Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1014 / 2015    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Απαράδεκτο αναιρέσεως.
Περίληψη:
Απορρίπτει Αίτηση Αναίρεσης, ως απαράδεκτη, ως εκπρόθεσμη μετά το 10ήμερο από της καταχώρησής της στο οικείο βιβλίο και ελλείψει επίκλησης οιουδήποτε λόγου ανώτερης βίας που να δικαιολογεί το εκπρόθεσμο.

Αριθμός 1014/2015

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Φράγκο Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως) - Εισηγητή, Ειρήνη Κιουρκτσόγλου-Πετρουλάκη, Βασίλειο Καπελούζο, Πάνο Πετρόπουλο και Δημήτριο Γεώργα, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Μπόμπολη (γιατί κωλύεται η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα.
Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 14 Οκτωβρίου 2015, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντα - κατηγορουμένου, H. S. του H., κατοίκου ... και ήδη κρατουμένου στο Κατάστημα Κράτησης Γρεβενών, που δεν παρέστη στο συμβούλιο, περί αναιρέσεως της υπ’ αριθμ. 21,22/2013 αποφάσεως του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών. Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ’ αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 16 Φεβρουαρίου 2015 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 328/2015.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Μπόμπολης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Εμμανουήλ Ρασιδάκη, με αριθμό 97/25-6-2015, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: "-Εισάγω ενώπιόν Σας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 513 παρ. 1 εδ. α’ ΚΠΔ, την με αριθμό 2/16-2-2015 αίτηση αναίρεσης του S. (επ) H. (ον) του H. και της T., που γεννήθηκε στην Αλβανία στις 30-3-1983, κατοίκου ..., οδός ... αριθμ. … και ήδη κρατούμενος στο κατάστημα Κράτησης Γρεβενών, κατά της με αριθμό 21,22/2013 απόφασης του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών με την οποία καταδικάσθηκε για α) απόπειρα αυτοκτονίας, β) παράνομη οπλοφορία και γ) οπλοχρησία σε συνολική ποινή καθείρξεως δώδεκα (12) ετών και έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή χιλίων (1.000) ευρώ και εκθέτω τα εξής: Όπως προκύπτει από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 462, 473 παρ. 1, 3 και 507 παρ. 1 εδ. α’ ΚΠΔ, όπου ειδική διάταξη νόμου δεν ορίζει διαφορετικά, η προθεσμία για την άσκηση ένδικων μέσων είναι δέκα ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης. Αν ο δικαιούμενος δεν είναι παρών κατά την απαγγελία της απόφασης, η πιο πάνω προθεσμία είναι επίσης δεκαήμερη, εκτός αν αυτός διαμένει στην αλλοδαπή ή είναι άγνωστη η διαμονή του, οπότε η προθεσμία είναι τριάντα ημερών και αρχίζει σε κάθε περίπτωση από την επίδοση της απόφασης. Ειδικότερα, όμως, η προθεσμία για την άσκηση του ένδικου μέσου της αίτησης αναίρεσης κατά των αποφάσεων για τις οποίες επιτρέπεται η άσκηση της, αρχίζει από τότε που η τελεσίδικη απόφαση θα καταχωριστεί καθαρογραμμένη στο, κατ’ άρθρο 473 παρ. 3 ΚΠΔ, Ειδικό Βιβλίο και είναι δέκα ημέρες από την επίδοσή της, εφόσον ο δικαιούμενος ήταν απών κατά τη δημοσίευσή της και είναι γνωστής διαμονής στην ημεδαπή. Η εκπρόθεσμη άσκηση ένδικου μέσου συγχωρείται μόνο αν συντρέχει περίπτωση ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος που εμπόδισε την νόμιμη ενάσκηση του περί ου ο λόγος δικαιώματος, σύμφωνα με τη γενική αρχή ότι κανένας δεν υποχρεώνεται στα αδύνατα (impossibilium nulla obligation est). Στην περίπτωση, όμως, αυτή, στη συντασσόμενη, κατά το άρθρο 474 παρ. 2 ΚΠΔ, σχετική έκθεση πρέπει να γίνεται επίκληση τόσο των διακωλυτικών της εμπρόθεσμης άσκησης του ένδικου μέσου περιστατικών, που συνιστούν την ανώτερη βία ή το ανυπέρβλητο κώλυμα, όσο και των αποδεικτικών προς τούτο αποδεικτικών μέσων [ΑΠ 223/2012, ΑΠ 1801/2011, ΑΠ 1426/2008, ΑΠ 123/2014]. Περαιτέρω, σύμφωνα με τους ορισμούς των διατάξεων του άρθρου 476 ΚΠΔ, "1. Όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν είχε το δικαίωμα ή εναντίον απόφασης ή βουλεύματος για τα οποία δεν προβλέπεται ή όταν ασκήθηκε εκπρόθεσμα ... το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο (ως συμβούλιο) που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που εμφανιστούν, κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο μέσο και διατάσσει την εκτέλεση της απόφασης ή του βουλεύματος που έχει προσβληθεί και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο μέσο. Στην προκείμενη περίπτωση η προσβαλλομένη απόφαση με αριθμό 21,22/2013 απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών με τον αιτούντα παρόντα, καταχωρήθηκε στο ειδικό προς τούτο βιβλίο καθαρογραμμένη στις 26-6-2013 με αριθμό καταχώρησης ... και ο αναιρεσείων άσκησε την κρινόμενη αίτησή του για αναίρεση στις 16-2-2015 με σχετική δήλωση του ενώπιον του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Καταστήματος Κράτησης Γρεβενών, για την οποία συντάχθηκε η υπ’ αριθμ. 2/16-2-2015 έκθεση αναιρέσεως, μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας, χωρίς να επικαλείται οποιοδήποτε λόγο ανωτέρας βίας ή άλλου ανυπέρβλητου κωλύματος που τον εμπόδισε στην εμπρόθεσμη άσκηση του ενδίκου μέσου. Κατά συνέπεια η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης, ως εκπρόθεσμης ασκηθείσα, πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα στον αναιρεσείοντα. Για τους λόγους αυτούς Προτείνω: 1) Να απορριφθεί η από 16-2-2015 με αριθμό 2/16-2-2015 αίτηση αναίρεσης του S. (επ) H. (ον) του H. και της T., κατοίκου ..., οδός ... αριθμ. … και ήδη κρατούμενος στο κατάστημα Κράτησης Γρεβενών, κατά της με αριθμό 21,22/2013 απόφασης του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών ως απαράδεκτη. 2) Να επιβληθούν δε, τα εκ διακοσίων πενήντα(250)€ δικαστικά έξοδα σε βάρος του αναιρεσείοντος (άρθ. 583 §1 ΚΠΔ, σε συνδ. με το αρθρ. 3 §3 του Ν. 773/1977 και την 123827/23-12-2010 Απόφαση Υπουργών Οικονομικών & Δικαιοσύνης). Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Εμμανουήλ Μ. Ρασιδάκης".
Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε ότι ο αναιρεσείων κλητεύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 18 Ν.2408/1996 για να προσέλθει στο παρόν Δικαστήριο (σε Συμβούλιο), δια του πληρεξουσίου του.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Σύμφωνα με το άρθρο 473 παρ. 1,2,3 ΚΠΔ, όπου ειδική διάταξη νόμου δεν ορίζει διαφορετικά, η προθεσμία για την άσκηση ενδίκων μέσων είναι δέκα ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης. Αν ο δικαιούμενος δεν είναι παρών κατά την απαγγελία της απόφασης, η πιο πάνω προθεσμία είναι επίσης δεκαήμερη, εκτός αν αυτός διαμένει στην αλλοδαπή ή είναι άγνωστη η διαμονή του, οπότε η προθεσμία είναι τριάντα ημερών και αρχίζει σε κάθε περίπτωση από την επίδοση της απόφασης. Η αναίρεση κατά της καταδικαστικής απόφασης μπορεί να ασκηθεί και με δήλωση που επιδίδεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών, η οποία αρχίζει σύμφωνα με την παρ. 3. Η προθεσμία για την άσκηση της αναίρεσης αρχίζει από τότε που η τελεσίδικη απόφαση θα καταχωριστεί καθαρογραμμένη στο ειδικό βιβλίο που τηρείται από τη γραμματεία του ποινικού δικαστηρίου.
Εξάλλου, κατά το άρθρο 507 παρ. 1 εδ. α’ ΚΠΔ, η προθεσμία για την αναίρεση ορίζεται από το άρθρο 473 και κατά το άρθρο 513 παρ. 1 εδ. α ΚΠΔ, αν υπάρχει περίπτωση απαραδέκτου κατά το άρθρο 476, το δικαστήριο του Αρείου Πάγου, απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη. Ως περίπτωση δε απαραδέκτου του ενδίκου μέσου προβλέπεται από το άρθρο 476 παρ. 1 ΚΠΔ και όταν τούτο ασκήθηκε εκπρόθεσμα. Εκπρόθεσμο δε ένδικο μέσο επιτρέπεται μόνο αν συντρέχει ανωτέρα βία ή ανυπέρβλητο κώλυμα.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την επιτρεπτή επισκόπηση των εγγράφων της δικογραφίας, με την με αριθμ. 21,22/2013 απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών, που εκδόθηκε παρόντος του ιδίου του κατηγορουμένου, μετά πληρεξουσίου δικηγόρου, ο αναιρεσείων κατηγορούμενος καταδικάστηκε, σε δεύτερο βαθμό, σε ποινή κάθειρξης δώδεκα ετών και έξι μηνών, η απόφαση δε αυτή, που δημοσιεύθηκε στις 7-1-2013, όπως προκύπτει από την από 11-3-2015 βεβαίωση του γραμματέα του άνω δικαστηρίου, καταχωρήθηκε καθαρογραμμένη στο οικείο βιβλίο του άνω Εφετείου στις 26-6-2013 με αρ. βιβλίου ..., οπότε και άρχισε η προθεσμία της αναίρεσης.
Όμως ο αναιρεσείων κατηγορούμενος άσκησε την κρινόμενη με αρ. εκθ. 1708/16-2-2015 αναίρεσή του, στις 16-2-2015, όπως προκύπτει από τη σχετική έκθεση του Διευθυντή του Καταστήματος Κράτησης Γρεβενών, όπου εκρατείτο, χωρίς ο αναιρεσείων να επικαλείται κάποιο λόγο ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος, που να δικαιολογεί την άνω εκπρόθεσμη, πολύ μετά το δεκαήμερο από της καταχώρησης, άσκηση της αναίρεσής του.
Επομένως, εφόσον κλητεύθηκε νόμιμα ο αναιρεσείων, σύμφωνα με το άρθρο 476 παρ. 1 ΚΠΔ, όπως προκύπτει από το από 16-9-2015 αποδεικτικό επιδόσεως του αρμόδιου υπαλλήλου του Καταστήματος Κράτησης Γρεβενών Β. Λ., να παραστεί στο παρόν συμβούλιο κατά τη σημερινή δικάσιμο για να εκθέσει τις απόψεις του περί του άνω απαραδέκτου και αυτός δεν παραστάθηκε, η κρινόμενη αναίρεση πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, λόγω εκπρόθεσμης άσκησης αυτής και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα σε βάρος του αναιρεσείοντος (άρθρα 476 παρ. 1, 583 παρ. 1 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει τη με αρ. εκθ. 1708/16-2-2015 αίτηση του H. S. του H. και της T. περί αναιρέσεως της με αρ. 21,22/2013 αποφάσεως του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών. Και.
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα που ανέρχονται σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 21 Οκτωβρίου 2015.
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 21 Οκτωβρίου 2015.
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή