Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 949 / 2018    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απόρριψη, Δωροδοκία, Ψευδής βεβαίωση, Έξοδα.
Περίληψη:
Ενεργητική και παθητική δωροδοκία. Ψευδής βεβαίωση. Δύο
αναιρέσεις. Η πρώτη αναίρεση που αφορά ενεργητική δωροδοκία γίνεται
δεκτή για έλλειψη παντελούς αιτιολογίας ως προς την καταδίκη του
αναιρεσείοντος. Η δεύτερη αναίρεση που αφορά παθητική δωροδοκία και
ψευδή βεβαίωση και έχει λόγους από το 510 παρ. 1 στοιχ. Δ', Ε' και Α'
του Κ.Ποιν.Δ. απορρίπτεται, επιβάλλονται στον αναιρεσείοντα τα έξοδα
και καταδικάζεται και στη δικαστική δαπάνη της παραστάσης πολιτικώς
ενάγουσας.
Φέρονται

Αριθμός 949/2018

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Z' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Αγγελική Αλειφεροπούλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Δημήτριο Γεώργα, Δημήτριο Τζιούβα - Εισηγητή, Μαρία Γκανιάτσου και Μαρία Παπασωτηρίου, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 13 Δεκεμβρίου 2017, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Αγγελή (γιατί κωλύεται η Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Αικατερίνης Αναγνωστοπούλου, για να δικάσει την αίτηση των αναιρεσειόντων - κατηγορουμένων: 1) Ι. Ρ. του Δ., κατοίκου ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Νικόλαο Σιαμάκη και 2) Μ. Σ. του Ό., κατοίκου ..., που εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο του Αλεξάνδρα Μαύρου-Τσάκου, για αναίρεση της υπ' αριθ. 3450-3451/2016 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης. Mε πολιτικώς ενάγουσα την "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ" (Ο.Τ.Α. Β' βαθμού), νομίμως εκπροσωπουμένη, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Παναγιώτη Ζαμπίτη.
Το Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και οι αναιρεσείοντες-κατηγορούμενοι ζητούν την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στις υπ' αριθ.: 1) 35/8-9-2017 αίτηση αναίρεσης του Ι. Ρ. και 2) 8223/19-9-2017 αίτηση αναίρεσης του Μάρκου Σ., οι οποίες καταχωρίστηκαν στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1269/2017.
Αφού άκουσε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθούν οι προκείμενες αιτήσεις αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Φέρονται προς συζήτηση η από 8 Σεπτεμβρίου 2017 αίτηση αναιρέσεως του κατηγορουμένου Ι. Ρ. του Δ., για την οποία συντάχθηκε η με αριθμό …5/8-9-2017 έκθεση ενώπιον του Γραμματέα του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης και η από 19 Σεπτεμβρίου 2017 αίτηση αναιρέσεως του κατηγορουμένου Μ. Σ. του Ό., η οποία επιδόθηκε στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στις 19-9-2017, για αναίρεση της με αριθμούς 3450 και 3951/2016 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, με την οποία καταδικάστηκαν, ο πρώτος αναιρεσείων για ενεργητική δωροδοκία σε φυλάκιση οκτώ (8) μηνών, η εκτέλεση της οποίας ανεστάλη επί τριετία και ο δεύτερος αναιρεσείων για ψευδή βεβαίωση από κοινού κατ' εξακολούθηση και για παθητική δωροδοκία από κοινού κατ' εξακολούθηση σε συνολική ποινή φυλακίσεως τεσσάρων (4) ετών, η οποία μετατράπηκε σε χρηματική προς τρία (3) ευρώ ημερησίως, οι οποίες αναιρέσεις πρέπει να συνεκδικασθούν λόγω της μεταξύ τους συνάφειας.
Α) Επί της από 8 Σεπτεμβρίου 2017 αιτήσεως αναιρέσεως του κατηγορουμένου Ι. Ρ. του Δ., για την οποία συντάχθηκε η με αριθμό …5/8-9-2017 έκθεση ενώπιον του Γραμματέα του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, ρητέα τα εξής:
Η καταδικαστική απόφαση έχει την από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του Κ.Ποιν.Δ. απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' του Κ.Ποιν.Δ., όταν αναφέρονται σ' αυτήν, με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγματικά περιστατικά, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, οι αποδείξεις που τα θεμελίωσαν και οι νομικοί συλλογισμοί, με τους οποίους έγινε η υπαγωγή των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρμόστηκε. Όταν με το διατακτικό της αποφάσεως κηρύσσεται ένοχος ο κατηγορούμενος και καταδικάζεται σε ποινή χωρίς να περιλαμβάνεται στο σκεπτικό (αιτιολογικό) της καμμιά αιτιολογία για τα περιστατικά που αποδείχθηκαν ως προς την ενοχή του και στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για την ενοχή και καταδίκη του, τότε η καταδικαστική απόφαση στερείται παντελούς αιτιολογίας και είναι αναιρετέα για τον ως άνω λόγο αναιρέσεως. Στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από την επισκόπηση της προσβαλλόμενης με αριθμούς 3450 και 3951/2016 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, ο αναιρεσείων κατηγορούμενος Ι. Ρ. αναφέρεται ονομαστικά στο διατακτικό της αποφάσεως ότι κηρύσσεται ένοχος και καταδικάζεται για την αξιόποινη πράξη της ενεργητικής δωροδοκίας, χωρίς όμως να υπάρχει οποιαδήποτε αιτιολογία για την ενοχή του για την πράξη που καταδικάστηκε στο αιτιολογικό (σκεπτικό) ή έστω και στο διατακτικό της προσβαλλόμενης αποφάσεως. Κατά συνέπεια, η προσβαλλόμενη απόφαση στερείται παντελώς αιτιολογίας ως προς την καταδίκη του αναιρεσείοντος Ι. Ρ. για ενεργητική δωροδοκία και, κατά παραδοχή του σχετικού από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' του Κ.Ποιν.Δ. πρώτου λόγου της κρινόμενης αιτήσεώς του, παρελκούσης της έρευνας του άλλου λόγου της αιτήσεώς του που καλύπτεται από την αναιρετική εμβέλεια του ως άνω λόγου, πρέπει η αίτησή του να γίνει δεκτή, να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση κατά το μέρος που τον καταδίκασε για ενεργητική δωροδοκία και να παραπεμφθεί η υπόθεση κατά το μέρος αυτό που αναιρείται στο ίδιο δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση, το οποίο θα συγκροτηθεί από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως (άρθρ. 519 Κ.Ποιν.Δ.). Β) Επί της από 19 Σεπτεμβρίου 2017 αιτήσεως αναιρέσεως του κατηγορουμένου Μ. Σ. του Ό., η οποία επιδόθηκε στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στις 19-9-2017, ρητέα τα εξής:
Κατά τη διάταξη του άρθρου 242 παρ. 1 του Π.Κ., "υπάλληλος που στα καθήκοντά του ανάγεται η έκδοση ή η σύνταξη δημόσιων εγγράφων, αν σε τέτοια έγγραφα βεβαιώνει με πρόθεση ψευδώς περιστατικό που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της ψευδούς βεβαιώσεως (διανοητικής πλαστογραφίας), το οποίο είναι γνήσιο ιδιαίτερο έγκλημα, απαιτείται, αντικειμενικά: α) ο δράστης (αυτουργός) να είναι υπάλληλος κατά την έννοια των άρθρων 13 εδ. α' και 263Α του Π.Κ., αρμόδιος καθ' ύλην και κατά τόπο για τη σύνταξη ή την έκδοση του εγγράφου και να ενεργεί μέσα στα πλαίσια της υπηρεσίας που του έχει ανατεθεί, ή και υπάλληλος μη αρμόδιος, στον οποίον όμως το έγγραφο είναι εμπιστευμένο ή προσιτό ως εκ της υπηρεσίας του, β) έγγραφο κατά την έννοια του άρθρου 13 εδ. γ' του Π.Κ.. Η έννοια του δημοσίου εγγράφου δεν προσδιορίζεται σε διάταξη του Π.Κ., γι' αυτό έχει εφαρμογή και στο ποινικό δίκαιο το άρθρο 438 του Κ.Πολ.Δ., κατά την έννοια του οποίου δημόσιο έγγραφο είναι αυτό που συντάχθηκε από αρμόδιο καθ' ύλην και κατά τόπο για τη σύνταξη ή την έκδοσή του δημόσιο υπάλληλο ή λειτουργό και προορίζεται για εξωτερική κυκλοφορία προς πλήρη απόδειξη κάθε γεγονότος που βεβαιώνεται με αυτό έναντι πάντων και γ) βεβαίωση στο έγγραφο αυτό ψευδούς περιστατικού, το οποίο μπορεί να έχει έννομες συνέπειες. Έννομες συνέπειες υπάρχουν όταν το έγγραφο έχει τη νομική δυνατότητα να αποδεικνύει τη γένεση, ύπαρξη, διατήρηση, αλλοίωση ή απώλεια ενός δικαιώματος ή έννομης σχέσης ή κατάστασης, δημόσιας ή ιδιωτικής φύσεως, ανεξαρτήτως αν οι ίδιες έννομες συνέπειες θα μπορούσαν να επέλθουν με τη βεβαίωση στο έγγραφο της πραγματικής καταστάσεως. Υποκειμενικά απαιτείται δόλος, ο οποίος συνίσταται στη γνώση του δράστη, έστω και με την έννοια του ενδεχόμενου δόλου, ότι ενεργεί υπό την ιδιότητα του υπαλλήλου εντός της καθ' ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητάς του και ότι το βεβαιούμενο γεγονός είναι ψευδές και στη θέληση ή αποδοχή του δράστη να βεβαιώσει το ψευδές περιστατικό που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες. Το βεβαιούμενο περιστατικό πρέπει να είναι αντικειμενικά ψευδές, πράγμα που συμβαίνει, όταν δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, είτε δηλαδή το αναφερόμενο στο έγγραφο περιστατικό δεν είναι αληθινό, είτε δεν αναφέρεται σε αυτό αληθινό περιστατικό το οποίο έπρεπε να αναφερθεί. Ως περιστατικό νοείται το γεγονός που ανάγεται στο παρελθόν ή στο παρόν και μπορεί να αποδειχθεί, αφού εκείνο το οποίο δεν συνέβη δεν μπορεί να αποδειχθεί και ως εκ τούτου ούτε να βεβαιωθεί. Δεν αρκεί στο έγγραφο απλώς να εκφέρονται αξιολογικές κρίσεις ή γνώμες ή εκτιμήσεις ή νομικοί συλλογισμοί ή ισχυρισμοί, έστω και αν αυτοί έχουν έννομες συνέπειες, εκτός αν υπό τον τύπο της εκφράσεως κρίσης, γνώμης, εκτίμησης ή ισχυρισμού υποκρύπτεται βεβαίωση πραγματικού περιστατικού, δηλαδή γεγονότος αναγομένου στο παρελθόν ή στο παρόν δυναμένου να αποδειχθεί. Το περιστατικό αποδεικνύει τη γένεση, ύπαρξη, διατήρηση, μεταβολή (αλλοίωση) ή απόσβεση ενός δικαιώματος ή μιας έννομης σχέσεως δημόσιας ή ιδιωτικής ή μιας καταστάσεως. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 235 του Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο παρ. 1 του Ν. 3666/2008 και ίσχυε κατά τους χρόνους τελέσεως των πράξεων που αποδίδονται στον αναιρεσείοντα Μ. Σ., τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους ο υπάλληλος, ο οποίος, κατά παράβαση των καθηκόντων του, ζητεί ή λαμβάνει, άμεσα ή με τη μεσολάβηση τρίτου, για τον εαυτό του ή για τρίτο, ωφελήματα οποιασδήποτε φύσης ή δέχεται υπόσχεση τούτων, για ενέργεια ή παράλειψή του μελλοντική ή ήδη τελειωμένη, που ανάγεται στα καθήκοντά του ή αντίκειται σε αυτά. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι, για τη στοιχειοθέτηση του υπαλλακτικώς μικτού εγκλήματος της παθητικής δωροδοκίας (δωροληψίας), απαιτείται, αντικειμενικώς, εκτός από την ιδιότητα του δράστη, ως υπαλλήλου, κατά την έννοια των άρθρων 13 περ. α' και 263 Α' του Π.Κ., η από μέρους αυτού του ιδίου ή διά μέσου άλλου, απαίτηση ή αποδοχή ωφελημάτων που δεν δικαιούται ή η αποδοχή υπόσχεσης προς παροχή ωφελημάτων που δεν δικαιούται, για ενέργεια ή παράλειψή του μελλοντική ή ήδη τελειωμένη, η οποία ανήκει στον κύκλο της αρμοδιότητάς του και ανάγεται στην υπηρεσία του ή αντίκειται στα καθήκοντά του, όπως αυτά διαγράφονται ή προκύπτουν από το νόμο ή τους υπηρεσιακούς κανονισμούς, τις διαταγές και οδηγίες των προϊσταμένων του, την υπηρεσιακή του σχέση ή τη φύση της υπηρεσίας του, ανεξάρτητα αν η μελλοντική ενέργεια ή παράλειψή του πραγματοποιήθηκε ή αν αυτός ειλικρινά θα την πραγματοποιούσε, αφού το ως άνω έγκλημα της παθητικής δωροδοκίας πραγματώνεται και είναι τετελεσμένο και με μόνον την απαίτηση ή την αποδοχή των ωφελημάτων ή την αποδοχή της υποσχέσεως των ωφελημάτων. Υποκειμενικώς δε, απαιτείται δόλος, ο οποίος συνίσταται στη γνώση, έστω και με την έννοια του ενδεχόμενου δόλου, των ανωτέρω θεμελιωτικών της αντικειμενικής υποστάσεως του εν λόγω εγκλήματος περιστατικών και τη θέληση να απαιτήσει, λάβει τα πιο πάνω οποιασδήποτε φύσης ωφελήματα ή αποδεχθεί υπόσχεση παροχής αυτών, με περαιτέρω σκοπό να προβεί σε ενέργεια ή παράλειψη που ανήκει στον κύκλο της αρμοδιότητάς του και ανάγεται στα υπηρεσιακά του καθήκοντα ή αντίκειται σε αυτά. Εξάλλου, η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούμενη κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του Κ.Ποιν.Δ., ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' του ίδιου Κώδικα λόγο αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ' αυτή, με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγματικά περιστατικά, που αποδείχθηκαν από την ακροαματική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, για το οποίο καταδικάστηκε ο κατηγορούμενος, οι αποδείξεις που τα θεμελιώνουν και οι νομικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στις εφαρμοσθείσες ουσιαστικές ποινικές διατάξεις. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι επιτρεπτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο σύνολο, τα δε αποδεικτικά μέσα αρκεί να αναφέρονται γενικώς κατά το είδος τους, χωρίς να απαιτείται αναλυτική παράθεσή τους και μνεία του τί προέκυψε από καθένα από αυτά, ούτε είναι απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση μεταξύ τους ή ο προσδιορισμός της αποδεικτικής βαρύτητας εκάστου για το σχηματισμό της δικαστικής κρίσεως. Έτσι δεν αποτελεί λόγο αναιρέσεως η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων και, ειδικότερα, η εσφαλμένη εκτίμηση και αξιολόγηση των μαρτυρικών καταθέσεων και των εγγράφων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολογήσεως κάθε αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη συσχετίσεως των αποδεικτικών μέσων μεταξύ τους, καθόσον, στις περιπτώσεις αυτές, με την επίφαση της ελλείψεως αιτιολογίας, πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας. Ακόμη, κατά το άρθρα 20 παρ. 1 του Συντάγματος, καθένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σ' αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώματα ή συμφέροντα του, όπως νόμος ορίζει, με τη διάταξη δε του άρθρου 6 παρ. 1 της Ε.Σ.Δ.Α., που κυρώθηκε και έχει καταστεί εσωτερικό δίκαιο με το Ν.Δ. 53/1974, υπερισχύει δε των ελληνικών νόμων, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, καθιερώνεται η αρχή της δίκαιης δίκης και ορίζεται, ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να δικαστεί η υπόθεσή του δίκαια, δημόσια και σε λογική προθεσμία, από ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο, το οποίο θα αποφασίσει για τη βασιμότητα κάθε ποινικής κατηγορίας εναντίον του. Κατά δε το άρθρο 2 παρ. 1 του Έβδομου Πρωτοκόλλου της ίδιας πιο πάνω Ευρωπαϊκής Συμβάσεως, που υπογράφηκε στο Στρασβούργο στις 22-11-1984 και κυρώθηκε με το Ν. 1705/1987, κάθε πρόσωπο, που καταδικάστηκε για αξιόποινη πράξη από δικαστήριο, έχει το δικαίωμα της επανεξετάσεως από ανώτερο δικαστήριο της αποφάσεως, με την οποία κηρύχθηκε ένοχος ή της αποφάσεως, με την οποία του επιβλήθηκε η ποινή, η άσκηση δε αυτού του δικαιώματος και οι λόγοι, για τους οποίους μπορεί αυτό να ασκηθεί, διέπονται από το νόμο. Από τις διατάξεις αυτές του Συντάγματος και της ως άνω Ευρωπαϊκής Συμβάσεως (Ε.Σ.Δ.Α.) συνάγεται, ότι ο κατηγορούμενος, που άσκησε έφεση κατά πρωτόδικης αποφάσεως, δικαιούται να μην αποστερηθεί της ουσιαστικής κρίσεως του δικαστηρίου του δεύτερου βαθμού, το οποίο συγκροτείται κατά νόμο από δικαστές με μείζονα δικαστική εμπειρία, η δε απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου δεν μπορεί να υποκαθίσταται και να στηρίζεται σε αιτιολογικό ανύπαρκτο ή ελλιπές, με καθολική αναφορά στο διατακτικό της ή με αναφορά στο αιτιολογικό της πρωτοβάθμιας αποφάσεως, διότι τότε πάσχει από έλλειψη της απαιτούμενης, κατά τα ανωτέρω, από το Σύνταγμα και το νόμο ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Σε περίπτωση, όμως, που το αιτιολογικό του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου ταυτίζεται εξ ολοκλήρου ή μερικώς με το αιτιολογικό του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, από μόνο το λόγο αυτό δεν εκμηδενίζεται η δικαιοδοτική δευτεροβάθμια κρίση ούτε υπάρχει έλλειψη τέτοιας κρίσεως ή έλλειψη ειδικής αιτιολογίας, ιδρύουσα τον εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' Κ.Ποιν.Δ. λόγο αναιρέσεως και δεν παραβιάζονται οι προαναφερθείσες υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις, οπότε δεν ιδρύεται ούτε ο εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Α' Κ.Ποιν.Δ. λόγος αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο, αν στο αιτιολογικό του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου εμπεριέχεται πλήρης, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, με βάση την οποία συνάγει το Εφετείο την ενοχή του κατηγορουμένου, διότι, μετά την τυπική παραδοχή της εφέσεως, εξαφανίζεται η πρωτόδικη απόφαση και μόνον η κρίση της προσβαλλόμενης αποφάσεως του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο, από απόψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογήσεως. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Ε' του Κ.Ποιν.Δ., λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως αποτελεί και η εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλμένη ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης υπάρχει, όταν ο δικαστής αποδίδει σ' αυτήν διαφορετική έννοια από εκείνη που πράγματι έχει, εσφαλμένη δε εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει, όταν ο δικαστής δεν υπήγαγε σωστά τα πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν στη διάταξη που εφαρμόσθηκε. Τέλος, περίπτωση εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, που ιδρύει τον προβλεπόμενο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Ε' του Κ.Ποιν.Δ. λόγο αναιρέσεως, συνιστά και η εκ πλαγίου παραβίαση ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, η οποία υπάρχει όταν στο πόρισμα της αποφάσεως που προκύπτει από την αλληλοσυμπλήρωση του σκεπτικού και του διατακτικού της και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήματος, έχουν εμφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, που καθιστούν ανέφικτο τον αναιρετικό έλεγχο σε σχέση με την ορθή εφαρμογή του νόμου, οπότε η απόφαση στερείται νόμιμης βάσης. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το σκεπτικό της προσβαλλόμενης υπ' αριθ. 3450, 3951/2016 αποφάσεώς του, το Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης, που δίκασε σε δεύτερο βαθμό, μετά από συνεκτίμηση όλων των αποδεικτικών μέσων, τα οποία προσδιορίζονται κατ' είδος σ' αυτή, δέχθηκε ανελέγκτως, κατά λέξη, τα εξής: "Στη συγκεκριμένη περίπτωση, από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας και υπερασπίσεως στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου, από την έκθεση γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης του κ. Σ., Αστυνόμου Α', Δικαστικού γραφολόγου, που διενεργήθηκε κατ' επιταγή της Υποδ/νσης Εσωτερικών Υποθέσεων Βόρειας Ελλάδας, η οποία ανεγνώσθη στο ακροατήριο, από όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα ως αναγνωσθέντα στο ακροατήριο έγγραφα, από την ανάγνωση των πρακτικών της εκκαλουμένης αποφάσεως, και από τις απολογίες των παρισταμένων αυτοπροσώπως ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου κατηγορουμένων προέκυψαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι τρεις πρώτοι κατηγορούμενοι ήταν υπάλληλοι στην τότε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης και δη στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Ανατολικής Θεσσαλονίκης και ειδικότερα στο Τμήμα αδειών οδήγησης οχημάτων της Διεύθυνσης Επικοινωνιών και Μεταφορών Ανατολικής Θεσσαλονίκης και πιο συγκεκριμένα με τις εξής αρμοδιότητες: 1) ο Μ. Σ. (πρώτος κατηγορούμενος) ήταν υπεύθυνος για την έκδοση νέων αδειών ικανότητας οδήγησης, για την έκδοση νέων επεκτάσεων αδειών ικανότητας οδήγησης, για τη χορήγηση και έκδοση Δελτίων εκπαίδευσης εξέτασης υποψήφιου οδηγού, 2) ο Ι. Κ. (δεύτερος κατηγορούμενος) ήταν υπεύθυνος, μεταξύ άλλων, για τις on line (απευθείας συνδέσεις) αναθεωρήσεις αδειών ικανότητας οδήγησης (έκδοση αναθεωρημένων αδειών), για την έκδοση των ενδίκων αδειών ικανότητας οδήγησης και την έκδοση αδειών οδήγησης εκπαιδευτών οδηγών, ήτοι είχε αρμοδιότητα να καταχωρεί στο on line σύστημα από τη θέση του χειριστή ηλεκτρονικού υπολογιστή με κωδικό THES 01 (επισημαίνεται ότι ο εν λόγω κωδικός ήταν αυστηρά προσωπικός και ως εκ τούτου μόνο ο ίδιος τον χρησιμοποιούσε), τις περιπτώσεις των επιτυχόντων εξετασθέντων σε αναθεωρημένες άδειες οδηγών ("αναβαθμισμένος χρήστης"), στο θεωρητικό και πρακτικό πεδίο (αφού, επισημαινομένου, πρώτα διενεργούσε τον απαιτούμενο έλεγχο περί συνδρομής όλων των νομικών προϋποθέσεων και αφού στη συνέχεια ο φάκελος ελεγχόταν από τον προϊστάμενο του Τμήματος), τις περιπτώσεις των επιτυχόντων σε ειδικές άδειες Ε.Δ.Χ. και για εκπαιδευτές και 3) η Μ.-Π. Μ. (τρίτη κατηγορούμενη) ήταν, μεταξύ άλλων, υπεύθυνη για τις on line μετατροπές ελληνικών αδειών ικανότητας οδήγησης, τις επεκτάσεις αυτών, την έκδοση νέων αδειών ικανότητας οδήγησης, την καταχώρηση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσοι on line συστήματος των υπό έκδοση νέων αδειών ικανότητας οδήγησης, δηλαδή είχε αρμοδιότητα να καταχωρεί στο on line σύστημα, από τη θέση της χειρίστριας ηλεκτρονικού υπολογιστή με κωδικό THES 21 (επισημαίνεται ότι αυτός ήταν αυστηρά προσωπικός και αυτή αποκλειστικά και μόνο χρησιμοποιούσε), τις περιπτώσεις των επιτυχόντων εξετασθέντων οδηγών, στο θεωρητικό και πρακτικό πεδίο επισημαινομένου ότι, αφού διενεργούσε τον απαιτούμενο έλεγχο περί συνδρομής όλων των νομίμων προϋποθέσεων και ελεγχόταν ο κάθε φάκελος από τον προϊστάμενο του Τμήματος. Επισημαίνεται στο σημείο αυτό ότι τα ανωτέρω καθήκοντα στον καθένα από τους πιο πάνω κατηγορούμενους, ήταν ορισμένα και καθορισμένα από εσωτερικές διαταγές της Δ/νσης, που υπήρχαν στο αρχείο της γραμματείας της Υπηρεσίας Μεταφορών, όπως π.χ. οι από 8/9-5-2008, 17/25-8-2009, 17/13-9-2010, 53521/7142/3-10-2008 έγγραφο της Δ/νσης οργάνωσης και πληροφορικής του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών κ.λπ.. Στο σημείο αυτό, ας αναφερθεί η διαδικασία έκδοσης άδειας ικανότητας οδηγού, που ήταν η εξής α) Κατάθεση στην Υπηρεσία φακέλου υποψηφίου οδηγού από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο σχολής οδηγών με αίτημα την έκδοση νέας άδειας οδήγησης, β)Έκδοση από την Υπηρεσία Δελτίου Εκπαίδευσης Εξέτασης Υποψηφίου Οδηγού (ΔΕΕΥΟ), με αριθμό πρωτοκόλλου από το on line σύστημα του Υπουργείου Μεταφορών Υποδομών και δικτύων, γ) Υποβολή του (ΔΕΕ) στην Υπηρεσία για τον προγραμματισμό του στις θεωρητικές εξετάσεις ΚΟΚ, η συμπλήρωση του οποίου (ΔΕΕΥΟ) γίνεται σύμφωνα με την ΥΑ με αριθμό οίκ.58930/480/ΦΕΚ Β'/526/3-5-1999 "άδειες οδήγησης αυτοκινήτων μοτοσικλετών, και τετράκυκλων" και το άρθρο 28 "Δελτίο Εκπαίδευσης - Eξέτασης (ΔΕΕ) με ενσωματωμένο μνημόνιο" (ειδικότερα στην παρ, 2 του ανωτέρω άρθρου 28 ορίζεται το εξής : Τμήμα II "Στην πρώτη κατακόρυφη στήλη γράφεται η ημερομηνία, η ώρα η αίθουσα θεωρητικής εξέτασης καθώς και το είδος της θεωρητικής αυτής εξέτασης δηλαδή "Ερωτηματολόγιο 1" ή "Ερωτηματολόγιο 2" ....(ή κ.λπ.). Η στήλη αυτή, συμπληρώνεται από την υπηρεσία που προγραμματίζει τη συγκεκριμένη εξέταση και ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής υπογράφει στη δεύτερη κατακόρυφη στήλη, βάζοντας κάτω από την υπογραφή του ολογράφως το ονοματεπώνυμο του. Με την ίδια διαδικασία συμπληρώνεται η πρώτη κατακόρυφη στήλη και για την πρακτική εξέταση, δηλαδή τίθεται η ημερομηνία πρακτικής εξέτασης, η επιτροπή, η ώρα και η κατηγορία άδειας οδήγησης για την οποία γίνεται η πρακτική εξέταση. Όμοια στη δεύτερη κατακόρυφη στήλη, τίθεται η υπογραφή του υπαλλήλου και το ονοματεπώνυμο του". Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να αναφερθεί ότι, παρά το όσα ορίζονται ως άνω, η διαχείριση του προγραμματισμού των θεωρητικών εξετάσεων, κατά τις ζυγές ημερομηνίες, γινόταν από το σωματείο των σχολών οδηγών Λευκός Πύργος (και ερχόταν -μετά τον προγραμματισμό- στην υπηρεσία, χωρίς να γίνονται αλλαγές, και μόνο για υπογραφές από τους υπαλλήλους) και κατά τις μονές ημερομηνίες (των θεωρητικών εξετάσεων) (ο προγραμματισμός) γινόταν από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Σε κάθε περίπτωση, μετά τον προγραμματισμό έμεναν "ανοιχτές" δυο θέσεις (για προγραμματισμό εξετάσεων δύο υποψήφιων οδηγών), προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες περατώσεις που ανέκυπταν, και συμπληρώνονταν από την υπάλληλο κ. Μ., πάντοτε όμως, μετά από σχετική άδεια που χορηγούσε η τότε προϊστάμενη του τμήματος αδειών οδήγησης, κ. Σ., κατόπιν υποβολής αιτήματος με το χαρακτήρα επείγοντος και δη προκειμένου να συμπληρωθεί ημερομηνία θεωρητικής εξέτασης εκτός σειράς προτεραιότητας (βλ. και την από 19-4-2011 συμπληρωματική κατάθεση της τότε προϊσταμένης του τμήματος έκδοσης αδειών της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, η οποία επιβεβαιώνεται από όσα κατέθεσε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού). Στο σημείο αυτό, θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι κατά το ανωτέρω χρονικό σημείο, οι ημερομηνίες που συμπληρώνονταν για τις θεωρητικές εξετάσεις, ήταν με καθυστέρηση ενός μηνός περίπου, από την ημερομηνία που κατέθεταν οι σχολές οδηγών τα Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., γιατί όλα τα τμήματα και όλες οι θέσεις ήταν κλεισμένες για ένα μήνα, σύμφωνα και με την κατάθεση της ανωτέρω μάρτυρος στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού κατά την οποία: "Η κυρία Μ. έδινε ημερομηνία για προγραμματισμό εξετάσεων. Μόνο η κυρία Μ. και μετά ο κύριος Ξ., προγραμμάτιζαν τις εξετάσεις. Τις εξετάσεις τις προγραμμάτιζαν για τις μονές ημέρες η υπηρεσία και για τις ζυγές το σωματείο των σχολών. Το χρονικό διάστημα των εξετάσεων ήταν μέσα σε ένα με ενάμιση μήνα. Υπάρχει αναφορά στους επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης από εμένα για τον προγραμματισμό από τις σχολές, έπαιρναν πενήντα λεπτά προμήθεια, για την αναφορά αυτή έχω δεχθεί και απειλές". Εξάλλου, για να προγραμματιστεί η ημερομηνία εξέτασης στις θεωρητικές εξετάσεις, πρέπει στο ΔΕΕ να υπάρχει σφραγίδα και υπεύθυνη δήλωση της σχολής οδηγών ότι έκανε τις απαραίτητες ώρες θεωρητικών μαθημάτων για την αντίστοιχη κατηγορία διπλώματος (βλ. και την από 17-10-2011 ένορκη κατάθεση του 3ου μάρτυρα κατηγορίας Κ. Γ.). Μετά τον προγραμματισμό το ΔΕΕ παραλαμβάνεται από τη θυρίδα της Υπηρεσίας, από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της σχολής οδηγών για να δοθεί στον Υποψήφιο Οδηγό, δ) Συμμετοχή του Υποψηφίου Οδηγού στις εξετάσεις ΚΟΚ, στην προγραμματισμένη ημέρα και ώρα. Πριν την έναρξη των εξετάσεων γίνεται έλεγχος ταυτοπροσωπίας των υποψηφίων από τους εξεταστές. Οι υποψήφιοι, υπογράφουν στην κατάσταση που εκδίδεται από το Μηχανογραφικό σύστημα, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι να φέρει ο υποψήφιος μαζί του το Δελτίο Εκπαίδευσης Εξέτασης (ΔΕΕ), στο οποίο οι εξεταστές, αναγράφουν το αποτέλεσμα των εξετάσεων του Μηχανογραφικού συστήματος του Υπουργείου και υπογράφουν. Με την περαίωσα των εξετάσεων, εκδίδονται από το μηχανογραφικό σύστημα, εις διπλούν, τα αποτελέσματα των εξετάσεων για κάθε υποψήφιο που ήταν στον προγραμματισμό. Οι εξεταστές και ο υποψήφιος, υπογράφουν το αντίστοιχο έντυπο με τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Το ένα παραλαμβάνει ο υποψήφιος μαζί με το Δελτίο Εκπαίδευσης Εξέτασης του και το άλλο έντυπο με τα αποτελέσματα παραμένει στην Υπηρεσία για να τοποθετηθεί στον φάκελο του υποψηφίου. Μετά την περαίωση των εξετάσεων, οι εξεταστές τοποθετούν όλα τα αποτελέσματα σε φάκελο που βρίσκεται στο τμήμα αδειών οδήγησης πάνω στο γραφείο του υπαλλήλου που έχει τον προγραμματισμό. Τα αποτελέσματα, παραλαμβάνονται από τον υπάλληλο του αρχείου για να τοποθετηθούν στους φακέλους των υποψηφίων οδηγών, ενώ η ανωτέρω διαδικασία είναι εσωτερική διαδικασία και δεν εμπλέκεται εξωτερικός παράγοντας (εκπρόσωπος σχολής οδηγών), ε) Εάν υπάρξει επιτυχής έκβαση των θεωρητικών εξετάσεων ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της σχολής οδηγών υποβάλλει το (ΔΕΕ) στην Υπηρεσία για τον προγραμματισμό του στην δοκιμασία της πορείας. Το (ΔΕΕ) προγραμματίζεται και υπογράφεται από υπάλληλο του τμήματος. Καταχωρείται ο αριθμός πρωτοκόλλου του (ΔΕΕ) στις καταστάσεις που παραλαμβάνουν οι εξεταστές που κληρώνονται για τις επιτροπές των εξετάσεων πορείας, ζ) Η εξέταση γίνεται βάσει των ΔΕΕ με τα πρωτόκολλα που αναγράφονται στην προγραμματισμένη κατάσταση της Υπηρεσίας. Πριν την έναρξη των εξετάσεων γίνεται έλεγχος της ταυτοπροσωπίας. Με την έναρξη των εξετάσεων, στην πέμπτη κατακόρυφη στήλη του ΔΕΕ, ο εκπαιδευτής της σχολής που παρίσταται στην πρακτική εξέταση, θέτει την σφραγίδα του με τον αριθμό της άδειας λειτουργίας του, το ονοματεπώνυμο του και την υπογραφή του, η) Το αποτέλεσμα της εξέτασης αναγράφεται στο ΔΕΕ από τους εξεταστές που υπογράφουν σε αυτό. Τα αποτελέσματα για κάθε εξεταζόμενο μεταφέρονται και στην προγραμματισμένη κατάσταση της Υπηρεσίας, που αποτελεί το πρακτικό των εξετάσεων της συγκεκριμένης επιτροπής, φέρει δε τις υπογραφές των εξεταστών. Σε περίπτωση επιτυχίας, οι εξεταστές παραλαμβάνουν το Δελτίο Εκπαίδευσης Εξέτασης του οδηγού πλέον για να το παραδώσουν στην Υπηρεσία στην οποία ανήκουν. Εάν οι εξεταστές είναι υπάλληλοι της Δυτικής Δ/νσης Μεταφορών, παραδίδουν τα ΔΕΕ στην Υπηρεσία τους και κατόπιν αυτά μεταφέρονται με υπάλληλο της Δ/νσης Μεταφορών Ανατολικής στην Υπηρεσία Ανατολικής Διεύθυνσης Μεταφορών και παραδίδονται στο τμήμα αδειών οδήγησης οχημάτων. Από το τμήμα, παραλαμβάνονται τα ΔΕΕ από τον υπεύθυνο του αρχείου του τμήματος και τοποθετούνται στους αντίστοιχους φακέλους των υποψηφίων οδηγών. Κατόπιν οι φάκελοι αυτοί, τοποθετούνται στο τμήμα αδειών οδήγησης με αρχειοθέτηση την προτεραιότητα κατά ημερομηνία επιτυχίας των οδηγών στις εξετάσεις πορείας για να ακολουθήσει η καταχώρηση της άδειας οδήγησης στο on line σύστημα, θ) Οι χειριστές του on line συστήματος του Υπουργείου Μεταφορών Υποδομών και δικτύων που έχουν αυστηρά προσωπικό κωδικό για την είσοδο τους στο σύστημα, που χορηγείται από το Υπουργείο, παραλαμβάνουν τους φακέλους των επιτυχόντων τους οποίους ελέγχουν για την πληρότητα τους και την ορθότητα των αναγραφόμενων αποτελεσμάτων. Μετά τον έλεγχο, υπογράφουν στο πίσω μέρος της αίτησης του ενδιαφερόμενου και προβαίνουν στην καταχώρηση της άδειας οδήγησης στο on line σύστημα του Υπουργείου Μεταφορών Υποδομών και δικτύων, με την χορήγηση του αριθμού της, ο οποίος αναγράφεται και έξω από τον φάκελο του ενδιαφερόμενου οδηγού, για την αρχειοθέτηση του, και προβαίνει σε έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου της νέας άδειας ικανότητας οδηγήσεως που φέρει πλέον τον κωδικό αριθμό που τα δύο πρώτα ψηφία του είναι 85. Παράλληλα ο ίδιος υπάλληλος αποστέλλει στη Διεύθυνση Διαβατηρίων της ΕΛΑΣ αίτηση εκτύπωσης με γραμμικό κωδικό (bar code) για την έκδοση πλέον του διπλώματος, ι) Οι φάκελο! παραδίδονται στον προϊστάμενο του τμήματος Αδειών Οδήγησης Οχημάτων για υπογραφή και κατόπιν αρχειοθετούνται προσωρινά σε θυρίδες, σε αναμονή της αποστολής της άδειας οδήγησης από την υπηρεσία Διαβατηρίων, αλλά και την παραλαβή της από τον ενδιαφερόμενο ή τη σχολή οδηγών. Μετά την παραλαβή, ο φάκελος παραλαμβάνεται από τον υπεύθυνο του αρχείου και αρχειοθετείται. Στο αρχείο όλοι οι φάκελοι των αδειών οδήγησης είναι αρχειοθετημένοι κατά αύξοντα αριθμό, ανάλογα με το στάδιο διεκπεραίωσης τους. Δηλαδή, με τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΔΕΕ, εάν δεν έχει εκδοθεί η άδεια οδήγησης και με τον αριθμό της άδειας οδήγησης εάν αυτή έχει εκδοθεί. Περαιτέρω προέκυψε ότι αιτία της δημιουργίας της υπό κρίση υποθέσεως αποτέλεσε το γεγονός εγγράφου που απεστάλη από την αρμόδια υπηρεσία Σερρών (αριθμ. πρωτ. …5/17-1-2011 της Δ.Μ.Ε. Σερρών) στις 31-1-2011 στη Διεύθυνση Ανατολικής Θεσ/νίκης (αριθμ. πρωτ. σ' αυτή του εγγράφου …7/31-1-2011) σχετικά με τη γνησιότητα της με αριθμό ...35 άδειας ικανότητας οδήγησης (μετατροπή Βουλγαρικής άδειας οδήγησης σε ελληνική) του Β. Ν., κατηγορουμένου στην πρωτόδικη δίκη, μη διαδίκου στο παρόν Δικαστήριο. Από το σχετικό έλεγχο που διενεργήθηκε προέκυψε ότι η εν λόγω άδεια ήταν πλαστή. Ειδικότερα, για την άδεια αυτή δεν τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία, οπότε τελικώς με σχετική απόφαση του περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας αποφασίστηκε η ανάκληση και η αφαίρεσή αυτής (η οποία τελικώς δεν αφαιρέθηκε, λόγω δηλωθείσας απώλειας στη Διεύθυνση Συγκοινωνιών Σερρών (αριθμός πρωτοκόλλου εγγράφου .../47-α/9-3-2011 του Α.Τ. Ηράκλειας Σερρών που φέρει αριθμό πρωτοκόλλου της ΠΚΜΔΜΕ Ανατολικής Θες/νίκης 5...829/16-3-2011). Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι, μέσα Μαρτίου του 2011, ο 4ος των κατηγορουμένων, Ι. Κ., ιδιοκτήτης σχολής οδηγών, -μέσω του οποίου εκδόθηκε η ανωτέρω άδεια οδήγησης-, μιλώντας ιδιαιτέρως Α. Λ. -αναπληρωτή προϊστάμενο του τμήματος αδειών-, του είπε ότι έχει στην κατοχή του το δίπλωμα του Β. Ν., και ότι μπορεί να το παραδώσει σε αυτόν, ενώ, όταν ο Λ., παρέπεμψε τον Κ. στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Συγκοινωνιών Ανατολικής Θεσσαλονίκης κ. Γ., αυτός (4ος των κατηγορουμένων), δεν απευθύνθηκε τελικώς σε αυτόν (Διευθυντή ως καθ' ύλην αρμόδιο) ώστε να του παραδώσει την άδεια οδήγησης του Β. που είχε δηλώσει ότι κατείχε. Μετά από σχετική έρευνα, ο ανωτέρω φάκελος του Β. Ν., δεν βρέθηκε στο αρχείο της υπηρεσίας (ΠΚΜΔΜΕ Ανατολικής Θεσ/νίκης), -όταν αναζητήθηκε, -μετά το έγγραφο της Διεύθυνσης του ν. Σερρών-, οπότε, (ενόψει του ότι φαινόταν ότι υπεύθυνη για την ηλεκτρονική καταχώρηση της άδειας ικανότητας οδηγού ήταν η Μ. Μ. (3η) , -η οποία την περίοδο εκείνη απουσίαζε λόγω άδειας κυησεως-, ο Α. Λ..- αναπληρωτής Προϊστάμενος του τμήματος αδειών οδήγησης της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ανατολικής Θεσσαλονίκης, -στον οποίο και ανατέθηκε η έρευνα περί της γνησιότητας της ανωτέρω άδειας οδήγησης-, απευθύνθηκε στον 1ο κατηγορούμενο Σ. Μ., -ο οποίος διατηρούσε φιλικές σχέσεις με την Μ.-, προκειμένου αυτός με τη σειρά του, να τη ρωτήσει, εάν θυμάται κάτι σχετικά με τον ανωτέρω φάκελο, οπότε την επόμενη ημέρα, ο 1ος των κατηγορουμένων κ. Σ. προσκόμισε τον φάκελο στον κ. Λ., αναφέροντας στον τελευταίο, ότι ο φάκελος βρισκόταν στο αρχείο της Υπηρεσίας και είχε τοποθετηθεί σε λάθος θέση. Στη συνέχεια, μετά από σταδιακό σχετικό έλεγχο των εγγράφων του φακέλου της ανωτέρω άδειας ικανότητας οδηγού του Β. Ν., κατοίκου ..., προέκυψαν τα εξής: 1) οι υπογραφές των υπαλλήλων που υπάρχουν στα πεδία του ΔΕΕΥΟ και φέρονται να προγραμματίζουν τη συμμετοχή του υποψηφίου στις θεωρητικές και για τις πρακτικές εξετάσεις, αλλά, και αυτές των υπαλλήλων, που φαίνονται να συμμετέχουν στις ανωτέρω εξετάσεις, δεν είναι γνήσιες, καθόσον κανείς εξ αυτών που φέρονται να υπογράφουν (Μ. Π., Ζ. Γ. και Α. Λ..), δεν αναγνωρίζουν τις υπογραφές ως δικές τους, ενώ αναγνωρίζουν τις σχετικές σφραγίδες με τα ονόματά τους που υπάρχουν στο ΔΕΕΥΟ (οι οποίες -σφραγίδες- κρατούνταν σε συρτάρια των γραφείων των υπαλλήλων τα οποία δεν κλειδώνονταν) (βλ. και τα όσα αναφέρονται σε σελ. 30-31 της με αριθμό πρωτοκόλλου …2/18/489-α/10~11-2011 έκθεσης γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης του Κ. Σ.., Αστυνόμου Α', Δικαστικού Γραφολόγου για τις υπογραφές των ανωτέρω υπάλληλων στο ανωτέρω έγγραφο ΔΕΕΥΟ ήτοι ότι "δεν χαράχθηκαν από το άτομο που χάραξε τις δειγματικές υπογραφές των Μ. Π., Λ. Α. και Γ. Ζ."). Περαιτέρω, -όσον αφορά το ανωτέρω ΔΕΕΥΟ του Β. Ν. -, για την "υπογραφή που υπάρχει επί του εντυπώματος ατομικής σφραγίδας με τις ενδείξεις "Σ. Μ." στην πρώτη στήλη του πεδίου "ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ" της κύριας όψης του πειστηρίου εγγράφου, "δεν μπορεί να θεμελιωθεί ο οποιοσδήποτε αξιόπιστος γραφολογικός συσχετισμός", (βλ. ως άνω σελ. 30 και 31 της με αριθμό πρωτοκόλλου .../489-α/10~11-2011 έκθεσης γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης του Κ. Σ.., Αστυνόμου Α', Δικαστικού Γραφολόγου και όπου, όσον αφορά τις υπογραφές στο 4ο πεδίο που αφορά υπογραφές των εξεταστών της πρακτικής εξέτασης, η πρώτη από τις δύο υπογραφές που διαλαμβάνονται στη δεύτερη στήλη του (4ου) πεδίου "ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ" (για την πρακτική εξέταση όπου δεν υπάρχει σφραγιδάκι υπαλλήλου και η υπογραφή στη θέση "ΠΡΩΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ" της πίσω όψης αυτού, χαράχθηκαν από το ίδιο άτομο) όπως αντίστοιχα και η δεύτερη υπογραφή, δεύτερη υπογραφή δεύτερος εξεταστής), 2) το έντυπο "αποτελέσματα εξέτασης υποψήφιου οδηγού" σύμφωνα με το οποίο φαίνεται ότι ο Β. Ν., πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις της 11/10/2010 με εξεταστές Ζ. Γ. και Μ. Σ. (ενώ πράγματι εξεταστές την ημέρα εκείνη ήταν ο Ι. Δ. και ο Ι. Σ. οι οποίοι και υπογράφουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τα αντίστοιχα ΔΕΕΥΟ της ημέρας εκείνης), δεν ήταν γνήσιο (βλ. και όσα κατέθεσε ο αναπληρωτής Προϊστάμενος της ανωτέρω Υπηρεσίας, Α. Λ.. που θεώρησε ότι το είδος του εγγράφου -λόγω εκτύπωσης- δεν ήταν όμοιο με αυτό που χρησιμοποιείται σε παρόμοιες περιπτώσεις από την υπηρεσία). Ειδικότερα, προέκυψε ότι κατά την ημερομηνία της 11-10-2010 που αναγράφεται ως ημερομηνία θεωρητικών εξετάσεων δεν υπήρχε το όνομα (και η υπογραφή) του εξεταζόμενου Β. Ν., ούτε στον πίνακα των εξεταζόμενων υποψηφίων οδηγών για την 11-10-2010 ούτε στον πίνακα αποτελεσμάτων εξέτασης. Στο σημείο αυτό θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι στη Διεύθυνση Μεταφορών Ανατολικής Θεσσαλονίκης, δεν υπάρχει αρχείο των πρακτικών της πρακτικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών, αφού το αρχείο αυτό υπάρχει μόνο στη Διεύθυνση Μεταφορών Δυτικής Θεσσαλονίκης, όπου και γίνεται η κλήρωση των εξετάσεων, γεγονός που όπως είναι αυτονόητο δυσχεραίνει και τον έλεγχο του αποτελέσματος από οποιονδήποτε τρίτο (βλ. και την από 24-3-2011 ένορκη εξέταση της Α. Σ. η οποία επιβεβαιώνεται από τα όσα κατέθεσε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού). Περαιτέρω, μετά την αποστολή από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης, της ονομαστικής κατάστασης επιτυχόντων και απορριφθέντων για τις πρακτικές εξετάσεις για την 20-10-2010, για την Επιτροπή Α21 και ώρα 14:50 που εμφαίνεται στο πεδίο πρακτικής εξέτασης του ΔΕΕΥΟ του ανωτέρω Β. Ν., το όνομα Β., δεν αναγράφεται πουθενά ήτοι δεν υπήρχε προγραμματισμένο το ΔΕΕΥΟ με αριθμό πρωτ.008099/2010 Β. Ν. και συνεπώς, δεν υπήρξε εξέταση του Β. (εξεταστές την ημέρα εκείνη, ήταν πράγματι οι Κ. και Σ. υπάλληλοι της Διεύθυνσης Μεταφορών Δυτικής Θεσσαλονίκης, τα ονόματα των οποίων δεν αναγράφονται στη θέση των υπογραφών που υπάρχουν στο πεδίο της "υπογραφής Εξεταστών" κατά την ημερομηνία της πρακτικής εξέτασης της 20-10-2010 -σύμφωνα δε με τα κατατεθέντα ενόρκως, από την τότε Προϊσταμένη του τμήματος έκδοσης αδειών Α, Σ. οι υπογραφές που υπάρχουν στο 4ο πεδίο "Υπογραφή Εξεταστών" ως υπογραφές των εξεταστών της πρακτικής εξέτασης, διαφέρουν εμφανώς από τις υπογραφές των ανωτέρω προσώπων-. Περαιτέρω, στο ανωτέρω ΔΕΕΥΟ, υπάρχει η σφραγίδα και η υπογραφή του Ι. K. (4ου) (ήτοι αυτός, εμφανίζεται να δηλώνει τη συμμετοχή του Β. στην πρακτική του εξέταση ως εκπαιδευτής), ενώ αυτή (πρακτική εξέταση) δεν έλαβε χώρα, (βλ. και το 28 άρθρο της ΥΑ με αριθμ.οικ58930/480/ΦΕΚ Β' 526/3-51999, όπου στη 5η κατακόρυφη στήλη τίθεται η σφραγίδα της σχολής οδηγών και το ονοματεπώνυμο της σχολής (ιδιοκτήτη υπαλλήλου) που παρίσταται στην πρακτική εξέταση και η υπογραφή του, ενώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο 4ος των κατηγορουμένων παρά το ότι, κλήθηκε αρμοδίως να δώσει δείγμα υπογραφής δεν εμφανίστηκε, δηλώνοντας πάθηση του δεξιού χεριού (βλ. και σελ. 25, 31 της με αριθμό.../489/α/10-11-2011 έκθεσης γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης), 3) στην υπ' αριθμ. ...86/23-9-2010 αίτηση- υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 και άρθρου 3 παρ.3 του Ν.2690/1999 του Β., μετά τη διαδικασία έκδοσης από τον χειριστή της θέσης THES 21, ήτοι της Μ. Μ.ς (3ης) και δη στο πίσω μέρος της αίτησης, δεν υπάρχει η τελική υπογραφή της προϊσταμένης του τμήματος, κ. Σ., η οποία θα έπρεπε να υπάρχει μετά την καταχώρηση της άδειας οδήγησης στο on line σύστημα και πριν την κατάληξη της στη θυρίδα, για την αναμονή της άδειας οδήγησης, παρά μόνο, οι δύο υπογραφές της Μ. Μ.ς που έκανε τον έλεγχο του φακέλου (πληρότητα και ορθότητα) και προχώρησε στην καταχώρηση της με αριθμό ...35 άδειας οδήγησης του Β., παρά τη μεταξύ άλλων, έλλειψη του ονόματος των εξεταστών των πρακτικών εξετάσεων. Όπως αναφέρθηκε, η ανωτέρω άδεια οδήγησης του Ν. Β., εκδόθηκε μέσω της σχολής οδηγών του 4ου των κατηγορουμένων, στον οποίο απευθύνθηκε ο ανωτέρω , καταβάλλοντας το συνολικό ποσό των 3.000,00 ευρώ, χωρίς να παρακολουθήσει μαθήματα θεωρητικής ή πρακτικής εκπαίδευσης. Την 31-3-2011 έγινε κατάσχεση ολόκληρου του αρχείου των φακέλων που σχετίζονται με την έκδοση αδειών ικανότητας οδηγού Β κατηγορίας, ήτοι με αριθμό ...01 έως ...33, το οποίο και αποδόθηκε με μεσεγγύηση στον Διευθυντή της υπηρεσίας, εκτός από 123 φακέλους, οι οποίοι δεν βρέθηκαν. Από τους ανωτέρω 123 φακέλους -κατόχους άδειας οδήγησης, οι 43 φάκελοι, φέρονται επιτυχόντες στις θεωρητικές, και άλλοι τρεις (φάκελοι) αφορούν μετατροπή αλλοδαπού διπλώματος σε ελληνικό, ενώ για τους υπόλοιπους 77, δεν προκύπτει να έχουν επιτύχει στις θεωρητικές εξετάσεις. Από τους 123 φακέλους βρέθηκαν τελικώς 21 φάκελοι, οι οποίοι και αναφέρονται στην αναλυτική κατάσταση που προσκομίστηκε με την από 7-6-2011 ένορκη εξέταση του Κ. Γ. και οι αντίστοιχοι κάτοχοι αδειών οδήγησης (21) είναι επιτυχόντες τόσο στις θεωρητικές όσο και στις πρακτικές εξετάσεις. Από τους 102 φακέλους που έλειπαν, οι 84 κάτοχοι αδειών οδήγησης έχουν αποκτήσει άδεια οδήγησης με μη σύννομη διαδικασία (βλ. την υπ' αριθμ.1 κατάσταση που επισυνάπτεται στην από 9-7-2011 ένορκη κατάθεση του αστυφύλακα Δ. Γ., και το με αριθμό .../117-01/26-4-2011 έγγραφο της ΥΕΥΒΕ κ α ι το Ε.Π. …../6-5-2011 και το ΕΠ…./7-6-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Ε.Π…./15-6-2011 και ...1/6-10-2011), Περαιτέρω, για εννέα (9) άτομα, η Διεύθυνση Μ£ Ανατολικής Θ. γνωστοποίησε ότι έγινε παραλαβή φακέλου από άλλες Διευθύνσεις στήν επαρχία, ωστόσο ή άδεια οδήγησής τους, εκδόθηκε από τή Δ.Μ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Μετά από τα ανωτέρω, έγινε δειγματοληπτικός έλεγχος στους φακέλους των κατόχων αδειών οδήγησης στο Αρχείο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ανατολικής Θεσσαλονίκης, όσον αφορά την επαλήθευση των θεωρητικών εξετάσεων των υποψηφίων οδηγών μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, ήτοι τη σύγκριση και επαλήθευση του αποτελέσματος των θεωρητικών εξετάσεων των υποιμηφίων οδηγών που υπάρχει ως αρχείο στον κεντρικό υπολογιστή που βρίσκεται στην αίθουσα των θεωρητικών εξετάσεων και του αποτελέσματος των θεωρητικών εξετάσεων που περιείχε ο αντίστοιχος φάκελος του κατόχου της άδειας οδήγησης. Από τον ανωτέρω έλεγχο, βρέθηκε ένας φάκελος ήτοι ο υπ'αριθμ....17 φάκελος του V. S., κατηγορουμένου στην πρωτόδικη δίκη, μη διαδίκου στην παρούσα δίκη, ενόψει του ότι η έφεσή του απορρίφθηκε με προηγούμενη απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου ως ανυποστήρικτη, για τον οποίο προέκυψαν τα εξής : 1) Σύμφωνα με το με αριθμό ...11/2008 ΔΕΕΥΟ του 50SQ φαίνεται ότι την 25-8-2010, αυτός, πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις με εξεταστές τους Ι. Κ. (2ο) και τον Μ. Σ. (1ο) των κατηγορουμένων, ενώ, από τον έλεγχο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ανατολικής Θεσσαλονίκης, την 25-8-2010 ώρα 1:00:00 μ.μ. αίθουσα (40), και με εξεταστές τους ίδιους (1ο και 2ο των κατηγορουμένων), προκύπτει ότι αυτός απορρίφθηκε. Επί του ανωτέρω ΔΕΕΥΟ, στο πεδίο με ένδειξη "ημερομηνία εξέτασης" υπάρχει η ένδειξη "25-8-2010" "ΡΩΣ" (που πιθανότατα χαράχθηκε από τον 1ο κατηγορούμενο) ΕΡ1 13:00 και κάτω από το πεδίο "ΥΠΟΓΡΑΦΗ" υπάρχει μονογραφή και σφραγιδάκι με το ονοματεπώνυμο "Σ. Μ.", ενώ η υπογραφή -μονογραφή που συνοδεύει το αντίστοιχο εντύπωμα ατομικής σφραγίδας επί της πρώτης στήλης του πεδίου "ΥΠΟΓΡΑΦΗ" της κύριας όψης του εν λόγω εγγράφου έχει πιθανότατα χαραχθεί από τον Μ. Σ. (1ο) (βλ. σελ. 30 της γραφολογικής έκθεσης) και παρά το ότι, σύμφωνα με όσα ανωτέρω αναφέρθηκαν στα υπηρεσιακά καθήκοντα του 1ου κατηγορούμενου δεν περιλαμβανόταν και ο προσδιορισμός των θεωρητικών εξετάσεων των υποψήφιων οδηγών. Εξάλλου, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 34/5708/19-2-2010 αίτηση -υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 και άρθρου 3 παρ.3 του Ν.2690/1999 του V. S. υπάρχει η ένδειξη "Ζητώ εξέταση με ακουστικά (ΗΧΟ)". Περαιτέρω η υπογραφή που συνοδεύει το εντύπωμα ατομικής σφραγίδας με τις ενδείξεις "I. Κ.", επί της πρώτης στήλης του πεδίου "ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ" έχει τεθεί από τον φερόμενο ως υπογράφοντα Ι. Κ. (2ο) όπως και η υπογραφή που συνοδεύει το εντύπωμα ατομικής σφραγίδας με τις ενδείξεις "Σ. Μ.", επί της πρώτης στήλης του πεδίου "ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ" της κύριας όψης του ανωτέρω εγγράφου, έχει τεθεί από τον φερόμενο ως υπογράφοντα Μ. Σ. (1o) (βλ. σελ. 29-30 της γραφολογικής έκθεσης) (ήτοι τα ανωτέρω πρόσωπα που ήταν πράγματι εξεταστές βεβαιώνουν ότι ο ανωτέρω υποψήφιος (V. S.) πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, ενώ ο υποψήφιος είχε αποτύχει). Στο πεδίο με ένδειξη "σφραγίδα σχολής παριστάμενος εκπαιδευτής υπογραφή", υπάρχει η σφραγίδα (αφού πρώτα φαίνεται πως έχει σβηστεί προηγούμενη σφραγίδα) της σχολής οδηγών της (Α. Μ.) (7ης των κατηγορουμένων) η οποία προέβη και στην κατάθεση του ΔΕΕΥΟ ώστε να προγραμματιστεί ημερομηνία θεωρητικών εξετάσεων). Στην εμπρόσθια όψη του ανωτέρω ΔΕΕΥΟ η ένδειξη που ήταν σημειωμένη "ΚΟΚ ΜΕ ΗΧΟ" έχει διαγραφεί και κάτω από αυτήν υπάρχει σφραγιδάκι "Σ. Μ." και αντίστοιχη υπογραφή, ενώ στο πάνω μέρος του ΔΕΕΥΟ, υπάρχει η ένδειξη "ΡΩΣΙΚΑ" και το σφραγιδάκι και η υπογραφή του Σ. Μ.υ, 2) στο έντυπο "αποτελέσματα εξέτασης υποψήφιου οδηγού" που υπάρχει στο φάκελο με εξεταστές τον 1ο και 2ο των κατηγορουμένων, η υπογραφή επί του εντυπώματος ατομικής σφραγίδας, με τις ενδείξεις "I. Κ." χαράχθηκε από τον 2ο των κατηγορουμένων, ενώ, για την υπογραφή παραπλεύρως των εκτυπωμένων ενδείξεων "Μ. Σ." στο κάτω δεξιό μέρος της κύριας όψης, "δεν μπορεί να θεμελιωθεί ο οποιοσδήποτε αξιόπιστος γραφολογικός συσχετισμός", ενώ η τρίτη υπογραφή στη θέση της ένδειξης "Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ" που φέρεται να τέθηκε από τον φερόμενο υποψήφιο οδηγό (V. S.), δεν χαράχθηκε από τον υποψήφιο οδηγό, αλλά "πιθανότατα χαράχθηκε από τον Μ. Σ. (1ο) των κατηγορουμένων". 3) στην άνευ ημερομηνίας αίτηση, με φερόμενο ως αιτούντα, τον ανωτέρω των SOSO κατηγορουμένων στην πίσω όψη της οποίας υπάρχει υπογραφή επί εντυπώματος ατομικής σφραγίδας με τις ενδείξεις "I. Κ.", αυτή χαράχθηκε από τον 2ο των κατηγορουμένων, ενώ οι χειρόγραφες ενδείξεις γραφής "Β ...17 10-9-2010 22-10-10" επί του εντυπώματος τετράγωνης σφραγίδας, πιθανότατα χαράχθηκαν από αυτόν, μετά τη διαδικασία καταχώρησης της άδειας από τον χειριστή της θέσης THES 01, ήτοι τον Ι. Κ., την 22-10-2010 (σύμφωνα όμως με την υπ' αριθμ.17/13-9-2010 υπηρεσιακή διαταγή του τότε Προϊσταμένου Η. Τ. η ανωτέρω καταχώρηση δεν ανήκε στα υπηρεσιακά καθήκοντα του Ι. Κ. (2ου), ενώ ο τελευταίος δεν είχε λάβει προφορική άδεια της τότε προϊστάμενης του τμήματος έκδοσης αδειών Α. Σ., ώστε να προβεί στην ανωτέρω καταχώρηση) (βλ. και σελ.29 - 30 της με αριθμό πρωτοκόλλου .../489-α/10-1ί-2011 έκθεση γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης του Κ. Σ.., Αστυνόμου Α', Δικαστικού Γραφολόγου).Κατά τον ανωτέρω τρόπο, πλέον των ανωτέρω δύο αναφερόμενων αδειών οδήγησης, οι φάκελοι των οποίων και βρέθηκαν (ο πρώτος φάκελος του Β., μετά την παράδοσή του, από τον 1ο των κατηγορουμένων και ο δεύτερος φάκελος του S., μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο 6.500 φακέλων αδειών ικανότητας οδηγού), εκδόθηκαν άλλες ογδόντα τέσσερις (84) άδειες ικανότητας οδηγών με μη σύννομη διαδικασία, είτε κατά τη θεωρητική, είτε κατά την πρακτική, είτε κατά το συνδυασμό των θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων (και όπως αυτό προέκυψε από τη σχετική έρευνα (και των ηλεκτρονικών αρχείων) και επί των 102 φακέλων που δεν βρέθηκαν στην υπηρεσία, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα). Τα αποτελέσματα των θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων, για τους ως άνω 84 κατόχους αδειών οδήγησης αναφέρονται στην υπ' αριθμ. 1 κατάσταση που επισυνάπτεται, στην από 9-7-2011 ένορκη κατάθεση του αστυφύλακα Δ. Γ. (βλ. και το με αριθμό .../117-στ/26-4~2011 έγγραφο της ΥΕΥΒΕ -αναγν.11- και το Ε.Π…./6-5-2011 και το Ε.Π…./7-6-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Ε.Π…./15-6-2011 και ...1/6-10-2011 και τα όσα αναφέρονται και στη σελ.15, 17 στοιχ 17 και 24 επ. στο με αριθμό πρωτ. .../117/ί-πστ/1-12-2011 έγγραφο ...73/ΒΩΡΣΤ2011/ μηνυτήρια αναφορά). Περαιτέρω προέκυψε ότι οι εν λόγω τρεις πρώτοι κατηγορούμενοι, μετά από συναπόφασή τους, τέλεσαν τα πραγματικά περιστατικά που αναφέρονται στο διατακτικό της παρούσης και στο καταδικαστικό σκέλος αυτού και αφορούν τις χορηγηθείσες άδειες ικανότητας οδηγού στα αναφερόμενα σε αυτό πρόσωπα, αφού έλαβαν προς τούτο χρήματα δια μέσω των Ι. Κ. (διαδίκου στην παρούσα δίκη), που διατηρεί σχολή οδηγών με την επωνυμία "STOP AND GO", του Σ. Φ., επίσης διατηρούντος σχολή οδηγών, και του υιού του Σ. Φ. (υπευθύνου και αυτού αυτής), (μη διαδίκου στην παρούσα δίκη), του Σ. Κ. και Δ. Κ., υπευθύνων της σχολής οδηγών με την επωνυμία "..." και προέβησαν σε ψευδείς βεβαιώσεις. Αντίθετα οι αυτοί κατηγορούμενοι (1, 2, 3) δεν προέκυψε με ασφάλεια από τα ως άνω αποδεικτικά μέσα ότι προέβησαν σε ψευδείς βεβαιώσεις, συνεπεία των οποίων χορηγήθηκαν άδειες ικανότητας οδηγού στους ανωτέρω με αριθμ. …8 (κ. Μ.), …3 (G. E. Ο.) και στον V. S. (μη διάδικο στην παρούσα δίκη, του οποίου σημειωτέον, απερρίφθη η έφεση ως ανυποστήρικτη με προηγούμενη απόφαση του ιδίου Δικαστηρίου), και ότι έλαβαν προς τούτο χρήματα, οι αμφιβολίες δε που προέκυψαν στο Δικαστήριο για αυτούς, από τα ως άνω αποδεικτικά μέσα (κυρίως από έγγραφα) πρέπει να ερμηνευθούν υπέρ αυτών (κατηγορουμένων). Στην ως άνω κρίση οδηγείται το Δικαστήριο από όλα τα ανωτέρω αποδεικτικά μέσα, είναι δε χαρακτηριστική η κατάθεση ιδίως της μάρτυρος Π. Μ., συναδέλφου των εν λόγω τριών κατηγορουμένων, που δεικνύει την έκνομη δραστηριότητα αυτών, η οποία, μεταξύ άλλων, χαρακτηριστικά επί λέξει κατέθεσε ".... Κάποια στιγμή ήθελε η κυρία Μ. να καταχωρήσω κάποιες καρτέλες ....της είπα δεν μπορώ να το κάνω... Αργότερα ο κ. Σ.ς μου είπε ότι θα μπορούσαμε να τα βρούμε μεταξύ μας Δεν είχε βρεθεί ο φάκελος του Β.. Τον είχε φέρει μετά ο κ. Σ.ς....", αλλά και από τις ίδιες τις υπεκφεύγουσες αποκρίσεις των εν λόγω κατηγορουμένων στις απολογίες τους, τόσον ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, όσο και ενώπιον του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου, που αναγνώσθησαν στο ακροατήριο, αλλά και από την επισκόπησή της ως άνω αναγνωσθείσης στο ακροατήριο πραγματογνωμοσύνης, επισημαινομένου ότι ενδεικτικώς και μόνον αναφέρονται συγκεκριμένα τα εν λόγω αποδεικτικά μέσα, διότι το Δικαστήριο, ως προελέχθη, μόρφωσε την κρίση του από όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα ως τέτοια (αποδεικτικά μέσα). Έτσι, σε βάρος των εν λόγω κατηγορουμένων στοιχειοθετούνται οι νομοτυπικές μορφές των αποδιδομένων σ' αυτούς σχετικών κατηγοριών της ψευδούς βεβαιώσεως από κοινού, κατ' εξακολούθηση, αφού αυτοί προέβησαν στην εν λόγω αξιόποινη πράξη τους μετά από συναπόφασή τους και της παθητικής δωροδοκίας από κοινού κατ' εξακολούθηση, για την οποία, επίσης υφίσταται από κοινού απόφαση τελέσεώς, οι οποίες (αξιόποινες πράξεις) συρρέουν αληθώς (βλ. Α.Π. 1262/2011, Α.Π. 4/2010 δημ. ΝΟΜΟΣ), όπως αυτές (νομοτυπικές μορφές) στην ανωτέρω νομική σκέψη της παρούσης περιγράφονται, και γι' αυτό πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι, σύμφωνα με το διατακτικό". Στη συνέχεια, το κατά τα ανωτέρω δευτεροβάθμιο Δικαστήριο της ουσίας κήρυξε τον κατηγορούμενο Μ. Σ. του Ό. και ήδη αναιρεσείοντα ένοχο ψευδούς βεβαιώσεως από κοινού κατ' εξακολούθηση και παθητικής δωροδοκίας από κοινού κατ' εξακολούθηση, αφού δε του αναγνώρισε τις ελαφρυντικές περιστάσεις του πρότερου έντιμου βίου (άρθ. 84 παρ. 2 περ. α Π.Κ.) και της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς (άρθ. 84 παρ. 2 περ. ε Π.Κ.), επέβαλε σ' αυτόν ποινή φυλακίσεως τριών (3) ετών για κάθε πράξη και κατά συγχώνευση συνολική ποινή φυλακίσεως (3 + 1) τεσσάρων (4) ετών, της οποίας συνολικής ποινής φυλακίσεως ανέστειλε την εκτέλεση επί τριετία, με το ακόλουθο διατακτικό: "
Κηρύσσει ενόχους τους 1ο [Μ. Σ.], 2ο [Ι. Κ.] και 3η [Μ. – Π. Μ.] των κατηγορουμένων του ότι: Στους παρακάτω αναφερόμενους χρόνους, με περισσότερες πράξεις τέλεσαν περισσότερα αδικήματα, που προβλέπονται και τιμωρούνται από το νόμο με στερητικές της ελευθερίας ποινές, συγκεκριμένα: Α] Στη Θεσσαλονίκη και κατά το χρονικό διάστημα από τις 10-7-2009 έως τις 23-11-2010, από κοινού ενεργώντας, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, και ενώ ήταν υπάλληλοι, στα καθήκοντα των οποίων ανάγονταν η σύνταξη και έκδοση δημοσίων εγγράφων, βεβαίωσαν με πρόθεση σε τέτοια έγγραφα ψευδώς περιστατικά που μπορούσαν να έχουν έννομες συνέπειες, προέβησαν δε στις πράξεις τους αυτές με σκοπό να προσπορίσουν στον εαυτό τους αθέμιτο όφελος. Ειδικότερα, στη Θεσσαλονίκη, κατά τους παρακάτω αναφερόμενους χρόνους, ενεργώντας με ενότητα σχεδίου, μετά από συναπόφαση και σε σύμπραξη, με καταμερισμό ενεργειών, γνωρίζοντας και αποδεχόμενος ο ένας τις ενέργειες του άλλου, και, ενώ ήταν υπάλληλοι στην τότε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης και δη στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Ανατολικής Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα ήταν, μεταξύ άλλων, ο Μ. Σ. υπεύθυνος για την έκδοση νέων αδειών ικανότητας οδήγησης, για την έκδοση νέων επεκτάσεων αδειών ικανότητας οδήγησης, για την χορήγηση και έκδοση Δελτίων Εκπαίδευσης Εξέτασης Υποψηφίου Οδηγού (ΔΕΕΥΟ), ο Ι. Κ. ήταν, μεταξύ άλλων, υπεύθυνος για τις on line αναθεωρήσεις αδειών ικανότητας οδήγησης (έκδοση αναθεωρημένων αδειών), για την έκδοση των ειδικών αδειών ικανότητας οδήγησης και την έκδοση αδειών ικανότητας οδήγησης εκπαιδευτών οδηγών, έχοντας έτσι αρμοδιότητα να καταχωρεί στο on line σύστημα από τη θέση του χειριστή ηλεκτρονικού υπολογιστή με κωδικό THES 01 (τον οποίο αποκλειστικά και μόνο ο ίδιος χρησιμοποιούσε ως αυστηρά προσωπικό) τις περιπτώσεις των επιτυχόντων εξετασθέντων σε αναθεωρημένες άδειες οδηγών ("αναβαθμισμένος χρήστης"), στο θεωρητικό και πρακτικό πεδίο, αφού διενεργούσε τον απαιτούμενο έλεγχο περί συνδρομής όλων των νομίμων προϋποθέσεων και αφού ελεγχόταν ο κάθε φάκελος από τον προϊστάμενο του Τμήματος, ομοίως δε με κωδικό THES 01 (τον οποίο αποκλειστικά και μόνο ο ίδιος χρησιμοποιούσε ως αυστηρά προσωπικό) τις περιπτώσεις των επιτυχόντων σε ειδικές άδειες Ε.Δ.Χ. και για εκπαιδευτές, και η Μ. - Π. Μ. ήταν, μεταξύ άλλων, υπεύθυνη για τις on line μετατροπές ελληνικών αδειών ικανότητας οδήγησης, τις επεκτάσεις αυτών, την έκδοση νέων αδειών ικανότητας οδήγησης, την καταχώριση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω on line συστήματος των υπό έκδοση νέων αδειών ικανότητα οδήγησης, δηλαδή είχε αρμοδιότητα να καταχωρεί στο οη line σύστημα, από την θέση της χειρίστριας ηλεκτρονικού υπολογιστή, με κωδικό THES 21 (τον οποίο αποκλειστικά και μόνο η ίδια χρησιμοποιούσε ως αυστηρά προσωπικό) τις περιπτώσεις των επιτυχόντων εξετασθέντων οδηγών, στο θεωρητικό και πρακτικό πεδίο, αφού διενεργούσε τον απαιτούμενο έλεγχο περί συνδρομής όλων των νομίμων προϋποθέσεων και αφού ελεγχόταν ο κάθε φάκελος από τον προϊστάμενο του Τμήματος, καθήκοντα που είχαν ανατεθεί αρμοδίως κατά σχετικές εσωτερικές διαταγές του Διευθυντή της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ανατολικής Θεσσαλονίκης (όπως η 17/13.9.2010 σχετική εσωτερική διαταγή), και τα οποία καθήκοντα ασκούσαν πραγματικά. Ωστόσο αυτοί, κατά το από κοινού σχέδιο, προέβησαν, με καταμερισμό των μεταξύ τους ενεργειών, στην έκδοση ΔΕΕΥΟ αναγράφοντας αναληθώς επ' αυτών και θέτοντας και τις αντίστοιχες υπογραφές ως δήθεν εξεταστές της συγκεκριμένης ημέρας, ότι ο υποψήφιος εξεταζόμενος οδηγός πέτυχε στις θεωρητικές ή πρακτικές εξετάσεις (κατά τις κατωτέρω διακρίσεις) για την απόκτηση άδειας ικανότητας οδήγησης, προκειμένου να τοποθετηθεί το ΔΕΕΥΟ στο φάκελο του κάθε υποψηφίου οδηγού, ο οποίος ήδη τηρούνταν στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Ανατολικής Θεσσαλονίκης, και ακολούθως να χορηγηθεί σε αυτόν η άδεια ικανότητας οδήγησης. Περαιτέρω, κατά το από κοινού σχέδιο, η μεν Μ.-Π. Μ., από τη θέση χειρίστριας Ηλεκτρονικού υπολογιστή THES 21 προέβαινε στην καταχώρηση των ως άνω ΔΕΕΥΟ, τα οποία είχαν συνταχθεί και εκδοθεί παρανόμως, στο on line σύστημα του Υπουργείου Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα, τον αριθμό της νέας άδειας ικανότητας οδήγησης και συντάσσοντας έτσι ηλεκτρονικά τα έγγραφα, διαλαμβάνοντας ότι δήθεν τα πρόσωπα, που κάθε φορά αναγράφονταν ως επιτυχόντες στις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις, θεωρούνται πλέον νόμιμοι κάτοχοι άδειας ικανότητας οδήγησης και πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την απόκτηση και της έντυπης άδειας ικανότητας οδήγησης από την αρμόδια Υπηρεσία, ο δε Ι. Κ., από τη θέση χειριστή Ηλεκτρονικού υπολογιστή THES 01 προέβη στην καταχώρηση του ΔΕΕΥΟ του S. V., το οποίο είχε συνταχθεί και εκδοθεί παρανόμως, στο on line σύστημα του Υπουργείου Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα, δίδοντας τον αριθμό της νέας άδειας ικανότητας οδήγησης και συντάσσοντας έτσι ηλεκτρονικά το έγγραφο, διαλαμβάνοντας ότι δήθεν το πρόσωπο, που αναγραφόταν ως επιτυχών στις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις θεωρείται πλέον νόμιμος κάτοχος νέας άδειας ικανότητας οδήγησης και πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την απόκτηση και της έντυπης άδειας ικανότητας οδήγησης από την αρμόδια Υπηρεσία. Τα έγγραφα όμως που συντάσσονταν κατά το από κοινού τους σχέδιο (Δ.Ε.Ε.Υ.Ο.) και οι ηλεκτρονικές καταχωρίσεις στο on line σύστημα του Υπουργείου Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων ήταν ψευδή κατά περιεχόμενο και γνώριζαν την αναλήθεια αυτή, καθόσον, στην πραγματικότητα, τα πρόσωπα για τα οποία συντάσσονταν τα έγγραφα και φέρονταν ως δήθεν επιτυχόντες στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας ικανότητας οδήγησης ουδέποτε πληρούσαν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο, καθώς ορισμένοι δεν είχαν προγραμματιστεί για τη συγκεκριμένη ημερομηνία και δεν προσέρχονταν στις εξετάσεις (θεωρητικές/πρακτικές), ορισμένοι απορρίπτονταν από αυτές και συνεπώς δεν πετύχαιναν στις εξετάσεις. Προέβησαν δε στις πράξεις τους αυτές προκειμένου να προσποριστούν οι ίδιοι αθέμιτο περιουσιακό όφελος, με τη μεσολάβηση ιδίως εκπροσώπων των σχολών οδήγησης, όπως και στενών συγγενικών τους προσώπων (υιών), όπως αναλυτικά αναφέρεται στη συνέχεια κατά περίπτωση. Ειδικότερα, με τέτοιες ψευδείς βεβαιώσεις εκδόθηκαν από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Ανατολικής Θεσσαλονίκης: 1. Η ...35 από 20-10-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του Β. Ν. του Π. και Δ., γεν. 05-12-1971, που απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών "..." στην οδό ..., ιδιοκτησίας Κ. Ι., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Ότι ο εν λόγω υποψήφιος οδηγός συμμετείχε με επιτυχία στις θεωρητικές εξετάσεις στις 11-10-2010, γεγονός αναληθές, ιδίως ενόψει του ότι εξεταστές την ημέρα εκείνη ήταν ο Δ. Ι. και ο Ι. Σ. και όχι η Γ. Ζ. και ο κατηγορούμενος (Σ. Μ.) όπως αναγράφεται ψευδώς στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., β) ότι ο εν λόγω υποψήφιος οδηγός συμμετείχε με επιτυχία και στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης την 20-10-2010, ομοίως γεγονός αναληθές, ιδίως ενόψει του ότι στην ονομαστική κατάσταση του πρακτικού εξέτασης της επιτροπής Α…/20-10-2010 και ώρα 14:50, όπου φέρεται σύμφωνα με το Δ.Ε.Ε.Υ.0. ότι εξετάστηκε ο εν λόγω υποψήφιος (Β. Ν.), δεν υπάρχει το όνομα του, το οποίο δεν ήταν έστω προγραμματισμένο για εξέταση στο 008099/2010 Δ.Ε.Ε.Υ .Ο. που αντιστοιχεί σε αυτόν, γ) την ίδια ημέρα (20-10-2010) καταχωρήθηκε ψευδώς, καθώς δεν συνέτρεχαν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.Υ.Ο. του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση THES 21, συγκατηγορούμενή του Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδείς κατά περιεχόμενο καταχωρήσεις στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορουμένους το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, δια του Κ. Ι.. 2. Η ...36 από 24-11-2009 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (επ) R. (ον) E. του P. και της P., γεν. 20-02-1983, κατ. ενταύθα, ..., ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών "..." στην οδό ..., ιδιοκτησίας του Κ. Ι., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Στις 7-10-2009 ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις της ημέρας εκείνης στην ώρα 12.00' και ομάδα 30, γεγονός αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος οδηγός απουσίαζε την ημέρα εκείνη και εξεταστές την ημέρα εκείνη ήταν η Μ. Π. και ο Σ. Ι. και όχι ο κατηγορούμενος (Σ. Μ) και η συγκατηγορούμενη του Μ. -Π. Μ. όπως αναγράφεται ψευδώς στο 001622/2009 Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., που συντάχθηκε από αυτόν και την παραπάνω συγκατηγορούμενή του, β) στις 24-11-2009 καταχωρήθηκε ψευδώς, καθώς δεν συνέτρεχαν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.Υ.Ο. του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση ΤΗΕS 21, κατηγορούμενη Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδής κατά περιεχόμενο καταχώριση στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο,, καταχώριση στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό των εξακοσίων εβδομήντα (670) ευρώ, δια του Κ. Ι., ενώ πρέπει να σημειωθεί και ότι για την έκδοση της παραπάνω άδειας ο αυτός υποψήφιος είχε παρακολουθήσει μόνο τρία πρακτικά μαθήματα. 3. Η ...04 από 30-10-2009 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (επ) G. (ον) G. του M. και L., γεν. 08-10-1956 Γ., κατ. ..., ο οποίος απευθύνθηκε στον ιδιώτη Σ. Β. ("Β."), προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Στις 24-9-2009, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις της ημέρας εκείνης στην ώρα 11.00' με εξεταστές τη Μ. - Π. Μ. και τη Δ. Λ., γεγονός αναληθές καθώς στην πραγματικότητα ο εν λόγω υποψήφιος απουσίαζε από τις εξετάσεις αυτές, β) στις 30-10-2009 καταχωρήθηκε ψευδώς, καθώς δεν συνέτρεχαν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.Υ.Ο. του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση ΤΗΕS 21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδής κατά περιεχόμενο καταχώριση στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι οροί, ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό των χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ, διά του Σ. Β.. 4. Η ...05 από 24-11-2009 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του Τ. Ι. του Π. και της Λ., γεν. 20-7-1985 στη …, κατοίκου 28ης Οκτωβρίου 23 στην …., ο οποίος απευθύνθηκε σε κάποιον "Γ.", αγνώστων λοιπών στοιχείων, και στη σχολή οδηγών "..." στην οδό ..., ιδιοκτησίας του Κ. Ι., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Στις 7-10-2009,
με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις της ημέρας εκείνης, γεγονός αναληθές καθώς ο εν λόγω υποψήφιος απουσίαζε από τις εξετάσεις αυτές, β) στις 24-11-2009 καταχωρήθηκε ψευδώς, καθώς δεν συνέτρεχαν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.Υ.Ο. του παραπάνω υποψήφιου στο οn line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση THES 21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδής κατά περιεχόμενο καταχώριση στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα -συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό των χιλίων εξακοσίων (1.600) ευρώ, δια του Κ. Ι. και του αποκαλούμενου "Γ." αγνώστων λοιπών στοιχείων. 5. Η ...24 από 25-10-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (επ) Ζ. (ον) X. του T. γεν. 26-10-1964 στην …., κατοίκου ..., ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών "..." στην οδό ..., ιδιοκτησίας του Κ. Ι., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός της χρονικής περιόδου από την 1-9-2010 έως τις 18-10-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος ουδέποτε προγραμματίστηκε να συμμετέχει στις θεωρητικές εξετάσεις στην προαναφερόμενη Υπηρεσία και κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης, β) στις 25-10-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε την ημέρα εκείνη στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης, γεγονός ομοίως αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος δεν προγραμματίστηκε να συμμετάσχει στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης της ημέρας εκείνης, γ) την ίδια ημέρα (25-10-2010) καταχωρήθηκε ψευδώς, καθώς δεν συνέτρεχαν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε,Υ.Ο. του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση THES 21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδείς κατά περιεχόμενο καταχωρίσεις στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό των δύο χιλιάδων τριακοσίων (2.300) ευρώ, δια του Κ. Ι.. 6. Η ...26 από 22-10-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (επ) Ζ. (ον) X. του Τ. γεν. 09-02-1963 στην … κατοίκου ..., ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών "..." στην οδό ..., ιδιοκτησίας του Κ. Ι., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός της χρονικής περιόδου από την 1-9-2010 έως τις 15-10-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος ουδέποτε προγραμματίστηκε να συμμετέχει στις θεωρητικές εξετάσεις στην προαναφερόμενη Υπηρεσία και κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης, β) στις 22-10-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε την ημέρα εκείνη στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης, γεγονός ομοίως αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος δεν προγραμματίστηκε να συμμετάσχει στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης της ημέρας εκείνης, γ) την ίδια ημέρα (22-10-2010) καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις), το Δ.Ε.ΕΎ.Ο. του παραπάνω υποψήφιου στο οn line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση ΤΗΕS 21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδείς κατά περιεχόμενο καταχωρίσεις στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό των δύο χιλιάδων τριακοσίων (2.300) ευρώ, δια του Κ. Ι.. 7. Η ...6118 από 21-10-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα της Α. Τ. του Α. και Μ., γεν. 30-4-1988 ..., κατοίκου ..., η οποία απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών "STOP & GΟ" στην οδό ..., ιδιοκτησίας του Κ. Ι., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Στις 21- 10-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε..Ο., ότι αυτή συμμετείχε και πέτυχε την ημέρα εκείνη στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης, γεγονός αναληθές, καθώς η εν λόγω υποψήφια δεν προγραμματίστηκε να συμμετάσχει στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης της ημέρας εκείνης, β) την ίδια ημέρα (21-10-2010) καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε πρακτικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.Υ.Ο. της παραπάνω υποψήφιας στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση THES 21 Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδής κατά περιεχόμενο καταχώριση στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) η εν λόγω υποψήφια κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ, δια του Κ. Ι.. 8. Η ...11 από 16-10-2009 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του Α. Α. του Δ. και Ά., γεν. 08-02-1990 …, ..., ο οποίος απευθύνθηκε στον ιδιώτη Σ. Β. ("Β."), προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Στις 24-9-2009, με σχετική αναγραφή στο 008313/2009 Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις της ημέρας εκείνης στην ώρα 11.00' με εξεταστές τη Μ. - Π. Μ. και τη Δ. Λ., γεγονός αναληθές καθώς ο εν λόγω υποψήφιος απορρίφθηκε στις εξετάσεις αυτές, β) στις 16-10-2009 καταχωρήθηκε ψευδώς, καθώς δεν συνέτρεχαν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.Υ.Ο. του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση THES 21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδής κατά περιεχόμενο καταχώριση στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι οροί) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό των επτακοσίων (700) ευρώ, δια του Σ. Β.. 9. Η ...91 από 23-12-2009 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (επ) R. (ον) A. του P. και της P., γεν. 10-8-1978 …., κατ. οδός ..., ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών "..." στην οδό ..., ιδιοκτησίας του Κ. Ι., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Στις 23-12-2009, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.0., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε την ημέρα εκείνη στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης, γεγονός αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος απουσίαζε από τις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης της ημέρας εκείνης, β) την ιδία ημέρα (23-12-2009) καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε πρακτικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.Υ.Ο. της παραπάνω υποψήφιας στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση THES 21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδής κατά περιεχόμενο καταχώριση στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ, δια του Κ. Ι.. 10. Η ...29 από 25-10-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (επ) D. (ον) M. του P. γεν. 08-03-1978, ..., ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών "..." στην οδό ..., ιδιοκτησίας του Κ. Ι., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός της χρονικής περιόδου από την 1-6-2010 έως τις 18-10-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος ουδέποτε προγραμματίστηκε να συμμετέχει στις θεωρητικές εξετάσεις στην προαναφερόμενη Υπηρεσία και κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης, β) στις 25-10-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε την ημέρα εκείνη στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης, γεγονός ομοίως αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος δεν προγραμματίστηκε να συμμετάσχει στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης της ημέρας εκείνης, γ) την ίδια ημέρα (25-10-2010) καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.Υ.Ο. του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση THES 2ί, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδείς κατά περιεχόμενο καταχωρίσεις στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα -συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους συγκατηγορούμενούς το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, δια του Κ. Ι.. 11. Η ...61 από 8-10-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (επ) L. (ον) ΚΑΙ του Z. και X. Υ. γεν. 19-12-1979 στην …. κατ. ενταύθα οδός ..., ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών "..." στην οδό ..., ιδιοκτησίας του Κ. Ι., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός της χρονικής περιόδου από την 1-8-2010 έως την 1-10-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος ουδέποτε προγραμματίστηκε να συμμετέχει στις θεωρητικές εξετάσεις στην προαναφερόμενη Υπηρεσία και κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης, β) στις 8-10-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε την ημέρα εκείνη στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης, γεγονός ομοίως αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος δεν προγραμματίστηκε να συμμετάσχει στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης της ημέρας εκείνης, γ) την ίδια ημέρα (8-10-2010) καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.Υ.Ο. του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση THES 21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδείς κατά περιεχόμενο καταχωρίσεις στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα -συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ, δια του Κ. Ι.. 12. Η ...5840 από 25-10-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (επ) C. (ον) Υ. του R. γεν. 15-9-1984 στην …, ..., ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών "..." στην οδό ..., ιδιοκτησίας του Κ. Ι., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός της χρονικής ττεριόδου από την 1-9-2010 έως τις 18-10-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος ουδέποτε προγραμματίστηκε να συμμετέχει στις θεωρητικές εξετάσεις στην προαναφερόμενη Υπηρεσία και κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης, β) στις 25-10-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε την ημέρα εκείνη στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης, γεγονός ομοίως αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος δεν προγραμματίστηκε να συμμετάσχει στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης της ημέρας εκείνης, γ) την ίδια ημέρα (25-10-2010) καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.Υ.Ο. του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση THES 21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδείς κατά περιεχόμενο καταχωρίσεις στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, δια του Κ. Ι.. 13) Η ...3419 από 18-5-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (επ) U. (ον) Q. του G., γεν.02-5-1983 στην …., κατοίκου ..., ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών "..." στην οδό ..., ιδιοκτησίας του Κ. Ι., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός της χρονικής περιόδου αϊτό την 1-1-2010 έως τις 11-5-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος ουδέποτε προγραμματίστηκε να συμμετέχει στις θεωρητικές εξετάσεις στην προαναφερόμενη Υπηρεσία και κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης, β) στις 18-5-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε την ημέρα εκείνη στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης, γεγονός ομοίως αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος απουσίαζε από τις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης της ημέρας εκείνης, γ) την ίδια ημέρα (18-5-2010) καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.Υ.Ο. του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση THES21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδείς κατά περιεχόμενο καταχωρίσεις στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, δια του Κ. Ι.. 14) Η ...36 από 22-10-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα της (επ) J. (ον) D. του J. γεν. 09-3-1976 στην …, κατοίκου ..., η οποία απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών "..." στην οδό ..., ιδιοκτησίας του Κ. Ι. προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός της χρονικής περιόδου από την 1-8-2010 έως τις 15-10-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτή συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς η εν λόγω υποψήφια ουδέποτε προγραμματίστηκε να συμμετέχει στις θεωρητικές εξετάσεις στην προαναφερόμενη Υπηρεσία και κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης, β) στις 22-10-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτή συμμετείχε και πέτυχε την ημέρα εκείνη στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης, γεγονός ομοίως αναληθές, καθώς η εν λόγω υποψήφια δεν προγραμματίστηκε να συμμετάσχει στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης της ημέρας εκείνης, γ) την ίδια ημέρα (22-10-2010) καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.Υ.Ο. της παραπάνω υποψήφιας στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση ΤΗΕS 21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδείς κατά περιεχόμενο καταχωρίσεις στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) η εν λόγω υποψήφια κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό των δύο χιλιάδων τριακοσίων (2.300) ευρώ, δια του Κ. Ι.. 15. Η ...80 από 24-6-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (επ) Υ. (ον) M. του W., γεν. 22-9-1964 στην ... ..., ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών "..." στην οδό ..., ιδιοκτησίας του Κ. Ι., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός της χρονικής περιόδου από τις 9-3-2010 έως τις 17-6-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.ΕΎ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς μετά την από 9-3-2010 απόρριψη του στις θεωρητικές εξετάσεις δεν προγραμματίστηκε να συμμετέχει στις θεωρητικές εξετάσεις στην προαναφερόμενη Υπηρεσία και κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης, β) στις 24-6-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε την ημέρα εκείνη στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης, γεγονός ομοίως αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος δεν προγραμματίστηκε να συμμετάσχει στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης της ημέρας εκείνης, γ) την ίδια ημέρα (24-6-2010) καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.Υ.Ο. του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση THES 21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδείς κατά περιεχόμενο καταχωρίσεις στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ, δια του Κ. Ι.. 16. Η ...65 από 11-10-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (επ) Υ. (ον) X... του Y. L. και της X. H., γεν 12-09-1988 στην ... κατοίκου ..., ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών "..." στην οδό ..., ιδιοκτησίας του Κ. Ι., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους ; α) Σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός της χρονικής περιόδου από την 30-8-2010 έως τις 4-10-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος ουδέποτε προγραμματίστηκε να συμμετέχει στις θεωρητικές εξετάσεις στην προαναφερόμενη Υπηρεσία και κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης, β) στις 11-10-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε την ημέρα εκείνη στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης, γεγονός ομοίως αναληθές, καθώς ο εν Λόγω υποψήφιος δεν προγραμματίστηκε να συμμετάσχει στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης της ημέρας εκείνης, γ) την ίδια ημέρα (11-10-2010) καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.Υ.Ο. του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση ΤΗΕS 21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδείς κατά περιεχόμενο καταχωρίσεις στο Δ.Ε.Ε.Υ.0., καταχώριση στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ, δια του Κ. Ι.. 17. Η ...79 από 21-6-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (εττ) W. (ον) Z. του X. και της Χ. M.Ζ., γεν. 09-04- 1978 στην ... κατοίκου ..., ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών "..." στην οδό ..., ιδιοκτησίας του Κ. Ι., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Στις 31-5-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος απουσίαζε από τις θεωρητικές εξετάσεις της ημέρας εκείνης και κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης, β) στις 21-6-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε την ημέρα εκείνη στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης, γεγονός ομοίως αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος δεν προγραμματίστηκε να συμμετάσχει στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης της ημέρας εκείνης, γ) την ίδια ημέρα (21-6-2010) καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.Υ.Ο. του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση THES 21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδείς κατά περιεχόμενο καταχωρίσεις στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ, δια του Κ. Ι.. 18. Η ...5845 από 20-10-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (επ) C. (ον) Z. του W. R. και της R. Y., γεν. 17-11-1962 στην ... κατοίκου ενταύθα οδός Φιντίου 15, ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών "..." στην οδό ..., ιδιοκτησίας του Κ. Ι., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Στις 11-10-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος απουσίαζε από τις θεωρητικές εξετάσεις της ημέρας εκείνης και κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης, β) στις 20-10-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε την ημέρα εκείνη στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης, γεγονός ομοίως αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος δεν προγραμματίστηκε να συμμετάσχει στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης της ημέρας εκείνης, γ) την ίδια ημέρα (20-10-2010) καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.Υ.Ο. του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση THES 21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδείς κατά περιεχόμενο καταχωρίσεις στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, μέσω του Κ. Ι.. 19. Η ...4748 από 27-7-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα της Τ. Β. του Σ. και Α., γεν. 24-11-1962 …., κατ. ..., η οποία απευθύνθηκε στο Σ. Β. και στη συνέχεια στη σχολή οδηγών με την επωνυμία "..." στην οδό …., ιδιοκτησίας του Κ. Ι., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός της χρονικής περιόδου από τις 9-6-2010 έως τις 20-7-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς μετά την από 9-6-2010 απόρριψή της στις θεωρητικές εξετάσεις δεν προγραμματίστηκε να συμμετέχει στις θεωρητικές εξετάσεις στην προαναφερόμενη Υπηρεσία και κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης, β) στις 27-7-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ,0., ότι αυτή συμμετείχε και πέτυχε την ημέρα εκείνη στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης, γεγονός ομοίως αναληθές, καθώς η εν λόγω υποψήφια δεν προγραμματίστηκε να συμμετάσχει στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης της ημέρας εκείνης, γ) την ίδια ημέρα (27-7-2010) καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.Υ.Ο. της παραπάνω υποψήφιας στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση ΤΗΕS 21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδείς κατά περιεχόμενο καταχωρίσεις στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα -συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) η εν λόγω υποψήφια κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό των επτακοσίων (700) ευρώ, μέσω του …. 20. Η ...5153 από 26-8-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (επ) O. (ον) D. του G. και X., γεν 30-01-1983 …, κατοίκου ..., ..., ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών "..." στην οδό ..., ιδιοκτησίας του Κ. Ι., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός της χρονικής περιόδου από την 1-6-2010 έως τις 19-8-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς ο εν Λόγω υποψήφιος ουδέποτε προγραμματίστηκε να συμμετέχει στις θεωρητικές εξετάσεις στην προαναφερόμενη Υπηρεσία και κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης, β) στις 26-8-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε την ημέρα εκείνη στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης, γεγονός ομοίως αναληθές, καθώς ο εν Λόγω υποψήφιος δεν προγραμματίστηκε να συμμετάσχει στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης της ημέρας εκείνης, γ) την ίδια ημέρα (26-8-2010) καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις), το ΔΕ,Ε.Υ.Ο. του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση THES 21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδείς κατά περιεχόμενο καταχωρίσεις στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, δια του Κ. Α.. 21. Η ...5877 από 29-10-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (επ) W. (ον) Χ. του C. H. και της S. X., γεν. 03-12-1984, κατοίκου ενταύθα ..., ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών "..." στην οδό ..., ιδιοκτησίας του Κ. Ι., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός της χρονικής περιόδου από την 1-8-2010 έως τις 22-10-2010, με σχετική αναγραφή στοΔ.Ε.Ε.Υ.0., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος ουδέποτε προγραμματίστηκε να συμμετέχει στις θεωρητικές εξετάσεις στην προαναφερόμενη Υπηρεσία και κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης, β) στις 29-10-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε την ημέρα εκείνη στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης, γεγονός ομοίως αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος δεν προγραμματίστηκε να συμμετάσχει στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης της ημέρας εκείνης, γ) την ίδια ημέρα (29-10-2010) καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Β,ΥΟ. του παραπάνω υποψήφιου στο on fine σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, αττό τη χειρίστρια στη θέση THES 21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδείς κατά περιεχόμενο καταχωρίσεις στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ, δια του Κ. Α.. 22. Η ...22 από 21-10-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (επ) L. (ον) F. του H. Ρ. και της J. X., γεν. 02-01-1982 στην ... κατοίκου ..., ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών "..." στην οδό ..., ιδιοκτησίας του Κ. Ι., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός της χρονικής περιόδου από την 1-9-2010 έως τις 14-10-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος ουδέποτε προγραμματίστηκε να συμμετέχει στις θεωρητικές εξετάσεις στην προαναφερόμενη Υπηρεσία και κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης, β) στις 21-10-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε την ημέρα εκείνη στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης, γεγονός ομοίως αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος δεν προγραμματίστηκε να συμμετάσχει στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης της ημέρας εκείνης, γ) την ίδια ημέρα (21-10-2010) καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.ΥΟ. του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση THES 21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδείς κατά περιεχόμενο καταχωρίσεις στο Δ.Ε.Ε.ΥΟ., καταχώριση στο σύστημα -συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ, δια του Κ. Α.. 23. Η ...983 από 1-12-2009 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του Α. Α. του Ν. και Ι., γεν. 21-5-1970 …, κατ. ενταύθα ..., ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών "..." στην οδό ..., ιδιοκτησίας του Κ. Ι., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) στις 17-11-2009, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος απορρίφθηκε στις θεωρητικές εξετάσεις της ημέρας εκείνης και κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης, β) την 1-12-2009 καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.Υ.0. του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση ΤΉΕ521, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδής κατά περιεχόμενο καταχώριση στο Δ.Ε.Ε.Υ,Ο., καταχώριση στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενο το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ, δια του Κ. Ι.. 24. Η ...5837 από 25-10-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα της (επ) L. (ον) S. του G., γεν. 24-9-1989 ... κατοίκου ενταύθα ..., η οποία απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών "..." στην οδό ..., ιδιοκτησίας του Κ. Ι., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός της χρονικής περιόδου από τις αρχές Ιουνίου του έτους 2010 έως τις 18-20-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτή συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς η εν λόγω υποψήφια ουδέποτε προγραμματίστηκε να συμμετέχει στις θεωρητικές εξετάσεις στην προαναφερόμενη Υπηρεσία και κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης, β) στις 25-10-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε την ημέρα εκείνη στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης, γεγονός ομοίως αναληθές, καθώς η εν λόγω υποψήφια δεν προγραμματίστηκε να συμμετάσχει στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης της ημέρας εκείνης, γ) την ίδια ήμερα (25-10-2010) καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.Υ.Ο. του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση THES 21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδείς κατά περιεχόμενο καταχωρίσεις στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό των επτακοσίων (700) ευρώ, δια του Κ. Ι.. 25. Η ...3267 από 19-5-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (επ) S. (ον) Α. του P., γεν. 17-8-1977 στην …, κατοίκου ..., ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών "..." στην οδό ..., ιδιοκτησίας του Κ. Ι., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός της χρονικής περιόδου από τις αρχές του έτους 2010 έως τις 12-5-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο,, ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος ουδέποτε προγραμματίστηκε να συμμετέχει στις θεωρητικές εξετάσεις στην προαναφερόμενη Υπηρεσία και κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης, β) στις 19-5-2010 καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.Υ.Ο. του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση THES 21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδής κατά περιεχόμενο καταχώριση στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα -συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό των επτακοσίων (700) ευρώ, δια του Κ. Ι.. 26. Η ...4028 από 16-6-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (επ) C.(ον) Ζ. του J. , γεν. 23-7-1982 στην ... κατοίκου ..., ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών "..." στην οδό ..., ιδιοκτησίας του Κ. Ι., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός της χρονικής περιόδου από τις αρχές Μαρτίου του έτους 2010 έως τις 9-6-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις Θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος ουδέποτε προγραμματίστηκε να συμμετέχει στις θεωρητικές εξετάσεις στην προαναφερόμενη Υπηρεσία και κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης, β) στις 16-6-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.ΕΕ.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε την ημέρα εκείνη στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης, γεγονός ομοίως αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος δεν προγραμματίστηκε να συμμετάσχει στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης της ημέρας εκείνης, γ) την ίδια ήμερα (16-6-2010) καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.Υ.Ο. του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση THES 21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδείς κατά περιεχόμενο καταχωρίσεις στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό των επτακοσίων (700) ευρώ, δια του Κ. Ι.. 27. Η ...4029 από 16-6-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (επ) C.(ον) Z. του J., γεν. 01-02-1978 στην ... κατοίκου ..., ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών "..." στην οδό ..., ιδιοκτησίας του Κ. Ι., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός της χρονικής περιόδου από τις αρχές Μαρτίου του έτους 2010 έως τις 9-6-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος ουδέποτε προγραμματίστηκε να συμμετέχει στις θεωρητικές εξετάσεις στην προαναφερόμενη Υπηρεσία και κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης, β) στις 16-6-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε την ημέρα εκείνη στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης, γεγονός ομοίως αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος δεν προγραμματίστηκε να συμμετάσχει στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης της ημέρας εκείνης, γ) την ίδια ημέρα (16-6-2010) καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.Υ.Ο, του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση THES 21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδείς κατά περιεχόμενο καταχωρίσεις στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα -συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό των επτακοσίων (700) ευρώ, δια του Κ. Ι.. 28. Η ...3269 από 13-5-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (επ) D. (ον) W. του X., γεν. 08-02-1970 στην ..., κατοίκου ..., ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών "..." στην οδό ..., ιδιοκτησίας του Κ. Ι., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός της χρονικής περιόδου από τις 23-10-2009 εώς τις 6-5-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ,Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος μετά την από 23-10-2009 μη εμφάνιση του στην τότε προγραμματισμένη εξέταση δεν προγραμματίστηκε να συμμετέχει στις θεωρητικές εξετάσεις στην προαναφερόμενη Υπηρεσία και κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης, β) στις 13-5-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε την ημέρα εκείνη στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης, γεγονός ομοίως αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος δεν προγραμματίστηκε να συμμετάσχει στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης της ημέρας εκείνης, γ) την ίδια ημέρα (13-5-2010) καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επητυχία σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις), το Δ,Ε,Ε,Υ.Ο. του παραπάνω υποψήφιου cnro on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση THES21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδείς κατά περιεχόμενο καταχωρίσεις στο Δ.Ε.Ε.ΥΟ., καταχώριση στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους σου το ποσό των επτακοσίων (700) ευρώ, δια του Κ. Ι.. 29.
Η ...3420 από 13-5-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (επ) R. (ον) Z. του K., γεν, 12-06-1962 στην ..., κατοίκου ..., ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών "..." στην οδό ..., ιδιοκτησίας του Κ. Ι., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός της χρονικής περιόδου αϊτό τις αρχές Φεβρουάριου του έτους 2010 έως τις 6-5-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ,Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος ουδέποτε προγραμματίστηκε να συμμετέχει στις θεωρητικές εξετάσεις στην προαναφερόμενη Υπηρεσία και κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης, β) στις 13-5-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο,, ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε την ημέρα εκείνη στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης, γεγονός ομοίως αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος απουσίαζε από τις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης της ημέρας εκείνης (και δη της ώρας 14.50' στην επιτροπή Α21 για την οποία είχε προγραμματιστεί), γ) την ίδια ημέρα (13-5-2010) καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.Υ.Ο. του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση ΤΗΕS 21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδείς κατά περιεχόμενο καταχωρίσεις στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό των επτακοσίων (700) ευρώ, δια του Κ. Ι.. 30. Η ...6032 από 25-10-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του Α. Ο. Σ. του Μ. Σ., γεν. 21-54987 …, κατοίκου ..., ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών "..." στην οδό ..., ιδιοκτησίας του Κ. Ι., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός της χρονικής περιόδου από τις αρχές Ιουλίου του έτους 2010 έως τις 18-10-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο,, ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος ουδέποτε προγραμματίστηκε να συμμετέχει στις θεωρητικές εξετάσεις στην προαναφερόμενη Υπηρεσία και κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης, β) στις 25-10-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε την ημέρα εκείνη στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης, γεγονός ομοίως αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος δεν προγραμματίστηκε να συμμετάσχει στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης της ημέρας εκείνης, γ) την ίδια ημέρα (25-10-2010) καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.Υ.Ο. του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση THES 21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδείς κατά περιεχόμενο καταχωρίσεις στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα -συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ, δια του Κ. Ι.. 31. Η ...6114 από 12-10-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του Σ. Ο. Σ. του Σ. και Λ., γεν. 22-4-1985 …, κατοίκου ..., ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών "..." στην οδό ..., ιδιοκτησίας του Κ. Ι., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός της χρονικής ττεριόδου αϊτό τις αρχές Ιουλίου του έτους 2010 έως τις 5-10-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος ουδέποτε προγραμματίστηκε να συμμετέχει στις θεωρητικές εξετάσεις στην προαναφερόμενη Υπηρεσία και κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης, β) στις 12-10-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε την ημέρα εκείνη στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης, γεγονός ομοίως αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος δεν προγραμματίστηκε να συμμετάσχει στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης της ημέρας εκείνης, γ) την ίδια ημέρα (12-10-2010) καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.Υ.Ο. του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση THES 21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδείς κατά περιεχόμενο καταχωρίσεις στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ, δια του Κ. Ι.. 32. Η ...3268 από 13-5-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του Μ. Κ. του Μ. και Ρ., γεν. 09-02-1971 …, κατοίκου ..., ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών "..." στην οδό ..., ιδιοκτησίας του Κ. Ι., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός της χρονικής περιόδου από τις αρχές Φεβρουάριου του έτους 2010 έως τις 6-5-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος ουδέποτε προγραμματίστηκε να συμμετέχει στις θεωρητικές εξετάσεις στην προαναφερόμενη Υπηρεσία και κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης, β) στις 13-5-2010 καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.Υ.Ο. του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση THES 21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδής κατά περιεχόμενο καταχώριση στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα -συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ, δια του Κ. Ι.. 33. Η ...6112 από 21-10-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του Μ. Ο. Τ. του Σ. και Ρ., γεν. 28-02-1983 …, κατοίκου ..., ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών "..." στην οδό ..., ιδιοκτησίας του Κ. Ι., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός της χρονικής περιόδου από τις αρχές Ιουλίου του έτους 2010 έως τις 14-10-2010, με σχετική αναγραφή στο ΔΕ.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος ουδέποτε προγραμματίστηκε να συμμετέχει στις θεωρητικές εξετάσεις στην προαναφερόμενη Υπηρεσία και κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης, β) στις 21-10-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε την ημέρα εκείνη στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης, γεγονός ομοίως αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος δεν προγραμματίστηκε να συμμετάσχει στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης της ημέρας εκείνης, γ) την ίδια ημέρα (21-10-2010) καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.Υ.Ο. του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση THES21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδείς κατά περιεχόμενο καταχωρίσεις στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό των εξακοσίων (600)ευρώ, δια του Κ. Ι.. 34. Η ...6119 από 25-10-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του Σ. Ο. Μ. του Ι. και Φ., γεν. 02-12-1977 στο …, κατοίκου ..., ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών "..." στην οδό ..., ιδιοκτησίας του Κ. Ι., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός της χρονικής περιόδου αϊτό τις αρχές Ιουλίου του έτους 2010 έως τις 18-10-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος ουδέποτε προγραμματίστηκε να συμμετέχει στις θεωρητικές εξετάσεις στην προαναφερόμενη Υπηρεσία και κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης, β) στις 25-10-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε την ημέρα εκείνη στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης, γεγονός ομοίως αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος δεν προγραμματίστηκε να συμμετάσχει στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης της ημέρας εκείνης, γ) την ίδια ημέρα (25-10-2010) καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις), το Δ.ΕΕ.Υ.Ο. του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση ΤΗΕ521, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδείς κατά περιεχόμενο καταχωρίσεις στο ΔΕ.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα-συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ, δια του Κ. Ι.. 35. Η ...5564 αϊτό 8-10-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του Τ. Χ. του Σ. και Α., γεν. 13-12-1977, κατοίκου ..., ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών "..." στην οδό ..., ιδιοκτησίας του Κ. Ι., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός της χρονικής περιόδου από τις αρχές Ιουλίου του έτους 2010 έως την 1-10-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος ουδέποτε προγραμματίστηκε να συμμετέχει στις θεωρητικές εξετάσεις στην προαναφερόμενη Υπηρεσία και κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης, β) στις 8-10-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε την ημέρα εκείνη στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης, γεγονός ομοίως αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος δεν προγραμματίστηκε να συμμετάσχει στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης της ημέρας εκείνης, γ) την ίδια ημέρα (8-10-2010) καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.Υ.Ο. του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση THES 21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδείς κατά περιεχόμενο καταχωρίσεις στο ΔΕ.Ε.Υ.Ο,, καταχώριση στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ, διά του Κ. Ι.. 36. Η ...4044 άδεια οδήγησης Α' και Β' κατηγορίας στο όνομα του Α. Ε. του Μ. και Ε., γεν, 21-10-1988 …, κατοίκου ..., ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών "..." στην οδό ..., ιδιοκτησίας του Κ. Ι., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός της χρονικής περιόδου αϊτό τις αρχές Απριλίου του έτους 2010 έως τις 30-6-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος ουδέποτε προγραμματίστηκε να συμμετέχει στις θεωρητικές εξετάσεις στην προαναφερόμενη Υπηρεσία και κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης, ενώ είχε απορριφθεί στις 09-4-2009, 28-5-2009, 17-9-2009, 09-10-2009 και 11-12-2009 που έλαβε μέρος σε θεωρητικές εξετάσεις που διενεργήθηκαν από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Ροδόπης, β) στις 5-7-2010 και στις 8-7-2010, με σχετικές αναγραφές στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε τις ημέρες εκείνες αντίστοιχα στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης για την Α' κατηγορία και για τη Β' κατηγορία αντίστοιχα, γεγονότα ομοίως αναληθή, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος δεν προγραμματίστηκε να συμμετάσχει στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης των ανωτέρω ημερών, γ) αντίστοιχα τις ημέρες εκείνες (5-7-2010 και 8-7-2010) καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., του παραπάνω υποψήφιου για την άδεια Α' κατηγορία και την άδεια Β' κατηγορία αντίστοιχα στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση ΤΗΕS 21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδείς κατά περιεχόμενο καταχωρίσεις στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό των εννιακοσίων (900) ευρώ, δια του Κ. Ι.. 37. Η ...5843 από 11-10-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του Δ. Ο. Σ. του Μ. και Ρ., γεν. 16-02-1984 …, κατοίκου ..., ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών "..." στην οδό ..., ιδιοκτησίας του Κ. Ι., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός της χρονικής περιόδου από τις αρχές Ιουλίου του έτους 2010 έως τις 4-10-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος ουδέποτε προγραμματίστηκε να συμμετέχει στις θεωρητικές εξετάσεις στην προαναφερόμενη Υπηρεσία και κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης, β) στις 11-10-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε την ημέρα εκείνη στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης, γεγονός ομοίως αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος δεν προγραμματίστηκε να συμμετάσχει στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης της ημέρας εκείνης, γ) την ίδια ημέρα (11-10-2010) καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.Υ.Ο. του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση THES 21, Μ. - Π. Μ., Για τις ενέργειες αυτές (ψευδείς κατά περιεχόμενο καταχωρίσεις στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ, δια του Κ. Ι.. 38. Η ...5875 από 29-10-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (επ) R. (ον) Z. του Y., γεν. 14-12-1961 στην ..., ..., ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών "..." στην οδό ..., ιδιοκτησίας του Κ. Ι., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους; α) Σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός της χρονικής περιόδου αϊτό τις αρχές Ιουλίου του έτους 2010 έως τις 22-10-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος ουδέποτε προγραμματίστηκε να συμμετέχει στις θεωρητικές εξετάσεις στην προαναφερόμενη Υπηρεσία και κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης, β) στις 29-10-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε την ημέρα εκείνη στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης, γεγονός ομοίως αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος δεν προγραμματίστηκε να συμμετάσχει στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης της ημέρας εκείνης, γ) την Ιδια ημέρα {29-10-2010) καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις), τοΔ.Ε.Ε.Υ.Ο. του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση THES 21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδείς κατά περιεχόμενο καταχωρίσεις στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα -συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό των επτακοσίων (700) ευρώ, δια του Κ. Ι.. 39. Η ...6116 από 5-11-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (εττ) X.(ον) D.D. του D., γεν. 22-11-1987 στην ..., ..., ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών "..." στην οδό ..., ιδιοκτησίας του Κ. Ι., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός της χρονικής περιόδου από τις 25-10-2010 έως τις 29-10-2010 με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς μετά την από 25-10-2010 αποτυχία του στις θεωρητικές εξετάσεις δεν προγραμματίστηκε να συμμετέχει στις θεωρητικές εξετάσεις στην προαναφερόμενη Υπηρεσία και κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης, β) στις 5-11-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε την ημέρα εκείνη στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης, γεγονός ομοίως αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος δεν προγραμματίστηκε να συμμετάσχει στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης της ημέρας εκείνης, γ) την ίδια ημέρα (5-11-2010) καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.Υ.Ο, του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση THES 21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδείς κατά περιεχόμενο καταχωρίσεις στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα -συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό των επτακοσίων (700) ευρώ, δια του Κ. Ι.. 40. Η ...5839 από 25-10-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του Π. Δ. του Θ. και Ε., γεν. 03-9-1961 …, κατοίκου ..., ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών "..." στην οδό ..., ιδιοκτησίας του Κ. Ι., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός της χρονικής περιόδου από τις αρχές Ιουλίου του έτους 2010 έως τις 18-10-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος ουδέποτε προγραμματίστηκε να συμμετέχει στις θεωρητικές εξετάσεις στην προαναφερόμενη Υπηρεσία και κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης, β) στις 25-10-2010, με σχετική αναγραφή στο ΔΕ.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε την ημέρα εκείνη στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης, γεγονός ομοίως αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος δεν προγραμματίστηκε να συμμετάσχει στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης της ημέρας εκείνης, γ) την ίδια ημέρα (25-10-2010) καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.Υ.Ο. του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση ΤΗΕS 21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδείς κατά περιεχόμενο καταχωρίσεις στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό των εξακοσίων (6ΟΟ)ευρώ, δια του Κ. Ι.. 41. Η ...6033 από 29-10-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του Π. Α. του Π. και της Ά, γεν. 15-3-1992 …, κατοίκου ..., ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών "..." στην οδό ..., ιδιοκτησίας του Κ. Ι., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός της χρονικής περιόδου αϊτό τις αρχές Ιουλίου του έτους 2010 έως τις 22-10-2010, με σχετική αναγραφή στο ΔΕ.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος ουδέποτε προγραμματίστηκε να συμμετέχει στις θεωρητικές εξετάσεις στην προαναφερόμενη Υπηρεσία και κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης, β) στις 29-10-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε την ημέρα εκείνη στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης, γεγονός ομοίως αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος δεν προγραμματίστηκε να συμμετάσχει στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης της ημέρας εκείνης, γ) την ίδια ημέρα (29-10-2010) καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.Υ.Ο. του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση THES21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδείς κατά περιεχόμενο καταχωρίσεις στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα -συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν Λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ, δια του Κ. Ι.. 42. Η ...3416 από 18-5-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του Μ. Κ. του Π. και Κ., γεν. 20- 6-1978 … και Κ. Ν. Π., ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών "..." στην οδό ..., ιδιοκτησίας του Κ. Ι., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός της χρονικής περιόδου από τις αρχές Φεβρουάριου του έτους 2010 έως τις 1ί-5-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος ουδέποτε προγραμματίστηκε να συμμετέχει στις θεωρητικές εξετάσεις στην προαναφερόμενη Υπηρεσία και κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης, β) στις 18-5-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε την ημέρα εκείνη στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης, γεγονός ομοίως αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος απουσίαζε από τις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης της ημέρας εκείνης (και δη της ώρας 14.50' με αριθμό επιτροπής Α22 για την οποία είχε προγραμματιστεί), γ) την ίδια ημέρα (18-5-2010) καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.Υ.Ο. του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση ΤΗΕS 21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδείς κατά περιεχόμενο καταχωρίσεις στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα -συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ, δια του Κ. Ι.. 43. Η ...4269 από 10-6-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του Π. Α. του Κ. και Α. γεν, 18-01-1977 …., ..., ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών "..." στην οδό ..., ιδιοκτησίας του Κ. Ι., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός της χρονικής περιόδου από τις 3-11-2009 έως τις 3-6-2010 με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς μετά την από 3-11-2009 μη προσέλευση του στις τότε προγραμματισμένες θεωρητικές εξετάσεις δεν προγραμματίστηκε να συμμετέχει στις θεωρητικές εξετάσεις στην προαναφερόμενη Υπηρεσία και κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης, β) στις 10-6-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε την ημέρα εκείνη στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης, γεγονός ομοίως αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος δεν προγραμματίστηκε να συμμετάσχει στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης της ημέρας εκείνης, γ) την ίδια ημέρα (10-6-2010) καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.Υ.Ο. του παραπάνω υποψήφιου στο on live σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση ΤΗΕ521, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδείς κατά περιεχόμενο καταχωρίσεις στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ, διά του Κ. Ι.. 44. Η ...5563 από 8-10-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα της Χ. Σ. του Δ. και Χ., γεν. 26-6-1973 στην …., κατοίκου ..., η οποία απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών "..." στην οδό ..., ιδιοκτησίας του Κ. Ι., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Στις 29-9-2010 ότι αυτή συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς την ημέρα εκείνη η εν λόγω υποψήφια απουσίαζε από τις θεωρητικές εξετάσεις που είχε προγραμματιστεί στην προαναφερόμενη Υπηρεσία και κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης, β) στις 8-10-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτή συμμετείχε και πέτυχε την ημέρα εκείνη στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης, γεγονός ομοίως αναληθές, καθώς η εν λόγω υποψήφια απουσίαζε από τις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης της ημέρας εκείνης, γ) την ίδια ημέρα (8-10-2010) καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.Υ.Ο. του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση ΤΗΕS 21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδείς κατά περιεχόμενο καταχωρίσεις στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) η εν λόγω υποψήφια κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ, δια του Κ. Ι.. 45. Η ...3210 από 3-5-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του Κ. Ν. του Δ. και Ε., γεν. 28-7-1977 στην …., κατοίκου ..., ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών "..." στην οδό ..., ιδιοκτησίας του Κ. Ι., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός της χρονικής περιόδου από τις 5-2-2010 έως τις 26-4-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς μετά την από 5-2-2010 απόρριψη του στις θεωρητικές εξετάσεις ο εν λόγω υποψήφιος δεν προγραμματίστηκε να συμμετέχει στις θεωρητικές εξετάσεις στην προαναφερόμενη Υπηρεσία και κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης, β) στις 3-5-2010 καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές εξετάσεις), το Δ.Ε,Ε.Υ,Ο, του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση THES 21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδής κατά περιεχόμενο καταχώριση στο ΔΕ.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό επτακοσίων πενήντα (750) ευρώ, δια του Κ. Ι.. 46. Η ...3472 από 3-5-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του Β. Φ. του Σ. και Α., γεν. 25-84977 στην …, ..., ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών "..." στην οδό ..., ιδιοκτησίας του Κ. Ι., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός της χρονικής περιόδου από τις αρχές Μαρτίου του έτους 2010 έως τις 26-4-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος ουδέποτε προγραμματίστηκε να συμμετέχει στις θεωρητικές εξετάσεις στην προαναφερόμενη Υπηρεσία και κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι σε προηγούμενες θεωρητικές εξετάσεις που είχε προγραμματιστεί από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Έβρου στις 08-10-2008 απορρίφθηκε και στις 22-10-2008 απουσίαζε, β) στις 3-5-2010 καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.Υ.Ο. του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση THES 21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδής κατά περιεχόμενο καταχώριση στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό των επτακοσίων (700) ευρώ, δια του Κ. Ι.. 47. Η ...0763 άδεια οδήγησης Α1' και Β' κατηγορίας στο όνομα του Ν. Σ. του Π. και Τ., γεν. 27-6-1988 ..., κατοίκου ..., ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών "..." στην οδό ..., ιδιοκτησίας του Κ. Ι., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός της χρονικής περιόδου από τις αρχές Σεπτεμβρίου του έτους 2009 έως τις 9-12-2009, με σχετική αναγραφή στο 012172/2009 Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις στο ερωτηματολόγιο 2 (δίκυκλο), γεγονός αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος ουδέποτε προγραμματίστηκε να συμμετέχει στις θεωρητικές εξετάσεις στην προαναφερόμενη Υπηρεσία και κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης δικύκλου, β) στις 16-12-2009 καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.Υ.Ο, του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης Α1 κατηγορίας, από τη χειρίστρια στη θέση ΤΉΕS 21, Μ. - Π. Μ., γ) στις 27- 1 -2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε την ημέρα εκείνη στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης για αυτοκίνητο (Β' κατηγορία), γεγονός ομοίως αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος απουσίαζε από τις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης για αυτοκίνητο της ημέρας εκείνης (και δη της ώρας 14.50' με αριθμό επιτροπής Α23), δ) την ίδια ημέρα (27-1-2010) καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία στις πρακτικές εξετάσεις για αυτοκίνητο), το Δ.Ε.Ε.Υ.Ο. του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παρακάνω άδειας ικανότητας οδήγησης Β' κατηγορίας, από τη χειρίστρια στη θέση THES 21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδείς κατά περιεχόμενο καταχωρίσεις στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχωρίσεις στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ, δια του Κ. Ι.. 48. Η ...0809 από 14-12-2009 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του Μ. Η. του Κ. και Γ., γεν. 26-4-1971 στη ….., κατοίκου ομοίως, ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών "..." στην οδό ..., ιδιοκτησίας του Κ. Ι., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Στις 14-12-2009, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε την ημέρα εκείνη στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης, γεγονός αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος απουσίαζε από τις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης για αυτοκίνητο της ημέρας εκείνης (και δη της ώρας 14.50' με αριθμό επιτροπής Α21), β) την ίδια ημέρα (14-12-2009) καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία στις πρακτικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.Υ.Ο. του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση THES 21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδής κατά περιεχόμενο καταχώριση στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο,, καταχωρίσεις στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό των επτακοσίων (700) ευρώ, δια του Κ. Ι.. 49. Η ...5846 από 2!~10~2010 και 22-10-10 άδεια οδήγησης Α' και Β' κατηγορίας στο όνομα του (επ) Μ. (ον) A. του Μ., γεν. 27-02-1978 ... κατοίκου ..., ο οποίος απευθύνθηκε αρχικά Σ. Β. και στη συνέχεια στην σχολή οδηγών "...", προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Στις 13-10-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις στο ερωτηματολόγιο 1 (αυτοκίνητο), γεγονός αναληθές, καθώς ο εν Λόγω υποψήφιος απουσίαζε την ημέρα εκείνη από τις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης αυτοκινήτου, β) στις 21-10-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε την ημέρα εκείνη στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης για αυτοκίνητο (Β' κατηγορία) και δίκυκλο (Α' κατηγορία), γεγονότα ομοίως αναληθή, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος δεν προγραμματίστηκε να συμμετάσχει στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης της ημέρας εκείνης, γ) την ίδια ημέρα (21-10-2010) καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία στις πρακτικές εξετάσεις για δίκυκλο και μη επιτυχία στις θεωρητικές και στις πρακτικές εξετάσεις για αυτοκίνητο), το Δ.Ε.Ε.Υ.Ο. του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης Α' και Β' κατηγορίας, από τη χειρίστρια στη θέση THES 21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδείς κατά περιεχόμενο καταχωρίσεις στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχωρίσεις στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους ανεξακρίβωτο χρηματικό αντάλλαγμα, ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ τουλάχιστον, δια του Κ. Ι.. 50. Η ...0449 άδεια οδήγησης A1', Α' και Β' κατηγορίας στο όνομα του (επ) Κ. (ον) K. του S. και R. γεν. 20-02-1981 …, ..., ο οποίος απευθύνθηκε αρχικά Σ. Β. και στη συνέχεια στην σχολή οδηγών "...", προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Στις 23-10-2009, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις στο ερωτηματολόγιο 1 (αυτοκίνητο) και στο ερωτηματολόγιο 2 (δίκυκλο), γεγονότα αναληθή, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος απορρίφθηκε την ημέρα εκείνη από τις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης των ανωτέρω κατηγοριών, β) τέλη του μηνός Οκτωβρίου 2009, καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία στις θεωρητικές εξετάσεις), το .Ε.Ε.Υ.Ο. του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης Α1', Α' και Β' κατηγορίας, από τη χειρίστρια στη θέση THES 21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδείς κατά περιεχόμενο καταχωρίσεις στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχωρίσεις στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό των εξακοσίων πενήντα (650) ευρώ μέσω του Κ. Ι.. 51. Η ...3261 από 13-5-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (επ) Y. (ον) N. του B. και της L., γεν. 14-6-1968 …, ..., ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών "..." στην οδό ..., ιδιοκτησίας του Κ. Ι., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός της χρονικής περιόδου από τις αρχές Φεβρουαρίου του έτους 2010 έως τις 6-5-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος ουδέποτε προγραμματίστηκε να συμμετέχει στις θεωρητικές εξετάσεις στην προαναφερόμενη Υπηρεσία και κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης κατά την προαναφερόμενη χρονική περίοδο, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι στις 4-8-2006, 24-11-2006, 19-12-2006, 15-6-2007, που συμμετείχε στις θεωρητικές εξετάσεις, απορρίφθηκε, και στις 4-7-2007, που προγραμματίστηκε να συμμετέχει στις θεωρητικές εξετάσεις απουσίαζε, β) στις 13-5-2010 καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.Υ.Ο. του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση ΤΗΕS 21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδής κατά περιεχόμενο καταχώριση στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό των πεντακοσίων εβδομήντα (570) ευρώ, δια του Κ. Ι.. 52. Η ...3891 από 2-6-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του Κ. Γ. του Τ. και Ρ., γεν. 27-4-1987 …., ..., ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών "..." στην οδό ..., ιδιοκτησίας του Κ. Ι., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός της χρονικής περιόδου από τις αρχές Φεβρουάριου του έτους 2010 έως τις 25-5-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο,, ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος ουδέποτε προγραμματίστηκε να συμμετέχει στις θεωρητικές εξετάσεις στην προαναφερόμενη Υπηρεσία και κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης, β) στις 2-6-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε την ημέρα εκείνη στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης, γεγονός ομοίως αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος απουσίαζε από τις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης της ημέρας εκείνης (και δη της ώρας 14.50' με αριθμό επιτροπής Α21 για την οποία είχε προγραμματιστεί), γ) την ίδια ημέρα (2-6-2010) καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.Υ.Ο. του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, αττό τη χειρίστρια στη θέση THES21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδείς κατά περιεχόμενο καταχωρίσεις στο ΔΕ.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στo σύστημα -συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό των επτακοσίων (700) ευρώ, δια του Κ. Ι.. 53. Η ...3638 από 12-5-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του Μ. Ε. του Χ. και Φ., γεν. 09-8-1988 …., ..., ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών "..." στην οδό ..., ιδιοκτησίας του Κ. Ι., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός της χρονικής περιόδου από τις αρχές Φεβρουαρίου του έτους 2010 έως τις 5-5-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος ουδέποτε προγραμματίστηκε να συμμετέχει στις θεωρητικές εξετάσεις στην προαναφερόμενη Υπηρεσία και κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης κατά την προαναφερόμενη χρονική περίοδο, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι στις 18-12-2007, 23-01-2008, 06-02-2008, 02-9-2008, 07-5-2009, 22-5-2009, 29-6-2009, που συμμετείχε στις θεωρητικές εξετάσεις, απορρίφθηκε, και στις 17-7-2009 που είχε προγραμματιστεί να συμμετάσχει στις θεωρητικές εξετάσεις απουσίαζε, β) στις 12-5-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε την ημέρα εκείνη στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης, γεγονός ομοίως αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος απουσίαζε από τις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης της ημέρας εκείνης (και δη της ώρας 14.50' με αριθμό επιτροπής Α22 για την οποία είχε προγραμματιστεί), γ) την ίδια ημέρα (12-5-2010) καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.Υ.Ο. του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση THES 21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδείς κατά περιεχόμενο καταχωρίσεις στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχώρισή στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ, διά του Κ. Ι.. 54. Η ...1097 από 18-2-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (επ) B. (ον) A. του L. και της A., γεν. 10-4-1983 ..., ..., ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών "..." στην οδό ..., ιδιοκτησίας του Κ. Ι., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) 18-2-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε την ημέρα εκείνη στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης, γεγονός ομοίως αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος απουσίαζε από τις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης της ημέρας εκείνης (και δη της ώρας 14.50' με αριθμό επιτροπής Α21 για την οποία είχε προγραμματιστεί), β) την ίδια ημέρα (18-2-2010) καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε πρακτικές εξετάσεις), το ΔΕ.Ε,Υ.0. του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παρακάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση ΤHΕS 21, Μ. Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδής κατά περιεχόμενο καταχώριση στο ΔΕ.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ, δια του Κ. Ι.. 55. Η ...1096 από 18-2-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (επ) B. (ον) G. του L. και της Α., γεν. 04-02-1970 ..., ..., ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών "..." στην οδό ..., ιδιοκτησίας του Κ. Ι., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) 18-2-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε την ημέρα εκείνη στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης, γεγονός ομοίως αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος απουσίαζε από τις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης της ημέρας εκείνης (και δη της ώρας 14,50' με αριθμό επιτροπής Α21 για την οποία είχε προγραμματιστεί), β) την ίδια ημέρα (18-2-2010) καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε πρακτικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.Υ.Ο. του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση THES 21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδής κατά περιεχόμενο καταχώριση στο ΔΕ.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ, δια του Κ. Ι.. 56. Η ...5562 από 8-10-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (επ) X. (ον) L. του B., γεν. 11-8-1984 στην ..., ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών "..." στην οδό ..., ιδιοκτησίας του Κ. Ι., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός της χρονικής περιόδου από τις αρχές Ιουλίου του έτους 2010 έως την 1-10-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος ουδέποτε προγραμματίστηκε να συμμετέχει στις θεωρητικές εξετάσεις στην προαναφερόμενη Υπηρεσία και κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησής, β) στις 8-10-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο,, ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε την ημέρα εκείνη στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης, γεγονός ομοίως αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος δεν προγραμματίστηκε να συμμετάσχει στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης της ημέρας εκείνης, γ) την ίδια ημέρα (8-10-2010) καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.Υ.Ο, του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση ΤΗΕS 21. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδείς κατά περιεχόμενο καταχωρίσεις στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους ανεξακρίβωτο στην ανάκριση χρηματικό αντάλλαγμα, ποσού εξακοσίων (600) ευρώ τουλάχιστον, διά του Κ. Ι.. 57. Η ...5152 από 27-8-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (επ) Υ. (ον) R. του Z., γεν. 10-02-1980 στην ..., ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών "..." στην οδό ..., ιδιοκτησίας του Κ. Ι., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός της χρονικής περιόδου από τις αρχές Ιουνίου του έτους 2010 έως τις 20-8-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος ουδέποτε προγραμματίστηκε να συμμετέχει στις θεωρητικές εξετάσεις στην προαναφερόμενη Υπηρεσία και κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης, β) στις 27-8-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε την ημέρα εκείνη στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης, γεγονός ομοίως αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος δεν προγραμματίστηκε να συμμετάσχει στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης της ημέρας εκείνης, γ) την ίδια ημέρα (27-8-2010) καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.Υ.Ο. του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση THES 21, Μ.-Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδείς κατά περιεχόμενο καταχωρίσεις στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικές φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους ανεξακρίβωτο στην ανάκριση χρηματικό αντάλλαγμα, ποσού εξακοσίων (600) ευρώ τουλάχιστον, διά του Κ. Ι.. 58. Η ...5848 από 20-10-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (επ) H. (ον) Υ. του L. F. γεν. 27-10-1971 στην ..., ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών "..." στην οδό ..., ιδιοκτησίας του Κ. Ι., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός της χρονικής περιόδου αϊτό τις αρχές Ιουλίου του έτους 2010 έως τις 13-10-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος ουδέποτε προγραμματίστηκε να συμμετέχει στις θεωρητικές εξετάσεις στην προαναφερόμενη Υπηρεσία και κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης, β) στις 20-10-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε την ημέρα εκείνη στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης, γεγονός ομοίως αναληθές, καθώς ο εν Λόγω υποψήφιος δεν προγραμματίστηκε να συμμετάσχει στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης της ημέρας εκείνης, γ) την ίδια ημέρα (20-10-2010) καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.Υ.Ο. του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση THES 21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδείς κατά περιεχόμενο καταχωρίσεις στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους ανεξακρίβωτο στην ανάκριση χρηματικό αντάλλαγμα, ποσού εξακοσίων (600) ευρώ τουλάχιστον, διά του Κ. Ι.. 59. Η ...6115 από 25-10-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (επ) J. (ον) Ζ. του S., γεν. 05-4-1985 στην ..., ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών "..." στην οδό ..., ιδιοκτησίας του Κ. Ι., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός της χρονικής περιόδου αϊτό τις αρχές Ιουλίου του έτους 2010 έως την 18-10-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος ουδέποτε προγραμματίστηκε να συμμετέχει στις θεωρητικές εξετάσεις στην προαναφερόμενη Υπηρεσία και κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης, β) στις 25-10-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε την ημέρα εκείνη στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης, γεγονός ομοίως αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος δεν προγραμματίστηκε να συμμετάσχει στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης της ημέρας εκείνης, γ) την ίδια ημέρα (25-10-2010) καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.Υ.Ο. του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση THES 21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδείς κατά περιεχόμενο καταχωρίσεις στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους ανεξακρίβωτο στο Δικαστήριο χρηματικό αντάλλαγμα, ποσού εξακοσίων (600) ευρώ τουλάχιστον, διά του Κ. Ι.. 60. Η ...5154 από 27-8-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (επ) Z. (ον) Y. του W.Z., ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών "..." στην οδό ..., ιδιοκτησίας του Κ. Ι., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε π σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός της χρονικής περιόδου από τις αρχές Ιουνίου του έτους 2010 έως τις 20-8-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος ουδέποτε προγραμματίστηκε να συμμετέχει στις θεωρητικές εξετάσεις στην προαναφερόμενη Υπηρεσία και κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης, β) στις 27-8-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε την ημέρα εκείνη στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης, γεγονός ομοίως αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος δεν προγραμματίστηκε να συμμετάσχει στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης της ημέρας εκείνης, γ) την ίδια ημέρα (27-8-2010) καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις), το ΔΕ.Ε.Υ.Ο. του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση THES 21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδείς κατά περιεχόμενο καταχωρίσεις στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους ανεξακρίβωτο στο Δικαστήριο χρηματικό αντάλλαγμα, ποσού εξακοσίων (600) ευρώ τουλάχιστον, διά του Κ. Ι.. 61. Η ...6034 από 22-10-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (επ) U. (ον) Z. του Q. S., ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών "..." στην οδό ..., ιδιοκτησίας του Κ. Ι., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός της χρονικής περιόδου αϊτό τις αρχές Ιουλίου του έτους 2010 έως την 15-10-2010, με σχετική αναγραφή στο ΔΕ.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος ουδέποτε προγραμματίστηκε να συμμετέχει στις θεωρητικές εξετάσεις στην προαναφερόμενη Υπηρεσία και κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης, β) Στις 22-10-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε την ημέρα εκείνη στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης, γεγονός ομοίως αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος δεν προγραμματίστηκε να συμμετάσχει στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης της ημέρας εκείνης, γ) την ίδια ημέρα (22-10-2010) καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.Υ.Ο, του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση THES 21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδείς κατά περιεχόμενο καταχωρίσεις στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους ανεξακρίβωτο στο Δικαστήριο χρηματικό αντάλλαγμα, ποσού εξακοσίων (600) ευρώ τουλάχιστον, διά του Κ. Ι.. 62. Η ...5782 από 07-07-2010 και 14-10-2010 άδεια οδήγησης Α' και Β' κατηγορίας αντίστοιχα στο όνομα του (επ) T. (ον) R. του K., ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών "..." στην οδό ..., ιδιοκτησίας του Κ. Ι., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός της χρονικής περιόδου αϊτό τις 13-4-2010 έως τις 15-10-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος ουδέποτε προγραμματίστηκε να συμμετέχει στις θεωρητικές εξετάσεις στην προαναφερόμενη Υπηρεσία και κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης για αμφότερες τις κατηγορίες κατά την προαναφερόμενη χρονική περίοδο, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι στις 21-1-2010, 1-3-2010 και 13-4-2010 που ο ανωτέρω προγραμματίστηκε να συμμετέχει στις θεωρητικές εξετάσεις στο ερωτηματολόγιο 1 (αυτοκίνητο) και στο ερωτηματολόγιο 2 (δίκυκλο) στην προαναφερόμενη Υπηρεσία απουσίαζε, β) Στις 22-10-2010 καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.Υ.Ο. του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση THES 21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδείς κατά περιεχόμενο καταχωρίσεις στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους ανεξακρίβωτο στην ανάκριση χρηματικό αντάλλαγμα, ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ τουλάχιστον, διά του Κ. Ι.. 63. Η ...4046 από 8-7-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα της Σ. Μ. του Θ., η οποία απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών "..." στην Οδό ..., ιδιοκτησίας του Κ. Ι., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Στις 21-6-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτή συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς η εν λόγω υποψήφια απουσίαζε από τις θεωρητικές εξετάσεις που είχε προγραμματιστεί από την προαναφερόμενη Υπηρεσία να συμμετάσχει κατά την ημέρα εκείνη, β) στις 8-7-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτή συμμετείχε και πέτυχε την ημέρα εκείνη στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης, γεγονός ομοίως αναληθές, καθώς η εν λόγω υποψήφια δεν προγραμματίστηκε να συμμετάσχει στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης της ημέρας εκείνης, γ) την ίδια ημέρα (8-7-2010) καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.Υ.Ο. του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση THES 21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδείς κατά περιεχόμενο καταχωρίσεις στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράψου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) η εν λόγω υποψήφια κατέβαλε στους κατηγορούμενους ανεξακρίβωτο στο Δικαστήριο χρηματικό αντάλλαγμα, ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ τουλάχιστον, διά του Κ. Ι.. 64. Η ...3079 από 3-5-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (επ) L. (ον) V. του G., ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών "..." στην οδό ..., ιδιοκτησίας του Κ. Ι., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς αττό κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός της χρονικής περιόδου από τις αρχές Φεβρουαρίου του έτους 2010 έως τις 26-4-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.0., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος ουδέποτε προγραμματίστηκε να συμμετέχει στις θεωρητικές εξετάσεις στην προαναφερόμενη Υπηρεσία και κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης, β) στις 3-5-2010 καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.Υ.Ο. του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση THES 21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδείς κατά περιεχόμενο καταχωρίσεις στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο, καταχώριση στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους ανεξακρίβωτο στο Δικαστήριο χρηματικό αντάλλαγμα, ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ τουλάχιστον, διά του Κ. Ι.. 65. Η ...5144 από 26-8-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του Τ. Δ. του Λ., ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών "..." στην οδό ..., ιδιοκτησίας του Κ. Ι., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός της χρονικής περιόδου από τις αρχές Ιουνίου του έτους 2010 έως τις 19-8-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις Θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς ο εν Λόγω υποψήφιος ουδέποτε προγραμματίστηκε να συμμετέχει στις θεωρητικές εξετάσεις στην προαναφερόμενη Υπηρεσία και κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης, β) στις 26-8-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε την ημέρα εκείνη στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης, γεγονός ομοίως αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος δεν προγραμματίστηκε να συμμετάσχει στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης της ημέρας εκείνης, γ) την ίδια ήμερα (26-8-2010) καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.Υ.Ο, του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση THΕS 21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδείς κατά περιεχόμενο καταχωρίσεις στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους ανεξακρίβωτο στο Δικαστήριο χρηματικό αντάλλαγμα, ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ τουλάχιστον, διά του Κ. Ι.. 66. Η ...3801 από 12-5-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας, στο όνομα του Ρ. Κ. του Β. και Θ., γεν. 28-11-1986 …., κατοίκου ..., ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών που ο Φ. Σ. διατηρούσε στην οδό ..., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός της χρονικής περιόδου από τις 22-3-2010 έως τις 5-5-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς δεν προγραμματίστηκε για θεωρητικές εξετάσεις μετά την από 22-3-2010 απουσία του από τις τότε προγραμματισμένες θεωρητικές εξετάσεις, κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσει που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης, β) στις 12-5-2010 καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.Υ.Ο. του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση THES 21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδής κατά περιεχόμενο καταχώριση στο ΔΕ.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό των εξακοσίων πενήντα (650) ευρώ, διά του Φ. Σ., υιού του Φ. Σ.. 67. Η ...3802 από 11-5-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα της Σ. Μ. του Α. και Α., γεν. 01-02-1985, στη ..., ..., η οποία απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών που ο Φ. Σ. διατηρούσε στην οδό ..., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός της χρονικής περιόδου από τις 31-3-2010 έως τις 4-5-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτή συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς δεν προγραμματίστηκε για θεωρητικές εξετάσεις μετά την από 31-3-2010 απουσία της από τις τότε προγραμματισμένες θεωρητικές εξετάσεις, κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης, β) στις 11-5-2010 καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές εξετάσεις), το ΔΕ.Ε.Υ.Ο. της παραπάνω υποψήφιας στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση THES 21, Μ. -Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδής κατά περιεχόμενο καταχώριση στο Δ.Ε.Ε.ΥΟ., καταχώριση στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) η εν λόγω υποψήφια κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ, δια του Φ. Σ., υιού του Φ. Σ.. 68. Η ...3880 από 14-5-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (επ) C. (ον) S. του K., γεν. 22-09-1971 στην ..., κατ. ενταύθα οδός ..., ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών που ο Φ. Σ. διατηρούσε στην οδό ..., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός της χρονικής περιόδου από τις 29-4-2010 έως τις 7-5-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς δεν προγραμματίστηκε για θεωρητικές εξετάσεις μετά την από 29-4-2010 απουσία του από τις τότε προγραμματισμένες θεωρητικές εξετάσεις, κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης, β) στις 14-5-2010 καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές εξετάσεις), το ΔΕ.Ε.Υ.Ο. του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση THES 21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδής κατά περιεχόμενο καταχώριση στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, διά του Φ. Σ., υιού του Φ. Σ.. 69. Η ...3791 από 14-5-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του Κ. Ε. του Π. και Μ., γεν 20-02-1981 …, κάτοικος ..., ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών που ο Φ. Σ. διατηρούσε στην οδό ..., όπως και στη σχολή οδηγών που διατηρούσε ο Κ. Σ. στην οδό ..., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός της χρονικής περιόδου από τις 29-3-2010 έως τις 7-5-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις Θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς δεν προγραμματίστηκε για θεωρητικές εξετάσεις μετά την από 29-3-2010 απουσία του από τις τότε προγραμματισμένες θεωρητικές εξετάσεις, κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης, β) στις 14-5-2010 καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.Υ.Ο. του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση THES 21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδής κατά περιεχόμενο καταχώριση στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό των δύο χιλιάδων οκτακόσιων (2.800) ευρώ, διά του Φ. Σ., υιού του Φ. Σ., και το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ, διά του Κ. Σ.. 70. Η ...3794 από 14-5-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του Λ. Π. του Δ. και Χ., γεν. 19-7-1991 …., ..., ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών που ο Φ. Σ. διατηρούσε στην οδό ..., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός της χρονικής περιόδου από τις 30-3-2010 έως τις 7-5-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς δεν προγραμματίστηκε για θεωρητικές εξετάσεις μετά την από 30-3-2010 απουσία του από τις τότε προγραμματισμένες θεωρητικές εξετάσεις, κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης, β) στις 14-5-20!Ο καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.Υ.Ο. του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση ΤΗΕS 21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδής κατά περιεχόμενο καταχώρισή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό των χιλίων εξακοσίων (1.600) ευρώ, διά του Φ. Σ., υιού του Φ. Σ.. 71. Η ...3804 από 12-5-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του Σ. Π. του Β. και Δ., γεν. 06-8-1991 …., ..., ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών που ο Φ. Σ. διατηρούσε στην οδό ..., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός της χρονικής περιόδου από τις 26-3-2030 έως τις 5-5-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς δεν προγραμματίστηκε για θεωρητικές εξετάσεις μετά την από 26-3-2010 απουσία του από τις τότε προγραμματισμένες θεωρητικές εξετάσεις, κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης, β) στις 12-5-2010 καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.Υ.Ο. του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση THES 21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδής κατά περιεχόμενο καταχώριση στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό των εξακοσίων πενήντα (650) ευρώ, διά του Φ. Σ., υιού του Φ. Σ.. 72. Η ...3881 από 27-5-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του K. Δ. του Α., γεν. 11-7-1961 ..., κατοίκου ..., ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών που ο Φ. Σ. διατηρούσε στην οδό ..., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός της χρονικής περιόδου από τις 13-5-2010 έως τις 20-5-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς δεν προγραμματίστηκε για θεωρητικές εξετάσεις μετά την από 13-5-2010 απουσία του από τις τότε προγραμματισμένες θεωρητικές εξετάσεις, κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης, β) στις 27-5-2010 καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.Υ.0. του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση THES 21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδής κατά περιεχόμενο καταχώριση στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ, διά του Φ. Σ., υιού του Φ. Σ.. 73. Η ...3882 από 25-5-2010 άδεια οδήγησης Α' και Β' κατηγορίας, του Τ. Θ. του Δ. και Π., γεν. 31-8-1977 …, ..., ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών που ο Φ. Σ. διατηρούσε στην οδό ..., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός της χρονικής περιόδου από τις 13-5-2010 έως τις 18-5-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς δεν προγραμματίστηκε για θεωρητικές εξετάσεις μετά την από 13-5-2010 απουσία του από τις τότε προγραμματισμένες θεωρητικές εξετάσεις, κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης, β) στις 25-5-2010 καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.ΥΟ. του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση THES 21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδής κατά περιεχόμενο καταχώριση στο Δ.Ε.Ε.ΥΟ., καταχώριση στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό των οκτακοσίων πενήντα (850) ευρώ, διά του Φ. Σ., υιού του Φ. Σ.. 74. Η ...4036 από 16-6-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του Κ. Κ. του Α. και Α., γεν. 20-11-1978 …, ..., ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών που ο Φ. Σ. διατηρούσε στην οδό ..., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός της χρονικής περιόδου από τις 12-4-2010 έως τις 9-6-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς δεν προγραμματίστηκε για θεωρητικές εξετάσεις μετά την από 12-4-2010 απουσία του από τις τότε προγραμματισμένες θεωρητικές εξετάσεις, κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης, β) στις 16-6-2010 καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.Υ Ο. του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση THES 21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδής κατά περιεχόμενο καταχώριση στο Δ.Ε.Ε.ΥΟ., καταχώριση στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους τα ποσό των επτακοσίων πενήντα (750) ευρώ, διά του Φ. Σ., υιού του Φ. Σ.. 75. Η ...4042 από 16-6-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (επ) M. (ον) G. του G. και L., γεν. 18-11-1982 …, ..., ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών που ο Φ. Σ. διατηρούσε στην οδό ..., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός της χρονικής περιόδου από τις 27-5-2010 έως τις 9-6-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς δεν προγραμματίστηκε για θεωρητικές εξετάσεις μετά την από 27-5-2010 απουσία του από τις τότε προγραμματισμένες θεωρητικές εξετάσεις, κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης, β) στις 16-6-2010 καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.ΥΟ. του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση THES 21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδής κατά περιεχόμενο καταχώριση στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό των επτακοσίων (700) ευρώ, διά του Φ. Σ., υιού του Φ. Σ.. 76. Η ...3354 από 27-5-2010 άδεια οδήγησης του Ρ. Ι. του Δ. και Μ., γεν. 05-8-1983 στη …., κατοίκου ..., ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών που ο Κ. Σ. διατηρούσε στην οδό ..., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός της χρονικής περιόδου από τις 10-5-2010 έως τις 20-5-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς δεν προγραμματίστηκε για θεωρητικές εξετάσεις μετά την από 10-5-2010 απουσία του από τις τότε προγραμματισμένες θεωρητικές εξετάσεις, κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης, β) στις 27-5-2010 καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.Υ.Ο. του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση THES 21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδής κατά περιεχόμενο καταχώριση στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό των εξακοσίων πενήντα (650) ευρώ, διά του Κ. Σ. και του υιού του Κ. Δ.. 77. Η ...3709 από 16-6-2010 άδεια οδήγησης στο όνομα της (επ) T. (ον) E. M.A. του V. και G. γεν. 26-03-1985 στη …, ..., η οποία απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών που ο Κ. Σ. διατηρούσε στην οδό ..., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός της χρονικής περιόδου από τις 21-4-2010 έως τις 9-6-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτή συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς δεν προγραμματίστηκε για θεωρητικές εξετάσεις μετά την από 21-4-2010 απουσία της από τις τότε προγραμματισμένες θεωρητικές εξετάσεις, κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης, β) στις 16-6-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτή συμμετείχε και πέτυχε την ημέρα εκείνη στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης, γεγονός ομοίως αναληθές, καθώς η εν λόγω υποψήφιο απουσίαζε από τις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης της ημέρας εκείνης (και δη της ώρας 14.50' με αριθμό επιτροπής Κ51 για την οποία είχε προγραμματιστεί), γ) Την ίδια ημέρα (16-6-2010) καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.Υ.Ο. της παραπάνω υποψήφιας στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση ΤHΕS 21, Μ. -Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδείς κατά περιεχόμενο καταχωρίσεις στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου αδείας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) η εν λόγω υποψήφια κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό των οκτακοσίων (800) ευρώ, διά του Κ. Σ. και του υιού του Κ. Δ.. 78. Η ...5463 από 25-3-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του Π. Ι. του Ε. και Π., γεν. 03-9-1956 …., κατοίκου ..., ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών που ο Κ. Σ. διατηρούσε στην οδό ..., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός της χρονικής περιόδου από τις 9-3-2010 έως τις 18-3-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς δεν προγραμματίστηκε για θεωρητικές εξετάσεις μετά την από 9-3-2010 απουσία του από τις τότε προγραμματισμένες θεωρητικές εξετάσεις, κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης, β) στις 25-3-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.0., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε την ημέρα εκείνη στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης, γεγονός ομοίως αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος απουσίαζε από τις πρακτικές εξετάσεις οδήγησής της ημέρας εκείνης, γ) την ίδια ημέρα (25-3- 2010) καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.Υ.Ο. του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση THES 21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδείς κατά περιεχόμενο καταχωρίσεις στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ, δια του Κ. Σ. και του υιού του Κ. Δ.. 79. Η ...6232 από 23-11-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα της Ι. Ν. του Α. και Σ., γεν, 17-11-1954 …, ..., η οποία απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών που ο Κ. Σ. διατηρούσε στην οδό ..., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Στις 23-11-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτή συμμετείχε και πέτυχε την ημέρα εκείνη στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης, γεγονός ομοίως αναληθές, καθώς η εν λόγω υποψήφια απουσίαζε από τις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης της ημέρας εκείνης (και δη της ώρας 14.50' με αριθμό επιτροπής Κ52 για την οποία είχε προγραμματιστεί), β) την ίδια ημέρα (23-11-2010) καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε πρακτικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.Υ.Ο. της παραπάνω υποψήφιας στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση ΤΗΕS 21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδής κατά περιεχόμενο καταχώριση στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) η εν λόγω υποψήφια κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ, διά του Κ. Σ. και του υιού του Κ. Δ.. 80. Η ...6222 από 23-11-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του Σ. Θ. του Χ. και Μ., γεν. 15-9-1960, ..., ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών που ο Κ. Σ. διατηρούσε στην οδό ..., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Στις 23-11-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε την ημέρα εκείνη στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης, γεγονός ομοίως αναληθές, καθώς ο εν λόγω υποψήφιος απουσίαζε από τις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης της ημέρας εκείνης (και δη της ώρας 14.50' με αριθμό επιτροπής Κ52 για την οποία είχε προγραμματιστεί), β) την ίδια ημέρα (23-11-2010) καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε πρακτικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.Υ.Ο. του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση ΤΗΕS 21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδής κατά περιεχόμενο καταχώριση στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό των επτακοσίων (700) ευρώ, διά του Κ. Σ. και του υιού του Κ. Δ.. 81. Η ...8806 από 21-9-2009 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του Π. Δ. του Χ. και Μ., γεν. 06-7-1957 ..., ..., ο οποίος απευθύνθηκε στη σχολή οδηγών που ο Τ. Α. διατηρούσε στην οδό ... προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Στις 10-7-2009 με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς την ημέρα εκείνη στην πραγματικότητα απορρίφθηκε στις τότε προγραμματισμένες θεωρητικές εξετάσεις, κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης, β) στις 21-9-2009 καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.Υ.Ο. του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση THES 21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές {ψευδής κατά περιεχόμενο καταχώριση στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα -συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν oι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ, δια του Τ. Α... 82. Η ...8805 από 19-10-2009 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (επ) B. (ον) N. του M. και Α., γεν. 18-01-1964 ..., κατοίκου ..., ο οποίος απευθύνθηκε στον διαμεσολαβητή Σ. Β., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός της χρονικής περιόδου από τις 24-9-2009 έως τις 12-10-2009, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτή συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς δεν προγραμματίστηκε για θεωρητικές εξετάσεις μετά την από 24-9-2009 απόρριψη του από τις τότε προγραμματισμένες θεωρητικές εξετάσεις, κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης, β) στις 19-10-2009 καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.Υ.Ο. του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση THES 21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδής κατά περιεχόμενο καταχώριση στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους το ποσό των επτακοσίων (700) ευρώ, διά του Σ. Β.. 83. Η ...3769 από 11-5-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του Τ. Α. του Α. και Σ., γεν. 14-5-1958 στο ..., κατοίκου ..., κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 865489 Α.Δ.Τ. , που εκδόθηκε την 11-5-2007 από A.Τ. …, για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, καθώς βεβαιώθηκαν ψευδώς από κοινού από τους κατηγορουμένους: α) Σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός της χρονικής περιόδου από τις 29-3-2010 έως τις 4-5-2010, με σχετική αναγραφή στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., ότι αυτός συμμετείχε και πέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις, γεγονός αναληθές, καθώς δεν προγραμματίστηκε για θεωρητικές εξετάσεις μετά την από 29- 3-2010 απουσία του από τις τότε προγραμματισμένες θεωρητικές εξετάσεις, κατά συνέπεια δεν επέτυχε στις θεωρητικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση αδείας οδήγησης, β) στις 11-5-2010 καταχωρήθηκε ψευδώς, χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμοι όροι (μη επιτυχία σε θεωρητικές εξετάσεις), το Δ.Ε.Ε.ΥΟ. του παραπάνω υποψήφιου στο on line σύστημα και εκδόθηκε το υπηρεσιακό αντίγραφο της παραπάνω άδειας ικανότητας οδήγησης, από τη χειρίστρια στη θέση THES 21, Μ. - Π. Μ.. Για τις ενέργειες αυτές (ψευδής κατά περιεχόμενο καταχώριση στο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., καταχώριση στο σύστημα - συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας ικανότητας οδήγησης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι) ο εν λόγω υποψήφιος κατέβαλε στους κατηγορούμενους ανεξακρίβωτο χρηματικό ποσό, σε κάθε περίπτωση ποσό πεντακοσίων (500) ευρώ τουλάχιστον, διά άγνωστου στην ανάκριση τρίτου προσώπου. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι υποψήφιοι οδηγοί, κατά τις ανωτέρω διακρίσεις, είτε αποτύγχαναν στις θεωρητικές εξετάσεις, είτε δεν προσέρχονταν σε αυτές, είτε αποτύγχαναν στις πρακτικές εξετάσεις, είτε δεν προσέρχονταν σε αυτές, με αποτέλεσμα να μην πληρούν τις προϋποθέσεις για την χορήγηση σε αυτούς της άδειας ικανότητας οδήγησης. Ωστόσο σε όλες τις περιπτώσεις, οι κατηγορούμενοι, κατά το από κοινού σχέδιο τους, με καταμερισμό ενεργειών και αποδεχόμενος ο ένας τις ενέργειες του άλλου, που όλες ήταν αναγκαίες και κατέτειναν στην αυτή ψευδή βεβαίωση περί συνδρομής όλων των νόμιμων όρων για την έκδοσή άδειας ικανότητας οδήγησης στο πρόσωπο του υποψήφιου οδηγού, συνέτασσαν και κατήρτιζαν Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., στα οποία βεβαίωναν αναληθώς ότι ο υποψήφιος διερχόταν με επιτυχία από τις θεωρητικές και τις πρακτικές εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας ικανότητας οδήγησης και στη συνέχεια τοποθετούσαν τα έγγραφα αυτά στον φάκελο του κάθε υποψηφίου, ώστε να διαλαμβάνεται σε ενδεχόμενο έλεγχο ότι ο φάκελος ήταν πλήρης και δήθεν ο ενδιαφερόμενος δικαιούτο πλέον να εφοδιαστεί με άδεια ικανότητας οδήγησης. Στη συνέχεια, κατά το από κοινού σχέδιο τους και με τη δική τους γνώση και αποδοχή, σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, πλην της περίπτωσης του V. S., η Μ. - Π. Μ., ενώ στην περίπτωση του V. S. ο Ι. Κ., καταχώρησαν ηλεκτρονικά μέσω του on line συστήματος του Υπουργείου Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων τη φερόμενη επιτυχία του υποψηφίου στη λήψη της άδειας ικανότητας οδήγησης, συντάσσοντας έτσι το ηλεκτρονικό έγγραφο της καταχώρισης στο σύστημα επιτυχόντος οδηγού, δίδοντας τον αριθμό της νέας άδειας ικανότητας οδήγησης, βεβαιώνοντας έτσι με πρόθεση ψευδώς περιστατικό που μπορούσε να έχει έννομες συνέπειες, ότι δηλαδή ο κάθε ένας από τους προαναφερόμενους υποψηφίους οδηγούς συμμετείχε και επέτυχε στις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις που αναφέρονταν σε κάθε Δ.Ε.Ε.Υ.Ο.. Έτσι συνέτασσαν και εξέδιδαν τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά έγγραφα, τα οποία απευθύνονταν προς το αρμόδιο Τμήμα της ίδιας Υπηρεσίας προκειμένου να εκδοθούν και τα έντυπα των αδειών ικανότητας οδήγησης, τα οποία παραδόθηκαν στα προαναφερόμενα πρόσωπα [με την εξαίρεση της περ. 12 (10ου των ανωτέρω κατηγορουμένων) όπου ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υποψήφιος οδηγός δεν την παρέλαβε], εφοδιάζοντας τα έτσι με άδειες ικανότητας οδήγησης, χωρίς όμως στην πραγματικότητα να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Στις ως άνω πράξεις τους προέβησαν από κοινού, ενεργώντας και επιδιώκοντας να αποκομίσεις ο ίδιος μαζί με αυτούς περιουσιακό όφελος, το οποίο δεν προερχόταν από θεμιτή αιτία. Συγκεκριμένα, έλαβαν κατά σύμπραξη διά μέσου των εκπροσώπων των σχολών οδηγών, στενών συγγενικών τους προσώπων (υιών), αλλά και τρίτων μερικές φορές, τα μερικότερα χρηματικά ποσά που αναφέρονται ανωτέρω, συνολικού ποσού 82.340 ευρώ, προς το οποίο συνολικό ποσό και απέβλεπαν. Τα ανωτέρω ποσά δεν οφείλονταν από θεμιτή αιτία, καθόσον σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις κατά τις ειδικότερες διακρίσεις της κάθε περίπτωσης δεν συνέτρεχαν όλοι οι κατά νόμο απαιτούμενοι όροι για τη λήψη της άδειας ικανότητας οδήγησης που έτσι εκδίδονταν παράνομα και τα ποσά αυτά προορίζονταν αποκλειστικά και μόνο για τους κατηγορούμενους και διανέμονταν ανάμεσα σε αυτούς κατά άγνωστο τρόπο. Β] Στη Θεσσαλονίκη και κατά το χρονικό διάστημα από τις 27-1-2009 έως τις15-
3-2011, από κοινού, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος και ενώ ήταν υπάλληλοι, έλαβαν και σε μία περίπτωση απαίτησαν, με τη μεσολάβηση τρίτων για τον εαυτό τους ωφελήματα οποιοσδήποτε φύσης για ενέργειες μελλοντικές σε άλλες περιπτώσεις και για ενέργειες ήδη τελειωμένες σε άλλες περιπτώσεις, που ανάγονταν στα καθήκοντα τους. Ειδικότερα, στη Θεσσαλονίκη, κατά τους παρακάτω αναφερόμενους χρόνους, ενεργώντας με ενότητα σχεδίου, μετά από συναπόφαση και σε σύμπραξη, με καταμερισμό ενεργειών, οι ανωτέρω κατηγορούμενοι Μ. Σ., Ι. Κ. και Μ. - Π. Μ., γνωρίζοντας και αποδεχόμενος ο ένας τις ενέργειες του άλλου, και ενώ ήταν υπάλληλοι στην τότε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης και δη στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Ανατολικής Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα ο Μ. Σ., μεταξύ άλλων, υπεύθυνος για την έκδοση νέων αδειών ικανότητας οδήγησης, για την έκδοση νέων επεκτάσεων αδειών ικανότητας οδήγησης, για την χορήγηση και έκδοση Δελτίων Εκπαίδευσης Εξέτασης Υποψηφίου Οδηγού (Δ.Ε.Ε.Υ.Ο.), ο Ι. Κ. ήταν, μεταξύ άλλων, υπεύθυνος για τις on line αναθεωρήσεις αδειών ικανότητας οδήγησης (έκδοση αναθεωρημένων αδειών), για την έκδοση των ειδικών αδειών ικανότητας οδήγησης και ως την έκδοση αδειών ικανότητας οδήγησης εκπαιδευτών οδηγών, έχοντας έτσι αρμοδιότητα να καταχωρεί στο on line σύστημα από τη θέση του χειριστή ηλεκτρονικού υπολογιστή με κωδικό THES 01 (τον οποίο αποκλειστικά και μόνο ο ίδιος χρησιμοποιούσε ως αυστηρά προσωπικό) τις περιπτώσεις των επιτυχόντων εξετασθέντων σε αναθεωρημένες άδειες οδηγών ("αναβαθμισμένος χρήστης"), στο θεωρητικό και πρακτικό πεδίο, αφού διενεργούσε τον απαιτούμενο έλεγχο περί συνδρομής όλων των νομίμων προϋποθέσεων και αφού ελεγχόταν ο κάθε φάκελος από τον προϊστάμενο του Τμήματος, ομοίως δε με κωδικό ETHES 01 (τον οποίο αποκλειστικά και μόνο ο ίδιος χρησιμοποιούσε ως αυστηρά προσωπικό) τις περιπτώσεις των επιτυχόντων σε ειδικές άδειες Ε.Δ.Χ. και για εκπαιδευτές, και η Μ. - Π. Μ. ήταν, μεταξύ άλλων, υπεύθυνη για τις on line μετατροπές ελληνικών αδειών ικανότητας οδήγησης, τις επεκτάσεις αυτών, την έκδοση νέων αδειών ικανότητας οδήγησης, την καταχώρηση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω on line συστήματος των υπό έκδοση νέων αδειών ικανότητας οδήγησης, δηλαδή είχε αρμοδιότητα να καταχωρεί στο on line σύστημα, από την θέση της χειρίστριας ηλεκτρονικού υπολογιστή, με κωδικό THES 21 (τον οποίο αποκλειστικά και μόνο η ίδια χρησιμοποιούσε ως αυστηρά προσωπικό) τις περιπτώσεις των επιτυχόντων εξετασθέντων οδηγών, στο θεωρητικό και πρακτικό πεδίο, αφού διενεργούσαν τον απαιτούμενο έλεγχο περί συνδρομής όλων των νομίμων προϋποθέσεων και αφού ελεγχόταν ο κάθε φάκελος από τον προϊστάμενο του Τμήματος, καθήκοντα που είχαν ανατεθεί αρμοδίως κατά σχετικές εσωτερικές διαταγές του Διευθυντή της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ανατολικής Θεσσαλονίκης (όπως η 17/13.9.2010 σχετική εσωτερική διαταγή), και τα οποία καθήκοντα ασκούσαν πραγματικά, έλαβαν και σε μία περίπτωση απαίτησαν από υποψήφιους οδηγούς με τη μεσολάβηση τρίτων και δη στην πλειονότητα των παρακάτω περιπτώσεων εκπροσώπους σχολών οδήγησης οικονομικά ωφελήματα και δη διάφορα χρηματικά ποσά, τα οποία και διένειμαν μεταξύ τους, κατά το από κοινού τους σχέδιο, προκειμένου να γίνει, κατά το μεταξύ τους καταμερισμό ενεργειών, η έκδοση αναληθών κατά περιεχόμενο Δ.Ε.Ε.Υ.Ο. και καταχώρηση στο on line σύστημα των ως άνω Δ.Ε.Ε.Υ.Ο., τα οποία είχαν συνταχθεί και εκδοθεί παρανόμως, με συμπλήρωση της αντίστοιχης φόρμας και συντάσσοντας έτσι ηλεκτρονικά τα έγγραφα, διαλαμβάνοντας ότι δήθεν τα πρόσωπα, που κάθε φορά αναγράφονταν ως επιτυχόντες στις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις, θεωρούνται πλέον νόμιμοι κάτοχοι άδειας ικανότητας οδήγησης και πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την απόκτηση και της έντυπης άδειας ικανότητας οδήγησης από την αρμόδια Υπηρεσία, τα έγγραφα, όμως, αυτά (Δ.Ε.Ε.Υ.Ο. και ηλεκτρονικές καταχωρίσεις στο on line σύστημα) ήταν ψευδή κατά περιεχόμενο και γνώριζαν την αναλήθεια αυτή, καθόσον στην πραγματικότητα, τα πρόσωπα, για τα οποία συντάσσονταν τα έγγραφα και φέρονταν ως δήθεν επιτυχόντες στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας ικανότητας οδήγησης, ουδέποτε πληρούσαν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο, καθώς ορισμένοι δεν είχαν προγραμματιστεί για τη συγκεκριμένη ημερομηνία και δεν είχαν προσέλθει στις θεωρητικές ή στις πρακτικές εξετάσεις, ορισμένοι απορρίπτονταν από αυτές και συνεπώς δεν πετύχαιναν στις εξετάσεις. Ειδικότερα, για την έκδοση από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Ανατολικής Θεσσαλονίκης των παρακάτω αδειών ικανότητας οδήγησης, έλαβαν και σε μία περίπτωση απαίτησαν, από κοινού: 1. Για την έκδοση της ...6035 από 20-10-2010 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του Β. Ν. του Π. και Δ., γεν. 05-12-1971, έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό μέσω του Κ. Ι., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε σε δύο δόσεις, μία δόση ποσού 2.500 ευρώ σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του διμήνου Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου του έτους 2010 και η άλλη δόση ποσού 500 ευρώ σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2011. 2.
Για την έκδοση της ...0636 από 24-11-2009 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (επ) R. (ον) E. του P. και της PR., γεν. 20-02-1983, έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω του Κ. Ι., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία, το χρηματικό ποσό των εξακοσίων εβδομήντα (670) ευρώ, το οποίο ποσό καταβλήθηκε σε δύο δόσεις, μία δόση ποσού 470 ευρώ σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2009 και η άλλη δόση ποσού 200 ευρώ στις 24-11-2009. 3.
Για την έκδοση της ...0604 από 30-10-2009 άδειας οδήγησης &' κατηγορίας στο όνομα του (επ) (G. (ον) G. του M. και L., γεν. 08-10-1956 στη Γεωργία, έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω του Σ. Β. (Σ. Β.), προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το ποσό των χιλίων διακοσίων (1,200) ευρώ σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2009. 4. Για την έκδοση της ...0605 από 24-11-2009 άδειας οδήγησης στο όνομα του Τ. Ι. του Π. και Λ., γεν. 20-7-1985 στη … έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω του Κ. Ι., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, και ετέρου προσώπου αποκαλούμενου "Γ." αγνώστων λοιπών στοιχείων, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το χρηματικό ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε σε δύο δόσεις, μία δόση ποσού 500 σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός των μηνών Μαρτίου - Μαΐου του έτους 2009 και μία δόση ποσού 1.000 ευρώ σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος από τις 25-11-2009 έως τις 24-12-2009. 5. Για την έκδοση της ...6024 από 25-10-2010 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (sir) Z. (ον) X. του Τ., γεν. 26- 10-1964 στην ..., έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω του Κ. Ι., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της (δεδομένου ότι δεν συμμετείχε στις απαιτούμενες εξετάσεις), το ποσό των δύο χιλιάδων τριακοσίων (2.300) ευρώ σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του τελευταίου τετραμήνου του έτους 2010. 6.
Για την έκδοση της ...6026 από 22-10-2010 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (επ) Z. (ον) X. του T., γεν. 09-2-1963 στην ..., έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω του Κ. Ι., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το χρηματικό ποσό των δύο χιλιάδων τριακοσίων (2.300) ευρώ σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του διμήνου Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2010. 7. Για την έκδοση της ...6118 από 21-10-2010 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα της Α. Τ. του Α. και Μ., γεν. 30-4-1988 στη Γεωργία, έλαβαν από την προαναφερόμενη υποψήφια οδηγό, μέσω του Κ. Ι., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός της χρονικής περιόδου από τις 21-10-2010 έως τις 15-11-12010. 8. Για την έκδοση της 8150018811 από 16-10-2009 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του Ασλανιδη Α. του Δ. και Ά., γεν. 08-02-1990 στnv ... έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω του Σ. Β. και του Κ. Ι., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το χρηματικό ποσό των επτακοσίων (700) ευρώ, σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2009. 9. Για την έκδοση της ...1091 από 23-12-2009 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του του (επ) R. (ον) A. του P. και της PR. γεν. 10-8-1978 στην ..., έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω του Κ. Ι., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2010. 10. Για την έκδοση της ...6029 από 25-10-2010 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (επ) D. (ον) M. του P. γεν. 08-3-1978, έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω του Κ. Ι., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε σε τρεις (3) δόσεις, μία δόση ποσού 800 ευρώ, μία δόση 400 ευρώ και την τελευταία δόση ποσού 800 ευρώ, όλες σε ανεξακρίβωτες ημερομηνίες εντός του διμήνου Οκτωβρίου - Νοεμβρίου 2010. 11.
Για την έκδοση της ...5561 από 8-10-2010 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (επ) L. (ον) ΚΑΙ του Z. και της X. Υ. γεν. 19-12-1979 στην ..., έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω του Κ. Ι., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ, σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος από τις αρχές του μηνός Αυγούστου 2010 έως τις 8-10-2010. 12. Για την έκδοση της ...5840 από 25-10-2010 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (επ) C. (ον) Y. του R. γεν. 15-9-1984 στην ..., απαίτησαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω του Κ. Ι., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος από τις αρχές του μηνός Αυγούστου 2010 έως τις 25-10-2010 (ανεξάρτητα αν αυτός δεν παρέλαβε το δίπλωμα που εκδόθηκε). 13. Για την έκδοση της ...3419 από 18-5-2010 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (επ) L. (ον) Q. του G., γεν. 02-5-1983 στην ..., έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω του Κ. Ι., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του πρώτου εξάμηνου του έτους 2010. 14. Για την έκδοση της ...6036 από 22-10-2010 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα της (επ) J. (ον) D. του J. γεν. 09-3- 1976 στην ..., έλαβαν από την προαναφερόμενη υποψήφια οδηγό, μέσω του Κ. Ι., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το ποσό των δύο χιλιάδων τριακοσίων (2.300) ευρώ σε αδιευκρίνιστη ημερομηνία του μηνός Αυγούστου 2010. 15. Για την έκδοση της ...4280 από 24-6-2010 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (επ) Υ. (ον) M. του W., γεν. 22-9-1964 στην ..., έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω του Κ. Ι., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του μηνός Απριλίου του έτους 2010. 16. Για την έκδοση της ...5565 από 11-10-2010 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (επ) Υ. (ον) Χ. του Y. L. και X. H., έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω του Κ. Ι., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το ποσό των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε σε τρεις (3) δόσεις, και δη μία δόση ποσού 500 ευρώ στις 30-8-2010, μία δόση ποσού 1.500 ευρώ σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος από τις 15-9-2010 έως τις ί0-10-2010 και μία δόση ποσού 100 ευρώ εντός του χρονικού διαστήματος από τις 12-10-2010 έως τις 30-10-2010. 17. Για την έκδοση της ...4279 από 21-6-2010 άδειας οδήγησης Β1 κατηγορίας στο όνομα του (επ) W. (ον) Z. του X. και Χ. M. Ζ., γεν. 09-04-1978 στην ..., έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω του Κ. Ι., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, και ετέρου προσώπου ονομαζόμενου "Α." αγνώστων λοιπών στοιχείων, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε σε τρεις (3) δόσεις, και δη μία δόση ποσού 500 ευρώ σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του διμήνου Δεκεμβρίου 2009 - Ιανουαρίου 2010, μία δόση ποσού 500 ευρώ σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του διμήνου Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2010 και μία δόση ποσού 1.000 ευρώ σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος από τις 21-6-2010 έως τις 21-7-2010. 18. Για την έκδοση της ...5845 από 20-10-2010 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (επ) C. (ον) Z. του W. R. και R. Y., γεν. 17-11-1962 στην ..., έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω του Κ. Ι., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε σε δύο δόσεις, και δη μία δόση ποσού 500 ευρώ σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του μηνός Αυγούστου του έτους 2010 και μία δόση ποσού 1.500 ευρώ σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2010. 19. Για την έκδοση της ...4748 από 27-7-2010 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα της Τ. Β. του Σ. και Α., γεν. 24-11-1962, έλαβαν από την προαναφερόμενη υποψήφια οδηγό, μέσω του Κ. Ι., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε π σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το ποσό των επτακοσίων (700) ευρώ εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2010. 20. Για την έκδοση της ...5153 από 26-8-2010 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (επ) O. (ον) D. του G. και X., γεν 30-01-1983 στην ..., έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω του Κ. Ι., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε σε δύο δόσεις, μία δόση ποσού 800 ευρώ σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός των μηνών Ιουνίου - Ιουλίου του έτους 2010 και μία δόση ποσού 1.200 ευρώ σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος από τις 25-8-2010 έως τις 5-9-2010. 21. Για την έκδοση της ...5877 από 29-10-2010 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (επ) W. (ον) X. του C. H. και S. X., γεν. 03-12-1984, έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω του Κ. Ι., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το ποσό των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε σε δυο δόσεις, μία δόση ποσού 600 ευρώ σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του μηνός Αυγούστου του έτους 2010 και μία δόση ποσού 1.500 ευρώ σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Μαρτίου του έτους 2011. 22. Για την έκδοση της ...6022 από 21-10-2010 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (επ) L. (ον) F. του Η. Ρ. και J. X., γεν. 02-01-1982 στην ..., έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω του Κ. Ι., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησής Υ*α την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2010. 23. Για την έκδοση της ...9983 από 1-12-2009 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του Α. Α. του Ν. και Ι., γεν. 21-5- 1970, έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω του Κ. Ι., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους 2009. 24. Για την έκδοση της ...5837 από 25-10-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα της (επ) L. (ον) S. του G., γεν. 24-9-1989 στην ..., έλαβαν από την προαναφερόμενη υποψήφια οδηγό, μέσω του Κ. Ι., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το ποσό των επτακοσίων (700) ευρώ σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος από τις αρχές Ιουνίου του έτους 2010 έως τις αρχές του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2010. 25. Για την έκδοση της ...3267 από 19-5-2010 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (εττ) G. (ον) Α. του P., γεν. 17-8-1977 στην ..., έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω του Κ. Ι., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί Π ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το ποσό των επτακοσίων (700) ευρώ σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2010. 26. Για την έκδοση της ...4028 από 16-6-2010 άδειας οδήγησης B' κατηγορίας στο όνομα του (εττ) C. (ον) Z. του J., γεν. 23-7-1982 από την ..., έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσοι του Κ. Ι., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το ποσά των επτακοσίων (700) ευρώ, σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2010. 27. Για την έκδοση της ...4029 από 16-6-2010 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (επ) C. (ον) Z. του J., γεν.01-02-1978 στην ..., έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω του Κ. Ι., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το ποσό των επτακοσίων (700) ευρώ εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2010. 28. Για την έκδοση τής ...3269 από 13-5-2010 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (επ) D. (ον) W. του X., γεν. 08-02-1970 στην ..., έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω του Κ. Ι., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το ποσό των επτακοσίων (700) ευρώ σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2010. 29. Για την έκδοση της ...3420 από 13-5-2010 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (επ) R. (ον) Z. του Κ., γεν, 12-06-1962 στην ..., έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω του Κ. Ι., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το ποσό των επτακοσίων (700) ευρώ, σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2010. 30. Για την έκδοση της ...6032 από 25-10-2010 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας από την Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Ανατολικής Θεσσαλονίκης του Α. Ο. Σ. του Μ. και Σ., γεν. 21-5-1987, έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω του Κ. Ι., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του δευτέρου εξαμήνου του έτους 2010. 31. Για την έκδοση της ...6114 από 12-10-2010 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του Σ. Ο. Σ. του Σ. και Λ., γεν. 22-4-1985, έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω του Κ. Ι., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του δευτέρου εξαμήνου του έτους 2010. 32. Για την έκδοση της ...3268 από 13-5-2010 άδειας οδήγησης
Β' κατηγορίας στο όνομα του Μ. Κ. του Μ. και Ρ., γεν. 09- 02-1971, έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω του Κ. Ι., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2010. 33. Για την έκδοση της ...6112 από 21-10-2010 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του Μ. Ο. Τ. του Σ. και Ρ., γεν. 28-02-1983, έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω του Κ. Ι., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του δευτέρου εξαμήνου του έτους 2010 34. Για την έκδοση της ...6119 από 25-10-2010 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του Σ. Ο. Μ. του Ι. και Φ., γεν. 2-12-1977 στο …, έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω του Κ. Ι., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ εντός του δευτέρου εξαμήνου του έτους 2010. 35. Για την έκδοση της ...5564 από 8-10-2010 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του Τ. Χ. του Σ. και της Α., γεν. 13-12- 1977, έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω του Κ. Ι., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του δευτέρου εξαμήνου του έτους 2010. 36. Για την έκδοση της ...4044 άδειας οδήγησης Α1' (έκδοσης 5-7-2010) και Β' (έκδοσης 8-7-2010) κατηγορίας στο όνομα του Α. Ε. του Μ. και Ε., γεν. 21-10-1988 …, έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω του Κ. Ι., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το ποσό των εννιακοσίων (900) ευρώ σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του τετραμήνου Απριλίου - Ιουλίου 2010. 37. Για την έκδοση της ...5843 από 11-10-2010 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του Δ. Ο. Σ. του Μ. και Ρ., γεν. 16-02-1984 …., έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω του Κ. Ι., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του δευτέρου εξαμήνου του έτους 2010. 38. Για την έκδοση της ...5875 από 29-10-2010 άδείας οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (επ) R. (ον) Ζ. του Y., γεν. 14-12- 1961 στην ..., έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω του Κ. Ι., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το ποσό των επτακοσίων (700) ευρώ σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του δευτέρου εξαμήνου του έτους 2010. 39. Για την έκδοση της ...6116 από 5-11-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (επ) X. (ον) D. του D., γεν. 22-11-1987 στην ..., έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω του Κ. Ι., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί Π ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το ποσό των επτακοσίων (700) ευρώ σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του δευτέρου εξαμήνου του έτους 2010. 40. Για την έκδοση της ...5839 από 25-10-2010 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του Π. Δ. του Θ. και Ε., γεν. 03-9-1961, έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω του Κ. Ι., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του δευτέρου εξαμήνου του έτους 2010. 41. Για την έκδοση της ...6033 από 29-10-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του Π. Α. του Π. και Ά., γεν. 15-3-1992, έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω του Κ. Ι., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του δευτέρου εξαμήνου του έτους 2010. 42. Για την έκδοση της ...3416 από 18-5-2010 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του Μ. Κ. του Π. και Κ., γεν, 20-6-1978, έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω του Κ. Ι., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2010. 43. Για την έκδοση της ...4269 από 10-6-2010 άδειας οδήγησής Β' κατηγορίας στο όνομα του Π. Α. του Κ. και Α. γεν. 18-01-1977, έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω του Κ. Ι., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2010. 44. Για την έκδοση της ...5563 από 8-10-2010 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα της Χ. Σ. του Δ. και Χ., γεν. 26-6-1973, έλαβαν από την προαναφερόμενη υποψήφια οδηγό, μέσω του Κ. Ι., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του δευτέρου εξαμήνου του έτους 2010. 45. Για την έκδοση της ...3210 από 3-5-2010 άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του Κ. Ν. του Δ. και Ε. , γεν. 28-7-1977, έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω του Κ. Ι., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το ποσό των επτακοσίων πενήντα (750) ευρώ σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός των μηνών Νοεμβρίου 2009 - Φεβρουάριου 2010. 46. Για την έκδοση της ...3472 από 3-5-2010 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του Β. Φ. του Σ. και Α., γεν. 25-8-1977, έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω του Κ. Ι., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το ποσό των επτακοσίων (700) ευρώ σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του μηνός Μαρτίου του έτους 2010. 47. Για την έκδοση της ...0763 άδειας οδήγησης την από 16-12-2009 Α1' και την από 27-1-2010 Β' κατηγορίας στο όνομα του Ν. Σ. του Π. και Τ., γεν. 27-6-1988, έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω του Κ. Ι., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ, από τα οποία 700 ευρώ προορίζονταν για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου και τα 300 ευρώ προορίζονταν για την άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας, σε ανεξακρίβωτη Ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος των μηνών Σεπτεμβρίου 2009 - Ιανουαρίου 2010. 48. Για την έκδοση της ...0809 από 14-12-2009 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του Μ. Η. του Κ. και Γ., γεν. 26-4-1971, έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσα) του Κ. Ι., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί Π ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το χρηματικό ποσό των επτακοσίων (700) ευρώ σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του τελευταίου διμήνου του έτους 2009. 49. Για την έκδοση της ...5846 από 21-10-2010 και 22-10-10 άδειας οδήγησης Α' και Β' κατηγορίας στο όνομα του (επ) M. (ον) A. του M., γεν. 27-02-1978 ..., έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω του Κ. Ι., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, ανεξακρίβωτο στο Δικαστήριο χρηματικό αντάλλαγμα, ποσού όμως πεντακοσίων (500) ευρώ τουλάχιστον, σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του δευτέρου εξαμήνου του έτους 2010. 50. Για την έκδοση της ...0449 άδειας οδήγησης Α1 την 25-11-2009, την Α' την 2-3-2010 και την Β' την 9-11-2009 κατηγορίας στο όνομα του (επ) K. (ov) K. του S. και R. γεν. 20-02-1981 ..., έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω του Κ. Ι., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το ποσό των εξακοσίων πενήντα (650) ευρώ σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός της χρονικής περιόδου των μηνών Σεπτεμβρίου 2009 - Νοεμβρίου 2009 προκειμένου να εκδοθεί η προαναφερόμενη άδεια οδήγησης. 51. Για την έκδοση της ...3261 από 13-5-2010 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (επ) Y. (ον) N. του B. και της L. , γεν. 14-6-1968 ..., έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω του Κ. Ι., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανώτερα/ άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το ποσό των πεντακοσίων εβδομήντα (570) ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε σε δύο δόσεις, μία ποσού 200 ευρώ σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του μηνός Μαρτίου του έτους 2010 και μία ποσού 370 ευρώ σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος από 13-5-2010 έως 13-6-2010. 52. Για την έκδοση της ...3891 από 2-6-2010 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του Κ. Γ. του Τ. και Ρ., γεν. 27-4-1987 Γεωργία, έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω του Κ. Ι., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το ποσό των περίπου επτακοσίων (700) ευρώ σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2010. 53. Για την έκδοση της ...3638 από 12-5-2010 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του Μ. Ε. του Χ. και Φ., γεν. 09-8-1988 …, έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω του Κ. Ι., προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ περίπου σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2010. 54. Για την έκδοση της ...1097 από 18-2-2010 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (επ) B. (ον) A. του L. και A., γεν. 10-4-1983 ..., έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω του Κ. Ι., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε σε δύο δόσεις, μία ποσού 200 ευρώ σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2009 και μία ποσού 400 ευρώ σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του μηνός Φεβρουάριου του έτους 2010. 55. Για την έκδοση της ...1096 από 18-2-2010 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (επ) B. (ον) G. του L. και A., γεν. 04-02-1970 ..., έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω του Κ. Ι., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε σε δύο δόσεις, μία δόση ποσού 200 ευρώ σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2009 και μία δόση ποσού 400 ευρώ σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του μηνός Φεβρουάριου του έτους 2010. 56. Για την έκδοση της ...5562 από 8-10-2010 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας, στο όνομα της (επ) X. (ον) L. του Β., γεν. 11-8-1984 στην ..., έλαβαν από την προαναφερόμενη υποψήφια οδηγό, μέσω του Κ. Ι., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, ανεξακρίβωτο στο Δικαστήριο χρηματικό αντάλλαγμα, ποσού όμως εξακοσίων (600) ευρώ τουλάχιστον, σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του δευτέρου εξαμήνου του έτους 2010. 57. Για την έκδοση της ...5152 από 27-8-2010 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (επ) Υ. (ον) R. του Z., γεν. 10-02-1980 στην ..., έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω του Κ. Ι., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, ανεξακρίβωτο στο Δικαστήριο χρηματικό αντάλλαγμα, ποσού όμως εξακοσίων (600) ευρώ τουλάχιστον, σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος των μηνών Ιουνίου - Σεπτεμβρίου του έτους 2010. 58. Για την έκδοση της ...5848 από 20-10-2010 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (επ) H. (ον) ΥΙ του L. F. γεν. 27-10-1971 στην ..., έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω του Κ. Ι., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, ανεξακρίβωτο στο Δικαστήριο χρηματικό αντάλλαγμα, ποσού όμως εξακοσίων (600) ευρώ τουλάχιστον, σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του δευτέρου εξαμήνου του έτους 2010. 59. Για την έκδοση της ...6115 από 25-10-2010 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (επ) J. (ον) Ζ. του S. γεν. 5-4-1985 στην ..., έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω του Κ. Ι., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, ανεξακρίβωτο στο Δικαστήριο χρηματικό αντάλλαγμα, ποσού όμως εξακοσίων (600) ευρώ τουλάχιστον, σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του δευτέρου εξαμήνου του έτους 2010. 60. Για την έκδοση της ...5154 από 27-8-2010 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (επ) Z. (ον) Y. του W., έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω του Κ. Ι., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, ανεξακρίβωτο στην ανάκριση χρηματικό αντάλλαγμα, ποσού όμως εξακοσίων (600) ευρώ τουλάχιστον, σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος των μηνών Ιουνίου - Σεπτεμβρίου του έτους 2010. 61. Για την έκδοση της ...6034 από 22-10-2010 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (επ) L. (ον) Z. του Q. S., έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγός μέσω του Κ. Ι., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, ανεξακρίβωτο στο Δικαστήριο χρηματικό αντάλλαγμα, ποσού όμως εξακοσίων (600) ευρώ τουλάχιστον, σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του δευτέρου εξαμήνου του έτους 2010. 62. Για την έκδοση της ...5782 από 7-7-2010 και 14-10-2010 άδειας οδήγησης Α' και Β' κατηγορίας αντίστοιχα στο όνομα του (επ) T. (ον) R. του K., έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω του Κ. Ι., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, ανεξακρίβωτο χρηματικό αντάλλαγμα, ποσού όμως πεντακοσίων (500) ευρώ τουλάχιστον, σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος των μηνών Απριλίου - Νοεμβρίου του έτους 2010. 63. Για την έκδοση της ...4046 από 8-7-2010 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα της Σ. Μ. του Θ., έλαβαν από την προαναφερόμενη υποψήφια οδηγό, μέσω του Κ. Ι., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, ανεξακρίβωτο χρηματικό αντάλλαγμα, ποσού όμως πεντακοσίων (500) ευρώ τουλάχιστον, σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος των μηνών Απριλίου - Ιουλίου του έτους 2010. 64. Για την έκδοση της ...3079 από 3-5-2010 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας στο
όνομα του (επ) L. (ον) V. του G., έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω του Κ. Ι., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, ανεξακρίβωτο χρηματικό αντάλλαγμα, ποσού όμως πεντακοσίων (500) ευρώ τουλάχιστον, σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2010. 65. Για την έκδοση της Β...144 από 26-8-2010 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του Τ. Δ. του Λ., έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω του Κ. Ι., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, ανεξακρίβωτο στο Δικαστήριο χρηματικό αντάλλαγμα, ποσού όμως πεντακοσίων (500) ευρώ τουλάχιστον, σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος των μηνών Ιουνίου - Σεπτεμβρίου του έτους 2010. 66. Για την έκδοση της ...3801 από 12-5-2010 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του Ρ. Κ. του Β. και Θ. , γεν, 28-11-1986, έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω του Φ. Σ., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το ποσό των εξακοσίων πενήντα (650) ευρώ, σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους 2010. 67. Για την έκδοση της ...3802 από 11-5-2010 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα της Σ. Μ. του Α. και Α. , γεν. 01-02-1985, έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω του Φ. Σ., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε σε δύο δόσεις, μία δόση ποσού 600 ευρώ σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός των μηνών Ιουνίου - Αυγούστου 2009 και μία δόση ποσού 400 ευρώ σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2010. 68. Για την έκδοση της ...3880 από 14-5-2010 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (επ) C. (ον) S. του K., γεν, 22-09-1971 στην ..., έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω του Φ. Σ., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί Π ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε σε τρεις δόσεις, μία δόση ποσού 300 ευρώ, μία δόση ποσού 1.000 ευρώ και μία δόση ποσού 700 ευρώ, όλες εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους 2009. 69. Για την έκδοση της ...3791 από 14-5-2010 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του Κ. Ε. του Π. και Μ. , γεν 20-02-1981, έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω του Φ. Σ. και του Κ. Σ., ιδιοκτητών σχολών οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, έλαβες συνολικά το ποσό των τριών χιλιάδων τριακοσίων (3.300) ευρώ και δη το ποσό των δύο χιλιάδων οκτακοσίων (2.800) ευρώ, μέσω του Φ. Σ., σε ανεξακρίβωτη στο Δικαστήριο ημερομηνία εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2010, και το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ, μέσω του Κ. Σ., σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος των μηνών Απριλίου - Ιουνίου του έτους 2010. 70. Για την έκδοση της ...3794 από 14-5-2010 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του Λ. Π. του Δ. και Χ., γεν. 19-7-1991, έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω του Φ. Σ., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το ποσό των χιλίων εξακοσίων (1.600) ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε σε δύο δόσεις, μία δόση ποσού 150 ευρώ σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του πρώτου διμήνου του έτους 2010 και μία δόση ποσού 1.450 ευρώ σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος από τις 15-5-2010 έως τις 15-6-2010. 71. Για την έκδοση της ...3804 από 12-5-2010 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του Σ. Π. του Β. και Δ., γεν. 06-8-1991, έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω του Φ. Σ., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το ποσό των εξακόσια πενήντα (650) ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε σε δύο δόσεις, μία δόση ποσού 150 ευρώ σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του πρώτου διμήνου του έτους 2010 και μία δόση ποσού 500 ευρώ σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος από τις 13-5-2010 έως τις 15-6-2010. 72. Για την έκδοση της ...3881 από 27-5-2010 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του K. Δ. του Α., γεν. 11-7-1961, έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω του Φ. Σ., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ σε ανεξακρίβωτη στην ανάκριση ημερομηνία του μηνός Μαίου του έτους 2010. 73. Για την έκδοση της ...3882 από 25-5-2010 άδειας οδήγησης Α' και Β' κατηγορίας στο όνομα του Τ. Θ. του Δ. και Π., γεν. 31-8-1977 …, έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω του Φ. Σ., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το ποσό των οκτακόσιων πενήντα (850) ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε σε δύο δόσεις, μία δόση ποσού 350 ευρώ εντός του πρώτου διμήνου του έτους 2010 και μία δόση ποσού 500 ευρώ σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός των μηνών Μαρτίου - Ιουνίου 2010. 74. Για την έκδοση της ...4036 από 16-6-2010 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του Κ. Κ. του Α. και Α., γεν. 20-11-1978, έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω του Φ. Σ., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το ποσό των επτακοσίων πενήντα (750) ευρώ στις 27-1-2009. 75. Για την έκδοση της ...4042 από 16-6-2010 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (επ) M. (ον) G. του G. και L., γεν. 18-11-1982 …, έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω του Φ. Σ., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το ποσό των επτακοσίων (700) ευρώ σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του τελευταίου διμήνου του έτους 2009. 76. Για την έκδοση της ...3354 από 27-5-2010 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του Ρ. Ι. του Δ. και Μ., γεν. 05-8-1983 στη …, έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω των Σ. Κ. και Δ. Κ., ιδιοκτητών σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το ποσό των εξακοσίων πενήντα (650) ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε σε δύο δόσεις, η μία δόση ποσού 300 ευρώ σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του πρώτου πενταμήνου του έτους 2010 και η άλλη δόση ποσού 350 ευρώ δεκαπέντε ημέρες αργότερα από την πρώτη, ήτοι σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 77. Για την έκδοση της ...3709 από 16-6-2010 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα της (επ) T. (ον) E. M. του V. και G. γεν, 26-03-1985 στη Ρουμανία, έλαβαν από την προαναφερόμενη υποψήφια οδηγό, μέσω των Σ. Κ. και Δ. Κ., ιδιοκτητών σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το ποσό των οκτακοσίων (800) ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε σε δύο δόσεις, η μία δόση ποσού 700 ευρώ σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους 2009 και η άλλη δόση ποσού 100 ευρώ σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2010. 78. Για την έκδοση της ...5463 από 25-3-2010 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του Π. Ι. του Ε. και Π., γεν. 3-9-1956, έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω των Σ. Κ. και Δ. Κ., ιδιοκτητών σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε σε δύο δόσεις, η μία δόση ποσού 300 ευρώ σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του τελευταίου τετράμηνου του έτους 2009 και η άλλη δόση ποσού 700 ευρώ σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του πρώτου τετραμήνου του έτους 2010. 79. Για την έκδοση της ...6232 από 23-11-2010 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα της Ι. Ν. του Α. και Σ., γεν, 17-11-1954, έλαβαν από την προαναφερόμενη υποψήφια οδηγό, μέσω των Σ. Κ. και Δ. Κ., ιδιοκτητών σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το ποσό των χιλίων (1,000) ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε σε τρεις δόσεις, μία δόση ποσού 300 ευρώ, μία δόση ποσού 350 ευρώ και μία άλλη δόση ποσού 350 ευρώ, που όλες καταβλήθηκαν σε ανεξακρίβωτες ημερομηνίες εντός των μηνών Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2010. 80. Για την έκδοση της ...6222 από 23-11-2010 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του Σ. Θ. του Χ. και Μ., γεν. 15-9-1960, έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω των Σ. Κ. και Δ. Κ., ιδιοκτητών σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το ποσό των επτακοσίων (700) ευρώ σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2010. 8ί. Για την έκδοση της ...8806 από 21-9-2009 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του Π. Δ. του Χ. και Μ., γεν. 06-7-1957, έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω των Α. Τ., ιδιοκτήτη σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το -ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ, σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος των μηνών Μαϊου - Οκτωβρίου 2009. 82. Για την έκδοση της ...8805 από 19-10-2009 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του (επ) B. (ον) N. του M. και Α. γεν. 18-01-1964 ..., έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω της Δ. Α., ιδιοκτήτου σχολής οδηγών, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, το ποσό των επτακοσίων (700) ευρώ, σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος των μηνών Ιουλίου - Νοεμβρίου 2009. 83. Για την έκδοση της ...3769 από 11-5-2010 άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας στο όνομα του Τ. Α. του Α. και Σ., γεν. 14-5-1958, έλαβαν από τον προαναφερόμενο υποψήφιο οδηγό, μέσω ανεξακρίβωτου στην ανάκριση προσώπου, προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω άδεια οδήγησης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία για την έκδοση της, ανεξακρίβωτο χρηματικό ποσό, σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον πεντακοσίων (500) ευρώ, σε ανεξακρίβωτη ημερομηνία εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2010. Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις έλαβαν τα επί μέρους χρηματικά ποσά διαμοιράζοντας αυτά μεταξύ τους, συνολικού ποσού 80.190 ευρώ, με τη διαμεσολάβηση των προσώπων που αναφέρονται, ήτοι τις περισσότερες φορές εκπροσώπων των σχολών οδήγησης, προκειμένου να ενεργήσουν άλλοτε μελλοντικά και άλλοτε έχοντας ήδη ενεργήσει (στις περιπτώσεις που έχοντας προηγηθεί η συμφωνία λήψης του αναφερόμενου χρηματικού ανταλλάγματος είχαν προβεί στην κρίσιμη ενέργεια και απέμενε η λήψη του ανταλλάγματος μετά την έκδοση της άδειας ικανότητας οδήγησης), υπό την ιδιότητα τους ως υπαλλήλων της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ώστε να χορηγηθεί στους φερόμενους ως υποψήφιους οδηγούς άδεια ικανότητας οδήγησης, κατά παράκαμψη όμως της νόμιμης διαδικασίας, κατά τα αναλυτικά διαλαμβανόμενα υπό στοιχείο Α ανωτέρω περί ψευδούς βεβαίωσης αντίστοιχα για την κάθε υπό στοιχείο Β περίπτωση δωροδοκίας (ήτοι όπως για την περ. Β1 δωροδοκίας η παράκαμψη της διαδικασίας αναλύεται στην περ. Α1 ψευδούς βεβαίωσης κ.ο.κ.). Συγκεκριμένα, όπως εκτίθεται ανωτέρω, τα πρόσωπα στα ονόματα των οποίων εκδόθηκαν οι ανωτέρω άδειες ικανότητας οδήγησης, δεν πληρούσαν τις προς τούτο νόμιμες προϋποθέσεις και δεν εδικαιούντο να εφοδιαστούν με τις άδειες αυτές, καθόσον στην πραγματικότητα οι άδειες τους χορηγήθηκαν χωρίς οι υποψήφιοι οδηγοί να λάβουν μέρος σε νόμιμα προγραμματισμένες εξετάσεις, χωρίς να επιτύχουν σωρευτικά και στις θεωρητικές και στις πρακτικές εξετάσεις και χωρίς να έχουν παρακολουθήσει τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων (θεωρητικών και πρακτικών), ούτε να έχουν υποβληθεί στις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις. Γνώριζαν δε καλώς όλα τα ανωτέρω και ενήργησαν προς το σκοπό αυτό (παράνομη έκδοση αδειών ικανότητας οδήγησης) δεχόμενοι ως αντάλλαγμα χρηματικά ποσά, εκμεταλλευόμενοι το υπηρεσιακό τους καθήκον και το γεγονός ότι, εξαιτίας των αρμοδιοτήτων τους, είχαν άμεση πρόσβαση στους φακέλους των υποψηφίων οδηγών, στην κατάρτιση των Δ.Ε.Ε.Υ.Ο. και στην καταχώριση του φερόμενου επιτυχούς αποτελέσματος στο on line ηλεκτρονικό σύστημα". Με τις παραδοχές αυτές, οι οποίες διαλαμβάνονται στο σκεπτικό της προσβαλλόμενης αποφάσεως, σε συνδυασμό με όσα αναφέρονται και στο διατακτικό της, που παραδεκτά αλληλοσυμπληρώνονται, η εν λόγω απόφαση περιέχει την επιβαλλόμενη κατά τα ανωτέρω ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού αναφέρονται σ' αυτή με σαφήνεια, πληρότητα, χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά και κατά τρόπο επιτρέποντα τον αναιρετικό έλεγχο, τα πραγματικά περιστατικά που αποδείχθηκαν από την ακροαματική διαδικασία και που συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση των ανωτέρω πλημμελημάτων της από κοινού ψευδούς βεβαιώσεως κατ' εξακολούθηση και της από κοινού παθητικής δωροδοκίας κατ' εξακολούθηση, για τα οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων Μ. Σ., παρατίθενται δε σ' αυτή και όλα τα στοιχεία που απαρτίζουν την ποινική υπόσταση των ως άνω εγκλημάτων, οι αποδείξεις που τα θεμελιώνουν και οι συλλογισμοί, με βάση τους οποίους έκανε την υπαγωγή των ως άνω περιστατικών στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των άρθρων 13 περ. α', 26 παρ. 1 εδ. α', 27, 45, 94, 98, 235 παρ. 1, όπως ίσχυε πριν από τους νόμους 4055/2012, 4139/2013 και 4254/2014 και 242 παρ. 1 του Π.Κ., τις οποίες ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε και δεν παραβίασε ευθέως ή εκ πλαγίου με ασαφείς, ελλιπείς ή αντιφατικές αιτιολογίες. Ειδικότερα, αναφέρεται στην αιτιολογία της, ότι ο αναιρεσείων κατηγορούμενος ήταν υπεύθυνος και, ως εκ τούτου, ανελέγκτως κρίθηκε ότι είχε αρμοδιότητα για την έκδοση αδειών ικανότητας οδηγού και ΔΕΕΥΟ, ότι το ψευδές γεγονός που βεβαίωνε ήταν ότι ο υποψήφιος οδηγός είχε δώσει θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις οδηγού με επιτυχία και κρίθηκε ικανός να οδηγεί, ότι γνώριζε ότι ο υποψήφιος οδηγός δεν είχε δώσει θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις με επιτυχία και ότι δεν κρίθηκε ικανός να οδηγεί και παρά ταύτα εν γνώσει του βεβαίωνε ψευδώς τα αντίθετα και ότι ενεργούσε από κοινού, μετά από συναπόφαση και με κοινό δόλο, με τους συγκατηγορούμενούς του Ι. Κ. και Μ. - Π. Μ.. Όσον αφορά την ύπαρξη του δόλου στην πράξη της παθητικής δωροδοκίας, δεν ήταν αναγκαίο να αιτιολογείται ιδιαιτέρως, διότι ενυπάρχει στη θέληση παραγωγής των πραγματικών περιστατικών που συγκροτούν την αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος της παθητικής δωροδοκίας και εξυπακούεται ότι υπήρχε από την πραγμάτωση των περιστατικών της. Ακόμη, σύμφωνα με τα εκτεθέντα στην προηγηθείσα νομική σκέψη, δεν υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας, έστω και αν στο παραπάνω, πλήρες και επαρκές, αιτιολογικό της προσβαλλόμενης αποφάσεως περιλαμβάνονται και επαναλαμβάνονται κατά πιστή αντιγραφή, όπως υποστηρίζει ο προαναφερόμενος αναιρεσείων, πραγματικά περιστατικά, αποδείξεις και σκέψεις του σκεπτικού της πρωτοβάθμιας αποφάσεως, εν προκειμένω δε ουδόλως παραβιάσθηκε το δικαίωμα αυτού για παροχή έννομης προστασίας, που προστατεύεται από το άρθρο 20 του Συντάγματος, ούτε το άρθρο 2 παρ. 1 του Έβδομου πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α., που καθιερώνει την αρχή της επανεξετάσεως σε δεύτερο βαθμό της υποθέσεως από ανώτερο δικαστήριο, ούτε η καθιερούμενη από το άρθρο 6 παρ. 1 της Ε.Σ.Δ.Α. αρχή της δίκαιης δίκης, καθόσον, όπως προκύπτει από την επισκόπηση των πρακτικών και του προπαρατεθέντος αιτιολογικού της προσβαλλόμενης αποφάσεως, έγινε επανεξέταση της υποθέσεως και διαλαμβάνονται στο σκεπτικό αυτής συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά, στα οποία στηρίζει το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο την καταδικαστική κρίση του χωρίς να γίνεται παραπομπή από αυτό στο σκεπτικό της πρωτοβάθμιας αποφάσεως.
Οι λοιπές αιτιάσεις του αναιρεσείοντος, που αναφέρονται σε έλλειψη αιτιολογίας και συγκεκριμένα οι αιτιάσεις ότι η προσβαλλόμενη απόφαση στηρίζεται στην κατάθεση μάρτυρα, την οποία δεν εκτιμά συνδυαστικά με την πρωτόδικη κατάθεσή της, ότι εκτιμά ότι οι απαντήσεις του στην απολογία του ήταν υπεκφεύγουσες χωρίς να αναφέρει ποίες ήταν και ότι εκτιμά την πραγματογνωμοσύνη χωρίς να αναφέρει ειδικά σε ποία σημεία της στηρίζει την ενοχή του, είναι απαράδεκτες, αφού με αυτές, υπό το πρόσχημα της ελλείψεως αιτιολογίας, πλήττεται απαράδεκτα η αναιρετικώς ανέλεγκτη εκτίμηση των αποδείξεων από το Δικαστήριο της ουσίας. Εξάλλου, η προσβαλλόμενη απόφαση δεν στερείται νόμιμης βάσης, όπως αβάσιμα ισχυρίζεται ο αναιρεσείων και τούτο, διότι ουδεμία αντίφαση υπάρχει στην αιτιολογία της προσβαλλόμενης αποφάσεως ως προς την πράξη της παθητικής δωροδοκίας από κοινού εκ του ότι αυτή δέχεται ότι ο αναιρεσείων διέπραξε κατ' εξακολούθηση 83 παθητικές δωροδοκίες από κοινού και καταδικάζει για ενεργητική δωροδοκία μόνον 58 οδηγούς, ενώ αθωώνει για την ενεργητική δωροδοκία 25 οδηγούς ούτε εκ του ότι κηρύσσει αθώο ένα εκπρόσωπο σχολής οδηγών για την ενεργητική δωροδοκία, ενώ αυτόν τον κηρύσσει ένοχο για την παθητική δωροδοκία, αφού για την κήρυξη της ενοχής για παθητική δωροδοκία δεν είναι απαραίτητο κατά το νόμο να έχει τελέσει και αυτός που έδωσε τα χρήματα ενεργητική δωροδοκία, αλλά η κατάφαση της ενοχής για την κάθε αξιόποινη πράξη εξαρτάται και από το αν πληρούται και η υποκειμενική υπόσταση του κάθε ξεχωριστού εγκλήματος. Κατά συνέπεια, ενόψει όλων των ανωτέρω, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ'και Ε' σχετικοί αντίθετοι λόγοι (1ος και 2ος) της αιτήσεως αναιρέσεως του Μ. Σ., ότι η προσβαλλόμενη απόφαση δεν έχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία και ότι στερείται νόμιμης βάσης, είναι αβάσιμοι.
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 329, 331, 333 παρ. 2, 358, 364 παρ. 2 και 369 του Κ.Ποιν.Δ. προκύπτει ότι η λήψη υπόψη και η συνεκτίμηση από το δικαστήριο της ουσίας, ως αποδεικτικού στοιχείου, για το σχηματισμό της κρίσης του σε σχέση με την ενοχή του κατηγορουμένου, εγγράφων, που δεν αναγνώστηκαν κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο, επιφέρει απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας και ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ Α' του Κ.Ποιν.Δ., σε συνδυασμό με το άρθρο 171 παρ. 1 περίπτωση δ' του ίδιου Κώδικα, λόγο αναιρέσεως, διότι έτσι παραβιάζεται η άσκηση του κατά το άρθρο 358 του ίδιου Κώδικα δικαιώματος του κατηγορουμένου να προβαίνει σε δηλώσεις, παρατηρήσεις και εξηγήσεις σχετικά με το εν λόγω αποδεικτικό μέσο. Τα ανωτέρω, όμως, δεν ισχύουν για τα έγγραφα που αποτελούν τη βάση, το υλικό αντικείμενο του εγκλήματος για το οποίο έλαβε χώρα η καταδίκη του κατηγορουμένου και στοιχείο του σε βάρος του κατηγορητηρίου ή είναι έγγραφα διαδικαστικά ή αναφέρονται απλώς διηγηματικά στην απόφαση ή όταν το περιεχόμενό τους προκύπτει από άλλα αποδεικτικά μέσα, λ.χ. από κατάθεση μάρτυρα ή από άλλα αναγνωσθέντα έγγραφα, διότι, στην περίπτωση αυτή, γνωρίζει ο κατηγορούμενος ή ο συνήγορός του την κατηγορία, προκειμένου να αντιτάξει την υπεράσπισή του κατ' αυτής και κατ' ακολουθία μέσω των αναγνωσθέντων εγγράφων γνωρίζει και το περιεχόμενο αυτών των μη αναγνωσθέντων εγγράφων και μπορούσε αν το ήθελε να ασκήσει τα κατά το άρθρο 358 του Κ.Ποιν.Δ. υπερασπιστικά δικαιώματά του. Στην προκείμενη περίπτωση, με την κρινόμενη αναίρεσή του, ο κατηγορούμενος Μ. Σ., προβάλλει απόλυτη ακυρότητα κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο, ιδρύουσα τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' του Κ.Ποιν.Δ., σε συνδυασμό με το άρθρο 171 παρ. 1 περ. δ' του ίδιου Κώδικα, λόγο αναιρέσεως και ειδικότερα αιτιάται την προσβαλλόμενη απόφαση για το ότι έλαβε υπόψη της έγγραφα, τα οποία δεν αναγνώσθηκαν και συγκεκριμένα: α) την από 19-4-2011 συμπληρωματική κατάθεση της τότε προϊστάμενης του τμήματος έκδοσης αδειών της Θεσσαλονίκης Α. Σ., β) την από 24-3-2011 ένορκη εξέταση της Α. Σ., γ) την από 17-10-2011 ένορκη κατάθεση του τρίτου μάρτυρα κατηγορίας Κ. Γ., δ) την από 7-6-2011 ένορκη εξέταση του Κ. Γ., ε) την από 9-7-2011 ένορκη κατάθεση του αστυφύλακα Δ. Γ., στ) το υπ' αριθ. πρωτ. …5/17-1-2011 έγγραφο της Δ.Μ.Ε. Σερρών και ζ) το υπ' αριθ. .../47-α/9-3-2011 έγγραφο του Α.Τ. …. Από την επιτρεπτή, για τις ανάγκες του αναιρετικού ελέγχου, επισκόπηση των πρακτικών της προσβαλλόμενης απόφασης και των αναγνωσθέντων εγγράφων προκύπτει ότι τα παραπάνω έγγραφα δεν συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των αναγνωσθέντων εγγράφων, πλην όμως, αναφέρονται όλα στην υπ' αριθ. 815/2015 πρωτόδικη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, η οποία αναγνώστηκε μαζί με τα πρακτικά της (βλ. σελ. 39 της προσβαλλόμενης αποφάσεως) και, κατά συνέπεια, ο αναιρεσείων κατηγορούμενος είχε λάβει ήδη γνώση των εγγράφων αυτών από την πρωτόδικη απόφαση και μπορούσε αν το ήθελε να ασκήσει τα κατά το άρθρο 358 του Κ.Ποιν.Δ. υπερασπιστικά δικαιώματά του έναντι των εγγράφων αυτών και να τα αντικρούσει. Επομένως, τα ως άνω έγγραφα, τα οποία αναφέρονταν και στην πρωτόδικη απόφαση, παραδεκτώς λήφθηκαν υπόψη από το Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης που δίκασε κατ' έφεση και ο, από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' του Κ.Ποιν.Δ., σχετικός 3ος λόγος της κρινόμενης αιτήσεως αναιρέσεως του Μ. Σ., με τον οποίο πλήττεται η προσβαλλόμενη απόφαση για απόλυτη ακυρότητα που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο λόγω της λήψης υπόψη των ως άνω εγγράφων χωρίς αυτά να αναγνωσθούν, είναι αβάσιμος.
Τέλος, ο αναιρεσείων Μ. Σ. αιτιάται την προσβαλλόμενη απόφαση, ότι προέβη σε μετατροπή της ποινής φυλακίσεως, που του επέβαλε, σε χρηματική με αντιφατική αιτιολογία, διότι, ενώ δέχθηκε, για να του χορηγήσει την ελαφρυντική περίσταση του πρότερου έντιμου βίου, ότι αυτός μέχρι την τέλεση των πράξεων, για τις οποίες κηρύχθηκε ένοχος, έζησε έντιμο ατομικό, οικογενειακό, επαγγελματικό και εν γένει κοινωνικό βίο και δεν τιμωρήθηκε μέχρι τότε για άλλη αξιόποινη πράξη, στη συνέχεια, για να μετατρέψει την ποινή φυλακίσεως που του επέβαλε σε χρηματική και να μην του χορηγήσει αναστολή, δέχθηκε ότι από την επισκόπηση του ποινικού του μητρώου προκύπτει ότι αυτός έχει καταδικασθεί αμετακλήτως, με περισσότερες δικαστικές αποφάσεις, σε περιοριστικές της ελευθερίας ποινές που στο σύνολό τους υπερβαίνουν το ένα έτος και, ως εκ τούτου, κατά το άρθρο 99 του Π.Κ., δεν δικαιούται αναστολή εκτελέσεως της ποινής που του επιβλήθηκε και πρέπει αυτή να μετατραπεί σε χρηματική. Όμως, ουδεμία αντίφαση υπάρχει στην ως άνω αιτιολογία, αφού το Δικαστήριο της ουσίας, από την επισκόπηση του ποινικού μητρώου του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου, δέχεται ότι αυτός μέχρι και τις 15-3-2011 που τέλεσε τις αξιόποινες πράξεις, για τις οποίες καταδικάστηκε, δεν είχε καταδικασθεί αμετακλήτως για άλλη αξιόποινη πράξη και ότι ακολούθως, δηλαδή κατά το χρονικό διάστημα των πέντε (5) και πλέον ετών από 15-3-2011, που είχε τελέσει τις αξιόποινες πράξεις για τις οποίες καταδικάστηκε, μέχρι και την έκδοση της προσβαλλόμενης αποφάσεως, που εκδόθηκε στις 29-11-2016, είχε καταδικασθεί αμετακλήτως, με περισσότερες δικαστικές αποφάσεις, σε περιοριστικές της ελευθερίας ποινές που στο σύνολό τους υπερβαίνουν το ένα (1) έτος και εκ του λόγου αυτού προέβη σε μετατροπή της ποινής φυλακίσεως που του επιβλήθηκε σε χρηματική, στην οποία μετατροπή συμφώνησε, άλλωστε, και ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αναιρεσείοντος, συντασσόμενος με τη σχετική πρόταση του Εισαγγελέα για μετατροπή της ποινής φυλακίσεως που είχε επιβληθεί στον αναιρεσείοντα (βλ. τη δήλωσή του στη σελίδα 229 των πρακτικών της προσβαλλόμενης αποφάσεως). Κατά συνέπεια, ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' του Κ.Ποιν.Δ. 4ος και τελευταίος λόγος της κρινόμενης αιτήσεως αναιρέσεως του κατηγορουμένου Μ. Σ., περί αντιφατικής και ελλειπούς αιτιολογίας της προσβαλλόμενης αποφάσεως όσον αφορά την μετατροπή της ποινής φυλακίσεως που του επιβλήθηκε σε χρηματική, είναι αβάσιμος.
Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, αφού όλοι οι προβαλλόμενοι από τον αναιρεσείοντα Μ. Σ. λόγοι αναιρέσεως είναι αβάσιμοι, πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της η κρινόμενη από 19 Σεπτεμβρίου 2017 αίτησή του περί αναιρέσεως της προσβαλλόμενης αποφάσεως και να επιβληθούν σ' αυτόν τα δικαστικά έξοδα (άρθ. 583 παρ. 1 Κ.Ποιν.Δ.), που ανέρχονται σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Συνεκδικάζει την από 8 Σεπτεμβρίου 2017 αίτηση αναιρέσεως του κατηγορουμένου Ι. Ρ. του Δ., για την οποία συντάχθηκε η με αριθμό ..5/8-9-2017 έκθεση ενώπιον του Γραμματέα του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης και την από 19 Σεπτεμβρίου 2017 αίτηση αναιρέσεως του κατηγορουμένου Μ. Σ. του Ό., η οποία επιδόθηκε στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στις 19-9-2017, για αναίρεση της με αριθμούς 3450 και 3951/2016 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης.
Δέχεται την από 8 Σεπτεμβρίου 2017 αίτηση αναιρέσεως του κατηγορουμένου Ι. Ρ..
Αναιρεί την προσβαλλόμενη, με αριθμούς 3450 και 3951/2016, απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, κατά το μέρος που καταδίκασε τον κατηγορούμενο Ι. Ρ. για ενεργητική δωροδοκία.
Παραπέμπει την υπόθεση κατά το μέρος αυτό που αναιρείται στο ίδιο Δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση, το οποίο θα συγκροτηθεί από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως.
Απορρίπτει την από 19 Σεπτεμβρίου 2017 αίτηση αναιρέσεως του κατηγορουμένου Μ. Σ.. Και Επιβάλλει στον αναιρεσείοντα Μ. Σ. τα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 17 Ιανουαρίου 2018.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 4 Ιουνίου 2018.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ<< Επιστροφή