Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1428 / 2010    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας επάρκεια, Κλοπή, Πραγματογνωμοσύνη.
Περίληψη:
Καταδικαστική απόφαση για διακεκριμένες κλοπές. Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Η πραγματογνωμοσύνη αποτελεί ιδιαίτερο και αυτοτελές είδος αποδεικτικού μέσου, διακρινόμενο των εγγράφων, εάν διατάσσεται από ανακριτικό υπάλληλο ή Δικαστικό Συμβούλιο ή Δικαστήριο.
ΑΡΙΘΜΟΣ 1428/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ζ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Θεοδώρα Γκοΐνη Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο, Ιωάννη Παπαδόπουλο, Ιωάννη Γιαννακόπουλο και Βασίλειο Φράγγο-Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 12 Μαΐου 2010, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικόλαου Τσάγγα (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Γρηγόριο Τσόλια, περί αναιρέσεως της 130/2010 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών. Με συγκατηγορούμενο τον .... Το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων -κατηγορούμενος ζητά την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 17 Φεβρουαρίου 2010 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 328/2010.

Αφού άκουσε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνει δεκτή η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Ι. Κατά τη διάταξη του άρθρου 372 παρ.1 ΠΚ, όποιος αφαιρεί ξένο (ολικά ή εν μέρει) κινητό πράγμα από την κατοχή άλλου με σκοπό να το ιδιοποιηθεί παράνομα τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και αν το αντικείμενο της κλοπής είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, η οποία προστατεύει το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της κλοπής απαιτείται να αφαιρέσει ο δράστης με θετική ενέργεια, από την κατοχή άλλου ξένο ολικά ή εν μέρει κινητό πράγμα με σκοπό να το ιδιοποιηθεί παράνομα. Εξάλλου, κατά το άρθρο 374 του ίδιου Κώδικα, που αναφέρεται στις διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής, η κλοπή τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών, μεταξύ των άλλων σ'αυτό αναφερομένων περιπτώσεων και δ) όταν η κλοπή τελέστηκε από δύο ή περισσότερους που είχαν ενωθεί για να διαπράττουν κλοπές ή ληστείες και ε) αν η πράξη τελέστηκε από πρόσωπο που διαπράττει κλοπές ή ληστείες κατ' επάγγελμα η κατά συνήθεια. Κατά τη διάταξη του άρθρου 13 περ. στ του ΠΚ, που προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ.1 του Ν. 2408/1996, κατ' επάγγελμα τέλεση της πράξεως συντρέχει, όταν από την επανειλημμένη τέλεση αυτής ή από την υποδομή που έχει διαμορφώσει ο δράστης με πρόθεση επανειλημμένης τελέσεως της πράξεως προκύπτει σκοπός του δράστη για πορισμό εισοδήματος. Κατά συνήθεια δε τέλεση του εγκλήματος συντρέχει όταν από τη επανειλημμένη τέλεση της πράξης προκύπτει σταθερή ροπή του δράστη προς διάπραξη του συγκεκριμένου εγκλήματος, ως στοιχείο της προσωπικότητας του δράστη. Από την διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη συνδρομή της επιβαρυντικής περίπτωσης τέλεσης του εγκλήματος κατ' επάγγελμα απαιτείται αντικειμενικά μεν επανειλημμένη τέλεση αυτού, υποκειμενικά δε σκοπός του δράστη να πορισθεί εισόδημα, από την επανειλημμένη τέλεση του, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη καταδίκη του δράστη για το έγκλημα αυτό. Κατά συνήθεια δε τέλεση του εγκλήματος συντρέχει όταν από τη επανειλημμένη τέλεση της πράξης προκύπτει σταθερή ροπή του δράστη προς διάπραξη του συγκεκριμένου εγκλήματος, ως στοιχείο της προσωπικότητας του δράστη. Επανειλημμένη τέλεση συντρέχει και επί διαπράξεως του εγκλήματος κατ' εξακολούθηση, αφού πρόκειται για μορφή πραγματικής ομοειδούς συρροής. Εξάλλου κατ' επάγγελμα τέλεση υπάρχει και όταν η πράξη τελείται το πρώτον, όχι όμως ευκαιριακώς, αλλά με βάση σχεδίου, δηλαδή όταν από την υποδομή που έχει διαμορφώσει ο δράστης και την οργανωμένη ετοιμότητα του, με πρόθεση επανειλημμένης τελέσεως, προκύπτει σκοπός του προς πορισμό εισοδήματος. Για την πληρότητα της αιτιολογίας της καταδικαστικής αποφάσεως απαιτείται η αντικοινωνικότητα και ροπή του δράστη προς διάπραξη άλλων εγκλημάτων στο μέλλον να θεμελιώνεται σε πραγματικά περιστατικά.
Εξάλλου, η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούμενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠοινΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 παρ.1 στοιχ. Δ' ΚΠοινΔ λόγο αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ' αυτήν, με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, οι αποδείξεις που τα θεμελιώνουν και οι νομικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην εφαρμοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωση του σκεπτικού της αποφάσεως με το διατακτικό της, που αποτελούν ενιαίο σύνολο, τα δε αποδεικτικά μέσα αρκεί να αναφέρονται γενικώς κατά το είδος τους και δεν απαιτείται αναλυτική παράθεση τους και μνεία του τι προκύπτει από το καθένα, ούτε είναι απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση μεταξύ τους ή να προσδιορίζεται η αποδεικτική βαρύτητα εκάστου. Η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων, όμως, από το δικαστήριο της ουσίας και ειδικότερα η εσφαλμένη αξιολόγηση των μαρτυρικών καταθέσεων, δεν αποτελεί λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως, καθόσον στην περίπτωση αυτή, υπό την επίφαση της ελλείψεως αιτιολογίας, πλήττεται η περί τα πράγματα κρίση του δικαστηρίου, η οποία είναι αναιρετικώς ανέλεγκτη. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη υπ' αριθ. 130/2010 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, ο αναιρεσείων κηρύχθηκε ένοχος, κατά πλειοψηφία, για διεκακριμένες κλοπές από κοινού, κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, και του επιβλήθηκε ποινή φυλακίσεως τεσσάρων (4) ετών. Στην αιτιολογία της αποφάσεως αυτής το Εφετείο δέχθηκε κατά την ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του, ότι από τα μνημονευόμενα, κατά το είδος τους, αποδεικτικά μέσα αποδείχθηκαν τα εξής: "Από τις αρχές Ιανουαρίου του 2007 σημειώθηκαν κλοπές σε βάρος ιδιοκτητών διαμερισμάτων και μονοκατοικιών σε διάφορες περιοχές των ... και της βορειοανατολικής ... με χαρακτηριστικό τρόπο δράσης συνιστάμενο στο ότι οι δράστες εισέρχονταν στις οικίες τις νυκτερινές ώρες, ακόμη και όταν οι ένοικοι βρίσκονταν μέσα στις οικίες τους, παραβιάζοντας τον ομφαλό της κλειδαριάς της πόρτας εισόδου και αφαιρούσαν χρήματα τιμαλφή, ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά είδη, καθώς και τα κλειδιά Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούσαν για τη διαφυγή τους, αλλά και για τη μετάβαση τους σε άλλες οικίες προς διάπραξη νέων κλοπών, εγκαταλείποντας αυτά στα σημεία που διέπρατταν τις νέες κλοπές κατά τις οποίες αφαιρούσαν με τον ίδιο τρόπο άλλα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα. Πλέον συγκεκριμένα αποδείχθηκε ότι ο πρώτος κατηγορούμενος, ενεργώντας κατά τη γνώμη που επικράτησε στο Δικαστήριο από κοινού με το δεύτερο κατηγορούμενο αδελφό του, στους παρακάτω αναφερόμενους τόπους και χρόνους, με πρόθεση αφαίρεσαν από την κατοχή των παρακάτω αναφερομένων προσώπων τα επίσης παρακάτω αναφερόμενα ξένα ολικά κινητά πράγματα, με σκοπό να τα ιδιοποιηθούν παράνομα, καθώς επίσης στον παρακάτω αναφερόμενο τόπο και χρόνο, έχοντας αποφασίσει να αφαιρέσουν από την κατοχή του παρακάτω αναφερομένου προσώπου τα επίσης παρακάτω αναφερόμενα ξένα ολικά κινητά πράγματα, με σκοπό να τα ιδιοποιηθούν παράνομα, επιχείρησαν πράξη που περιείχε τουλάχιστον αρχή εκτελέσεως του εγκλήματος αυτού, χωρίς να ολοκληρώσουν την εκτέλεση αυτού όχι από δική τους θέληση, αλλά από λόγους εξωτερικούς και ανεξαρτήτους από τη θέληση τους. Ειδικότερα αποδείχθηκε ότι οι κατηγορούμενοι, ενεργώντας από κοινού και με τον παραπάνω σκοπό: Στην ... στις 27-2-2007 και περί ώρα 04.00' παραβίασαν την κλειδαριά της κύριας εισόδου της επί της οδού ... κειμένης οικίας του ... και αφού εισήλθαν σ' αυτή αφήρεσαν από την κατοχή μεν αυτού ένα κινητό τηλέφωνο μάρκας ΝΟΚΙΑ 6680, χρώματος ασημί με ΙΜΕΙ ..., μία τσάντα αυτού, που περιείχε ένα φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή και χίλια δολάρια Αμερικής, από την κατοχή δε της συζύγου του ... μία τσάντα που περιείχε 800 ευρώ, πιστωτικές κάρτες των Τραπεζών Πειραιώς, Πίστεως Alpha, Eurobank, καθώς και διάφορα προσωπικά της έγγραφα, με σκοπό να τα ιδιοποιηθούν όλα αυτά παράνομα. 2) Στα ... στις 11-1-2007 και από τις ώρες 01:00 έως 06.30' διέρρηξαν την κλειδαριά της μπαλκονόπορτας της επί της οδού ... οικίας του ... και αφού εισήλθαν σ' αυτή αφήρεσαν από την κατοχή του το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ, μία ψηφιακή φωτογραφική μηχανή εργοστασίου κατασκευής SONY, τύπου Cyber - Shot DSC 943, αξίας 250 ευρώ, μία βιντεοκάμερα εργοστασίου κατασκευής SONY, τύπου HANDYCAM DVD 202 Ε, αξίας 850 ευρώ, ένα φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή τύπου Turbo - Χ, αξίας 1.500 ευρώ, καθώς και τα κλειδιά του υπ' αριθμ. ... Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου αυτού, εργοστασίου κατασκευής OPEL, τύπου CORSA, το οποίο και αφήρεσαν κατά την αποχώρηση τους, με σκοπό να τα ιδιοποιηθούν όλα αυτά παράνομα. 3) Στα ... στις 11-1-2007 και από τις ώρες 01:00' έως 06.30' εισήλθαν από ανασφάλιστο παράθυρο στην επί της οδού ... ισόγειο οικία του ... και αφήρεσαν από την κατοχή του το χρηματικό ποσό των 800 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο εργοστασίου κατασκευής SONY ERICSSON με σκοπό να τα ιδιοποιηθούν όλα αυτά παράνομα, 4) Στα ... στις 11-1-2007 και από τις ώρες 01:00' έως 06.30', έχοντας αποφασίσει να αφαιρέσουν από την κατοχή του ... τα ευρισκόμενα στην επί της οδού ... οικία του κινητά πράγματα, έσπασαν τον ομφαλό της κλειδαριάς της κεντρικής εξωτερικής πόρτας της οικίας του και επιχείρησαν να εισέλθουν σ' αυτή, για να αφαιρέσουν τα εντός αυτής ευρισκόμενα κινητά πράγματα, τα οποία ανήκαν στην ιδιοκτησία του, με σκοπό να τα ιδιοποιηθούν παράνομα, πλην όμως δεν ολοκλήρωσαν την πράξη τους όχι από δική τους θέληση, αλλά από λόγους εξωτερικούς και ανεξαρτήτους από τη θέληση τους, γιατί τελικά δεν κατάφεραν να ανοίξουν την πόρτα της οικίας, για να εισέλθουν σ' αυτή. 5) Στα ... στις 11-1-2007 και από τις ώρες, 01:00' έως 06.30' έσπασαν τον ομφαλό της κλειδαριάς της πόρτας της κουζίνας της επί της οδού ... οικίας του ... και αφού εισήλθαν σ' αυτή, αφήρεσαν από την κατοχή του το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο εργοστασίου κατασκευής SONY ERICSSON, χρώματος ασημί, τύπου Ρ - 990i με ΙΜΕΙ ..., καθώς και τα κλειδιά του υπ' αριθμ. ... Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου αυτού, εργοστασίου κατασκευής VOLKSWAGEN, τύπου GOLF, χρώματος λευκό, το οποίο και αφήρεσαν κατά την αποχώρηση τους, με τα ευρισκόμενα μέσα σ' αυτό κινητά πράγματα και συγκεκριμένα μία δερμάτινη τσάντα που περιείχε ένα φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή εργοστασίου κατασκευής "Sony Vaio", έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο, μία κάρτα ασύρματης σύνδεσης και δύο μονάδες αποθήκευσης, μία δερμάτινη τσάντα εργοστασίου κατασκευής "Lancel" που περιείχε προσωπικά του έγγραφα, τρεις πιστωτικές κάρτες της Τράπεζας Alpha, τρεις πιστωτικές κάρτες της "SPAR kasse", δύο κάρτες ανάληψης της "USB" και το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ και τέλος διάφορα προσωπικά του έγγραφα που ήσαν επίσης στο αυτοκίνητο και ένα κιβώτιο με υλικά οφθαλμολογικού χειρουργείου αξίας 3.500 ευρώ που ήσαν στο πορτ-μπαγκάζ του αυτοκινήτου, με σκοπό να τα ιδιοποιηθούν όλα αυτά παράνομα.
6) Στην ... στις 19-1-2007 και από τις ώρες 00.30' έως 07.00' έσπασαν τον ομφαλό της κλειδαριάς της πόρτας της κυρίας εισόδου της επί της οδού ... οικίας (μαιζονέτας) του ... και αφού εισήλθαν σ' αυτή αφήρεσαν από την κατοχή του το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ, καθώς και τα κλειδιά του υπ' αριθμ. ... Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου αυτού, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES, τύπου COMPRESSOR C, το οποίο και αφήρεσαν κατά την αποχώρηση τους, με σκοπό να τα ιδιοποιηθούν όλα αυτά παράνομα, 7) Στα ... την 1-2-2007 και από τις ώρες 06.30' έως 07.40' έσπασαν τον ομφαλό της κλειδαριάς της πόρτας της κυρίας εισόδου της επί της οδού ... οικίας του ... και αφού εισήλθαν σ' αυτή αφήρεσαν από την κατοχή του το χρηματικό ποσό των 2.400 δολαρίων Αμερικής, 400 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα, καθώς και τα κλειδιά του υπ' αριθμ. ... Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου αυτού, εργοστασίου κατασκευής BMW, τα κλειδιά του υπ' αριθμ. ... Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου αυτού, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES και τα κλειδιά του υπ' αριθμ. ... Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου αυτού, εργοστασίου κατασκευής VOLKSWAGEN, τύπου GOLF, τα οποία και αφήρεσαν κατά την αποχώρηση τους με τα ευρισκόμενα μέσα σ' αυτά κινητά πράγματα και συγκεκριμένα διάφορα προσωπικά του έγγραφα, ένα μπλοκ επιταγών, πιστωτικές κάρτες και ένα κινητό τηλέφωνο, με σκοπό να τα ιδιοποιηθούν όλα αυτά παράνομα. 8) Στη ... στις 23-2-2007 και από τις ώρες 01.30' έως 06.45' διέρρηξαν το παράθυρο της κουζίνας της επί της οδού ... και ... οικίας της ... και αφού εισήλθαν σ' αυτή αφήρεσαν από την κατοχή της το χρηματικό ποσό των 320 ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο εργοστασίου κατασκευής Nokia Sigoro, ένα γυναικείο ρολόι εργοστασίου κατασκευής PANERAI, αξίας 5.000 ευρώ, καθώς και τα κλειδιά του υπ' αριθμ. ... Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου αυτής, εργοστασίου κατασκευής PORSCE τύπου CAYEENE, χρώματος μαύρο, το οποίο και αφήρεσαν κατά την αποχώρηση τους με τα ευρισκόμενα μέσα σ' αυτό κινητά πράγματα, με σκοπό να τα ιδιοποιηθούν όλα αυτά παράνομα. Όλα τα παραπάνω αποδείχθηκαν κατά τρόπο που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση τόσο από τις καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας στο Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο και στο Δικαστήριο τούτο, όσο και από τα έγγραφα που αναγνώσθηκαν. Ειδικότερα αποδείχθηκε ότι το κινητό τηλέφωνο που οι κατηγορούμενοι είχαν αφαιρέσει από τον ... ενεργοποιήθηκε με την υπ' αριθμ. ... σύνδεση της COSMOTE από 14-1-2007 και από αυτό και προς αυτό γίνονταν τηλεφωνικές κλήσεις από τα κινητά τηλέφωνα των δύο κατηγορουμένων. Το κινητό αυτό τηλέφωνο χρησιμοποιούσε η σύζυγος του πρώτου κατηγορουμένου. Ο τελευταίος αρνείται ότι έκλεψε τη συσκευή αυτή, ισχυριζόμενος ότι την αγόρασε από το ... και τη δώρισε στη σύζυγο του. Ο ισχυρισμός του αυτός δεν αποδείχθηκε ότι ανταποκρίνεται προς την αλήθεια, αφού αυτός δεν προσκόμισε οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο προς απόδειξη του, η κρίση δε αυτή ενισχύεται και από το ότι στην έρευνα που έγινε στην οικία του βρέθηκε να κατέχει 5 ακόμη συσκευές κινητών τηλεφώνων, χωρίς να αποδείξει αυτός τη νόμιμη κατοχή τους. Έτσι οι αστυνομικοί που είχαν αναλάβει την διερεύνηση των κλοπών οδηγήθηκαν στους κατηγορούμενους και στις 27-2-2007 και περί ώρα 06.40' εντόπισαν τον πρώτο κατηγορούμενο και κατά τη σωματική έρευνα που του έγινε βρέθηκε στην κατοχή του το κινητό τηλέφωνο μάρκας ΝΟΚΙΑ 6680, χρώματος ασημί με ΙΜΕΙ ..., που είχαν αφαιρέσει οι κατηγορούμενοι λίγες ώρες ενωρίτερα από την κατοχή του .... Περαιτέρω κατά την κατ' οίκον έρευνα που έγινε στην οικία που διέμεναν οι κατηγορούμενοι μαζί με τη σύζυγο του πρώτου κατηγορουμένου βρέθηκε το γυναικείο ρολόι που είχαν αφαιρέσει αυτοί από την .... Επίσης αποδείχθηκε ότι οι κατηγορούμενοι διέφυγαν από την οικία του ... με το κλεμμένο αυτοκίνητο της ..., ότι στην οικία του ... εγκατέλειψαν το κλεμμένο αυτοκίνητο του ..., ότι στην οικία του ... εγκατέλειψαν το κλεμμένο αυτοκίνητο του ... και ότι στην οικία της ... εγκατέλειψαν το κλεμμένο αυτοκίνητο του .... Τέλος αποδείχθηκε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν ενωθεί προς διάπραξη κλοπών και απόπειρες κλοπών. Επίσης αποδείχθηκε ότι αυτοί διαπράττουν κλοπές και απόπειρες κλοπών κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, καθόσον αποδείχθηκε ότι αυτοί προς διάπραξη των πράξεων αυτών είχαν διαμορφώσει υλικοτεχνική υποδομή με την προμήθεια ειδικών διαρρηκτικών εργαλείων προς διάρρηξη οικιών και αυτοκινήτων και οργάνωση, δρούσαν δε βάσει σχεδίου και με εξειδικευμένη μεθοδολογία, από την υποδομή δε αυτή και από την επανειλημμένη τέλεση της πράξης της κλοπής και της απόπειρας κλοπής συνάγεται ότι αυτοί είχαν σκοπό με την τέλεση των πράξεων αυτών τον πορισμό εισοδήματος, ενώ από την επανειλημμένη τέλεση της πράξης της κλοπής και της απόπειρας κλοπής προκύπτει και ότι αυτοί είχαν αποκτήσει σταθερή ροπή προς διάπραξη των συγκεκριμένου εγκλήματος ως στοιχείο της προσωπικότητας τους".
Με αυτά που δέχθηκε το Πενταμελές Εφετείο, διέλαβε στην προσβαλλόμενη απόφασή του, την εκ των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 Κ.Ποιν.Δ, απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού εκθέτει σ' αυτήν με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγματικά περιστατικά που αποδείχθηκαν από την αποδεικτική διαδικασία και συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος και τέλεσε, τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία συνήγαγε τα περιστατικά αυτά και τους συλλογισμούς, με βάση τους οποίους έκανε την υπαγωγή τους στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 1 α, 27 παρ. 1, 42, 45, 98, 372 σε συνδυασμό με 374 στοιχ. δ και ε'και 13 περ. στ' του ΠΚ τις οποίες ορθά ερμήνευσε και εφήρμοσε και δεν παρεβίασε, ευθέως ή εκ πλαγίου. Επειδή, η, κατά το άρθρο 178 του Κ.Π.Δ, απαρίθμηση των αποδεικτικών μέσων κατά την ποινική διαδικασία, είναι ενδεικτική και αφορά τα κυριότερα από αυτά, χωρίς να αποκλείει άλλα. Ειδικά η πραγματογνωμοσύνη, η οποία διατάσσεται, κατά το άρθρο 183 του Κ.Π.Δ, με τη συνδρομή ορισμένων προϋποθέσεων, από ανακριτικό υπάλληλο, το Δικαστικό Συμβούλιο ή το Δικαστήριο, αποτελεί ιδιαίτερο και αυτοτελές είδος αποδεικτικού μέσου, διακρινόμενο των εγγράφων, το οποίο μάλιστα μνημονεύεται και στην ανωτέρω διάταξη του άρθρου 178 του Κ.Π.Δ, πρέπει δε, για τη δημιουργία βεβαιότητας, ότι έλαβε και αυτήν υπόψη του το Δικαστήριο, να αναφέρεται ειδικά στην αιτιολογία, μεταξύ των αποδεικτικών μέσων, που λήφθηκαν υπόψη Διαφορετικά, αν δηλαδή δεν αναφέρεται μεταξύ των αποδεικτικών μέσων, δεν προκύπτει βεβαιότητα ότι το Δικαστήριο έλαβε υπόψη του και το ιδιαίτερο αυτό αποδεικτικό μέσο, μη αρκούσης της αναφοράς στα έγγραφα και ιδρύεται ο εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Δ λόγος αναιρέσεως.
Εν προκειμένω, από τα πρακτικά της αποφάσεως, που παραδεκτά επισκοπούνται για την έρευνα του προβαλλόμενου λόγου αναιρέσεως, προκύπτει ότι μεταξύ των εγγράφων του αναγνώσθηκαν συμπεριλαμβάνεται και η από 30-10-2008 (αριθ. πρωτ. 3022/9/3703-α) έκθεση πραγματογνωμοσύνης που διενεργήθηκε κατά το στάδιο της προανακρίσεως από την Διεύθυνση Εγκληματολογικών ερευνών της ΕΛΛΑΣ. Από αναφορά στο προοίμιο του σκεπτικού της ως άνω προσβαλλόμενης αποφάσεως, ότι το Δικαστήριο οδηγήθηκε στην καταδικαστική του κρίση, αφού έλαβε υπόψη του τις καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας, τις εκθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας, τις εκθέσεις που αναφέρθηκε ότι αναγνώσθηκαν στο δικαστήριο (μεταξύ των οποίων και η ως άνω έκθεση) τα έγγραφα τα οποία αναγνώσθηκαν στο ακροατήριο και τις απολογίες των κατηγορουμένων, προκύπτει με βεβαιότητα ότι ελήφθη υπόψη, αξιολογήθηκε και συνεκτιμήθηκε με τα άλλα αποδεικτικά μέσα, και η ως άνω έκθεση πραγματογνωμοσύνης. Επομένως, η αντίθεση αιτίαση του αναιρεσείοντος, ότι δηλαδή το Δικαστήριο (πλειοψηφούσα γνώμη) δεν έλαβε υπόψη του και δεν αξιολόγησε αποδεικτικά την άνω έκθεση πραγματογνωμοσύνης και σε κάθε περίπτωση δε παρέθεσε ειδική αιτιολογία αντικρούοντας το αντίθετο πόρισμα της, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη. Οι λοιπές αιτιάσεις, υπό την επίφαση της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, πλήττουν την αναιρετικώς ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του Δικαστηρίου της ουσίας και είναι απορριπτέες ως απαράδεκτες.
Συνεπώς, ο μοναδικός λόγος αναιρέσεως εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Δ του Κ.Ποιν.Δ, που πλήττει την προσβαλλόμενη απόφαση για έλλειψη αιτιολογίας ως προς την κρίση για την ενοχή του αναιρεσείοντος και ως προς τα αποδεικτικά μέσα, είναι αβάσιμος και πρέπει να απορριφθεί.
Κατ' ακολουθίαν, πρέπει να απορριφθεί η ένδικη αίτηση και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 Κ.Ποιν.Δ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 17-2-2010 αίτηση του ... περί αναιρέσεως της υπ' αριθ. 130/2010 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα εκ διακοσίων είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 17 Ιουνίου 2010. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 21 Ιουλίου 2010.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή