Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1352 / 2010    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ποινή συνολική, Νόμου εφαρμογή και ερμηνεία.
Περίληψη:
Καθορισμός συνολικώς εκτιτέας ποινής. Εάν συντρέξει λόγος νέας συγχώνευσης ποινών, κατ' αυτήν δεν επιτρέπεται να προσμετρηθεί για την καθεμιά από τις συντρέχουσες ποινές χρόνος μεγαλύτερος από εκείνον που είχε προσμετρηθεί προηγουμένως. Αναιρεί για εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης.
ΑΡΙΘΜΟΣ 1352/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Στ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Νικόλαο Κωνταντόπουλο, Παναγιώτη Ρουμπή, Χριστόφορο Κοσμίδη - Εισηγητή και Κυριακούλα Γεροστάθη, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, την 18η Μαΐου 2010, με την παρουσία του Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Νικολάου Μαύρου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελεύς) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση αναιρέσεως της 126/2010 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών (αναστολών), του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου ..., που γεννήθηκε στη Ρουμανία το ..., πρώην κατοίκου ...και ήδη κρατουμένου στην Κλειστή Φυλακή ..., ο οποίος παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Ιωάννη Θωμά (ΑΜ ΔΣΑ 5318).

Το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών (αναστολών), με την ως άνω απόφαση, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή. Ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεσή της, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 22 Ιανουαρίου 2010 αίτηση αναιρέσεως, που καταχωρήθηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 298/2010.

Αφού άκουσε
τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνει δεκτή η προκείμενη αίτηση αναιρέσεως.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

1.Η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως, που κατατέθηκε στο γραμματέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση την 22-1-2010, υποβάλλεται για τον κατηγορούμενο, εκ μέρους συνηγόρου που είχε ειδική πληρεξουσιότητα (εκ παραδρομής στην έκθεση αναφέρεται ως "παραστάς" στη συζήτηση κατά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, ενώ δεν παραστάθηκε, αλλά στο τέλος της εκθέσεως επισυνάπτεται η από 21-1-2010 εξουσιοδότηση) και στρέφεται κατά της 126/2010 συγχωνευτικής αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών (αναστολών), που καταχωρήθηκε στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 473 παρ.3 ΚΠοινΔ την 5-2-2010. Επομένως, έχει ασκηθεί νομίμως και εμπροθέσμως (ΚΠοινΔ 465 παρ.1, 473 παρ.1 και 3, 474, 505 παρ.1, 509 παρ.1) και πρέπει να ερευνηθεί ως προς το παραδεκτό και βάσιμο του μοναδικού λόγου αυτής.
2.Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 94 παρ. 1, 97 ΠΚ και 551 ΚΠοινΔ, κατά τον καθορισμό συνολικώς εκτιτέας ποινής, προκειμένου να εκτελεσθούν περισσότερες, στερητικές της ελευθερίας ποινές σε βάρος του αυτού προσώπου, οι οποίες δεν έχουν αποτιθεί και συναντώνται κατά την εκτέλεση, ως βαρύτερη ποινή θεωρείται η κατ' είδος βαρύτερη και μόνο όταν πρόκειται για ποινές του αυτού είδους, ως βαρύτερη θεωρείται εκείνη με τη μεγαλύτερη χρονική διάρκεια. Η συνολική ποινή, που τυχόν έχει καθορισθεί προηγουμένως, λαμβάνεται υπόψη ως μία ποινή μόνο αν είναι βαρύτερη, υπό την ως άνω έννοια και αν πρόκειται να αποτελέσει τη βάση της νέας επιμέτρησης, οπότε δεν διασπάται. Άλλως, αν δηλαδή πρόκειται να συγχωνευθεί η προηγούμενη συνολική ποινή σε άλλη βαρύτερη, πρέπει να διασπασθεί και να ακολουθήσει νέα συγχώνευση των ποινών, από τις οποίες εκείνη είχε προκύψει. Κατά τον καθορισμό της νέας συνολικής ποινής, όμως, το δικαστήριο, που διενεργεί τη συγχώνευση, δεσμεύεται από την αρχή της αυτοτέλειας των επί μέρους ποινών που συγχωνεύονται εκ νέου (ΑΠ 1255/1998) και πρέπει να μην προσμετρήσει από εκάστη εξ αυτών χρόνο μεγαλύτερο από εκείνον, που είχε ληφθεί υπ' όψη προηγουμένως (ΑΠ 1602/2003, 286/1999). Ο ίδιος περιορισμός ισχύει και σε περίπτωση κάθε μεταγενέστερης συγχώνευσης. Οι διατάξεις, που αφορούν στον καθορισμό συνολικής ποινής, είναι ουσιαστικές και η παραβίασή τους ιδρύει λόγο αναιρέσεως εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' ΚΠοινΔ.
3.Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την επισκόπηση της προσβαλλόμενης 126/2010 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, των αποφάσεων, οι ποινές των οποίων συγχωνεύθηκαν με αυτήν και της 3760/2008 προηγούμενης, συγχωνευτικής αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, που είχε αναγνωσθεί κατά την ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου διαδικασία, αυτό προέβη σε νέα συγχώνευση περισσοτέρων στερητικών της ελευθερίας ποινών, τις οποίες εξέτιε ο αναιρεσείων. Μεταξύ των ποινών, οι οποίες συγχωνεύθηκαν, ήσαν και οι ποινές που είχαν επιβληθεί στον αναιρεσείοντα με την 66439/1998 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, ήτοι φυλάκιση πέντε (5) ετών και δέκα (10) μηνών και δέκα (10) μηνών, η οποία είχε συγχωνευθεί σε φυλάκιση πέντε (5) ετών και δέκα (10) μηνών. Το Πενταμελές Εφετείο διέσπασε τη συνολική ποινή της εν λόγω 66439/1998 αποφάσεως και προσμέτρησε, αντιστοίχως, φυλάκιση τριών (3) ετών και τεσσάρων (4) μηνών και τεσσάρων (4) μηνών. Κατά την προηγηθείσα συγχώνευση, όμως, η οποία είχε γίνει υπέρ του αναιρεσείοντος με την 3760/2008 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, από τις ποινές της 66439/1998 απόφασης είχαν προσμετρηθεί φυλάκιση δύο (2) ετών και πέντε (5) μηνών και πέντε (5) μηνών. Ενώ, δηλαδή, κατά την προηγούμενη συγχώνευση, από τη συντρέχουσα ποινή φυλάκισης πέντε (5) ετών είχε προσμετρηθεί χρόνος φυλάκισης δύο (2) ετών, κατά τη νέα συγχώνευση, η οποία έγινε με την προσβαλλόμενη απόφαση, προσμετρήθηκε χρόνος φυλάκισης τριών (3) ετών, ήτοι μεγαλύτερος. Επομένως, το Πενταμελές Εφετείο εφάρμοσε εσφαλμένως τις ως άνω ουσιαστικές ποινικές διατάξεις και κατέστησε αναιρετέα την απόφασή του.
4.Σύμφωνα με τις σκέψεις αυτές πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα συζήτηση στο Δικαστήριο που την εξέδωσε, του οποίου η συγκρότηση από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως, είναι δυνατή (άρθρο 519 ΚΠοινΔ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΕΧΕΤΑΙ την από 22-1-2010 αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου...., που γεννήθηκε στη Ρουμανία το ..., πρώην κατοίκου ...και ήδη κρατουμένου στην Κλειστή Φυλακή ...., περί αναιρέσεως της 126/2010 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών (αναστολών).
ΑΝΑΙΡΕΙ την προσβαλλόμενη απόφαση.- Και
ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ την υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο, του οποίου η συγκρότηση από άλλους δικαστές είναι εφικτή.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε στην Αθήνα, την 15η Ιουνίου 2010. -Και
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στην Αθήνα, την 30η Ιουνίου 2010.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή