Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1752 / 2008    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Υπέρβαση εξουσίας, Τραπεζική επιταγή, Έγκληση, Ανώνυμη εταιρία.
Περίληψη:
Ποινική δίωξη κατά του κατηγορουμένου για έκδοση ακάλυπτων επιταγών κατ’ εξακολούθηση, των οποίων νόμιμη κομίστρια ήταν η εγκαλούσα πολιτικώς ενάγουσα ΑΕΒΕ. Εκπροσώπηση της τελευταίας κατά την υποβολή της σχετικής εγκλήσεως από την Μ.Κ., απλή εντολοδόχο του Δ.Σ. της ΑΕ. Νόμιμη υποβολή της εν λόγω εγκλήσεως. Απορρίπτεται ο μοναδικός λόγος από το άρθρο 510 § 1 Η΄ ΚΠΔ.

Αριθμός 1752/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


Ζ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δημήτριο Κυριτσάκη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Γρηγόριο Μάμαλη-Εισηγητή, Θεοδώρα Γκοΐνη, Βασίλειο Κουρκάκη και Ελευθέριο Νικολόπουλο, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 2 Μαΐου 2007, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Στέλιου Γκρόζου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Χριστίνας Σταυροπούλου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου Χ1 , που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δημήτριο Τσακανίκα, για αναίρεση της 611/2006 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Δράμας, με πολιτικώς ενάγουσα την Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "INFO - QUEST Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών", που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα, που στο ακροατήριο εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο Ιωάννη Ανδριόπουλο. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Δράμας, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος, ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 25 Σεπτεμβρίου 2006 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1695/2006.

Αφού άκουσε Τους πληρεξουσίους των διαδίκων που ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. α' του ν. 2408/1996 προστέθηκε στο άρθρο 79 του ν. 5960/1933 "περί επιταγής" παράγραφος 5, κατά την οποία η ποινική δίωξη (του εκδότη ακάλυπτης επιταγής) ασκείται μόνο ύστερα από έγκληση του κομιστή της επιταγής που δεν πληρώθηκε. Στη σχέση με την υποβολή της εγκλήσεως επί της επιταγής ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 42 Κ.Ποιν.Δ, στις οποίες ρητά παραπέμπει το άρθρο 46 του ίδιου Κώδικα. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις των τεσσάρων πρώτων εδαφίων της παραγράφου 2 του άρθρου 42, η έγκληση γίνεται απευθείας στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, αλλά και στους άλλους ανακριτικούς υπαλλήλους, είτε από τον ίδιο τον εγκαλούντα, είτε από ειδικό πληρεξούσιο. Το έγγραφο της πληρεξουσιότητας μπορεί να δοθεί και με απλή έγγραφη δήλωση. Η γνησιότητα της υπογραφής του εντολέα πρέπει να βεβαιώνεται από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ή δικηγόρο. Το έγγραφο της πληρεξουσιότητας προσαρτάται στην έκθεση για την κατάθεση της εγκλήσεως. Περαιτέρω, με το άρθρο 18 παρ 1 του ν. 2190/1920 "Περί ανωνύμων εταιριών", όπως αυτός κωδικοποιήθηκε με το ΒΔ 174/1963, ορίζεται ότι "η ανώνυμη εταιρία εκπροσωπείται επί δικαστηρίω και εξωδίκως υπό του διοικητικού αυτής συμβουλίου, ενεργούντος συλλογικώς", κατά δε την παρ. 2 του ίδιου άρθρου "το καταστατικόν δύναται να ορίσει ότι εν ή πλείονα μέλη του Συμβουλίου ή άλλα πρόσωπα δικαιούνται να εκπροσωπούν την εταιρείαν, εν γένει ή εις ορισμένου μόνον είδους πράξεις". Το άρθρο 22 του ίδιου Νόμου ορίζει στην παρ, 1 ότι "το Διοικητικόν Συμβούλιον είναι αρμόδιον ν' αποφασίζη πάσαν πράξιν αφορώσαν εις την διοίκησιν της εταιρείας, εις την διαχείρισιν της περιουσίας αυτής και εις την εν γένει επιδίωξιν του σκοπού της εταιρείας", στη δε παρ 3, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 4 του ν. 2339/1995, "το καταστατικό μπορεί να ορίζει θέματα, για τα οποία η εξουσία του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ασκείται ολικά ή μερικά από ένα ή περισσότερα μέλη του, διευθυντές της εταιρίας ή τρίτους", Οι διατάξεις αυτές του ν. 2190, αντίστοιχες με εκείνες των άρθρων 65, 67 και 68 του ΑΚ, ρυθμίζουν την οργανική εκπροσώπηση του νομικού προσώπου της ανώνυμης εταιρίας, δηλαδή καθορίζουν το όργανο που εκφράζει τη βούληση του νομικού αυτού προσώπου στις έννομες σχέσεις με άλλα πρόσωπα, το εκπροσωπεί στα Δικαστήρια και αποφασίζει για τη διοίκηση της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της για την πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού. Ως τέτοιο όργανο ορίζεται (18 παρ. 1) το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, το οποίο (22 παρ. 1) είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας ή στη διαχείριση της περιουσίας της. Οι προαναφερόμενες διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του άνω ν. 2190/1920, που αλληλοσυμπληρώνονται, ρυθμίζουν το ζήτημα της υποκαταστάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕ, κατά τρόπο ώστε αυτή να είναι νόμιμη, μόνο εφόσον διενεργείται με βάση μία από αυτές τις διατάξεις. Το άρθρο 18 παρ. 2 αναφέρεται αποκλειστικά στην εξουσία εκπροσωπήσεως της ΑΕ. Επιτρέπει στο καταστατικό της εταιρίας να ορίσει ότι ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα, που κατονομάζονται, δικαιούνται να εκπροσωπούν (δικαστικώς ή εξωδίκως) την εταιρία γενικά ή σε ορισμένες μόνο πράξεις. Η διάταξη του άρθρου 22 παρ. 3 περιλαμβάνει στο πεδίο εφαρμογής της τόσο τις πράξεις διαχειρίσεως όσο και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αντίθετα, όμως, προς το άρθρο 18 παρ. 2, το οποίο συνιστά ειδική πρόβλεψη, με την οποία το καταστατικό προβαίνει σε συγκεκριμένο καθορισμό προσώπων που κατονομάζονται, στην περίπτωση του άρθρου 22 παρ, 3 το καταστατικό προβλέπει ορισμένα θέματα για τα οποία είναι δυνατό να αποφασισθεί από το Δ.Σ. μεταβίβαση της εξουσίας του. Η μεταβίβαση αυτή κατά το άνω άρθρο 22 παρ. 3 μπορεί να διενεργηθεί προς οποιοδήποτε πρόσωπο, και όχι μόνο προς μέλη του ΔΣ ή διευθυντές της εταιρίας. Προϋποθέτει, όμως, σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό της εταιρίας (Ολ.ΑΠ 1096/1976). Υποκατάσταση του Διοικητικού Συμβουλίου με εξωεταιρική συμφωνία δεν είναι νόμιμη. Επομένως, όταν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 18 παρ. 2 ή 22 παρ. 3, το τρίτο πρόσωπο, προς το οποίο το όργανο της εταιρίας, δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο, ανέθεσε εκπροσωπευτική δραστηριότητα, δεν είναι υποκατάστατο του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά ενεργεί στα πλαίσια της από τα άρθρα 211 και 713 του ΑΚ προβλεπόμενης, αντίστοιχα, πληρεξουσιότητας ή εντολής. Ο υποκατάστατος του Διοικητικού Συμβουλίου, επειδή ενεργεί ως όργανο της εταιρίας, δεν έχει ανάγκη ειδικής πληρεξουσιότητας η εξουσιοδοτήσεως και βεβαιώσεως του γνησίου της υπογραφής των μελών του ΔΣ, όταν το απαιτεί νομοθετική διάταξη, όπως όταν πρόκειται για την υποβολή της εγκλήσεως ή για τη δήλωση παραστάσεως πολιτικής αγωγής. Στην περίπτωση, όμως, που το Διοικητικό Συμβούλιο Ανώνυμης Εταιρίας για την υλοποίηση σχετικής αποφάσεώς του, αναθέσει σε τρίτον, ως προς τον οποίο δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άνω άρθρων 18 παρ. 2 ή 22 παρ. 3 του ν. 2190/1920, να υποβάλει μήνυση ή έγκληση κατά του δράστη αξιόποινης πράξεως που τελέσθηκε σε βάρος της εταιρίας, απαιτείται, ενόψει του ότι ο ανωτέρω τρίτος είναι απλός πληρεξούσιος-εντολοδόχος της τελευταίας, το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, που περιέχει τη σχετική απόφασή του και το οποίο προσαρτάται στην εγχειριζόμενη έγκληση, να φέρει και βεβαίωση της γνησιότητας της υπογραφής του "εντολέα" και παρέχοντος την πληρεξουσιότητα, δηλαδή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις πιο πάνω διατάξεις των άρθρων 46 και 42 παρ. 1 εδ. γ' ΚΠοινΔ (Ολ.ΑΠ 5/2006, 6/2006). Τέλος, κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Η' ΚΠοινΔ υπέρβαση εξουσίας, που ιδρύει τον από τη διάταξη αυτή προβλεπόμενο λόγο αναιρέσεως, υπάρχει, όταν το Δικαστήριο άσκησε δικαιοδοσία που δεν του παρέχεται από το νόμο ή υφίσταται μεν τέτοια δικαιοδοσία, δεν συντρέχουν όμως οι όροι οι οποίοι του παρέχουν την εξουσία να κρίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση ή όταν αρνείται να ασκήσει δικαιοδοσία, η οποία του παρέχεται από το νόμο στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν και συντρέχουν οι απαιτούμενοι γι' αυτό κατά νόμο όροι.
Στην προκείμενη περίπτωση, ο πληρεξούσιος δικηγόρος του κατηγορουμένου κατά τη συζήτηση της υποθέσεως στο δευτεροβάθμιο Δικαστήριο πρόβαλε τον αυτοτελή ισχυρισμό και ζήτησε την απαλλαγή του, λόγω μη νόμιμης κατ' άρθρο 42 παρ. 2 ΚΠοινΔ υποβολής έγκλησης της εγκαλούσας ανώνυμης εταιρίας, για τον λόγο ότι: "Η ποινική δίωξη για την έκδοση των επίμαχων ακάλυπτων επιταγών ασκήθηκε εναντίον του με την από 27-5-2004 μήνυση, την οποία υπέγραψε και εγχείρησε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, η δικηγόρος Θεσσαλονίκης Μαριλένα Θ. Κυριακή, υποβάλλοντας συνημμένα και απόσπασμα του από ..... πρακτικού του Δ. Σ. της Α.Ε. Από το προαναφερόμενο απόσπασμα πρακτικού, προκύπτει ότι το διοικητικό συμβούλιο της ανωτέρω ΑΕ, κατά τη συνεδρίασή του της ...., στην οποία συμμετείχαν ο Πρόεδρος και τα λοιπά τέσσερα μέλη, "μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου αποφάσισε ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει τους Δικηγόρους Θεσσαλονίκης Σιδηρόπουλο Ι. Λεωνίδα και Κυριάκη Θ. Μαριλένα να προβούν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προκειμένου να διωχθεί ποινικώς και ειδικότερα να υποβάλουν για λογαριασμό της εταιρείας έγκληση για το αδίκημα της ακάλυπτης επιταγής, να δηλώσουν παράσταση πολιτικής αγωγής και να παραστούν στη δικάσιμο για την υποστήριξη της έγκλησης". Εξάλλου, από το γεγονός ότι δεν επισυνάφθηκαν στην έγκληση το καταστατικό της Α.Ε. και οι τυχόν τροποποιήσεις του, δεν προκύπτει αν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό, που επιτρέπει στο διοικητικό συμβούλιο την κατά το άρθρο 22 παρ. 3 μεταβίβαση εξουσιών του, Ειδικότερα, σύμφωνα με τα επισυναφθέντα στην άνω μήνυση ... και ..... πρακτικά του Δ.Σ. της εταιρίας και τα ΦΕΚ [τεύχη ΑΕ και ΕΠΕ] με αριθμούς ...... και ...... ορίζονται συγκεκριμένα μέλη του ΔΣ και τρίτοι, τα οποία ανά δύο ή ένα από αυτά, αλλά με τη σύμπραξη ενός εκ των κατονομαζόμενων τρίτων, στα οποία δεν περιλαμβάνεται η προαναφερόμενη δικηγόρος, "..... να ορίζουν δικηγόρους για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον δικαστικών αρχών και να εκπροσωπούν την εταιρία ενώπιον παντός δικαστηρίου......". Περαιτέρω οι ..... και ....... εξουσιοδοτούνται να εκπροσωπούν την εταιρία ενώπιον κάθε Δικαστικής Αρχής και να υποβάλλουν εγκλήσεις και μηνύσεις για λογαριασμό της εταιρίας. Με τα δεδομένα αυτά, είναι φανερό, ότι η προαναφερόμενη δικηγόρος ενήργησε ως απλός εντολοδόχος του Δ.Σ. της Α.Ε. για την εκτέλεση της συγκεκριμένης πράξης που της ανατέθηκε, και όχι ως υποκατάστατος του Δ.Σ. αυτής, (ως όργανο εκπροσώπησης της Α.Ε), και επομένως ήταν αναγκαίο το εξουσιοδοτικό του έγγραφο, που υποβλήθηκε μαζί με τη μήνυση, να φέρει τις υπογραφές όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας και βεβαίωση της γνησιότητας της υπογραφής τους από Αρχή ή δικηγόρο. Το εξουσιοδοτικό όμως έγγραφο που υποβλήθηκε μαζί με τη μήνυση, το οποίο είναι απόσπασμα του από ..... πρακτικού του Δ.Σ. που επικύρωσε ο Πρόεδρος του ΔΣ και η Δικηγόρος Καλλιόπη Καστελλάκη βεβαίωσε το γνήσιο της υπογραφής του επικυρώσαντος Προέδρου, σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στα οριζόμενα από το άρθρο 42 παρ. 2 του ΚΠΔ. Η μόνη περίπτωση που θα μπορούσε να ενέχει και βεβαίωση της γνησιότητας των υπογραφών, όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, θα ήταν η επικύρωση από το δικηγόρο, ακριβούς αντιγράφου του πρακτικού του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, το οποίο θα έφερε τις υπογραφές όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου της και το οποίο ως εξουσιοδοτικό έγγραφο, θα είχε προσαρτηθεί στη μήνυση που υπέγραψε και εγχείρισε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, η δικηγόρος Θεσσαλονίκης Μαριλένα Θ. Κυριάκη. Εφόσον λοιπόν η έγκληση δεν υποβλήθηκε νομότυπα από την εγκαλούσα άνω εταιρία, για τους λόγους που αναλυτικά έχουν εκτεθεί ανωτέρω, συντρέχει λόγος απαραδέκτου της ποινικής δίωξης για το αδίκημα που φέρεται ότι τελέστηκε σε βάρος της". Τον αυτοτελή αυτόν ισχυρισμός του κατηγορουμένου η προσβαλλόμενη υπ' αριθ. 611/2006 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Δράμας, που δίκασε ως Εφετείο, απέρριψε ως κατ' ουσίαν αβάσιμο με την ακόλουθη αιτιολογία: "Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει οπό τα έγγραφα της δικογραφίας, που αφορούν την υποβολή της έγκλησης, η ποινική δίωξη για την έκδοση των επίδικων ακάλυπτων επιταγών από τον κατηγορούμενο, ασκήθηκε εναντίον του, μετά την υποβολή της από 27-5-2004 εγκλήσεως, που υπέγραψε και εγχείρισε στην Εισαγγελία Δράμας η δικηγόρος Θεσσαλονίκης Μαριλένα Κυριάκη, υποβάλλουσα συνημμένως αντίγραφα των ακάλυπτων επιταγών, το από ..... πρακτικό του Δ.Σ της ανωνύμου εταιρίας-νομίμου κομίστριας των επιδίκων επιταγών, καθώς και τα από 7-8-2003, 12-11-2003 ΦΕΚ (Τεύχη ΑΕ και ΕΠΕ) και τα από ...., ..... πρακτικά του ΔΣ της ΑΕ, έγγραφα που αφορούν την εκπροσώπηση της εταιρίας. Από το από ...... πρακτικό του Δ.Σ. της ανωνύμου εταιρίας-νομίμου κομιστρίας των επιδίκων επιταγών, που προσκομίζεται σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου, προκύπτει ότι το διοικητικό, συμβούλιο της ανωτέρω ΑΕ, κατά τη συνεδρίασή του την 21η-5-2004, στην οποία συμμετείχαν ο Πρόεδρος και τα λοιπά τέσσερα μέλη, μετά από σχετική εισήγηση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί να εξουσιοδοτήσει τη δικηγόρο Θεσσαλονίκης Κυριάκη Μαριλένα, να προβεί, εκτός των άλλων, στην κατάθεση της έγκλησης κατά του κατηγορουμένου για την έκδοση των ακαλύπτων επιταγών. Εξάλλου, από τα επισυναφθέντα στην έγκληση ως άνω έγγραφα (ΦΕΚ και πρακτικά του Δ.Σ) η ως άνω δικηγόρος που υπέβαλε την έγκληση δεν περιλαμβάνεται στα πρόσωπα που προβλέφθηκαν από το καταστατικό της εταιρίας να εκπροσωπούν αυτήν ενώπιον των Δικαστικών Αρχών και να έχουν το δικαίωμα υποβολής έγκλησης για λογαριασμό της εταιρίας και δεν συντρέχουν ως προς αυτήν οι προϋποθέσεις των άνω άρθρων 18 παρ. 2 ή 22 παρ. 3 του Ν. 2190/20. Ως εκ τούτων η προαναφερόμενη δικηγόρος κατά την υποβολή της έγκλησης ενήργησε ως απλή εντολοδόχος του Δ. Σ. της Α.Ε. για την εκτέλεση της συγκεκριμένης πράξης που της ανατέθηκε, και όχι ως υποκατάστατος του Δ.Σ. αυτής, (ως όργανο εκπροσώπησης της ΑΕ) και, επομένως, ήταν αναγκαίο το εξουσιοδοτικό της έγγραφο, που υποβλήθηκε μαζί με την έγκληση, να φέρει τις υπογραφές όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας και βεβαίωση της γνησιότητας της υπογραφής τους από Αρχή ή δικηγόρο. Πράγματι το απόσπασμα του από ..... πρακτικού του ΔΣ της ανωνύμου εταιρίας που της παρείχε την εξουσιοδότηση για την υποβολή της έγκλησης, είναι επικυρωμένο δια της ιδιοχείρου υπογραφής του Προέδρου του ΔΣ της ΑΕ, έχοντος του τελευταίου αυτήν την εξουσία, ως προκύπτει από το συνημμένο στην έγκληση από ..... πρακτικό του ΔΣ της ΑΕ, η δε γνησιότητα της υπογραφής του Προέδρου της ΑΕ, επί του από .... αποσπάσματος του πρακτικού του ΔΣ της ΑΕ, βεβαιούται από την υποβάλλουσα την έγκληση δικηγόρο, και ως εκ τούτου ενέχεται και βεβαίωση της γνησιότητας των υπογραφών, όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.
Συνεπώς, η έγκληση εγκύρως υποβλήθηκε από την εξουσιοδοτηθείσα με το άνω πρακτικό του Δ.Σ. δικηγόρο, και είναι αβάσιμος ο σχετικός αυτοτελής ισχυρισμός που προβλήθηκε από τον κατηγορούμενο. Περαιτέρω, από τις μαρτυρικές καταθέσεις, τα έγγραφα που αναγνωστηκαν, την απολογία του κατηγορουμένου και απ' όλη τη συζήτηση της υπόθεσης αποδείχτηκε ότι ο κατηγορούμενος την 28-2-2004 εξέδωσε τη με αρ. ...... επιταγή ποσού 5.000€, την 15-3-2Ο04 εξέδωσε τη με αρ. ..... επιταγή ποσού 5.000€, την 20-4-2004 εξέδωσε τη με αρ. ..... επιταγή ποσού 8.700€ και την 7-5- 2004 εξέδωσε τη με αρ. .... επιταγή ποσού 3.000€, σε διαταγή της ανώνυμης εταιρίας με το διακριτικό τίτλο ΙΝFO-QUEST Α.Ε.Β.Ε. και με πληρώτρια Τράπεζα την "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ", ήτοι το Υποκατάστημα της πιο πάνω Τράπεζας στη Δράμα, γνωρίζοντας ότι στο λογαριασμό του δεν υπήρχαν διαθέσιμα κεφάλαιά του για την πληρωμή τους, τόσο κατά το χρόνο που εκδόθηκαν οι επιταγές, όσο και κατά το χρόνο πληρωμής αυτών".
Με βάση τις παραδοχές αυτές το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο δεν υπερέβη την εξουσία του με το να δεχθεί ότι η ανωτέρω έγκληση είχε υποβληθεί νομότυπα και συνακόλουθα να απορρίψει τον περί του αντιθέτου πιο πάνω αυτοτελή ισχυρισμό του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου, να κηρύξει αυτόν ένοχο για την αξιόποινη πράξη της έκδοσης ακάλυπτων επιταγών κατ' εξακολούθηση, με το ελαφρυντικό του άρθρου 84 παρ. 2 εδ. α' του ΠΚ, και να του επιβάλλει ποινή φυλακίσεως έξι (6) μηνών. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα έγγραφα της δικογραφίας, τα οποία παραδεκτώς επισκοπούνται για την έρευνα του βασίμου του προβαλλόμενου αναιρετικού λόγου, η ποινική δίωξη για την έκδοση των επίμαχων ακάλυπτων επιταγών ασκήθηκε εναντίον του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου, ύστερα από έγκληση της εταιρίας με την επωνυμία "INFO-QUEST ΑΕΒΕ". Την έγκληση αυτή υπέγραψε και ενεχείρισε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης η δικηγόρος Θεσσαλονίκης Μαριλένα Κυριάκη ως ειδική πληρεξούσια της εγκαλούσας και πολιτικώς ενάγουσας εταιρίας, δυνάμει του από ......πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. Από το προαναφερόμενο πρακτικό που προσκομίζεται σε ακριβές απόσπασμα του βιβλίου πρακτικών ΔΣ, αποτελεί δε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου, προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ανωτέρω ΑΕ κατά τη συνεδρίαση του της 21.5.2004, στην οποία συμμετείχαν ο Πρόεδρος και τα λοιπά τέσσερα (4) μέλη, "μετά από σχετική εισήγηση, αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί να εξουσιοδοτήσει τους δικηγόρους Θεσσαλονίκης Σιδηρόπουλο Ι. Λεωνίδα ή Κυριάκη Θ. Μαριλένα να προβούν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προκειμένου να διωχθεί ποινικώς ο Χ1..... Ειδικότερα δε, να υποβάλουν για λογαριασμό της εταιρίας έγκληση για το αδίκημα της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής που τέλεσε ο εγκαλούμενος. Συγκεκριμένα για τέσσερις (4) επιταγές της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ", σε διαταγή της "INFO-QUEST Α.Ε.Β.Ε" με χρέωση του υπ' αριθμ. ..... λογαριασμού που διατηρεί στην εν λόγω τράπεζα και ειδικότερα: α) την υπ' αριθμ. .... επιταγή, με ημερομηνία έκδοσης 28-2-2004, ποσού 5.000 ευρώ, β)την υπ' αριθμ. .... επιταγή, με ημερομηνία έκδοσης την 15.3.2004, ποσού 5.000 ευρώ, γ)την υπ' αριθμ . ... επιταγή, με ημερομηνία έκδοσης την 20.4.2004, ποσού 8.700 ευρώ και δ)την υπ' αριθμ. .... επιταγή, με ημερομηνία έκδοσης την 7-5-2004, ποσού 3.000 ευρώ. Οι ως άνω επιταγές εμφανίστηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα προς πληρωμή, αλλά δεν πληρώθηκαν, λόγω έλλειψης επαρκούς υπολοίπου στον λογαριασμό που διατηρεί ο εγκαλούμενος στην πληρώτρια τράπεζα. Επί πλέον, τους εξουσιοδότησε να δηλώσουν παράσταση πολιτικής αγωγής για ποσό 440 ευρώ, με επιφύλαξη, όπως επίσης να παραστούν στην ορισθείσα ή σε οποιαδήποτε μει' αναβολή δικάσιμο για την υποστήριξη της ως άνω έγκλησης". Εξάλλου, από τα επισυναφθέντα στην ως άνω έγκληση τρία ΦΕΚ (τεύχη ΑΕ και ΕΠΕ), με αριθμ. 8601/7-8-2003, 12034/12-11-2003 και 10242/12-8-2004, στα οποία διαλαμβάνονται, αντιστοίχως, ανακοινώσεις καταχωρήσεως στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Πρακτικά της γενικής συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου και αφορούν ζητήματα εκπροσωπήσεως της εταιρείας, δεν προκύπτει ότι υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό που επιτρέπει στο διοικητικό συμβούλιο την κατά το άρθρο 22 παρ. 3 μεταβίβαση εξουσιών του. Με τα δεδομένα αυτά είναι φανερό, σύμφωνα και με όσα έχουν αναπτυχθεί στην προηγούμενη νομική σκέψη, ότι η προαναφερόμενη δικηγόρος ενήργησε ως απλή εντολοδόχος του ΔΣ της ΑΕ για την εκτέλεση της συγκεκριμένης πράξεως που της ανατέθηκε και όχι ως υποκατάστατος του ΔΣ αυτής, (ως όργανο εκπροσωπήσεως της ΑΕ), και επομένως ήταν αναγκαίο το εξουσιοδοτικό του έγγραφο, που υποβλήθηκε μαζί με την έγκληση να φέρει τις υπογραφές όλων των μελών του ΔΣ της εταιρείας, και βεβαίωση της γνησιότητας της υπογραφής τους από Αρχή ή δικηγόρο. Το ανωτέρω ακριβές απόσπασμα του βιβλίου πρακτικών του ΔΣ της εγκαλούσας εταιρίας, που περιλαμβάνει ακριβές αντίγραφο των πρακτικών συνεδριάσεως του ΔΣ της ....., επικυρώθηκε από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας ......, (ο οποίος, σύμφωνα με το από .... πρακτικό του Δ.Σ της εταιρίας αυτής, είχε τέτοια εξουσία) η γνησιότητα της υπογραφής του οποίου βεβαιώθηκε στη συνέχεια από τη δικηγόρο Καλλιόπη Καστελλάκη. Η επικύρωση αυτή από τη εν λόγω δικηγόρο του αναφερομένου αντιγράφου του πρακτικού του ΔΣ της εταιρίας, το οποίο φέρει τις υπογραφές όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και το οποίο ως εξουσιοδοτικό έγγραφο προσαρτήθηκε στην έγκληση, ενέχει και βεβαίωση της γνησιότητας των υπογραφών όλων των μελών του ΔΣ της εταιρίας.
Συνεπώς, εγκύρως υποβλήθηκε από την εξουσιοδοτηθείσα με το πιο πάνω πρακτικό του ΔΣ δικηγόρο Θεσσαλονίκης Μαριλένα Κυριάκη η σχετική έγκληση. Επομένως πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος ο προβλεπόμενος από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Η' ΚΠοινΔ μοναδικός λόγος αναιρέσεως για υπέρβαση εξουσίας. Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω και αφού δεν υπάρχει άλλος παραδεκτός λόγος αναιρέσεως προς έρευνα, πρέπει, να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (αρθρ. 583 παρ. 1 ΚΠοινΔ), καθώς και στη δικαστική δαπάνη της παραστάσας πολιτικώς ενάγουσας ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "INFO-QUEST AEBE" (άρθρα 176 και 183 Κ.Πολ.Δ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την από 25 Σεπτεμβρίου 2006 αίτηση του Χ1 για αναίρεση της υπ' αριθμ. 611/2006 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Δράμας. Και ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον αναιρεσείοντα α)στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ, και β)στη δικαστική δαπάνη της παραστάσας πολτικώς ενάγουσας ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "INFO-QUEST AEBE" εκ πεντακοσίων (500) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 2 Αυγούστου 2007.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 4 Ιουλίου 2008.


Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή