Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2036 / 2017    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απόρριψη, Έξοδα.
Περίληψη:
Απορρίπτει τις αναιρέσεις λόγω μη εμφανίσεως των αναιρεσειόντων παρά τη νόμιμη
κλήτευσή τους. Καταδικάζει τους αναιρεσείοντες στα έξοδα της ποινικής
διαδικασίας.
Αριθμός 2036/2017

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ’ Ποινικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Αγγελική Αλειφεροπούλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Δημήτριο Γεώργα, Δημήτριο Τζιούβα - Εισηγητή, Μαρία Γκανιάτσου και Ερωτόκριτο Ερωτοκρίτου, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 8 Νοεμβρίου 2017, με την παρουσία του Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ευάγγελου Ζαχαρή (κωλυομένης της Εισαγγελέως) και της Γραμματέως Αικατερίνης Σιταρά, για να δικάσει τις αιτήσεις των αναιρεσειόντων - κατηγορουμένων: 1)Γ. Λ. του Ι., 2)Μ. Τ. του Α. και 3)Τ. Τ. του Δ., κατοίκων ..., που δεν παρέστησαν στο ακροατήριο, για αναίρεση της 993/2017 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης. Με πολιτικώς ενάγοντες τους: 1)Α. Φ. του Β., κάτοικο ... και 2)Π. Π. του Ε., κάτοικο ..., που δεν παρέστησαν.
Το Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ’ αυτή, και οι αναιρεσείοντες - κατηγορούμενοι, ζητούν την αναίρεση της αποφάσεως αυτής για τους λόγους που αναφέρονται στις: α)από 20 Απριλίου 2017 και με αριθμό εκθέσεως …2017 αίτηση του Μ. Τ., β)από 20 Απριλίου 2017 και με αριθμό εκθέσεως …2017 αίτηση του Τ. Τ. και γ)από 24 Απριλίου 2017 και με αριθμό εκθέσεως …2017 αίτηση του Γ. Λ., που καταχωρίστηκαν στο οικείο πινάκιο με αριθμό ...17.
Αφού άκουσε
Τον Αντεισαγγελέα που πρότεινε να απορριφθούν ως ανυποστήρικτες οι προκείμενες αιτήσεις.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Φέρονται προς συζήτηση 1)η από 20 Απριλίου 2017 και με αριθμό εκθέσεως …2017 αίτηση του κατηγορουμένου Μ. Τ. του Α., 2)η από 20 Απριλίου 2017 και με αριθμό εκθέσεως …2017 αίτηση του κατηγορουμένου Τ. Τ. του Δ. και 3) η από 24 Απριλίου 2017 και με αριθμό εκθέσεως ….2017 αίτηση του κατηγορουμένου Γ. Λ. του Ι., για αναίρεση της 993/2017 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, με την οποία καταδικάστηκαν ο πρώτος (Μ. Τ.) για δύο πράξεις ηθικής αυτουργίας σε συκοφαντική δυσφήμηση κατά συρροή, ο δεύτερος (Τ. Τ.) για τρεις πράξεις συκοφαντικής δυσφήμησης κατά συρροή και ο τρίτος (Γ. Λ.) επίσης για τρεις πράξεις συκοφαντικής δυσφήμησης κατά συρροή, οι οποίες πρέπει να συνεκδικασθούν λόγω της μεταξύ τους συνάφειας.
Κατά το άρθρο 513 παρ.1 εδ. γ’ του Κ.Ποιν.Δ., ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους λοιπούς διαδίκους στο ακροατήριο του δικαστηρίου του Αρείου Πάγου. Η κλήση αυτή γίνεται με επίδοση σύμφωνα με τα άρθρα 155-161 και μέσα στην προθεσμία του άρθρου 166, ενώ κατά την παρ. 3 του ίδιου άρθρου οι διάδικοι παρίστανται στη συζήτηση με συνήγορο. Περαιτέρω, από το άρθρο 514 εδ. α’ του ίδιου Κώδικα, προκύπτει ότι εάν ο αιτών την αναίρεση δεν εμφανισθεί προσηκόντως (ήτοι μετά ή διά συνηγόρου), η αίτησή του απορρίπτεται. Στην προκειμένη περίπτωση, οι αναιρεσείοντες Μ. Τ. του Α., Τ. Τ. του Δ. και Γ. Λ. του Ι., όπως προκύπτει, όσον αφορά τον πρώτο από το υπό ημερομηνία 7 Αυγούστου 2017 αποδεικτικό επιδόσεως του επιμελητή της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Β. Τ., όσον αφορά τον δεύτερο από το υπό ημερομηνία 30 Αυγούστου 2017 αποδεικτικό επιδόσεως του επιμελητή της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Μ. Τ., σε συνδυασμό με το υπό ημερομηνία 4 Αυγούστου 2017 αποδεικτικό επιδόσεως της επιμελήτριας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Ό. Χ. προς την αντίκλητο δικηγόρο του και όσον αφορά τον τρίτο από το υπό ημερομηνία 23 Αυγούστου 2017 αποδεικτικό επιδόσεως του επιμελητή της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Μ. Τ., σε συνδυασμό με το υπό ημερομηνία 4 Αυγούστου 2017 αποδεικτικό επιδόσεως της επιμελήτριας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Ό. Χ. προς την αντίκλητο δικηγόρο του, κλητεύθηκαν από την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με την ...1-8-2017 κλήση της, νόμιμα και εμπρόθεσμα, κατά τα άρθρα 155 παρ. 1 εδ. β’ , παρ. 2 εδ. β’ και δ’ και 166 του Κ.Ποιν.Δ., για να εμφανισθούν στη συνεδρίαση που αναφέρεται στην αρχή της αποφάσεως αυτής, προκειμένου να υποστηρίξουν τις προαναφερόμενες υπό κρίση τρείς αιτήσεις τους αναιρέσεως, πλην όμως δεν εμφανίσθηκαν καθόλου κατ’ αυτήν και την εκφώνηση της υπόθεσης στη σειρά της ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, ούτε εκπροσωπήθηκαν από πληρεξούσιο δικηγόρο. Κατά συνέπεια, οι υπό κρίση συνεκδικαζόμενες αιτήσεις αναιρέσεως που άσκησαν πρέπει να απορριφθούν και να επιβληθούν στον κάθε αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα της ποινικής διαδικασίας (άρθρο 583 παρ.1 Κ.Ποιν.Δ.), κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει τις συνεκδικαζόμενες 1) από 20 Απριλίου 2017 και με αριθμό εκθέσεως …2017, 2) από 20 Απριλίου 2017 και με αριθμό εκθέσεως …2017 και 3) από 24 Απριλίου 2017 και με αριθμό εκθέσεως …2017 αιτήσεις αναιρέσεως των κατηγορουμένων Μ. Τ. του Α., Τ. Τ. του Δ. και Γ. Λ. του Ι., αντίστοιχα, για αναίρεση της 993/2017 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, οι οποίες ασκήθηκαν με τις ως άνω εκθέσεις αναιρέσεως ενώπιον του γραμματέα του Εφετείου Θεσσαλονίκης.
Και
Επιβάλλει στον κάθε αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα της ποινικής διαδικασίας από διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 23 Νοεμβρίου 2017.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 6 Δεκεμβρίου 2017.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή