Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1082 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Νόμου εφαρμογή και ερμηνεία, Αμέλεια, Ηθική αυτουργία, Σωματική βλάβη θανατηφόρα.
Περίληψη:
Σκοπούμενη θανατηφόρος σωματική βλάβη. Έγκλημα εκ του αποτελέσματος. Ηθική αυτουργία. Επί εγκλήματος εκ του αποτελέσματος ο ηθικός αυτουργός ευθύνεται για το βαρύτερο αποτέλεσμα όταν συντρέχει και σε αυτόν αμέλεια ως προς το αποτέλεσμα αυτό. Απορρίπτει αίτηση.
Αριθμός 1.082/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' Ποινικό Τμήμα - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα και Γεώργιο Αδαμόπουλο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου Ιωάννη Χρυσού (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 3 Μαρτίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, κατοίκου ..., περί αναιρέσεως του με αριθμό 1.165/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Με πολιτικώς ενάγοντα τον Ψ, κάτοικο ... .

Το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών με το ως άνω βούλευμά του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτό και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητά τώρα την αναίρεση του βουλεύματος τούτου, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 10 Οκτωβρίου 2008 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1.713/2008.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου Ιωάννης Χρυσός εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με τη με αριθμό 549/25.11.2008 έγγραφη πρόταση του Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου Γεωργίου Παντελή, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: "Εισάγω, ενώπιον του Δικαστηρίου Σας, σύμφωνα με το άρθρο 485 § 1 ΚΠΔ, την με αριθμό 167/10-10-2008 αίτηση αναίρεσης του Χ, κατοίκου ..., οδός ... (η οποία ασκήθηκε στο όνομα και για λογαριασμό του, από τον δικηγόρο Αθηνών Δημήτριο Παπαδημητρίου, δυνάμει της από 7/10/2008 προσαρτημένης στην αίτηση και νόμιμα θεωρημένης εξουσιοδότησης) και στρέφεται κατά του με αριθμό 1165/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών και εκθέτω τα ακόλουθα:
Ι) Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών, με το με αριθμό 3650/2007 βούλευμα του παρέπεμψε στο ακροατήριο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, που θα ορισθεί αρμοδίως, του αναιρεσείοντα κατηγορούμενο, προκειμένου αυτός να δικασθεί ως υπαίτιος της αξιόποινης πράξεως της ηθικής αυτουργίας σε θανατηφόρα σκοπούμενη βαριά σωματική βλάβη, που φέρεται ότι τέλεσε στην Αθήνα στις 11/8/2004. Κατά του βουλεύματος αυτού ο αναιρεσείων κατηγορούμενος άσκησε έφεση. Επί της εφέσεως αυτής, εκδόθηκε το με αριθμό 1165/2008 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, το οποίο έκανε τυπικά δεκτή και απέρριψε στην ουσία την έφεσή του, επικυρώνοντας το πρωτόδικο παραπεμπτικό βούλευμα. Κατά του εφετειακού αυτού βουλεύματος στρέφεται πλέον με την κρινόμενη αίτηση του, η οποία ασκήθηκε εμπρόθεσμα, νομότυπα και παραδεκτά. Ειδικότερα, το προσβαλλόμενο βούλευμα επιδόθηκε με θυροκόλληση στον κατηγορούμενο καθώς και στον αντίκλητο δικηγόρο του Δημήτριο Παπαδημητρίου στις 22/10/2008 και στις 6/10/2008 αντίστοιχα, η δε αίτηση αναίρεσης ασκήθηκε στις 10/10/2008, δηλαδή εντός της νομίμου προθεσμίας, ενώπιον του Γραμματέα Εφετών Αθηνών, συνετάγη δε από εκείνον, η με αριθμό 167/2008 έκθεση, στην οποία διατυπώνεται αναλυτικά ο λόγος για τον οποίο ασκήθηκε και συγκεκριμένα η έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Τέλος το προσβαλλόμενο βούλευμα υπόκειται στο ένδικο μέσο της αναίρεσης, αφού παραπέμπει τον αναιρεσείοντα κατηγορούμενο για κακούργημα. Κατά συνέπεια, η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και ακολούθως να ερευνηθεί ο προβαλλόμενος λόγος για τον οποίο ζητείται η αναίρεση του βουλεύματος αυτού.
ΙΙ) Το παραπεμπτικό βούλευμα έχει την επιβαλλόμενη από τα άρθρα 93 § 3 του Συντάγματος και 139 Κ.Π.Δ., ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 484 § 1 στοιχ. δ' Κ.Π.Δ. λόγο αναίρεσης, όταν αναφέρονται σ'αυτό με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγματικά περιστατικά, που προέκυψαν από την κυρία ανάκριση ή την προανάκριση, τα αντικειμενικά και υποκειμενικά στοιχεία του εγκλήματος, οι αποδείξεις που τα θεμελιώνουν και οι σκέψεις με τις οποίες το συμβούλιο υπήγαγε τα περιστατικά αυτά στην εφαρμοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη και έκρινε, ότι προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις για την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο. Ειδικώς, ως προς τα αποδεικτικά μέσα που ελήφθησαν υπόψη από το Συμβούλιο για την παραπεμπτική του κρίση, για την πληρότητα της αιτιολογίας αρκεί ο κατ'είδος προσδιορισμός τους, χωρίς να απαιτείται αναλυτική παράθεση τους και μνεία του τι προκύπτει από το καθένα χωριστά. Πρέπει, όμως να προκύπτει ότι το Συμβούλιο τα έλαβε υπόψη και τα συνεκτίμησε όλα και όχι μόνο μερικά από αυτά. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία υπάρχει και όταν το Συμβούλιο Εφετών αναφέρεται εξολοκλήρου στην ενσωματωθείσα στο βούλευμα εισαγγελική πρόταση, στην οποία εκτίθενται τ'ανωτέρω στοιχεία, με τα οποία συντάσσεται και η κρίση του συμβουλίου (ΑΠ 67/2006 ΠΧ ΝΣΤ - 697 ΑΠ 2253/2002 ΠΧ ΝΓ 795). Περαιτέρω από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 308 § ια, 310 § 1,2 και 311 § 1 εδ'β' Π.Κ., προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της σκοπουμένης θανατηφόρου σωματικής βλάβης, το οποίο είναι έγκλημα εκ του αποτελέσματος, απαιτείται εκτός από το δόλο του δράστη για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης του παθόντος, αμέλεια ως προς το βαρύτερο αποτέλεσμα του θανάτου, ο οποίος είχε ως αιτία τη βαριά πάθηση του σώματος του παθόντος ή της διανοίας του (ΑΠ 630/2005 (σε συμβούλιο) ΠΧ ΝΕ/2005 -1001, ΑΠ 1697/2004 Ποιν. Δικ. -106). Εξ άλλου κατά τη διάταξη του άρθρου 46 § 1α ΠΚ, με την ποινή του αυτουργού τιμωρείται και όποιος με πρόθεση προκάλεσε σε άλλον την απόφαση να εκτελέσει την άδικη πράξη που διέπραξε. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για την ύπαρξη ηθικής αυτουργίας, η οποία έχει παρακολουθηματικό χαρακτήρα, απαιτείται αντικειμενικώς μεν πρόκληση και παραγωγή στον άλλον της απόφασης για τη διάπραξη ωρισμένου εγκλήματος, που μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε τρόπο, όπως με προτροπές και παρακλήσεις, που έγιναν με πίεση, πειθώ ή φορτικότητα, υποκειμενικώς δε δόλος, που συνίσταται στη γνώση και στη θέληση των στοιχείων της πράξεως.
ΙΙΙ. Στην κρινόμενη υπόθεση, όπως προκύπτει από το προσβαλλόμενο βούλευμα, το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, που το εξέδωσε, με επιτρεπτή εξ ολοκλήρου αναφορά στην ενσωματωμένη σ'αυτό εισαγγελική πρόταση, δέχθηκε ότι από τα αποδεικτικά μέσα που μνημονεύει και προσδιορίζει κατ'είδος και συγκεκριμένα από τις καταθέσεις των μαρτύρων, τα έγγραφα, σε συνδυασμό με την απολογία του κατηγορουμένου, προέκυψαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Περί ώρα 15:30 της 11ης Αυγούστου 2004, οι Αλβανοί υπήκοοι ΑΑ, ΒΒ και ΓΓ ευρίσκοντο, ως θαμώνες, σε πιτσαρία, που βρίσκεται στους ... και επί της οδού ..., πλησίον της Γενικής Αστυνομικής Δ/νσης Αθηνών. Την ίδια ώρα, ο εκκαλών κατηγορούμενος Χ κατέβηκε απο την οικία του, η είσοδος της οποίας βρίσκεται παραπλεύρως της εν λόγω πιτσαρίας, συνοδευόμενος από την ΔΔ, γεννηθείσα το έτος 1975, τραγουδίστρια. Όταν εισήλθαν στην καφετέρια και πλησίασαν προς το μέρος των Αλβανών, οι τελευταίοι τους κοίταζαν, κάτι είπαν στη γλώσσα τους και γέλασαν. Ο κατηγορούμενος, ενοχλημένος προφανώς, επειδή θεώρησε ότι κάτι είπαν για την γυναίκα που συνόδευε, τους ζήτησε το λόγο, τους εξύβρισε και αποχώρησε. Μετά από λίγο ο ΑΑ πήγε στο σπίτι του ΒΒ, το οποίο βρισκόταν επίσης πλησίον της καφετέριας, ενώ ο κατηγορούμενος Χ επέστρεψε εκνευρισμένος στην καφετέρια, πέρασε μπροστά απο τους ΒΒ και ΓΓ, τους κοίταξε περιφρονητικά, τους αποκάλεσε "Κωλοαλβανούς" και ανέβηκε εκ νέου στο διαμέρισμα που έμενε. Σε δέκα λεπτά περίπου κατέβηκε πάλι και εκείνη την ώρα επέστρεφε στην καφετέρια και ο ΑΑ, κατευθυνόμενος προς το τραπέζι των ομοεθνών του. Τότε, ο εκκαλών του έκλεισε με το σώμα του το δρόμο, ακινητοποιώντας τον. Την ίδια στιγμή, ένας εύσωμος, με γυμνασμένους μυς άνδρας, ηλικίας περίπου 30 ετών, με εμφάνιση "μπράβου", κατέβηκε από μια μηχανή μεγάλου κυβισμού και γρονθοκόπησε τον νεαρό Αλβανό μια φορά, με μεγάλη σφοδρότητα, στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα ο παθών χωρίς άλλη αντίδραση να πέσει αναίσθητος στο έδαφος. Όλα όσα διαδραματίστηκαν παρακολούθησε και ο αστυνομικός-μάρτυρας ΕΕ, που εκείνη την ώρα είχε αφήσει την ιδιωτική του μηχανή στο πάρκινγκ, που βρίσκεται δίπλα στη ΓΑΔΑ και από εκεί παρατήρησε, σε απόσταση δέκα περίπου μέτρων από την καφετέρια, ένα γεροδεμένο άνδρα να βρίσκεται επάνω σε μια μηχανή μεγάλου κυβισμού και να συνομιλεί με τον κατηγορούμενο. Εκείνη τη στιγμή πέρασε από μπροστά τους το θύμα και ο κατηγορούμενος κάτι είπε στον επιβαίνοντα στη μηχανή. Κατόπιν αυτού, ο τελευταίος, αφού κατέβηκε από τη μηχανή γρονθοκόπησε δυνατά μια φορά στο πρόσωπο τον νεαρό Αλβανό και αμέσως μετά, με την προτροπή του κατηγορούμενου, εξαφανίστηκε με την ίδια μηχανή. Διαπιστώθηκε ότι από την σφοδρότατη γροθιά είχαν σπάσει τα δόντια του θύματος και είχε γυρίσει προς τα μέσα η γλώσσα του. Ο τελευταίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου απεβίωσε στις 25-8-2004. Από τη σχετική ιατροδικαστική έκθεση νεκροψίας-νεκροτομής και το από 27-7-04 πιστοποιητικό θανάτου προκύπτει ότι ο θάνατος του ανωτέρω οφείλεται σε βαριές κρανιοεγκεφαλικές θλαστικές κακώσεις και χαρακτηρίζεται ως ανθρωποκτονία. Εξεταζόμενος ο ΒΒ από αστυνομικούς, οι οποίοι μετέβησαν για το σκοπό αυτό στην Κακκαβιά, κατέθεσε ενόρκως ότι ο νεαρός άνδρας που κατέβηκε από την πολυκατοικία ήταν ο κατηγορούμενος, τον οποίο αναγνώρισε από φωτογραφία που του επιδείχθηκε. Επίσης κατέθεσε ότι ο ΓΓ έφυγε από την ... τρομοκρατημένος, αφού λίγες ημέρες μετά το συμβάν οι δύο δράστες (ο κατ/νος και ο άγνωστος συνεργός του) τον κυνήγησαν να τον πιάσουν στο μετρό των ... . Ενόψει όλων των ανωτέρω εκτεθέντων, προκύπτει με βεβαιότητα ότι ο κατηγορούμενος-εκκαλών, εξαιτίας του φραστικού επεισοδίου που είχε προηγηθεί, ειδοποίησε τον άγνωστο συνεργό του, προφανώς "μπράβο", τον οποίο με πειθώ και φορτικότητα και προφανώς χρηματικά ανταλλάγματα έπεισε να γρονθοκοπήσει με σφοδρότητα στο κεφάλι τον νεαρό παθόντα, επιδιώκοντας αμφότεροι (φυσικός και ηθικός αυτουργός) την βαριά σωματική του βλάβη (με την θραύση των οδόντων του κλπ), αλλά όχι και τον θάνατο του.
Εξάλλου, το επελθόν βαρύτερο αποτέλεσμα του θανάτου του παθόντα, οφείλεται σε αμέλεια αμφοτέρων των δραστών (φυσικού και ηθικού αυτουργού), οι οποίοι, από έλλειψη της επιμέλειας και προσοχής την οποία όφειλαν από τις περιστάσεις και μπορούσαν να καταβάλουν, δεν προέβλεψαν το αποτέλεσμα αυτό, το οποίο όφειλαν και ηδύναντο να προβλέψουν, λόγω κυρίως της αυξημένης μυϊκής δύναμης του εξ αυτών φυσικού αυτουργού, αλλά του ευαίσθητου σημείου του σώματος (κεφαλιού), στο οποίο επέλεξαν να πλήξουν το θύμα. Με τα δεδομένα αυτά, σαφώς προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής του κατηγορουμένου-εκκαλούντα Χ για την αποδιδόμενη σ'αυτόν κακουργηματική πράξη της ηθικής αυτουργίας σε θανατηφόρο σωματική βλάβη (άρθρ. 46 παρ. ια, 311 εδαφ. β.-310 παρ. 2 Π.Κ.).
Συνεπώς, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών, το οποίο με το εκκαλούμενο βούλευμά του και για τους ίδιους λόγους παρέπεμψε τον πιο πάνω κατηγορούμενο ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, προκειμένου να δικαστεί για την πράξη αυτή, ορθώς εκτίμησε και αξιολόγησε τα εκ του αποδεικτικού υλικού προκύπτοντα πραγματικά περιστατικά και ορθώς ερμήνευσε και εφάρμοσε τις προαναφερθείσες ουσιαστικές διατάξεις.
ΙV. Aπό ανωτέρω σαφώς προκύπτει, ότι το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, με αυτά που δέχθηκε και ακολούθως απέρριψε ως αβάσιμη ουσιαστικά την έφεση του αναιρεσείοντα κατηγορούμενου κατά του πρωτοδίκου βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, αναφορικά με την πράξη της ηθικής αυτουργίας σε βαριά σκοπούμενη θανατηφόρο βλάβη, διέλαβε την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού εκθέτει σ'αυτό, με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις και λογικά κενά, τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την ανάκριση και συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του παραπάνω εγκλήματος, τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία συνήγαγε τα περιστατικά αυτά και τους νομικούς συλλογισμούς, με τους οποίους τα υπήγαγε στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των άρθρων 308 §1α - 310 § 1-2 -311 § 1β Π.Κ. Ο ισχυρισμός του αναιρεσείοντα ότι υπάρχει αντίφαση στην αιτιολογία, δεδομένου ότι στις παραδοχές του βουλεύματος αναφέρεται ότι ο αναιρεσείων μόλις κατέβηκε από το σπίτι του συνάντησε το θύμα και του έκλεισε με το σώμα του το δρόμο ενώ ο αυτόπτης μάρτυρας ΕΕ κατέθεσε, ότι ο "αναιρεσείων συνομιλούσε με ένα γεροδεμένο άνδρα που βρίσκεται σε μία μηχανή, εκείνη τη στιγμή πέρασε από μπροστά τους το θύμα, ο αναιρεσείων είπε κάτι στον επιβαίνοντα στη μηχανή, ο οποίος κατόπιν αυτού κατέβηκε από τη μηχανή και γρονθοκόπησε το θύμα", είναι αβάσιμος, αφού με τις παραδοχές αυτές δεν δημιουργείται ασάφεια ή αντίφαση αλλά επισημαίνεται η συμμετοχική δράση του αναιρεσείοντα. Τέλος αβάσιμος είναι και ο ισχυρισμός του αναιρεσείοντος ότι δεν αιτιολογείται η ηθική αυτουργία, δεδομένου ότι για την πληρότητα της αιτιολογίας στην περίπτωση αυτή, αρκεί το ότι ο αναιρεσείων προκάλεσε στον άγνωστο δράστη την απόφαση να εκτελέσει την αξιόποινη πράξη με προτροπές, με πειθώ και φορτικότητα, χωρίς να απαιτείται η συνδρομή και άλλων στοιχείων για τη θεμελίωση της ηθικής αυτουργίας (ΑΠ 867/2006, ΑΠ 965/2006). V. Κατ'ακολουθίαν όλων των προεκτεθέντων, η κρινόμενη αίτηση του αναιρεσείοντα κατηγορούμενου, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη και να επιβληθούν σ'αυτόν τα δικαστικά έξοδα.
Για τους λόγους αυτούς
Προτείνω: Ι) Να απορριφθεί η με αριθμό 167/2008 αίτηση αναίρεσης του κατηγορουμένου Χ, κατοίκου ..., κατά του με αριθμό 1165/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, και
ΙΙ) Να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα στον αναιρεσείοντα.
Αθήνα 18 Νοεμβρίου 2008
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Γεώργιος Π. Παντελής".

Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, που αναφέρθηκε στην προαναφερόμενη εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 308 παρ. 1α, 310 παρ. 1, 2 και 311 εδ. β' ΠΚ, προκύπτει, ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της σκοπούμενης θανατηφόρου σωματικής βλάβης, το οποίο είναι έγκλημα εκ του αποτελέσματος, απαιτείται, εκτός από το δόλο του δράστη για πρόκληση βαριάς σωματική βλάβης του παθόντος, αμέλεια ως προς το βαρύτερο αποτέλεσμα του θανάτου. Εξάλλου κατά τη διάταξη του άρθρου 46 παρ. 1α ΠΚ, με την ποινή του αυτουργού τιμωρείται και όποιος με πρόθεση προκάλεσε σε άλλον την απόφαση να εκτελέσει τη άδικη πράξη που διέπραξε. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει, ότι για την ύπαρξη ηθικής αυτουργίας, η οποία έχει παρακολουθηματικό χαρακτήρα, απαιτείται αντικειμενικώς μεν πρόκληση και παραγωγή στον άλλο της απόφασης για τη διάπραξη ορισμένου εγκλήματος, που μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε τρόπο, όπως με παρακλήσεις και προτροπές που έγιναν με πίεση, φορτικότητα, πειθώ κλπ, υποκειμενικώς δε δόλος που συνίσταται στη γνώση και στη θέληση των στοιχείων της πράξεως. Επί εγκλήματος εκ του αποτελέσματος ο ηθικός αυτουργός ευθύνεται για το βαρύτερο αποτέλεσμα όταν συντρέχει και σε αυτόν αμέλεια ως προς το αποτέλεσμα αυτό. Το παραπεμπτικό βούλευμα έχει την επιβαλλόμενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και του άρθρου 139 ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. δ' ΚΠΔ λόγο αναίρεσης, όταν αναφέρονται σε αυτό με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την κυρία ανάκριση ή την προανάκριση, τα αντικειμενικά και υποκειμενικά στοιχεία του εγκλήματος, οι αποδείξεις που τα θεμελιώνουν και οι σκέψεις με τις οποίες το συμβούλιο υπήγαγε τα περιστατικά αυτά στην εφαρμοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη και έκρινε, ότι προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις για την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο. Ειδικώς, ως προς τα αποδεικτικά μέσα, που ελήφθησαν υπόψη από το συμβούλιο για την παραπεμπτική του κρίση, για την πληρότητα της αιτιολογίας αρκεί ο προσδιορισμός τους κατ' είδος χωρίς να απαιτείται αναλυτική παράθεση τους ή μνεία του τί προέκυψε από το καθένα χωριστά. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία υπάρχει και όταν το Συμβούλιο Εφετών αναφέρεται εξ ολοκλήρου στην ενσωματωθείσα στο βούλευμα εισαγγελική πρόταση, στην οποία εκτίθενται τα ανωτέρω στοιχεία με τα οποία συντάσσεται και η κρίση του Συμβουλίου Εφετών. Στην προκειμένη περίπτωση, το προσβαλλόμενο βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, το οποίο καθολικά αναφέρεται στην ενσωματωμένη σε αυτό εισαγγελική πρόταση, δέχθηκε ότι από τα αποδεικτικά μέσα, που μνημονεύονται στην πρόταση αυτή και συγκεκριμένα από τις καταθέσεις των μαρτύρων και τα έγγραφα σε συνδυασμό με την απολογία του κατηγορουμένου, προέκυψαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Περί ώρα 15.30' της 11 Αυγούστου 2004 οι Αλβανοί υπήκοοι ΑΑ, ΒΒ και ΓΓ ευρίσκοντο ως θαμώνες, σε πιτσαρία, που βρίσκεται στους ... και επί της οδού ..., πλησίον της Γενικής Αστυνομικής Δ/νσης Αθηνών. Την ίδια ώρα, ο κατηγορούμενος Χ κατέβηκε από την οικία του, η είσοδος της οποίας βρίσκεται παραπλεύρως της εν λόγω πιτσαρίας, συνοδευόμενος από την ΔΔ, γεννηθείσα το έτος 1975, τραγουδίστρια. Όταν εισήλθαν στην καφετέρια και πλησίασαν προς το μέρος των Αλβανών, οι τελευταίοι τους κοίταζαν, κάτι είπαν στη γλώσσα τους και γέλασαν. Ο κατηγορούμενος, ενοχλημένος προφανώς, επειδή θεώρησε ότι κάτι είπαν για την γυναίκα που συνόδευε, τους ζήτησε το λόγο, τους εξύβρισε και αποχώρησε. Μετά από λίγο ο ΑΑ πήγε στο σπίτι του ΒΒ, το οποίο βρισκόταν επίσης πλησίον της καφετέριας, ενώ ο κατηγορούμενος Χ επέστρεψε εκνευρισμένος στην καφετέρια, πέρασε μπροστά από τους ΒΒ και ΓΓ, τους κοίταξε περιφρονητικά, τους αποκάλεσε "κωλοαλβανούς" και ανέβηκε εκ νέου στο διαμέρισμα που έμενε. Σε δέκα λεπτά περίπου κατέβηκε πάλι και εκείνη την ώρα επέστρεφε στην καφετέρια και ο ΑΑ, κατευθυνόμενος προς το τραπέζι των ομοεθνών του. Τότε, ο εκκαλών (και ήδη αναιρεσείων) του έκλεισε με το σώμα του το δρόμο, ακινητοποιώντας τον. Την ίδια στιγμή, ένας εύσωμος, με γυμνασμένους μυς άνδρας, ηλικίας περίπου 30 ετών, με εμφάνιση "μπράβου", κατέβηκε από μια μηχανή μεγάλου κυβισμού και γρονθοκόπησε τον νεαρό Αλβανό μια φορά, με μεγάλη σφοδρότητα, στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα ο παθών χωρίς άλλη αντίδραση να πέσει αναίσθητος στο έδαφος. Όλα όσα διαδραματίστηκαν παρακολούθησε και ο αστυνομικός-μάρτυρας ΕΕ, που εκείνη την ώρα είχε αφήσει την ιδιωτική του μηχανή στο πάρκινγκ, που βρίσκεται δίπλα στη ΓΑΔΑ και από εκεί παρατήρησε, σε απόσταση δέκα περίπου μέτρων από την καφετέρια, ένα γεροδεμένο άνδρα να βρίσκεται επάνω σε μια μηχανή μεγάλου κυβισμού και να συνομιλεί με τον κατηγορούμενο. Εκείνη τη στιγμή πέρασε από μπροστά τους το θύμα και ο κατηγορούμενος κάτι είπε στον επιβαίνοντα στη μηχανή. Κατόπιν αυτού, ο τελευταίος, αφού κατέβηκε από τη μηχανή γρονθοκόπησε δυνατά μια φορά στο πρόσωπο τον νεαρό Αλβανό και αμέσως μετά, με την προτροπή του κατηγορούμενου, εξαφανίστηκε με την ίδια μηχανή. Διαπιστώθηκε ότι από την σφοδρότατη γροθιά είχαν σπάσει τα δόντια του θύματος και είχε γυρίσει προς τα μέσα η γλώσσα του. Ο τελευταίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου απεβίωσε στις 25-8-2004. Από τη σχετική ιατροδικαστική έκθεση νεκροψίας-νεκροτομής και το από 27-8-04 πιστοποιητικό θανάτου προκύπτει ότι ο θάνατος του ανωτέρω οφείλεται σε βαριές κρανιοεγκεφαλικές θλαστικές κακώσεις και χαρακτηρίζεται ως ανθρωποκτονία. Εξεταζόμενος ο ΒΒ από αστυνομικούς, οι οποίοι μετέβησαν για το σκοπό αυτό στην Κακκαβιά, κατέθεσε ενόρκως ότι ο νεαρός άνδρας που κατέβηκε από την πολυκατοικία ήταν ο κατηγορούμενος, τον οποίο αναγνώρισε από φωτογραφία που του επιδείχθηκε. Επίσης κατέθεσε ότι ο ΓΓ έφυγε από την ... τρομοκρατημένος, αφού λίγες ημέρες μετά το συμβάν οι δύο δράστες (ο κατ/νος και ο άγνωστος συνεργός του) τον κυνήγησαν να τον πιάσουν στο μετρό των ... .
Ενόψει όλων των ανωτέρω εκτεθέντων, προκύπτει με βεβαιότητα ότι ο κατηγορούμενος - εκκαλών, εξαιτίας του φραστικού επεισοδίου, που είχε προηγηθεί, ειδοποίησε τον άγνωστο συνεργό του, προφανώς "μπράβο", τον οποίο με πειθώ και φορτικότητα και προφανώς χρηματικά ανταλλάγματα έπεισε να γρονθοκοπήσει με σφοδρότητα στο κεφάλι τον νεαρό παθόντα, επιδιώκοντας αμφότεροι (φυσικός και ηθικός αυτουργός) την βαριά σωματική του βλάβη (με την θραύση των οδόντων του κλπ), αλλά όχι και τον θάνατο του.
Εξάλλου, το επελθόν βαρύτερο αποτέλεσμα του θανάτου του παθόντα, οφείλεται σε αμέλεια αμφοτέρων των δραστών (φυσικού και ηθικού αυτουργού), οι οποίοι, από έλλειψη της επιμέλειας και προσοχής την οποία όφειλαν από τις περιστάσεις και μπορούσαν να καταβάλουν, δεν προέβλεψαν το αποτέλεσμα αυτό, το οποίο όφειλαν και ηδύναντο να προβλέψουν, λόγω κυρίως της αυξημένης μυϊκής δύναμης του εξ αυτών φυσικού αυτουργού, αλλά και του ευαίσθητου σημείου του σώματος (κεφαλιού), στο οποίο επέλεξαν να πλήξουν το θύμα.
Με τα δεδομένα αυτά, σαφώς προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής του κατηγορουμένου-εκκαλούντα Χ για την αποδιδόμενη σ'αυτόν κακουργηματική πράξη της ηθικής αυτουργίας σε θανατηφόρο σωματική βλάβη (αρθρ. 46 παρ. ια, 311 εδαφ. β., 310 παρ. 2 Π.Κ.).
Συνεπώς, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών, το οποίο με το εκκαλούμενο βούλευμα του και για τους ίδιους λόγους παρέπεμψε τον πιο πάνω κατηγορούμενο ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, προκειμένου να δικαστεί για την πράξη αυτή, ορθώς εκτίμησε και αξιολόγησε τα εκ του αποδεικτικού υλικού προκύπτοντα πραγματικά περιστατικά και ορθώς ερμήνευσε και εφάρμοσε τις προαναφερθείσες ουσιαστικές διατάξεις. Με αυτά που δέχθηκε το Συμβούλιο Εφετών και ακολούθως απέρριψε την έφεση του αναιρεσείοντος κατά του πρωτοδίκου βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, με το οποίο αυτός παραπέμπεται σε δίκη ως ηθικός αυτουργός της άνω θανατηφόρας σωματικής βλάβης, διέλαβε στο προσβαλλόμενο βούλευμα την, κατά το Σύνταγμα και τον ΚΠΔ, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού εκτίθενται σε αυτό με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγματικά περιστατικά, που προέκυψαν από την ανάκριση και συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος αυτού, τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία συνήγαγε τα περιστατικά αυτά ως και τους νομικούς συλλογισμούς με τους οποίους υπήγαγε αυτά στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των άρθρων 308 παρ. 1α, 310 παρ. 1,2 και 311 εδ. 1 και 2 του ΠΚ. Ασάφεια ή αντίφαση δεν δημιουργείται ούτε από τις παραδοχές του προσβαλλομένου βουλεύματος, ότι, ενώ δέχθηκε, ότι ο κατηγορούμενος (αναιρεσείων), μόλις κατέβηκε από το σπίτι του συνάντησε το θύμα που επέστρεφε και κατευθυνόταν στο τραπέζι των ομοεθνών του και έκλεινε με το σώμα του το δρόμο του θύματος ακινητοποιώντας τον και την ίδια στιγμή ο εύσωμος άντρας εμφανίστηκε με μία μηχανή από την οποία κατέβηκε και γρονθοκόπησε το θύμα, στη συνέχεια δέχθηκε ότι ο αυτόπτης μάρτυρας ΕΕ παρατήρησε ένα γεροδεμένο άνδρα να βρίσκεται επάνω σε μία μηχανή και να συνομιλεί με τον κατηγορούμενο, εκείνη τη στιγμή πέρασε από μπροστά τους το θύμα και ο κατηγορούμενος κάτι είπε στον επιβαίνοντα στη μηχανή, ο οποίος κατόπιν κατέβηκε από τη μηχανή και γρονθοκόπησε το νεαρό Αλβανό (θύμα). Με τις παραδοχές αυτές αντιθέτως επισημαίνεται η συμμετοχική δράση του αναιρεσείοντος, ενώ περαιτέρω για την πληρότητα της αιτιολογίας ως προς την πράξη της ηθικής αυτουργίας, αρκεί ότι το προσβαλλόμενο βούλευμα διέλαβε ότι ο αναιρεσείων προκάλεσε στον άγνωστο δράστη με πειθώ και φορτικότητα την απόφαση, καθώς και χρηματικά ανταλλάγματα να τελέσει την άνω αξιόποινη πράξη, την οποία εκείνος τέλεσε.
Συνεπώς, ο από το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. δ' ΚΠΔ λόγος αναίρεσης, με τον οποίο ο αναιρεσείων ισχυρίζεται τα αντίθετα, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος και εφόσον δεν προβάλλεται άλλος λόγος η αναίρεση πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη και επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα στον αναιρεσείοντα (άρθρ. 583 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 10.10.2008 αίτηση του Χ για αναίρεση του 1.165/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Και

Επιβάλλει στον αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα από διακόσια είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 17 Μαρτίου 2009. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 28 Απριλίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή