Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1912 / 2007    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Ανάκληση απόφασης Α.Π..
Περίληψη:
Αίτηση ανακλήσεως αποφάσεως Αρείου Πάγου με την οποία απερρίφθη η αίτηση αναιρέσεως. Απαράδεκτη, εφόσον δεν έχει περιληφθεί η εξέταση παραδεκτώς προταθέντος λόγου αναιρέσεως.
Αριθμός 1912/2007

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ε΄ Ποινικό Τμήμα
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ηρακλή Κωνσταντινίδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Κούκλη - Εισηγητή, Ελευθέριο Νικολόπουλο, Αναστάσιο Λιανό και Βιολέττα Κυτέα, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 12 Οκτωβρίου 2007, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημητρίου - Πρίαμου Λεκκού (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την αίτηση του αιτούντος ..... που παρέστη με την πληρεξουσία δικηγόρο του Δέσποινα Καλογήρου, περί ακυρώσεως και ανακλήσεως της υπ' αριθμ. 1349/2002 απόφαση του Αρείου Πάγου.
Ο Άρειος Πάγος με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ΄ αυτή, και ο αιτών ζητεί την ακύρωση και ανάκλησης της ως άνω αποφάσεως, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 23 Απριλίου 2007 αίτησή ου, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 693/2007.

Αφού άκουσε
Την πληρεξούσια δικηγόρο του αιτούντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί ως απαράδεκτη η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Επειδή κατά τα άρθρα 370 και 514 του ΚΠΔ, τα ποινικά δικαστήρια δεν μπορούν να επανεξετάσουν την οριστική τους απόφαση, όπως είναι και αυτή με την οποία απορρίπτεται ένδικο μέσο, ενώ κατά της αποφάσεως του Αρείου Πάγου, με την οποία απορρίπτεται αίτηση αναιρέσεως δεν επιτρέπεται ένδικο μέσο, ούτε δεύτερη αίτηση αναιρέσεως κατά της ίδιας αποφάσεως, αλλά στην περίπτωση κατά την οποία ο Άρειος Πάγος παρέλειψε από παραδρομή να ερευνήσει προταθέντα παραδεκτώς αναιρετικό λόγο, μπορεί ενόψει της αυτοτέλειας κάθε λόγου αναιρέσεως, που σωρευτικώς διατυπώνεται με τους λοιπούς λόγους στο ίδιο δικόγραφο αναιρέσεως, να επανέλθει και να τον εξετάσει, χωρίς αυτό να αντιτίθεται στις παραπάνω διατάξεις, διότι επί μη εξετασθέντος αναιρετικού λόγου δεν υπάρχει απόφαση. Στην προκειμένη περίπτωση με την κρινόμενη αίτηση επιδιώκεται η ακύρωση και ανάκληση της υπ'αριθμ. 1349/2002 αποφάσεως του Δικαστηρίου τούτου, με την οποία απορρίφθηκε ως αβάσιμη αίτηση του και τώρα αιτούντος, για αναίρεση της υπ' αριθμ. 1558/2001 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Πειραιώς, για το λόγο ότι το Δικαστήριο τούτο, κατά τη συζήτηση της παραπάνω αιτήσεως αναιρέσεως, δεν εφάρμοσε αυτεπαγγέλτως τον μετά τη δημοσίευση της προσβαλλόμενης άνω εφετειακής αποφάσεως ισχύοντα Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα (ν. 2960/2001), ο οποίος περιέχει ευμενέστερες για τον κατηγορούμενο διατάξεις από το ν. 1165/1918 "Περί Τελωνειακού Κωδικός". Η αίτηση αυτή πρέπει κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 476 παρ. 1 του ΚΠΔ να απορριφθεί ως απαράδεκτη, αφού, μετά την απόρριψη ως αβάσιμης της αναιρέσεως του αιτούντος, το Δικαστήριο τούτο έχει απεκδυθεί της εξουσίας του και δεν έχει πλέον δικαιοδοσία για την εκ νέου έρευνα της υποθέσεως, δεδομένου ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλείψεως από παραδρομή της εξετάσεως παραδεκτώς προταθέντος λόγου αναιρέσεως, οπότε θα ήταν δυνατή η εξέταση του, κατά τα προεκτεθέντα. Μετά ταύτα πρέπει ο αιτών να καταδικασθεί στα δικαστικά έξοδα (άρθρα 476 παρ. 1 και 583 παρ. 1 ΚΠΔ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 23-4-2007 αίτηση του ....., για ακύρωση και ανάκληση της υπ' αριθμ. 1349/2002 αποφάσεως του Δικαστηρίου τούτου. Και
Καταδικάζει τον αιτούνται στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 18 Οκτωβρίου 2007. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 25 Οκτωβρίου 2007.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή