Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 813 / 2013    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Συνήγορος κατηγορουμένου, Ερημοδικία αναιρεσείοντος, Πληρεξουσιότητα.
Περίληψη:
Παράσταση στο ακροατήριο συνηγόρου αναιρεσείουσας-κατηγορουμένης, κατά την συζήτηση της
αναίρεσης χωρίς να προσκομισθεί διορισμός του, έστω και με απλή έγγραφη δήλωση της διαδίκου, της οποίας η υπογραφή να βεβαιώνεται από δικηγόρο ούτε εμφανίσθηκε και η αναιρεσείουσα για να διορίσει αυτόν με δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά. Θεωρείται ότι αυτή δεν παραστάθηκε και η αναίρεση της αφού ελεγχθεί η νομότυπη κλήτευση της για τη συζήτηση απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη και καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα.
ΑΡΙΘΜΟΣ 813/2013

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Νικόλαο Ζαΐρη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο, Ειρήνη Κιουρκτσόγλου-Πετρουλάκη, Μαρία Βασιλάκη και Μαρία Γαλάνη-Λεοναρδοπούλου - Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 9 Απριλίου 2013, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Κολιοκώστα (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση της αναιρεσείουσας-κατηγορουμένης Μ. Π. του Γ., κατοίκου ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Καίσαρα Γιατράκο, περί αναιρέσεως της υπ' αριθμ. 2533/2012 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών. Με πολιτικώς ενάγουσα την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.", που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα και που στο ακροατήριο εκπροσωπήθηκε από την πληρεξουσία δικηγόρο της Κωνσταντίνα Σπουρλή.

Το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και η αναιρεσείουσα-κατηγορουμένη ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 1η Νοεμβρίου 2012 αίτησή της, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1224/2012.
Αφού άκουσε
Τους δικηγόρους των διαδίκων που ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Στο άρθρο 513 παρ.3 ΚΠΔ ορίζεται, ότι ο αναιρεσείων παρίσταται στη συζήτηση με συνήγορο. Στο άρθρο 96 ΚΠΔ, ορίζεται, στη μεν παρ.1 ότι κάθε διάδικος δε μπορεί να αντιπροσωπεύεται ή να συμπαρίσταται στη ποινική διαδικασία με περισσότερους από δύο συνηγόρους στην προδικασία και τρεις στο ακροατήριο, στη δε παρ. 2 ότι ο διορισμός συνηγόρου του κατηγορουμένου ή άλλου διαδίκου γίνεται, α) με προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ..., ή β) με έγγραφη δήλωση κατά τις διατυπώσεις του άρθρου 42 παρ.2 εδ.β' και γ'. Ο διορισμός, παρέχει στο συνήγορο την εξουσία να εκπροσωπεί το διάδικο σε όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αφορούν τη συγκεκριμένη ποινική υπόθεση, εκτός αν η πληρεξουσιότητα παρέχεται για ορισμένες μόνο από τις πράξεις αυτές. Ειδικότερα, το έγγραφο της πληρεξουσιότητας μπορεί να δοθεί και με απλή έγγραφη δήλωση του εντολέα και βεβαίωση της γνησιότητας της υπογραφής αυτού από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ή δικηγόρο. Η βεβαίωση αυτή είναι απαραίτητη για να εξασφαλισθεί το κύρος της πληρεξουσιότητας - εξουσιοδότησης και να αποτραπεί οιαδήποτε ενδεχομένη αμφισβήτηση του γεγονότος της παρασχεθείσας εντολής προς αντιπροσώπευση και υπογραφής από τον ίδιο τον εντολέα καθώς και της χρονολογίας αυτής, πράγμα το οποίο έχει επιπτώσεις στην εγκυρότητα της ενεργηθείσας πράξης. Μετά τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εντολέα από τα προαναφερθέντα πρόσωπα ολοκληρώνεται η πληρεξουσιότητα, αφότου και θεωρείται υπάρχουσα.
Συνεπώς, αν δεν συνάγεται η ύπαρξη πληρεξουσιότητας για παράσταση στο δικαστήριο ή αν δε συντρέξει και η άνω προϋπόθεση προσκομίσεως ειδικής εξουσιοδότησης, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος κατηγορουμένου, η πληρεξουσιότητα εξουσιοδότηση είναι ελλιπής και ως εκ τούτου η παράσταση με αυτή την παράλειψη δεν είναι νόμιμη. Εξάλλου, κατά το άρθρο 514 εδ. α' ΚΠΔ, εάν ο αναιρεσείων δεν εμφανισθεί στο ακροατήριο του Αρείου Πάγου με συνήγορο ή ο παριστάμενος γι' αυτόν ως εκπρόσωπος συνήγορος, δεν έχει νομίμως κατά τα ανωτέρω διορισθεί, ο αναιρεσείων ως μη εκπροσωπούμενος από συνήγορο και ως εκ τούτου θεωρούμενος απών, δικάζεται ερήμην και εφόσον έχει κλητευθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα, η αίτηση αναιρέσεως απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη. (ΑΠ 397/2010).
Στην προκειμένη περίπτωση, κατά την εκφώνηση της υποθέσεως από την οικεία σειρά του πινακίου, εμφανίσθηκε ο δικηγόρος Καίσαρ Π. Γιατράκος και παραστάθηκε για λογαριασμό της μη εμφανισθείσας αναιρεσείουσας και συζητήθηκε η υπόθεση. Όμως, από την προσαρτώμενη στην κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως από 21-10-2012 εξουσιοδότηση της αναιρεσείουσας, που φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής αυτής, προκύπτει ότι η αναιρεσείουσα παρέχει στον άνω δικηγόρο εντολή και πληρεξουσιότητα μόνο για άσκηση της αναιρέσεως με επίδοση αυτής στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, όχι δε και για παράσταση στον Άρειο Πάγο κατά την εκφώνηση και συζήτηση της υποθέσεως. Ενόψει αυτών, η αναιρεσείουσα-κατηγορουμένη, η οποία κλητεύθηκε νομίμως και εμπροθέσμως από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με θυροκόλληση κατά τη διάταξη του άρθρου 155 παρ. 2 ΚΠΔ, καθόσον δεν ανευρέθη στη δηλωθείσα στην αίτηση αναιρέσεως διεύθυνση κατοικίας της, επί της οδού ..., στη περιοχή ..., ούτε αυτή ούτε κανένα από τα αναφερόμενα στο ανωτέρω άρθρο πρόσωπα, όπως προκύπτει, από το υπό ημερομηνία 26-2-2013 αποδεικτικό επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ..., λόγο για τον οποίο αντίγραφο της σχετικής κλήσης επιδόθηκε επίσης με θυροκόλληση στον διορισθέντα με την αίτηση αναιρέσεώς της, αντίκλητο δικηγόρο Καίσαρα Π. Γιατράκο, ως προκύπτει από το υπό ημερομηνία 27-2-2013 αποδεικτικό επιδόσεως του ιδίου ως άνω δικαστικού επιμελητή, προκειμένου να παραστεί κατά την συζήτηση της κρινόμενης περί αναιρέσεως αιτήσεώς της, κατά την στην αρχή της παρούσας αναφερομένη συνεδρίαση, μη παρασταθείσα, μετά ή νομίμως δια συνηγόρου, θεωρείται ως μηδόλως παραστάσα. Συνακόλουθα, η αίτησή της, πρέπει να απορριφθεί ως ανυποστήρικτη, σύμφωνα με το άρθρο 514 ΚΠΔ και να καταδικασθεί στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ.1 ΚΠΔ), καθώς και στη δικαστική δαπάνη της παρασταθείσας κατά την εκφώνηση της υπόθεσης, πολιτικώς ενάγουσας Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία "Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος". (αρθρ. 583 παρ.1 ΚΠΔ, 176, 183 ΚΠολΔ) κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ.
Απορρίπτει την υπ' αρ. πρωτ. 7265/1-11-2012 αίτηση για αναίρεση της 2533/2012 αποφάσεως του Β' Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, της Μ. Π. του Γ., κατοίκου ..., που ασκήθηκε με επίδοση δηλώσεως στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Καταδικάζει την αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα διακοσίων πενήντα (250) Ευρώ και στη πληρωμή της δικαστικής δαπάνης της παρασταθείσας κατά τη συζήτηση πολιτικώς ενάγουσας Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας, με την επωνυμία "Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ", που την ορίζει στο ποσό των τριακοσίων (300) Ευρώ.
Κρίθηκε αποφασίσθηκε στην Αθήνα, στις 21 Μαΐου 2013.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 28 Μαΐου 2013.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή