Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 697 / 2018    (Αγνωστο πινάκιο, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απόρριψη, Αναβολής αίτημα, Έξοδα.
Περίληψη:
Απορρίπτει αίτημα αναβολής. Απορρίπτει αναίρεση
κατηγορουμένου λόγω μη εμφανίσεώς του παρά τη νόμιμη κλήτευσή του.
Επιβάλλει στον αναιρεσείοντα τα έξοδα της ποινικής διαδικασίας.

Αριθμός 697/2018

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Z’ Ποινικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Αγγελική Αλειφεροπούλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Δημήτριο Γεώργα, Δημήτριο Τζιούβα - Εισηγητή, Ερωτόκριτο Ερωτοκρίτου και Γρηγόριο Κουτσοκώστα, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 21 Μαρτίου 2018, με την παρουσία του Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ιωάννη Κωνσταντινόπουλου, (κωλυομένης της Εισαγγελέως) και της Γραμματέως Αικατερίνης Αναγνωστοπούλου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Ν. Σ. του Θ., κατοίκου ..., ο οποίος δεν παρέστη στο ακροατήριο, για αναίρεση της υπ’ αριθμ. 29875/2017 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.
Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ’ αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος, ζητάει την αναίρεση της αποφάσεως αυτής για τους λόγους που αναφέρονται στην από 28 Νοεμβρίου 2017 αίτησή του αναιρέσεως, για την οποία συντάχθηκε η υπ’ αριθμ. …2017 έκθεση ενώπιον του Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών, και καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με αριθμό .../2017.
Αφού άκουσε
Τον εντολέα δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που υπέβαλε αίτημα αναβολής της συζητήσεως και τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου που πρότεινε να απορριφθεί το αίτημα αναβολής, και επίσης να απορριφθεί ως ανυποστήρικτη η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 515 παρ. 1 εδ. α’ του Κ.Ποιν.Δ., με αίτηση ενός από τους διαδίκους ή του Εισαγγελέα μπορεί το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου σε ιδιαιτέρως εξαιρετικές περιπτώσεις να αναβάλει για μια μόνο φορά τη συζήτηση σε ρητή δικάσιμο. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά συνεδριάσεως του δικαστηρίου τούτου, κατά τη σημερινή δικάσιμο (21-3-2018), εμφανίστηκε στο ακροατήριο ο δικηγόρος Αθηνών Δ. Μ. και υπέβαλε, ως άγγελος του αναιρεσείοντος, αίτημα αναβολής της συζητήσεως της υποθέσεως για το λόγο ότι ο εντολέας του πάσχει από καρκίνο του θυροειδούς, εξαιτίας τη ασθένειάς του αναχώρησε εκτάκτως για τη Γερμανία και δεν μπόρεσε να λάβει πληρεξούσιο για να τον εκπροσωπήσει αυτός στη σημερινή δικάσιμο. Όμως, το ως άνω αίτημα αναβολής, ανεξάρτητα από τη βασιμότητα ή μη του προβληθέντος λόγου, είναι απορριπτέο εκ του ότι, κατόπιν αιτήματος από τον ίδιο ως άνω δικηγόρο, έχει ήδη αναβληθεί για συνδρομή εξαιρετικής περιπτώσεως η συζήτηση της υποθέσεως στον Άρειο Πάγο κατά την δικάσιμο της 7ης Φεβρουαρίου 2018, με την υπ’ αριθ. 208/2018 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου και, σύμφωνα με την προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 515 παρ. 1 εδ. α’ του Κ.Ποιν.Δ., το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου μπορεί να αναβάλει μόνο για μια φορά τη συζήτηση σε ρητή δικάσιμο, οπότε δεν επιτρέπεται από το νόμο η εκ νέου χορήγηση αναβολής της συζητήσεως της υποθέσεως.
Κατά το άρθρο 513 παρ.1 εδ. γ’ του Κ.Ποιν.Δ., ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους λοιπούς διαδίκους στο ακροατήριο του δικαστηρίου του Αρείου Πάγου. Η κλήση αυτή γίνεται με επίδοση σύμφωνα με τα άρθρα 155-161 και μέσα στην προθεσμία του άρθρου 166, ενώ κατά την παρ. 3 του ίδιου άρθρου οι διάδικοι παρίστανται στη συζήτηση με συνήγορο. Περαιτέρω, από το άρθρο 514 εδ. α’ του ίδιου Κώδικα, προκύπτει ότι, εάν ο αιτών την αναίρεση δεν εμφανισθεί προσηκόντως (ήτοι μετά ή διά συνηγόρου), η αίτησή του απορρίπτεται. Τέλος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 515 παρ. 1εδ. β’ του Κ.Ποιν.Δ., αν αναβληθεί η συζήτηση της υποθέσεως σε ρητή δικάσιμο, όλοι οι διάδικοι οφείλουν να εμφανισθούν σ’ αυτή χωρίς νέα κλήτευση και αν ακόμη δεν ήταν παρόντες όταν δημοσιεύθηκε η απόφαση για την αναβολή. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το υπό ημερομηνία 2 Ιανουαρίου 2018 αποδεικτικό επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου Λ. Χ., καθώς και από το υπό ημερομηνία 9 Ιανουαρίου 2018 αποδεικτικό επιδόσεως του ίδιου δικαστικού επιμελητή, ο αναιρεσείων και ο νομοτύπως διορισθείς αντίκλητος δικηγόρος του, Δ. Μ. (αφού η επίδοση στον πρώτο έγινε δια θυροκολλήσεως), κλητεύθηκαν από την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με την υπ’ αριθ. .../2017 κλήση της, νόμιμα και εμπρόθεσμα, κατά τα άρθρα 155 παρ. 2 εδ. β’ , δ’ και ε’ και 166 του Κ.Ποιν.Δ., για να εμφανισθεί ο αναιρεσείων στην αρχική συνεδρίαση της 7ης Φεβρουαρίου 2018, οπότε με την 208/2018 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου αναβλήθηκε η εκδίκαση της υποθέσεως για τη συνεδρίαση που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης αυτής, (21.3.2018), πλην όμως αυτός, μετά την κατά τα άνω απόρριψη του υποβληθέντος αιτήματος αναβολής, δεν εμφανίσθηκε κατ’ αυτήν και την εκφώνηση της υπόθεσης στη σειρά της ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο. Κατά συνέπεια, η υπό κρίση αίτηση αναιρέσεως πρέπει να απορριφθεί και να επιβληθούν στον αναιρεσείοντα τα έξοδα της ποινικής διαδικασίας (άρθρο 583 παρ.1 Κ.Ποιν.Δ), κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει το αίτημα αναβολής.
Απορρίπτει την από 28 Νοεμβρίου 2017 αίτηση του Ν. Σ. του Θ. και Φ., κατοίκου ..., περί αναιρέσεως της 29875/2017 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, για την οποία συντάχθηκε η υπ’ αριθ. …2017 έκθεση ενώπιον της Γραμματέα του Πλημμελειοδικείου Αθηνών.
Και
Επιβάλλει στον αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα της ποινικής διαδικασίας από διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα που ανέρχονται σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ,
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 18 Απριλίου 2018.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 25 Απριλίου 2018.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή