Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 195 / 2013    (Γ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

Θέμα
Πληρεξουσιότητα .
Περίληψη:
Το δικαστήριο εξετάζει αυτεπαγγέλτως, σε κάθε στάση της δίκης, την έλλειψη πληρεξουσιότητας, καθώς και την υπέρβασή της και σε περίπτωση έλλειψης πληρεξουσιότητας στο πρόσωπο του δικηγόρου, ο διάδικος για τον οποίο παρίσταται δικάζεται ερήμην.
Αριθμός 195/2013

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Γ' Πολιτικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βασίλειο Φούκα, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (λόγω μη υπάρξεως Αντιπροέδρου στο Τμήμα), Δημήτριο Μαζαράκη, Νικόλαο Μπιχάκη, Ερωτόκριτο Καλούδη και Αργύριο Σταυράκη, Αρεοπαγίτες.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 9 Ιανουαρίου 2013, με την παρουσία και της γραμματέως Αγγελικής Ανυφαντή, για να δικάσει την εξής υπόθεση μεταξύ:
Των αναιρεσειόντων: 1) Κ. Σ. χήρας Χ. (ή S. C. T. C. του H.), 2) Α. Σ. του Χ., 3) Σ. Σ. του Χ., και 4) Φ. Σ. του Χ., κατοίκων ..., που δεν παραστάθηκαν στο ακροατήριο.
Των αναιρεσιβλήτων: 1) Σ. Σ. συζ. Δ., το γένος Α. Θ. και 2) Δ. Σ. του Α., κατοίκων ..., που εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Ιωάννη Ευταξία, με δήλωση του άρθρου 242 παρ.2 του Κ.Πολ.Δ.
Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 29/8/2003 αγωγή των ήδη αναιρεσειόντων, που κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 278/2005 του ιδίου Δικαστηρίου και 193/2009 του Εφετείου Ιωαννίνων. Την αναίρεση της τελευταίας απόφασης ζητούν οι αναιρεσείοντες με την από 7/1/2011 αίτησή τους.
Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, παραστάθηκαν μόνο οι αναιρεσίβλητοι, όπως σημειώνεται πιο πάνω. Ο Εισηγητής Αρεοπαγίτης Ερωτόκριτος Καλούδης ανέγνωσε την από 24/12/2012 έκθεσή του, με την οποία εισηγήθηκε την απόρριψη της ένδικης αίτησης αναίρεσης.
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 94 παρ.1, 97 παρ.1 και 104 ΚΠολΔ προκύπτει, ότι στα πολιτικά δικαστήρια οι διάδικοι έχουν υποχρέωση να παρίστανται με πληρεξούσιο δικηγόρο, ότι η πληρεξουσιότητα παρέχει στον πληρεξούσιο το δικαίωμα να παριστά στο δικαστήριο εκείνον που έδωσε την πληρεξουσιότητα, ότι το δικαστήριο εξετάζει αυτεπαγγέλτως, σε κάθε στάση της δίκης, την έλλειψη πληρεξουσιότητας, καθώς και την υπέρβασή της και ότι σε περίπτωση έλλειψης πληρεξουσιότητας στο πρόσωπο του δικηγόρου, ο διάδικος για τον οποίο παρίσταται δικάζεται ερήμην. Εξάλλου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 576 παρ.3 ΚΠολΔ, αν μετέχουν περισσότεροι στη δίκη για την αναίρεση και δεν κλητεύθηκε κάποιος από αυτούς, η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη για όλους.
Στην προκείμενη περίπτωση οι αναιρεσείοντες ήταν απόντες κατά την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο της 9.1.2013. Η υπόθεση είχε προηγουμένως αναβληθεί από το πινάκιο, κατά το άρθρο 226 παρ.4 ΚΠολΔ, από τη δικάσιμο της 21.3.2012, κατά την οποία, όπως προκύπτει από το πινάκιο, οι απολειπόμενοι αναιρεσείοντες είχαν παρασταθεί δια του δικηγόρου Γεωργίου Κάβουρα και η υπόθεση ενεγράφη εκ νέου στο πινάκιο κατά την παρούσα δικάσιμο, η οποία εγγραφή, ισχύει ως κλήτευση. Όμως, ο ως άνω δικηγόρος στερούνταν δικαστικής πληρεξουσιότητας, της οποίας δεν γίνεται επίκληση και προσκομιδή κατά τη δικάσιμο της 21.3.2012, που παρέστη και αναβλήθηκε η υπόθεση. Περαιτέρω, δεν προκύπτει ποιος επισπεύδει τη συζήτηση. Ούτε προκύπτει κλήτευση των απολειπόμενων αναιρεσειόντων από μέρους των παρόντων αναιρεσιβλήτων για την τελευταία αυτή δικάσιμο, κατά την οποία λογίζονται αυτοί ερήμην. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη η συζήτηση της υπόθεσης για όλους τους διαδίκους.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της από 7.1.2012 αίτησης των 1) Κ. χας Χ. Σ. κ.ά. για αναίρεσης της 193/2009 απόφασης του Εφετείου Ιωαννίνων.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 5 Φεβρουαρίου 2013.
Δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 6 Φεβρουαρίου 2013.
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή