Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 308 / 2010    (Β1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

Θέμα
Πληρεξουσιότητα.
Περίληψη:
Ρητή πληρεξουσιότητα-. Αν ο δικηγόρος του αναιρεσείοντος που επισπεύδει τη συζήτηση εμφανίζεται στο ακροατήριο, αλλά δεν αποδεικνύει την ύπαρξη ρητής πληρεξουσιότητας, ο αναιρεσείων θεωρείται ότι δεν παρίσταται και κηρύσσεται άκυρη η κλήση, με βάση την οποία αυτός εμφανίζεται ότι επισπεύδει. Αν οι αναιρεσείοντες είναι περισσότεροι και ο δικηγόρος που επισπεύδει τη συζήτηση και εμφανίζεται γι΄ αυτούς δεν έχει την πληρεξουσιότητα μερικών ή και ενός έστω από τους αναιρεσείοντες που επέσπευσαν τη συζήτηση, είτε αυτοί παρίστανται είτε δεν παρίστανται κατ΄ αυτήν, αυτή κηρύσσεται απαράδεκτη, ως προς όλους, αν οι αναιρεσείοντες αυτοί δεν έχουν κλητευθεί από τον αντίδικό τους ή από τους επισπεύδοντες τη συζήτηση τυχόν έστω και απλούς ομοδίκους τους.
Αριθμός 308/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Β1' Πολιτικό Τμήμα
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ηλία Γιαννακάκη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Σπυρίδωνα Ζιάκα, Βαρβάρα Κριτσωτάκη, Παναγιώτη Κομνηνάκη και Ανδρέα Δουλγεράκη, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, την 12η Ιανουαρίου 2010, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ:

Των αναιρεσειόντων: 1) Χ1, η οποία ενεργεί για τον εαυτό της και για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων της Τ1 και Τ2, ως ασκούσα νόμιμα την γονική μέριμνα αυτών, κατοίκων ... 2) Χ2, 3) ...συζ. Χ2, κατοίκου ..., 4) ... του Χ2, κατοίκου ... 5) α. Χ3, β. Χ1, γ. Χ4 και δ. Χ5, οι οποίοι συνεχίζουν την δίκη ως νόμιμοι κληρονόμοι του αποβιώσαντος στις 14-4-2006 αρχικού ενάγοντος Φ1 και 6) Χ3. Εκπροσωπήθηκαν όλοι από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Γεώργιο Ρουμελιώτη με δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.
Της αναιρεσίβλητης: Εταιρείας με την επωνυμία "DODONI MARITIME COMPANY LIMITED", πλοιοκτήτριας του με Κυπριακή σημαία πλοίου "M... A...", που εδρεύει στην Κύπρο και εκπροσωπείται νόμιμα στην Ελλάδα από την εταιρεία με την επωνυμία "....", που εδρεύει στον ....και εκπροσωπείται νόμιμα. Εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Μιχαήλ Ραψομανίκη.

Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 13-5-2003 αγωγή των ήδη 1ης, 2ου, 3ης, 4ου, και 6ης αναιρεσιβλήτων, καθώς και του ήδη αποβιώσαντος Φ1υ, που κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιώς. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 4879/2003 οριστική του ίδιου Δικαστηρίου και 384/2005 του Εφετείου Πειραιώς. Την αναψηλάφηση της τελευταίας απόφασης ζήτησαν οι αρχικώς ενάγοντες με την από 19-1-2006 αίτησή τους.

Εκδόθηκε η 958/2006 απόφαση του Εφετείου Πειραιώς, την αναίρεση της οποίας ζητούν οι αναιρεσείοντες με την από 4-2-2008 αίτησή τους. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως σημειώνεται πιο πάνω. Ο Εισηγητής Αρεοπαγίτης Παναγιώτης Κομνηνάκης διάβασε την από 3-2-2009 έκθεσή του, με την οποία εισηγήθηκε την απόρριψη της αιτήσεως αναίρεσης. Ο πληρεξούσιος της αναιρεσίβλητης ζήτησε την απόρριψη της αιτήσεως και την καταδίκη του αντιδίκου μέρους στη δικαστική δαπάνη.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 94 § 1 του ΚΠολΔ στα πολιτικά δικαστήρια οι διάδικοι έχουν υποχρέωση να παρίστανται με πληρεξούσιο δικηγόρο. Κατά το άρθρο 96 § 1 του ίδιου Κώδικα η πληρεξουσιότητα δίνεται είτε με συμβολαιογραφική πράξη είτε με προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή στην έκθεση. Η πληρεξουσιότητα μπορεί να αφορά ορισμένες ή όλες τις δίκες εκείνου που την παρέχει και στο πληρεξούσιο πρέπει να αναγράφονται τα ονόματα των πληρεξουσίων. Κατά το άρθρο 104 ΚΠολΔ, για τις προπαρασκευαστικές πράξεις και τις κλήσεις έως τη συζήτηση στο ακροατήριο θεωρείται ότι υπάρχει πληρεξουσιότητα, ενώ για τη συζήτηση στο ακροατήριο απαιτείται ρητή πληρεξουσιότητα και αν αυτή δεν υπάρχει κηρύσσονται άκυρες όλες οι πράξεις, ακόμη και εκείνες που είχαν γίνει προηγουμένως. Το δικαστήριο εξετάζει αυτεπαγγέλτως, σε κάθε στάση της δίκης, την έλλειψη πληρεξουσιότητας καθώς και την υπέρβασή της. Περαιτέρω, στο άρθρο 576 § 1 του ίδιου Κώδικα ορίζεται ότι αν ο διάδικος που επισπεύδει τη συζήτηση δεν εμφανιστεί ή εμφανιστεί αλλά δεν λάβει μέρος στη συζήτηση με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος, ο Άρειος Πάγος συζητεί την υπόθεση σαν να ήταν παρόντες οι διάδικοι, ενώ στην § 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι αν μετέχουν περισσότεροι στη δίκη για την αναίρεση και δεν κλητεύθηκε κάποιος από αυτούς, η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη για όλους. Από το συνδυασμό των προαναφερόμενων διατάξεων και την καθιερούμενη από την τελευταία απ' αυτές αρχή ότι για τη συζήτηση της υπόθεσης στο Άρειο Πάγο πρέπει να έχουν κλητευθεί από εκείνον που επισπεύδει τη συζήτηση όλοι οι διάδικοι, συνάγεται ότι στην περίπτωση που η επίσπευση της συζήτησης είχε γίνει από τον απολειπόμενο διάδικο, από κοινού με άλλους που εμφανίσθηκαν, αυτή δεν είναι έγκυρη ως προς αυτόν (απολειπόμενο), εάν κατά τη γενόμενη αυτεπαγγέλτως προς τούτο από το δικαστήριο έρευνα διαπιστώνεται έλλειψη πληρεξουσιότητας ως προς εκείνον (απολειπόμενο) προς το δικηγόρο που και για λογαριασμό του επέσπευσε τη συζήτηση (ΟλΑΠ 39/2005). Στην προκειμένη περίπτωση, εισάγεται για συζήτηση η από 4-2-2008 αίτηση των: 1) Χ1, η οποία ενεργεί για τον εαυτό της και για λογαριασμό των ανήλικων τέκνων της Τ1 και Τ2, 2) Χ2, 3)...συζύγου Χ2, 4) ... του Χ2, 5) α) Χ3, β) Χ1, γ) Χ4 και δ) Χ5, οι οποίοι συνεχίζουν τη δίκη ως κληρονόμοι του αποβιώσαντος στις 14-4-20006 Φ1, και 6) Χ3, κατά της υπ' αριθμ. 958/2006 απόφασης του Εφετείου Πειραιώς, ύστερα από αναβολή εκ του πινακίου της δικασίμου της 17-2-2009 με αίτημα των αναιρεσειόντων, οι οποίοι και επισπεύδουν τη συζήτηση όπως αποδεικνύεται από την προσκομιζόμενη υπ' αριθμ. ... έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών .... Όπως προκύπτει από τα πρακτικά, κατά τη εκφώνηση της υποθέσεως από το πινάκιο, παρέστησαν οι αναιρεσείοντες, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο Γεώργιο Ρουμελώτη με δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 ΚΠολΔ. Ο τελευταίος, όμως, δεν αποδεικνύει με τους τρόπους που προβλέπονται στο άρθρο 96 § 1 ΚΠολΔ την πληρεξουσιότητά του για τους με αριθμούς 2, 3, 4, 5 α' , β', γ', δ'και 6 των αναιρεσειόντων, χωρίς παράλληλα να βεβαιώνεται, θεωρούμενοι ως απολειπόμενοι, ότι κλητεύθηκαν από τη νομίμως παριστάμενη ομόδικό τους πρώτη των αναιρεσειόντων, για την αρχικώς προσδιορισθείσα δικάσιμο ή την μετ' αναβολή και σημειούμενη στην αρχή της παρούσας, ή την αναιρεσίβλητη, με άμεση δικονομική συνέπεια το απαράδεκτο της συζητήσεως της υποθέσεως ως προς όλους τους διαδίκους. Σημειώνεται ότι από το προσκομιζόμενο από τους αναιρεσείοντες με αριθμό ... ειδικό πληρεξούσιο της συμβολαιογράφου Πειραιώς Δέσποινας Μηλιώτη- Δενδρινού προκύπτει ότι οι 2ος, 3η, 4ος και 6η των αναιρεσειόντων διόρισαν ειδική πληρεξούσια την 1η αναιρεσείουσα και παρέσχον σ' αυτήν την εντολή να τους εκπροσωπεί και στον Άρειο Πάγο και να διορίζει και άλλους πληρεξούσιους δικηγόρους ή όχι με τις ίδιες ή λιγότερες εντολές. Επίσης, με το υπ' αριθμ ... πληρεξούσιο της συμβολαιογράφου Νικαίας Ασημίνας Σκλαβενίτου- Σαράντου οι με τον αριθμό 5 γ' και δ' των αναιρεσειόντων διόρισαν γενική και ειδική πληρεξούσιά τους την 1η αναιρεσείουσα και παρέσχον σ' αυτήν την εντολή να τους εκπροσωπεί και στον Άρειο Πάγο και να διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους με τις ίδιες ή λιγότερες εντολές. Όμως, στο προσκομιζόμενο επίσης από τους αναιρεσείοντες με αριθμό ... ειδικό πληρεξούσιο της τελευταίας πιο άνω συμβολαιογράφου, με το οποίο η πρώτη αναιρεσείουσα διόρισε γενικό και ειδικό πληρεξούσιο αντιπρόσωπο και αντίκλητό της τον παραπάνω δικηγόρο Γεώργιο Ρουμελιώτη, δεν αναφέρεται ότι η πιο πάνω εντολέας ενεργεί και για λογαριασμό των υπολοίπων αναιρεσειόντων δυνάμει των πληρεξουσίων που προαναφέρθηκαν.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της από 4-2-2008 αίτησης αναίρεσης (με αριθμό κατάθεσης 13/2008) κατά της υπ' αριθ. 958/2006 απόφασης του Εφετείου Πειραιώς.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα, στις 2 Φεβρουαρίου 2010. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 23 Φεβρουαρίου 2010.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή