Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1492 / 2018    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Πλαστογραφία, Υπεξαγωγή εγγράφων, Έξοδα.
Περίληψη:
Υπάρχει αληθινή πραγματική συρροή μεταξύ κακουργηματικής
υπεξαίρεσης στην υπηρεσία του άρθρου 258 περ. γ του Π.Κ., κακουργηματικής
πλαστογραφίας με σκοπό το όφελος με βλάβη τρίτου του άρθρου 216 παρ. 1 και
3 του Π.Κ. και κακουργηματικής υπεξαγωγής εγγράφων στην υπηρεσία με
σκοπό το αθέμιτο όφελος ή την παράνομη βλάβη άλλου του άρθρου 242 παρ. 2
και 3 του Π.Κ.. Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως που προβάλλει ως λόγο την
εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου. Επιβάλλει στην αναιρεσείουσα τα
έξοδα και την καταδικάζει και στη δικαστική δαπάνη της πολιτικώς ενάγουσας
που παρέστη.


Αριθμός 1492/2018

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ'ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Σακκά, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Δημήτριο Γεώργα, Δημήτριο Τζιούβα - Εισηγητή, Γεώργιο Παπαηλιάδη και Μαρία Γκανιάτσου, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 15 Μαρτίου 2017, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανάσιου Ακριτίδη (γιατί κωλύεται η Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Αικατερίνης Σιταρά, για να δικάσει την αίτηση της αναιρεσείουσας - κατηγορουμένης Π. Α. του Γ., κατοίκου ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Γεώργιο Κακαράντζα, για αναίρεση της υπ'αριθ. 391/2015 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Λάρισας. Με πολιτικώς ενάγουσα την εταιρία με την επωνυμία "... Α.Ε.", που ... και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Ηλία Τομπαϊδη. Το Πενταμελές Εφετείο Λάρισας με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και η αναιρεσείουσα - κατηγορούμενη ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 30 Δεκεμβρίου 2016 αίτησή της αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 191/17.
Αφού άκουσε Τους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων, που ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά τη διάταξη του άρθρου 258 του Π.Κ., όπως η περ. γ' αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 παρ. 5β' του Ν. 2721/1999, τα δε χρηματικά ποσά αναπροσαρμόστηκαν με το άρθρο 25 παρ. 1θ'και παρ. 2γ' του Ν. 4055/2012, "υπάλληλος ο οποίος παράνομα ιδιοποιείται χρήματα ή άλλα κινητά πράγματα που τα έλαβε ή τα κατέχει λόγω αυτής της ιδιότητάς του, και αν ακόμα δεν ήταν αρμόδιος γι' αυτό, τιμωρείται: α) με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών, β) αν το αντικείμενο της πράξης είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών, γ) με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών, αν: (α) ο υπαίτιος μεταχειρίστηκε ιδιαίτερα τεχνάσματα και το αντικείμενο της πράξης είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας συνολικά ανώτερης των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ή (β) το αντικείμενο της πράξης έχει αξία μεγαλύτερη των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ". Από την πιο πάνω διάταξη προκύπτει ότι, για τη στοιχειοθέτηση του προβλεπόμενου από αυτήν εγκλήματος της υπεξαιρέσεως στην υπηρεσία, το οποίο περιλαμβάνει την αντικειμενική υπόσταση της κατά το άρθρο 375 παρ. 1 του Π.Κ. υπεξαιρέσεως με επαύξηση της ποινής, απαιτείται: α) Παράνομη ιδιοποίηση ξένων (ολικά ή εν μέρει) κινητών πραγμάτων ή χρημάτων, τέτοια δε θεωρούνται εκείνα τα οποία βρίσκονται σε ξένη, σε σχέση με το δράστη, κυριότητα, με την έννοια κατά την οποία αυτή εκλαμβάνεται στο αστικό δίκαιο. Κατοχή δε, κατά την έννοια των προαναφερομένων διατάξεων, δεν είναι μόνο η σχέση φυσικής εξουσιάσεως του πράγματος από τον κατέχοντα αυτό κατά τη βούλησή του, αλλά και η πραγματική σχέση που καθιστά δυνατή κατά τις αντιλήψεις των συναλλαγών την εξουσίαση του πράγματος από το δράστη κατά τη βούλησή του. Αν πρόκειται για χρήματα, η απόκτηση της κατοχής τους, υπό την παραπάνω έννοια, δεν πραγματοποιείται μόνο με την παράδοσή τους στο δράστη, αλλά και με τη λογιστική τους μεταφορά στον προσωπικό λογαριασμό του δράστη ή καθ' υπόδειξη του τελευταίου σε λογαριασμό τρίτου σε τράπεζα, οπότε γίνεται δικαιούχος αυτός (δράστης ή τρίτος) και αποκτά δικαίωμα αναλήψεώς τους κατά τις διατάξεις που διέπουν το τραπεζικό σύστημα. β) Ιδιότητα του δράστη, ως υπαλλήλου, κατά την έννοια του άρθρου 13 στοιχ. α' του Π.Κ., όπως αυτή διευρύνεται με το άρθρο 263α του ίδιου Κώδικα. Και γ) Ο υπάλληλος να έλαβε ή να κατέχει τα κινητά πράγματα ή τα χρήματα υπό την υπαλληλική του ιδιότητα, αδιάφορα αν ήταν αρμόδιος ή όχι γι' αυτό. Ιδιοποίηση αποτελεί κάθε ενέργεια ή παράλειψη του δράστη, η οποία καταδηλώνει τη θέλησή του να εξουσιάζει και διαθέτει το πράγμα σαν να είναι κύριος. Υποκειμενικώς απαιτείται η ύπαρξη δόλου του δράστη, ο οποίος ενέχει τη γνώση αυτού ότι το πράγμα ή τα χρήματα είναι ξένα (ολικά ή εν μέρει) ως προς αυτόν και ότι τα έλαβε ή τα κατέχει υπό την υπαλληλική του ιδιότητα, καθώς και τη βούληση να τα ιδιοποιηθεί παράνομα, δηλαδή χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη. Τέλος, με την υπαλληλική ιδιότητα λαμβάνει κανείς χρήματα ή άλλα κινητά πράγματα, όταν μεταξύ της λήψεως και της υπαλληλικής ιδιότητας του λήπτη υπάρχει μια άμεση σχέση αιτιότητας. Κάτι τέτοιο, όμως, δεν περιορίζεται μόνο στις περιπτώσεις που υπάλληλος λαμβάνει ένα πράγμα στο πλαίσιο της υπαλληλικής του αρμοδιότητας, αλλά υπάρχει και εκεί, που μπορεί κανείς να μην έχει "in concreto" αρμοδιότητα, το πράγμα όμως δίνεται σ' αυτόν ως υπάλληλο. Για τη στοιχειοθέτηση δε του εγκλήματος της υπεξαιρέσεως στην υπηρεσία σε βαθμό κακουργήματος απαιτείται ή ο υπαίτιος να μεταχειρίστηκε ιδιαίτερα τεχνάσματα και το αντικείμενο της πράξεως να είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, συνολικά ανώτερης των 30.000 ευρώ, ή το αντικείμενο της πράξεως να έχει αξία μεγαλύτερη των 120.000 ευρώ. Κατά τη διάταξη του άρθρο 216 παρ. 1 του Π.Κ
. "Όποιος καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει έγγραφο με σκοπό να παραπλανήσει με τη χρήση του άλλον σχετικά με γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών". Η χρήση του εγγράφου από αυτόν θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι, για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της πλαστογραφίας, απαιτείται, αντικειμενικώς μεν, η απαρχής κατάρτιση εγγράφου από τον υπαίτιο, ο οποίος το εμφανίζει ότι καταρτίστηκε από άλλον ή η νόθευση γνήσιου εγγράφου, δηλαδή η αλλοίωση της έννοιας του περιεχομένου του, υποκειμενικώς δε, δόλος, που περιλαμβάνει τη γνώση και θέληση των πραγματικών περιστατικών, τα οποία απαρτίζουν την πράξη και περαιτέρω, σκοπός του υπαίτιου (υπερχειλής δόλος) να παραπλανήσει με τη χρήση του πλαστού ή νοθευμένου εγγράφου άλλον, για γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, οι οποίες αναφέρονται στην παραγωγή, διατήρηση, μεταβολή, μεταβίβαση ή απόσβεση δικαιώματος ή έννομης σχέσης ή κατάστασης, δημόσιας ή ιδιωτικής φύσης. Οι πιο πάνω πράξεις της πλαστογραφίας λαμβάνουν κακουργηματικό χαρακτήρα, κατά τη διάταξη της παρ. 3 του αυτού άρθρου του Π.Κ., μετά την αντικατάσταση της με το άρθρο 14 παρ. 2α, β του Ν. 2721/1999 και την αναπροσαρμογή των χρηματικών ποσών με το άρθρο 25 παρ. 1β' και παρ. 2α' του Ν. 4055/2012, αν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων (της πλαστογραφίας και χρήσεως πλαστού ή νοθευμένου εγγράφου), σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον, ή σκόπευε να βλάψει άλλον, οπότε τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών, εάν το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και ο υπαίτιος που διαπράττει πλαστογραφίες κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια και το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος που επιδίωξε o υπαίτιος, ή η αντίστοιχη συνολική ζημία, υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ. Για τη στοιχειοθέτηση κακουργηματικής πλαστογραφίας, αφού κατά τη διάταξη απαιτείται μόνον σκοπός οφέλους και σκοπός ζημίας (βλάβης) και όχι και η πραγματοποίηση του οφέλους ή της ζημίας, δεν είναι αναγκαίο η περιουσιακή μετακίνηση να είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πλαστογραφία, με την έννοια ότι θα πρέπει να επέρχεται ευθέως και αμέσως δια μόνης της υλικής πράξης της κατάρτισης ή νόθευσης εγγράφου. Αρκεί ότι το όφελος ή η περιουσιακή ζημία έχουν ενταχθεί στον επιδιωκόμενο σκοπό και στο εν γένει με την πλαστογραφία παραπλανητικό σχέδιο του δράστη και με την κατάρτιση του πλαστού εγγράφου διαμορφώνονται οι όροι και προϋποθέσεις για να υπάρξει στη συνέχεια η δυνατότητα, έστω και με την παρεμβολή άλλων ενεργειών του δράστη, να επέλθει το όφελος που σκοπήθηκε ή η περιουσιακή ζημία που σκοπήθηκε. Οι τυχόν επιπρόσθετες ενέργειες του δράστη δεν αναιρούν το πρόσφορο της πλαστογραφίας ή της νόθευσης να επιφέρει το περιουσιακό όφελος ή την περιουσιακή ζημία την οποία επιδιώκει ο δράστης, αφού κατά την έννοια της ερμηνευόμενης διατάξεως για τη θεμελίωση του αξιοποίνου, ο νόμος απέβλεψε όχι στην αμεσότητα της ενέργειας του δράστη σε σχέση με το αποτέλεσμα της περιουσιακής βλάβης ή του οφέλους, αλλά στην αμεσότητα του κινδύνου τον οποίο ενέχει αυτή καθ' εαυτή η υλική πράξη της πλαστογραφίας έστω και αν πρέπει να ακολουθήσει ενδεχομένως και περαιτέρω ενέργεια αυτού, η οποία ουσιαστικώς ενεργοποιεί τον κίνδυνο της επέλευσης του οφέλους ή της βλάβης. Περί των ανωτέρω, τέλος, συνηγορεί και το γεγονός ότι στην πλαστογραφία υπό οποιαδήποτε μορφή (κατάρτιση πλαστού ή νόθευση γνησίου εγγράφου) ή διαβάθμιση του αξιοποίνου της, διαπλάθεται στον νόμο, ως έγκλημα σκοπού και με αυτήν, δια της συστηματικής εντάξεώς της στο περί τα υπομνήματα κεφάλαιο του Π.Κ., προστατεύεται η ασφάλεια και ακεραιότητα των εγγράφων συναλλαγών και όχι η περιουσία ή τα περιουσιακά δικαιώματα (Ολομ. Α.Π. 3/2008). Κατά το άρθρο 242 του Π.Κ., όπως αυτό συμπληρώθηκε με τα άρθρα 1 παρ. 7β' του Ν. 2406/1996 και 14 παρ. 6 του Ν. 2721/1999 και το χρηματικό ποσό του αναπροσαρμόστηκε με το άρθρο 25 παρ. 1ζ' του Ν. 4055/2012, "1. Υπάλληλος που στα καθήκοντά του ανάγεται η έκδοση ή η σύνταξη δημόσιων εγγράφων, αν σε τέτοια έγγραφα βεβαιώνει με πρόθεση ψευδώς περιστατικό που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. 2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται ο υπάλληλος ο οποίος με πρόθεση νοθεύει, καταστρέφει, βλάπτει ή υπεξάγει έγγραφο που του εμπιστεύθηκαν ή του είναι προσιτό λόγω της υπηρεσίας του. 3. Αν όμως ο υπαίτιος κάποιας από τις πράξεις των παραγράφων 1 και 2 είχε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον αθέμιτο όφελος ή να βλάψει παράνομα άλλον, επιβάλλεται κάθειρξη, εάν το συνολικό όφελος ή η συνολική βλάβη υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι για την τέλεση της κακουργηματικής μορφής του εγκλήματος της υπεξαγωγής εγγράφου στην υπηρεσία, που προβλέπεται από τις παραγράφους 2 και 3 του ως άνω άρθρου, απαιτείται να συντρέχουν συμπλεκτικώς οι εξής προϋποθέσεις: α) Τέλεση με πρόθεση από υπάλληλο κατά την έννοια των άρθρων 13 περ. α' και 263Α του Π.Κ. νόθευσης, καταστροφής, βλάβης ή υπεξαγωγής εγγράφου που του εμπιστεύθηκαν ή του είναι προσιτό λόγω της υπηρεσίας του και β) σκοπός του δράστη να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον αθέμιτο όφελος ή παράνομης βλάβης άλλου που να υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται άμεσος δόλος, αφού το έγκλημα είναι υπερχειλούς υποκειμενικής υπόστασης. Αρκεί η επιδίωξη του οφέλους ή της βλάβης και είναι αδιάφορο αν τελικά επιτεύχθηκε ο σκοπός και γ) το συνολικό όφελος που σκοπήθηκε ή η συνολική βλάβη (ζημία) που σκοπήθηκε να υπερβαίνουν το ποσό των 120.000 ευρώ. Τα τρία ως άνω εγκλήματα συρρέουν αληθώς μεταξύ τους, ακόμη και κατά την κακουργηματική τους μορφή, αφού το καθένα από αυτά προσβάλλει διαφορετικό έννομο αγαθό και είναι αυτοτελές, διαφορετικό και ανεξάρτητο του άλλου και κανένα δεν αποτελεί κατά το νόμο μέσο εκτελέσεως του άλλου ή αναγκαία συνέπεια του άλλου. Έτσι, η υπεξαίρεση στην υπηρεσία, που είναι έγκλημα σχετικό με την υπηρεσία, προσβάλλει προεχόντως το γενικοτέρου ενδιαφέροντος έννομο αγαθό της διατήρησης της εμπιστοσύνης των πολιτών στην καλή λειτουργία και καθαρότητα της υπηρεσίας (καλή λειτουργία δημόσιας υπηρεσίας) και επιπλέον, ειδικότερα, προσβάλλει τη ξένη περιουσία του ιδιώτη ή του κράτους και προστατεύει την ξένη περιουσία από τον υπάλληλο που την έλαβε ή την κατέχει λόγω της ιδιότητάς του αυτής, η πλαστογραφία, που είναι έγκλημα σχετικό με τα υπομνήματα, προσβάλλει την ασφάλεια και την ακεραιότητα των εγγράφων συναλλαγών και όχι τα περιουσιακά δικαιώματα, δηλαδή προσβάλλει τη δημόσια πίστη στα υπομνήματα, την οποία και προστατεύει, και όχι την περιουσία και, η υπεξαγωγή εγγράφων στην υπηρεσία, που είναι και αυτή έγκλημα σχετικό με την υπηρεσία, προσβάλλει και αυτή προεχόντως το γενικοτέρου ενδιαφέροντος έννομο αγαθό της διατήρησης της εμπιστοσύνης των πολιτών στην καλή λειτουργία και καθαρότητα της υπηρεσίας (καλή λειτουργία δημόσιας υπηρεσίας) και επιπλέον, ειδικότερα, την ασφάλεια και την ακεραιότητα των εγγράφων συναλλαγών που διενεργούνται από την υπηρεσία και όχι τα περιουσιακά δικαιώματα ή την περιουσία ιδιώτη ή του Κράτους. Η υπεξαίρεση στην υπηρεσία σε βαθμό κακουργήματος μπορεί να τελεσθεί και χωρίς να έχει τελεσθεί πλαστογραφία, σε βαθμό πλημμελήματος ή κακουργήματος, αλλά και χωρίς να έχει τελεσθεί υπεξαγωγή εγγράφων στην υπηρεσία, σε βαθμό πλημμελήματος ή κακουργήματος, αφού τα τελευταία δύο εγκλήματα δεν αποτελούν κατά το νόμο μέσο εκτελέσεώς της, αλλ' ούτε η ίδια αποτελεί αναγκαία συνέπειά τους. Ακόμη και αν η πλαστογραφία σε βαθμό πλημμελήματος ή κακουργήματος ή η υπεξαγωγή εγγράφου στην υπηρεσία σε βαθμό πλημμελήματος ή κακουργήματος εμφανίζονται ως τέχνασμα ή αν έγιναν προς συγκάλυψη ή διευκόλυνση της υπεξαιρέσεως στην υπηρεσία, τα τρία εγκλήματα συρρέουν αληθώς μεταξύ τους, αφού, όπως προαναφέρθηκε, το καθένα από αυτά προσβάλλει διαφορετικό έννομο αγαθό και είναι αυτοτελές, διαφορετικό και ανεξάρτητο του άλλου και κανένα από αυτά δεν αποτελεί κατά το νόμο μέσο εκτελέσεως του άλλου ή αναγκαία συνέπεια του άλλου (Ολομ. Α.Π. 179 και 180/1990). Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 1 παρ.1 εδ. α' του Α.Ν. 1608/1950 "για τους καταχραστές του Δημοσίου κ.λπ.", όπως ισχύει μετά το Ν. 1738/1987, στον ένοχο των αδικημάτων που διαλαμβάνονται στη διάταξη αυτή, μεταξύ των οποίων και εκείνα των άρθρων 258, 216 και 242 του Π.Κ., εφόσον αυτά στρέφονται κατά του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή κατά άλλου νομικού προσώπου από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 263Α του Π.Κ. και το όφελος που πέτυχε ή επιδίωξε ο δράστης ή η ζημία που προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε στο Δημόσιο ή στα πιο πάνω νομικά πρόσωπα υπερβαίνει σε ποσό, όπως αυξήθηκε με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 2408/1996, αυτό των 50.000.000 δραχμών και ήδη των 150.000 ευρώ, κατ' άρθρο 5 παρ.7 Ν. 2943/2001, επιβάλλεται η ποινή της καθείρξεως και αν συντρέχουν ιδιαζόντως επιβαρυντικές περιστάσεις, ιδίως αν ο ένοχος εξακολούθησε επί μακρό χρόνο την εκτέλεση του εγκλήματος ή το αντικείμενο του είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας επιβάλλεται η ποινή της ισόβιας καθείρξεως. Επί των εγκλημάτων στα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του Α.Ν.1608/1950 για τους καταχραστές του Δημοσίου, εφαρμόζεται και η διάταξη του άρθρου 16 παρ. 2 του Ν.Δ. 2756/1953, κατά την οποία, οσάκις στις περιπτώσεις του άρθρου 1 παρ.1 του Ν. 1608/1950 το έγκλημα επράχθη κατ' εξακολούθηση με πολλές μερικότερες πράξεις, για τον προσδιορισμό του οφέλους που επιτεύχθηκε ή επιδιώχθηκε ή της ζημιάς που επήλθε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε, καθώς επίσης και για τον προσδιορισμό του αντικειμένου του εγκλήματος ως ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, λαμβάνεται υπόψη το όλο περιεχόμενο των μερικοτέρων πράξεων, ήτοι το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία που επιδιώχθηκε ή επιτεύχθηκε ή επήλθε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε και όχι το όφελος ή η ζημιά από κάθε μερικότερη πράξη, η οποία κατισχύει ως ειδικότερη διάταξη και δεν καταργήθηκε από τη γενική διάταξη του άρθρου 98 παρ. 2 του Π.Κ., όπως προστέθηκε με το άρθρο 14 παρ.1 του Ν. 2721/1999, κατά την οποία η αξία του αντικειμένου της πράξεως και η περιουσιακή βλάβη ή το περιουσιακό όφελος που προκύπτουν από την κατ' εξακολούθηση τέλεση του εγκλήματος λαμβάνεται συνολικά υπόψη αν ο δράστης απέβλεπε με τις μερικότερες πράξεις του στο αποτέλεσμα αυτό. Επομένως, εάν η υπεξαίρεση στην υπηρεσία, η πλαστογραφία με χρήση και η υπεξαγωγή εγγράφων στην υπηρεσία, στρέφεται κατά νομικού προσώπου του άρθρου 263Α του Π.Κ. και το όφελος που πέτυχε ή επιδίωξε ο δράστης ή η ζημία που προξενήθηκε ή απειλήθηκε σε αυτό το νομικό πρόσωπο υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ, τιμωρείται ο δράστης κατ' εφαρμογή των προαναφερθεισών διατάξεων της νομοθεσίας περί αυξήσεως των ποινών των προβλεπομένων για τους καταχραστές του Δημοσίου. Εξάλλου, κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του Κ.Ποιν.Δ., λόγο αναιρέσεως αποτελεί και η εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλμένη ερμηνεία υπάρχει, όταν ο δικαστής αποδίδει στο νόμο διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγματικά έχει, ενώ εσφαλμένη εφαρμογή υπάρχει όταν το δικαστήριο της ουσίας δεν υπάγει σωστά τα πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν στη διάταξη που εφαρμόστηκε. Τέλος, περίπτωση εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως συνιστά και η εκ πλαγίου παραβίαση της διατάξεως αυτής, η οποία υπάρχει όταν στο πόρισμα της αποφάσεως, που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό του αιτιολογικού με το διατακτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήματος, έχουν εμφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή μη εφαρμογής του νόμου, οπότε η απόφαση στερείται νόμιμης βάσης.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη 391/2015 απόφασή του, το Πενταμελές Εφετείο Λάρισας κήρυξε ένοχη την αναιρεσείουσα κατηγορουμένη για κακουργήματα που τέλεσε από το 1999 έως και το 2011 σε βάρος της ..., προκαλώντας της περιουσιακή ζημία, με αντίστοιχο δικό της όφελος, ύψους 2.729.786,31 ευρώ και συγκεκριμένα για το κακούργημα της κατ' εξακολούθηση υπεξαίρεσης στην υπηρεσία με ιδιαίτερα τεχνάσματα σε βάρος της ..., το αντικείμενο της οποίας ξεπερνά το ποσό των 150.000 Ευρώ (άρθρο 258 Π.Κ.), για το κακούργημα της κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, πλαστογραφίας με χρήση και με σκοπό περιουσιακού οφέλους και βλάβης της ... που υπερβαίνει συνολικά τα 150.000 ευρώ (άρθρο 216 παρ. 1 και 3 Π.Κ.) και για το κακούργημα της κατ' εξακολούθηση υπεξαγωγής εγγράφων στην υπηρεσία, με σκοπό περιουσιακού οφέλους και βλάβης της ... που υπερβαίνει συνολικά τα 150.000 ευρώ (άρθρο 242 παρ. 2 και 3 ΠΚ), όλα δε τα ως άνω κακουργήματα με τις ιδιαιτέρως επιβαρυντικές περιστάσεις του άρθρου 1 του Ν. 1608/1950, δηλαδή της επί μακρό χρόνο τέλεσής τους και της ιδιαίτερα μεγάλης αξίας του αντικειμένου τους, της αναγνώρισε την ελαφρυντική περίσταση του πρότερου έντιμου βίου του άρθρου 84 παρ. 2 περ. α' του Π.Κ. και την ελαφρυντική περίσταση της ειλικρινούς μετάνοιας του άρθρου 84 παρ. 2 περ. δ' του Π.Κ., την καταδίκασε σε ποινή καθείρξεως δεκαπέντε (15) ετών για το κακούργημα της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, δέκα (10) ετών για το κακούργημα της πλαστογραφίας μετά χρήσεως και δέκα (10) ετών για το κακούργημα της υπεξαγωγής εγγράφων στην υπηρεσία και της επέβαλε κατά συγχώνευση συνολική ποινή καθείρξεως (15+3+3) είκοσι ενός (21) ετών, με το ακόλουθο, επί λέξει, σκεπτικό: "Η κατηγορουμένη, Α. Π. του Γ., ενεργώντας με πρόθεση στους παρακάτω τόπο και χρόνους, τέλεσε τα κατωτέρω εγκλήματα που προβλέπονται από το νόμο και τιμωρούνται με στερητικές της ελευθερίας ποινές, ήτοι, ειδικότερα: Α) Ενεργώντας από το έτος 1999, σε αδιευκρίνιστη ακριβώς ημεροχρονολογία, μέχρι και το έτος 2011, κατά τις κάτωθι αναφερόμενες ημεροχρονολογίες, από πρόθεση και με σκοπό να αποκομίσει παράνομο περιουσιακά όφελος, με περισσότερες από μία πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, ενώ ήταν υπάλληλος, ακριβέστερα Σύμβουλος Πελατείας Ιδιωτών και αργότερα Υπεύθυνη - Διευθύντρια στα τραπεζικά καταστήματα ... και της οδού ... της ..., της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία "... Α.Ε.", η οποία εδρεύει ..., ήτοι υπάλληλος κατά την έννοια των άρθρων 13 περ. α και 263Α περ. β Π.Κ, ιδιοποιήθηκε παράνομα χρήματα άλλων προσώπων, τα οποία περιήλθαν στην κατοχή της λόγω της παραπάνω ιδιότητάς της, μεταχειρίστηκε δε προς τούτο ιδιαίτερα τεχνάσματα και το αντικείμενο της πράξης της είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, ήτοι, συνολικά, ανώτερης των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ. Επιπλέον, συντρέχουν ιδιαζόντως επιβαρυντικές περιστάσεις ως προς την τέλεση του ως άνω εγκλήματος εκ μέρους της κατηγορουμένης, καθόσον εξακολούθησε επί μακρό χρόνο την τέλεση του εγκλήματος αυτού και το αντικείμενο αυτού είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Συγκεκριμένα, ενώ ήταν υπάλληλος της τράπεζας με την επωνυμία "... Α.Ε.", στο υποκατάστημά της που βρίσκεται στη ... και ακολούθως, Διευθύντρια αυτής της τράπεζας στο κατάστημά της που βρίσκεται στην οδό ..., της ..., με τη μέθοδο των διαδοχικών αναλήψεων - μεταφορών και μετερχόμενη ιδιαίτερα τεχνάσματα, ιδιοποιήθηκε παρανόμως στην υπηρεσία της το συνολικό ποσό των 2.729.786,31 ευρώ, το οποίο, περιήλθε στην κατοχή της λόγω της ιδιότητάς της ως υπαλλήλου της τράπεζας αυτής και το οποίο προερχόταν από τις κατωτέρω αναφερόμενες μεταφορές ποσών από λογαριασμούς ταμιευτηρίων πελατών σε δικούς της λογαριασμούς, χρησιμοποίησε δε προς τούτο ιδιαίτερα τεχνάσματα κατά τους ακόλουθους τρόπους και εκμεταλλεύτηκε την απόλυτη εμπιστοσύνη που είχαν στο πρόσωπό της οι πελάτες της Τράπεζας, ήτοι: Α) Άνοιγε, εν αγνοία των πελατών, οι οποίοι διατηρούσαν στην Τράπεζα επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια (εφεξής "Α/Κ") ή προθεσμιακές καταθέσεις (εφεξής "Π/Κ"), άγνωστους σ' αυτούς λογαριασμούς (κρυφούς), είτε πλαστογραφώντας την υπογραφή των πελατών στην αντίστοιχη αίτηση, είτε υπεξάγοντας την αίτηση ανοίγματος (καταστρέφοντας ή κρύβοντάς την στο γραφείο της - σημειωτέο ότι οι περισσότερες αιτήσεις δεν βρέθηκαν κατά τον έλεγχο που διενήργησε η Τράπεζα), είτε υποκλέπτοντας την υπογραφή του πελάτη και επί "κρυφών" λογαριασμών, των οποίων την ύπαρξη αγνοούσαν παντελώς οι πελάτες, αλλά πολλές φορές και η Τράπεζα, αφού δεν γνώριζε ότι τους είχε ανοίξει η κατηγορουμένη αυτοβούλως. Β) Ενίοτε, για τους κρυφούς αυτούς λογαριασμούς εξέδιδε και βιβλιάριο κίνησής τους, το οποίο παρακρατούσε η ίδια και περιοδικά το ενημέρωνε, δημιουργώντας έτσι στους προϊσταμένους της και στους ελεγκτικούς μηχανισμούς της Τράπεζας την εντύπωση ότι γινόταν κανονική κίνηση των λογαριασμών. Γ) Μετέφερε στους κρυφούς λογαριασμούς, από τους κανονικούς και γνωστούς στους πελάτες λογαριασμούς, διάφορα χρηματικά ποσά, τα οποία συνήθως αντιστοιχούσαν σε ποσά που οι πελάτες είχαν ήδη επενδύσει σε Α/Κ ή Π/Κ ή και αναλάμβανε απευθείας από τους γνωστούς στους πελάτες λογαριασμούς διάφορα χρηματικά ποσά, με την πρόφαση ότι θα τα επένδυε υπέρ των δικαιούχων πελατών σε Α/Κ ή Π/Κ. Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, πετύχαινε την πρόωρη εξαγορά χρεογράφων (Α/Κ ή Π/Κ), τα οποία είχαν αγοράσει οι πελάτες, και τη ρευστοποίηση και κατάθεση των ποσών τους στους κρυφούς λογαριασμούς, κάτι το οποίο οι πελάτες δεν αντιλαμβάνονταν, διότι γνώριζαν ότι δεν είχε παρέλθει ακόμη η ημερομηνία λήξης των χρεογράφων τους. Δ) Αφού πετύχαινε με τους ως άνω αναφερόμενους τρόπους τη μεταφορά χρηματικών ποσών στους κρυφούς λογαριασμούς, στη συνέχεια διενεργούσε σταδιακές αναλήψεις, (για να μην δημιουργηθούν υποψίες στους ελεγκτικούς μηχανισμούς της Τράπεζας λόγω της ανάληψης υπέρογκων χρηματικών ποσών σε μετρητά), με παραστατικά, στα οποία είτε αυτή πλαστογραφούσε το δείγμα της υπογραφής του πελάτη είτε υπέκλεπτε την υπογραφή του πελάτη είτε παρέμεναν ανυπόγραφα. Στη συνέχεια ενσωμάτωνε τα χρηματικά αυτά ποσά στην περιουσία της. Ε) Έπειθε τους δικαιούχους των λογαριασμών είτε να επενδύσουν είτε να συνεχίσουν την επένδυσή τους σε αμοιβαία κεφάλαια ή προθεσμιακές καταθέσεις. Έτσι, τους έπειθε ότι τα χρήματα που μετέφερε στους κρυφούς λογαριασμούς ή αναλάμβανε από τους γνωστούς στους πελάτες λογαριασμούς, επενδύονταν σε κάποιο τραπεζικό προϊόν με υψηλή, μάλιστα, απόδοση, χωρίς, βέβαια, να συμβαίνει αυτό, αφού στους λογαριασμούς των πελατών δεν υπήρχαν πλέον χρήματα, διότι τα είχε υπεξαιρέσει η κατηγορουμένη ή τα υπεξαιρούσε στη συνέχεια της ίδιας ημέρας. Επίσης, η κατηγορουμένη δημιουργούσε και πλαστές Αιτήσεις Συμμετοχής σε Α/Κ και Π/Κ σε απλό χαρτί Α4, εκτυπώνοντας και παραποιώντας τις αντίστοιχες γνήσιες αιτήσεις Α/Κ και Π/Κ της Τράπεζας, τις οποίες παρουσίαζε στους πελάτες ως γνήσιες. Οι αιτήσεις αυτές στις περισσότερες των περιπτώσεων φέρουν σφραγίδα του οικείου υποκαταστήματος της Τράπεζας και υπογράφονται μόνο από την κατηγορουμένη, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις υπογράφονται και από τον πελάτη ή από την κατηγορουμένη αντί του πελάτη, με πλαστογράφηση της υπογραφής του πελάτη. Πολλές φορές η κατηγορουμένη παρέδιδε αντίγραφα των πλαστών παραστατικών, αποδεικτικών Π/Κ και αιτήσεων Α/Κ, στους πελάτες. ΣΤ) Απέδιδε τόκους στους πελάτες με βάση το (κατά πολύ υψηλότερο) επιτόκιο που υποσχόταν σε αυτούς για τις Προθεσμιακές Καταθέσεις ή για την εξαγορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που οι ίδιοι νόμιζαν ότι διατηρούσαν στην Τράπεζα, είτε με κατάθεση σε κάποιον από τους γνωστούς λογαριασμούς που διατηρούσαν οι πελάτες στην Τράπεζα είτε με μετρητά στα χέρια τους, είτε ενσωματώνοντας αυτό το ποσό των τόκων στην επόμενη πλαστή Π/Κ ή στην αίτηση Α/Κ που η ίδια δημιουργούσε κατά την ανωτέρω διαδικασία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, επέστρεφε στους πελάτες και μέρος από το κεφαλαίο που είχε υπεξαιρέσει από τους λογαριασμούς τους. Αυτό γινόταν, όταν οι πελάτες ζητούσαν να μην τοποθετηθεί πλέον το χρηματικό κεφάλαιό τους σε νέα Π/Κ ή σε άλλο Α/Κ. Ζ) Τέλος, στην περίπτωση ενός πελάτη, της εταιρίας με την επωνυμία ..., υπεξαίρεσε χρήματα από δανειακό λογαριασμό που διατηρούσε ο πελάτης στην Τράπεζα, προβαίνοντας, εν αγνοία του πελάτη, τόσο σε αυθαίρετες αναλήψεις διαφόρων χρηματικών ποσών που δικαιούνταν ο πελάτης, δυνάμει της δανειακής σύμβασης που είχε υπογράψει με την Τράπεζα, να αναλάβει από το συγκεκριμένο λογαριασμό, όσο και σε αυθαίρετη και παράνομη παρακράτηση και ιδιοποίηση διαφόρων ποσών που της παρέδιδε ο πελάτης σε μετρητά χρήματα, προκειμένου να κατατεθούν στο συγκεκριμένο λογαριασμό προς εξόφληση του δανείου. Προκειμένου, μάλιστα, να μην αποκαλυφθεί η παράνομη δράση της, κατάρτιζε στον προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή της και παρέδιδε στον πελάτη, θέτοντας, χωρίς να έχει αντίστοιχο δικαίωμα, αρμοδιότητα ή εξουσιοδότηση ή συναίνεση της Τράπεζας, τη σφραγίδα του Υποκαταστήματος της τράπεζας και την υπογραφή της, ιδιόγραφες καταστάσεις δήθεν κινήσεως του αντίστοιχου δανειακού λογαριασμού, όπου δεν παρουσίαζε τις αναλήψεις που είχε πραγματοποιήσει αυτή αυθαίρετα και, αντίθετα, παρουσίαζε ως κατατεθειμένα τα χρήματα που της παρέδιδε ο πελάτης, παραπλανώντας τον με τον τρόπο αυτό και πείθοντάς τον ότι το υπόλοιπο του δανείου του ήταν πολύ μικρότερο από αυτό που, λόγω των παράνομων και αυθαίρετων συναλλαγών που είχε πραγματοποιήσει η ίδια, εμφανιζόταν στο ηλεκτρονικό σύστημα της Τράπεζας. Επίσης, φρόντιζε κατά καιρούς και σε τακτά χρονικά διαστήματα να καταθέτει επί μέρους χρηματικά ποσά, προκειμένου ο δανειακός λογαριασμός να φαίνεται ενήμερος και να μην τεθεί σε οριστική καθυστέρηση από την Τράπεζα, γεγονός που θα αποκάλυπτε αμέσως την παράνομη δράση της ως προς τον συγκεκριμένο πελάτη. Όλο το προαναφερθέν χρηματικό ποσό υπεξαίρεσε από την ανωτέρω τράπεζα (... Α.Ε.), στην κυριότητα της οποίας ανήκαν τα υπεξαιρεθέντα χρήματα, ως κατατεθειμένα στους λογαριασμούς της.
Ειδικότερα προέβη στις κάτωθι ενέργειες, οι οποίες συνιστούν το έγκλημα της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία ανά πελάτη:
1) Αναφορικά με την Γ. Β. (...):
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΑΞΗ ΠΟΣΟ 23/6/2005 Άνοιγμα κρυφού λογαριασμού (με δικαιούχο τη Γ. Β.), με αριθμό ...
27/6/2005 Πώληση μεριδίων Α/Κ και κατάθεση του ποσού της ρευστοποίησης στον κρυφό λογαριασμό, ενώ η αγορά των μεριδίων Α/Κ εμφανίζεται στην κίνηση του γνωστού στον πελάτη λογαριασμού με αριθμό ... 27/6/2005 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -6.750,00 28/6/2005 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -4.000,00 29/6/2005 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -3.000,00 4/7/2005 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -1.250,00 30/10/2007 Κατάθεση ποσού 360,00 Ευρώ στο γνωστό στον πελάτη λογαριασμό με αριθμό -410 ως απόδοση τόκων πλαστής Π/Κ.
360,00 29/11/2007 Μεταφορά ποσού 4.000,00 Ευρώ στον κρυφό λογαριασμό από το γνωστό στον πελάτη λογαριασμό με αριθμό -410.
4.000,00 16/1/2008 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -4.000,00 7/3/2008 Μεταφορά ποσού 3.000,00 Ευρώ στον κρυφό λογαριασμό από το γνωστό στον πελάτη λογαριασμό 3.000,00 με αριθμό -410.
10/4/2008 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -3.000,00 30/10/2008 Ανάληψη ποσού 3.185,00 € από τον γνωστό -410 στον πελάτη λογαριασμό.
-3.185,00 5/3/2009 Κατάθεση ποσού 3.155,00 Ευρώ στον υπ' αριθμ. -410 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, η οποία αφορά επιστροφή των αναληφθέντων μετρητών στις 10/04/2008 πλέον τόκων για Π/Κ που ο πελάτης θεωρούσε ότι είχε, η οποία όμως ήταν πλαστή.
3.155,00 18/6/2009 Κατάθεση ποσού 4.340,00 Ευρώ στον υπ' αριθμ. -410 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, η οποία αφορά στην επιστροφή των αναληφθέντων μετρητών στις 16/1/2008 πλέον τόκων (από Π/Κ που ο πελάτης θεωρούσε ότι είχε, η οποία, όμως, ήταν πλαστή).
4.340,00 9/11/2009 Κατάθεση ποσού 1.132,00 Ευρώ στον υπ' αριθμ. -410 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, ως απόδοση τόκων Π/Κ που ο πελάτης θεωρούσε ότι είχε, η οποία, όμως, ήταν πλαστή.
1.132,00 29/11/2010 Κατάθεση ποσού 1.160,00 Ευρώ στον υπ' αριθμ. -410 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό ως απόδοση τόκων Π/Κ που ο πελάτης θεωρούσε ότι είχε, η οποία, όμως, ήταν πλαστή.
1.160,00 Δηλαδή από τους λογαριασμούς και τα διαθέσιμα που υπήρχαν κατατεθειμένα στην Τράπεζα στο όνομα και για λογαριασμό του παραπάνω πελάτη, στο διάστημα από 23/6/2005 - 29/11/2010 ιδιοποιήθηκε παράνομα με τμηματικές αναλήψεις διάφορων ποσών, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στον ως άνω πίνακα το ποσό των 25.185,00 Ευρώ, αρχικά πετυχαίνοντας την ρευστοποίηση των Α/Κ και τη μεταφορά επιπλέον χρηματικών ποσών από τον υπ' αριθμ. -410 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό προς τον "κρυφό" λογαριασμό (επί του οποίου είχε απόλυτη κυριαρχική εξουσία) και στη συνέχεια αναλαμβάνοντας τμηματικά από τον κρυφό λογαριασμό και ιδιοποιούμενη παράνομα τα ποσά των: 6.750,00 Ευρώ στις 27/6/2005, 4.000,00 Ευρώ στις 28/6/2005, 3.000,00 Ευρώ στις 29/6/2005, 1.250,00 Ευρώ στις 4/7/2005, 4.000,00 Ευρώ στις 16/1/2008 και 3.000,00 στις 10/4/2008. Επιπλέον, στις 30/10/2008 ανέλαβε παράνομα το ποσό των 3.185,00 Ευρώ από τον -410 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό με την πρόφαση δημιουργίας Π/Κ. Καθ' όλο το διάστημα από τις 27/6/2005 που για πρώτη φορά μετέφερε χρήματα στον ανωτέρω κρυφό λογαριασμό, μέχρι την αποκάλυψη της υπεξαίρεσης, εκ μέρους της δημιουργούσε πλαστές Π/Κ, δήθεν από το γνωστό στον πελάτη λογαριασμό (όπου, όμως, δεν αποτυπώνονται οι αντίστοιχες κινήσεις), για τα ποσά που αυτή κατά καιρούς υπεξαιρούσε. Δηλαδή έδινε στον πελάτη να υπογράψει έγγραφα με κείμενο όμοιο εκείνου που αναγράφεται σε τίτλους Π/Κ της Τράπεζας, χωρίς, όμως τα έγγραφα αυτά να είναι τα επίσημα έντυπα που χρησιμοποιούνται από την Τράπεζα και χωρίς οι αντίστοιχες Π/Κ να είναι καταχωρημένες στα βιβλία της Τράπεζας. Μάλιστα, υποσχέθηκε στον πελάτη μεγαλύτερο επιτόκιο από αυτό που δίνει κανονικά η Τράπεζα επισυνάπτοντας στις προαναφερθείσες Π/Κ έγγραφα, σε μορφή πίνακα, με τα ίδια στοιχεία με τις Π/Κ με διαφορετικό, ωστόσο, επιτόκιο. Σημειωτέον, πως η Τράπεζα ούτε έχει ούτε εκδίδει επισυναπτόμενα έγγραφα στις Π/Κ. Δημιούργησε συνολικά 9 πλαστές Π/Κ (τα έγγραφα των οποίων βρέθηκαν κατά τον έλεγχο στο γραφείο της) για τις περιόδους: ί) 27/6/2005 - 27/6/2006 (ποσού 15.000,96 €), ϊϊ) 27/6/2006 - 31/10/2007 (ποσού 15.345,00 €), iii) 30/10/2007 - 30/10/2008 (ποσού 16.000,00 €), ϊν) 29/11/2007- 1/12/2008 (ποσού 4.000,00 €), ν) 1/12/2008 - 1/12/2009 (ποσού 4.210,00 €), νϊ) 7/3/2008 - 9/3/2009 (ποσού 3.000,00 €), νίΐ) 30/10/2008 - 30/10/2009 (ποσού 20.000,00 €), νίϊϊ) 30/10/2009 - 2/11/2010 (ποσού 20.000,00 €) και ϊχ) 2/11/2010 - 5/11/2012 (ποσού 20.000,00 €). Με τον τρόπο αυτό παραπλανούσε τον πελάτη ως προς της τύχη των χρημάτων που αυτή στην πραγματικότητα είχε ήδη υπεξαιρέσει ή υπεξαιρούσε αμέσως στη συνέχεια. Παράλληλα με τις παράνομες αναλήψεις της, απέδωσε αυτή στον πελάτη (με τμηματικές καταθέσεις που πραγματοποιούσε κατά τις αναφερόμενες στον ανωτέρω πίνακα ημεροχρονολογίες, προκειμένου η δράση της να μη γίνει αντιληπτή, αποδίδοντας ακόμη και τους τόκους που είχε υποσχεθεί για τις πλαστές Π/Κ που είχε δημιουργήσει), το συνολικό ποσό των 10.147,00 Ευρώ, το οποίο θα πρέπει να συμψηφιστεί με το υπεξαιρεθέν ποσό, με αποτέλεσμα το τελικό ποσό της υπεξαίρεσης να ανέλθει σε (25.185,00 - 10.147,00 =) 15.038,00 ευρώ. Η υπεξαίρεση στρέφεται κατά της πολιτικώς ενάγουσας η οποία ήταν κυρία των υπεξαιρεθέντων χρημάτων και η οποία αποκατέστησε την τάξη των λογαριασμών του πελάτη, δημιουργώντας η ίδια, στις 22.6.2011, από δικά της διαθέσιμα κεφάλαια (με χρέωση ειδικού, εσωτερικού λογαριασμού της Τράπεζας), την υπ' αριθμ. ... προθεσμιακή κατάθεση στο όνομα του πελάτη, ποσού 19.109,59 Ευρώ, με έναρξη (αναδρομικά) την 2.11.2010 και λήξη την 1.11.2012.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΑΞΗ ΠΟΣΟ 16/11/2009 Άνοιγμα κρυφού λογαριασμού (με δικαιούχο τη Δ. Δ.) και με αριθμό ...
16/11/2009 Μεταφορά στον κρυφό λογαριασμό από τον εσωτερικό λογαριασμό ..., ως προϊόν εξαγοράς μεριδίων Α/Κ τίτλου που δημιουργήθηκε στις 30/10/2007 αξίας 40.000,00 Ευρώ (η αγορά αποτυπώνεται στο γνωστό στον πελάτη λογαριασμό με αριθμό ...-032976-341) 40.612,80 26/11/2009 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -9.000,00 30/11/2009 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -10.000,00 1/12/2009 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -10.000,00 2/12/2009 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -10.000,00 4/12/2009 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -1.100,00 16/12/2009 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -510,00 5/7/2010 Μεταφορά ποσού 32.000,00 Ευρώ στον κρυφό λογαριασμό από τον υπ' αριθμ. ... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
32.000,00 5/7/2010 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -29.000,00 8/7/2010 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -3.000,00 30/7/2010 Μεταφορά ποσού 30.000,00 Ευρώ στον κρυφό λογαριασμό από τον -450 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό 30.000,00 30/7/2010 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -15.000,00 3/8/2010 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΓΙΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -3.500,00 16/8/2010 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -6.500,00 24/8/2010 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -3.000,00 30/8/2010 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -2.000,00 Δηλαδή από τους λογαριασμούς και τα διαθέσιμα που υπήρχαν κατατεθειμένα στην Τράπεζα στο όνομα και για λογαριασμό της ανωτέρω πελάτισσας στο διάστημα από 16/11/2009 - 30/8/2010 ιδιοποιήθηκε παράνομα με τμηματικές αναλήψεις διάφορων ποσών, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στον ως άνω πίνακα το ποσό των 102.610,00 Ευρώ, αρχικά πετυχαίνοντας τη μεταφορά διαφόρων χρηματικών ποσών από τους γνωστούς -341 και -450 στον πελάτη λογαριασμούς στον κρυφό λογαριασμό και στη συνέχεια αναλαμβάνοντας τμηματικά από τον κρυφό λογαριασμό και ιδιοποιούμενη παράνομα τα ποσά των: 9.000,00 € στις 26/11/2009, 10.000,00 € στις 30/11/2009, 10.000,00 € στις 1/12/2009, 10.000,00 € στις 2/12/2009, 1.100,00 € στις 4/12/2009,
510,00 € στις 16/12/2009, 29.000,00 € στις 5/7/2010, 3.000,00 € στις 8/7/2010, 15.000,00 € στις 30/7/2010, 3.500,00 € στις 3/8/2010, 6.500,00 € στις 16/8/2010, 3.000,00 € στις 24/8/2010 και 2.000,00 € στις 30/8/2010. Καθ' όλο το διάστημα από τις 16/11/2009 που για πρώτη φορά μετέφερε χρήματα στον ανωτέρω κρυφό λογαριασμό, μέχρι την αποκάλυψη της υπεξαίρεσης δημιουργούσε πλαστές Π/Κ, δήθεν από το γνωστό στον πελάτη λογαριασμό (όπου, όμως, δεν αποτυπώνονται οι αντίστοιχες κινήσεις), για τα ποσά που αυτή κατά καιρούς υπεξαιρούσε. Εξαίρεση αποτελεί η πρώτη πλαστή Π/Κ στην οποία χρεούμενος και πιστούμενος είναι ο κρυφός λογαριασμός. Συγκεκριμένα, υπέγραφε έγγραφα με κείμενο όμοιο εκείνου που αναγράφεται σε τίτλους Π/Κ της Τράπεζας, χωρίς, όμως τα έγγραφα αυτά να είναι τα επίσημα έντυπα που χρησιμοποιούνται από την Τράπεζα και χωρίς οι αντίστοιχες Π/Κ να είναι καταχωρημένες στα βιβλία της Τράπεζας. Μάλιστα, υποσχέθηκε στην πελάτισσα μεγαλύτερο επιτόκιο από αυτό που δίνει κανονικά η Τράπεζα, επισυνάπτοντας στις προαναφερθείσες Π/Κ έγγραφα (ως "Σενάρια Π/Κ") με τα ίδια στοιχεία με τις Π/Κ με διαφορετικό, ωστόσο, επιτόκιο και συνεπώς πληρωτέο ποσό. Σημειωτέον, πως η Τράπεζα ούτε έχει ούτε εκδίδει επισυναπτόμενα έγγραφα στις Π/Κ. Συνολικά δημιούργησε 7 πλαστές Π/Κ για τις περιόδους: ϊ) …. Με τον τρόπο αυτό παραπλανούσε τον πελάτη ως προ της τύχη των χρημάτων που στην πραγματικότητα είχε ήδη υπεξαιρέσει ή υπεξαιρούσε αμέσως στη συνέχεια. Με βάση τα παραπάνω υπεξαίρεσε το συνολικό ποσό των 102.610,00 Ευρώ. Η πολιτικώς ενάγουσα αποκατέστησε (ως όφειλε) την τάξη των λογαριασμών του πελάτη, δημιουργώντας η ίδια στις 14.6.2011, από δικά της διαθέσιμα κεφάλαια (με χρέωση ειδικού, εσωτερικού λογαριασμού της Τράπεζας), τρεις προθεσμιακές καταθέσεις στο όνομα του πελάτη: Α) Υπ' αριθμ. ..., ποσού 32.793,33 Ευρώ, με ημερομηνία έναρξης (αναδρομικά) 28.2.2011 και λήξης 31.8.2011, Β) Υπ' αριθμ. ..., ποσού 42.490,01 Ευρώ, με ημερομηνία έναρξης (αναδρομικά) 31.3.2011 και λήξης 2.1.2012 και Γ) Υπ' αριθμ. ..., ποσού 30.782,00 Ευρώ, με ημερομηνία έναρξης (αναδρομικά) 2.5.2011 και λήξης 2.2.2012.
3)
Αναφορικά με τους πελάτες του Υποκαταστήματος Ζ. Θ. (...) και Ζ. Ε. (CRS ...):
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΑΞΗ ΠΟΣΟ 5/1/2011 Άνοιγμα κρυφού λογαριασμού, με αριθμό ... και δικαιούχο τη Ζ. Ε..
5/1/2011 Μεταφορά ποσού 50.000,00 Ευρώ στον κρυφό λογαριασμό από το γνωστό στον πελάτη λογαριασμό με αριθμό ....
50.000,00 5/1/2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -12.000,00 7/1/201 1 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -8.000,00 10/1/2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -8.000,00 12/1/2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -9.000,00 19/1/2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΨΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -6.500,00 25/1/201 1 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -6.500,00 Δηλαδή από τους λογαριασμούς και τα διαθέσιμα που υπήρχαν κατατεθειμένα στην Τράπεζα στο όνομα και για λογαριασμό των παραπάνω πελατών, στο διάστημα από 5/1/2011 - 25/1/2011 ιδιοποιήθηκε παράνομα με τμηματικές αναλήψεις διάφορων ποσών, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στον ως άνω πίνακα το ποσό των 50.000,00 Ευρώ, αρχικά πετυχαίνοντας τη μεταφορά διαφόρων χρηματικών ποσών από το γνωστό -133 στους πελάτες λογαριασμό στον κρυφό λογαριασμό (επί του οποίου η ίδια είχε απόλυτη κυριαρχική εξουσία) και στη συνέχεια αναλαμβάνοντας τμηματικά από τον κρυφό λογαριασμό και ιδιοποιούμενη παράνομα τα ποσά των: 12.000,00 € στις 5/1/2011, 8.000,00 € στις 7/1/2011, 8.000,00 € στις 10/1/2011, 9.000,00 € στις 12/1/201 1, 6.500,00 € στις 19/1/2011 και 6.500,00 € στις 25/1/2011. Καθ' όλο το διάστημα από τις 5/1/2011 που για πρώτη φορά μετέφερε χρήματα στον ανωτέρω κρυφό λογαριασμό, μέχρι την αποκάλυψη της υπεξαίρεσης είχε δημιουργήσει μία πλαστή Π/Κ, δήθεν από το γνωστό στους πελάτες λογαριασμό, (όπου, όμως, δεν αποτυπώνονται οι αντίστοιχες κινήσεις), με αναφερόμενο πελάτη το Ζ. Θ. για το ποσό των 50.000,00 Ευρώ, που αμέσως μετά υπεξαίρεσε και με φερόμενη ημερομηνία έναρξης 5/1/2011 και λήξης 5/1/2012. Συγκεκριμένα, δημιούργησε έγγραφο με κείμενο όμοιο εκείνου που αναγράφεται σε τίτλους Π/Κ της Τράπεζας, το οποίο υπέγραψε η ίδια χωρίς, όμως αυτό να είναι το επίσημο έντυπο που χρησιμοποιείται από την Τράπεζα και χωρίς η εν λόγω Π/Κ να υφίσταται στα βιβλία της Τράπεζας. Μάλιστα, είχε υποσχεθεί στον πελάτη μεγαλύτερο επιτόκιο από αυτό που δίνει κανονικά η Τράπεζα, διαγράφοντας το αναγραφόμενο επί της πλαστής Π/Κ επιτόκιο όπως και το "συνολικό ποσό καταβολής" και αλλάζοντας τα χειρόγραφα. Με βάση τα παραπάνω υπεξαίρεσε το συνολικό ποσό των 50.000,00 Ευρώ. Η πολιτικώς ενάγουσα αποκατέστησε (ως όφειλε) την τάξη των λογαριασμών του πελάτη, δημιουργώντας η ίδια στις 31.5.2011, από δικά της διαθέσιμα κεφάλαια (με χρέωση ειδικού, εσωτερικού λογαριασμού της Τράπεζας) την υπ' αριθμ. ... προθεσμιακή κατάθεση στο όνομα του πελάτη, ποσού 50.000,00 Ευρώ, με ημερομηνία έναρξης (αναδρομικά) 5.1.2011 και λήξης 5.1.2012.
4) Αναφορικά με την πελάτισσα του Υποκαταστήματος Η. Ε. (CRS ...):
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΑΞΗ ΠΟΣΟ 6/4/2010 Έναρξη προθεσμιακής κατάθεσης (Π/Κ) ποσού 60.000,00 Ευρώ στο γνωστό στον πελάτη λογαριασμό με αριθμό ...-... η οποία εμφανίζεται στα βιβλία της Τράπεζας, ωστόσο η εγκαλουμένη είχε υποσχεθεί μεγαλύτερο επιτόκιο από αυτό που δίνει κανονικά η Τράπεζα.
-60.000,00 6/10/2010 Λήξη της Π/Κ - κατάθεση του ποσού της και των κανονικών τόκων της στο γνωστό λογαριασμό του πελάτη 61.098,00 6/10/2010 Κατάθεση μετρητών στον -237 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό για το επιπλέον ποσό των τόκων της ως άνω Π/Κ που είχε υποσχεθεί η εγκαλουμένη.
110,00 15/10/2010 Άνοιγμα κρυφού λογαριασμού, με αριθμό ... και δικαιούχο την Η. Ε..
15/10/2010 Μεταφορά ποσού 61.000,00 Ευρώ από τον -237 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό στον κρυφό λογαριασμό.
61.000,00 15/10/2010 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -26.000,00 19/10/2010 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -18.000,00 20/10/2010 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -9.500,00 22/10/2010 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -3.000,00 19/11/2010 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -4.500,00 Δηλαδή από τους λογαριασμούς και τα διαθέσιμα που υπήρχαν κατατεθειμένα στην Τράπεζα στο όνομα και για λογαριασμό του παραπάνω πελάτη, αυτή στο διάστημα από 15/10/2010 - 19/11/2010 ιδιοποιήθηκε παράνομα με τμηματικές αναλήψεις διάφορων ποσών, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στον ως άνω πίνακα το ποσό των 61.000,00 Ευρώ, πετυχαίνοντας τη μεταφορά αυτού του ποσού από το γνωστό -237 στον πελάτη λογαριασμό στον κρυφό λογαριασμό (επί του οποίου η ίδια είχε απόλυτη κυριαρχική εξουσία) και στη συνέχεια αναλαμβάνοντας τμηματικά από τον κρυφό λογαριασμό και ιδιοποιούμενη παράνομα τα ποσά των: 26.000.00 € στις 15/10/2010, 18.000,00 € στις 19/10/2010, 9.500,00 € στις 20/10/2010, 3.000,00 € στις 22/10/2010 και 4.500,00 € στις 19/11 /2010. Καθ' όλο το διάστημα από τις 15/10/2010 που για πρώτη φορά μετέφερε χρήματα στον ανωτέρω κρυφό λογαριασμό, μέχρι την αποκάλυψη της υπεξαίρεσής της, είχε δημιουργήσει Π/Κ, δήθεν από το γνωστό στους πελάτες λογαριασμό, (όπου, όμως, δεν αποτυπώνονται οι αντίστοιχες κινήσεις), για το ποσό των 61.000,00 Ευρώ που αμέσως μετά υπεξαίρεσε. Ειδικότερα, δημιούργησε έγγραφο, με τίτλο "Απόδειξη Π/Κ", αντίγραφο εντύπου εξωτερικά όμοιου με εκείνου που χρησιμοποιεί η Τράπεζα για τις Π/Κ, το οποίο υπέγραψε η ίδια, με αρίθμηση 8727597 και υποσχέθηκε στον πελάτη μεγαλύτερο επιτόκιο από αυτό που δίνει κανονικά η Τράπεζα, επισυνάπτοντας στην ως άνω "Απόδειξη" έγγραφο, ως "Σενάριο Π/Κ", στο οποίο ως επιτόκιο αναγράφεται το 4% αντί του 3,6% που υπάρχει στην ανωτέρω "Απόδειξη" και γι' αυτό υπάρχει και η ένδειξη "Διαφ. Επιτ. €110". Στη συνέχεια, δημιούργησε και μία πλαστή Π/Κ ποσού 61.000,00 €, με ημερομηνία έναρξης 15/10/2010 και ημερομηνία λήξης 17/10/2011. Η συγκεκριμένη πλαστή Π/Κ συνίστατο από ένα έγγραφο, με τίτλο "Απόδειξη Π/Κ" εξωτερικά όμοιο με το έντυπο που χρησιμοποιεί η Τράπεζα για τις Π/Κ, χωρίς, όμως, αυτή η Π/Κ να υφίσταται στα βιβλία της Τράπεζας, καθώς και από ένα επισυναπτόμενο στην ως άνω "Απόδειξη" έγγραφο σε μορφή πίνακα με τα ίδια με την ανωτέρω Π/Κ στοιχεία με μεγαλύτερο, ωστόσο, αναγραφόμενο επιτόκιο. Παράλληλα με τις παράνομες αναλήψεις, απέδωσε με δικά της χρήματα με κατάθεση στον -237 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό το ποσό των 110,00 € ως επιπλέον τόκους για το μεγαλύτερο επιτόκιο που είχε υποσχεθεί στον πελάτη για την πρώτη Π/Κ (που αποτυπώνεται στα βιβλία της Τράπεζας), προκειμένου να τον πείσει να προβεί σε προθεσμιακή κατάθεση, για να υπεξαιρέσει στη συνέχεια τα χρήματα από το λογαριασμό του, χωρίς να γίνει αυτό αντιληπτό. Ως εκ τούτου το τελικό ποσό της υπεξαίρεσης ανήλθε σε (61.000,00 - 110,00 =) 60.890,00 Ευρώ. Η υπεξαίρεση στρέφεται κατά της πολιτικώς ενάγουσας ..., η οποία ήταν κυρία των υπεξαιρεθέντων χρημάτων και η οποία αποκατέστησε την τάξη των λογαριασμών του πελάτη, δημιουργώντας η ίδια στις 6.6.2011, από δικά της διαθέσιμα κεφάλαια (με χρέωση ειδικού, εσωτερικού λογαριασμού της Τράπεζας), την υπ' αριθμόν ... προθεσμιακή κατάθεση στο όνομα του πελάτη, ποσού 61.000,00 Ευρώ, με ημερομηνία έναρξης (αναδρομικά) 15.10.2010 και λήξης 17.10.2011.
5) Αναφορικά με την πελάτισσα Κ. Κ. (... και δικαιούχο την Κ. Κ..
24/11/2010 Μεταφορά ποσού 40.000,00 ευρώ από το γνωστό στον πελάτη λογαριασμό αριθμ. ... στον κρυφό λογαριασμό.
40.000,00 24/11/2010 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -6.000,00 26/11/2010 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -11.000,00 29/11/2010 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -14.000,00 2/12/2010 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -9.000,00 4/4/2011 Κατάθεση ποσού 2.000,00 ευρώ στο γνωστό στον πελάτη λογαριασμό ως "επιστροφή κεφαλαίου".
2.000,00 Δηλαδή, από τους λογαριασμούς και τα διαθέσιμα που υπήρχαν κατατεθειμένα στην Τράπεζα στο όνομα του παραπάνω πελάτη, ιδιοποιήθηκε παράνομα στο χρονικό διάστημα 24/11/2010 - 2/12/2011 το συνολικό ποσό των 40.000,00 Ευρώ, αρχικά πετυχαίνοντας τη μεταφορά αυτού του ποσού στον ανωτέρω κρυφό στον πελάτη λογαριασμό (επί του οποίου είχε απόλυτη κυριαρχική εξουσία) και στη συνέχεια αναλαμβάνοντας τμηματικά από τον κρυφό λογαριασμό και ιδιοποιούμενη παράνομα τα ποσά των: 6.000,00 Ευρώ στις 24/11/2010, 11.000,00 Ευρώ στις 26/11/2010, 14.000,00 Ευρώ στις 29/11/2010 και 9.000,00 Ευρώ στις 2/12/2010. Είχε δημιουργήσει μία πλαστή Π/Κ με κείμενο όμοιο εκείνου που αναγράφεται σε τίτλους Π/Κ της Τράπεζας (αλλά το έγγραφο δεν είναι το επίσημο έντυπο που χρησιμοποιείται από την Τράπεζα), με ημερομηνία έναρξης 24/11/2010 και ημερομηνία λήξης 24/5/2011, για κεφάλαιο 40.000,00 Ευρώ (και με επιτόκιο 0,94%, το οποίο είχε διαγραφεί και αντικατασταθεί χειρογράφως από επιτόκιο ύψους 4,50%), με χρεούμενο και πιστούμενο το γνωστό -795 στον πελάτη λογαριασμό, όπου όμως δεν εμφανίζεται αντίστοιχη κίνηση στα βιβλία της Τράπεζας. Μάλιστα, για να μη γίνουν αντιληπτές οι κινήσεις της από τον πελάτη, πριν τη λήξη της προαναφερόμενης Π/Κ κατέθεσε στο γνωστό στον πελάτη λογαριασμό το ποσό των 2.000,00 Ευρώ, ως επιστροφή κεφαλαίου το οποίο θα πρέπει να συμψηφιστεί με το υπεξαιρεθέν ποσό των 40.000,00 Ευρώ, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσό της υπεξαίρεσης να ανέρχεται σε (40.000,00 - 2.000,00 =) 38.000,00 Ευρώ. Η υπεξαίρεση στρέφεται κατά της πολιτικώς ενάγουσας, η οποία ήταν κυρία των υπεξαιρεθέντων χρημάτων και η οποία αποκατέστησε την τάξη των λογαριασμών του πελάτη, πιστώνοντας (με χρέωση ειδικού, εσωτερικού λογαριασμού της Τράπεζας) τον υπ' αριθμόν ... λογαριασμό του με το ποσό των 38.768,77 Ευρώ στις 9.6.2011.
6) Αναφορικά με την πελάτισσα Κ. Σ. (... προέβη παράνομα στις κάτωθι ενέργειες:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΑΞΗ ΠΟΣΟ 7/3/2002 Άνοιγμα κρυφού λογαριασμού με ..., με δικαιούχους την Κ. Σ. και τον Κ. Κ..
7/3/2002 Πώληση (ρευστοποίηση) χρεογράφων προς τον -481 κρυφό λογαριασμό.
8.860,89 8/3/2002 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -481 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -8.800,00 14/3/2002 Πώληση (ρευστοποίηση) χρεογράφων προς τον-481 κρυφό λογαριασμό.
4.925,58 15/3/2002 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -481 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -4.985,00 11/4/2002 Πώληση (ρευστοποίηση) χρεογράφων προς τον -481 κρυφό λογαριασμό.
8.889,80 12/4/2002 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -481 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -8.890,00 21/5/2002 Πώληση (ρευστοποίηση) χρεογράφων προς τον -481 κρυφό λογαριασμό.
2.975,19 21/5/2002 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -481 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -1.000,00 24/5/2002 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -481 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -1.000,00 27/5/2002 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -481 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -500,00 30/5/2002 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -481 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -470,00 11 /6/2002 Πώληση (ρευστοποίηση) χρεογράφων προς τον -481 κρυφό λογαριασμό.
1.988,15 11/6/2002 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -481 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -1.994,00 8/8/2002 Πώληση (ρευστοποίηση) χρεογράφων προς τον -481 κρυφό λογαριασμό.
14.000,00 8/8/2002 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -481 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -920,00 8/8/2002 Μεταφορά ποσού 200,00 Ευρώ στον -481 κρυφό λογαριασμό από τον υπ' αριθμ. ...-009323-798 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
200,00 29/8/2002 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -481 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -10.000,00 30/8/2002 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -481 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -1.000,00 2/9/2002 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -481 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -1.870,00 8/11/2002 Κατάθεση ποσού 295,00 € στον -798 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, ως τόκους από πώληση χρεογράφων που στην πραγματικότητα είχε γίνει στις 7/3/2002, ενώ ο πελάτης νόμιζε ότι τα είχε μέχρι 8/11/2002.
295,00 7/2/2003 Κατάθεση ποσού 287,00 Ευρώ από την εγκαλουμένη στον -798 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό ως καταβολή τόκων για πλαστά Α/Κ.
287,00 9/5/2003 Κατάθεση ποσού 257,00 Ευρώ από την εγκαλουμένη στον -798 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό ως καταβολή τόκων για πλαστά Α/Κ.
257,00 15/9/2003 Κατάθεση ποσού 302,00 Ευρώ από την εγκαλουμένη στον -798 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό ως καταβολή τόκων για πλαστά Α/Κ.
302,00 15/3/2004 Κατάθεση ποσού 424,00 Ευρώ από την εγκαλουμένη στον -798 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό ως καταβολή τόκων για πλαστά Α/Κ.
424,00 27/9/2004 Κατάθεση ποσού 454,00 Ευρώ από την εγκαλουμένη στον -798 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό ως καταβολή τόκων για πλαστά Α/Κ.
454,00 31/3/2005 Κατάθεση ποσού 436,00 Ευρώ από την εγκαλουμένη στον -798 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό ως καταβολή τόκων για πλαστά Α/Κ.
436,00 16/1/2007 Κατάθεση ποσού 1.090,00 Ευρώ από την εγκαλουμένη στον -798 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό ως καταβολή τόκων για πλαστά Α/Κ.
1.090,00 16/1/2008 Κατάθεση ποσού 1.717,00 Ευρώ από την εγκαλουμένη στον -798 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό ως καταβολή τόκων για πλαστή Π/Κ.
1.717,00 28/1/2008 Μεταφορά ποσού 8.000,00 Ευρώ στον -481 κρυφό λογαριασμό από τον υπ' αριθμ. ... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό 8.000,00 28/1/2008 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -481 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -8.000,00 28/7/2008 Κατάθεση ποσού 200,00 Ευρώ από την εγκαλουμένη στον -798 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό ως καταβολή τόκων για πλαστή Π/Κ.
200,00 15/1/2009 Κατάθεση ποσού 2.140,00 Ευρώ από την εγκαλουμένη στον -798 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό ως καταβολή τόκων για πλαστή Π/Κ.
2.140,00 25/8/2009 Κατάθεση ποσού 430,70 Ευρώ από την εγκαλουμένη στον -798 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό ως καταβολή τόκων για πλαστή Π/Κ.
430,70 28/8/2009 Άνοιγμα ((κρυφού" λογαριασμού, με αριθμό ...- 044205-180 και δικαιούχο την Κ. Σ..
. 31/8/2009 Μεταφορά ποσού 40.000,00 Ευρώ στον -180 κρυφό λογαριασμό από τον υπ' αριθμ. ...-044204-698 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
40.000,00 31/8/2009 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -180 KPYΦO ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -9.000,00 7/9/2009 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -180 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -15.000,00 10/9/2009 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -180 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -14.500,00 14/9/2009 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -180 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -1.500,00 3/9/2010 Μεταφορά ποσού 20.000,00 Ευρώ στον -180 κρυφό λογαριασμό από τον υπ1 αριθμ. ...-009323-798 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
20.000,00 15/9/2010 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -180 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -8.000,00 24/9/2010 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -180 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -9.000,00 18/1/2010 Κατάθεση ποσού 2.588,00 Ευρώ από την εγκαλουμένη στον -798 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό ως καταβολή τόκων για πλαστή Π/Κ.
2.588,00 29/7/2010 Κατάθεση ποσού 430,70 Ευρώ από την εγκαλουμένη στον -798 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό ως καταβολή τόκων για πλαστή Π/Κ.
430,70 1/9/2010 Κατάθεση ποσού 2.166,00 Ευρώ από την εγκαλουμένη στον -798 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό ως καταβολή τόκων για πλαστή Π/Κ.
2.166,00 20/10/2010 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -180 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -2.000,00 17/12/2010 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -180 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -1.000,00 31/1/2011 Κατάθεση ποσού 2.251,00 Ευρώ από την εγκαλουμένη στον -798 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό ως καταβολή τόκων για πλαστή Π/Κ.
2.251,00 Δηλαδή από τους λογαριασμούς και τα διαθέσιμα που υπήρχαν κατατεθειμένα στην Τράπεζα στο όνομα και για λογαριασμό του παραπάνω πελάτη, στο διάστημα από 7/3/2002 - 17/12/2010 ιδιοποιήθηκε παράνομα με τμηματικές αναλήψεις διάφορων ποσών, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στον ως άνω πίνακα το ποσό των 109.429 Ευρώ, πετυχαίνοντας είτε την εξαγορά και ρευστοποίηση των χρεογράφων που είχε ο πελάτης είτε τη μεταφορά χρηματικών ποσών από τους γνωστούς στον πελάτη λογαριασμούς στους δύο κρυφούς λογαριασμούς (επί των οποίων αυτή είχε απόλυτη κυριαρχική εξουσία) και στη συνέχεια αναλάμβανε τμηματικά από τους κρυφούς λογαριασμούς και ιδιοποιούσουν παράνομα τα ποσά που περιγράφονται αναλυτικά στον ανωτέρω πίνακα στις ως άνω ημεροχρονολογίες. Καθ' όλο το διάστημα από τις 7/3/2002 που για πρώτη φορά πέτυχε την εξαγορά και ρευστοποίηση χρεογράφων προς τον -481 κρυφό λογαριασμό, δημιουργούσε είτε πλαστές αιτήσεις συμμετοχής Α/Κ είτε πλαστές Π/Κ, δήθεν από γνωστό στον πελάτη λογαριασμό (όπου δεν αποτυπώνονται οι αντίστοιχες κινήσεις). Δηλαδή υπέγραφε έγγραφα με κείμενο όμοιο εκείνου που αναγράφεται σε τίτλους Α/Κ και Π/Κ της Τράπεζας, χωρίς, όμως τα έγγραφα αυτά να είναι τα επίσημα έντυπα που χρησιμοποιούνται από την Τράπεζα. Ως επί το πλείστον οι αντίστοιχες Α/Κ και Π/Κ δεν ήταν καταχωρημένες στα βιβλία της Τράπεζας, με εξαίρεση 11 από αυτές οι οποίες αντιστοιχούσαν σε Αιτήσεις Συμμετοχής Α/Κ με δικαιούχο την Κ. Σ., οι οποίες ακυρώνονταν αυθημερόν από αυτήν και 9 από αυτές που περιείχαν αρίθμηση όμοια με αντίστοιχες αιτήσεις συμμετοχής Α/Κ, καταχωρημένες μεν στα βιβλία της Τράπεζας, με δικαιούχους, όμως, άλλους πελάτες της Τράπεζας και με στοιχεία διαφορετικά από αυτά των πλαστών εγγράφων που κρατούσε. Μάλιστα, υποσχόταν στον πελάτη μεγαλύτερο επιτόκιο από αυτό που δίνει κανονικά η Τράπεζα επισυνάπτοντας στις προαναφερθείσες αιτήσεις Α/Κ και Π/Κ έγγραφα σε μορφή πίνακα με τα ίδια στοιχεία με τις αιτήσεις Α/Κ και Π/Κ με διαφορετικό, ωστόσο, επιτόκιο. Σημειωτέον, πως η Τράπεζα ούτε έχει ούτε εκδίδει επισυναπτόμενα έγγραφα για τα Α/Κ και τις Π/Κ. Δημιούργησες δηλαδή 26 πλαστές Αιτήσεις Συμμετοχής σε Α/Κ και 22 Π/Κ. Συγκεκριμένα, δημιούργησε 8 συνεχόμενες πλαστές Αιτήσεις Συμμετοχής Α/Κ και στη συνέχεια 5 συνεχόμενες πλαστές Π/Κ, ποσού 13.800,00 €, για τις περιόδους: …Επιπλέον, με φερόμενο χρεούμενο και πιστούμενο τον -787 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό δημιούργησε 9 πλαστές αιτήσεις συμμετοχής Α/Κ και 5 πλαστές Π/Κ, ποσού 14.000,00 €, για τις περιόδους: … Παράλληλα, για τις ίδιες ακριβώς περιόδους, αυτή τη φορά, όμως, με φερόμενο χρεούμενο και πιστούμενο τον -736 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, δημιούργησε ακόμη 9 πλαστές αιτήσεις συμμετοχής Α/Κ και ακόμη 5 πλαστές Π/Κ, όλες με κεφάλαιο 14.000,00 €. Ακόμη, δημιούργησε 4 πλαστές Π/Κ, με κεφάλαιο 8.000,00 €, με φερόμενο χρεούμενο και πιστούμενο το γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, με αριθμό ..., για τις περιόδους: 28/1/2008 - 28/7/2008, 28/7/2008 - 28/7/2009, 28/7/2009 - 28/7/2010 και 28/7/2010 - 28/7/2011. Με φερόμενο χρεούμενο και πιστούμενο τον υπ' αριθμ. ...- 044204-698 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό δημιούργησε ακόμη 2 πλαστές Π/Κ, τις οποίες παρέδωσε στον πελάτη, με τα εξής στοιχεία: κεφάλαιο 40.000,00 €, για τις περιόδους: 28/8/2009 - 30/8/2010 και 30/8/2010 - 30/8/2011. Τέλος, δημιούργησε και μία πλαστή Π/Κ, ποσού 20.000,00 €, με ημερομηνία έναρξης την 3/9/2010 και ημερομηνία λήξης την 5/9/2011, με χρεούμενο και πιστούμενο τον υπ' αριθμ. ...-... γνωστό στον πελάτη λογαριασμο. Με τον τρόπο αυτό παραπλανούσε τον πελάτη ως προς την τύχη των χρημάτων που αυτή είτε είχε ήδη υπεξαιρέσει ή υπεξαιρούσε αμέσως στη συνέχεια. Παράλληλα με τις παράνομες αναλήψεις σου, απέδωσε η ίδια στον πελάτη (μέσω των ανωτέρω περιγραφόμενων στον πίνακα τμηματικών καταθέσεων που πραγματοποιούσε κατά τις ανωτέρω ημεροχρονολογίες, προκειμένου η δράση της να μη γίνει αντιληπτή, ως τόκους για τις πλαστές Π/Κ και Α/Κ), το συνολικό ποσό των 15.468,40 Ευρώ, το οποίο θα πρέπει να συμψηφιστεί με το υπεξαιρεθέν ποσό, με αποτέλεσμα το τελικό ποσό της υπεξαίρεσης να ανέρχεται σε (109.429 - 15.468,40 =) 93.960,60 Ευρώ. Η πολιτικώς ενάγουσα ..., αποκατέστησε (ως όφειλε) την τάξη των λογαριασμών του πελάτη, δημιουργώντας η ίδια στις 17.6.2011, από δικά της διαθέσιμα κεφάλαια (με χρέωση ειδικού, εσωτερικού λογαριασμού της Τράπεζας), έξι προθεσμιακές καταθέσεις στο όνομα του πελάτη: Α) Υπ' αριθμ. ..., ποσού 38.955,39, με ημερομηνία έναρξης (αναδρομικά) 30.8.2010 και λήξης 30.8.2011, Β) Υπ' αριθμ. ..., ποσού 20.000,00 Ευρώ, με ημερομηνία έναρξης (αναδρομικά) 30.9.2010 και λήξης 5.9.2011, Γ) Υπ' αριθμ. ...63792, ποσού 7.826,22 Ευρώ, με ημερομηνία έναρξης (αναδρομικά) 28.7.2010 και λήξης 28.7.2011, Δ) Υπ' αριθμ. ...63772, ποσού 13.692,25 Ευρώ, με ημερομηνία έναρξης (αναδρομικά) 18.1.2011 και λήξης 18.1.2012, Ε) Υπ' αριθμ. ...63781, ποσού 13.692,25 Ευρώ, με ημερομηνία έναρξης (αναδρομικά) 18.1.2011 και λήξης 18.1.2012 και ΣΤ) Υπ' αριθμ. ...63767, ποσού 13.314,27 Ευρώ, με ημερομηνία έναρξης (αναδρομικά) 18.1.2011 και λήξης 18.1.2012.
7) Αναφορικά με την πελάτισσα Κ. Φ. (..):
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΑΞΗ ΠΟΣΟ 21/12/2004 Άνοιγμα κρυφού λογαριασμού με αριθμό ...-021993- 537 (με δικαιούχους την Κ. Φ. και Κ. Π.).
21/12/2004 Εξόφληση και ρευστοποίηση χρεογράφων ποσού 30.045,60 Ευρώ και κατάθεση στον -537 κρυφό λογαριασμό.
30.045,60 21/12/2004 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -21.000,00 22/12/2004 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -6.500,00 24/12/2004 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -2.540,00 30/3/2006 Μεταφορά ποσού 8.000,00 Ευρώ στον κρυφό λογαριασμό από τον ...-017508-918 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
8.000,00 31/3/2006 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -8.000,00 28/9/2006 Κατάθεση ποσού 188,00 Ευρώ στον -918 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό ως καταβολή μέρους τόκων πλαστής Π/Κ.
188,00 10/11/2006 Κατάθεση από την εγκαλουμένη ποσού 757,00 Ευρώ στον -340 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό ως καταβολή τόκων πλαστής Π/Κ.
757,00 23/4/2007 Μεταφορά ποσού 426,00 Ευρώ στον κρυφό λογαριασμό από τον -340 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
426,00 2/5/2007 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -430,00 2/5/2007 Ανάληψη ποσού 1.790,00 Ευρώ από τον -918 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
-1.790,00 30/8/2007 Μεταφορά ποσού 45.000,00 Ευρώ στον κρυφό λογαριασμό από τον ...-... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
45.000,00 31/8/2007 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -25.000,00 3/9/2007 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -20.000,00 9/10/2007 Μεταφορά ποσού 20.000,00 Ευρώ στον κρυφό λογαριασμό από τον -982 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
20.000,00 12/10/2007 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -6.000,00 19/10/2007 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -6.000,00 24/10/2007 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -6.000,00 24/10/2007 Μεταφορά ποσού 854,00 Ευρώ από τον κρυφό λογαριασμό στον -982 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, ως καταβολή τόκων πλαστής Π/Κ.
854,00 30/10/2007 Μεταφορά ποσού 266,50 Ευρώ από τον κρυφό λογαριασμό στον -918 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, ως καταβολή μέρους τόκων πλαστής Π/Κ.
266,50 16/11/2007 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -870,00 23/4/2008 Μεταφορά ποσού 475,00 Ευρώ στον κρυφό λογαριασμό από τον -982 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
475,00 5/5/2008 Μεταφορά ποσού 1.750,00 στον κρυφό λογαριασμό από τον -918 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
1.750,00 5/5/2008 Μεταφορά ποσού 1.810,00 Ευρώ στον κρυφό λογαριασμό από τον -982 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
1.810,00 8/5/2008 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -4.000,00 12/5/2008 Μεταφορά ποσού 7.000,00 Ευρώ στον κρυφό λογαριασμό από τον -982 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
7.000,00 1 2/5/2008 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ TON KPYΦO ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -7.000,00 9/7/2008 Κατάθεση ποσού 7.070,00 Ευρώ από την εγκαλουμένη στον ...-033223-893 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό ως πρόωρη εξόφληση πλαστής Π/Κ.
7.070,00 10/7/2008 Κατάθεση ποσού 10.000,00 Ευρώ από την εγκαλουμένη στον υπ' αριθμ. ...-033223-893 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, ως επιστροφή κεφαλαίου πλαστής Π/Κ.
10.000,00 12/9/2008 Κατάθεση ποσού 6.660,00 Ευρώ από την εγκαλουμένη στον -893 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό ως προκαταβολή τόκου (5....,00 €) πλέον ποσού 932 Ευρώ, το οποίο αφορά επιστροφή κεφαλαίου πλαστής Π/Κ.
6.660,00 5/11/2008 Κατάθεση ποσού 460,00 Ευρώ από την εγκαλουμένη στον -918 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, ως καταβολή μέρους τόκων πλαστής Π/Κ.
460,00 25/8/2009 Κατάθεση ποσού 2.398,00 € στον -893 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, ως καταβολή τόκων πλαστής Π/Κ.
2.398,00 15/3/2010 Κατάθεση ποσού 5.000,00 Ευρώ στον ...-037641-535 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό ως επιστροφή κεφαλαίου πλαστής Π/Κ.
5.000,00 1/4/2010 Κατάθεση ποσού 3.000,00 Ευρώ στον ...-037641-535 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό ως επιστροφή κεφαλαίου πλαστής Π/Κ.
3.000,00 12/5/2010 Ανάληψη από την εγκαλουμένη ποσού 2.560,00 Ευρώ από τον - 918 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, με την πρόφαση δημιουργίας Π/Κ.
-2.560,00 4/6/2010 Κατάθεση ποσού 2.000,00 Ευρώ στον ...-037641-535 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό ως επιστροφή κεφαλαίου πλαστής Π/Κ.
2.000,00 19/10/2010 Κατάθεση ποσού 3.283,00 Ευρώ στον -535 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό ως προκαταβολή τόκων πλαστής Π/Κ.
3.283,00 4/2/2011 Κατάθεση ποσού 3.000,00 Ευρώ από την εγκαλουμένη στον -535 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό ως τόκους πλαστής Π/Κ.
3.000,00 4/2/2011 Ανάληψη από την εγκαλουμένη ποσού 2.700,00 Ευρώ από τον -918 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό για τη δήθεν δημιουργία Π/Κ.
-2.700,00 Δηλαδή από τους λογαριασμούς και τα διαθέσιμα που υπήρχαν κατατεθειμένα στην Τράπεζα στο όνομα και για λογαριασμό της πελάτισσας αυτής, αυτή στο διάστημα από 21/12/2004 - 4/2/2011 ιδιοποιήθηκε παράνομα με τμηματικές αναλήψεις διάφορων ποσών, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στον ως άνω πίνακα το ποσό των 120.390 Ευρώ, είτε πετυχαίνοντας αρχικά τη μεταφορά διάφορων χρηματικών ποσών από τους γνωστούς στον πελάτη λογαριασμούς στον κρυφό λογαριασμό (επί του οποίου η ίδια είχε απόλυτη κυριαρχική εξουσία) και στη συνέχεια αναλαμβάνοντας τμηματικά από τον κρυφό λογαριασμό, είτε αναλαμβάνοντας απευθείας χρηματικά ποσά από τους γνωστούς στον πελάτη λογαριασμούς και ιδιοποιούμενη παράνομα τα ποσά που περιγράφονται αναλυτικά στον ανωτέρω πίνακα. Καθ' όλο το διάστημα από τις 21/12/2004 μέχρι την αποκάλυψη της υπεξαίρεσης εκ μέρους της δημιουργούσε πλαστές Π/Κ, δήθεν από τους γνωστούς στον πελάτη λογαριασμούς (όπου, όμως, δεν αποτυπώνονται οι αντίστοιχες κινήσεις), για τα ποσά που αυτή κατά καιρούς υπεξαιρούσε. Δηλαδή, υπέγραφε έγγραφα με κείμενο όμοιο εκείνου που αναγράφεται σε τίτλους Π/Κ της Τράπεζας, χωρίς, όμως τα έγγραφα αυτά να είναι τα επίσημα έντυπα που χρησιμοποιούνται από την Τράπεζα και χωρίς οι αντίστοιχες Π/Κ να είναι καταχωρημένες στα βιβλία της Τράπεζας. Μάλιστα, υποσχόταν στην πελάτισσα μεγαλύτερο επιτόκιο από αυτό που δίνει κανονικά η Τράπεζα επισυνάπτοντας στις προαναφερθείσες Π/Κ έγγραφα σε μορφή πίνακα με τα ίδια στοιχεία με τις Π/Κ με διαφορετικό, ωστόσο, επιτόκιο ή και ημερομηνία έναρξης και λήξης της Π/Κ. Σημειωτέον, πως η Τράπεζα ούτε έχει ούτε εκδίδει επισυναπτόμενα έγγραφα στις Π/Κ. Συνολικά δημιούργησε 22 πλαστές Π/Κ ήτοι για τις περιόδους: ί) 3/10/2005 - 3/11/2005 (ποσού 30.665,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον ...-013657-340 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), και φερόμενη αρίθμηση 1998910 ϊϊ) 2/11/2005 - 13/1/2006 (ποσού 30.775,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 340 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό) και φερόμενη αρίθμηση .... ϊίί) 13/1/2006- 13/4/2006 (ποσού 31.015,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 340 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό) και φερόμενη αρίθμηση .... iv) 13/4/2006 - 23/4/2007 (ποσού 31.31 7,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 340 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό) και φερόμενη αρίθμηση ...029. ν) 23/4/2007 - 23/4/2008 (ποσού 32.500,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 340 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό) και φερόμενη αρίθμηση ...719. νί) 23/4/2008 - 23/10/2008 (ποσού 35.000,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -340 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), και φερόμενη αρίθμηση .... νίί) 30/8/2007 - 1/9/2008 (ποσού 4-5.000,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον ...-... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό) και φερόμενη αρίθμηση ... νΐίί) 9/10/2007 - 9/10/2008 (ποσού 20.000,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -982 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), με φερόμενη αρίθμηση .... ίχ) 12/5/2008 - 12/8/2008 (ποσού 7.000,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 982 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), με φερόμενη αρίθμηση .... χ) 29/8/2008 - 31/8/2009 (ποσού 91.931,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 982 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), με φερόμενη αρίθμηση .... χϊ) 25/8/2009 - 25/8/2010 (ποσού 91.000,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 982 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), με φερόμενη αρίθμηση .... χίί) 25/8/2010 - 25/8/2011 (ποσού 81.000,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 918 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), με φερόμενη αρίθμηση .... xiii) 30/3/2006 - 30/3/2007 (ποσού 8.000,00 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -918 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), με φερόμενη αρίθμηση .... χίν) 30/3/2007 - 30/4/2007 (ποσού 8.188,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 918 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό). χν) 30/4/2007 - 30-4-2008 (ποσού 10.000,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 918 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), με αριθμό εγγράφου ...1223. χνί) 5/5/2008 - 5/5/2009 (ποσού 15.000,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 918 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), με φερόμενη αρίθμηση .... χνίί) 5/5/2009 - 5/5/2010 (ποσού 16.000,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 918 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), με φερόμενη αρίθμηση .... χνίίί) 5/5/2010 - 5/5/2010 (ποσού 16.440 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -918 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), και φερόμενη αρίθμηση ...0256. χίχ) 5/8/2010 - 5/8/2011 (ποσού 19.362,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 918 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό) και φερόμενη αρίθμηση .... χχ) 8/11/2010 - 9/5/2011 (ποσού 19.744,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 918 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), με φερόμενο αριθμό .... χχί) 4/2/2011 - 16/5/2011 (με ποσό επένδυσης 2.700,00 €, ως "Συμπληρωματική κατάθεση" στην άνωθι (χχίί) πλαστή Π/Κ) και xxii) 16/5/2011 - 16/2/2012 (ποσού 23.280,00, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 918 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), με φερόμενο αριθμό .... Με τον τρόπο αυτό παραπλανούσε τον πελάτη ως προ την τύχη των χρημάτων που στην πραγματικότητα είχε ήδη υπεξαιρέσει ή υπεξαιρούσε στη συνέχεια. Παράλληλα με τις παράνομες αναλήψεις της, απέδωσες στον πελάτη (μέσω των ανωτέρω περιγραφόμενων στον πίνακα τμηματικών καταθέσεων που πραγματοποιούσε κατά τις ανωτέρω ημεροχρονολογίες, προκειμένου η δράση σου να μη γίνει αντιληπτή, ως κεφάλαιο και τόκους για τις πλαστές Π/Κ), το συνολικό ποσό των 43.816 Ευρώ, το οποίο θα πρέπει να συμψηφιστεί με το υπεξαιρεθέν ποσό, με αποτέλεσμα το τελικό ποσό της υπεξαίρεσης να ανέλθει σε (120.390 - 43.816 =) 76.574 Ευρώ. Η πολιτικώς ενάγουσα ..., η οποία ήταν κυρία των υπεξαιρεθέντων χρημάτων αποκατέστησε (ως όφειλε) την τάξη των λογαριασμών του πελάτη, δημιουργώντας η ίδια στις 14.6.2011, από δικά της διαθέσιμα κεφάλαια (με χρέωση ειδικού, εσωτερικού λογαριασμού της Τράπεζας), δύο προθεσμιακές καταθέσεις στο όνομα του πελάτη: Α) Υπ' αριθμ. ...5, ποσού 70.618,04 Ευρώ, με ημερομηνία έναρξης (αναδρομικά) 4.2.2011 και λήξης 25.8.2011 και Β) Υπ' αριθμ. ..., ποσού 20.701,54 Ευρώ, με ημερομηνία έναρξης (αναδρομικά) 16.5.2011 και λήξης 25.8.2011.
8) Αναφορικά με τον πελάτη του Υποκαταστήματος Κ. Γ. (...):
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΑΞΗ ΠΟΣΟ 27/5/2003 Ανοιγμα "κρυφού" λογαριασμού με αριθμό ...- 017869-007 και δικαιούχο τον Κ. Γ..
27/5/2003 Πώληση και ρευστοποίηση χρεογράφων και κατάθεση του ποσού εξαγοράς στον κρυφό λογαριασμό.
4.999,99 27/5/2003 ΑΝΑλΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -1.990,00 29/5/2003 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -2.990,00 6/6/2003 Πώληση και ρευστοποίηση στον κρυφό λογαριασμό μέρους χρεογράφων.
4.009,33 6/6/2003 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -4.000,00 10/6/2003 Πώληση και ρευστοποίηση μέρους χρεογράφων και κατάθεση του ποσού εξαγοράς στον ((κρυφό" λογαριασμό.
3.005,09 10/6/2003 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -3.020,00 24/6/2003
Πώληση και ρευστοποίηση μέρους χρεογράφων και κατάθεση του ποσού εξαγοράς στον ((κρυφό" 3.010,39 λογαριασμό.
24/6/2003 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -3.000,00 27/6/2003 Πώληση και ρευστοποίηση μέρους χρεογράφων και κατάθεση του ποσού εξαγοράς στον κρυφό λογαριασμό.
3.009,69 27/6/2003 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -3.000,00 2/7/2003 Πώληση και ρευστοποίηση μέρους χρεογράφων και κατάθεση του ποσού εξαγοράς στον κρυφό λογαριασμό.
1.003,14 2/7/2003 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -1.024,00 19/5/2005 Μεταφορά ποσού 6....,00 Ευρώ από τον -552 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό στον κρυφό λογαριασμό.
6....,00 20/5/2005 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -4.000,00 27/5/2005 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -1.000,00 3/6/2005 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -1....,00 31/10/2008 Ανάληψη ποσού 12.000,00 Ευρώ από τον ...-037374- 961 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό για τη δήθεν δημιουργία Π/Κ.
-12.000,00 27/11/2008 Απόδοση στον πελάτη σε μετρητά χρήματα ποσού 8.500,00 Ευρώ από πλαστή Π/Κ 8.500,00 25/2/2010 Ανάληψη ποσού 11.000,00 Ευρώ από τον -961 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό για τη δήθεν δημιουργία Π/Κ.
-11.000,00 Δηλαδή από τους λογαριασμούς και τα διαθέσιμα που υπήρχαν κατατεθειμένα στην Τράπεζα στο όνομα και για λογαριασμό του παραπάνω πελάτη, αυτή στο διάστημα από 27/5/2003 - 25/2/2010 ιδιοποιήθηκε παράνομα με τμηματικές αναλήψεις διάφορων ποσών, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στον ως άνω πίνακα το ποσό των 48.924 Ευρώ, πετυχαίνοντας αρχικά είτε τη μεταφορά διάφορων χρηματικών ποσών από τους γνωστούς στον πελάτη λογαριασμούς στον κρυφό λογαριασμό, είτε πετυχαίνοντας την πώληση και ρευστοποίηση στον κρυφό λογαριασμό των χρεογράφων, τα οποία είχαν αγοραστεί από τους γνωστούς στον πελάτη λογαριασμούς και στη συνέχεια αναλαμβάνοντας τμηματικά από τον κρυφό λογαριασμό και ιδιοποιούμενη παράνομα τα ποσά που περιγράφονται αναλυτικά στον ανωτέρω πίνακα, είτε και αναλαμβάνοντας απευθείας χρηματικά ποσά από τους γνωστούς στον πελάτη λογαριασμούς, με την πρόφαση δημιουργίας Αιτήσεων Συμμετοχής Α/Κ ή Π/Κ. Καθ' όλο το διάστημα από τις 27/5/2003 που για πρώτη φορά πέτυχε την πώληση στον κρυφό λογαριασμό των χρεογράφων που είχαν αγοραστεί από τον -807 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, μέχρι την αποκάλυψη της υπεξαίρεσης εκ μέρους της δημιουργούσε πλαστές Αιτήσεις Συμμετοχής Α/Κ και πλαστές Π/Κ, δήθεν από τους γνωστούς στον πελάτη λογαριασμούς (όπου, όμως, δεν αποτυπώνονται οι αντίστοιχες κινήσεις), για τα ποσά αυτή κατά καιρούς υπεξαιρούσε. Δηλαδή, υπέγραφε έγγραφα με κείμενο όμοιο εκείνου που αναγράφεται σε τίτλους Α/Κ και Π/Κ της Τράπεζας, εν τούτοις, τα έγγραφα αυτά δεν ήταν τα επίσημα έντυπα που χρησιμοποιούνται από την Τράπεζα και οι αντίστοιχες Αιτήσεις Συμμετοχής Α/Κ και Π/Κ (με τις αναγραφόμενες επ' αυτών αριθμήσεις) δεν ήταν καταχωρημένες στα βιβλία της Τράπεζας ή αντιστοιχούσαν μεν σε πραγματικές αιτήσεις Α/Κ και Π/Κ με δικαιούχο είτε τον συγκεκριμένο πελάτη (οι αιτήσεις, όμως, αυτές ακυρώνονταν αυθημερόν από την εγκαλουμένη) είτε με δικαιούχους άλλους πελάτες της Τράπεζας. Μάλιστα, υποσχόταν στον πελάτη μεγαλύτερο επιτόκιο από αυτό που δίνει κανονικά η Τράπεζα επισυνάπτοντας στις προαναφερθείσες Αιτήσεις Α/Κ και Π/Κ έγγραφα σε μορφή πίνακα με τα ίδια στοιχεία με τις Αιτήσεις Α/Κ και Π/Κ με διαφορετικό, ωστόσο, επιτόκιο ή και ημερομηνία λήξης. Σημειωτέον, πως η Τράπεζα ούτε έχει ούτε εκδίδει επισυναπτόμενα έγγραφα ούτε για τα Α/Κ ούτε για τις Π/Κ.
Δημιούργησε συνολικά 9 πλαστές Αιτήσεις Συμμετοχής Α/Κ και 13 πλαστές Π/Κ για τις περιόδους:
ϊ) 30/4/2004 - 3/5/2005 (Α/Κ, ποσού 14.328,00 €, με χρεούμενο τον -552 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), ίϊ) 3/5/2005 - 3/5/2006 (Α/Κ, ποσού 14.740,00 €, με χρεούμενο τον -552 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), ίϊί) 2/6/2006 - 2/6/2007 (Α/Κ, ποσού 15.220,00 €, με χρεούμενο τον -552 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), ΐν) 1/6/2007 - 2/6/2008 (Π/Κ, ποσού 16.180,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -552 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), ν) 30/5/2008 - 15/10/2008 (Π/Κ, ποσού 17.330,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -552 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), νί) 31/12/2003 - 30/6/2004 (Α/Κ, ποσού 5.053,00 €, με χρεούμενο τον -807 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), νίϊ) 30/6/2004 - 14/10/2005 (Α/Κ, ποσού 5.109,00 €, με χρεούμενο τον -952 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), νΐίί) 14/10/2005 - 13/10/2006 (Α/Κ, ποσού 5.280,00 €, με χρεούμενο τον -952 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), ίχ) 13/10/2006 - 15/10/2007 (Α/Κ, ποσού 5.540,00 €, με χρεούμενο τον -952 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), χ) 19/5/2005 - 12/10/2006 (Α/Κ, ποσού 6....,00 €, με χρεούμενο τον -552 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), χί) 13/10/2006 - 15/10/2007 (Α/Κ, ποσού 7.375,00 €, με χρεούμενο τον -552 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), χίί) 15/10/2007-15/10/2008 (Π/Κ, ποσού 13.800,00
€, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -952 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), xiii) 14/10/2008 - 14/10/2009 (Π/Κ, ποσού 32.530,00 €, με
χρεούμενο και πιστούμενο τον ...-037374-961 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), χϊν) 14/10/2009 - 14/10/2010 (Π/Κ, ποσού 34.950,00 €, με
χρεούμενο και πιστούμενο τον -961 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), χν) 30/10/2008 - 30/12/2008 (Π/Κ, ποσού 12.000,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -961 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), xvi) 27/11 /2008 - 25/5/2009 (Π/Κ, ποσού 3.680,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -961 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), χνίί) 25/5/2009 - 25/5/2010 (Π/Κ, ποσού 3.804,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -961 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), xviii) 25/5/2010 - 14/10/2010 (Π/Κ, ποσού 4.065,00
€, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -961 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), χίχ) 25/2/2010 - 16/4/2010 (Π/Κ, ποσού 11.000,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -961 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), χχ) 16/4/2010-18/4/2011 (Π/Κ, ποσού 11.123,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -961 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), xxi) 18/4/2011 - 18/8/2011 (Π/Κ, ποσού 12.034,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -961 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό) και χχίί) 15/10/2010 - 17/10/2011 (Π/Κ, ποσού 41.377,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -961 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό).
Με τον τρόπο αυτό παραπλανούσε τον πελάτη ως προ της τύχη των χρημάτων που αυτή στην πραγματικότητα είχε ήδη υπεξαιρέσει ή υπεξαιρούσε αμέσως στη συνέχεια. Παράλληλα με τις παράνομες αναλήψεις της, απέδωσε η ίδια, με δικά της χρήματα, σε μετρητά, στα χέρια στον πελάτη στις 27/11 /2008 το ποσό των 8.500,00 €, προκειμένου η δράση της να μη γίνει αντιληπτή από αυτόν, το οποίο ποσό θα πρέπει να συμψηφιστεί με το υπεξαιρεθέν ποσό, με αποτέλεσμα το τελικό ποσό της υπεξαίρεσης να ανέλθει σε (48.924,00 - 8.500,00 =) 40.424 Ευρώ. Η πολιτικώς ενάγουσα αποκατέστησε (ως όφειλε) την τάξη των λογαριασμών του πελάτη, δημιουργώντας η ίδια στις 12.7.2011, από δικά της διαθέσιμα κεφάλαια (με χρέωση ειδικού, εσωτερικού λογαριασμού της Τράπεζας), δύο προθεσμιακές καταθέσεις στο όνομα του πελάτη: Α) Υπ' αριθμ. ..., ποσού 11.415,74 Ευρώ, με ημερομηνία έναρξης (αναδρομικά) 18.4.2011 και λήξης 18.8.2011 και Β) Υπ' αριθμ. ... ποσού 36.542,36 Ευρώ, με ημερομηνία έναρξης (αναδρομικά) 15.10.2010 και λήξης 17.10.2011. Ο πελάτης αποδέχθηκε την ως άνω καταβληθείσα αποζημίωση ως ορθή, υπογράφοντας σχετική δήλωση - εξοφλητική απόδειξη (με ημερομηνία 12.7.2011).
9) Αναφορικά με την πελάτη Λ. Δ. (...):
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΑΞΗ ΠΟΣΟ 9/12/2002 Άνοιγμα ((κρυφού" λογαριασμού, με αριθμό ...- 016774-843 (με δικαιούχους τους Λ. Δ. και Λ. Α.).
9/12/2002 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -843 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -4.000,00 31/10/2003 Ανάληψη ποσού 1.883 Ευρώ από τον ...-018808- 656 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό με την πρόφαση δημιουργίας αίτησης συμμετοχής Α/Κ.
-1.883,00 3/11/2004 Μεταφορά ποσού 1.500,00 Ευρώ στον -843 κρυφό λογαριασμό από τον ...-016603-992 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
1.500,00 5/11/2004 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -843 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -1.500,00 4/2/2005 Ανάληψη μετρητών από ...-022355-194 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, με την πρόφαση δημιουργίας Π/Κ.
-2.700,00 15/2/2006 Μεταφορά ποσού 1.500,00 Ευρώ στον -843 κρυφό λογαριασμό από τον -992 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
1.500,00 15/2/2006 Μεταφορά ποσού 2.500,00 Ευρώ στον -843 κρυφό λογαριασμό από τον ...-022355-194 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
2.500,00 16/2/2006 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -843 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -4.000,00 19/12/2006 Άνοιγμα "κρυφού" λογαριασμού, με αριθμό ...- 030773-736 (με δικαιούχους τους: Λ. Δ. και Ν. Σ.).
20/12/2006 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -736 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ.
-50.285,00 15/2/2007 Μεταφορά ποσού 4.000,00 Ευρώ στον -843 κρυφό λογαριασμό από τον ...-021065-... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, με την πρόφαση δημιουργίας Π/Κ.
4.000,00 12/3/2007 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -843 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -4.000,00 3/4/2007 Μεταφορά ποσού 45.000,00 Ευρώ στον -736 45.000,00 κρυφό λογαριασμό από τον -... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
3/4/2007 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -736 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 30.000,00 4/4/2007 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -736 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -15.000,00 11/4/2007 Μεταφορά ποσού 40000,00 Ευρώ στον -736 κρυφό λογαριασμό από τον ...-001229-067 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
40.000,00 13/4/2007 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -736 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -13.000,00 19/4/2007 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -736 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -27.000,00 16/5/2007 Μεταφορά ποσού 20.000,00 Ευρώ στον -736 κρυφό λογαριασμό από τον -... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
20.000,00 18/5/2007 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -736 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -20.000,00 11/9/2007 Μεταφορά ποσού 50.000,00 Ευρώ στον -736 κρυφό λογαριασμό από τον ...-001229-067 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
50.000,00 17/9/2007 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -736 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -48.090,00 3/10/2007 Μεταφορά ποσού 20.000,00 Ευρώ στον -736 κρυφό λογαριασμό από τον -... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
20.000,00 4/10/2007 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -736 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -18.750,00 11/10/2007 Μεταφορά ποσού 60.000,00 Ευρώ στον -736 κρυφό λογαριασμό από τον -067 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
60.000,00 30/10/2007 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -736 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -26.000,00 14/11/2007 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -736 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -23.000,00 22/11/2007 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -736 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -9.870,00 30/11/2007 Μεταφορά ποσού 60.000,00 Ευρώ στον -736 κρυφό λογαριασμό από τον -067 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
60.000,00 30/11/2007 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -736 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -24.000,00 4/12/2007 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -736 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -6.000,00 17/12/2007 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -736 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -23.000,00 18/1/2008 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -736 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -7.100,00 19/2/2008 Μεταφορά ποσού 1.500,00 Ευρώ στον -736 κρυφό λογαριασμό από τον ...-016603-992 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, με την πρόφαση δημιουργίας Π/Κ.
1.500,00 19/2/2008 Μεταφορά ποσού 2.075,00 Ευρώ στον -736 2.075,00 κκρυφό" λογαριασμό από τον ...-016603-992 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
28/2/2008 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -736 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -3.570,00 14/3/2008 Κατάθεση ποσού 3.985,00 Ευρώ από την εγκαλουμένη στον -067 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, ως καταβολή τόκων πλαστής Π/Κ.
3.985,00 16/5/2008 Μεταφορά ποσού 20.000,00 Ευρώ στον -736 κρυφό λογαριασμό από τον -067 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
20.000,00 16/5/2008 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -736 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -10.000,00 19/5/2008 Μεταφορά ποσού 4.000,00 Ευρώ στον -736 κρυφό λογαριασμό από τον -... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
4.000,00 19/5/2008 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -736 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -8.500,00 21/5/2008 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -736 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -5.500,00 5/6/2008 Μεταφορά ποσού 70.000,00 Ευρώ στον -736 κρυφό λογαριασμό από τον -067 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
70.000,00 6/6/2008 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -736 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -54.000,00 9/6/2008 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -736 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -16.000,00 9/7/2008 Άνοιγμα κρυφού λογαριασμού με αριθμό ...- 037613-086 (με δικαιούχο τον Ν. Σ., εμπλέκεται, ωστόσο, ευθέως στην συγκεκριμένη υπόθεση).
9/7/2008 Μεταφορά ποσού 30.000,00 Ευρώ στον -086 κρυφό λογαριασμό από τον γνωστό ...-037609- 330 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
30.000,00 9/7/2008 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -086 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -14.000,00 10/7/2008 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -086 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -16.000,00 3/12/2008 Μεταφορά ποσού 45.000,00 Ευρώ στον -086 κρυφό λογαριασμό από τον γνωστό ...-001229- 067 στον πελάτη λογαριασμό 45.000,00 4/12/2008 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -086 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -11.000,00 5/12/2008 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -086 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -8.500,00 11/12/2008 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -086 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -8.000,00 15/12/2008 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -086 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -8.600,00 16/12/2008 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -086 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -8....,00 8/1/2009 Μεταφορά ποσού 3.079,00 Ευρώ στον -086 κρυφό λογαριασμό από τον ...-021065-... 3.079,00 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό 12/1/2009 Μεταφορά ποσού 20.000,00 Ευρώ στον -086 κρυφό λογαριασμό από τον -... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό 20.000,00 15/1/2009 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -086 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -8.500,00 21/1/2009 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -086 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -5.500,00 29 /I/2009 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -086 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -9.000,00 18/2/2009 Μεταφορά ποσού 5.164,00 Ευρώ στον -086 κρυφό λογαριασμό από τον -... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
5.164,00 19/2/2009 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -086 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -5.000,00 17/3/2009 Μεταφορά ποσού 100.000,00 Ευρώ στον -086 κρυφό λογαριασμό από τον ...-039664-257 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
100.000,00 19/3/2009 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -086 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -26.000,00 24/3/2009 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -086 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -14.000,00 1/4/2009 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -086 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -16.000,00 0/4/2009 Μεταφορά ποσού 90.000,00 Ευρώ στον -086 κρυφό λογαριασμό από τον -257 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
90.000,00 7/4/2009 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -086 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -94.000,00 10/4/2009 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -086 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -10.000,00 14/4/2009 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -086 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -11.500,00 16/4/2009 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -086 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -9.500,00 22/4/2009 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -086 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -9.250,00 29/12/2009 Μεταφορά ποσού 17.768,90 Ευρώ στον -086 κρυφό λογαριασμό από τον -... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
17.768,90 29/12/2009 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -086 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -8.000,00 30/12/2009 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -086 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -9.800,00 2/2/2010 Μεταφορά ποσού 50.000,00 Ευρώ στον -086 κρυφό λογαριασμό από τον -257 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
50.000,00 2/2/2010 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -086 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -9.500,00 4/2/2010 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -086 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -9.500,00 10/2/2010 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -086 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -7.500,00 16/2/2010 Μεταφορά ποσού 3.433,00 Ευρώ στον -086 κρυφό λογαριασμό από τον -... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
3.433,00 17/2/2010 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -086 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -6.500,00 22/2/2010 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -086 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -9.800,00 23/2/2010 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -086 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -7.500,00 2/3/2010 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -086 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -3.140,00 15/3/2010 Μεταφορά ποσού 25.000,00 Ευρώ στον -086 κρυφό λογαριασμό από τον -257 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
25.000,00 15/3/2010 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -086 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -11.000,00 16/3/2010 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -086 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -12.000,00 29/3/2010 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -086 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -2.000,00 9/4/2010 Μεταφορά ποσού 3.358,00 Ευρώ στον -086 κρυφό λογαριασμό από τον -... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
3.358,00 9/4/2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -086 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -3.350,00 25/5/2010 Μεταφορά ποσού 24.258,00 Ευρώ στον -086 κρυφό λογαριασμό από τον -257 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
24.258,00 25/5/2010 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -086 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -20.000,00 31/5/2010 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -086 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -4.250,00 27/8/2010 Κατάθεση ποσού 89.650,00 € στον ...-037609-330 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό ως πρόωρη εξόφληση (πλέον μέρους των τόκων) πλαστής Π/Κ έναρξης 29/12/2009 και ποσού 84.000,00 €.
89.650,00 16/2/2011 Μεταφορά ποσού 5.000,00 Ευρώ στον -086 κρυφό λογαριασμό από τον -... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
5.000,00 21/2/2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -086 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -5.000,00 17/2/2010 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -086 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -6.500,00 22/2/2010 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -086 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -9.800,00 23/2/2010 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -086 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -7.500,00 2/3/2010 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -086 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -3.140,00 15/3/2010 Μεταφορά ποσού 25.000,00 Ευρώ στον -086 κρυφό λογαριασμό από τον -257 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
25.000,00 15/3/2010 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -086 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -11.000,00 16/3/2010 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -086 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -12.000,00 29/3/2010 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -086 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -2.000,00 9/4/2010 Μεταφορά ποσού 3.358,00 Ευρώ στον -086 κρυφό λογαριασμό από τον -... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
3.358,00 9/4/2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -086 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -3.350,00 25/5/2010 Μεταφορά ποσού 24.258,00 Ευρώ στον -086 κρυφό λογαριασμό από τον -257 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
24.258,00 25/5/2010 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -086 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -20.000,00 31/5/2010 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -086 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -4.250,00 27/8/2010 Κατάθεση ποσού 89.650,00 € στον ...-037609-330 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό ως πρόωρη εξόφληση (πλέον μέρους των τόκων) πλαστής Π/Κ έναρξης 29/12/2009 και ποσού 84.000,00 €.
89.650,00 16/2/2011 Μεταφορά ποσού 5.000,00 Ευρώ στον -086 κρυφό λογαριασμό από τον -... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
5.000,00 21/2/2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -086 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -5.000,00 Δηλαδή από τους λογαριασμούς και τα διαθέσιμα που υπήρχαν κατατεθειμένα στην Τράπεζα στο όνομα και για λογαριασμό του παραπάνω πελάτη, αυτή στο διάστημα από 9/12/2002 - 21/2/2011 ιδιοποιήθηκε παράνομα με τμηματικές αναλήψεις διάφορων ποσών, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στον ως άνω πίνακα το ποσό των 878.833,00 Ευρώ, πετυχαίνοντας αρχικά είτε τη μεταφορά διάφορων χρηματικών ποσών από τους γνωστούς στον πελάτη λογαριασμούς σε κάποιον από τους κρυφούς λογαριασμούς (επί των οποίων είχε απόλυτη κυριαρχική εξουσία), είτε πετυχαίνοντας την πώληση και ρευστοποίηση σε κάποιον από τους κρυφούς λογαριασμούς χρεογράφων, τα οποία είχαν αγοραστεί από τους γνωστούς στον πελάτη λογαριασμούς και στη συνέχεια αναλαμβάνοντας τμηματικά από τους κρυφούς λογαριασμούς και ιδιοποιούμενη παράνομα τα ποσά που περιγράφονται αναλυτικά στον ανωτέρω πίνακα, είτε αναλαμβάνοντας απευθείας χρηματικά ποσά από τους γνωστούς στον πελάτη λογαριασμούς, με την πρόφαση δημιουργίας Αιτήσεων Συμμετοχής Α/Κ ή ΓΙ/Κ. Καθ' όλο το διάστημα από τις 9/12/2002 μέχρι την αποκάλυψη της υπεξαίρεσής της, δημιουργούσε πλαστές Αιτήσεις Συμμετοχής Α/Κ και πλαστές Π/Κ, δήθεν από τους γνωστούς στον πελάτη λογαριασμούς (όπου, όμως, δεν αποτυπώνονται οι αντίστοιχες κινήσεις), για τα ποσά που αυτή κατά καιρούς υπεξαιρούσε. Δηλαδή, κατήρτιζε και υπέγραφε έγγραφα με κείμενο όμοιο εκείνου που αναγράφεται σε τίτλους Α/Κ και Π/Κ της Τράπεζας, εν τούτοις, τα έγγραφα αυτά δεν ήταν τα επίσημα έντυπα που χρησιμοποιούνται από την Τράπεζα και οι αντίστοιχες Αιτήσεις Συμμετοχής Α/Κ και Π/Κ (με τις αναγραφόμενες επ' αυτών αριθμήσεις) δεν ήταν καταχωρημένες στα βιβλία της Τράπεζας ή αντιστοιχούσαν μεν σε πραγματικές αιτήσεις Α/Κ και Π/Κ με δικαιούχους άλλους πελάτες της Τράπεζας. Μάλιστα, υποσχόταν στον πελάτη μεγαλύτερο επιτόκιο από αυτό που δίνει κανονικά η Τράπεζα επισυνάπτοντας στις προαναφερθείσες Αιτήσεις Α/Κ και Π/Κ έγγραφα σε μορφή πίνακα με τα ίδια στοιχεία με τις Αιτήσεις Α/Κ και Π/Κ με διαφορετικό, ωστόσο, επιτόκιο ή και με διαφορετική ημερομηνία έναρξης ή λήξης. Σημειωτέον, πως η Τράπεζα ούτε έχει ούτε εκδίδει επισυναπτόμενα έγγραφα ούτε για τα Α/Κ ούτε για τις Π/Κ. Δημιούργησε συνολικά 5 πλαστές Αιτήσεις Συμμετοχής Α/Κ και 60 πλαστές Π/Κ για τις περιόδους:
ί) 31 /10/2003 - 2/11 /2004 (Α/Κ, ποσού 6.000,00 €, με χρεούμενο τον -992 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), ϊί) 2/11/2004 - 15/2/2006 (Α/Κ, ποσού 7.672,00 €, με χρεούμενο τον -992 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), ίίί) 15/2/2006 - 15/2/2007 (Α/Κ, ποσού 9.490,00 €, με χρεούμενο τον -992 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), ίν) 15/2/2007 - 15/2/2008 (Π/Κ, ποσού 11.575,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -992 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), ν) 15/2/2008 - 16/2/2009 (Π/Κ, ποσού 13.700,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -992 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), νί) 16/2/2009 - 16/2/2010 (Π/Κ, ποσού 17.000,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -992 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), vii) 16/2/2010 - 16/2/2011 (Π/Κ, ποσού 20.000,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -992 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), νίίί) 1 6/2/2011 - 16/2/2012 (Π/Κ, ποσού 24.035,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -992 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), ix) 4/2/2005 - 15/2/2006 (A/K, ποσού 2.700,00 €, με χρεούμενο τον -194 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), χ) 15/2/2006 - 15/2/2007 (Α/Κ, ποσού 5.325,00 €, με χρεούμενο τον -194 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), χϊ) 15/2/2007 - 15/2/2008 (Π/Κ, ποσού 7.995,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -194 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), χϊϊ) 15/2/2008- 16/2/2009 (Π/Κ, ποσού 10.500,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -194 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), χΐϊί) 16/2/2009- 16/2/2010 (Π/Κ, ποσού 14.000,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -194 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), xiv) 16/2/2010 - 16/2/2011 (Π/Κ, ποσού 17.000,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -194 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), χν) 16/2/2011 - 16/2/2012 (Π/Κ, ποσού 21.730,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -194 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), χνί) 3/4/2007 - 3/10/2007 (Π/Κ, ποσού 45.000,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), χνίϊ) 3/10/2007 - 3/4/2008 (Π/Κ, ποσού 65.000,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), χνΐίΐ) 3/4/2008 - 3/7/2008 (Π/Κ, ποσού 67.531,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), χϊχ) 3/7/2008 - 7/1/2009 (Π/Κ, ποσού 68.840,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), χχ) 7/1/2009 - 30/12/2009 (Π/Κ, ποσού 75.000,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), χχϊ) 29/12/2009 - 10/1/2011 (Π/Κ, ποσού 84.000,00
€, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), xxii)
11/4/2007 - 11/10/2007 (Π/Κ, ποσού 40.000,00
€, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -067 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), xxiii) 13/10/2007 - 13/10/2008 (Π/Κ, ποσού 100.000,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -067 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), χχίν) 16/5/2007 - 16/5/2008 (Π/Κ, ποσού 20.000,00€, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), χχν) 16/5/2008 - 30/12/2008 (Π/Κ, ποσού 45.314,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), χχνϊ) 30/12/2008 - 30/12/2009 (Π/Κ, ποσού 47.510,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), xxvii) 29/12/2009 - 29/6/2010 (Π/Κ, ποσού 70.000,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), xxviii) 29/6/2010 - 19/7/2010 (Π/Κ, ποσού 73.568,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), χχΐχ) 19/7/2010 - 19/4/2011 (Π/Κ, ποσού 74.140,00
€, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), χχχ) 19/4/2011 - 15/6/2011 (Π/Κ, ποσού 82.043,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), χχχί) 11/9/2007 - 17/3/2008 (Π/Κ, ποσού 100.000,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -067 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), xxxii) 14/3/2008 - 16/3/2009 (Π/Κ, ποσού 100.000,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -067 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), xxxiii) 16/3/2009 - 16/3/2010 (Π/Κ, ποσού 107.800,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -067 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), χχχίν) 15/3/2010 - 15/6/2010 (Π/Κ, ποσού ....770,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -257 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), χχχν) 30/11/2007 - 13/10/2008 (Π/Κ, ποσού 60.000,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -067 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), χχχνϊ) 5/6/2008 - 5/6/2009 (Π/Κ, ποσού 70.000,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -067 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), xxxvii) 5/6/2009 - 7/6/2010 (Π/Κ, ποσού 77.445,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -257 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), xxxviii) 7/6/2010 - 15/6/2010 (Π/Κ, ποσού, ποσού 85.368,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -257 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), χχχΐχ) 9/7/2008 - 9/1/2009 (Π/Κ, ποσού 30.000,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -330 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), χΙ) 9/1/2009 - 12/4/2010 (Π/Κ, ποσού 51.330,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), xli) 9/4/2010-11 /4/2011 (Π/Κ, ποσού 62.000,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -330 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), xlii) 8/4/2011 - 17/10/2011 (Π/Κ, ποσού 69.851,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -330 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), xliii) 13/10/2008 - 13/10/2009 (Π/Κ, ποσού 171.880,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -067 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), χlϊν) 13/10/2009 - 13/10/2010 (Π/Κ, ποσού 191.093,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -257 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), xlv) 13/10/2010 - 13/10/2011 (Π/Κ, ποσού 210.536,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -257 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), χΙνί) 3/12/2008 - 3/12/2009 (Π/Κ, ποσού 45.000,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -257 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), xlvii) 2/12/2009 - 2/12/2010 (Π/Κ, ποσού 50.031,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -257 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), xlviii) 17/3/2009 - 17/3/2011 (Π/Κ, ποσού 100.000,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -257 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), xlix) 17/3/2011 - 19/3/2012 (Π/Κ, ποσού 120.349,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -257 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), I) 6/4/2009 - 6/10/2010 (Π/Κ, ποσού 90.000,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -257 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), Ιϊ) 6/10/2010 - 6/4/2011 (Π/Κ, ποσού 103.748,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -257 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), lii) 2/2/2010-30/6/2010 (Π/Κ, ποσού 50.000,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -257 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), liii) 30/6/2010 - 1 /2/2011 (Π/Κ, ποσού 52.886,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -257 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), Ιΐν) 1/2/2011 - 13/12/2011 (Π/Κ, ποσού 57.330,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -257 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), Ιν) 15/3/2010 - 25/5/2010 (Π/Κ,
ποσού
25.000,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -257 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), Ινϊ) 24/5/2010 - 2/12/2010 (Π/Κ, ποσού 50.000,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -257 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), Ivii) 15/6/2010 - 28/2/2011 (Π/Κ, ποσού 208.940,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -257 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), Iviii)
28/2/2011 - 7/10/2011 (Π/Κ, ποσού 229.924,00
€, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -257 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), Ιϊχ) 2/12/2010 - 2/3/2011 (Π/Κ, ποσού 108.460,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -257 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), Ιχ) 2/3/2011 - 6/4/2011 (Π/Κ, ποσού 111.987,00 €, με χρεούμενο και πστούμενο τον -257 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), Ιχί) 6/4/2011 - 18/8/2011 (Π/Κ, ποσού 68.000,00 €, με χρεούμενο και πστούμενο τον -257 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), Ιχίϊ) 6/4/2011 - 31/10/2011 (Π/Κ, ποσού 68.000,00 €, με χρεούμενο και πστούμενο τον -257 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), Ixiii)
6/4/2011 - 30/12/2011 (Π/Κ, ποσού 68.000,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -257 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), Ιχίν) 6/4/2011 - 16/5/2011 (Π/Κ, ποσού 20.610,00 €, με χρεούμενο και, πιστούμενο τον -257 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό) και Ιχν) 16/5/2011 - 16/8/2011 (Π/Κ, ποσού 20.932,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -257 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό).
Με τον τρόπο αυτό παραπλανούσε τον πελάτη ως προ την τύχη των χρημάτων που στην πραγματικότητα είχε ήδη υπεξαιρέσει ή υπεξαιρούσε αμέσως στη συνέχεια. Παράλληλα με τις παράνομες αναλήψεις της, απέδωσε η ίδια στον πελάτη το ποσό των 93.635,00 €, ως επιστροφή κεφαλαίου και απόδοση τόκων από πλαστές Π/Κ που είχε
δημιουργήσει και δήθεν διατηρούσε ο πελάτης στην Τράπεζα, προκειμένου η δράση της να μη γίνει αντιληπτή από αυτόν. Αυτό το ποσό θα
πρέπει να συμψηφιστεί με το υπεξαιρεθέν, με αποτέλεσμα το τελικό ποσό της υπεξαίρεσης να ανέλθει σε (878.838,00 - 93.635,00 =) 785.203,00 Ευρώ. Η υπεξαίρεση στρέφεται κατά της πολιτικώς ενάγουσας, η οποία ήταν κυρία των υπεξαιρεθέντων χρημάτων και η οποία αποκατέστησε την τάξη των λογαριασμών του πελάτη, με τον εξής τρόπο: Α) Πιστώνοντας στις 30.6.2011 (με valeur 15.6.2011) τον υπ' αριθμ. ...-021065-... λογαριασμό του πελάτη (με χρέωση ειδικού, εσωτερικού λογαριασμού της Τράπεζας) με το ποσό των 56.554,96 Ευρώ και Β) Δημιουργώντας η ίδια στις 30.6.2011, από δικά της διαθέσιμα κεφάλαια (με χρέωση ειδικού, εσωτερικού λογαριασμού της Τράπεζας), ένδεκα προθεσμιακές καταθέσεις στο όνομα του πελάτη: Α) Υπ' αριθμ. ..., ποσού 20.690,38 Ευρώ, με ημερομηνία έναρξης (αναδρομικά) 16.5.2011 και λήξης 16.8.2011, Β) Υπ' αριθμ. ..., ποσού 59.030,27 Ευρώ, με ημερομηνία έναρξης (αναδρομικά) 6.4.2011 και λήξης 30.12.2011, Γ) Υπ' αριθμ. ..., ποσού 59.030,27 Ευρώ, με ημερομηνία έναρξης (αναδρομικά) 6.4.2011 και λήξης 31.10.2011, Δ) Υπ' αριθμ. ...38707, ποσού 59.030,27 Ευρώ, με ημερομηνία έναρξης (αναδρομικά) 6.4.2011
και λήξης 18.8.2011, Ε) Υπ' αριθμ. ... ποσού 107.300,00 Ευρώ, με ημερομηνία έναρξης (αναδρομικά) 17.3.2011 και λήξης 19.3.2012, ΣΤ) Υπ' αριθμ. ......86, ποσού 51.913,13 Ευρώ, με ημερομηνία έναρξης (αναδρομικά) 1.2.2011 και λήξης 13.12.2011, Ζ) Υπ' αριθμ. ......94, ποσού 188.038,04 Ευρώ, με ημερομηνία έναρξης (αναδρομικά) 28.2.2011 και λήξης 7.10.2011, Η) Υπ' αριθμ. ......97, ποσού 21.300,48 Ευρώ, με ημερομηνία έναρξης (αναδρομικά) 16.2.2011 και λήξης 16.2.2012, Θ) Υπ' αριθμ. ......17, ποσού 19.394,18 Ευρώ, με ημερομηνία έναρξης (αναδρομικά) 16.2.2011 και λήξης 16.2.2012, I) Υπ' αριθμ. ......57, ποσού 180.267,14 Ευρώ, με ημερομηνία έναρξης (αναδρομικά) 13.10.2010 και λήξης 13.10.2011 και ΙΑ) Υπ' αριθμ. ......35, ποσού 59.752,03 Ευρώ, με ημερομηνία έναρξης (αναδρομικά) 8.4.2011 και λήξης 17.10.2011.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΑΞΗ ΠΟΙΟ 19/8/2005 Άνοιγμα "κρυφού" λογαριασμού, με αριθμό ...- 024522-934, με δικαιούχο το Μ. Θ..
19/8/2005 Μεταφορά ποσού 15.000,00 Ευρώ στον -934 κρυφό λογαριασμό από τον ...-023634-321 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
15.000,00 23/8/2005 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -934 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -7.500,00 24/8/2005 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -934 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -4.500,00 30/8/2005 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -934 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -3.000,00 12/10/2005 Εν αγνοία του πελάτη πώληση και ρευστοποίηση υπαρκτών και γνωστών στον πελάτη μεριδίων Α/Κ στον -934 κρυφό λογαριασμό.
23.159,96 12/10/2005 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -934 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -13.000,00 13/10/2005 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -934 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -2.000,00 14/10/2005 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -934 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -3.000,00 17/10/2005 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -934 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -2.300,00 20/10/2005 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -934 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -1.850,00 21/10/2005 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -934 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ¦ -1.000,00 2/11/2005 Εν αγνοία του πελάτη πώληση και ρευστοποίηση υπαρκτών και γνωστών στον πελάτη μεριδίων Α/Κ στον -934 κρυφό λογαριασμό.
3.163,67 2/11/2005 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -934 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -3.170,00 8/11/2005 Εν αγνοία του πελάτη πώληση και ρευστοποίηση υπαρκτών και γνωστών στον πελάτη μεριδίων Α/Κ στον -934 κρυφό λογαριασμό.
3.750,20 8/11/2005 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -934 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -3.600,00 10/11/2005 Εν αγνοία του πελάτη πώληση και ρευστοποίηση υπαρκτών και γνωστών στον πελάτη μεριδίων Α/Κ στον -934 κρυφό λογαριασμό.
3.348,82 11/11/2005 Εν αγνοία του πελάτη πώληση και ρευστοποίηση υπαρκτών και γνωστών στον πελάτη μεριδίων Α/Κ στον -934 κρυφό λογαριασμό.
3.869,41 11/11/2005 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -934 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -4.200,00 14/11/2005 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -934 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -3.100,00 2/3/2006 Μεταφορά ποσού 35.000,00 Ευρώ στον -934 35.000,00 κρυφό λογαριασμό από τον -321 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
3/3/2006 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -934 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -12.000,00 9/3/2006 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -934 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -5.000,00 22/3/2006 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -934 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -3.500,00 29/3/2006 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -934 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -14.570,00 23/1/2007 Μεταφορά ποσού 20.000,00 Ευρώ στον -934 κρυφό λογαριασμό από τον -321 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
20.000,00 25/1/2007 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -934 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -17.000,00 28/2/2007 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -934 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -3.000,00 30/7/2008 Άνοιγμα ((κρυφού" λογαριασμού, με αριθμό ...- 037891-... και δικαιούχο το Μ. Θ..
30/7/2008 Μεταφορά ποσού 12.000,00 Ευρώ στον -... κρυφό λογαριασμό από τον ...-037...-... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
12.000,00 7/8/2008 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -... ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -10.000,00 8/8/2008 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -... ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -2.000,00 17/12/2008 Μεταφορά ποσού 9.000,00 Ευρώ στον -... κρυφό λογαριασμό από τον ...-037...-... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
9.000,00 17/12/2008 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -... ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -5.500,00 23/12/2008 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -... ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -3.300,00 Δηλαδή από τους λογαριασμούς και τα διαθέσιμα που υπήρχαν κατατεθειμένα στην Τράπεζα στο όνομα και για λογαριασμό του παραπάνω πελάτη, αυτή στο διάστημα από 19/8/2005 - 23/12/2008 ιδιοποιήθηκε παράνομα με τμηματικές αναλήψεις διάφορων ποσών, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στον ως άνω πίνακα το ποσό των 128.090 Ευρώ, πετυχαίνοντας αρχικά είτε τη μεταφορά διάφορων χρηματικών ποσών από τους γνωστούς στον πελάτη λογαριασμούς σε ένα από τους δύο κρυφούς λογαριασμούς (επί των οποίων αυτή είχε απόλυτη κυριαρχική εξουσία), είτε πετυχαίνοντας την εν αγνοία του πελάτη πρόωρη πώληση και ρευστοποίηση σε έναν από τους δύο κρυφούς λογαριασμούς των χρεογράφων, τα οποία είχαν αγοραστεί από τους γνωστούς στον πελάτη λογαριασμούς και στη συνέχεια αναλαμβάνοντας τμηματικά από τους κρυφούς λογαριασμούς και ιδιοποιούμενη παράνομα τα ποσά που περιγράφονται αναλυτικά στον ανωτέρω πίνακα. Καθ' όλο το διάστημα από τις 19/8/2005 που για πρώτη φορά πέτυχε τη μεταφορά στον κρυφό λογαριασμό του ποσού των 15.000,00 Ευρώ, με την πρόφαση δημιουργίας Προθεσμιακής Κατάθεσης, μέχρι την αποκάλυψη της υπεξαίρεσής σου, δημιουργούσε πλαστές Π/Κ, δήθεν από τους γνωστούς στον πελάτη λογαριασμούς (όπου, όμως, δεν αποτυπώνονται οι αντίστοιχες κινήσεις), για τα ποσά που αυτή κατά καιρούς υπεξαιρούσε. Δηλαδή, υπέγραφε έγγραφα με κείμενο όμοιο εκείνου που αναγράφεται σε τίτλους Π/Κ της Τράπεζας, εν τούτοις, τα έγγραφα αυτά δεν ήταν τα επίσημα έντυπα που χρησιμοποιούνται από την Τράπεζα και οι αντίστοιχες Π/Κ δεν ήταν καταχωρημένες στα βιβλία της Τράπεζας. Μάλιστα, υποσχόταν στον πελάτη μεγαλύτερο επιτόκιο από αυτό που δίνει κανονικά η Τράπεζα επισυνάπτοντας στις προαναφερθείσες Π/Κ και έγγραφα σε μορφή πίνακα με τα ίδια στοιχεία με τις Π/Κ με διαφορετικό, ωστόσο, επιτόκιο ή και ημερομηνία λήξης, ενώ η πολιτικώς ενάγουσα Τράπεζα ούτε έχει ούτε εκδίδει επισυναπτόμενα έγγραφα για τις Π/Κ. Δημιούργησε συνολικά 14 πλαστές Π/Κ με χρεούμενο και πιστούμενο κάθε φορά γνωστό στον πελάτη λογαριασμό για τις περιόδους: ϊ) …. Με τον τρόπο αυτό παραπλανούσε την πελάτισσα ως προ της τύχη των χρημάτων που στην πραγματικότητα είχε ήδη υπεξαιρέσει ή υπεξαιρούσε αμέσως στη συνέχεια. Η υπεξαίρεση στρέφεται κατά της πολιτικώς ενάγουσας ..., η οποία ήταν κυρία των υπεξαιρεθέντων χρημάτων και η οποία αποκατέστησε την τάξη των λογαριασμών του πελάτη, με τον εξής τρόπο: Α) Πιστώνοντας στις 5.7.2011 (με valeur 10.6.2011) τον υπ' αριθμ. ...-037...-... λογαριασμό του πελάτη (με χρέωση ειδικού, εσωτερικού λογαριασμού της Τράπεζας) με το ποσό των 37.824,86 Ευρώ και Β) Δημιουργώντας η ίδια στις 5.7.2011, από δικά της διαθέσιμα κεφάλαια (με χρέωση ειδικού, εσωτερικού λογαριασμού της Τράπεζας), την υπ' αριθμ. ...54452 προθεσμιακή κατάθεση στο όνομα του πελάτη, ποσού 107.206,13 Ευρώ, με ημερομηνία έναρξης (αναδρομικά) 25.2.2011 και λήξης 28.2.2012.
11) Αναφορικά με τους πελάτες του Υποκαταστήματος Μ. - Χ. Μ. (...), Χ. Α. (...451) και Χ. Α. (5218717):
21/4/2004 Άνοιγμα κρυφού λογαριασμού, με αριθμό ...- 020125-... (με δικαιούχους το Χ. Σ. και τη Μ. - Χ. Μ.).
21/4/2004 Μεταφορά ποσού 15.000,00 € στον -... κρυφό λογαριασμό από τον ...-...56-944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
15.000,00 21/4/2004 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -... ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -6.000,00 23/4/2004 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -... ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -
-3.500,00 26/4/2004 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -825 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -2.500,00 29/4/2004 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -825 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -1.300,00 5/5/2004 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -825 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -1.000,00 20/5/2004 Εν αγνοία του πελάτη πώληση και ρευστοποίηση Α/Κ που είχε αγοράσει ο πελάτης και κατάθεση του ποσού τους στον -825 κρυφό λογαριασμό.
10.058,80 20/5/2004 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -825 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -5.000,00 25/5/2004 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -825 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -3,500,00 27/5/2004 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -825 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -1.555,00 13/10/2004 Άνοιγμα κρυφού λογαριασμού, με αριθμό ... 020073-... (με δικαιούχους το Χ. Α., τη Μ. - Χ. Μ. και το Χ. Σ.).
13/10/2004 Μεταφορά ποσού 15.500,00 € στον-... κρυφό λογαριασμό από τον ...009956-944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
15.500,00 13/10/2004 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ-... ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -6.150,00 14/10/2004 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ-... ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -1.700,00 15/10/2004 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ-... ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -2.200,00 18/10/2004 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ-... ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -1.800,00 19/10/2004 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ-... ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -1.500,00 27/10/2004 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ-... ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -1.300,00 1/11/2004 Μεταφορά ποσού 15.600,00 € στον -... κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
15.600,00 1/11/2004 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -... ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -16.800,00 29/11/2004 Μεταφορά ποσού 15.000,00 € στον -825 κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
15.000,00 29/11/2004 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -825 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -10.000,00 30/11/2004 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -825 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -3.800,00 17/12/2004 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -825 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -1.200,00 27/7/2005 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -825 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -2.500,00 28/7/2005 Εν αγνοία του πελάτη πώληση και ρευστοποίηση Α/Κ που είχε αγοράσει ο πελάτης και κατάθεση του ποσού του στον -825 κρυφό λογαριασμό.
4.817,92 1/8/2005 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -825 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -2.300,00 22/8/2006 Μεταφορά ποσού 14.590,00 € στον -825 κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
14.590,00 22/8/2006 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -825 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -12.910,00 30/8/2006 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -825 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -1.695,00 25/9/2006 Μεταφορά ποσού 1.918,00 € στον κρυφό -825 λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
1.918,00 27/9/2006 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -825 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -1.900,00 20/10/2006 Μεταφορά ποσού 2.098,00 € στον -825 κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
2.098,00 8/11/2006 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -825 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -2.100,00 22/11/2006 Μεταφορά ποσού 2.090,00 € στον -825 κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
2.090,00 6/12/2006 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -825 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -2.000,00 21/12/2006 Μεταφορά ποσού 4.000,00 € στον -825 κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
4.000,00 27/12/2006 Κατάθεση ποσού 2.500,00 € στον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό ως επιστροφή κεφαλαίου.
2.500,00 27/12/2006 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -825 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -4.100,00 23/1/2007 Μεταφορά ποσού 9.770,00 € στον -825 κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
9.770,00 23/2/2007 Μεταφορά ποσού 2.180,00 € στον -825 κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
2.180,00 26/2/2007 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -825 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -10.000,00 8/3/2007 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ-825 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -1.950,00 23/3/2007 Μεταφορά ποσού 2.175,00 € στον -825 κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη 2.175,00 λογαριασμό.
2/4/2007 Μεταφορά ποσού 1,040,00 € στον -825 κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
1.040,00 HA/2007 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -825 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -3.220,00 23/4/2007 Μεταφορά ποσού 2.490,00 € στον -825 κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
2.490,00 30/4/2007 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -825 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -2.490,00 23/5/2007 Μεταφορά ποσού 2.248,00 € στον -825 κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
2.248,00 25/6/2007 Κατάθεση ποσού 5.460,00 € στον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό ως επιστροφή κεφαλαίου - μερική εξόφληση.
5.460,00 29/6/2007 Μεταφορά ποσού 7.500,00 € στον -825 κρυφό λογαριασμό από τον ...024952-... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
7.500,00 29/6/2007 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -825 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -9.500,00 26/7/2007 Μεταφορά ποσού 10.740,00 € στον -825 κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
10.740,00 26/7/2007 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -825 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -11.000,00 23/8/2007 Μεταφορά ποσού 3.180,00 € στον -825 κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
3.180,00 3/9/2007 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -825 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -3.000,00 25/9/2007 Μεταφορά ποσού 2.175,00 € στον -825 κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
2.175,00 2/10/2007 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -825 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -2.350,00 30/10/2007 Μεταφορά ποσού 2.180,00 € στον -825 κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
2.180,00 12/11/2007 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -825 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -2.150,00 22/1 1/2007 Μεταφορά ποσού 1.680,00 € στον -825 κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
1.680,00 28/11/2007 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -825 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -1.700,00 27/12/2007 Μεταφορά ποσού 4.300,00 € στον -825 κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
4.300,00 31/12/2007 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -825 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -4.300,00 23/1/2008 Μεταφορά ποσού 10.500,00 € στον -825 κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
10.500,00 24/1/2008 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -825 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -8.500,00 8/2/2008 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -825 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -2.000,00 22/2/2008 Μεταφορά ποσού 2.295,00 € στον -825 κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
2.295,00 28/2/2008 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -825 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -2.000,00 26/3/2008 Μεταφορά ποσού 2.280,00 € στον -825 κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
2.280,00 1/4/2008 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -825 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -2.500,00 23/4/2008 Μεταφορά ποσού 2.900,00 € στον -825 κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
2.900,00 24/4/2008 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -825 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -2.500,00 23/5/2008 Μεταφορά ποσού 2.300,00 € στον -825 κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
2.300,00 3/6/2008 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -825 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -2.300,00 23/6/2008 Άνοιγμα κρυφού λογαριασμού, με αριθμό ...- ...6-... και "δικαιούχο" τη Μ. - Χ. Μ..
23/6/2008 Μεταφορά ποσού 2.730,00 € στον -... κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
2.730,00 25/6/2008 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -... ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -2.700,00 3/7/2008 Μεταφορά ποσού 1.140,00 € στον -... κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
1.140,00 3/7/2008 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -... ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -1.180,00 24/7/2008 Μεταφορά ποσού 10.550,00 € στον -... κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
10.550,00 30/7/2008 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -1 19.ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -10.500,00 22/8/2008 Μεταφορά ποσού 2.400,00 € στον -... κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
2.400,00 26/8/2008 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -... ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -2.400,00 25/9/2008 Μεταφορά ποσού 2.480,00 € στον -... κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
2.480,00 23/10/2008 Μεταφορά ποσού 2.750,00 € στον -... ((κρυφό" λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
2.750,00 24/10/2008 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -... ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -5,000,00 21/11/2008 Μεταφορά ποσού 2.710,00 € στον -... κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
2.710,00 28/11/2008 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -1 19 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -2.900,00 4/12/2008 Κατάθεση 200,00 € στον ...-...2-644- γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, ως επιστροφή κεφαλαίου - απόδοση τόκων πλαστής Π/Κ.
200,00 16/12/2008 Μεταφορά ποσού 2.295,00 € στον -... κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
2.295,00 17/12/2008 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -1 19 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -2.000,00 23/12/2008 Μεταφορά ποσού 2.590,00 € στον -... κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
2.590,00 30/12/2008 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΓΙΟ ΤΟΝ -... ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -2.900,00 23/1/2009 Μεταφορά ποσού 10.650,00 € στον -... κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
10.650,00 29/1/2009 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -... ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -8.500,00 24/2/2009 Μεταφορά ποσού 2.100,00 € στον -... κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
2.100,00 16/3/2009 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -... ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -4.100,00 24/3/2009 Μεταφορά ποσού 2.400,00 € στον -... κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
2.400,00 16/4/2009 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -1 19 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -2.600,00 24/4/2009 Μεταφορά ποσού 3.600,00 € στον -... κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
3.600,00 29/4/2009 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -... ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -3.600,00 26/8/2009 Μεταφορά ποσού 6.500,00 € στον -... κρυφό λογαριασμό από τον -644 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
6.500,00 26/8/2009 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -... ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -5.500,00 28/8/2009 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -... ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -1.000,00 20/4/2010 Μεταφορά ποσού 7.000,00 € στον -... κρυφό λογαριασμό από τον ...-...-362 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
7.000,00 21/4/2010 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -... ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -7.000,00 5/7/2010 Κατάθεση 15.953,00 € στον -644 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, ως επιστροφή κεφαλαίου και τόκων.
15.953,00 19/7/2010 Μεταφορά ποσού 16.175,00 € στον -... κρυφό λογαριασμό από τον -644 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
16.175,00 19/7/2010 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -... ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -15.000,00 26/7/2010 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -... ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -1.000,00 1/9/2010 Μεταφορά ποσού 40.000,00 € στον -... κρυφό λογαριασμό από τον -362 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
40.000,00 1/9/2010 Μεταφορά ποσού 3.000,00 € στον -... κρυφό λογαριασμό από τον ...-...3-519 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
3.000,00 2/9/2010 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -... ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -9.500,00 6/9/2010 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -... ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -8.000,00 10/9/2010 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -... ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -5.700,00 21/9/2010 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -... ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -6.500,00 24/9/2010 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -... ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -6.000,00 27/9/2010 Μεταφορά ποσού 2.960,00 € στον -... κρυφό λογαριασμό από τον -644 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
2.960,00 30/9/2010 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -... ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -9.500,00 19/11/2010 Κατάθεση ποσού 4.000,00 € στον -362 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό τα οποία αφορούν επιστροφή μέρους αναληφθέντων μετρητών πλέον τόκων.
4.000,00 2/12/2010 Κατάθεση ποσού 3.570,00 € στον -362 γνωστό στον 3.570,00 πελάτη λογαριασμό το οποίο αφορά επιστροφή μέρους αναληφθέντων μετρητών πλέον τόκων.
3/2/2011 Κατάθεση ποσού 10.000,00 € στον -362 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό ως επιστροφή μέρους αναληφθέντος κεφαλαίου.
10.000,00 Δηλαδή από τους λογαριασμούς και τα διαθέσιμα που υπήρχαν κατατεθειμένα στην Τράπεζα στο όνομα και για λογαριασμό των πελατών, αυτή στο διάστημα από 21/4/2004 - 30/9/2010 ιδιοποιήθηκε παράνομα με τμηματικές αναλήψεις διάφορων ποσών, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στον ως άνω πίνακα το ποσό των 294.850 Ευρώ, πετυχαίνοντας αρχικά είτε την εν αγνοία του πελάτη μεταφορά διάφορων χρηματικών ποσών από τους γνωστούς στον πελάτη λογαριασμούς στους κρυφούς λογαριασμούς, είτε πετυχαίνοντας την εν αγνοία του πελάτη πώληση και ρευστοποίηση στους κρυφούς λογαριασμούς των χρεογράφων, τα οποία είχαν αγοραστεί από τους γνωστούς στον πελάτη λογαριασμούς και στη συνέχεια αναλαμβάνοντας τμηματικά από τους κρυφούς λογαριασμούς και ιδιοποιούμενη παράνομα τα ποσά που περιγράφονται αναλυτικά στον ανωτέρω πίνακα με την πρόφαση δημιουργίας Αιτήσεων Συμμετοχής Α/Κ ή Π/Κ. Καθ' όλο το διάστημα από τις 21/4/2004 που για πρώτη φορά πέτυχε τη μεταφορά ποσού 15.000,00 Ευρώ από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό στον -... κρυφό λογαριασμό, δημιουργούσες πλαστές Αιτήσεις Συμμετοχής Α/Κ και πλαστές Π/Κ, δήθεν από τους γνωστούς στον πελάτη λογαριασμούς (όπου, όμως, δεν αποτυπώνονται οι αντίστοιχες κινήσεις), για τα ποσά που αυτή καιρούς υπεξαιρούσε. Δηλαδή, έβαζε το φερόμενο ως δικαιούχο της αντίστοιχης αίτησης Α/Κ ή Π/Κ να υπογράψει ή υπέγραφες η ίδια έγγραφα με κείμενο όμοιο εκείνου που αναγράφεται σε τίτλους Α/Κ και Π/Κ της Τράπεζας, εν τούτοις, τα έγγραφα αυτά δεν ήταν τα επίσημα έντυπα που χρησιμοποιούνται από την Τράπεζα και οι αντίστοιχες Αιτήσεις Συμμετοχής Α/Κ και Π/Κ (με τις αναγραφόμενες επ' αυτών αριθμήσεις) δεν ήταν καταχωρημένες στα βιβλία της Τράπεζας ή αντιστοιχούσαν μεν σε πραγματικές αιτήσεις Α/Κ και Π/Κ με δικαιούχους άλλους πελάτες της Τράπεζας ή τέλος αντιστοιχούσαν σε αιτήσεις οι οποίες είχαν ακυρωθεί αυθημερόν από αυτή (κατηγορουμένη). Μάλιστα, υποσχόταν στον πελάτη μεγαλύτερο επιτόκιο από αυτό που δίνει κανονικά η Τράπεζα επισυνάπτοντας στις προαναφερθείσες Αιτήσεις Α/Κ και Π/Κ έγγραφα σε μορφή πίνακα με τα ίδια στοιχεία με τις Αιτήσεις Α/Κ και Π/Κ με διαφορετικό, ωστόσο, επιτόκιο ή και με διαφορετική ημερομηνία έναρξης ή λήξης, ενώ η Τράπεζα ούτε έχει ούτε εκδίδει επισυναπτόμενα έγγραφα ούτε για τα Α/Κ ούτε για τις Π/Κ. Δημιούργησε συνολικά 10 πλαστές Αιτήσεις Συμμετοχής Α/Κ και 63 πλαστές Π/Κ για τις περιόδους:
ί) 21/4/2004 - 28/4/2005 (Α/Κ, ποσού 15.000,00 €, με χρεούμενο τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), ϊί) 13/10/2004 - 2/11/2005 (Α/Κ, ποσού 15.500,00 €, με χρεούμενο τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), iii) 2/11/2005 - 3/11/2006 (Α/Κ, ποσού 16.017,00 €, με χρεούμενο τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), ϊν) 3/11/2006 - 3/5/2007 (Π/Κ, ποσού 16.535,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), ν) 1/11/2004 - 14/1/2005 (Α/Κ, ποσού 15.600,00 €, με χρεούμενο τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), νϊ) 14/1/2005 - 15/3/2006 (Α/Κ, ποσού 15.295,00 €, με χρεούμενο τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), vii)
15/3/2006 - 15/3/2007 (Π/Κ, ποσού 16.281,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), viii)
15/3/2007 - 3/5/2007 (Π/Κ, ποσού 17.001,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), ίχ) 29/11/2004 - 27/2/2006 (Α/Κ, ποσού 15.000,00 €, με χρεούμενο τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), χ) 27/2/2006 - 2/3/2007 (Α/Κ, ποσού 15.595,00 €, με χρεούμενο τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), χΐ) 2/3/2007 - 3/5/2007 (Π/Κ, ποσού 16.155,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), χίί) 31/12/2004 - 7/2/2005 (Α/Κ, ποσού 10.212,00 €, με χρεούμενο τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), xiii) 7/2/2005 - 28/4/2005 (Α/Κ, ποσού 10.250,00 €, με χρεούμενο τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), χίν) 28/4/2005 - 3/5/2006 (Α/Κ, ποσού 25.677,00 €, με χρεούμενο τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), χν) 3/5/2006 - 3/5/2007 (Π/Κ, ποσού 26.611,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), χνΐ) 22/8/2006 - 25/9/2006 (Π/Κ, ποσού 14.590,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), χνϊϊ) 25/9/2006 - 20/10/2006 (Π/Κ, ποσού 16.593,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό],? xviii) 20/10/2006 - 22/11/2006 (Π/Κ, ποσού 18.762,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), χίχ) 22/11/2006 - 21/12/2006 (Π/Κ, ποσού 20.959,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), χχ) 21/12/2006 - 22/1/2007 (Π/Κ, ποσού 25.064,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), χχϊ) 27/12/2006 - 22/1/2007 (Π/Κ, ποσού 22.590,00
€, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), χχίΐ) 22/1/2007 - 23/2/2007 (Π/Κ, ποσού 32.461,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), xxiii) 23/2/2007 - 23/3/2007 (Π/Κ, ποσού 34.820,00
€, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), χχίν) 23/3/2007 - 2/4/2007 (Π/Κ, ποσού 37.163,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), χχν) 2/4/2007 - 23/4/2007 (Π/Κ, ποσού 38.267,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), χχνί) 23/4/2007 - 23/5/2007 (Π/Κ, ποσού 40.897,00
€, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), χχνϊϊ) 23/5/2007 - 22/6/2007 (Π/Κ, ποσού 43.358,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), xxviii) 22/6/2007 - 23/7/2007 (Π/Κ, ποσού 37.898.00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), χχίχ) 23/7/2007 - 23/8/2007 (Π/Κ, ποσού 38.102,00
€, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), χχχ) 3/5/2007 - 5/5/2008 (Π/Κ, ποσού 83.569,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), χχχί) 26/7/2007 - 23/8/2007 (Π/Κ, ποσού 10.740,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), χχχΐϊ) 23/8/2007 - 25/9/2007 (Π/Κ, ποσού 52.300,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), xxxiii) 25/9/2007 - 30/10/2007 (Π/Κ, ποσού 54.775,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), χχχίν) 30/10/2007 - 23/11/2007 (Π/Κ, ποσού 57.287,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), χχχν) 22/11/2007 - 22/12/2007 (Π/Κ, ποσού 59.205,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), xxxvi) 22/12/2007 - 22/1/2008 (Π/Κ, ποσού 63.813,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), χχχνίί) 23/1/2008 - 5/5/2008 (Π/Κ, ποσού 74.655,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), xxxviii) 22/2/2008- 26/3/2008 (Π/Κ, ποσού, ποσού 2.295,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), χχχϊχ) 26/3/2008 - 22/4/2008 (Π/Κ, ποσού 4.588,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), χΙ) 22/4/2008 - 22/5/2008 (Π/Κ, ποσού 7.510,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), xli) 22/5/2008 - 22/6/2008 (Π/Κ, ποσού 9.849,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), xlii) 23/6/2008 - 5/5/2009 (Π/Κ, ποσού 12.632,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), xliii) 5/5/2008 - 5/5/2009 (Π/Κ, ποσού 164.855,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), xliv) 3/7/2008 - 5/5/2009 (Π/Κ, ποσού 1.140,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), χΙν) 24/7/2008 - 5/5/2009 (Π/Κ, ποσού 10.550,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), xlvi) 22/8/2008 - 22/9/2008 (Π/Κ, ποσού 2.400,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), xlvii) 22/9/2008 - 22/10/2008 (Π/Κ, ποσού 4.892,92 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), xlviii) 23/10/2008 - 24/11/2008 (Π/Κ, ποσού 7.670,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), xlix) 21/11/2008 - 22/12/2008 (Π/Κ, ποσού 10.423,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), 1) 16/12/2008 - 22/12/2008 (Π/Κ, ποσού 2.295,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), Ιϊ) 22/12/2008 - 5/5/2009 (Π/Κ, ποσού 15.170,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό).
Ιΐί) 23/1/2009 - 5/5/2009 (Π/Κ, ποσού 10.650,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), liii) 24/2/2009 - 5/5/2009 (Π/Κ, ποσού 2.000,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), liv) 24/3/2009 - 5/5/2009 (Π/Κ, ποσού 2.400,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), Ιν) 24/4/2009 - 5/5/2009 (Π/Κ, ποσού 3.600,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), Ινί) 5/5/2009 - 5/5/2010 (Π/Κ, ποσού 235.195,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), Ινίί) 5/5/2010 - 5/5/2011 (Π/Κ, ποσού 230.003,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -362 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), Iviii) 5/5/2011 - 17/1/2012 (Π/Κ, ποσού 248.704,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -362 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), Ιίχ) 20/4/2010 - 20/4/2011 (Π/Κ, ποσού 7.000,00 €, με χρεούμενο και πστούμενο τον -362 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), Ιχ) 1/9/2010 - 1/2/2011 (Π/Κ, ποσού 40.000,00 €, με χρεούμενο και πστούμενο τον -362 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), Ιχί) 1/2/2011 - 4/3/2011 (Π/Κ, ποσού 31.385,00 €, με χρεούμενο και πστούμενο τον -362 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), Ixii) 4/3/2011 - 5/9/2011 (Π/Κ, ποσού 31.607,00 €, με χρεούμενο και πστούμενο τον -362 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό) Ixiii) 29/6/2007 -30/6/2008 (Π/Κ, ποσού 7.500,00 €, με χρεούμενο και πστούμενο τον -548 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), Ιχίν) 1/7/2008 - 1/7/2010 (Π/Κ, ποσού 7.985,00 €, με χρεούμενο και πστούμενο τον -644 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), Ιχν) 26/8/2009 - 1/7/2010 (Π/Κ, ποσού 6.500,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -644 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), Ιχνϊ) 1/7/2010 - 5/7/2010 (Π/Κ, ποσού 15....,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -644 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), Ιχνΐί) 19/7/2010 - 19/8/2010 (Π/Κ, ποσού 16....,00
€, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -644 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), Ixviii) 19/8/2010 - 27/9/2010 (Π/Κ, ποσού 16.287,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -644 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), Ιχίχ) 27/9/2010 - 3/11/2010 (Π/Κ, ποσού 19.388,50 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -644 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), Ιχχ) 4/11/2010 - 4/1/2011 (Π/Κ, ποσού 19.544,00 €,
με χρεούμενο και πιστούμενο τον -644 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), Ιχχί) 5/1/2011 - 5/4/2011 (Π/Κ, ποσού 19.830,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -644 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), Ixxii) 4/4/2011 - 4/4/2012 (Π/Κ, ποσού 20.227,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -644 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό) και Ixxiii) 1 /9/2010 - 3/9/2012 (Π/Κ, ποσού 3.000,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -519 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό).
Με τον τρόπο αυτό παραπλανούσε τον πελάτη ως προς την τύχη των χρημάτων που στην πραγματικότητα είχε ήδη υπεξαιρέσει ή υπεξαιρούσε αμέσως στη συνέχεια. Παράλληλα με τις παράνομες αναλήψεις της, απέδωσε η ίδια στον πελάτη το ποσό των 41.683,00 €, ως καταβολή τόκων για τις Π/Κ που δήθεν διατηρούσε ο πελάτης στην Τράπεζα ή ως επιστροφή κεφαλαίου, προκειμένου η δράση της να μη γίνει αντιληπτή από αυτόν. Αυτό το ποσό θα πρέπει να συμψηφιστεί με το υπεξαιρεθέν, με αποτέλεσμα το τελικό ποσό της υπεξαίρεσης να ανέλθει σε (294.850 - 41.683,00 =) 253.167 Ευρώ. Η πολιτικώς ενάγουσα αποκατέστησε την τάξη των λογαριασμών του πελάτη, δημιουργώντας η ίδια στις 8.6.2011, από δικά της διαθέσιμα κεφάλαια (με χρέωση ειδικού, εσωτερικού λογαριασμού της Τράπεζας), δύο προθεσμιακές καταθέσεις στο όνομα του πελάτη: Α) Υπ' αριθμ. ..., ποσού 30.744,85 Ευρώ, με ημερομηνία έναρξης (αναδρομικά) 4.3.2011 και λήξης 5.9.2011 και Β) Υπ' αριθμ. ...13689, ποσού 221.120,77 Ευρώ, με ημερομηνία έναρξης (αναδρομικά) 5.5.2011 και λήξης 17.1.2012.
12) Αναφορικά με την πελάτισσα του Υποκαταστήματος Μ. Α. (...):
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΑΞΗ ΠΟΙΟ 11/3/2011 Άνοιγμα κρυφού λογαριασμού, με αριθμό ...- 052163..., με δικαιούχο την Μ. Α..
11/3/2001 Μεταφορά ποσού 142.000,00 Ευρώ στον κρυφό λογαριασμό από τον υπ' αριθ. ...-049970... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
142.000,00 22/3/2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -9.500,00 29/3/2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -13.500,00 30/3/2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -9.500,00 1/4/2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -8.000,00 8/4/2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -9.800,00 14/4/2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -9.800,00 20/4/2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -9.600,00 21/4/2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -9000,00 29/4/2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -36.000,00
3/5/2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -9.850,00
12/5/2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -9.400,00 Δηλαδή από τους λογαριασμούς και τα διαθέσιμα που υπήρχαν κατατεθειμένα στην Τράπεζα στο όνομα και για λογαριασμό του παραπάνω πελάτη, αυτή, κατά το διάστημα από 11/3/2011 - 12/5/2011 ιδιοποιήθηκε παράνομα με αναλήψεις διάφορων ποσών, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στον ως άνω πίνακα το ποσό των 133.950,00 Ευρώ, πετυχαίνοντας αρχικά τη μεταφορά του ποσού των 142.000,00 Ευρώ, στις 11 /3/2011, από τον ... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, προς τον κρυφό λογαριασμό που είχε δημιουργήσει με δικαιούχο τον συγκεκριμένο πελάτη και στη συνέχεια ανέλαβε τμηματικά από τον κρυφό λογαριασμό και ιδιοποιήθηκε παράνομα τα ποσά που περιγράφονται αναλυτικά στον ανωτέρω πίνακα στις ως άνω ημεροχρονολογίες. Καθ' όλο το διάστημα από τις 11/3/2011 που για πρώτη φορά μετέφερε χρήματα στον κρυφό λογαριασμό, μέχρι την αποκάλυψη της υπεξαίρεσης δημιούργησε μία πλαστή Π/Κ, δήθεν από το γνωστό στον πελάτη ... λογαριασμό για το ποσό που αυτή υπεξαίρεσε με τη μεταφορά του στον κρυφό λογαριασμό. Συγκεκριμένα, παρέδωσε στον έλεγχο της Τράπεζας μετά από σχετικές ερωτήσεις ένα έγγραφο με τίτλο "Απόδειξη Π/Κ", εξωτερικά όμοιο με το έντυπο που χρησιμοποιείται από την Τράπεζα για τις Π/Κ, στο οποίο αναγράφονταν τα ακόλουθα: Κεφάλαιο 142.000,00 €, ημερομηνία έναρξης 11/3/2011 και ημερομηνία λήξης 12/9/2011, με χρεούμενο και πιστούμενο τον ... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, καθώς και ένα έγγραφο Π/Κ με τα ίδια ως άνω στοιχεία. Με τον τρόπο αυτό ήθελε να παραπλανήσει τον πελάτη ως προ της τύχη των χρημάτων που αυτή στην πραγματικότητα υπεξαίρεσε στη συνέχεια της ίδιας ημέρας. Επομένως, το τελικό ποσό της υπεξαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 133.950,00 Ευρώ. Η υπεξαίρεση στρέφεται κατά της πολιτικώς ενάγουσας Τράπεζας Πειραιώς, η οποία ήταν κυρία των υπεξαιρεθέντων χρημάτων και η οποία αποκατέστησε την τάξη των λογαριασμών του πελάτη, δημιουργώντας η ίδια στις 31.5.2011, από δικά της διαθέσιμα κεφάλαια (με χρέωση ειδικού, εσωτερικού λογαριασμού της Τράπεζας), την υπ' αριθμόν ... προθεσμιακή κατάθεση στο όνομα του πελάτη, ποσού 142.000,00 Ευρώ, με ημερομηνία έναρξης (αναδρομικά) 11.3.2011 και λήξης 12.9.2011.
13) Αναφορικά με τον πελάτη του Υποκαταστήματος Ν. Σ. (...):
Αρχικά μετέφερε το ποσό των 50.000,00 Ευρώ, στις 30/7/2007, από τον γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, με αριθμό ...-033181-... στον κρυφό λογαριασμό, με αριθμό ...-030773-..., που άνοιξε την ίδια ημέρα, με φερόμενους δικαιούχους τον Ν. Σ. και τον Δ. Λ. (επί του οποίου η ίδια είχε την απόλυτη κυριαρχική εξουσία) και στη συνέχεια στις 31/7/2007 ανέλαβε αυτό το ποσό από τον κρυφό λογαριασμό και ιδιοποιήθηκε παράνομα τα χρήματα. Καθ' όλο το διάστημα από τις 30/7/2007 που μετέφερε τα χρήματα στον κρυφό λογαριασμό, μέχρι την αποκάλυψη της υπεξαίρεσής της, δημιούργησε 4 συνεχόμενες πλαστές Π/Κ, δήθεν από τους γνωστούς στον πελάτη λογαριασμούς (όπου, όμως, δεν αποτυπώνονται οι αντίστοιχες κινήσεις), για το ποσό που αυτή υπεξαίρεσε με τη μεταφορά του στον κρυφό λογαριασμό. Δηλαδή, έβαζε το φερόμενο ως δικαιούχο της αντίστοιχης αίτησης Π/Κ να υπογράψει ή υπέγραφε μόνο αυτή έγγραφα με κείμενο όμοιο εκείνου που αναγράφεται σε Π/Κ της Τράπεζας, εν τούτοις, τα έγγραφα αυτά δεν ήταν τα επίσημα έντυπα που χρησιμοποιούνται από την Τράπεζα και οι αντίστοιχες Π/Κ (με τις αναγραφόμενες επ' αυτών αριθμήσεις) δεν ήταν καταχωρημένες στα βιβλία της Τράπεζας. Μάλιστα, υποσχόταν στον πελάτη μεγαλύτερο επιτόκιο από αυτό που δίνει κανονικά η Τράπεζα επισυνάπτοντας στις προαναφερθείσες Π/Κ έγγραφα σε μορφή πίνακα με τα ίδια στοιχεία με Π/Κ με διαφορετικό, ωστόσο, επιτόκιο ή και με διαφορετική ημερομηνία έναρξης ή λήξης. Σημειωτέο, πως η Τράπεζα ούτε έχει ούτε εκδίδει επισυναπτόμενα έγγραφα για τις Π/Κ. Συνολικά δημιούργησε 4 πλαστές Π/Κ για τις περιόδους:
ί) 30/7/2007 - 30/7/2008 (ποσού 50.000,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον υπ' αριθμ. ...-033181-... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), ίϊ) 31/7/2008 - 31/7/2009 (ποσού 50.000,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον υπ' αριθμ. ...-037919-... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό), ίϊί) 31/7/2009 - 29/7/2010 (ποσού 54.221,00 €, με χρεούμενο και και πιστούμενο τον υπ' αριθμ. ...-037919-... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό) και ίν) από 29/7/2010- 29/7/2011 (ποσού 58.724,00 €, με χρεούμενο και πιστούμενο τον υπ' αριθμ. ...-037919-... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό).
Από το συνολικό υπεξαιρεθέν ποσό των 50.000,00 Ευρώ, θα πρέπει να αφαιρεθεί ποσό των 3.070,00 Ευρώ, το οποίο αυτή κατέθεσε στις 31 /7/2008 στον -... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό ως απόδοση τόκων της πρώτης πλαστής Π/Κ, με αποτέλεσμα το τελικό ποσό της υπεξαίρεσης να ανέλθει σε (50.000,00 - 3.070,00 =) 46.930,0 Ευρώ. Η υπεξαίρεση στρέφεται κατά της πολιτικώς ενάγουσας, η οποία ήταν κυρία των υπεξαιρεθέντων χρημάτων και η οποία αποκατέστησε την τάξη των λογαριασμών του πελάτη, δημιουργώντας η ίδια στις 30.6.2011, από δικά της διαθέσιμα κεφάλαια (με χρέωση ειδικού, εσωτερικού λογαριασμού της Τράπεζας), την υπ' αριθμ. 11838191 προθεσμιακή κατάθεση στο όνομα του πελάτη, ποσού 53.292,41 Ευρώ, με ημερομηνία έναρξης (αναδρομικά) 27.9.2010 και λήξης 29.7.2011.
14) Αναφορικά με τον πελάτη του Υποκαταστήματος Π. Γ. (CRS ...):
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΑΞΗ ΠΟΙΟ 16/12/2002 Άνοιγμα κρυφού λογαριασμού με αριθμό ...-016819- 146, με δικαιούχο τον Π. Γ..
16/12/2002 Εν αγνοία του πελάτη πώληση και ρευστοποίηση στον ((κρυφό" λογαριασμό μέρους Α/Κ.
7.000,00 16/12/2002 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -7.000,00 18/12/2002 Εν αγνοία του πελάτη πώληση και ρευστοποίηση στον κρυφό λογαριασμό μέρους Α/Κ.
4.015,85 18/12/2002 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -4.000,00 20/5/2003 Κατάθεση ποσού 574,00 € στον -782 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό ως απόδοση τόκων και επιστροφή κεφαλαίου.
574,00 19/11/2003 Ανάληψη ποσού 1.355,00 € από τον -782 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
-1.355,00 4/4/2005 Μεταφορά ποσού 15.000,00 € στον κρυφό από τον -782 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
15.000,00 4/4/2005 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -4.000,00 12/4/2005 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -7.000,00 13/4/2005 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -4.000,00 30/6/2005 Κατάθεση ποσού 115,00 € στον -782 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, ως απόδοση τόκων για πλαστή Αίτηση Συμμετοχής Α/Κ.
115,00 112/2007 Μεταφορά ποσού 24.190,00 € στον κρυφό από τον -782 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
24.190,00 15/2/2007 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -21.000,00 23/2/2007 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -3.150,00 10/4/2008 Μεταφορά ποσού 27.550,00 € στον κρυφό από τον -782 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
27.550,00 17/4/2008 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -13.550,00 23/4/2008 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -12.000,00 2/5/2008 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -2.000,00 5/5/2009 Ανάληψη ποσού 4.725,00 € από τον -782 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
-4.725,00 12/5/2011 Κατάθεση ποσού 1.200,00 € στο γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, με αριθμό ...-041456-..., ως απόδοση τόκων πλαστής Π/Κ.
1.200,00 Δηλαδή από τους λογαριασμούς και τα διαθέσιμα που υπήρχαν κατατεθειμένα στην Τράπεζα στο όνομα και για λογαριασμό του παραπάνω πελάτη, αυτή στο διάστημα από 16/12/2002 - 5/5/2009 ιδιοποιήθηκε παράνομα με τμηματικές αναλήψεις διάφορων ποσών, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στον ως άνω πίνακα το ποσό των 83.780,00 Ευρώ, πετυχαίνοντας αρχικά είτε τη ρευστοποίηση Α/Κ (σε δύο μέρη) ποσού 10.999,99 €, που είχε αγοραστεί από τον -782 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό και την κατάθεση του ποσού τους στον κρυφό λογαριασμό, είτε τη μεταφορά διάφορων χρηματικών ποσών από το γνωστό στον πελάτη λογαριασμό στον κρυφό λογαριασμό (επί του οποίου η ίδια είχε απόλυτη κυριαρχική εξουσία) είτε και με απευθείας ανάληψη από το γνωστό στον πελάτη λογαριασμό και στη συνέχεια αναλαμβάνοντας τμηματικά από τον κρυφό λογαριασμό και ιδιοποιούμενη παράνομα τα ποσά που περιγράφονται αναλυτικά στον ανωτέρω πίνακα. Καθ' όλο το διάστημα από τις 16/12/2002 που για πρώτη φορά πέτυχε τη ρευστοποίηση στον κρυφό λογαριασμό μέρους της Α/Κ που είχε αγοραστεί από τον -782 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, δημιουργούσε πλαστές Αιτήσεις Συμμετοχής Α/Κ και Π/Κ, δήθεν από τους γνωστούς στον πελάτη λογαριασμούς (όπου, όμως, δεν αποτυπώνονται οι αντίστοιχες κινήσεις), για τα ποσά που αυτή κατά καιρούς υπεξαιρούσε. Δηλαδή, υπέγραφε έγγραφα με κείμενο όμοιο εκείνου που αναγράφεται σε τίτλους Α/Κ και Π/Κ της Τράπεζας, εν τούτοις, τα έγγραφα αυτά δεν ήταν τα επίσημα έντυπα που χρησιμοποιούνται από την Τράπεζα και οι αντίστοιχες Αιτήσεις Συμμετοχής Α/Κ και Π/Κ δεν ήταν καταχωρημένες στα βιβλία της Τράπεζας ή ήταν καταχωρημένες με φερόμενο δικαιούχο τον συγκεκριμένο πελάτη, οι οποίες, όμως, ακυρώθηκαν αυθημερόν από αυτή. Μάλιστα, υποσχόταν στον πελάτη μεγαλύτερο επιτόκιο από αυτό που δίνει κανονικά η Τράπεζα επισυνάπτοντας στις προαναφερθείσες Αιτήσεις Α/Κ και Π/Κ και έγγραφα σε μορφή πίνακα με τα ίδια στοιχεία με τις Αιτήσεις Α/Κ και Π/Κ με διαφορετικό, ωστόσο, επιτόκιο ή και ημερομηνία λήξης, ενώ η πολιτικώς ενάγουσα ούτε έχει ούτε εκδίδει επισυναπτόμενα έγγραφα ούτε για τα Α/Κ ούτε για τις Π/Κ. Συνολικά δημιούργησε 8 πλαστές Αιτήσεις Συμμετοχής Α/Κ και 6 πλαστές Π/Κ με χρεούμενο και πιστούμενο κάθε φορά γνωστό στον πελάτη λογαριασμό για τις περιόδους: ϊ) 14/2/2003 - 20/5/2003, Α/Κ, ποσού 11.000,00 €, ϊί) 20/5/2003 - 20/11 /2003, Α/Κ, ποσού 10.500,00 €, ίίί) 19/11/2003 - 17/6/2004, Α/Κ, ποσού 12.000,00 €, ίν) 17/6/2004 - 31/1/2005, Α/Κ, ποσού 12.184,00 €, ν) 31/1/2005 - 1/2/2006, Α/Κ, ποσού 10.000,00 €, νί) 4/4/2005 - 1/7/2005, Α/Κ, ποσού 15.000,00 €, vii) 1/7/2005 - 1/2/2006, Α/Κ, ποσού 15.000,00 €, νΐΐί) 1/2/2006- 1/2/2007, Α/Κ, ποσού 25.000,00 €, ϊχ) 1/2/2007-1/4/2008, Π/Κ, ποσού 50.000,00
€, χ) 1/4/2008 - 4/5/2009, Π/Κ, ποσού 52.450,00 €, χί) 10/4/2008 -4/5/2009, Π/Κ, ποσού 27.550,00 €, χϊϊ) 4/5/2009 - 4/5/2010, Π/Κ, ποσού 90.000,00 €, xiii) 4/5/2010 - 4/5/2011, Π/Κ, ποσού 95.340,00 € και χίν) 4/5/2011 - 4/5/2012, Π/Κ, ποσού 100.000,00 €. Με τον τρόπο αυτό παραπλανούσε τον πελάτη ως προ της τύχη των χρημάτων που στην πραγματικότητα είχε ήδη υπεξαιρέσει ή υπεξαιρούσε αμέσως στη συνέχεια. Παράλληλα με τις παράνομες αναλήψεις της, απέδωσε η ίδια στον πελάτη το ποσό των 1.889,00 €, ως καταβολή τόκων ή ως επιστροφή κεφαλαίου για τις Π/Κ που αυτή του παρουσίαζε ότι δήθεν διατηρούσε στην Τράπεζα, προκειμένου η δράση της να μη γίνει αντιληπτή από αυτόν. Αυτό το ποσό θα πρέπει να συμψηφιστεί με το υπεξαιρεθέν, με αποτέλεσμα το τελικό ποσό της υπεξαίρεσης να ανέλθει σε (83.780,00 - 1.889,00 =) 81.891,00 Ευρώ. Η πολιτικώς ενάγουσα αποκατέστησε την τάξη των λογαριασμών του πελάτη, δημιουργώντας στις 11.7.2011, από δικά της διαθέσιμα κεφάλαια (με χρέωση ειδικού, εσωτερικού λογαριασμού της Τράπεζας), την υπ' αριθμ. 11892827 προθεσμιακή κατάθεση στο όνομα του πελάτη, ποσού 94.601,55 Ευρώ, με ημερομηνία έναρξης (αναδρομικά) 4.5.2011 και λήξης 4.5.2012.
15) Αναφορικά με την πελάτισσα Π. Α. (...):
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΑΞΗ ΠΟΣΟ 1 /3/2005 Άνοιγμα "κρυφού" λογαριασμού, με αριθμό ...- 022584-..., με δικαιούχους τους Μ. Χ., Μ. Β., Μ. Σ., Μ. Φ. - Ι. και Π. Α..
1 /3/2005 Προεξόφληση Π/Κ (...) και πίστωση του ποσού της στον κρυφό λογαριασμό.
70.000,00 1 /3/2005 Πίστωση τόκων από προεξόφληση Π/Κ (...) στον κρυφό λογαριασμό.
1.686,80 1/3/2005 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -55.000,00 2/3/2005 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -15.000,00 7/3/2005 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -900,00 11/3/2005 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -490,00 18/3/2005 Μεταφορά στον κρυφό λογαριασμό από τον γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, με αριθμό ...-01...4-....
10.000,00 18/3/2005 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -6.000,00 23/3/2005 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -1.300,00 24/3/2005 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -500,00 30/3/2005 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -2.200,00 20/12/2006 Κατάθεση ποσού 40.000,00 € στον γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, με αριθμό ...-01...4-..., ως "πρόωρη εξόφληση" πλαστής Αίτησης Συμμετοχής Α/Κ.
40.000,00 27/8/2007 Κατάθεση ποσού 18.000,00 € στον γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, με αριθμό ...-033070-..., ως ((πρόωρη εξόφληση" πλαστής Αίτησης Συμμετοχής Α/Κ.
18.000,00 2/10/2007 Μεταφορά ποσού 18.000,00 € στον κρυφό λογαριασμό από τον -384 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
18.000,00 2/10/2007 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -18.000,00 14/5/2010 Κατάθεση ποσού 15.000,00 € στον γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, με αριθμό ...-023873-..., ως "πρόωρη ανάληψη" - επιστροφή κεφαλαίου.
15.000,00 Δηλαδή από τους λογαριασμούς και τα διαθέσιμα που υπήρχαν κατατεθειμένα στην Τράπεζα στο όνομα και για λογαριασμό του παραπάνω πελάτη, αυτή στο διάστημα από 1/3/2005 - 2/10/2007 ιδιοποιήθηκε παράνομα με τμηματικές αναλήψεις διάφορων ποσών, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στον ως άνω πίνακα το ποσό των 99.390,00 Ευρώ, πετυχαίνοντας αρχικά την πίστωση κεφαλαίου στον κρυφό λογαριασμό από προεξόφληση Π/Κ ποσού 70.000,00 Ευρώ, καθώς και τη μεταφορά ποσών 10.000,00 και 18.000,00 Ευρώ από το γνωστό στον πελάτη λογαριασμό στον κρυφό λογαριασμό (επί του οποίου η ίδια είχε απόλυτη κυριαρχική εξουσία) και στη συνέχεια αναλαμβάνοντας τμηματικά από τον κρυφό λογαριασμό και ιδιοποιούμενη παράνομα τα ποσά που περιγράφονται αναλυτικά στον ανωτέρω πίνακα. Καθ' όλο το διάστημα από τις 1/3/2005 που για πρώτη φορά πέτυχε την προεξόφληση προθεσμιακής κατάθεσης στον κρυφό λογαριασμό, μέχρι την αποκάλυψη της υπεξαίρεσής της αυτή δημιουργούσε πλαστές Αιτήσεις Συμμετοχής Α/Κ και Π/Κ, δήθεν από τους γνωστούς στον πελάτη λογαριασμούς (όπου, όμως, δεν αποτυπώνονται οι αντίστοιχες κινήσεις), για τα ποσά που αυτή κατά καιρούς υπεξαιρούσε. Δηλαδή, υπέγραφες έγγραφα με κείμενο όμοιο εκείνου που αναγράφεται σε τίτλους Α/Κ και Π/Κ της Τράπεζας, εν τούτοις, τα έγγραφα αυτά δεν ήταν τα επίσημα έντυπα που χρησιμοποιούνται από την Τράπεζα και οι αντίστοιχες Αιτήσεις Συμμετοχής Α/Κ και Π/Κ δεν ήταν καταχωρημένες στα βιβλία της Τράπεζας ή ήταν καταχωρημένες με φερόμενο δικαιούχο τον συγκεκριμένο πελάτη, οι οποίες, όμως, ακυρώνονταν αυθημερόν από αυτήν. Μάλιστα, υποσχόταν στον πελάτη μεγαλύτερο επιτόκιο από αυτό που δίνει κανονικά η Τράπεζα επισυνάπτοντας στις προαναφερθείσες Αιτήσεις Α/Κ και Π/Κ και έγγραφα σε μορφή πίνακα με τα ίδια στοιχεία με τις Αιτήσεις Α/Κ και Π/Κ με διαφορετικό, ωστόσο, επιτόκιο ή και ημερομηνία λήξης. Σημειωτέον, πως η Τράπεζα ούτε έχει ούτε εκδίδει επισυναπτόμενα έγγραφα ούτε για τα Α/Κ ούτε για τις Π/Κ. Δημιούργησε συνολικά 6 συνεχόμενες πλαστές Αιτήσεις Συμμετοχής Α/Κ και στη συνέχεια 5 συνεχόμενες πλαστές Π/Κ με χρεούμενο και πιστούμενο κάθε φορά γνωστό στον πελάτη λογαριασμό για τις περιόδους: ί…..€ και χί) 28/1/2011 - 30/1/2012, Π/Κ, ποσού 40.280,00 €. Με τον τρόπο αυτό παραπλανούσε τον πελάτη ως προ της τύχη των χρημάτων στην πραγματικότητα είχε ήδη υπεξαιρέσει ή υπεξαιρούσε αμέσως στη συνέχεια. Παράλληλα με τις παράνομες αναλήψεις της, απέδωσε στον πελάτη το ποσό των 73.000,00 € με κατάθεση σε γνωστό στον πελάτη λογαριασμό Ευρώ, (ως επιστροφή κεφαλαίου των υποτιθέμενων Α/Κ που διατηρούσε ο εν λόγω πελάτης στην Τράπεζα) προκειμένου η δράση της να μη γίνει αντιληπτή από αυτόν. Αυτό το ποσό θα πρέπει να συμψηφιστεί με το υπεξαιρεθέν, με αποτέλεσμα το τελικό ποσό της υπεξαίρεσης να ανέλθεί σε (99.390,00 - 73.000,00 =) 26.390,00 Ευρώ. Η υπεξαίρεση στρέφεται κατά της πολιτικώς ενάγουσας, η οποία ήταν κυρία των υπεξαιρεθέντων χρημάτων και η οποία αποκατέστησε την τάξη των λογαριασμών του πελάτη, δημιουργώντας η ίδια στις11.8.2011,
από δικά της διαθέσιμα κεφάλαια (με χρέωση ειδικού, εσωτερικού λογαριασμού της Τράπεζας), την υπ' αριθμ. ...397 προθεσμιακή κατάθεση στο όνομα του πελάτη, ποσού 35.518,91 Ευρώ, με ημερομηνία έναρξης (αναδρομικά) 28.1.2011 και λήξης 30.1.2012.
16) Αναφορικά με την πελάτισσα Π. Ν. (...): Αρχικώς πέτυχε τη μεταφορά ποσού 19.600,00 Ευρώ, στις 9/12/2010, από τον γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, με αριθμό ...-039733-... στον κρυφό λογαριασμό, με αριθμό ...-050847-... που άνοιξε την ίδια ημέρα και στη συνέχεια ανέλαβε παράνομα από τον κρυφό λογαριασμό στις 9/12/2010 το ποσό των 9.600,00 Ευρώ και στις 10/12/2010 το ποσό των 9.700,00 Ευρώ. Από τις 9/12/2010 που πέτυχε τη μεταφορά του ποσού των 19.600,00 Ευρώ μέχρι την αποκάλυψη της υπεξαίρεσής της, δημιούργησε ένα πλαστό έγγραφο, με τίτλο "Απόδειξη Π/Κ", εξωτερικά όμοιο με το αντίστοιχο έντυπο που χρησιμοποιεί η Τράπεζα το οποίο ανέφερε τα εξής στοιχεία: κεφάλαιο 19.600,00 €, ημερομηνία έναρξης 9/12/2010, ημερομηνία λήξης 9/12/2011, επιτόκιο 1,22% και συνολικό ποσό καταβολής 19.818,20 € (φερόμενος ως χρεούμενος και πιστούμενος λογαριασμός ήταν ο γνωστός στον πελάτη λογαριασμός, με αριθμό ...-039733-...). Σημειωτέον, πως η εν λόγω Π/Κ δεν υφίσταται στα βιβλία της Τράπεζας. Με τον τρόπο αυτό ήθελε να παραπλανήσει τον πελάτη ως προ της τύχη των χρημάτων που αυτή στην πραγματικότητα υπεξαίρεσε αμέσως στη συνέχεια. Με τον τρόπο αυτό υπεξαίρεσε το ποσό των 19.300 ευρώ, από τη πολιτικώς ενάγουσα Τράπεζα Πειραιώς, η οποία ήταν κυρία των υπεξαιρεθέντων χρημάτων και η οποία αποκατέστησε την τάξη των λογαριασμών του πελάτη, δημιουργώντας η ίδια στις 31.5.2011,
από δικά της διαθέσιμα κεφάλαια (με χρέωση ειδικού, εσωτερικού λογαριασμού της Τράπεζας), την υπ' αριθμ. ...4402 προθεσμιακή κατάθεση στο όνομα του πελάτη, ποσού 19.600,00 Ευρώ, με ημερομηνία έναρξης (αναδρομικά) 9.12.2010 και λήξης 9.12.2011.
17) Αναφορικά με την πελάτισσα Σ. Σ. (...):
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΑΞΗ ΠΟΣΟ 17/9/2003 Ανοιγμα κρυφού λογαριασμού αριθμ. ...-018615-..., με δικαιούχους τη Σ. Σ., το Σ. Μ. και Σ. Κ..
17/9/2003 Πώληση και ρευστοποίηση στον "κρυφά" λογαριασμό μέρους χρεογράφων τα οποία είχαν αγοραστεί στις 18/3/2003 από το γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, με αριθμό ...-001228...
4.048,79 17/9/2003 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -4.040,00 23/9/2003 Πώληση και ρευστοποίηση στον κρυφό λογαριασμό μέρους χρεογράφων τα οποία είχαν αγοραστεί στις 18/3/2003 στον -401 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
3.036,46 23/9/2003 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -3.045,00 30/9/2003 Πώληση και ρευστοποίηση στον κρυφό λογαριασμό μέρους χρεογράφων τα οποία είχαν αγοραστεί στις 18/3/2003 από τον -401 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
3.037,92 30/9/2003 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -3.035,00 8/10/2003 Πώληση και ρευστοποίηση στον κρυφό λογαριασμό μέρους χρεογράφων τα οποία είχαν αγοραστεί στις 18/3/2003 από τον -401 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό 3.039,59 8/10/2003 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -3.040,00 16/10/2003 Πώληση και ρευστοποίηση στον κρυφό λογαριασμό μέρους χρεογράφων τα οποία είχαν αγοραστεί στις 18/3/2003 από τον -401 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό 4.055,02 16/10/2003 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -4.050,00 Δηλαδή από τους λογαριασμούς και τα διαθέσιμα που υπήρχαν κατατεθειμένα στην Τράπεζα στο όνομα της παραπάνω πελάτισσας αυτή (κατηγορούμενη) ιδιοποιήθηκε παράνομα στο χρονικό διάστημα 17/9/2003 - 16/10/2003, με τμηματικές αναλήψεις διαφόρων χρηματικών ποσών, που περιγράφονται αναλυτικά στον παραπάνω πίνακα, το συνολικό ποσό των 17.210 Ευρώ, αφού πρώτα πέτυχε την τμηματική πώληση των χρεογράφων, τα οποία είχε αγοράσει η πελάτισσα της Τράπεζας (στις 18/3/2003), και τη ρευστοποίησή τους στον κρυφό λογαριασμό και στη συνέχεια ιδιοποιήθηκε τμηματικά τα ανωτέρω χρηματικά ποσά στις ως άνω ημεροχρονολογίες. Από τις 18/3/2003 (ημερομηνία αγοράς των αμοιβαίων κεφαλαίων από τον -401 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, αγορά που υφίσταται στα βιβλία της Τράπεζας) μέχρι και την αποκάλυψη της υπεξαίρεσής της, δημιουργούσε πλαστές Αιτήσεις Συμμετοχής Α/Κ και Π/Κ, δήθεν από τον -401 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό (όπου, όμως, δεν αποτυπώνονται οι αντίστοιχες κινήσεις), για τα ποσά που υπεξαιρούσε. Δηλαδή, υπέγραφε έγγραφα με κείμενο όμοιο εκείνου που αναγράφεται σε τίτλους Α/Κ και Π/Κ της Τράπεζας, εν τούτοις, τα έγγραφα αυτά δεν ήταν τα επίσημα έντυπα που χρησιμοποιούνται από την Τράπεζα και οι αντίστοιχες Αιτήσεις Συμμετοχής Α/Κ και Π/Κ δεν ήταν καταχωρημένες στα βιβλία της Τράπεζας ή ήταν καταχωρημένες με φερόμενο δικαιούχο τον συγκεκριμένο πελάτη, ακυρώνονταν, όμως, αυθημερόν από την ίδια (κατηγορουμένη). Μάλιστα, υποσχόταν στην πελάτισσα μεγαλύτερο επιτόκιο από αυτό που δίνει κανονικά η Τράπεζα επισυνάπτοντας στις προαναφερθείσες Αιτήσεις Α/Κ και Π/Κ και έγγραφα σε μορφή πίνακα με τα ίδια στοιχεία με τις Αιτήσεις Α/Κ και Π/Κ με διαφορετικό, ωστόσο, επιτόκιο ή και ημερομηνία λήξης. Σημειωτέον, πως η Τράπεζα ούτε έχει ούτε εκδίδει επισυναπτόμενα έγγραφα ούτε για τα Α/Κ ούτε για τις Π/Κ. Συνολικά δημιούργησες 5 συνεχόμενες πλαστές Αιτήσεις Συμμετοχής Α/Κ και 5 συνεχόμενες πλαστές Π/Κ για τις περιόδους: ϊ) ….. Με τον τρόπο αυτό παραπλανούσε τον πελάτη ως προ της τύχη των χρημάτων που στην πραγματικότητα είχε ήδη υπεξαιρέσει ή υπεξαιρούσε αμέσως στη συνέχεια. Παράλληλα με τις παράνομες αναλήψεις της, απέδωσε η ίδια στην πελάτισσα το ποσό των 13....,00 Ευρώ, (ως επιστροφή κεφαλαίου των υποτιθέμενων Π/Κ που διατηρούσε αυτή στην Τράπεζα και για τα οποία εκδόθηκαν δύο τραπεζικές επιταγές σε διαταγή του πελάτη, η πρώτη ποσού 6.600,00 € και η δεύτερη 7....,00 €, τις οποίες πλήρωσε με δικά σου χρήματα και αντίγραφα των οποίων βρέθηκαν στο γραφείο σου, προκειμένου η δράση της να μη γίνει αντιληπτή. Αυτό το ποσό θα πρέπει να συμψηφιστεί με τα υπεξαιρεθέντα, με αποτέλεσμα το τελικό ποσό της υπεξαίρεσης να ανέλθει σε (17.210,00 - 13....,00 =) 4.093,00 Ευρώ, ποσό το οποίο κατέβαλε η πολιτικώς ενάγουσα στην πελάτισσα, δημιουργώντας η ίδια στις 20.6.2011, από δικά της διαθέσιμα κεφάλαια (με χρέωση ειδικού, εσωτερικού λογαριασμού της Τράπεζας), την υπ' αριθμ. ...68291 προθεσμιακή κατάθεση στο όνομα του πελάτη, ποσού 6.768,14 Ευρώ, με ημερομηνία έναρξης (αναδρομικά) 26.1.2011 και λήξης 26.1.2012.
18) Αναφορικά με τον πελάτη του Υποκαταστήματος Σ. Μ. (...): Στις 7/2/2008 μετέφερε το ποσό των 23.641,79 Ευρώ από τον γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, με αριθμό ...-033310-..., στον λογαριασμό του αδερφού του πελάτη Χ. Σ., με αριθμό ...-019460-.... Στη συνέχεια, στις 7/7/2008 μετέφερε το ποσό των 7.000,00 Ευρώ από το γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, με αριθμό ...-037491-... στο λογαριασμό του αδερφού του πελάτη Χ. Σ., αριθμό ...-037578-..., ποσό το οποίο κατέθεσες τελικά στις 15/6/2010 στον -... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό ως επιστροφή κεφαλαίου. Οι συγκεκριμένες μεταφορές έγιναν για να καλυφθούν ποσά που είχε προηγουμένως υπεξαιρέσει από τους λογαριασμούς του Χ. Σ., οι οποίοι με τον τρόπο αυτό εμφανίζονται τακτοποιημένοι, ενώ το έλλειμμα εμφανίζεται στους λογαριασμούς του Μ. Σ. με τις μεταφορές χρημάτων. Από τις 7/2/2008 που για πρώτη φορά πέτυχε τη μεταφορά κεφαλαίου στο λογαριασμό του αδερφού του πελάτη (φυσικά χωρίς να το γνωρίζει κανένας από τους δύο) μέχρι την αποκάλυψη της υπεξαίρεσής της, δημιουργούσε πλαστές Π/Κ (όπου, όμως, δεν αποτυπώνονται οι αντίστοιχες κινήσεις), για τα ποσά που υπεξαιρούσε. Δηλαδή, υπέγραφε έγγραφα με κείμενο όμοιο εκείνου που αναγράφεται σε τίτλους Π/Κ της Τράπεζας, εν τούτοις, τα έγγραφα αυτά δεν ήταν τα επίσημα έντυπα που χρησιμοποιούνται από την Τράπεζα και οι αντίστοιχες Π/Κ δεν ήταν καταχωρημένες στα βιβλία της Τράπεζας. Μάλιστα, υποσχόταν στον πελάτη μεγαλύτερο επιτόκιο από αυτό που δίνει κανονικά η Τράπεζα επισυνάπτοντας στις προαναφερθείσες Π/Κ και έγγραφα σε μορφή πίνακα με τα ίδια στοιχεία με τις Π/Κ με διαφορετικό, ωστόσο, επιτόκιο ή και ημερομηνία λήξης, ενώ η πολιτικώς ενάγουσα ούτε έχει ούτε εκδίδει επισυναπτόμενα έγγραφα για τις Π/Κ. Συνολικά δημιούργησε 5 πλαστές Π/Κ με χρεούμενο και πιστούμενο κάθε φορά γνωστό στον πελάτη λογαριασμό (τα έγγραφα των οποίων παρέδωσε στους ελεγκτές μετά από σχετικές ερωτήσεις) για τις περιόδους: ί) …). Με τον τρόπο αυτό παραπλανούσε τον πελάτη ως προ της τύχη των χρημάτων που αυτή στην πραγματικότητα είχε ήδη υπεξαιρέσει ή υπεξαιρούσε αμέσως στη συνέχεια. Τελικά υπεξαίρεσε τελικά (αφαιρουμένου του ποσού των 7.000,00 Ευρώ που επέστρεψε στον πελάτη στις 15.6.2010) το ποσό των 23.641,79 Ευρώ. Η υπεξαίρεση στρέφεται κατά της πολιτικώς ενάγουσας, η οποία ήταν κυρία των υπεξαιρεθέντων χρημάτων και η οποία αποκατέστησε την τάξη των λογαριασμών του πελάτη πιστώνοντας στις 29.6.2011 (με valeur 1.6.2011) τον υπ' αριθμ. ...-037491-... λογαριασμό του πελάτη (με χρέωση ειδικού, εσωτερικού λογαριασμού της Τράπεζας) με το ποσό των 27.015,22 Ευρώ.
19) Αναφορικά με την πελάτισσα Τ. Α. (...):
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΑΞΗ ΠΟΣΟ 18/2/2002 Άνοιγμα "κρυφού" λογαριασμού, με αριθμό ...- 014461-...
18/2/2002 Πώληση και ρευστοποίηση στον -945 κρυφό λογαριασμό ομολόγου έκδοσης 11/1/2002, ονομαστικής αξίας 16.309,99 €, με αλλαγή λογαριασμού εναπόθεσης από τον ...-001220-... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό στον -945 κρυφό λογαριασμό.
14.004,96 18/2/2002 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -945 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -14.000,00 14/3/2002 Πώληση και ρευστοποίηση ομολόγου, έκδοσης 11/1/2002, ονομαστικής αξίας 16.309,99 €, με αλλαγή λογαριασμού εναπόθεσης από τον γνωστό στον πελάτη ...-001220-... στον κρυφό ...-014461-...
2.322,07 14/3/2002 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -945 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -2.325,00 18/10/2004 Ανάληψη ποσού 10.000,00 € από το γνωστό στον πελάτη λογαριασμό με αριθμό ...-001220-....
-10.000,00 9/9/2005 Άνοιγμα "κρυφού" λογαριασμού, με αριθμό ...- 024698-... (με δικαιούχο τη Τ. Α.).
9/9/2005 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ τον -... ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -4.000,00 13/9/2005 Ολική εξαγορά και ρευστοποίηση στον κρυφό λογαριασμό μεριδίων Α/Κ Πειραιώς Μετοχών Εσωτερικού από τον ...-001220-... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό στον -... "κρυφό)) λογαριασμό.
5.255,76 14/9/2005 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -... ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -1.250,00 Δηλαδή από τους λογαριασμούς και τα διαθέσιμα που υπήρχαν κατατεθειμένα στην Τράπεζα στο όνομα και για λογαριασμό της παραπάνω πελάτισσας, αυτή στο διάστημα από 18/2/2002 - 14/9/2005 ιδιοποιήθηκε παράνομα με τμηματικές αναλήψεις διάφορων ποσών, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στον ως άνω πίνακα το ποσό των 31.575,00 Ευρώ, πετυχαίνοντας αρχικά τη ρευστοποίηση χρεογράφων (ομολόγων και αμοιβαίων κεφαλαίων) στους δύο κρυφούς λογαριασμούς που είχε δημιουργήσει (και επί των οποίων είχε απόλυτη κυριαρχική εξουσία), καθώς και την ανάληψη ποσού 10.000,00 Ευρώ απευθείας από το γνωστό στον πελάτη λογαριασμό και στη συνέχεια αναλαμβάνοντας τμηματικά από τους "κρυφούς)) λογαριασμούς και ιδιοποιούμενη παράνομα τα ποσά που περιγράφονται αναλυτικά στον ανωτέρω πίνακα. Καθ' όλο το διάστημα από τις 18/2/2002 που για πρώτη φορά πέτυχε την πώληση ομολόγου στον κρυφό λογαριασμό, μέχρι την αποκάλυψη της υπεξαίρεσής της, δημιουργούσε πλαστές Αιτήσεις Συμμετοχής Α/Κ και Π/Κ, δήθεν από τους γνωστούς στον πελάτη λογαριασμούς (όπου, όμως, δεν αποτυπώνονται οι αντίστοιχες κινήσεις), για τα ποσά που αυτή κατά καιρούς υπεξαιρούσε. Δηλαδή, υπέγραφε έγγραφα με κείμενο όμοιο εκείνου που αναγράφεται σε τίτλους Α/Κ και Π/Κ της Τράπεζας, εν τούτοις, τα έγγραφα αυτά δεν ήταν τα επίσημα έντυπα που χρησιμοποιούνται από την Τράπεζα και οι αντίστοιχες Αιτήσεις Συμμετοχής Α/Κ και Π/Κ δεν ήταν καταχωρημένες στα βιβλία της Τράπεζας ή ήταν καταχωρημένες με φερόμενο δικαιούχο τον συγκεκριμένο πελάτη, ακυρώνονταν, όμως, αυθημερόν από αυτή. Δημιούργησε συνολικά 14 συνεχόμενες πλαστές Αιτήσεις Συμμετοχής Α/Κ και 5 συνεχόμενες πλαστές Π/Κ με χρεούμενο και πιστούμενο κάθε φορά γνωστό στον πελάτη λογαριασμό για τις περιόδους: ί) …€. Με τον τρόπο αυτό παραπλανούσε τον πελάτη οος προ την τύχη των χρημάτων που στην πραγματικότητα είχε ήδη υπεξαιρέσει ή υπεξαιρούσε αμέσως στη συνέχεια. Από τα παραπάνω συνάγεται πως το ποσό που υπεξαίρεσε ανέρχεται στα 31.575,00 Ευρώ, ποσό το οποίο η πολιτικώς ενάγουσα, η οποία ήταν κυρία των υπεξαιρεθέντων χρημάτων κατέβαλε στον πελάτη, δημιουργώντας η ίδια στις 23.6.2011, από δικά της διαθέσιμα κεφάλαια (με χρέωση ειδικού, εσωτερικού λογαριασμού της Τράπεζας), την υπ' αριθμ. ... προθεσμιακή κατάθεση στο όνομα του πελάτη, ποσού 34.625,76 Ευρώ, με ημερομηνία έναρξης (αναδρομικά) 17.2.2011 και λήξης 2.8.2011.
20) Αναφορικά με τον πελάτη του υποκαταστήματος Τ. Χ. (CRS ...) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΑΞΗ ΠΟΙΟ 28/1/2004 Άνοιγμα "κρυφού" λογαριασμού, με αριθμό ...- 019608-... και δικαιούχους τους Τ. Χ., Τ. Κ., Γ Α. και Τ. Α.
31/3/2005 Ανάληψη ποσού 50.000,00 Ευρώ από το γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, με πρόφαση την δημιουργία Αίτησης Συμμετοχής Α/Κ (που όμως δεν δημιουργήθηκε) -50.000,00 2/5/2006 Μεταφορά ποσού 40.000,00 € από τον -... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό στον κρυφό λογαριασμό.
40.000,00 2/5/2006 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -17.300,00 11/5/2006 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -17.500,00' 17/5/2006 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -5.200,00 8/6/2007 Κατάθεση ποσού 5.985,00 € στον -... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, ως καταβολή τόκων για πλαστό τίτλο Α/Κ.
5.985,00 6/6/2008 Κατάθεση ποσού 4.725,00 € στον -... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό ως καταβολή τόκων για πλαστή Π/Κ.
4.725,00 9/6/2009 Κατάθεση ποσού 5.615,00 € στον -... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό ως καταβολή τόκων για πλαστή Π/Κ.
5.615,00 Δηλαδή από τους λογαριασμούς και τα διαθέσιμα που υπήρχαν κατατεθειμένα στην Τράπεζα στο όνομα και για λογαριασμό του παραπάνω πελάτη στο διάστημα 31/3/2005 - 17/5/2006 που υπεξαίρεσε ιδιοποιούμενη παράνομα με τμηματικές αναλήψεις διάφορων χρηματικών ποσών, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στον ως άνω πίνακα το ποσό των 90.000,00 Ευρώ, πετυχαίνοντας αρχικά την ανάληψη ποσού 50.000,00 Ευρώ από τον -... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό και στη συνέχεια τη μεταφορά του ποσού των 40.000,00 Ευρώ από τον -... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό στον κρυφό λογαριασμό και κατόπιν αναλαμβάνοντας τμηματικά από τον κρυφό λογαριασμό και ιδιοποιούμενη παράνομα τα ποσά που περιγράφονται αναλυτικά στον ανωτέρω πίνακα και συνολικά το ποσό των 90.000,00 €. Καθ' όλο το διάστημα από τις 31/3/2005 που για πρώτη φορά πέτυχε την ανάληψη του ποσού των 50.000,00 Ευρώ από το γνωστό στον πελάτη λογαριασμό μέχρι και την αποκάλυψη της υπεξαίρεσης δημιουργούσε πλαστές Αιτήσεις Συμμετοχής Α/Κ και Π/Κ, δήθεν από το γνωστό στον πελάτη λογαριασμό (όπου, όμως, δεν αποτυπώνονται οι αντίστοιχες κινήσεις), για τα ποσά που υπεξαιρούσε. Δημιούργησε συνολικά 3 πλαστές Αιτήσεις Συμμετοχής Α/Κ και 4 πλαστές Π/Κ με χρεούμενο και πιστούμενο κάθε φορά γνωστό στον πελάτη λογαριασμό για τις περιόδους: ί) … Με τον τρόπο αυτό παραπλανούσε τον πελάτη ως προς την τύχη των χρημάτων που αυτή στην πραγματικότητα είχε ήδη υπεξαιρέσει ή υπεξαιρούσε αμέσως στη συνέχεια. Παράλληλα με τις παράνομες αναλήψεις της, απέδωσε η ίδια στον πελάτη το ποσό των 16.325,00 €, (ως καταβολή τόκων για τις δήθεν Π/Κ που διατηρούσε ο πελάτης στην Τράπεζα) προκειμένου να μη γίνει αντιληπτή η δράση της. Αυτό το ποσό θα πρέπει να συμψηφιστεί με το υπεξαιρεθέν με αποτέλεσμα το τελικό ποσό της υπεξαίρεσης να ανέλθει σε (90.000,00 - 16.325,00 =) 73.675,00 Ευρώ. Η υπεξαίρεση στρέφεται κατά της πολιτικώς ενάγουσας, η οποία ήταν κυρία των υπεξαιρεθέντων χρημάτων και η οποία αποκατέστησε την τάξη των λογαριασμών του πελάτη, πιστώνοντας στις 22.6.2011 (με valeur 10.6.2011) τον υπ' αριθμ. ...-001221-... λογαριασμό του πελάτη (με χρέωση ειδικού, εσωτερικού λογαριασμού της Τράπεζας) με το ποσό των 92.424,26 Ευρώ.
21) Αναφορικά με τους πελάτες Τ. Ε. (CRS ...) και Τ. Α. (CRS 2...):
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΑΞΗ ΠΟΣΟ 19/11/2004 Άνοιγμα κρυφού λογαριασμού, με αριθμό ...- 021714-... και δικαιούχους τους Τ. Ε., Τ. Α., Τ. Γ., Τ. Δ. και Ο. Μ.
19/11/2004 Προεξόφληση και ρευστοποίηση ομολόγων ΕΤΒΑ στον κρυφό λογαριασμό.
16.062,72 19/11/2004 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -11.000,00 23/11/2004 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -5.050,00 12/1/2005 Πώληση και ρευστοποίηση ομολόγων ΕΤΒΑ στον κρυφό λογαριασμό.
50.676,00 13/1/2005 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -50.680,00 31/3/2005 Κατάθεση ποσού 51.004,00 € στον γνωστό στους πελάτες λογαριασμό, με αριθμό ...-012501-..., ως εξόφληση των -ήδη παρανόμως ρευστοποιηθέντων από την εγκαλουμένη- ομολόγων της ΕΤΒΑ, μαζί με το ποσό απόδοσης, το οποίο επανεπενδύθηκε σε ομόλογα ΕΤΒΑ.
51.004,00 20/4/2005 Προεξόφληση και ρευστοποίηση στον κρυφό λογαριασμό ομολόγων ΕΤΒΑ 50.000,00 21/4/2005 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -21.500,00 22/4/2005 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -7.000,00 26/4/2005 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -8.500,00 13/5/2005 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -2.000,00 19/5/2005 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -4.500,00 25/5/2005 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -3.500,00 10/6/2005 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -3.000,00 29-31/3/2006 Κατάθεση στον κρυφό λογαριασμό και μεταφορά του ποσού των 11.325,00 € από τον κρυφό στον γνωστό στους πελάτες λογαριασμό, με αριθμό ...- 012501 -..., που αντιστοιχούσε στην απόδοση των - ήδη παρανόμως ρευστοποιηθέντων- ομολόγων ΕΤΒΑ.
11.325,00 2/4/2007 Κατάθεση ποσού 1.594,00 € στον -... γνωστό στους πελάτες λογαριασμό ως δήθεν τόκους πλαστής Π/Κ.
1.594,00 29/1/2008 Μεταφορά ποσού 40.000,00 € από τον -... γνωστό στους πελάτες λογαριασμό στον κρυφό 40.000,00 λογαριασμό.
30/1/2008 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -20.000,00 8/2/2008 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -3.500,00 21/2/2008 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -13.000,00 5/3/2008 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -3.500,00 2/4/2008 Κατάθεση ποσού 2.046,00 € στον -... γνωστό στους πελάτες λογαριασμό, ως δήθεν απόδοση τόκων για πλαστή Π/Κ.
2.046,00 29/1/2009 Κατάθεση ποσού 2.725,00 € στο γνωστό στους πελάτες λογαριασμό, με αριθμό ...-03...8-425, ως δήθεν απόδοση τόκων για πλαστή Π/Κ.
2.725,00 1/4/2009 Κατάθεση ποσού 2.725,00 € στον -425 γνωστό στους πελάτες λογαριασμό, ως δήθεν απόδοση τόκων για πλαστή Π/Κ.
2.725,00 3/7/2009 Απόδοση μετρητών χρημάτων στον πελάτη, ως δήθεν απόδοση μέρους τόκων πλαστής Π/Κ 500,00 4/8/2009 Κατάθεση ποσού 730,65 € στο γνωστό στους πελάτες λογαριασμό, με αριθμό ...-03...8-905, ως δήθεν απόδοση τόκων πλαστής Π/Κ.
730,65 1/2/2010 Κατάθεση ποσού 2.753,00 € στον -425 γνωστό στους πελάτες λογαριασμό, ως δήθεν απόδοση τόκων για πλαστή Π/Κ.
2.753,00 1/4/2010 Κατάθεση ποσού 2.720,00 € στον -425 γνωστό στους πελάτες λογαριασμό, ως δήθεν απόδοση τόκων για πλαστή Π/Κ.
2.720,00 23/7/2010 Κατάθεση ποσού 1.226,00 € στον -905 γνωστό στους πελάτες λογαριασμό, ως δήθεν απόδοση τόκων για πλαστή Π/Κ.
1.226,00 10/9/2010 Κατάθεση ποσού 1.000,00 € στον -905 γνωστό στους πελάτες λογαριασμό, ως προκαταβολή τόκων για πλαστή Π/Κ.
1.000,00 1/2/2011 Κατάθεση ποσού 2.735,00 € στον -425 γνωστό στους πελάτες λογαριασμό, ως δήθεν απόδοση τόκων για πλαστή Π/Κ.
2.735,00 1/4/2011 Κατάθεση ποσού 2.720,00 € στον -425 γνωστό στους πελάτες λογαριασμό, ως δήθεν απόδοση τόκων για πλαστή Π/Κ.
2.720,00 Δηλαδή από τους λογαριασμούς και τα διαθέσιμα που υπήρχαν κατατεθειμένα στην Τράπεζα στο όνομα και για λογαριασμό των παραπάνω πελατών, αυτή στο διάστημα από 19/11/2004 - 5/3/2008 ιδιοποιήθηκε παράνομα με τμηματικές αναλήψεις διάφορων ποσών, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στον ως άνω πίνακα το ποσό των 156.730,00 Ευρώ, πετυχαίνοντας αρχικά την προεξόφληση και ρευστοποίηση ομολόγων της ΕΤΒΑ στον κρυφό λογαριασμό (επί του οποίου είχε απόλυτη κυριαρχική εξουσία) που είχαν αγοραστεί από τους πελάτες, καθώς και τη μεταφορά χρηματικών ποσών από τους γνωστούς στους πελάτες λογαριασμούς και στη συνέχεια αναλαμβάνοντας τμηματικά από τον κρυφό λογαριασμό και ιδιοποιούμενη παράνομα τα ποσά που περιγράφονται αναλυτικά στον ανωτέρω πίνακα. Καθ' όλο το διάστημα από τις 19/11/2004 που για πρώτη φορά πέτυχε την προεξόφληση ομολόγων της ΕΤΒΑ, μέχρι την αποκάλυψη της υπεξαίρεσης δημιουργούσε πλαστές Π/Κ, δήθεν από τους γν63στούς στους πελάτες λογαριασμούς (όπου, όμως, δεν αποτυπώνονται οι αντίστοιχες κινήσεις), για τα ποσά που αυτή κατά καιρούς υπεξαιρούσε. Δηλαδή, υπέγραφε έγγραφα με κείμενο όμοιο εκείνου που αναγράφεται σε τίτλους Π/Κ της Τράπεζας, εν τούτοις, τα έγγραφα αυτά δεν ήταν τα επίσημα έντυπα που χρησιμοποιούνται από την Τράπεζα και οι αντίστοιχες Π/Κ δεν ήταν καταχωρημένες στα βιβλία της Τράπεζας. Μάλιστα, υποσχόταν στον πελάτη μεγαλύτερο επιτόκιο από αυτό που δίνει κανονικά η Τράπεζα επισυνάπτοντας στις προαναφερθείσες Π/Κ και έγγραφα σε μορφή πίνακα με τα ίδια στοιχεία με τις Π/Κ με διαφορετικό, ωστόσο, επιτόκιο ή και ημερομηνία λήξης. Σημειωτέον, πως η Τράπεζα ούτε έχει ούτε εκδίδει επισυναπτόμενα έγγραφα για τις Π/Κ. Δημιούργησε συνολικά 15 συνεχόμενες πλαστές Π/Κ με χρεούμενο και πιστούμενο κάθε φορά γνωστό στους πελάτες λογαριασμό για τις περιόδους: ί) ….. Με τον τρόπο αυτό παραπλανούσε τους πελάτες ως προ της τύχη των χρημάτων που στην πραγματικότητα είχε ήδη υπεξαιρέσει. Παράλληλα με τις παράνομες αναλήψεις, προκειμένου η δράση της να μη γίνει αντιληπτή από τους πελάτες, απέδωσε σε αυτούς το ποσό των (85.303,65 € με καταθέσεις στους γνωστούς στους πελάτες λογαριασμούς + 500,00 € μετρητά)=85.803,65 € (ως απόδοση τόκων των πλαστών Π/Κ που είχε δημιουργήσει, αλλά και ως απόδοση, κεφαλαίου και τόκων, των ομολόγων που είχαν αγοράσει οι πελάτες και τα οποία είχαν προεξοφληθεί νωρίτερα από αυτή στον κρυφό λογαριασμό). Αυτό το ποσό θα πρέπει να συμψηφιστεί με το υπεξαιρεθέντα, με αποτέλεσμα το τελικό ποσό της υπεξαίρεσης να ανέρχεται σε (156.730,00 - 85.803,65 =) 70.926,35 Ευρώ. Η υπεξαίρεση στρέφεται κατά της πολιτικώς ενάγουσας, η οποία ήταν κυρία των υπεξαιρεθέντων χρημάτων και η οποία αποκατέστησε την τάξη των λογαριασμών του πελάτη, δημιουργώντας στις 5.7.2011, από δικά της διαθέσιμα κεφάλαια (με χρέωση ειδικού, εσωτερικού λογαριασμού της Τράπεζας), τρεις προθεσμιακές καταθέσεις στο όνομα του πελάτη: Α) Υπ' αριθμ. ..., ποσού 15.659,08 Ευρώ, με ημερομηνία έναρξης (αναδρομικά) 10.9.2010 και λήξης 25.7.2011, Β) Υπ' αριθμ. ..., ποσού 35.453,29 Ευρώ, με ημερομηνία έναρξης (αναδρομικά) 1.4.2011 και λήξης 2.4.2012 και Γ) Υπ' αριθμ. ..., ποσού 36.875,25 Ευρώ, με ημερομηνία έναρξης (αναδρομικά) 31.1.2011 και λήξης 31.1.2012.
22) Αναφορικά με την πελάτισσα Τ. Ε. (CRS ...5): Στις 17/5/2011 προέβη σε διακοπή και πρόωρη εξόφληση μίας Π/Κ που είχε ανοιχθεί στο όνομα της πελάτισσας αυτής, ποσού 110.000,00 Ευρώ, έναρξης 2/5/2011 και λήξης 2/6/2011, με χρεούμενο και πιστούμενο τον υπ' αριθμ. ...-037301-... γνωστό στην πελάτισσα λογαριασμό. Ακολούθως ιδιοποιήθηκε το ποσό αυτό με ανάληψη στις 17/5/2011 από τον -... γνωστό στην πελάτισσα λογαριασμό. Για να μη γίνει, αντιληπτή η υπεξαίρεση δημιούργησε μία πλαστή Π/Κ (αντίγραφο της οποίας παρέδωσε στους ελεγκτές της Τράπεζας), με αναφερόμενο πελάτη την Τ. Ε., με κείμενο όμοιο εκείνου που αναγράφεται σε τίτλους Π/Κ της Τράπεζας, χωρίς, όμως, να είναι το επίσημο έντυπο που χρησιμοποιείται από την Τράπεζα. Η εν λόγω πλαστή Π/Κ είχε τα εξής αναγραφόμενα στοιχεία: κεφάλαιο 110.000,00 €, ημερομηνία έναρξης 16/5/2011 (προηγουμένη της ανάληψης των χρημάτων από το λογαριασμό του πελάτη), ημερομηνία λήξης 16/8/2011 και χρεούμενο και πιστούμενο τον -... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό. Με τον τρόπο αυτό υπεξαίρεσε από τον -... λογαριασμό της πελάτισσας το ποσό των 110.000,00 Ευρώ. Η πολιτικώς ενάγουσα αποκατέστησε (ως άφειλε) την τάξη των λογαριασμών της πελάτισσας, πιστώνοντας στις 20.5.2011 τον υπ' αριθμ. ...-037301-... λογαριασμό του πελάτη (με χρέωση ειδικού, εσωτερικού λογαριασμού της Τράπεζας) με το ποσό των 110.158,82 Ευρώ.
23) Αναφορικά με τον πελάτη Τ. Θ. (CRS ...):
4/2/2011 Άνοιγμα κρυφού λογαριασμού αριθμ. ...- 051771-... (δικαιούχος Τ. Θ.ς) 4/2/2011 Μεταφορά ποσού 50.000,00 Ευρώ από το γνωστό στον πελάτη λογαριασμό με αριθμό ...-037404- ... στον κρυφό λογαριασμό 50.000,00 10/2/2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -16.000,00 14/2/2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -9.500,00 18/2/2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -9.500,00 22/2/2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -8.000,00 11/3/2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -6.000,00 Δηλαδή, από τους λογαριασμούς και τα διαθέσιμα που υπήρχαν κατατεθειμένα στην Τράπεζα στο όνομα του παραπάνω πελάτη, μετέφερε στις 4/2/2011 το ποσό των 50.000,00 Ευρώ από το γνωστό στον πελάτη ...-037404-... λογαριασμό στον κρυφό λογαριασμό (που δημιούργησε την ίδια ημέρα με τη μεταφορά αυτού του ποσού και στον οποίο είχε απόλυτη κυριαρχική εξουσία) και μετά υπεξαίρεσε παράνομα, με τμηματικές αναλήψεις διάφορων χρηματικών ποσών που περιγράφονται αναλυτικά στον παραπάνω πίνακα, το συνολικό ποσό των 49.000,00 Ευρώ. Δημιούργησε στο διάστημα αυτό μία πλαστή Π/Κ ποσού 50.000,00 Ευρώ (με κείμενο όμοιο εκείνου που αναγράφεται σε τίτλους Π/Κ της Τράπεζας, αλλά το έγγραφο δεν ήταν το επίσημο έντυπο που χρησιμοποιείται από την Τράπεζα), με ημερομηνία έναρξης 4/2/2011 και ημερομηνία λήξης 4/7/2011. Ο αναγραφόμενος χρεούμενος και πιστούμενος λογαριασμός είναι ο γνωστός στον πελάτη ...- 037404-..., ο οποίος την ημερομηνία έναρξης (4/2/2011) και πριν τη μεταφορά του ποσού των 50.000,00 Ευρώ στον κρυφό ...-051771-... λογαριασμό είχε ικανό διαθέσιμο υπόλοιπο για να τροφοδοτήσει την συγκεκριμένη πλαστή Π/Κ, ωστόσο αυτή ποτέ δεν δημιουργήθηκε στην πραγματικότητα. Η ως άνω πλαστή Π/Κ μαζί με επισυναπτόμενο σε αυτήν έγγραφο, αναφέρει τα ίδια με την πλαστή Π/Κ στοιχεία, με εξαίρεση το αναγραφόμενο επιτόκιο (το οποίο είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνει κανονικά η Τράπεζα). Σκοπός της ήταν να μην αναζητήσει ο πελάτης μέχρι το χρόνο λήξης της προθεσμιακής κατάθεσης το ποσό των 50.000,00 Ευρώ που μετέφερε αμέσως μετά στον κρυφό λογαριασμό. Με τον τρόπο αυτό υπεξαίρεσε το τελικό ποσό των 49.000,00 Ευρώ, και η πολιτικώς ενάγουσα αποκατέστησε την τάξη των λογαριασμών του πελάτη, δημιουργώντας η ίδια στις 9.6.2011, από δικά της διαθέσιμα κεφάλαια (με χρέωση ειδικού, εσωτερικού λογαριασμού της Τράπεζας), την υπ' αριθμ. ... προθεσμιακή κατάθεση στο όνομα του πελάτη, ποσού 50.000,00 Ευρώ, με ημερομηνία έναρξης (αναδρομικά) 4.2.2011 και λήξης 4.8.2011.
24) Αναφορικά με την πελάτισσα του Υποκαταστήματος Χ. Ι. (CRS ...): Στις 10/1/2011 δημιουργήθηκε από τον πελάτη Π/Κ, ποσού 41.000,00 Ευρώ, με χρεούμενο το γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, με αριθμό ...-040068-.... Στις 18/5/2011 προέβη σε πρόωρη εξόφληση της ανωτέρω Π/Κ (εν αγνοία της πελάτισσας), ενώ την ίδια ημέρα ανέλαβε το ποσό των 41.000,00 Ευρώ από τον ...- 040068-... λογαριασμό της πελάτισσας Προηγουμένως, και συγκεκριμένα στις 7/7/2010 είχε καταθέσει στον ίδιο ως άνω γνωστό λογαριασμό του πελάτη σε μετρητά χρήματα το ποσό των 36,00 Ευρώ ως δήθεν "επιστροφή φόρου καταθέσεων". Την ίδια ημέρα που έγινε η πρόωρη ρευστοποίηση και ανάληψη του ποσού της Π/Κ του πελάτη (18/5/2011), είχε δημιουργήσει μία πλαστή Π/Κ (με κείμενο όμοιο εκείνου που αναγράφεται σε τίτλους Π/Κ της Τράπεζας, αλλά το έγγραφο δεν είναι το επίσημο έντυπο που χρησιμοποιείται από την Τράπεζα), ποσού 41.000,00 Ευρώ με ημερομηνία έναρξης 18/5/2011 και ημερομηνία λήξης 20/2/2012, με χρεούμενο και πιστούμενο το γνωστό στον πελάτη ...-040068-... λογαριασμό. Με τον τρόπο αυτό υπεξαίρεσε το ποσό των 41.000,00 Ευρώ, το οποίο η πολιτικώς ενάγουσα κατέβαλε στην πελάτισσά της πιστώνοντας στις 7.6.2011 τον υπ' αριθμ. ...-040068-... λογαριασμό του πελάτη (με χρέωση ειδικού, εσωτερικού λογαριασμού της Τράπεζας) με το ποσό των 41.000,00 Ευρώ.25) Αναφορικά με τον πελάτη, Χ. Μ. (CRS ...):
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΑΞΗ ΠΟΣΟ 1/2/2006 Άνοιγμα "κρυφού" λογαριασμού, με αριθμό ...- 026252-..., με δικαιούχους το Χ. Μ. και Ζ. Σ..
1/2/2006 Διακοπή και πρόωρη εξόφληση προθεσμιακής κατάθεσης στον -... "κρυφό)) λογαριασμό, ποσού 18.000,00 €.
18.000,00 1/2/2006 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -... ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -9.000,00 2/2/2006 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -... ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -8.985,00 4/1/2007 Μεταφορά ποσού 1.474,00 € από το γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, με αριθμό ...-007850-... στον κρυφό λογαριασμό.
1.474,00 30/1/2007 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -... ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -1.470,00 28/2/2008 Μεταφορά ποσού 12.000,00 € από το γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, με αριθμό ...-025992-... στον κρυφό λογαριασμό.
12.000,00 4/3/2008 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -4 11 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -10.000,00 1/4/2008 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -... ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -2.000,00 26/11/2008 Άνοιγμα ((κρυφού" λογαριασμού, με αριθμό ...- 039552-... και δικαιούχο το Χ. Μ..
27/11/2008 Μεταφορά ποσού 15.000,00 από το γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, με αριθμό ...-007850-... στον -... κρυφό λογαριασμό.
15.000,00 27/11/2008 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -... ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -9.500,00 1/12/2008 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -... ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -5.500,00 19/2/2009 Μεταφορά ποσού 9.610,00 € από τον -... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό στον -... κρυφό λογαριασμό.
9.610,00 24/2/2009 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -... ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -5.500,00 18/3/2009 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -... ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -4.100,00 19/2/2010 Ανάληψη ποσού 1.195,00 € από το γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, με αριθμό ...-007850-..., με την πρόφαση επένδυσής του σε Π/Κ.
-1.195,00 29/4/2011 Απόδοση στον πελάτη σε μετρητά χρήματα ποσού 30.000,00 €, ως πρόωρη ανάληψη κεφαλαίου, πλαστής ΓΙ/Κ που νόμιζε ότι διατηρούσε ο πελάτης 30.000,00 Δηλαδή από τους λογαριασμούς και τα διαθέσιμα που υπήρχαν κατατεθειμένα στην Τράπεζα στο όνομα και για λογαριασμό του παραπάνω πελάτη, στο διάστημα από 1/2/2006 - 19/2/2010 ιδιοποιήθηκε παράνομα με τμηματικές αναλήψεις διάφορων ποσών, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στον ως άνω πίνακα το ποσό των 57.250,00 Ευρώ, πετυχαίνοντας αρχικά την πρόωρη εξόφληση Π/Κ και την κατάθεση του ποσού της 18.000,00 € στον -... κρυφό λογαριασμό (επί του οποίου αυτή είχε απόλυτη κυριαρχική εξουσία), καθώς και την τμηματική μεταφορά χρηματικών ποσών (όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα) στους δύο κρυφούς λογαριασμούς που είχε "ανοίξει" στο όνομα του πελάτη, αλλά και την ανάληψη του ποσού των 1.195,00 Ευρώ στις 19/2/2010 από τον -... λογαριασμό του πελάτη και στη συνέχεια αναλαμβάνοντας τμηματικά από τους κρυφούς λογαριασμούς και ιδιοποιούμενη παράνομα τα ποσά που περιγράφονται αναλυτικά στον ανωτέρω πίνακα. Καθ' όλο το διάστημα από τις 1/2/2006 που για πρώτη φορά πέτυχε την πρόωρη εξόφληση Π/Κ στον -... κρυφό λογαριασμό, μέχρι την αποκάλυψη της υπεξαίρεσής της, δημιουργούσε πλαστές Π/Κ, δήθεν από τον -... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό (όπου, όμως, δεν αποτυπώνονται οι αντίστοιχες κινήσεις), για τα ποσά που εσύ κατά καιρούς υπεξαιρούσε. Δηλαδή, υπέγραφε έγγραφα με κείμενο όμοιο εκείνου που αναγράφεται σε τίτλους Π/Κ της Τράπεζας, εν τούτοις, τα έγγραφα αυτά δεν ήταν τα επίσημα έντυπα που χρησιμοποιούνται από την Τράπεζα και οι αντίστοιχες Π/Κ δεν ήταν καταχωρημένες στα βιβλία της Τράπεζας. Μάλιστα, υποσχόταν στον πελάτη μεγαλύτερο επιτόκιο από αυτό που δίνει κανονικά η Τράπεζα επισυνάπτοντας στις προαναφερθείσες Π/Κ και έγγραφα σε μορφή πίνακα με τα ίδια στοιχεία με τις Π/Κ με διαφορετικό, ωστόσο, επιτόκιο ή και ημερομηνία λήξης. Δημιούργησε συνολικά 8 συνεχόμενες πλαστές Π/Κ με χρεούμενο και πιστούμενο κάθε φορά τον -... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό ΐ) 4/1/2007 - 18/2/2008, ποσού 20.000,00 €, με φερόμενη αρίθμηση ... ϊϊ) 15/2/2008 - 18/2/2009, ποσού 21.191,00€, με φερόμενη αρίθμηση ..., iii) 28/2/2008 - 2/3/2009, ποσού 12.000,00 με φερόμενη αρίθμηση ...€, ίν) 26/11/2008 - 18/2/2009, ποσού 15.000,00 €, με φερόμενη αρίθμηση ..., ν) 18/2/2009 - 18/2/2010, ποσού 60.000,00 € (αποτελεί συνένωση των υπό (ii), (iii) με φερόμενη αρίθμηση ...617 και (ίν) ανωτέρω πλαστών Π/Κ συν το ποσό των 9.610,00 που μεταφέρθηκαν στον -... κρυφό λογαριασμό στις 19/2/2009), νϊ) 18/2/2010 - 18/2/2011, ποσού 65.000,00 € (αποτελεί ανανέωση της αμέσως προηγούμενης πλαστής Π/Κ συν το ποσό των 1.195,00 € μου ανέλαβε η εγκαλουμένη από το γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, με αριθμό ...-007850-...), με φερόμενη αρίθμηση ...νίί) 18/2/2011 - 29/4/2011, ποσού 69.123,00 € με φερόμενη αρίθμηση ... και viii) 29/4/2011 - 20/2/2012, ποσού 39.964,00 €. Με τον τρόπο αυτό παραπλανούσε τον πελάτη ως προς την τύχη των χρημάτων που αυτή στην πραγματικότητα είχε ήδη υπεξαιρέσει ή υπεξαιρούσε αμέσως στη συνέχεια. Παράλληλα, προκειμένου η δράση της να μη γίνει αντιληπτή από τον πελάτη, απέδωσε η ίδια σε αυτόν το ποσό των 30.000,00 Ευρώ (ως πρόωρη ανάληψη στις 29/4/2011 από την πλαστή Π/Κ που είχε δημιουργήσει). Αυτό το ποσό θα πρέπει να συμψηφιστεί με το υπεξαιρεθέν, με αποτέλεσμα το τελικό ποσό της υπεξαίρεσης να ανέρχεται σε (57.250,00 - 30.000,00 =) 27.250,00 Ευρώ. Η υπεξαίρεση στρέφεται κατά της πολιτικώς ενάγουσας, η οποία ήταν κυρία των υπεξαιρεθέντων χρημάτων και η οποία αποκατέστησε την τάξη των λογαριασμών του πελάτη, δημιουργώντας η ίδια στις 30.6.2011, από δικά της διαθέσιμα κεφάλαια (με χρέωση ειδικού, εσωτερικού λογαριασμού της Τράπεζας), την υπ' αριθμ. ... προθεσμιακή κατάθεση στο όνομα του πελάτη, ποσού 35.478,01 Ευρώ, με ημερομηνία έναρξης (αναδρομικά) 29.4.2011 και λήξης 20.2.2012. Ο πελάτης αποδέχθηκε την ως άνω καταβληθείσα αποζημίωση ως ορθή, υπογράφοντας σχετική δήλωση - εξοφλητική απόδειξη (με ημερομηνία 30.6.2011).
26) Αναφορικά με τον πελάτη του Υποκαταστήματος Χ. Γ. (CRS ...0024):
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΑΞΗ ΠΟΣΟ 23/6/2008 Άνοιγμα κρυφού λογαριασμού, με αριθμό ...- 037366-... και φερόμενο δικαιούχο τη Μ. - Χ. Μ..
11/1/2010 Μεταφορά ποσού 51.000,00 € από το γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, με αριθμό ...-040017-... στον - ... κρυφό λογαριασμό.
51.000,00 12/1/2010 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -17.000,00 13/1/2010 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -5.000,00 18/1/2010 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -14.000,00 20/1/2010 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -6.000,00 26/1/2010 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -9.000,00 12/5/2011 Κατάθεση ποσού 2.500,00 € στο γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, με αριθμό ...-040017-..., ως δήθεν πρόωρη ανάληψη από πλαστή Π/Κ.
2.500,00 Δηλαδή από τους λογαριασμούς και τα διαθέσιμα που υπήρχαν κατατεθειμένα στην Τράπεζα στο όνομα και για λογαριασμό του παραπάνω πελάτη, αυτή στο διάστημα από 12/1/2010 - 26/1/2010 ιδιοποιήθηκε παράνομα με τμηματικές αναλήψεις διάφορων ποσών, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στον ως άνω πίνακα το ποσό των 51.000,00 Ευρώ, πετυχαίνοντας αρχικά τη μεταφορά του ποσού αυτού από τον -... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό στον κρυφό λογαριασμό και στη συνέχεια αναλαμβάνοντας τμηματικά από τον κρυφό λογαριασμό και ιδιοποιούμενη παράνομα τα ποσά που περιγράφονται αναλυτικά στον ανωτέρω πίνακα. Καθ' όλο το διάστημα από τις 11/1/2010 που για πρώτη φορά μετέφερε το ποσό των 51.000,00 € στον κρυφό λογαριασμό, μέχρι την αποκάλυψη της υπεξαίρεσής της, δημιούργησε 3 πλαστές Π/Κ, δήθεν από τον -... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό (όπου, όμως, δεν αποτυπώνονται οι αντίστοιχες κινήσεις), για το ποσό που είχε υπεξαιρέσει την ίδια ημέρα. Δηλαδή, υπέγραφε έγγραφα με κείμενο όμοιο εκείνου που αναγράφεται σε Π/Κ της Τράπεζας, εν τούτοις, τα έγγραφα αυτά δεν ήταν τα επίσημα έντυπα που χρησιμοποιούνται από την Τράπεζα και οι αντίστοιχες Π/Κ δεν ήταν καταχωρημένες στα βιβλία της Τράπεζας. Μάλιστα, υποσχόταν στον πελάτη μεγαλύτερο επιτόκιο από αυτό που δίνει κανονικά η Τράπεζα επισυνάπτοντας στις προαναφερθείσες Π/Κ και έγγραφα σε μορφή πίνακα με τα ίδια στοιχεία με αυτές με διαφορετικό, ωστόσο, επιτόκιο ή και ημερομηνία λήξης. Σημειωτέον, πως η Τράπεζα ούτε έχει ούτε εκδίδει επισυναπτόμενα έγγραφα για τις Π/Κ. Συγκεκριμένα παρέδωσε στους ελεγκτές μετά από σχετικές ερωτήσεις τα έγγραφα των πλαστών Π/Κ που είχε δημιουργήσει για τις εξής περιόδους: i) 11/1/2010-11 /2/2011, ποσού 51.000,00 €, ίΐ) 11/2/2011 - 12/5/2011, ποσού 54.544,40 € και iii) 12/5/2011 - 13/2/2012, ποσού 53.138,00. Με τον τρόπο αυτό παραπλανούσε τον πελάτη ως προς της τύχη των χρημάτων που στην πραγματικότητα είχε ήδη υπεξαιρέσει. Παράλληλα με τις παράνομες αναλήψεις που έκανε, προκειμένου η δράση της να μη γίνει αντιληπτή από τον πελάτη, απέδωσε η ίδια σε αυτόν, με κατάθεση στον -... λογαριασμό του, το ποσό των 2.500,00 Ευρώ (ως πρόωρη ανάληψη από την πλαστή Π/Κ που είχες δημιουργήσει χωρίς αυτός να το γνωρίζει). Αυτό το ποσό θα πρέπει να συμψηφιστεί με το υπεξαιρεθέν, με αποτέλεσμα το τελικό ποσό της υπεξαίρεσης να ανέρχεται σε (51.000,00 - 2.500,00 =) 48.500,00 Ευρώ. Η υπεξαίρεση στρέφεται κατά της πολιτικώς ενάγουσας Τράπεζας Πειραιώς, η οποία ήταν κυρία των υπεξαιρεθέντων χρημάτων και η οποία αποκατέστησε την τάξη των λογαριασμών του πελάτη, με τον εξής τρόπο: Α) Πιστώνοντας στις 1.6.2011 τον υπ' αριθμ. ...- 040017-... λογαριασμό του πελάτη (με χρέωση ειδικού, εσωτερικού λογαριασμού της Τράπεζας) με το ποσό των 51.177,87 Ευρώ και Β) Δημιουργώντας η ίδια στις 8.6.2011, από δικά της διαθέσιμα κεφάλαια (με χρέωση ειδικού, εσωτερικού λογαριασμού της Τράπεζας), δύο προθεσμιακές καταθέσεις στο όνομα του πελάτη: Α) Υπ' αριθμ. ..., ποσού 3.000,00 Ευρώ, με ημερομηνία έναρξης (αναδρομικά) 1.9.2010 και λήξης 2.9.2011 και Β) Υπ' αριθμ. ... ποσού 19.572,56 Ευρώ, με ημερομηνία έναρξης (αναδρομικά) 4.4.2011 και λήξης 4.4.2012.
27) Αναφορικά με τον πελάτη του Υποκαταστήματος ...
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΑΞΗ ΠΟΣΟ 18/7/2005 Άνοιγμα κρυφού λογαριασμού, με αριθμό ...- 024239-141 και δικαιούχο τον Pandazo Harallamb Panajoi.
18/7/2005 Μεταφορά ποσού 14.000,00 € από το γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, με αριθμό ...-007875-... στον - 141 κρυφό λογαριασμό.
14.000,00 20/7/2005 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -141 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -10.000,00 22/7/2005 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -141 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -4.000,00 14/7/2006 Κατάθεση ποσού 4.355,00 € στον -... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, ως επιστροφή κεφαλαίου.
4.355,00 10/10/2006 Μεταφορά ποσού 10.000,00 € από τον -... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό στον -141 κρυφό 10.000,00 λογαριασμό.
19/10/2006 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -141 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -8.000,00 19/10/2006 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -141 ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -2.000,00 8/8/2008 Άνοιγμα κρυφού λογαριασμού, με αριθμό ...- 038012-... και δικαιούχο τον ....
11 /8/2008 Μεταφορά ποσού 21.500,00 € από το γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, με αριθμό ...-037591-... στον - ... κρυφό λογαριασμό.
21.500,00 12/8/2008 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -... ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -11.500,00 26/8/2008 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -... ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -10.000,00 9/10/2008 Μεταφορά ποσού 40.000,00 € από τον -... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό στον -... κρυφό λογαριασμό.
40.000,00 10/10/2008 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -... ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -28.000,00 20/10/2008 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -... ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -11.500,00 7/5/2009 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -... ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -500,00 27/7/2009 Μεταφορά ποσού 60.000,00 € από τον -... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό στον -... κρυφό λογαριασμό.
60.000,00 31/7/2009 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -... ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -25.000,00 25/8/2009 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -... ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -18.000,00 26/8/2009 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -... ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -6.500,00 28/8/2009 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -... ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -8.000,00 7/9/2009 ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ -... ΚΡΥΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -2.500,00 Δηλαδή από τους λογαριασμούς και τα διαθέσιμα που υπήρχαν κατατεθειμένα στην Τράπεζα στο όνομα και για λογαριασμό του παραπάνω πελάτη, στο διάστημα από 18/7/2005 - 7/9/2009 ιδιοποιήθηκε παράνομα με τμηματικές αναλήψεις διάφορων ποσών, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στον ως άνω πίνακα το ποσό των 145.500,00 Ευρώ, πετυχαίνοντας τη μεταφορά διάφορων χρηματικών ποσών, όπως αυτά αναφέρονται στον ως άνω πίνακα, από έναν από τους γνωστούς στον πελάτη λογαριασμούς σε έναν από τους δύο κρυφούς λογαριασμούς και στη συνέχεια αναλαμβάνοντας τμηματικά από τους κρυφούς λογαριασμούς και ιδιοποιούμενη παράνομα τα ποσά που περιγράφονται αναλυτικά στον ανωτέρω πίνακα. Καθ' όλο το διάστημα από τις 18/7/2005 που για πρώτη φορά πέτυχε την μεταφορά ποσού 14.000,00 Ευρώ από τον -... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό στον -141 κρυφό λογαριασμό, μέχρι την απoκάλυψη της υπεξαίρεσής της, δημιουργούσε πλαστές Π/Κ, δήθεν από γνωστό στον πελάτη λογαριασμό (όπου, όμως, δεν αποτυπώνονται οι αντίστοιχες κινήσεις), για τα ποσά που κατά καιρούς υπεξαιρούσε. Δηλαδή, υπέγραφε έγγραφα με κείμενο όμοιο εκείνου που αναγράφεται σε τίτλους Π/Κ της Τράπεζας, εν τούτοις, τα έγγραφα αυτά δεν ήταν τα επίσημα έντυπα που χρησιμοποιούνται από την Τράπεζα και οι αντίστοιχες Π/Κ δεν ήταν καταχωρημένες στα βιβλία της Τράπεζας. Μάλιστα, υποσχόταν στον πελάτη μεγαλύτερο επιτόκιο από αυτό που δίνει κανονικά η Τράπεζα επισυνάπτοντας στις προαναφερθείσες Π/Κ και έγγραφα σε μορφή πίνακα με τα ίδια στοιχεία με τις Π/Κ με διαφορετικό, ωστόσο, επιτόκιο ή και ημερομηνία λήξης, ενώ η πολιτικώς ενάγουσα ούτε έχει ούτε εκδίδει επισυναπτόμενα έγγραφα για τις Π/Κ. Δημιούργησε με τον τρόπο αυτό συνολικά 16 συνεχόμενες πλαστές Π/Κ με χρεούμενο και πιστούμενο κάθε φορά τον -... ή τον -... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό για τις περιόδους: ί) 18/7/2005 - 18/1/2006, ποσού 14.000,00 €, με φερόμενο αριθμό αρίθμησης ...2449, ίί) 18/1/2006 - 17/7/2006, ποσού 14.145,00 €, με φερόμενο αριθμό αρίθμησης ...1643, iii) 14/7/2006 - 15/1/2007, ποσού 10.000,00 €, με φερόμενο αριθμό αρίθμησης ..., iv)
10/10/2006 - 15/1/2007, ποσού 10.000,00 €, με φερόμενο αριθμό αρίθμησης ..., ν) 15/1/2007 - 15/2/2008, ποσού 20.258,00 € (αποτελεί συνένωση των υπό (iii) και (ίν) ανωτέρω πλαστών Π/Κ), με φερόμενο αριθμό αρίθμησης ... vi) 15/2/2008 - 1/9/2008, ποσού 21.285,00 €, με φερόμενο αριθμό αρίθμησης ..., νίϊ) 11/8/2008 - 1/9/2008, ποσού 21.500,00 €, με φερόμενο αριθμό αρίθμησης ..., νϊϊϊ) 1/9/2008 - 1/9/2009, ποσού 43.477,00 € (αποτελεί συνένωση των υπό (vi) και (vii) ανωτέρω πλαστών Π/Κ), με φερόμενο αριθμό αρίθμησης ... ix) 1/9/2009 - 27/7/2010, ποσού 46.136,00 €, με φερόμενο αριθμό αρίθμησης ..., χ) 8/10/2008 - 8/4/2009, ποσού 40.000,00 €, με φερόμενο αριθμό αρίθμησης ... ΧΪ) 7/4/2009 - 7/7/2009, ποσού 41.220,00 €, με φερόμενο αριθμό αρίθμησης ... Χίϊ) 6/7/2009 - 7/1 /2010, ποσού 41.850,00 €, με φερόμενο αριθμό αρίθμησης ...0852, χΐίί) 7/1/2010 - 18/1/2011, ποσού 43.070,00 €, με φερόμενο αριθμό αρίθμησης ... xiv) 18/1/2011 - 23/1/2012, ποσού 45.775,00 €, με φερόμενο αριθμό αρίθμησης ..., χν) 27/7/2009 - 27/7/2010, ποσού 60.000,00 € με φερόμενο αριθμό αρίθμησης ..., και χνϊ) 27/7/2010 - 27/7/2011, ποσού 112.320,00 € (αποτελεί συνένωση των υπό (ix) και (xiv) ανωτέρω πλαστών Π/Κ) με φερόμενο αριθμό 9619043. Με τον τρόπο αυτό παραπλανούσε τον πελάτη ως προ της τύχη των χρημάτων που στην πραγματικότητα είχε ήδη υπεξαιρέσει ή υπεξαιρούσε αμέσως στη συνέχεια. Προκειμένου να μην γίνει αντιληπτή απέδωσε σε αυτόν το ποσό των 4.355,00 Ευρώ (ως δήθεν επιστροφή κεφαλαίου πλαστής Π/Κ). Αυτό το ποσό θα πρέπει να συμψηφιστεί με τα υπεξαιρεθέντα ποσά, με αποτέλεσμα το τελικό ποσό της υπεξαίρεσης να ανέρχεται σε (145.500,00 - 4.355,00 =) 141.145,00 Ευρώ. Η πολιτικώς ενάγουσα αποκατέστησε την τάξη των λογαριασμών του πελάτη, δημιουργώντας η ίδια στις 15.6.2011, από δικά της διαθέσιμα κεφάλαια (με χρέωση ειδικού, εσωτερικού λογαριασμού της Τράπεζας), δύο προθεσμιακές καταθέσεις στο όνομα του πελάτη: Α) Υπ' αριθμ. ..., ποσού 108.974,88 Ευρώ, με ημερομηνία έναρξης (αναδρομικά) 27.7.2010 και λήξης 27.7.2011 και Β) Υπ' αριθμ. ...53034, ποσού 43.921,65 Ευρώ, με ημερομηνία έναρξης (αναδρομικά) 18.1.2011 και λήξης 18.1.2012.
28) Αναφορικά με την πελάτισσα του Υποκαταστήματος εταιρία με την επωνυμία "...
Η εταιρία αυτή είχε καταρτίσει με την Τράπεζα την με αριθμό ... Σύμβαση χορήγησης πίστωσης και τις με αριθμό ... τροποποιητικές αυτής. Οι δανειακές αυτές συμβάσεις εξυπηρετήθηκαν (κινήθηκαν) μέσω του υπ' αριθμόν ...-028384-... λογαριασμού "Επιχειρείν", ο οποίος ανοίχθηκε στις 13.6.2006. Ενώ ο διαχειριστής της εταιρίας αυτής Α. Γ. της παρέδιδε σε μετρητά χρήματα προκειμένου να κατατεθούν στον λογαριασμό του για την εξυπηρέτηση του λογαριασμού αυτού και την εξόφληση της δανειακής σύμβασης και μάλιστα της είχε εγχειρίσει λόγω φιλικής σχέσης και λευκά έντυπα με υπογραφές του και τη σφραγίδα της εταιρίας του, αυτή τα παρακρατούσε και τα ιδιοποιήθηκε παράνομα, αφού αντίστοιχες καταθέσεις δεν απεικονίζονται στα επίσημα βιβλία της Τράπεζας: Ειδικότερα ιδιοποιήθηκε παράνομα τα κάτωθι ποσά:
1) Μεταξύ 22.4. και 3.5.2010, ποσό 6.000 Ευρώ (την περίοδο αυτή στα βιβλία της Τράπεζας δεν πραγματοποιείται καμία αντίστοιχη κατάθεση).
2) Στις 3.5.2010, ποσό 5.500 Ευρώ (την ημέρα αυτή στα βιβλία της Τράπεζας πραγματοποιείται κατάθεση μόλις 1.400 Ευρώ).
3) Στις 7.5.2010, ποσό 9.000 Ευρώ (την ημέρα αυτή στα βιβλία της Τράπεζας δεν πραγματοποιείται καμία αντίστοιχη κατάθεση).
4) Στις 13.5.2010, ποσό 18.000 Ευρώ (την ημέρα αυτή στα βιβλία της Τράπεζας δεν πραγματοποιείται καμία αντίστοιχη κατάθεση).
5) Στις 14.5.2010, ποσό 12.000 Ευρώ (την ημέρα αυτή στα βιβλία της Τράπεζας δεν πραγματοποιείται καμία αντίστοιχη κατάθεση).
6) Στις 18.5.2010, ποσό 1.000 Ευρώ (την ημέρα αυτή στα βιβλία της Τράπεζας δεν πραγματοποιείται καμία αντίστοιχη κατάθεση).
7) Στις 31.5.2010, ποσό 1.500 Ευρώ (την ημέρα αυτή στα βιβλία της Τράπεζας δεν πραγματοποιείται καμία αντίστοιχη κατάθεση). 8) Στις 1.6.2010, ποσό 2.100 Ευρώ (την ημέρα αυτή στα βιβλία της Τράπεζας δεν πραγματοποιείται καμία αντίστοιχη κατάθεση).
9) Στις 4.6.2010, ποσό 12.000 Ευρώ (την ημέρα αυτή στα βιβλία της Τράπεζας πραγματοποιείται κατάθεση μόλις 1.600 Ευρώ).
10) Στις 7.6.2010, ποσό 10.000 Ευρώ (την ημέρα αυτή στα βιβλία της Τράπεζας δεν πραγματοποιείται καμία αντίστοιχη κατάθεση).
11) Στις 15.6.2010, ποσό 7.422 Ευρώ (την ημέρα αυτή στα βιβλία της Τράπεζας δεν πραγματοποιείται καμία αντίστοιχη κατάθεση).
12) Στις 12.7.2010, ποσό 2.200 Ευρώ (την ημέρα αυτή στα βιβλία της Τράπεζας δεν πραγματοποιείται καμία αντίστοιχη κατάθεση).
13) Στις 4.8.2010, ποσό 5.000 Ευρώ (την ημέρα αυτή στα βιβλία της Τράπεζας πραγματοποιείται κατάθεση μόλις 1.540 Ευρώ).
14) Στις 13.9.2010, ποσό 4.800 Ευρώ (την ημέρα αυτή στα βιβλία της Τράπεζας πραγματοποιείται κατάθεση μόλις 1.600 Ευρώ).
15) Στις 6.10.2010, ποσό 6.400 Ευρώ (την ημέρα αυτή στα βιβλία της Τράπεζας δεν πραγματοποιείται καμία αντίστοιχη κατάθεση).
16) Στις 4.11.2010, ποσό 7.000 Ευρώ (την ημέρα αυτή στα βιβλία της Τράπεζας δεν πραγματοποιείται καμία αντίστοιχη κατάθεση).
17) Στις 19.11.2010, ποσό 2.000 Ευρώ (την ημέρα αυτή στα βιβλία της Τράπεζας δεν πραγματοποιείται καμία αντίστοιχη κατάθεση).
18) Στις 29.12.2010, ποσό 15.000 Ευρώ (την ημέρα αυτή στα βιβλία της Τράπεζας πραγματοποιείται κατάθεση μόλις 3.300 Ευρώ).
19) Στις 30.12.2010, ποσό 5.000 Ευρώ (την ημέρα αυτή στα βιβλία της Τράπεζας δεν πραγματοποιείται καμία αντίστοιχη κατάθεση).
20) Στις 31.12.2010, ποσό 6.000 Ευρώ (την ημέρα αυτή στα βιβλία της Τράπεζας δεν πραγματοποιείται καμία αντίστοιχη κατάθεση).
21) Στις 19.1.2011, ποσό 2.000 Ευρώ (την ημέρα αυτή στα βιβλία της Τράπεζας δεν πραγματοποιείται καμία αντίστοιχη κατάθεση).
22) Στις 25.1.2011, ποσό 2.000 Ευρώ (την ημέρα αυτή στα βιβλία της Τράπεζας δεν πραγματοποιείται καμία αντίστοιχη κατάθεση).
23)
Στις 29.1.2011, ποσό 6.000 Ευρώ (την ημέρα αυτή στα βιβλία της Τράπεζας δεν πραγματοποιείται καμία αντίστοιχη κατάθεση).
24)
Στις 30.1.2011, ποσό 9.967 Ευρώ (την ημέρα αυτή στα βιβλία της Τράπεζας δεν πραγματοποιείται καμία αντίστοιχη κατάθεση).
25) Στις 1.2.2011, ποσό 9.000 Ευρώ (την ημέρα αυτή στα βιβλία της Τράπεζας δεν πραγματοποιείται καμία αντίστοιχη κατάθεση).? 26) Στις 2.2.201 1, ποσό 1 2.000 Ευρώ (την ημέρα αυτή στα βιβλία της Τράπεζας δεν πραγματοποιείται καμία αντίστοιχη κατάθεση). ' 27) Στις 4.2.2011, ποσό 4.000 Ευρώ (την ημέρα αυτή στα βιβλία της Τράπεζας δεν πραγματοποιείται καμία αντίστοιχη κατάθεση).
28) Στις 28.2.2011, ποσό 9.000 Ευρώ (την ημέρα αυτή στα βιβλία της Τράπεζας δεν πραγματοποιείται καμία αντίστοιχη κατάθεση).
29) Στις 4.3.2011, ποσό 8.000 Ευρώ (την ημέρα αυτή στα βιβλία της Τράπεζας πραγματοποιείται κατάθεση μόλις 1.700 Ευρώ).
30) Στις 8.3.2011, ποσό 2.000 Ευρώ (την ημέρα αυτή στα βιβλία της Τράπεζας δεν πραγματοποιείται καμία αντίστοιχη κατάθεση).
31) Στις 23.3.2011, ποσό 1.000 Ευρώ (την ημέρα αυτή στα βιβλία της Τράπεζας δεν πραγματοποιείται καμία αντίστοιχη κατάθεση).
32) Στις 4.4.2011, ποσό 3.500 Ευρώ (την ημέρα αυτή στα βιβλία της Τράπεζας δεν πραγματοποιείται καμία αντίστοιχη κατάθεση).
33) Στις 18.5.2011 ποσό 30.000 Ευρώ (την ημέρα αυτή στα βιβλία της Τράπεζας δεν πραγματοποιείται καμία αντίστοιχη κατάθεση).
Με τον τρόπο αυτό, παρέλαβε συνολικά το ποσό των 224.389 Ευρώ, το οποίο της είχε παραδώσει τμηματικά ως άνω αναλύεται ο πελάτης για να το καταθέσει στο δανειακό του λογαριασμό και αυτή ενώ εμφάνιζε στον πελάτη ότι είχε τηρήσει τη μεταξύ τους συμφωνία, στην πραγματικότητα υπεξαιρούσε τα χρήματα αυτά και κατέθεσε μόνο 11.140 Ευρώ (συνολικά) τις αντίστοιχες ημερομηνίες, με αποτέλεσμα να καρπωθεί αυτή τη διαφορά, ήτοι ποσό 213.249 Ευρώ. Ωστόσο, για να μην γίνουν αντιληπτές οι πράξεις της φρόντιζε να καταθέτει διάφορα χρηματικά ποσά στον ίδιο τραπεζικό λογαριασμό, σε διαφορετικές ημεροχρονολογίες, για να μην τεθεί ο λογαριασμός σε καθυστέρηση και κινηθούν από την Τράπεζα διαδικασίες σε βάρος του πελάτη. Τελικά και σύμφωνα με τον έλεγχο της πολιτικώς ενάγουσας, αυτή προκειμένου να καλύψει τις παράνομες πράξεις της εμφάνιζε χειρόγραφες καταστάσεις στον πελάτη, σύμφωνα με τις οποίες το τελικό χρεωστικό υπόλοιπό του κατά την ημερομηνία του ελέγχου ανερχόταν στο ποσό των 24.700 ευρώ, ενώ στην πραγματικότητα, αυτό ανερχόταν σε 181.263,17 ευρώ. Ειδικότερα, κατήρτισε τις κάτωθι καταστάσεις - γνωστοποιήσεις κινήσεως δανείου: I) Την με ημερομηνία 15.6.2010 κατάσταση εκτυπωμένη σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, με εμφαινόμενο χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού του δανείου μηδενικό στις 15.6.2010 (ενώ το πραγματικό χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού την ίδια ημερομηνία ανερχόταν σε ....843,13 Ευρώ), II) Την με ημερομηνία 19.10.2010 κατάσταση, εκτυπωμένη σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, με εμφαινόμενο χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού του δανείου 53.019,00 Ευρώ στις 19.10.2010 (ενώ το πραγματικό χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού την ίδια ημερομηνία ανερχόταν σε 179.776,69 Ευρώ), III) Την με ημερομηνία 11.1.2011 κατάσταση, εκτυπωμένη σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, με εμφαινόμενο χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού του δανείου 68.749,00 Ευρώ στις 11.1.2011
(ενώ το πραγματικό χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού την ίδια ημερομηνία ανερχόταν σε 179.780,40 Ευρώ) και IV) Την με ημερομηνία 18.5.2011 χειρόγραφη κατάσταση, με εμφαινόμενο χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού του δανείου 24.700,00 Ευρώ στις 18.5.2011 (ενώ το πραγματικό χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού την ίδια ημερομηνία ανερχόταν σε 181.263,17 Ευρώ). Όλες αυτές οι καταστάσεις φέρουν την υπογραφή της, ενώ οι δύο πρώτες φέρουν και σφραγίδα του υποκαταστήματος της Τράπεζας και τυγχάνουν όλες πλαστές. Επομένως, το πραγματικό ποσό που υπεξαίρεσε από τους λογαριασμούς του συγκεκριμένου πελάτη, προκύπτει από τη διαφορά του χρεωστικού υπολοίπου που υπήρχε στα βιβλία της Τράπεζας σχετικά με το λογαριασμό του πελάτη, κατά την ημέρα αποκάλυψης της δραστηριότητας της εγκαλουμένης (181.263,17 Ευρώ) σε σχέση με το υπόλοιπο που αυτή εμφάνιζε στον πελάτη την ίδια ημέρα στις χειρόγραφες καταστάσεις που του παρέδιδε όπου δεν εμφάνιζε τις δικές της αυθαίρετες και παράνομες επεμβάσεις (24.700 Ευρώ), ήτοι υπεξαίρεσε από το συγκεκριμένο λογαριασμό το ποσό των 156.563,17 Ευρώ. Η υπεξαίρεση στρέφεται κατά της πολιτικώς ενάγουσας Τράπεζας Πειραιώς, η οποία ήταν κυρία των υπεξαιρεθέντων χρημάτων και η οποία αποκατέστησε (ως όφειλε) την τάξη των λογαριασμών του πελάτη, αναγνωρίζοντας στις 4.8.2011 τις κινήσεις που αναφέρονται στις καταστάσεις που παρέδιδε στον πελάτη η εγκαλουμένη και δεχόμενη ακόμη ότι την 20.5.2011 το πραγματικό χρεωστικό υπόλοιπο του δανείου ανερχόταν σε 24.700,00 Ευρώ και όχι σε 181.263,17 Ευρώ που εμφανιζόταν στα βιβλία της Τράπεζας.
Με βάση όλα τα προαναφερθέντα υπεξαίρεσε συνολικά το ποσό των 15.038,00 + 102.610,00 + 50.000,00 + 60.890,00 + 38.000,00 + 93.960,00 + 76.574,00 + 40.424,00 + 785.203,0 + 128.090,00 + 253.167,00 + ...950,00 + 46.930,00 + 81.891,00 + 26.390,00 + 19.300,00 + 4.093,00 + 23.641,79 + 31.575,00 + 73.675,00 + 70.926,35 + 110.000,00 + 49.000,00 + 41.000,00 + 27.250,00 + 48.500,00 + 141.145,00 + 156.563,17 = 2.729.786,31 Ευρώ, από την πολιτικώς ενάγουσα Τράπεζα Πειραιώς, ήτοι πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 263 Α ΠΚ έχοντας την ιδιότητα του υπαλλήλου της, το οποίο παρακράτησε και ιδιοποιήθηκε παράνομα, ενσωματώνοντάς το στην περιουσία της. Εξακολούθησε δε την παράνομη δραστηριότητά της αυτή για μακρό χρόνο και το αντικείμενο είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.
Β) Στη Λάρισα κατά τους παρακάτω χρόνους με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, με πρόθεση κατήρτισε εξ υπαρχής πλαστά έγγραφα, με σκοπό να παραπλανήσει με τη χρήση τους άλλον σχετικά με γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες και να περιποιήσει στον εαυτό της το κατωτέρω αναφερόμενο περιουσιακό όφελος, ενώ οι πράξεις αυτές, που εξακολούθησαν για μακρό χρονικό διάστημα, στρέφονταν κατά νομικού προσώπου από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 263 Α ΠΚ και, συγκεκριμένα, κατά τράπεζας που εδρεύει στην ημεδαπή κατά το καταστατικό της και το όφελος που πέτυχε σε βάρος της ανωτέρω τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 2.729.786,31 Ευρώ, το οποίο είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και, συγκεκριμένα, υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ. Τα πλαστά αυτά έγγραφα στη συνέχεια τα χρησιμοποίησε, είτε θέτοντάς τα στο αρχείο της Τράπεζας μαζί με τα υπόλοιπα, γνήσια, παραστατικά και έγγραφα, είτε παραδίδοντάς τα στον πελάτη (πλαστές Αιτήσεις Συμμετοχής Α/Κ και Π/Κ), είτε κρατώντας τα η ίδια στο γραφείο της. Ειδικότερα, κατά τους παρακάτω αναφερόμενους χρόνους, στον ως άνω τόπο, ως υπάλληλος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία "....", που εδρεύει στην Αθήνα και συγκεκριμένα, ως Σύμβουλος Πελατείας Ιδιωτών καταστήματος ... για την περίοδο από 2001 μέχρι 2008, ως Υπεύθυνη καταστήματος ..., της ιδίας πόλης, για την περίοδο από 2008 μέχρι 2010 και ως Υπεύθυνη του καταστήματος της οδού ... για την περίοδο από 2010 μέχρι 2011 κατήρτισε τα κατωτέρω αναφερόμενα παραστατικά συναλλαγών (αναλήψεων, καταθέσεων, μεταφορών από λογαριασμό σε λογαριασμό), καθώς και αιτήσεις ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών, στα οποία έθεσε κατ' απομίμηση την υπογραφή των δικαιούχων των αντίστοιχων λογαριασμών, χωρίς την εντολή ή έγκρισή τους, με σκοπό, αφενός μεν να ολοκληρώσει κάθε φορά την αντίστοιχη τραπεζική διαδικασία (ανάληψης, κατάθεσης, μεταφοράς, ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού), για την οποία απαιτείται από το ηλεκτρονικό σύστημα της Τράπεζας η έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού, αίτησης ή απόδειξης με υπογραφή του δικαιούχου και αφετέρου να παραπλανήσει: I) Τους συναδέλφους της (υφισταμένους της και προϊσταμένους του Υποκαταστήματος), οι οποίοι επρόκειτο να συμπράξουν για την ολοκλήρωση της αντίστοιχης κίνησης ή να θεωρήσουν το αντίστοιχο παραστατικό, προκειμένου να πειστούν ότι η συγκεκριμένη συναλλαγή είχε διενεργηθεί από τον ίδιο τον πελάτη και II) τους Προϊσταμένους της και τους ελεγκτές της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας Πειραιώς, ούτως ώστε, σε ενδεχόμενο έλεγχο, να μην καταστούν φανερές οι παράνομες ιδιοποιήσεις εκ μέρους της των χρηματικών ποσών από τους παραπάνω (υπό στοιχείο Α) αναφερόμενους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούσαν στην Τράπεζα οι προαναφερόμενοι πελάτες. Επίσης, κατά τους παρακάτω αναφερόμενους χρόνους, στον ως άνω τόπο, πάντοτε με τις ανωτέρω ιδιότητές της, ως υπάλληλος της Τράπεζας Πειραιώς, κατήρτισε τις κατωτέρω αναφερόμενες πλαστές αποδείξεις μη λογιστικοποιημένων προθεσμιακών καταθέσεων και συμμετοχής σε αμοιβαία κεφάλαια, στις οποίες έθετε σφραγίδα του Υποκαταστήματος της Τράπεζας και δική της υπογραφή, χωρίς όμως να έχει δικαίωμα ή εξουσιοδότηση από την Τράπεζα ή αρμοδιότητα να υπογράφει τέτοιες αποδείξεις μη λογιστικοποιημένων τραπεζικών προϊόντων, ενώ σε πολλές περιπτώσεις πλαστογραφούσε περαιτέρω και την υπογραφή του πελάτη, θέτοντάς την η ίδια, χωρίς εντολή του. Τις αποδείξεις αυτές τις χρησιμοποίησε, παραδίδοντας και παρουσιάζοντας αυτές στους πελάτες ως γνήσιες και λογιστικοποιημένες (ενώ στην πραγματικότητα δεν ήταν), προκειμένου να τους παραπλανήσει και να μην αναζητήσουν την πραγματική τύχη των χρημάτων που είχαν καταθέσει στους λογαριασμούς τους και αυτή είχε ήδη ή επρόκειτο να υπεξαιρέσει (και σε καμία περίπτωση δεν ήταν πραγματικά δεσμευμένα σε αντίστοιχο τραπεζικό προϊόν που ο πελάτης λάμβανε στην κατοχή του, αλλά οδηγούνταν σε κρυφό λογαριασμό από τον οποίο αυτή αναλάμβανε χρήματα). Δηλαδή, οι πελάτες, λόγω των πλαστών εγγράφων που τους παρέδιδε πίστευαν ότι διατηρούσαν Προθεσμιακές Καταθέσεις ή Αμοιβαία Κεφάλαια στην Τράπεζα. Περαιτέρω, σε όλες τις περιπτώσεις των ως άνω πλαστών (και μη λογιστικοποιημένων) αιτήσεων συμμετοχής σε Α/Κ και αποδείξεων Π/Κ, επισύναπτε σελίδα όπου ανέγραφε τα επιτόκια που υποσχόταν σε πελάτες, καθώς και όλες τις πρόσθετες "συμφωνίες" που έκανε μαζί τους, θέτοντας και πάλι τη σφραγίδα του Υποκαταστήματος της Τράπεζας και δική της υπογραφή, χωρίς να έχει τέτοιο δικαίωμα ή εξουσιοδότηση ή αρμοδιότητα από την Τράπεζα να υπογράφει τέτοια επισυναπτόμενα έγγραφα, αφού η Τράπεζα ούτε έχει ούτε εκδίδει ποτέ τέτοια έγγραφα. Συντρέχουν δε ιδιαζόντως επιβαρυντικές περιστάσεις κατά την τέλεση του ως άνω εγκλήματος εκ μέρους της καθόσον εξακολούθησε επί μακρό χρόνο την τέλεση του εγκλήματος αυτού και το αντικείμενο είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Είναι δε άτομο που διαπράττει πλαστογραφίες κατ' επάγγελμα, ήτοι με πρόθεση πορισμού εισοδήματος, όπως συνάγεται από την επανειλημμένη τέλεσή του και την υποδομή που διαμόρφωσε όπως περιγράφεται ανωτέρω και κατά συνήθεια, ήτοι με σταθερή ροπή προς διάπραξη του παραπάνω αδικήματος, ως στοιχείο της προσωπικότητάς της, όπως συνάγεται από την επανειλημμένη τέλεση αυτού και τη σταθερή ροπή προς διάπραξη των πλαστογραφιών. I) Συγκεκριμένα έθεσε κατ' απομίμηση την υπογραφή για κάθε ένα πελάτη στα κάτωθι έγγραφα και στις κάτωθι αναφεράμενες ημερομηνίες, τα οποία έγγραφα, και λογαριασμοί αναφέρθηκαν αναλυτικότερα ανά πελάτη ανωτέρω στο υπό στοιχείο Α :
1) Της πελάτισσας του Υποκαταστήματος Γ. Β. (CRS ...6598), στα εξής έγγραφα:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΟΣΟ 27/6/2005 Παραστατικό ανάληψης από κρυφό λογαριασμό -6.750,00 28/6/2005 Παραστατικό ανάληψης από κρυφό λογαριασμό -4.000,00 29/6/2005 Παραστατικό ανάληψης, από κρυφό λογαριασμό -3.000,00 4/7/2005 Παραστατικό ανάληψης από κρυφό λογαριασμό -1.250,00 30/10/2007 Παραστατικό κατάθεσης ποσού 360,00 € στον -410 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
360,00 29/11/2007 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 4.000,00 Ευρώ στον κρυφό λογαριασμό από το γνωστό στον πελάτη λογαριασμό με αριθμό -410.
4.000,00 7/3/2008 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 3.000,00 Ευρώ στον κρυφό λογαριασμό από το γνωστό στον πελάτη λογαριασμό με αριθμό -410.
3.000,00 10/4/2008 Παραστατικό ανάληψης από κρυφό λογαριασμό -3.000,00 30/10/2008 Παραστατικό ανάληψης ποσού 3.185,00 € από τον γνωστό -410 στον πελάτη λογαριασμό.
-3.185,00 5/3/2009 Παραστατικό κατάθεσης ποσού 3.155,00 Ευρώ στον υπ' αριθμ. -410 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
3.155,00 18/6/2009 Παραστατικό κατάθεσης ποσού 4.340,00 Ευρώ στον υπ' αριθμ. -410 γνωστά στον πελάτη λογαριασμό.
4.340,00 9/11/2009 Παραστατικό κατάθεσης ποσού 1.132,00 Ευρώ στον υπ' αριθμ. -410 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
1.132,00 29/11/2010 Παραστατικό κατάθεσης ποσού 1.160,00 Ευρώ στον υπ' αριθμ. -410 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
1.160,00 2) Της πελάτισσας Δ. Δ. (...):
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΟΣΟ 26/11/2009 Παραστατικό ανάληψης από κρυφό λογαριασμό -9.000,00 30/11/2009 Παραστατικό ανάληψης από κρυφό λογαριασμό -10.000,00 2/12/2009 Παραστατικό ανάληψης από κρυφό λογαριασμό -10.000,00 4/12/2009 Παραστατικό ανάληψης από κρυφό λογαριασμό -1.100,00 16/12/2009 Παραστατικό ανάληψης από κρυφό λογαριασμό -510,00 5/7/2010 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 32.000,00 Ευρώ στον κρυφό λογαριασμό από τον υπ' αριθμ. ...-037292- ... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
32.000,00 5/7/2010 Παραστατικό ανάληψης από κρυφό λογαριασμό -29.000,00 8/7/2010 Παραστατικό ανάληψης από κρυφό λογαριασμό -3.000,00 30/7/2010 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 30.000,00 Ευρώ στον κρυφό λογαριασμό από τον -... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
30.000,00 30/7/2010 Παραστατικό ανάληψης από κρυφό λογαριασμό -15.000,00 3/8/2010 Παραστατικό ανάληψης από κρυφό λογαριασμό -3.500,00 16/8/2010 Παραστατικό ανάληψης από κρυφό λογαριασμό -6.500,00 24/8/2010 Παραστατικό ανάληψης από κρυφό λογαριασμό -3.000,00 30/8/2010 Παραστατικό ανάληψης από κρυφό λογαριασμό -2.000,00 3) Των πελατών του Υποκαταστήματος Ζ. Θ. (...) και Ζ. Ε. (CRS ...):
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΟΣΟ 5/1/2011 Αίτηση ανοίγματος κρυφού λογαριασμού, με αριθμό ...-051316-... και δικαιούχο τη Ζ. Ε.
5/1/2011 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 50.000,00 Ευρώ στον "κρυφά" λογαριασμό από το γνωστό στον πελάτη λογαριασμό με αριθμό ...-037355-...
50.000,00 5/1/2011 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 50.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -... λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-50.000,00 5/1/2011 Παραστατικό ανάληψης από κρυφό λογαριασμό -12.000,00 7/1/2011 Παραστατικό ανάληψης από κρυφό λογαριασμό -8.000,00 10/1/2011 Παραστατικό ανάληψης από κρυφό λογαριασμό -8.000,00 12/1/2011 Παραστατικό ανάληψης από κρυφό λογαριασμό -9.000,00 19/1/2011 Παραστατικό ανάληψης από κρυφό λογαριασμό -6.500,00 25/1/2011 Παραστατικό ανάληψης από κρυφό λογαριασμό -6.500,00 4)Της πελάτισσας Η. Ε. (...) στο εξής έγγραφο:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 6/10/2010 Παραστατικό κατάθεσης ποσού 110,00 €, στον γνωστό υπ' αριθμ. -237 λογαριασμό του πελάτη, ως απόδοση τόκων για το επιπλέον επιτόκιο που είχε υποσχεθεί η 110,00 5) Της πελάτισσας Κ. Κ. (... εξής έγγραφα:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΟΣΟ 24/11/2010 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 40.000,00 € από το γνωστό στον πελάτη λογαριασμό αριθμ. ... στον κρυφό λογαριασμό.
40.000,00 24/11/2010 Παραστατικό ανάληψης από ((κρυφό" λογαριασμό -6.000,00 26/11/2010 Παραστατικό ανάληψης από κρυφό λογαριασμό -11.000,00 29/11/2010 Παραστατικό ανάληψης από κρυφό λογαριασμό -14.000,00 2/12/2010 Παραστατικό ανάληψης από κρυφό λογαριασμό -9.000,00 4/4/201 1 Παραστατικό κατάθεσης στον γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
2.000,00 6) Της πελάτισσας του Υποκαταστήματος Κ. Σ. (...):
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΟΣΟ 8/3/2002 Παραστατικό ανάληψης από τον -481 κρυφό λογαριασμό.
-8.800,00 15/3/2002 Παραστατικό ανάληψης από τον -481 κρυφό λογαριασμό.
-4.985,00 12/4/2002 Παραστατικό ανάληψης από τον -481 κρυφό λογαριασμό.
-8.890,00 21/5/2002 Παραστατικό ανάληψης από τον -481 κρυφό λογαριασμό.
-1.000,00 24/5/2002 Παραστατικό ανάληψης από τον -481 κρυφό λογαριασμό.
-1.000,00 27/5/2002 Παραστατικό ανάληψης από τον -481 κρυφό λογαριασμό.
-500,00 30/5/2002 Παραστατικό ανάληψης από τον -481 κρυφό λογαριασμό.
-470,00 11/6/2002 Παραστατικό ανάληψης από τον -481 κρυφό λογαριασμό.
-1.994,00 8/8/2002 Παραστατικό ανάληψης από τον -481 ((κρυφό" λογαριασμό.
-920,00 8/8/2002 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 200,00 Ευρώ στον - 481 κρυφό λογαριασμό από τον υπ' αριθμ. ...- ...... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό 8/8/2002 Απόδειξη πλαστού Α/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 14.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 787 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-14.000,00 8/8/2002 Απόδειξη πλαστού Α/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 14.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 736 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-14.000,00 29/8/2002 Παραστατικό ανάληψης από τον -481 κρυφό λογαριασμό.
-10.000,00 30/8/2002 Παραστατικό ανάληψης από τον -481 κρυφό λογαριασμό.
-1.000,00 2/9/2002 Παραστατικό ανάληψης από τον -481 κρυφό λογαριασμό.
-1.870,00 8/11/2002 Απόδειξη πλαστού Α/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 13.800 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 344 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-13.800,00 8/11/2002 Απόδειξη πλαστού Α/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 14.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 787 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-14.000,00 8/11/2002 Απόδειξη πλαστού Α/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 14.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 736 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-14.000,00 7/2/2003 Απόδειξη πλαστού Α/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 13.800 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 344 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-13.800,00 7/2/2003 Απόδειξη πλαστού Α/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 14.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 787 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-14.000,00 7/2/2002 Απόδειξη πλαστού Α/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 14.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 736 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-14.000,00 12/5/2003 Απόδειξη πλαστού Α/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 13.800 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 344 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-13.800,00 12/5/2003 Απόδειξη πλαστού Α/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 14.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 787 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-14.000,00 12/5/2003 Απόδειξη πλαστού Α/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 14.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 736 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-14.000,00 15/9/2003 Απόδειξη πλαστού Α/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 13.800 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 030 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-13.800,00 15/9/2003 Απόδειξη πλαστού Α/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 14.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 787 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-14.000,00 15/9/2003 Απόδειξη πλαστού Α/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 14.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 736 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-14.000,00 15/3/2004 Απόδειξη πλαστού Α/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 13.800 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 030 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-13.800,00 15/3/2004 Απόδειξη πλαστού Α/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 14.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 787 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-14.000,00 15/3/2004- Απόδειξη πλαστού Α/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 14.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 736 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-14.000,00 27/9/2004 Απόδειξη πλαστού Α/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 13.800 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 030 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-13.800,00 27/9/2004 Απόδειξη πλαστού Α/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 14.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 787 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-14.000,00 27/9/2004 Απόδειξη πλαστού Α/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 14.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 736 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-14.000,00 31/3/2005 Απόδειξη πλαστού Α/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 13.800 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 030 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-13.800,00 31/3/2005 Απόδειξη πλαστού Α/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 14.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 787 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-14,000,00 31/3/2005 Απόδειξη πλαστού Α/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 14.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 736 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-14.000,00 16/1/2006 Απόδειξη πλαστού Α/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 13.800 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 030 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-13.800,00 16/1/2006 Απόδειξη πλαστού Α/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, -14.000,00 ποσού 14.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 787 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
16/1/2006 Απόδειξη πλαστού Α/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 14.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 736 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-14.000,00 16/1/2007 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 13.800 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 030 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-13.800,00 16/1/2007 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 14.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 787 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-14.000,00 16/1/2007 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 14.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 736 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-14.000,00 16/1/2008 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 13.800 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 030 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-13.800,00 16/1/2008 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 14.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 787 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-14.000,00 16/1/2008 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 14.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 736 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-14.000,00 28/1/2008 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 8.000,00 Ευρώ στον - 481 κρυφό λογαριασμό από τον υπ' αριθμ. ...- 013707-533 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
8.000,00 28/1/2008 Παραστατικό ανάληψης από τον -481 κρυφό λογαριασμό.
-8.000,00 28/1/2008 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 8.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 533 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-8.000,00 28/7/2008 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, . ποσού 8.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 533 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-8.000,00 16/1/2009 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 13.800 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 030 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-13.800,00 16/1/2009 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 14.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 787 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-14.000,00 16/1/2009 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 14.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 736 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-14.000,00 ,, 28/7/2009 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 8.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 533 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-8.000,00 25/8/2009 Παραστατικό κατάθεσης ποσού 430,70 Ευρώ από την εγκαλουμένη στον ... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό ως καταβολή τόκων για πλαστή Π/Κ.
430,70 28/8/2009 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 40.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 698 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-40.000,00 31/8/2009 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 40.000,00 Ευρώ στον υπ' αριθμ. ...-044205-... κρυφό λογαριασμό από τον υπ' αριθμ. ...-044...-698 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό 40.000,00 31/8/2009 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-9.000,00 719120W Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-15.000,00 10/9/2009 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-14.500,00 14/9/2009 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-1.500,00 18/1/2010 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 13.800 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 030 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-13.800,00 18/1/2010 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 14.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 787 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-14.000,00 18/1/2010 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 14.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 736 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-14.000,00 28/7/2010 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 8.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 533 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-8.000,00 30/8/2010 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 40.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 698 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-40.000,00 3/9/2010 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 20.000,00 Ευρώ στον - 20.000,00 ... κρυφό λογαριασμό από τον υπ' αριθμ. ...- 009323... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
3/9/2010 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 20.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 787 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-20.000,00 15/9/2010 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-8.000,00 24/9/2010 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-9.000,00 20/10/2010 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-2.000,00 17/12/2010 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-1.000,00 18/1/2011 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 13.800 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 030 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-13.800,00 18/1/2011 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 14.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 787 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-14.000,00 18/1/2011 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 14.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 736 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-14.000,00 7) Της πελάτισσας Κ. Φ. (...):
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΟΣΟ 21/12/2004 Παραστατικό ανάληψης από τον -537 κρυφό λογαριασμό.
-21.000,00 22/12/2004 Παραστατικό ανάληψης από τον -537 κρυφό λογαριασμό.
-6.500,00 24/12/2004 Παραστατικό ανάληψης από τον -537 κρυφό λογαριασμό.
-2.540,00 3/10/2005 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 30.665 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 340 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-30.665,00 2/11/2005 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 30.775 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 340 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-30.775,00 30/3/2006 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 8.000,00 Ευρώ στον κρυφό λογαριασμό από τον ...-017508-918 γνωστό 8.000,00 στον πελάτη λογαριασμό.
31/3/2006 Παραστατικό ανάληψης από τον -537 "κρυφό)) λογαριασμό.
-8.000,00 13/4/2006 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 31.317 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 340 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-31.317,00 23/4/2007 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 426,00 Ευρώ στον κρυφό λογαριασμό από τον -340 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
426,00 23/4/2007 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 32.500 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 340 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-32.500,00 30/4/2007 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 10.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 918 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-10.000,00 2/5/2007 Παραστατικό ανάληψης από τον -537 κρυφό λογαριασμό.
-430,00 2/5/2007 Παραστατικό ανάληψης ποσού 1.790,00 Ευρώ από τον - 918 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
-1.790,00 30/8/2007 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 45.000,00 Ευρώ στον κρυφό λογαριασμό από τον ...-033223-982 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
45.000,00 30/8/2007 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 45.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 982 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-45.000,00 31/8/2007 Παραστατικό ανάληψης από τον -537 κρυφό λογαριασμό.
-25.000,00 3/9/2007 Παραστατικό ανάληψης από τον -537 κρυφό λογαριασμό.
-20.000,00 9/10/2007 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 20.000,00 Ευρώ στον "κρυφά" λογαριασμό από τον -982 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
20.000,00 9/10/2007 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 20.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 982 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-20.000,00 12/10/2007 Παραστατικό ανάληψης από τον -537 κρυφό λογαριασμό.
-6.000,00 19/10/2007 Παραστατικό ανάληψης από τον -537 κρυφό λογαριασμό.
-6.000,00 24/10/2007 Παραστατικό ανάληψης από τον -537 κρυφό λογαριασμό.
-6.000,00 24/10/2007 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 854,00 Ευρώ από τον κρυφό λογαριασμό στον -982 γνωστό στον πελάτη λογαριασμούς, ως καταβολή τόκων πλαστής Π/Κ.
854,00 30/10/2007 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 266,50 Ευρώ από τον κρυφό λογαριασμό στον -918 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, ως καταβολής μέρους τόκων πλαστής Π/Κ.
266,50 16/11/2007 Παραστατικό ανάληψης από τον -537 κρυφό λογαριασμό.
-870,00 23/4/2008 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 475,00 Ευρώ στον κρυφό λογαριασμό από τον -982 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
475,00 23/4/2008 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 35.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 340 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-35.000,00 5/5/2008 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 1.750,00 στον κρυφό λογαριασμό από τον -918 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
1.750,00 5/5/2008 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 1.810,00 Ευρώ στον κρυφό λογαριασμό από τον -982 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
1.810,00 5/5/2008 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 15.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 918 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-15.000,00 8/5/2008 Παραστατικό ανάληψης από τον -537 κρυφό λογαριασμό.
-4.000,00 12/5/2008 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 7.000,00 Ευρώ στον κρυφό λογαριασμό από τον -982 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
7.000,00 12/5/2008 Παραστατικό ανάληψης από τον -537 κρυφό λογαριασμό.
-7.000,00 12/5/2008 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 7.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 982 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-7.000,00 5/11/2008 Παραστατικό κατάθεσης ποσού 460,00 Ευρώ από την εγκαλουμένη στον -918 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, ως καταβολή μέρους τόκων πλαστής Π/Κ.
460,00 15/3/2010 Παραστατικό κατάθεσης ποσού 5.000,00 Ευρώ από την εγκαλουμένη στον ...-037641-... γνωστό στον πελάτη 5.000,00 λογαριασμό ως επιστροφή κεφαλαίου πλαστής Π/1C.
1/4/2010 Παραστατικό κατάθεσης ποσού 3.000,00 Ευρώ από την εγκαλουμένη στον ...-037641-... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό ως επιστροφή κεφαλαίου πλαστής Π/Κ.
3.000,00 12/5/2010 Παραστατικό ανάληψης από την εγκαλουμένη ποσού 2.560,00 Ευρώ από τον - 918 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, με την πρόφαση δημιουργίας Π/Κ.
-2.560,00 4/6/2010 Παραστατικό κατάθεσης ποσού 2.000,00 Ευρώ από την εγκαλουμένη στον ...-037641-... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό ως επιστροφή κεφαλαίου πλαστής Π/Κ.
2.000,00 19/10/2010 Παραστατικό κατάθεσης ποσού 3.283,00 Ευρώ από την εγκαλουμένη στον -... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό ως τόκους πλαστής Π/Κ.
3.283,00 4/2/2011 Παραστατικό κατάθεσης ποσού 3.000,00 Ευρώ από την εγκαλουμένη στον -... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό ως τόκους πλαστής Π/Κ.
3.000,00 4/2/2011 Παραστατικό ανάληψης από την εγκαλουμένη ποσού 2.700,00 Ευρώ από τον -918 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό για τη δήθεν δημιουργία Π/Κ.
-2.700,00 8) Του πελάτη του Υποκαταστήματος Κουτινά Γεωργίου (CRS ...3457) στα εξής έγγραφα:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΟΣΟ 27/5/2003 Παραστατικό ανάληψης από κρυφό λογαριασμό -1.990,00 29/5/2003 Παραστατικό ανάληψης από κρυφό λογαριασμό -2.990,00 6/6/2003 Παραστατικό ανάληψης από κρυφό λογαριασμό -4.000,00 10/6/2003 Παραστατικό ανάληψης από κρυφό λογαριασμό -3.020,00 24/6/2003 Παραστατικό ανάληψης από κρυφό λογαριασμό -3.000,00 27/6/2003 Παραστατικό ανάληψης από κρυφό λογαριασμό -3.000,00 2/7/2003 Παραστατικό ανάληψης από κρυφό λογαριασμό -1.024,00 31/12/2003 Απόδειξη πλαστού Α/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 5.053 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 807 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-5.053,00 30/4/2004 Απόδειξη πλαστού Α/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 14.328 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 552 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-14.328,00 3/5/2005 Απόδειξη πλαστού Α/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 14.740 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 552 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-14.740,00 19/5/2005 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 6.900,00 Ευρώ από τον -552 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό στον κρυφό λογαριασμό.
6.900,00 20/5/2005 Παραστατικό ανάληψης από κρυφό λογαριασμό -4.000,00 27/5/2005 Παραστατικό ανάληψης από κρυφό λογαριασμό -1.000,00 3/6/2005 Παραστατικό ανάληψης από κρυφό λογαριασμό -1.900,00 2/6/2006 Απόδειξη πλαστού Α/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 15.220 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 552 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-15.220,00 13/10/2006 Απόδειξη πλαστού Α/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 5.540 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 952 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-5.540,00 13/10/2006 Απόδειξη πλαστού Α/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 7.375 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 552 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-7.375,00 1/6/2007 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 16.... Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 552 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-16....,00 15/10/2007 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 13.800 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 952 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-13.800,00 14/10/2008 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 32.530 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 961 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-32.530,00 31/10/2008 Παραστατικό ανάληψης ποσού 12.000,00 Ευρώ από τον ...-037374-961 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό για τη δήθεν δημιουργία Π/Κ.
-12.000,00 25/2/2010 Παραστατικό ανάληψης ποσού 11.000,00 Ευρώ από τον -961 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό για τη δήθεν δημιουργία Π/Κ.
-11.000,00 25/2/2010 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 11.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 961 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-11.000,00 16/4/2010 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 11.123 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 961 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-11.123,00 15/10/2010 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 41.377 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 961 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-41.377,00 9) Του πελάτη του Υποκαταστήματος Λ. Δ. (...) στα εξής έγγραφα:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΟΣΟ 9/12/2002 Παραστατικό ανάληψης από τον -843 κρυφό λογαριασμό.
-4.000,00 31/10/2003 Παραστατικό ανάληψης ποσού 1.883 Ευρώ από τον ...-... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό με την πρόφαση δημιουργίας αίτησης συμμετοχής Α/Κ.
-1.883,00 31/10/2003 Απόδειξη πλαστού Α/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 6.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 992 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-6.000,00 2/11/2004 Απόδειξη πλαστού Α/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 7.672 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 992 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-7.672,00 3/11/2004 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 1.500,00 Ευρώ στον -843 κρυφό λογαριασμό από τον ...-016603... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, με την πρόφαοη δημιουργίας Αίτησης Συμμετοχής Α/Κ.
1.500,00 5/11/2004 Παραστατικό ανάληψης από τον -843 κρυφό λογαριασμό.
-1.500,00 4/2/2005 Παραστατικό ανάληψης μετρητών από ...-022355- ... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, με την πρόφαση δημιουργίας Α/Κ.
-2.700,00 4/2/2005 Απόδειξη πλαστού Α/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 2.700 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - ... λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-2.700,00 15/2/2006 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 1.500,00 Ευρώ στον -843 κρυφό λογαριασμό από τον ... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, με την πρόφαση δημιουργίας Αίτησης Συμμετοχής Α/Κ.
1.500,00 15/2/2006 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 2.500,00 Ευρώ στον -843 κρυφό λογαριασμό από τον ...-022355-... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
2.500,00 15/2/2006 Απόδειξη πλαστού Α/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 9.490 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 992 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-9.490,00 15/2/2006 Απόδειξη πλαστού Α/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 5.325 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - ... λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-5.325,00 16/2/2006 Παραστατικό ανάληψης από τον -843 κρυφό λογαριασμό.
-4.000,00 20/12/2006 Παραστατικό ανάληψης από τον -736 κρυφό λογαριασμό.
-50.285,00 15/2/2007 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 4.000,00 Ευρώ στον -843 κρυφό λογαριασμό από τον ...-021065-... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, με την πρόφαση δημιουργίας Π/Κ.
4.000,00 15/2/2007 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 11.575 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον ... λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-1 1.575,00 λ 51...007 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 7.995 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - ... λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-7.995,00 12/3/2007 Παραστατικό ανάληψης από τον -843 κρυφό λογαριασμό.
-4.000,00 3/4/2007 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 45.000,00 Ευρώ στον -736 κρυφό λογαριασμό από τον -... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
45.000,00 3/4/2007 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 45.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -... λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-45.000,00 3/4/2007 Παραστατικό ανάληψης από τον -736 κρυφό λογαριασμό.
-30.000,00 4/4/2007 Παραστατικό ανάληψης από τον -736 κρυφό λογαριασμό.
-15.000,00 11/4/2007 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 40.000,00 Ευρώ στον -736 κρυφό λογαριασμό από τον ...-001229-... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
40.000,00 11/4/2007 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 40.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -... λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-40.000,00 13/4/2007 Παραστατικό ανάληψης από τον -736 κρυφό λογαριασμό.
-13.000,00 19/4/2007 Παραστατικό ανάληψης από τον -736 κρυφό λογαριασμό.
-27.000,00 16/5/2007 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 20.000,00 Ευρώ στον -736 κρυφό λογαριασμό από τον -... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
20.000,00 16/5/2007 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, -20.000,00 ποσού 20.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -... λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
.
18/5/2007 Παραστατικό ανάληψης από τον -736 κρυφό λογαριασμό.
20.000,00 11/9/2007 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 50,000,00 Ευρώ στον -736 κρυφό λογαριασμό από τον ...-001229-... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
50.000,00 11/9/2007 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 100.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -... λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-100.000,00 17/9/2007 Παραστατικό ανάληψης από τον -736 κρυφό λογαριασμό.
-48.090,00 3/10/2007 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 20.000,00 Ευρώ στον -736 κρυφό λογαριασμό από τον -... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
20.000,00 3/10/2007 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 65.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -... λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-65.000,00 4/10/2007 Παραστατικό ανάληψης από τον -736 κρυφό λογαριασμό.
-18.750,00 11/10/2007 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 60.000,00 Ευρώ στον -736 κρυφό λογαριασμό από τον -... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
60.000,00 13/10/2007 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 100.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -... λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-100.000,00 30/10/2007 Παραστατικό ανάληψης από τον -736 κρυφό λογαριασμό.
-26.000,00 14/11/2007 Παραστατικό ανάληψης από τον -736 κρυφό λογαριασμό.
-23.000,00 22/11/2007 Παραστατικό ανάληψης από τον -736 κρυφό λογαριασμό.
-9.870,00 30/11/2007 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 60.000,00 Ευρώ στον -736 κρυφό λογαριασμό από τον -... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
60.000,00 30/11/2007 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 60.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -... λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-60.000,00 30/11/2007 Παραστατικό ανάληψης από τον -736 κρυφό λογαριασμό.
-24.000,00 4/12/2007 Παραστατικό ανάληψης από τον -736 κρυφό λογαριασμό.
-6.000,00 17/12/2007 Παραστατικό ανάληψης από τον -736 κρυφό λογαριασμό.
-23.000,00 18/1/2008 Παραστατικό ανάληψης από τον -736 κρυφό λογαριασμό.
-7.100,00 15/2/2008 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 13.700 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον ... λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-13.700,00 15/2/2008 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 10.500 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -... λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-10.500,00 19/2/2008 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 1.500,00 Ευρώ στον -736 "κρυφό)) λογαριασμό από τον ...-016603... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, με την πρόφαση δημιουργίας Π/Κ.
1.500,00 19/2/2008 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 2.075,00 Ευρώ στον -736 "κρυφό)) λογαριασμό από τον ...-016603... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
2.075,00 28/2/2008 Παραστατικό ανάληψης από τον -736 κρυφό λογαριασμό.
-3.570,00 14/3/2008 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 100.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -... λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-100.000,00 3/4/2008 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 67.531 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -... λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-67.531,00 16/5/2008 Παραστατικό ανάληψης από τον -736 κρυφό λογαριασμό.
-10.000,00 16/5/2008 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 45.314 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -... λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-45.314,00 19/5/2008 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 4.000,00 Ευρώ στον κρυφό λογαριασμό από τον -... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
4.000,00 19/5/2008 Παραστατικό ανάληψης από τον -736 κρυφό λογαριασμό.
-8.500,00 21/5/2008 Παραστατικό ανάληψης από τον -736 κρυφό λογαριασμό.
-5.500,00 5/6/2008 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, -70.000,00 ποσού 70.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -... λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
6/6/2008 Παραστατικό ανάληψης από τον -736 κρυφό λογαριασμό.
-54.000,00 9/6/2008 Παραστατικό ανάληψης από τον -736 κρυφό λογαριασμό.
-16.000,00 3/7/2008 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 68.840 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -... λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-68.840,00 9/7/2008 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 30.000,00 Ευρώ στον -086 κρυφό λογαριασμό από τον γνωστό ...- 037609-330 γνωστό στον πελάτη λογαριασμά.
30.000,00 9/7/2008 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 30.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -330 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-30.000,00 13/10/2008 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 171.880 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -... λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-171.880,00 3/12/2008 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 45,000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -257 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-45.000,00 30/12/2008 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 47.510 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -... λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-47.510,00 7/1/2009 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 75.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -... λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-75.000,00 8/1/2009 . Παραστατικό μεταφοράς ποσού 3.079,00 Ευρώ στον -086 κρυφό λογαριασμό από τον ...-021065-... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό 3.079,00 9/1/2009 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 51.330 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -... λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-51.330,00 12/1/2009 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 20.000,00 Ευρώ στον -086 κρυφό λογαριασμό από τον -... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό 20.000,00 16/2/2009 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 17.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον ... λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-17.000,00 16/2/2009 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε,
-14.000,00 ποσού 14000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -194 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
18/2/2009 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 5.164,00 Ευρώ στον ... κρυφό λογαριασμό από τον -311 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
5.164,00 1 6/3/2009 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 107.800 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -067 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-107.800,00 17/3/2009 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 100.000,00 Ευρώ στον ... κρυφό λογαριασμό από τον ...-039664- ... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
100.000,00 17/3/2009 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 100.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -... λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-100.000,00 6/4/2009 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 90.000,00 Ευρώ στον ... κρυφό λογαριασμό από τον -... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
90.000,00 6/4/2009 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 90.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -... λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-90.000,00 5/6/2009 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 77.445 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -... λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-77.445,00 13/10/2009 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού ....093 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -... λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-....093,00 2/12/2009 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 50.031 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -... λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-50.031,00 29/12/2009 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 17.768,90 Ευρώ στον ... κρυφό λογαριασμό από τον -311 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
17.768,90 29/12/2009 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 70.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -311 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-70.000,00 29/12/2009 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 84.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -311 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-84.000,00 2/2/2010 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 50.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -50.000,00 -... λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
16/2/2010 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 3.433,00 Ευρώ στον ... κρυφό λογαριασμό από τον -311 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
3.433,00 16/2/2010 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 20.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -992 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-20.000,00 % 16/2/2010 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 17.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -194 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-17.000,00 15/3/2010 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 25.000,00 Ευρώ στον ... κρυφό λογαριασμό από τον -... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
25.000,00 15/3/2010 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 25.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -... λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-25.000,00 15/3/2010 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 118.770 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -... λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-118.770,00 9/4/2010 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 3.358,00 Ευρώ στον ... κρυφό λογαριασμό από τον -311 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
3.358,00 9/4/2010 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 62.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -330 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-62.000,00 24/5/2010 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 50.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -... λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-50.000,00 7/6/2010 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 85.368 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -... λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-85.368,00 15/6/2010 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 208.940 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -... λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-208.940,00 29/6/2010 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 73.568 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -311 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-73.568,00 30/6/2010 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 52.886 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -... λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-52.886,00 19/7/2010 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 74.140 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -311 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-74.140,00 6/10/2010 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 103.748 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -... λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-103.748,00 13/10/2010 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 210.536 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -... λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-210.536,00 2/12/2010 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 108.460 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -... λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-108.460,00 1/2/2011 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 57.330 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -... λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-57.330,00 16/2/2011 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 5.000,00 Ευρώ στον ... κρυφό λογαριασμό από τον -311 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
5.000,00 16/2/2011 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 24.035 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -992 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-24.035,00 16/2/2011 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 21.730 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -194 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-21.730,00 28/2/2011 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 229.924 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -... λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-229.924,00 2/3/2011 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 111.987 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -... λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-111.987,00 17/3/2011 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 120.349 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -... λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-120.349,00 6/4/2011 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 68.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -... λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-68.000,00 6/4/2011 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 68.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -... λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-68.000,00 6/4/2011 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, -68.000,00 ποσού 68.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -... λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
.
6/4/201 1 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 20.610 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -... λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-20.610,00 8/4/2011 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 69.851 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -330 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-69.851,00 19/4/2011 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 82.043 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -311 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-82.043,00 16/5/2011 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 20.932 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -... λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-20.932,00 Επίσης, πλαστογράφησε και την υπογραφή του δικαιούχου του υπ' αριθμ. ... κρυφού (για τον πελάτη Λ.) λογαριασμού, Σ. Ν., σε σειρά παραστατικών αναλήψεων που πραγματοποίησε η ίδια από τον συγκεκριμένο λογαριασμό, και αφορούν σε χρήματα που είχε καταθέσει ο πελάτης Λ.ς και τα οποία αυτή είχε προηγουμένως μεταφέρει στον συγκεκριμένο λογαριασμό του πελάτη Ν.. Επειδή η υπογραφή που πλαστογραφήθηκε για να διενεργηθούν οι συγκεκριμένες αναλήψεις είναι του πελάτη Ν., τα έγγραφα που πλαστογραφήθηκαν για τις συγκεκριμένες κινήσεις παρατίθενται κατωτέρω στην ανάπτυξη του συγκεκριμένου πελάτη (βλ. αριθμ. 13) του κατηγορητηρίου αυτού.
10) Του πελάτη του Υποκαταστήματος Μ. Θ. (...) στα εξής έγγραφα:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΟΙΟ 23/8/2005 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-7.500,00 24/8/2005 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-4.500,00 30/8/2005 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-3.000,00 12/10/2005 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-13.000,00 13/10/2005 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-2.000,00 14/10/2005 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-3.000,00 17/10/2005 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-2.300,00 20/10/2005 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-1.850,00 21/10/2005 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-1.000,00 2/11/2005 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-3.170,00 8/11/2005 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-3.600,00 11/11/2005 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-4.200,00 14/11/2005 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-3.100,00 3/3/2006 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-12.000,00 9/3/2006 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-5.000,00 22/3/2006 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-3.500,00 29/3/2006 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-14.570,00 25/1/2007 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-17.000,00 28/2/2007 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-3.000,00 30/7/2008 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 12.000,00 Ευρώ στον -264 κρυφό λογαριασμό από τον ...-037728-801 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
12.000,00 7/8/2008 Παραστατικό ανάληψης από τον -264 κρυφό λογαριασμό.
-10.000,00 8/8/2008 Παραστατικό ανάληψης από τον -264 "κρυφό)) λογαριασμό.
-2.000,00 17/12/2008 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 9.000,00 Ευρώ στον κρυφό -264 λογαριασμό από τον ...-037728-801 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
9.000,00 17/12/2008 Παραστατικό ανάληψης από τον -264 κρυφό -5.500,00 λογαριασμό.
23/12/2008 Παραστατικό ανάληψης από τον -264 κρυφό λογαριασμό.
-3.300,00 11) Του πελάτη του Υποκαταστήματος Μ. - Χ. Μ. (...) στα εξής έγγραφα:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΟΣΟ 21/4/2004 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 15.000,00 € στον -... κρυφό λογαριασμό από τον ... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
15.000,00 21/4/2004 Απόδειξη πλαστού Α/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 15.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 944 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-15.000,00 21/4/2004 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-6.000,00 23/4/2004 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-3.500,00 26/4/2004 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-2.500,00 29/4/2004 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-1.300,00 5/5/2004 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-1.000,00 20/5/2004 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-5.000,00 25/5/2004 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-3.500,00 27/5/2004 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-1.555,00 13/10/2004 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 15.500,00 € στον -... κρυφό λογαριασμό από τον ... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
15.500,00 13/10/2004 Απόδειξη πλαστού Α/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 15.500 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 944 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-15.500,00 13/10/2004 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-6.150,00 14/10/2004 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-1.700,00 15/10/2004 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-2.200,00 18/10/2004 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-1.800,00 19/10/2004 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-1.500,00 27/10/2004 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-1.300,00 1/11/2004 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 15.600,00 € στον -... κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
15.600,00 1/11/2004 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-16.800,00 29/11/2004 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 15.000,00 € στον -... κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
15.000,00 29/11/2004 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-10.000,00 30/11/2004 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-3.800,00 17/12/2004 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-1.200,00 14/1/2005 Απόδειξη πλαστού Α/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 15.295 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 944 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-15.295,00 27/7/2005 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-2.500,00 1/8/2005 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-2.300,00 2/11/2005 Απόδειξη πλαστού Α/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 16.017 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 944 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-16.017,00 3/5/2006 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 26.611 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 944 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-26.611,00 22/8/2006 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 14.590,00 € στον -... κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
14.590,00 22/8/2006 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό -12.910,00 λογαριασμό. .
30/8/2006 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-1.695,00 25/9/2006 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 1.918,00 € στον -... κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
1.918,00 27/9/2006 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-1.900,00 20/10/2006 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 2.098,00 € στον -... κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνοοστό στον πελάτη λογαριασμό.
2.098,00 8/11/200ό Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-2.100,00 22/11/2006 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 2.090,00 € στον -... κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
2.090,00 6/12/2006 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-2.000,00 21/12/2006 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 4.000,00 € στον -... κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
4.000,00 27/12/2006 Παραστατικό κατάθεσης ποσού 2.500,00 € στον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό ως επιστροφή κεφαλαίου.
2.500,00 27/12/2006 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-4.100,00 23/1/2007 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 9.770,00 € στον -... κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
9.770,00 23/2/2007 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 2....,00 € στον ((κρυφό" λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
2....,00 26/2/2007 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-10.000,00 8/3/2007 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-1.950,00 23/3/2007 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 2.175,00 € στον -... κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
2.175,00 2/4/2007 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 1.040,00 € στον -... κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
1.040,00 2/4/2007 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-3.220,00 23/4/2007 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 2.490,00 € στον -... κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
2.490,00 30/4/2007 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-2.490,00 23/5/2007 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 2.248,00 € στον -... κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
2.248,00 25/6/2007 Παραστατικό κατάθεσης ποσού 5.460,00 € στον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό ως επιστροφή κεφαλαίου.
5.460,00 29/6/2007 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 7.500,00 € στον -... κρυφό λογαριασμό από τον ...-024952-548 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
7.500,00 29/6/2007 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-9.500,00 26/7/2007 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 10.740,00 € στον -... κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
10.740,00 26/7/2007 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-11.000,00 23/8/2007 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 3....,00 € στον -... κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
3....,00 3/9/2007 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-3.000,00 25/9/2007 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 2.175,00 € στον -... κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
2.175,00 2/10/2007 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-2.350,00 30/10/2007 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 2....,00 € στον -... κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
2....,00 12/11/2007 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό -2.150,00 λογαριασμό.
22/11/2007 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 1.680,00 € στον -... κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
1.680,00 28/11/2007 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-1.700,00 27/12/2007 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 4.300,00 € στον -... κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
4.300,00 31/12/2007 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-4.300,00 23/1/2008 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 10.500,00 € στον -... "κρυφά" λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
10.500,00 24/1/2008 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-8.500,00 8/2/2008 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-2.000,00 22/2/2008 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 2.295,00 € στον -... κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
2.295,00 28/2/2008 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-2.000,00 26/3/2008 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 2.280,00 € στον -... κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
2.280,00 1/4/2008 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-2.500,00 23/4/2008 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 2.900,00 € στον -... κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
2.900,00 24/4/2008 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-2.500,00 23/5/2008 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 2.300,00 € στον -... κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
2.300,00 3/6/2008 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-2.300,00 23/6/2008 Αίτηση ανοίγματος κρυφού λογαριασμού, με αριθμό ...-03...6-119 και δικαιούχο τη Μ.- Χ. Μ.
23/6/2008 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 2.730,00 € στον -119 κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
2.730,00 25/6/2008 Παραστατικό ανάληψης από τον -119 κρυφό λογαριασμό.
-2.700,00 3/7/2008 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 1.140,00 € στον -119 κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
1.140,00 3/7/2008 Παραστατικό ανάληψης από τον -119 κρυφό λογαριασμό.
-1....,00 24/7/2008 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 10.550,00 € στον -119 κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
10.550,00 30/7/2008 Παραστατικό ανάληψης από τον -119 κρυφό λογαριασμό.
-10.500,00 22/8/2008 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 2.400,00 € στον -119 κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
2.400,00 26/8/2008 Παραστατικό ανάληψης από τον -119 κρυφό λογαριασμό.
-2.400,00 25/9/2008 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 2.480,00 € στον -119 κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
2.480,00 23/10/2008 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 2.750,00 € στον -119 κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
2.750,00 24/10/2008 Παραστατικό ανάληψης από τον -119 κρυφό λογαριασμό.
-5.000,00 21/11/2008 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 2.710,00 € στον -119 κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
2.710,00 28/11/2008 Παραστατικό ανάληψης από τον -119 κρυφό λογαριασμό.
-2.900,00 4/12/2008 Παραστατικό κατάθεσης 200,00 € στον ...-03...2-644 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, ως επιστροφή κεφαλαίου.
200,00 16/12/2008 Μεταφορά ποσού 2.295,00 € στον -119 κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη 2.295,00 λογαριασμό.
17/12/2008 Παραστατικό ανάληψης από τον -119 κρυφό λογαριασμό.
-2.000,00 23/12/2008 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 2.590,00 € στον -119 κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
2.590,00 30/12/2008 Παραστατικό ανάληψης από τον -119 κρυφό λογαριασμό.
-2.900,00 23/1/2009 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 10.650,00 € στον -119 κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
10.650,00 29/1/2009 Παραστατικό ανάληψης από τον -119 κρυφό λογαριασμό.
-8.500,00 24/2/2009 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 2.100,00 €στον -119 κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
2.100,00 16/3/2009 Παραστατικό ανάληψης από τον -119 κρυφό λογαριασμό.
-4.100,00 24/3/2009 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 2.400,00 € στον -119 κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
2.400,00 16/4/2009 Παραστατικό ανάληψης από τον -119 κρυφό λογαριασμό.
-2.600,00 24/4/2009 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 3.600,00 € στον -119 κρυφό λογαριασμό από τον -944 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
3.600,00 29/4/2009 Παραστατικό ανάληψης από τον -119 κρυφό λογαριασμό.
-3.600,00 26/8/2009 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 6.500,00 € στον -119 κρυφό λογαριασμό από τον -644 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
6.500,00 26/8/2009 Παραστατικό ανάληψης από τον -119 κρυφό λογαριασμό.
-5.500,00 28/8/2009 Παραστατικό ανάληψης από τον -119 κρυφό λογαριασμό.
-1.000,00 12/1/2010 Παραστατικό ανάληψης από τον -119 κρυφό λογαριασμό.
-17.000,00 13/1/2010 Παραστατικό ανάληψης από τον -119 κρυφό λογαριασμό.
-5.000,00 18/1/2010 Παραστατικό ανάληψης από τον -119 κρυφό λογαριασμό.
-14.000,00 20/1/2010 Παραστατικό ανάληψης από τον -119 κρυφό λογαριασμό.
-6.000,00 26/1/2010 Παραστατικό ανάληψης από τον -119 κρυφό λογαριασμό.
-9.000,00 20/4/2010 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 7.000,00 € στον -119 κρυφό λογαριασμό από τον ... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
7.000,00 21/4/2010 Παραστατικό ανάληψης από τον -119 κρυφό λογαριασμό.
-7.000,00 5/7/2010 Παραστατικό κατάθεσης 15.953,00 € στον -644 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, ως επιστροφή κεφαλαίου και τόκων.
15.953,00 19/7/2010 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 16.175,00 € στον -119 κρυφό λογαριασμό από τον -644 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
16.175,00 19/7/2010 Παραστατικό ανάληψης από τον -119 κρυφό λογαριασμό.
-15.000,00 26/7/2010 Παραστατικό ανάληψης από τον -119 κρυφό λογαριασμό.
-1.000,00 1/9/2010 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 40.000,00 € στον -119 κρυφό λογαριασμό από τον -362 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
40.000,00 1/9/2010 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 3.000,00 € στον -119 κρυφό λογαριασμό από τον ...-03...3-519 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
3.000,00 2/9/2010 Παραστατικό ανάληψης από τον -119 κρυφό λογαριασμό.
-9.500,00 6/9/2010 Παραστατικό ανάληψης από τον -119 κρυφό λογαριασμό.
-8.000,00 10/9/2010 Παραστατικό ανάληψης από τον -119 κρυφό λογαριασμό.
-5.700,00 21/9/2010 Παραστατικό ανάληψης από τον -119 κρυφό λογαριασμό.
-6.500,00 24/9/2010 Παραστατικό ανάληψης από τον -119 κρυφό λογαριασμό.
-6.000,00 27/9/2010 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 2.960,00 € στον -119 κρυφό λογαριασμό από τον -644 γνωστό στον πελάτη 2.960,00 λογαριασμό.
30/9/2010 Παραστατικό ανάληψης από τον -119 κρυφό λογαριασμό.
-9.500,00 7 19/11/2010 Παραστατικό κατάθεσης ποσού 4.000,00 € στον -362 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
4.000,00 2/12/2010 Παραστατικό κατάθεσης ποσού 3.570,00 € στον -362 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
3.570,00 Σημειωτέο ότι τα παραστατικά ανάληψης εκδόσεως 12/1/2010 - 26/1/2010 που πλαστογράφησε αφορούν στην πραγματικότητα χρήματα που είχαν μεταφερθεί από την ίδια στους συγκεκριμένους λογαριασμούς του συγκεκριμένου πελάτη (Μ.), από τον πελάτη Χ. Γ.. Ωστόσο, επειδή η υπογραφή που πλαστογραφήθηκε για να διενεργηθούν οι συγκεκριμένες αναλήψεις είναι του πελάτη Μ., τα έγγραφα που πλαστογραφήθηκαν για τις συγκεκριμένες κινήσεις παρατίθενται σ' αυτό το σημείο και όχι κατά την ανάπτυξη του πελάτη Χ. Γ.
12) Του πελάτη του Υποκαταστήματος Μ. Α. (...) στα εξής έγγραφα:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΟΣΟ 11/3/2011 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 142.000,00 Ευρώ στον - ... κρυφό λογαριασμό από τον υπ' αριθ. ...- 049970-003 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
142.000,00 22/3/2011 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό -9.500,00 29/3/2011 Παραστατικό ανάληψης από τον-... κρυφό λογαριασμό -13.500,00 30/3/2011 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό -9.500,00 1/4/2011 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό -8.000,00 8/4/2011 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό -9.800,00 14/4/2011 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό -9.800,00 20/4/2011 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό -9.600,00 21/4/2011 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό -9.000,00 λογαριασμό 29/4/2011 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό -36.000,00 3/5/2011 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό -9.850,00 12/5/2011 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό -9.400,00 13) Του πελάτη Ν. Σ. (CRS ...) στα εξής έγγραφα:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΟΙΟ 30/7/2007 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 50.000,00 €, στον υπ' αριθμ. ...-030773-... κρυφό λογαριασμό από τον υπ' αριθμ. ...-033181-... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
50.000,00 31/7/2007 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό.
-50.000,00 Επίσης και στα εξής έγγραφα, τα οποία συνδέονται με την υπόθεση του πελάτη Λ. Δ. (βλ. παραπάνω αριθμ. 9 του κατηγορητηρίου) και αφορούν σε χρήματα που ο πελάτης Λ.ς είχε καταθέσει στην Τράπεζα και όχι με την υπόθεση του συγκεκριμένου πελάτη Ν., ωστόσο, αναλύονται σ' αυτό το σημείο, διότι δικαιούχος του κρυφού λογαριασμού, με αριθμό ...-037613..., φαίνεται ο Ν.ς Σ. και συνεπώς, τη δική του υπογραφή πλαστογράφησε για τη διενέργεια των παρακάτω συναλλαγών:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΟΣΟ 9/7/2008 Παραστατικό ανάληψης από τον ... κρυφό λογαριασμό.
-14.000,00 10/7/2008 Παραστατικό ανάληψης από τον ... κρυφό λογαριασμό.
-16.000,00 4/12/2008 Παραστατικό ανάληψης από τον ... κρυφό λογαριασμό.
-11.000,00 5/12/2008 Παραστατικό ανάληψης από τον ... κρυφό λογαριασμό.
-8.500,00 11/12/2008 Παραστατικό ανάληψης από τον ... κρυφό λογαριασμό.
-8.000,00 15/12/2008 Παραστατικό ανάληψης από τον ... κρυφό λογαριασμό.
-8.600,00 16/12/2008 Παραστατικό ανάληψης από τον ... κρυφό -8.900,00 λογαριασμό.
15/1/2009 Παραστατικό ανάληψης από τον ... κρυφό λογαριασμό.
-8.500,00 21/1/2009 Παραστατικό ανάληψης από τον ... κρυφό λογαριασμό.
-5.500,00 29/1/2009 Παραστατικό ανάληψης από τον ... κρυφό λογαριασμό.
-9.000,00 19/2/2009 Παραστατικό ανάληψης από τον ... κρυφό λογαριασμό.
-5.000,00 19/3/2009 Παραστατικό ανάληψης από τον ... κρυφό λογαριασμό.
-26.000,00 24/3/2009 Παραστατικό ανάληψης από τον ... κρυφό λογαριασμό.
-14.000,00 1 /4/2009 Παραστατικό ανάληψης από τον ... κρυφό λογαριασμό.
-16.000,00 7/4/2009 Παραστατικό ανάληψης από τον ... κρυφό λογαριασμό.
-94.000,00 10/4/2009 Παραστατικό ανάληψης από τον ... κρυφό λογαριασμό.
-10.000,00 14/4/2009 Παραστατικό ανάληψης από τον ... κρυφό λογαριασμό.
-11.500,00 16/4/2009 Παραστατικό ανάληψης από τον ... κρυφό λογαριασμό.
-9.500,00 22/4/2009 Παραστατικό ανάληψης από τον ... κρυφό λογαριασμό.
-9.250,00 29/12/2009 Παραστατικό ανάληψης από τον ... κρυφό λογαριασμό.
-8.000,00 30/12/2009 Παραστατικό ανάληψης από τον ... κρυφό λογαριασμό.
-9.800,00 2/2/2010 Παραστατικό ανάληψης από τον ... ((κρυφό" λογαριασμό.
-9.500,00 4/2/2010 Παραστατικό ανάληψης από τον ... κρυφό λογαριασμό.
-9.500,00 10/2/2010 Παραστατικό ανάληψης από τον ... κρυφό λογαριασμό.
-7.500,00 17/2/2010 Παραστατικό ανάληψης από τον ... κρυφό λογαριασμό.
-6.500,00 22/2/2010 Παραστατικό ανάληψης από τον ... κρυφό λογαριασμό.
-9.800,00 23/2/2010 Παραστατικό ανάληψης από τον ... κρυφό λογαριασμό.
-7.500,00 2/3/2010 Παραστατικό ανάληψης από τον ... κρυφό λογαριασμό.
-3.140,00 15/3/2010 Παραστατικό ανάληψης από τον ... κρυφό λογαριασμό.
-11.000,00 16/3/2010 Παραστατικό ανάληψης από τον ... κρυφό λογαριασμό.
-12.000,00 29/3/2010 Παραστατικό ανάληψης από τον ... κρυφό λογαριασμό.
-2.000,00 9/4/2010 Παραστατικό ανάληψης από τον ... κρυφό λογαριασμό.
-3.350,00 25/5/2010 Παραστατικό ανάληψης από τον ... κρυφό λογαριασμό.
-20.000,00 31/5/2010 Παραστατικό ανάληψης από τον ... κρυφό λογαριασμό.
-4.250,00 21/2/2011 Παραστατικό ανάληψης από τον ... κρυφό λογαριασμό.
-5.000,00 14) Του πελάτη του Υποκαταστήματος Π. Γ. (...) στα εξής έγγραφα:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΟΣΟ 16/12/2002 Παραστατικό ανάληψης από -146 κρυφό λογαριασμό -7.000,00 18/12/2002 Παραστατικό ανάληψης από -146 κρυφό λογαριασμό -4.000,00 14/2/2003 Απόδειξη πλαστού Α/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 11.000 Ευρώ.
-11.000,00 20/5/2003 Παραστατικό κατάθεσης ποσού 574,00 € στον -782 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
574,00 20/5/2003 Απόδειξη πλαστού Α/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 10.500 Ευρώ.
-10.500,00 19/11/2003 Παραστατικό ανάληψης ποσού 1.355,00 € από τον -782 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
-1.355,00 19/11/2003 Απόδειξη πλαστού Α/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 1 2.000 Ευρώ.
-12.000,00 17/6/2004 Απόδειξη πλαστού Α/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 12.184 Ευρώ.
-12.184,00 31/1/2005 Απόδειξη πλαστού Α/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 10.000 Ευρώ.
-10.000,00 4/4/2005 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 15.000,00 € στον -146 15.000,00 κρυφό από τον -782 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
4/4/2005 Απόδειξη πλαστού Α/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 15.000 Ευρώ.
-15.000,00 4/4/2005 Παραστατικό ανάληψης από -146 κρυφό λογαριασμό -4.000,00 12/4/2005 Παραστατικό ανάληψης από -146 κρυφό λογαριασμό -7.000,00 13/4/2005 Παραστατικό ανάληψης από -146 κρυφό λογαριασμό -4.000,00 30/6/2005 Παραστατικό κατάθεσης ποσού 115,00 € στον -782 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
1 15,00 1/7/2005 Απόδειξη πλαστού Α/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 15.000 Ευρώ.
-15.000,00 1/2/2006 Απόδειξη πλαστού Α/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 25.000 Ευρώ.
-25.000,00 1/2/2007 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 24.190,00 € στον -146 κρυφό από τον -782 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
24.190,00 1/2/2007 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 50.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 782 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-50.000,00 15/2/2007 Παραστατικό ανάληψης από -146 κρυφό λογαριασμό -21.000,00 23/2/2007 Παραστατικό ανάληψης από -146 κρυφό λογαριασμό -3.150,00 1/4/2008 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 52.450 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 782 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-52.450,00 10/4/2008 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 27.550,00 € στον -146 κρυφό από τον -782 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
27.550,00 10/4/2008 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 27.550 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 782 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-27.550,00 17/4/2008 Παραστατικό ανάληψης από -146 κρυφό λογαριασμό -13.550,00 23/4/2008 Παραστατικό ανάληψης από -146 κρυφό λογαριασμό -12.000,00 2/5/2008 Παραστατικό ανάληψης από -146 κρυφό λογαριασμό -2.000,00 4/5/2009 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 90.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - ... λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-90.000,00 5/5/2009 Παραστατικό ανάληψης ποσού 4.725,00 € από τον -782 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
-4.725,00 4/5/2010 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 95.340 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - ... λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-95.340,00 12/5/2011 Παραστατικό κατάθεσης ποσού 1.200,00 € στο γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, με αριθμό ...-041456-....
1.200,00 15) Της πελάτισσας Π. Α. (...) στα εξής έγγραφα:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΟΣΟ 1/3/2005 Παραστατικό ανάληψης από κρυφό λογαριασμό -55.000,00 1 1 /3/2005 Παραστατικό ανάληψης από κρυφό λογαριασμό -490,00 18/3/2005 Παραστατικό μεταφοράς στον κρυφό λογαριασμό από τον γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, με αριθμό ...-017474-...
10.000,00 18/3/2005 Παραστατικό ανάληψης από κρυφό λογαριασμό -6.000,00 23/3/2005 Παραστατικό ανάληψης από ((κρυφό" λογαριασμό -1.300,00 24/3/2005 Παραστατικό ανάληψης από κρυφό λογαριασμό -500,00 30/3/2005 Παραστατικό ανάληψης από κρυφό λογαριασμό -2.200,00 2/10/2007 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 18.000,00 € στον κρυφό λογαριασμό από τον -384 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
18.000,00 2/10/2007 Παραστατικό ανάληψης από κρυφό λογαριασμό -18.000,00 14/5/2010 Παραστατικό κατάθεσης ποσού 15.000,00 € στον γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, με αριθμό ...-023873-..., ως επιστροφή κεφαλαίου.
15.000,00 16) Της πελάτισσας Π. Ν. (...):
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΟΣΟ 9/12/2010 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 19.600,00 € στον κρυφό λογαριασμό από τον υπ' αριθμ. ...-039733- 747 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
19.600,00 9/12/2010 Παραστατικό ανάληψης από τον κρυφό λογαριασμό -9.600,00 10/12/2010 Παραστατικό ανάληψης από τον κρυφό λογαριασμό -9.700,00 17) Της πελάτισσας Σ. Σ. (...):
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΟΙΟ 17/9/2003 Παραστατικό ανάληψης από κρυφό λογαριασμό -4.040,00 23/9/2003 Παραστατικό ανάληψης από κρυφό λογαριασμό -3.045,00 30/9/2003 Παραστατικό ανάληψης από κρυφό λογαριασμό -3.035,00 8/10/2003 Παραστατικό ανάληψης από κρυφό λογαριασμό -3.040,00 16/10/2003 Παραστατικό ανάληψης από κρυφό λογαριασμό -4.050,00 3/5/2004 Απόδειξη πλαστού Α/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 17.453 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 401 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-17.453,00 24/12/2007 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 20.050 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -401 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-20.050,00 26/6/2008 Παραστατικό έκδοσης τραπεζικής επιταγής ποσού 6.600,00 € σε διαταγή Π. Ν. (συζύγου της Σ. Κ.), ως πρόωρη ανάληψη από πλαστή Π/Κ.
6.600,00 18) Του πελάτη Σ. Μ. (...):
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΟΣΟ 7/2/2008 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 23.641,00 € από τον υπ' αριθμ. ...-033310-... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό στον υπ' αριθμ. ...-019460-... λογαριασμό του αδερφού του πελάτη, Χ. Σ..
-23.641,79 7/7/2008 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 7.000,00 €, από τον υπ' αριθμ. ...-037491-941 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό στον υπ' αριθμ. ...-037578-... λογαριασμό του αδελφού του πελάτη, Χ. Σ..
-7.000,00 1/6/2010 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 35.246 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 941 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-35.246,00 15/6/2010 Παραστατικό κατάθεσης ποσού 7.000,00 €, στον -941 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, ως επιστροφή κεφαλαίου.
7.000,00 19) Των πελατών του Υποκαταστήματος Τ. Ε. (...) και Τ. Α. (CRS ...) στα εξής έγγραφα:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΟΙΟ 19/11/2004 Παραστατικό ανάληψης από τον κρυφό λογαριασμό -Π.000,00 23/11/2004 Παραστατικό ανάληψης από τον κρυφό λογαριασμό -5.050,00 13/1/2005 Παραστατικό ανάληψης από τον κρυφό λογαριασμό -50.680,00 21 /4/2005 Παραστατικό ανάληψης από τον κρυφό λογαριασμό -21.500,00 22/4/2005 Παραστατικό ανάληψης από τον κρυφό λογαριασμό -7.000,00 13/5/2005 Παραστατικό ανάληψης από τον κρυφό λογαριασμό -2.000,00 19/5/2005 Παραστατικό ανάληψης από τον κρυφό λογαριασμό -4.500,00 25/5/2005 Παραστατικό ανάληψης από τον κρυφό λογαριασμό -3.500,00 10/6/2005 Παραστατικό ανάληψης από τον κρυφό λογαριασμό -3.000,00 31/3/2006 Παραστατικό μεταφοράς του ποσού των 11.325,00 € από τον κρυφό στον γνωστό στους πελάτες λογαριασμό, με αριθμό ...-012501-176.
11.325,00 29/1/2008 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 40.000,00 € από τον -176 γνωστό στους πελάτες λογαριασμό στον κρυφό λογαριασμό.
40.000,00 30/1/2008 Παραστατικό ανάληψης από τον κρυφό λογαριασμό -20.000,00 8/2/2008 Παραστατικό ανάληψης από τον κρυφό λογαριασμό -3.500,00 21/2/2008 Παραστατικό ανάληψης από τον κρυφό λογαριασμό -13.000,00 5/3/2008 Παραστατικό ανάληψης από τον κρυφό λογαριασμό -3.500,00 1/4/2010 Παραστατικό κατάθεσης ποσού 2.720,00 € στον -425 γνωστό στους πελάτες λογαριασμό, ως απόδοση τόκων για πλαστή Π/Κ.
2.720,00 20) Του πελάτη του Υποκαταστήματος Τ. Ε. (...) στα εξής έγγραφα:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΟΣΟ 16/5/2011 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 110.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - ... λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-110.000,00 17/5/2011 Αίτηση πρόωρης εξόφλησης Π/Κ, ποσού 110.000,00 €, με αναγραφόμενη αρίθμηση 11471168 (η οποία υφίσταται στα βιβλία της Τράπεζας).
110.000,00 17/5/2011 Παραστατικό ανάληψης ποσού 110.000,00 € από τον υπ' αριθμ. ...-037301-... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
-110.000,00 21) Της πελάτισσας Χ. Ι. (...) στα εξής έγγραφα:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΟΣΟ 18/5/2011 Παραστατικό ανάληψης από τον -129 γνωστό στην πελάτισσα λογαριασμό.
-41.000,00 18/5/2011 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 41.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 129 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-41.000,00 22) Του πελάτη του Υποκαταστήματος Χ. Μ. (...) στα εξής έγγραφα:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΟΣΟ 1/2/2006 Παραστατικό ανάληψης από τον ... κρυφό λογαριασμό -9.000,00 2/2/2006 Παραστατικό ανάληψης από τον ... κρυφό λογαριασμό -8.985,00 4/1/2007 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 1.474,00 € από το γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, με αριθμό ... στον ((κρυφό" λογαριασμό.
1.474,00 30/1/2007 Παραστατικό ανάληψης από τον ... κρυφό λογαριασμό -1.470,00 28/2/2008 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 12.000,00 € από το γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, με αριθμό ...- 025992-... στον κρυφό λογαριασμό.
12.000,00 4/3/2008 Παραστατικό ανάληψης από τον ... κρυφό λογαριασμό -10.000,00 1/4/2008 Παραστατικό ανάληψης από τον ... κρυφό -2.000,00 λογαριασμό 27/11/2008 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 15.000,00 από το γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, με αριθμό ... στον ... κρυφό λογαριασμό.
15.000,00 27/11/2008 Παραστατικό ανάληψης από τον ... κρυφό λογαριασμό -9.500,00 1/12/2008 Παραστατικό ανάληψης από τον ... κρυφό λογαριασμό -5.500,00 18/2/2009 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 60.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 212 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-60.000,00 19/2/2009 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 9.610,00 € από τον - 212 γνωστό στον πελάτη λογαριασμό στον ... κρυφό λογαριασμό.
9.610,00 24/2/2009 Παραστατικό ανάληψης από τον ... κρυφό λογαριασμό -5.500,00 18/3/2009 Παραστατικό ανάληψης από τον ... κρυφό λογαριασμό -4.100,00 18/2/2010 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 66.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 212 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-65.000,00 19/2/2010 Παραστατικό ανάληψης ποσού 1.195,00 € από το γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, με αριθμό 5607- 007850-204, με την πρόφαση επένδυσής του σε Π/Κ.
-1.195,00 18/2/2011 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 69.123 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον - 212 λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-69.123,00 23) Του πελάτη του Υποκαταστήματος ... (...) στα εξής έγγραφα:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΟΙΟ 18/7/2005 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 14.000,00 € από το γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, με αριθμό 5607- 007875-... στον -... κρυφό λογαριασμό.
14.000,00 18/7/2005 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 14.000 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -... λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-14.000,00 20/7/2005 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό -10.000,00 22/7/2005 .
Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό -4.000,00 18/1/2006 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 14.145 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -... λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-14.145,00 19/10/2006 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό -8.000,00 19/10/2006 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό -2.000,00 15/1/2007 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 20.258 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -... λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-20.258,00 15/2/2008 Απόδειξη πλαστής Π/Κ που δεν λογιστικοποιήθηκε, ποσού 21.285 Ευρώ, με χρεούμενο και πιστούμενο τον -... λογαριασμό γνωστό στον πελάτη.
-21.285,00 11/8/2008 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 21.500,00 € από το γνωστό στον πελάτη λογαριασμό, με αριθμό ...- 037591-... στον -... κρυφό λογαριασμό.
21.500,00 12/8/2008 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό -11.500,00 26/8/2008 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό -10.000,00 9/10/2008 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 40.000,00 € από τον -... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό στον -... κρυφό λογαριασμό.
40.000,00 10/10/2008 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό -28.000,00 20/10/2008 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό -11.500,00 7/5/2009 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό -500,00 27/7/2009 Παραστατικό μεταφοράς ποσού 60.000,00 € από τον -... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό στον -... κρυφό λογαριασμό.
60.000,00 31/7/2009 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό -25.000,00 25/8/2009 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό -18.000,00 26/8/2009 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό -6.500,00 λογαριασμό 28/8/2009 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό -8.000,00 7/9/2009 Παραστατικό ανάληψης από τον -... κρυφό λογαριασμό -2.500,00 II) Περαιτέρω, έθετε χωρίς να έχει την εξουσιοδότηση, τη συγκατάθεση ή την έγκριση της Τράπεζας, την υπογραφή της και τη σφραγίδα του Υποκαταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς και κατήρτιζε και εκτύπωνε σε απλό χαρτί Α4 πλαστές αιτήσεις συμμετοχής Α/Κ και πλαστές αποδείξεις Π/Κ, με περιεχόμενο και μορφή αντίστοιχο με αυτά της τράπεζας, τα οποία, όμως, δεν ήταν τα επίσημα έντυπα που χρησιμοποιεί η Τράπεζα. Ως δικαιούχοι των ανωτέρω πλαστών Α/Κ και Π/Κ φέρονταν οι πελάτες του Υποκαταστήματος από τους λογαριασμούς των οποίων αυτή είχε προηγουμένως υπεξαιρέσει ή υπεξαιρούσε αμέσως στη συνέχεια διάφορα χρηματικά ποσά (όπως αυτά αναλύονται στο κεφάλαιο Α του παρόντος), προς τους οποίους αυτή παρέδιδε (δηλαδή χρησιμοποιούσε) τα εν λόγω πλαστά έγγραφα και οι οποίοι μ' αυτόν τον τρόπο παραπλανούνταν δεν αναζητούσαν τα χρήματα που υπεξαιρούνταν, διότι πίστευαν ότι τα είχαν επενδύσει σε Α/Κ και Π/Κ στην Τράπεζα. Οι συγκεκριμένες αιτήσεις συμμετοχής Α/Κ και Π/Κ δεν αποτυπώνονται στα βιβλία της Τράπεζας ή αποτυπώνονται μεν έχουν, όμως, ακυρωθεί, αυθημερόν από αυτή (κατηγορουμένη), γεγονότα τα οποία αυτή δεν ανέφερε στους πελάτες. Στις εν λόγω πλαστές αιτήσεις συμμετοχής Α/Κ και πλαστές αποδείξεις Π/Κ επισύναπτε μάλιστα και παρέδιδε επίσης στους πελάτες περαιτέρω πλαστά έγγραφα σε μορφή πινάκων, που αυτή κατήρτιζε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή της και επί των οποίων έθετε επίσης τη σφραγίδα του Υποκαταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς και την υπογραφή της, χωρίς να έχει τέτοιο δικαίωμα, εξουσιοδότηση, αρμοδιότητα ή συναίνεση από την πολιτικώς ενάγουσα Τράπεζα (φερόμενη εκδότρια αυτών των εγγράφων), τα οποία είχαν παρόμοια στοιχεία με τα σώματα των κυρίως πλαστών Α/Κ και Π/Κ, ανέγραφαν όμως πολύ μεγαλύτερο επιτόκιο, τόσο από αυτό που δίνει η Τράπεζα όσο και από αυτό που αναγραφόταν στις ως άνω πλαστές αιτήσεις συμμετοχής Α/Κ και Π/Κ που δημιουργούσε και σε κάποιες περιπτώσεις και διαφορετική ημερομηνία έναρξης ή (και) λήξης της "επένδυσης", προκειμένου και πάλι να παραπλανήσει τους πελάτες και να τους πείσει (όπως και γινόταν) να μην αναζητήσουν τα χρήματά τους από τους λογαριασμούς, από τους οποίους τα είχε αυτή προηγουμένως υπεξαιρέσει. Με τον τρόπο αυτό, αυτή δημιούργησε συνολικά 86 πλαστές αιτήσεις συμμετοχής αμοιβαίων κεφαλαίων και 292 πλαστές προθεσμιακές καταθέσεις, οι οποίες αναλυτικά περιγράφηκαν ανωτέρω υπό στοιχείο Α κατηγορία (κατά την παράθεση των υπεξαιρεθέντων ποσών και των τεχνασμάτων που χρησιμοποίησε για την πραγμάτωση της υπεξαίρεσης) και είναι:
1) Για τον πελάτη του Υποκαταστήματος Γ. Β. (...) 9 πλαστές Π/Κ.
2) Για τον πελάτη του Υποκαταστήματος Δ. Δ. (...) 7 πλαστές Π/Κ.
3) Για τους πελάτες του Υποκαταστήματος Ζ. Θ. (...) και Ζιώγα Ευτυχία (CRS 6819744) 1 πλαστή Π/Κ.
4) Για τον πελάτη του Υποκαταστήματος Η. Ε. (...) 1 πλαστή Π/Κ.
5) Για τον πελάτη του Υποκαταστήματος Κ. Κ. (...) 1 πλαστή Π/Κ.
6) Για τον πελάτη του Υποκαταστήματος Κ. Σ. (...) 26 πλαστές αιτήσεις Α/Κ και 22 πλαστές Π/Κ.
7) Για τον πελάτη του Υποκαταστήματος Κ. Φ. (... 22 πλαστές Π/Κ.
8) Για τον πελάτη του Υποκαταστήματος Κ. Γ. (...) 9 πλαστές αιτήσεις Α/Κ και 11 πλαστές Π/Κ.
9) Για τον πελάτη του Υποκαταστήματος Λ. Δ. (...) 5 πλαστές αιτήσεις Α/Κ και 60 πλαστές Π/Κ.
10) Για τον πελάτη του Υποκαταστήματος Μ. Θ. (...) 14 πλαστές Π/Κ.
11) Για τους πελάτες του Υποκαταστήματος Μ. - Χ. Μ. (...), Χ. Α. (...) και Χ. Α. (...) 10 πλαστές αιτήσεις Α/Κ και 63 πλαστές Π/Κ.
12) Για τον πελάτη του Υποκαταστήματος Μ. Α. (...) 1 πλαστή Π/Κ.
13) Για τον πελάτη του Υποκαταστήματος Ν. Σ. (CRS ...) 4 πλαστές Π/Κ.
14) Για τον πελάτη του Υποκαταστήματος Π. Γ. (...) 8 πλαστές αιτήσεις Α/Κ και 6 πλαστές Π/Κ.
15) Για τον πελάτη του Υποκαταστήματος Π. Α. (CRS 4-785956) 6 πλαστές αιτήσεις Α/Κ και 5 πλαστές Π/Κ.
16) Για τον πελάτη του Υποκαταστήματος Π. Ν. (...) 1 πλαστή Π/Κ.
17) Για τον πελάτη του Υποκαταστήματος Σ. Σ. (...) 5 πλαστές αιτήσεις Α/Κ και 5 πλαστές Π/Κ.
18) Για τον πελάτη του Υποκαταστήματος Σ. Μ. (...) 5 πλαστές Π/Κ.
19) Για τον πελάτη του Υποκαταστήματος Τ. Α. (...) 14 πλαστές αιτήσεις Α/Κ και 5 πλαστές Π/Κ.
20)
Για τον πελάτη του Υποκαταστήματος Τ. Χ. (...) 3 πλαστές αιτήσεις Α/Κ και 4 πλαστές Π/Κ.
21) Για τους πελάτες του Υποκαταστήματος Τ. Ε. (...) και Τ. Α. (CRS ...) 15 πλαστές Π/Κ.
22) Για τον πελάτη του υποκαταστήματος Τ. Ε. (...) 1 πλαστή Π/Κ.
23) Για τον πελάτη του Υποκαταστήματος Τ. Θ. (CRS 6719...) 1 πλαστή Π/Κ.
24) Για τον πελάτη του Υποκαταστήματος Χ. Ι. (...) 1 πλαστή Π/Κ.
25) Για τον πελάτη του Υποκαταστήματος Χ. Μ. (...) 8 πλαστές Π/Κ.
26) Για τον πελάτη του Υποκαταστήματος Χ. Γ. (... 3 πλαστές Π/Κ.
27) Για τον πελάτη του Υποκαταστήματος ... (...) 16 πλαστές Π/Κ.
Γ) Με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση ενός και του αυτού εγκλήματος και με την προαναφερόμενη ιδιότητα της υπαλλήλου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία "Τράπεζας Πειραιώς", που εδρεύει στην ημεδαπή, κατά την έννοια του άρθρου 13 περ.α και 263 Α ττερ.β Π.Κ, κατέστρεψε ή και υπεξήγαγε έγγραφα που της ήταν προσιτά λόγω της υπηρεσίας της. Σκοπός των πράξεών της ήταν να προσπορίσει στον εαυτό της αθέμιτο όφελος, βλάπτοντας παράνομα την περιουσία της πολιτικώς ενάγουσας Τράπεζας Πειραιώς, ενώ, το συνολικό όφελος που πέτυχε είναι ανώτερο των 150.000 Ευρώ και τελικά ανήλθε (μέχρι την ημέρα αποκάλυψης της δραστηριότητάς της) στο ως άνω ποσό των 2.729.786,31 Ευρώ, που είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, ενώ η αντίστοιχη ζημία της Τράπεζας Πειραιώς είναι ακόμη μεγαλύτερη (καθώς η Τράπεζα υποχρεώθηκε να αποδώσει στους δικαιούχους των λογαριασμών στους οποίους είχε επέμβει, μεγαλύτερα χρηματικά ποσά, συμπεριλαμβανομένων των τόκων των υπεξαιρεθέντων χρημάτων) ενώ η δράση της. διήρκεσε για ιδιαίτερα μεγάλο.χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα, κατά τους κατωτέρω αναφερόμενους χρόνους και ούσα η ίδια υπάλληλος-Σύμβουλος Πελατείας ιδιωτών και αργότερα Υπεύθυνη/Διευθύντρια της ... ενεργώντας με πρόθεση, κατέστρεψε ή υπεξήγαγε και απέκρυψε τα παρακάτω αναφερόμενα παραστατικά συναλλαγών (αναλήψεων, καταθέσεων, αιτήσεων εκδόσεως τραπεζικών επιταγών), αιτήσεις ανοίγματος λογαριασμών, αιτήσεις ρευστοποίησης αμοιβαίων κεφαλαίων προς τους κρυφούς λογαριασμούς και αποδείξεις δημιουργίας και διακοπής προθεσμιακών καταθέσεων, που διενεργήθηκαν εν αγνοία των πελατών - δικαιούχων των αντίστοιχων λογαριασμών, τα οποία έπρεπε να τηρούνται στο αρχείο του Υποκαταστήματος ή να παραδίδονται στους πελάτες, με σκοπό να αποκρύψει την παράνομη και αθέμιτη δράση της επί των λογαριασμών αυτών και με τον τρόπο αυτό να αποκομίσει το ανωτέρω αναφερόμενο αθέμιτο όφελος. Πολλά από τα παραστατικά αυτά παρέδωσε κατά τον έλεγχο, στους ελεγκτές της Τράπεζας, ενώ άλλα δεν βρέθηκαν ποτέ. Επίσης, με τον ίδιο ανωτέρω σκοπό, υπεξήγαγε και απέκρυψε από τους δικαιούχους τα τραπεζικά βιβλιάρια κίνησης των κρυφών λογαριασμών που είχε ανοίξει, παράνομα και αυθαίρετα, στο όνομά τους και τα οποία επίσης περιοδικά ενημέρωνε, εν αγνοία των πελατών. Τα βιβλιάρια αυτά τα παρακράτησε η ίδια και βρέθηκαν, κατόπιν ελέγχου, επίσης στο γραφείο της, ενώ οι δικαιούχοι αγνοούσαν την ύπαρξή τους, όπως και την ύπαρξη των αντίστοιχων λογαριασμών.
1. Ειδικότερα και αναφορικά με τα παραστατικά αυθαίρετων συναλλαγών υπεξήγαγε και απέκρυψε στο γραφείο της (παρέδωσε κατά το διενεργηθέντα έλεγχο) ή κατέστρεψε (και δεν βρέθηκαν κατά τον έλεγχο) τουλάχιστον τα παρακάτω εξειδικευόμενα παραστατικά τραπεζικών συναλλαγών που διενήργησε η ίδια, εν αγνοία των πελατών - δικαιούχων των αντίστοιχων λογαριασμών, με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό της παράνομο όφελος, προς βλάβη της Τράπεζας Πειραιώς, αφού μέσω της καταστροφής και υπεξαγωγής των παραστατικών αυτών σκόπευε να αποφύγει την αποκάλυψη των ενεργειών της, δηλαδή επεδίωκε να μην γίνει αντιληπτή η παράνομη και αυθαίρετη επέμβασή της στους αντίστοιχους λογαριασμούς, όπως και η εκ μέρους της πλαστογράφηση των υπογραφών των δικαιούχων πελατών:
ΠΕΛΑΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ/ ΠΡΑΞΗΣ ΤΥΧΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Γιάννα ...-024002- ... Αίτησης εξαγοράς Α/Κ στον κρυφό λογαριασμό 27/6/2005 Βρέθηκε στο γραφείο της που είχαν αγοραστεί από γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
Γιάννα ...-024002- ... Ανάληψης ποσού 4.000,00 € από τον κρυφό λογαριασμό.
16/1/2008 Δεν βρέθηκε κατά τον έλεγχο Δ. ...-045 ... Ανάληψης ποσού 10.000,00 € από τον κρυφό λογαριασμό.
1/12/2009 Δεν βρέθηκε κατά τον έλεγχο ... ...-014617- ... Αίτησης προεξόφλησης χρεογράφων στον κρυφό λογαριασμό.
7/3/2002 Δεν βρέθηκε κατά τον έλεγχο ... ...-014617- ... Αίτησης προεξόφλησης χρεογράφων στον κρυφό λογαριασμό.
14/3/2002 Δεν βρέθηκε κατά τον έλεγχο ... ...-014617- ... Αίτησης προεξόφλησης χρεογράφων στον κρυφό λογαριασμό.
11/4/2002 Δεν βρέθηκε κατά τον έλεγχο ... ...-014617- ... Αίτησης προεξόφλησης χρεογράφων στον κρυφό λογαριασμό.
21/5/2002 Δεν βρέθηκε κατά τον έλεγχο ... ...-014617- ... Αίτησης προεξόφλησης χρεογράφων στον κρυφό λογαριασμό.
11/6/2002 Δεν βρέθηκε κατά τον έλεγχο ... ...-014617- ... Αίτησης προεξόφλησης χρεογράφων στον κρυφό λογαριασμό.
8/8/2002 Δεν βρέθηκε κατά τον έλεγχο ... ...-009323- 79 8 Αίτησης προεξόφλησης χρεογράφων στον κρυφό λογαριασμό.
16/1/2008 Δεν βρέθηκε κατά τον έλεγχο Μ. ...-024522- ... Αίτησης εξαγοράς μεριδίων Α/Κ (ανυπόγραφη από τον πελάτη και το κατάστημα), με αρίθμηση ... και πιστούμενο τον κρυφό - ... λογαριασμό.
12/10/2005 Βρέθηκε στο γραφείο της Μ. ...-024522- ... Αίτησης εξαγοράς μεριδίων Α/Κ (ανυπόγραφη από τον πελάτη και το κατάστημα), με αρίθμηση ... και πιστούμενο τον κρυφό - ... λογαριασμό.
2/11/2005 Βρέθηκε στο γραφείο της Μ. ...-024522- ... Αίτησης εξαγοράς μεριδίων Α/Κ στον "κρυφά" λογαριασμό.
8/11/2005 Δεν βρέθηκε κατά τον έλεγχο Μ. ...-024522- ... Αίτησης εξαγοράς μεριδίων Α/Κ στον κρυφό λογαριασμό.
10/11/2005 Δεν βρέθηκε κατά τον έλεγχο Μ. ...-024522- ... Αίτησης εξαγοράς μεριδίων Α/Κ στον "κρυφά" λογαριασμό.
11/11/2005 Δεν βρέθηκε κατά τον έλεγχο Σ. Αντίγραφο παραστατικού έκδοσης τραπεζικής επιταγής ποσού 6.600,00 €.
26/6/2008 Βρέθηκε στο γραφείο της Σ. Αντίγραφο παραστατικού έκδοσης τραπεζικής 10/10/2008 Βρέθηκε στο γραφείο της επιταγής ποσού 7.117,00 €.
Τ. ...-021714- ... Αίτησης προεξόφλησης χρεογράφων στον κρυφό λογαριασμό.
19/11/2004 Δεν βρέθηκε κατά τον έλεγχο Τ. ...-021714- ... Αίτησης προεξόφλησης ομολόγων ΕΤΒΑ στον κρυφό λογαριασμό.
12/1/2005 Δεν βρέθηκε κατά τον έλεγχο Τ. ...-021714- ... Αίτησης προεξόφλησης χρεογράφων στον κρυφό λογαριασμό.
31/1/2005 Δεν βρέθηκε κατά τον' έλεγχο Τ. ...-021714- ... Ανάληψης ποσού 8.500,00 € από τον κρυφό λογαριασμό.
26/4/2005 Δεν βρέθηκε κατά τον έλεγχο Τ. ...-021714- ... Κατάθεσης ποσού 11.325,00 € στον κρυφό λογαριασμό.
29/3/2006 Δεν βρέθηκε κατά τον έλεγχο Τ. ...-037301- ... Αντίγραφο αίτησης πρόωρης εξόφλησης Π/Κ, ποσού 110.000,00 € με πιστούμενο τον -... γνωστό στον πελάτη λογαριασμό.
17/5/2011 Βρέθηκε στο γραφείο της Περαιτέρω, όμως όπως προαναφέρθηκε, υπέκρυψε έγγραφα - παραστατικά κινήσεων λογαριασμών, από τους πελάτες, εκ των λογαριασμών των οποίων υπεξαίρεσε χρήματα, και συγκεκριμένα υπέκρυψε όλα τα έγγραφα - παραστατικά από τα οποία προκύπτουν κινήσεις στους κρυφούς λογαριασμούς, τους οποίους είχε ανοίξει στα ονόματα των πελατών εν αγνοία τους, καθώς επί των κρυφών λογαριασμών είχε απόλυτη κυριαρχική εξουσία και ήταν η μόνη που μπορούσε να διενεργήσει τις σχετικές κινήσεις (αναλήψεις, καταθέσεις, μεταφορές χρηματικών ποσών προς τους κρυφούς λογαριασμούς από γνωστούς στους πελάτες λογαριασμούς, ρευστοποιήσεις Α/Κ στους κρυφούς λογαριασμούς που είχαν αγοραστεί από γνωστούς στους πελάτες λογαριασμούς κλπ). Όλες οι σχετικές με τους κρυφούς λογαριασμούς κινήσεις αναφέρθηκαν αναλυτικά ανωτέρω στο υπό στοιχείο Α της παρούσης.
2. Επίσης κατέστρεψε και δεν καταχώρησε στο σύστημα της Τράπεζας ή απέκρυψε στο γραφείο της τις κάτωθι αιτήσεις ανοίγματος λογαριασμών, τους οποίους είχε ανοίξει εν αγνοία των πελατών και από τους οποίους αυτή στη συνέχεια προέβαινε σε διαδοχικές παράνομες αναλήψεις διάφορων ποσών, τα οποία ιδιοποιήθηκε. Οι αιτήσεις αυτές που δεν βρέθηκαν ή βρέθηκαν κρυμμένες στο γραφείο της κατά τον έλεγχο που διενήργησε η Τράπεζα είναι οι εξής:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΛΑΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 23/6/2005 Γ. Β. ...-024002-... Δεν βρέθηκε κατά τον έλεγχο 15/10/2010 Η. Ε. ...-050199-574 Λεν βρέθηκε κατά τον έλεγχο 7/3/2002 Κ. Σ. ...-014617-... Δεν βρέθηκε κατά τον έλεγχο 28/8/2009 Κ. Σ. ...-044205-... Δεν βρέθηκε κατά τον έλεγχο 21/12/2004 Κ. Φ. ...-021993-... Δεν βρέθηκε κατά τον έλεγχο 27/5/2003 Κ. Γ. ...-017869-007 Δεν βρέθηκε κατά τον έλεγχο 9/12/2002 Λ.ς Δ.ς ...-016774-... Δεν βρέθηκε κατά τον έλεγχο 19/12/2006 Λ.ς Δ.ς ...-030773-... Δεν βρέθηκε κατά τον έλεγχο 19/8/2005 Μ. Θ. ...-024522-... Δεν βρέθηκε κατά τον έλεγχο 13/10/2004 Μ. - Χ. Μ., Χ. Α., Χ. Σ. ...-020073-... Δεν βρέθηκε κατά τον έλεγχο 21/4/2004 Μ. - Χ. Μ., Χ. Α., Χ. Σ. ...-020125-... Δεν βρέθηκε κατά τον έλεγχο 11/3/2011 Μ. Α. ...-052163-... Βρέθηκε ανυπόγραφη στο γραφείο σου 16/12/2002 Π. Γ. ...-016819-146 Δεν βρέθηκε κατά τον έλεγχο 1 /3/2005 Π. Α. ...-022584-... Δεν βρέθηκε κατά τον έλεγχο 17/9/2003 Σ. Σ. ...-018615-... Δεν βρέθηκε κατά τον έλεγχο 18/2/2002 Τ. Α. ...-014461-... Δεν βρέθηκε κατά τον έλεγχο 9/9/2005 Τ. Α. ...-024698-... Δεν βρέθηκε κατά τον έλεγχο 28/1/2004 Τ. Χ. ...-019608-... Δεν βρέθηκε κατά τον έλεγχο 19/11/2004 Τ. Ε. ...-021714-... Δεν βρέθηκε κατά τον έλεγχο 1/2/2006 Χ. Μ. ...-026252... Δεν βρέθηκε κατά τον έλεγχο 26/11/2008 Χ. Μ. ...-039522... Δεν βρέθηκε κατά τον έλεγχο 8/8/2008 ... ...-038012-... Δεν βρέθηκε κατά τον έλεγχο 18/7/2005 ... ...-024239-... Δεν βρέθηκε κατά τον έλεγχο Με την υπεξαγωγή (καταστροφή και απόκρυψη) των συγκεκριμένων εγγράφων, επεδίωκε και πάλι να αποφύγει την αποκάλυψη των ενεργειών της και της εν γένει δράσης της στους συγκεκριμένους κρυφούς (για τους συγκεκριμένους πελότες, οι οποίοι δεν γνώριζαν καν την ύπαρξή τους) τραπεζικούς λογαριασμούς (παράνομες αναλήψεις και υπεξαίρεση του ποσού τους, δημιουργία Π/Κ κλπ.), αποκομίζοντας τελικά το ανωτέρω ίδιο περιουσιακά όφελος, απορριπτομένου του ισχυρισμού της κατηγορουμένης ότι τα ανωτέρω έγγραφα δεν καταστράφηκαν από την ίδια, αλλά χάθηκαν εντός του καταστήματος της τράπεζας.
3. Τέλος, υπεξήγαγε, παρακράτησε και απέκρυψε από τους παρακάτω δικαιούχους των παρακάτω λογαριασμών (τους οποίους είχε ανοίξει η ίδια, εν αγνοία τους) την ύπαρξη των παρακάτω βιβλιαρίων καταθέσεων, τα οποία παρακράτησε στην κατοχή της (ενώ όφειλε να τα παραδώσει στους πελάτες) και μάλιστα, στις περισσότερες περιπτώσεις, τα ενημέρωνε περιοδικά, με τις κινήσεις που αυτή πραγματοποιούσε στους κρυφούς λογαριασμούς των πελατών, δημιουργώντας έτσι εντύπωση νομιμοφάνειας των αντίστοιχων κινήσεων και αποφεύγοντας την αποκάλυψη της δράσης της, τόσο εκ μέρους των πελατών, όσο και εκ μέρους των ελεγκτών και συστημάτων ασφαλείας της Τράπεζας. Επιπλέον, παρακράτησε και βιβλιάρια καταθέσεων που αντιστοιχούσαν σε λογαριασμούς, που ήταν γνωστοί στους πελάτες και από τους οποίους, επίσης αναλάμβανε χρηματικά ποσά, τα οποία οι πελάτες θεωρούσαν ότι τοποθετούσαν σε προθεσμιακές καταθέσεις, αλλά και στα οποία κατέθετε χρηματικά ποσά ως απόδοση τόκων ή και ως επιστροφή του κεφαλαίου που οι πελάτες θεωρούσαν πως είχαν επενδυμένο στην Τράπεζα. Τα βιβλιάρια που βρέθηκαν κατά τον έλεγχο της τράπεζας στο γραφείο της και σχετίζονται με παράνομες επεμβάσεις στους αντίστοιχους λογαριασμούς των πελατών είναι τα εξής:
... Κ. Κ. ... ...-050668-... κρυφός λογαριασμός Κ. Σ. 5 ...-014617-... κρυφός λογαριασμός Κ. Φ. ... ...-021993-... κρυφός λογαριασμός Μ. - Χ., Χ. Α., ... ... & ... ...-020125-... κρυφός λογαριασμός Χ. Σ. Μ. Α. 1...4 ...-052163-... κρυφός λογαριασμός Τ. Α. ... ...-024698-... κρυφός λογαριασμός Τ. Ε. & Τ.ς ... 3..., ... & ... ...-021714-... κρυφός λογαριασμός Χ. Μ. 10...1 ...-039552... κρυφός λογαριασμός Χ. Μ. 10...1 ...-026252... κρυφός λογαριασμός ... ... ...-038012-... κρυφός λογαριασμός ... ... 5607-007875-... Γνωστός στον πελάτη λογαριασμός Ο ισχυρισμός της κατηγορουμένης ότι κατά τον χρόνο τέλεσης των ως άνω πράξεων είχε ελαττωμένη ικανότητα προς καταλογισμό λόγω διατάραξης της συνείδησής της (αρθρ. 36 Π.Κ.) εξ αιτίας εθισμού της στην χαρτοπαιξία και τα τυχερά παίγνια, πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμος καθόσον από τα ως άνω αποδεικτικά στοιχεία δεν αποδείχθηκε ότι αυτή είχε εθιστεί στην χαρτοπαιξία και τα τυχερά παίγνια, ώστε να προκαλεί αυτός ο εθισμός της νοσηρή διατάραξη των πνευματικών λειτουργιών της ή διατάραξη της συνείδησής της σε τέτοιο βαθμό που να μειώνει την ικανότητα της να αντιληφθεί τον άδικο χαρακτήρα των πράξεών της. Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω πρέπει η κατηγορούμενη να κηρυχθεί ένοχη των πράξεων που της αποδίδονται και να της αναγνωρισθούν οι ελαφρυντικές περιστάσεις του άρθρου 84 §2α' & δ' Π.Κ. οι οποίες αναγνωρίσθηκαν και πρωτοδίκως, .... ." Με τις παραδοχές αυτές, το Πενταμελές Εφετείο Λάρισας, ορθά υπήγαγε τα ως άνω περιστατικά που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν, τα οποία περιλαμβάνονται στο ως άνω σκεπτικό της προσβαλλόμενης αποφάσεώς του, στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις που εφάρμοσε και συγκεκριμένα στις διατάξεις των άρθρων 12, 13 περ. α'και στ', 14, 26 παρ. 1 εδ. α' 27, 84 παρ. 2 περ. α'και δ', 94, 98, 216 παρ. 1 και 3, 242 παρ. 2 και 3, 258 περ. γ' και 263Α περ. β του Π.Κ., σε συνδυασμό με άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 1608/1950, όπως ισχύει σήμερα, τις οποίες ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε και δεν παραβίασε ευθέως ή εκ πλαγίου, δηλαδή με ελλιπή, ασαφή ή αντιφατική αιτιολογία που να καθιστά ανέφικτο τον αναιρετικό έλεγχο ως προς την ορθή ή μη εφαρμογή τους. Ειδικότερα, παρατίθενται στην προσβαλλόμενη απόφαση, χωρίς ελλείψεις, ασάφειες ή αντιφάσεις, όλα τα στοιχεία που συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση των κακουργημάτων της κατ' εξακολούθηση υπεξαίρεσης στην υπηρεσία με ιδιαίτερα τεχνάσματα σε βάρος της Τράπεζας Πειραιώς, το αντικείμενο της οποίας ξεπερνά το ποσό των 150.000 Ευρώ (άρθρο 258 Π.Κ.), της κατ' εξακολούθηση πλαστογραφίας με χρήση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, με σκοπό περιουσιακού οφέλους και βλάβης της Τράπεζας Πειραιώς που υπερβαίνει συνολικά τα 150.000 ευρώ (άρθρο 216 παρ. 1 και 3 Π.Κ.) και της υπεξαγωγής εγγράφων στην υπηρεσία, με σκοπό περιουσιακού οφέλους και βλάβης της Τράπεζας Πειραιώς που υπερβαίνει συνολικά τα 150.000 ευρώ (άρθρο 242 παρ. 2 και 3 ΠΚ), όλα δε τα ως άνω κακουργήματα με τις ιδιαιτέρως επιβαρυντικές περιστάσεις του άρθρου 1 του Ν. 1608/1950, δηλαδή της επί μακρό χρόνο τέλεσής τους και της ιδιαίτερα μεγάλης αξίας του αντικειμένου τους, για τα οποία καταδικάσθηκε η αναιρεσείουσα. Ακόμη, με σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις δέχεται στο ως άνω σκεπτικό της η προσβαλλόμενη απόφαση ότι τις πλαστογραφίες και τις υπεξαγωγές εγγράφων στην υπηρεσία τις τέλεσε η αναιρεσείουσα με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό της περιουσιακό όφελος βλάπτοντας την ... και ότι το συνολικό όφελος που σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό της και η αντίστοιχη συνολική ζημία της τράπεζας υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 ευρώ. Δέχεται, δηλαδή, με σαφήνεια, ότι η προσπόριση περιουσιακού οφέλους στον εαυτό της με βλάβη της τράπεζας είχε ενταχθεί από την αναιρεσείουσα στον επιδιωκόμενο σκοπό και στο εν γένει σχέδιό της κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων της πλαστογραφίας και της υπεξαγωγής εγγράφων στην υπηρεσία. Εξάλλου, κατά τις προαναφερθείσες παραδοχές της προσβαλλόμενης αποφάσεως, οι πλαστογραφίες και οι υπεξαγωγές εγγράφων στην υπηρεσία έγιναν για να μεταφερθούν χρήματα από λογαριασμούς πελατών σε άλλους κρυφούς λογαριασμούς και γενικά για να μπορέσει να αποκτήσει πρόσβαση στα χρήματα των πελατών της τράπεζας η αναιρεσείουσα, η οποία στη συνέχεια, αφού αποκτούσε πρόσβαση στα χρήματα των πελατών της τράπεζας με τις πλαστογραφίες και τις υπεξαγωγές εγγράφων, τα υπεξαιρούσε. Δηλαδή, η προσβαλλόμενη απόφαση δέχεται ότι οι μερικότερες πράξεις πλαστογραφίας και υπεξαγωγής εγγράφων στην υπηρεσία που τέλεσε κατ' εξακολούθηση η αναιρεσείουσα, προηγούνταν των μερικοτέρων πράξεων υπεξαιρέσεως των χρημάτων των πελατών που τέλεσε επίσης κατ' εξακολούθηση η αναιρεσείουσα και ότι οι πράξεις πλαστογραφίας και υπεξαγωγής εγγράφων στην υπηρεσία έγιναν από μέρους της για να διευκολύνουν την πρόσβασή της στα χρήματα των λογαριασμών των πελατών της τράπεζας και την εν συνεχεία υπεξαίρεσή τους και όχι για να συγκαλύψουν την υπεξαίρεση των χρημάτων των πελατών της τράπεζας, ανεξάρτητα από το ότι ορισμένες απ' αυτές προσφέρονταν και για να παραπλανήσουν τους ελεγκτές της τράπεζας που τυχόν θα ενεργούσαν έλεγχο στην τράπεζα. Ενόψει των κατά τα ανωτέρω παραδοχών της προσβαλλόμενης αποφάσεως, αλλά και του ότι, όπως προαναφέρθηκε στις νομικές σκέψεις στην αρχή της αποφάσεως αυτής, ακόμη και αν η πλαστογραφία σε βαθμό κακουργήματος ή η υπεξαγωγή εγγράφου στην υπηρεσία σε βαθμό κακουργήματος εμφανίζονται ως τέχνασμα ή αν έγιναν προς συγκάλυψη ή διευκόλυνση της υπεξαιρέσεως στην υπηρεσία, τα τρία κακουργήματα συρρέουν αληθώς μεταξύ τους, αφού το καθένα από αυτά προσβάλλει διαφορετικό έννομο αγαθό και είναι αυτοτελές, διαφορετικό και ανεξάρτητο του άλλου και κανένα από αυτά δεν αποτελεί κατά το νόμο μέσο εκτελέσεως του άλλου ή αναγκαία συνέπεια του άλλου (Ολομ. Α.Π. 179 και .../1990), το Πενταμελές Εφετείο Λάρισας, που έκρινε ένοχη και καταδίκασε την αναιρεσείουσα ότι τέλεσε κατά πραγματική συρροή μαζί με το κακούργημα της κατ' εξακολούθηση υπεξαιρέσεως στην υπηρεσία και κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, πλαστογραφία μετά χρήσεως σε βαθμό κακουργήματος και όχι πλημμελήματος και υπεξαγωγή εγγράφων στην υπηρεσία σε βαθμό κακουργήματος και όχι πλημμελήματος, δηλαδή ότι τέλεσε κατά πραγματική συρροή και τα τρία ως άνω κακουργήματα για τα οποία καταδικάστηκε, αφενός μεν ορθά ερμήνευσε τις προαναφερθείσες ουσιαστικές ποινικές διατάξεις, αφετέρου δε τις εφάρμοσε και ορθά, διαλαμβάνοντας στην προσβαλλόμενη απόφαση του την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, χωρίς ελλείψεις, ασάφειες αντιφάσεις ή λογικά κενά που να καθιστούν ανέφικτο τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής τους, οπότε η απόφασή του δεν στερείται νομίμου βάσεως. Επομένως, ο μοναδικός λόγος αναιρέσεως της κρινόμενης αιτήσεως, από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του Κ.Ποιν.Δ., περί εσφαλμένης ερμηνείας και περί εσφαλμένης εφαρμογής, ευθείας και εκ πλαγίου, των προαναφερθεισών ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, είναι αβάσιμος.
Κατ' ακολουθίαν όλων των ανωτέρω, μη υπάρχοντος άλλου παραδεκτού λόγου αναιρέσεως προς έρευνα, πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως, να επιβληθούν στην αναιρεσείουσα τα έξοδα της ποινικής διαδικασίας (άρθρο 583 παρ. 1 Κ.Ποιν.Δ.) και να καταδικασθεί αυτή στη δικαστική δαπάνη της πολιτικώς ενάγουσας Τράπεζας Πειραιώς που παραστάθηκε (άρθρα 176, 183 Κ.Πολ.Δ.), κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 30-12-2016 αίτηση αναιρέσεως της Α. Π. του Γ., κατοίκου ... και ήδη κρατουμένης στο Κατάστημα ..., για την οποία συντάχθηκε η υπ' αριθ. 94/30-12-2016 έκθεση ενώπιον του Διευθυντή του Καταστήματος ..., περί αναιρέσεως της 391/2015 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Λάρισας. Επιβάλλει στην αναιρεσείουσα τα έξοδα της ποινικής διαδικασίας, τα οποία ανέρχονται σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ. Και
Καταδικάζει την αναιρεσείουσα στη δικαστική δαπάνη της πολιτικώς εναγούσας που παραστάθηκε, την οποία ορίζει σε πεντακόσια (500) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 15 Μαΐου 2018.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 18 Σεπτεμβρίου 2018.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


<< Επιστροφή