρθρο 1 αυτού, ότι στα εγκλήματα που προβλέπονται από τις διατάξεις: α) του ν. 2523/1997 (Α' 179), β) του ν. 2960/2001 (Α' 265), γ) του ν. 2803/2000 (Α'48), δ) του ν. 3691/2008 (Α' 166), ε) του ν. 3213/2003 [Α 309], στ] του ν. 4022/2011 (Α'219), ζ) του Ποινικού Κώδικα που στρέφονται κατά της ιδιοκτησίας και των περιουσιακών δικαιωμάτων, τα οποία πραγματώθηκαν χωρίς βία ή απειλή και τελέσθηκαν σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Ο.Τ.Α. ή οποιουδήποτε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 9 του ν. 1232/1982 (Α' 22) ή του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 ή οποιουδήποτε άλλου φορέα της Γενικής Κυβέρνησης ή οποιασδήποτε ανεξάρτητης διοικητικής αρχής ή άλλης κρατικής αρχής, καθώς και η) από τις διατάξεις των άρθρων 256 και 258 του Ποινικού Κώδικα (απιστία και υπεξαίρεση σχετικά με την υπηρεσία), ανεξαρτήτως της συνδρομής ή μη των προϋποθέσεων εφαρμογής του ν. 1608/1950 ..., σε περίπτωση κατάσχεσης, δέσμευσης, απαγόρευσης κίνησης τραπεζικών λογαριασμών ή ανοίγματος θυρίδων, η αρχή ή το δικαιοδοτικό όργανο που εξέδωσε την οικεία απόφαση, διάταξη ή βούλευμα, διατάσσει την παρακατάθεση των μετρητών, του υπολοίπου των τραπεζικών λογαριασμών ή των μετρητών που περιέχονται σε θυρίδες, σε δεσμευμένο άτοκο λογαριασμό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ως δεσμευμένων χρηματικών απαιτήσεων κατά του υπόπτου ή του κατηγορουμένου. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις ισχύουν και στα συναφή με όλα τα ανωτέρω εγκλήματα, που τελέστηκαν με σκοπό τη διευκόλυνση τέλεσης ή τη συγκάλυψη αυτών.2] στο άρθρο 2 παρ.4 του νόμου αυτού," σε περίπτωση πλήρους ικανοποιήσεως του ζημιωθέντος ...γ] αν η προβλεπόμενη ποινή είναι κάθειρξη μέχρι δέκα έτη, επιβάλλεται αα] φυλάκιση μέχρι δυο έτη, αν η ικανοποίηση λάβει χώρα μέχρι την απολογία του κατηγορούμενου στον ανακριτή και ββ] φυλάκιση μέχρι τρία έτη, αν η ικανοποίηση λάβει χώρο μέχρι την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στη πρωτοβάθμια δίκη ...". Από την παραδεκτή επισκόπηση του σκεπτικού της προσβαλλόμενης αποφάσεως προκύπτει ότι το δικαστήριο δέχθηκε [σελ 16] ότι: αποδείχθηκε ότι μετά παρέλευση ορισμένου χρόνου από την ημέρα που διαπιστώθηκε η τέλεση της επίδικης πράξης η κατηγορουμένη απέδωσε το χρηματικό ποσό των 134400,78 Ευρώ, που είχε ιδιοποιηθεί, στην οικονομική υπηρεσία του Ελληνικού Δημοσίου ..." Η παραδοχή αυτή ενέχει ασάφεια καθόσον αφορά τον ακριβή χρόνο που πραγματοποιήθηκε από την κατηγορουμένη η απόδοση [επιστροφή] του ως άνω υπεξαιρεθέντος στην υπηρεσία χρηματικού ποσού, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τον Ν. 4312/2014 η επιβλητέα ποινή διαφοροποιείται και εξαρτάται από το αν πραγματοποιήθηκε μέχρι την απολογία του κατηγορουμένου στον ανακριτή ή μέχρι την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας, στο πρώτο βαθμό.
Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, αφού κρίνεται αυτεπαγγέλτως ότι [ενδεχομένως να] συντρέχει περίπτωση εφαρμογής επιεικέστερου νεότερου νόμου, σύμφωνα μετά τα άρθρα 2 ΠΚ και 511 εδάφ.γ ΚΠοινΔ. πρέπει να αναιρεθεί μερικώς η προσβαλλόμενη απόφαση, [ώστε να διευκρινισθεί ο ως άνω ακριβής χρόνος αποδόσεως του χρηματικού ποσού, που θα διαφοροποιήσει την επιβληθείσα στην κατηγορούμενη ποινή φυλακίσεως των δυο ετών] και να παραπεμφθεί η υπόθεση, κατά το μέρος τούτο, για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο, διότι είναι δυνατή η σύνθεση του από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που είχαν δικάσει προηγουμένως, (άρθρο 519 ΚΠοινΔ). Τέλος, όπως προεκτέθηκε, πρέπει να απορριφθεί κατά τα λοιπά η υπό κρίση αίτηση αναιρέσεως.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί μερικώς, την με αριθμό 68/2014 απόφαση του Tριμελούς Εφετείου Λάρισας, μόνο κατά την διάταξη αυτής περί του ύψους της επιβλητέας ποινής στην κατηγορούμενη, κατά τα προεκτεθέντα.
Παραπέμπει την υπόθεση, κατά το πιο πάνω αναιρούμενο μέρος της για νέα συζήτηση, στο ίδιο δικαστήριο, που θα συγκροτηθεί από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως.
Απορρίπτει, κατά τα λοιπά, την από 24-12-2014 αίτηση της Α. Τ. του Χ., για αναίρεση της με αριθμό 68/2014 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 22 Απριλίου 2015.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 5 Μαΐου 2015.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή