Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 303 / 2010    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Εξαιρέσεως αίτηση.
Περίληψη:
Απορρίπτει ως απαράδεκτη αίτηση εξαιρέσεως. Ορίζει δικάσιμο για τη συζήτηση της ενδίκου αιτήσεως αναιρέσεως
Αριθμός 303/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
E' Ποινικό Τμήμα
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Χαράλαμπο Δημάδη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (κωλυομένου του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Κούκλη), ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως - Εισηγητή, Βιολέττα Κυτέα, Αικατερίνη Βασιλακοπούλου - Κατσαβριά, Ιωάννη Γιαννακόπουλο και Ανδρέα Ξένο (κωλυομένου του Αρεοπαγίτη Γεωργίου Αδαμόπουλου), Αρεοπαγίτη.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 12 Φεβρουαρίου 2010, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Παντελή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την αίτηση του αιτούντος - κατηγορουμένου ..., που παρέστη αυτοπροσώπως ως δικηγόρος, για εξαίρεση των μελών του Ε' Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου της δικασίμου της 22ας Ιανουαρίου 2010 και του Εισαγγελέα της Έδρας της δικασίμου αυτής, Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου Νικολάου Παντελή.
Με πολιτικώς ενάγοντες τους: 1) ..., που παρέστη αυτοπροσώπως, χωρίς δικηγόρο και 2) ..., που παρέστη αυτοπροσώπως, ως δικηγόρος.
Ο αιτών ζητά την εξαίρεση των ανωτέρω για τους λόγους που αναφέρονται στην από 22 Ιανουαρίου 2010 αίτησή του εξαιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1175/2009.

Αφού άκουσε
Τον αιτούντα ο οποίος δήλωσε ότι εναντιώνεται στην πρόοδο της δίκης, για τους λόγους που αναφέρονται στα ταυτάριθμα με την απόφαση αυτή πρακτικά, επί της προκειμένης αιτήσεως εξαιρέσεως και αποχώρησε από το ακροατήριο και τον Αντεισαγγελέα, ο οποίος είπε ότι από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας δεν προβλέπονται λόγοι εναντιώσεως στην πρόοδο της δίκης και πρότεινε να απορριφθεί ως απαράδεκτη η προκείμενη αίτηση εξαιρέσεως, η οποία ορθώς δικάζεται από την παρούσα σύνθεση.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Επειδή, ναι μεν, κατ' άρθρο 15 ΚΠΔ, όλα τα δικαστικά πρόσωπα είναι εξαιρετέα, αν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 14 του ιδίου Κώδικα ή αν προκάλεσαν ή προκαλούν υπόνοιες μεροληψίας, δηλαδή, αν υπάρχουν γεγονότα, που μπορούν να δικαιολογήσουν εμφανώς δυσπιστία για την αμεροληψία τους, τέτοιο δικαίωμα δε προς εξαίρεση έχει και ο κατηγορούμενος, πλην, όμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 16 παρ. 4β' ΚΠΔ, είναι ανεπίτρεπτη η αίτηση εξαίρεσης τόσων μελών από καθένα των ποινικών τμημάτων του Αρείου Πάγου, ώστε με τα λοιπά μέλη να μην είναι δυνατή η συγκρότηση του Δικαστηρίου κατά τον κανονισμό λειτουργίας του Αρείου Πάγου, πολύ δε περισσότερο, όταν ζητείται η εξαίρεση όλων των μελών καθενός εκ των τριών ποινικών (Ε', ΣΤ' και Ζ') τμημάτων του Αρείου Πάγου.
Στην προκειμένη περίπτωση με την ένδικη αίτηση εξαιρέσεως που υπεβλήθη από τον κατηγορούμενο και νυν αναιρεσείοντα δια δηλώσεώς του καταχωρηθείσης στα πρακτικά της δίκης κατά τη συνεδρίαση του παρόντος Δικαστηρίου της 22-1-2010 προς εκδίκαση της από 20.7.2009 αιτήσεως αναιρέσεως αυτού κατά της υπ' αριθμ. 1751/2009 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, ζητεί την εξαίρεση των μελών του Δικαστηρίου α) Χαραλάμπους Δημάδη, αναπληρούντος, ως αρχαιοτέρου Αρεοπαγίτου, υπηρετούντος στο πέμπτο Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, τον κωλυόμενο Αντιπρόεδρο του ιδίου Τμήματος Κων/νο Κούκλη, του οποίου η από 11.12.2009 δήλωση αποχής για λόγους ευπρεπείας, όσον αφορά την εκδίκαση της άνω αιτήσεως, έγινε δεκτή με την υπ' αριθμ. 108/2010 απόφαση του ανωτέρω τμήματος, β) Βιολέττας Κυτέα, γ) Αικατερίνης Βασιλακοπούλου - Κατσαβριά και δ) Ιωάννη Γιαννακόπουλου, Αρεοπαγιτών και του Εισαγγελέα της έδρας της δικασίμου αυτής, Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου Νικολάου Παντελή. Πρέπει να σημειωθεί ότι η δήλωση αποχής για λόγους ευπρεπείας του τακτικού μέλους της συνθέσεως του Ε' Τμήματος Αρεοπαγίτη Γεωργίου Αδαμοπούλου από την εκδίκαση της ένδικης αιτήσεως αναιρέσεως είχε γίνει δεκτή με την 161/22.1.2010 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου (Ε' Ποινικό Τμήμα).
Σύμφωνα δε με τα οριζόμενα με την 12/2009 απόφαση της Ολομέλειας του Α.Π., δια της οποίας ορίσθηκε η κατάρτιση των τμημάτων του Α.Π., σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παρ. 1 εδ. β του Ν. 1756/1988, όπως ισχύει, είναι δικονομικώς αδύνατη η νόμιμη συγκρότηση του πέμπτου Ποινικού Τμήματος από άλλους Δικαστές, το μεν διότι ο Αντιπρόεδρος δεν μπορεί να αναπληρωθεί παρά μόνο από Αρεοπαγίτη, του ιδίου όμως Τμήματος, το δε διότι δεν επιτρέπεται η αναπλήρωση, από αρεοπαγίτες άλλων τμημάτων, περισσοτέρων των τριών κωλυομένων μελών του Ε' τμήματος.
Επομένως, η ανωτέρω αίτηση εξαιρέσεως είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 22 Ιανουαρίου 2010 αίτηση εξαιρέσεως του αιτούντος - αναιρεσείοντος ..., υποβληθείσα δια προφορικής του δηλώσεως κατά την συνεδρίαση του παρόντος Δικαστηρίου της 22ας Ιανουαρίου 2010.
Ορίζει δικάσιμο για την εκδίκαση της από 20 Ιουλίου 2009 αιτήσεως αναιρέσεως του ως άνω αιτούντος - αναιρεσείοντος κατά της υπ' αριθμ. 1751/2009 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, την 5η Μαρτίου 2010.
Καταδικάζει τον αιτούντα στα δικαστικά έξοδα, τα οποία ορίζει σε διακόσια είκοσι (220) Ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 12 Φεβρουαρίου 2010.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή