Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1904 / 2013    (Γ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

Θέμα
Διόρθωση απόφασης.
Περίληψη:
Διόρθωση αποφάσεως στο προεισαγωγικό της μέρος και των πρακτικών, ως προς το όνομα του πληρεξουσίου δικηγόρου διαδίκου. Υποχρεωτική κλήτευση αρχικών διαδίκων. Συζήτηση παρά την απουσία των κλητευθέντων που απουσιάζουν. (αυτεπάγγελτη διόρθωση 143/2013 απόφ. Α.Π.)
Αριθμός 1904/2013

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Γ' Πολιτικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ιωάννη Σίδερη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Παναγιώτη Ρουμπή, Ερωτόκριτο Καλούδη, Αργύριο Σταυράκη και Ελένη Διονυσοπούλου, Αρεοπαγίτες.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 18 Σεπτεμβρίου 2013, με την παρουσία και της γραμματέως Αγγελικής Ανυφαντή, προκειμένου να αποφανθεί για την αυτεπάγγελτη διόρθωση της 143/31-1-2013 αποφάσεως του Αρείου Πάγου (Γ' Τμήματος), σύμφωνα με την 77/2013 πράξη του Προεδρεύοντος του Γ' Τμήματος του Αρείου Πάγου, η οποία κοινοποιήθηκε με επιμέλεια της Γραμματείας του Αρείου Πάγου στα διάδικα μέρη, για την εξής υπόθεση μεταξύ:
Των αναιρεσειουσών: 1)Α. Σ., χήρας Κ., 2)Ι. Κ. του Κ., κατοίκων ... ως μοναδικών εξ αδιαθέτου κληρονόμων του αρχικού αναιρεσείοντος Κ. Κ. του Ι., οι οποίες δεν παραστάθηκαν.
Της αναιρεσίβλητης: Ι. - Σ. Κ. του Ι., κατοίκου ... η οποία δεν παραστάθηκε. Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι δεν παραστάθηκαν στο ακροατήριο, όπως σημειώνεται πιο πάνω.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 315 του ΚΠολΔ, που εφαρμόζεται και στην αναιρετική διαδικασία, σύμφωνα, με το άρθρο 573 του ίδιου ΚΠολΔ, αν από παραδρομή κατά τη σύνταξη της απόφασης περιέχονται λάθη γραφικά ή λογιστικά ή το διατακτικό της διατυπώθηκε κατά τρόπον ελλιπή ή ανακριβώς, το δικαστήριο που την έχει εκδώσει μπορεί, αν το ζητήσει κάποιος, διάδικος ή και αυτεπαγγέλτως, να τη διορθώσει με νέα απόφασή του. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής σε διόρθωση υπόκειται οποιοδήποτε τμήμα της απόφασης, κατ' ανάλογη δε εφαρμογή της και των πρακτικών (άρθρ. 256 επ. του ΚΠολΔ), όπως και το προεισαγωγικό τμήμα της και ως προς τα στοιχεία της ταυτότητας των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων (ΑΠ 278/1996, 1329/2011). Εξάλλου, κατά το άρθρο 318 παρ. 1 και 2 του ΚΠολΔ, η συζήτηση της αίτησης γίνεται αφού κληθούν οκτώ τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συζήτηση όλοι οι διάδικοι που αναφέρονται στην απόφαση, με επιμέλεια δε της γραμματείας του δικαστηρίου αν τη διόρθωση την προκαλεί το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως, και, αν κατά τη συζήτηση αυτή δεν εμφανιστεί κάποιος διάδικος που κλητεύτηκε νόμιμα, η διαδικασία προχωρεί σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι.
Εν προκειμένω, από τα υπάρχοντα στη δικογραφία από 20-6-2013 αποδεικτικά επιδόσεως του αρμόδιου δικαστικού επιμελητή δικαστηρίων …και το από 9-7-2013 όμοιο της δικαστικής επιμελήτριας δικαστηρίων … προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της υπ' αριθμ. 77/2013 πράξης του Προεδρεύοντος του Γ' Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου για αυτεπάγγελτη διόρθωση της υπ' αριθμ. 143/2013 αποφάσεως του ίδιου Τμήματος επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στους διαδίκους που αναφέρονται στην τελευταία αυτή απόφαση, με κλήση προς συζήτηση κατά την ορισθείσα προς τούτο και αναφερόμενη στην αρχή της παρούσης δικάσιμο. Κατά τη δικάσιμο αυτή, κατά την εκφώνηση της υποθέσεως, από τη σειρά του πινακίου, οι κληθέντες ως άνω διάδικοι δεν εμφανίστηκαν στο ακροατήριο, όπως προκύπτει από τα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, το δικαστήριο όμως νομίμως, κατά τα ανωτέρω, προχωρεί στη συζήτηση παρά την απουσία των κλητευθέντων διαδίκων. Περαιτέρω, όπως προκύπτει από την υπό διόρθωση απόφαση και τα ταυτάριθμα με αυτήν πρακτικά, από παραδρομή στο προεισαγωγικό της μέρος και στα πρακτικά ανεγράφη λανθασμένα το όνομα του πληρεξουσίου δικηγόρου της αναιρεσίβλητης ως "Ιωάννη Μπελογιάννη" αντί του ορθού "Κωνσταντίνου Μπελογιάννη", το οποίο προκύπτει από τα λοιπά έγγραφα της δικογραφίας. Κατά συνέπειαν πρέπει να διορθωθεί η προαναφερόμενη απόφαση και τα πρακτικά ως προς το ανωτέρω στοιχείο και όπως ορίζεται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Διορθώνει την υπ' αριθμ. 143/2013 απόφαση του Αρείου Πάγου και τα ταυτάριθμα με αυτήν πρακτικά ως προς το όνομα του πληρεξουσίου δικηγόρου της αναιρεσίβλητης, από το λανθασμένο "Ιωάννης" στο ορθό "Κωνσταντίνος" Μπελογιάννης.-
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε, στην Αθήνα, στις 15 Οκτωβρίου 2013.
Δημοσιεύθηκε, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 16 Οκτωβρίου 2013.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή