Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1501 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Δήμευση.
Περίληψη:
Απαράδεκτη αίτηση αναίρεσης από τον μη παρεμβάντα τουλάχιστον στην έκκλητη δίκη τρίτο για απόδοση σ' αυτόν του κατασχεθέντος ή δημευθέντος αντικειμένου. Απορρίπτει.
Αριθμός 1501/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' Ποινικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα - Εισηγήτρια, Ανδρέα Τσόλια, Ανδρέα Δουλγεράκη και Γεώργιο Αδαμόπουλο, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 19 Μαΐου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Μαύρου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση της αναιρεσείουσας - ιδιοκτήτριας Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία "... ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.", που εδρεύει στην ... και εκπροσωπείται νόμιμα και που στο ακροατήριο παραστάθηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο της Μαρία Λυμπέρη, περί αναιρέσεως της 423/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου (Πλημμελημάτων) Αθηνών, με κατηγορουμένους τους: 1) Χ1 και 2) Χ2, κάτοικο ..., που δεν παραστάθηκαν.

Το Τριμελές Εφετείο (Πλημμελημάτων) Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και η αναιρεσείουσα - ιδιοκτήτρια ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 13 Οκτωβρίου 2008 αίτησή της αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1691/2008.
Αφού άκουσε
Την πληρεξούσια δικηγόρο της αναιρεσείουσας, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Επειδή, όπως προκύπτει από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 373,463, 492 και 504 παρ. 3 ΚΠΔ, δικαίωμα προς άσκηση του ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατά του μέρους της απόφασης, που αφορά απόδοση ή δήμευση κατατεθέντος πράγματος έχει και ο τρίτος, που παρενέβη πρωτοδίκως και εκκλήτως και ζήτησε την απόδοση σε αυτόν του κατασχεθέντος ή δημευθέντος αντικειμένου, αφού τις αξιώσεις του στο εν λόγω πράγμα έκρινε το Δικαστήριο. Έτσι τέτοιο δικαίωμα δεν παρέχεται στον τρίτο ούτε από τις προαναφερόμενες διατάξεις, ούτε από άλλη διάταξη του ΚΠΔ, ούτε τέλος από άλλη δικονομική διάταξη περιεχόμενη σε άλλον ειδικό νόμο αν αυτός δεν παρενέβη τουλάχιστον εκκλήτως και ζητήσει την απόδοση σ'αυτόν του κατασχεθέντος ή δημευθέντος αντικειμένου. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η διάταξη του άρθρου 176 παρ. 3 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα" (Ν. 2960/2001), σύμφωνα με την οποία "Ο τρίτος, ο οποίος έχει αξιώσεις επί των δημευομένων με την απόφαση (αντικειμένων της λαθρεμπορίας κ.λ.π.), δεν δύναται να προσβάλλει με ένδικα μέσα την απόφαση, δύναται όμως να παρέμβει και υποβάλει τις αξιώσεις του σε κάθε συζήτηση της υπόθεσης, συνεπεία των ενδίκων μέσων του καταδικασθέντος". Επομένως η από 13/10/2008 αίτηση αναίρεσης της ομορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία "... ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε." στην κυριότητα της οποίας όπως αναφέρεται σ'αυτή ανήκει το με αριθμό κυκλοφορίας ... Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, το οποίο κατασχέθηκε και στη συνέχεια δημεύθηκε με την προσβαλλόμενη 428/2008 απόφαση, ασκήθηκε απαραδέκτως, αφού, όπως προκύπτει από την επιτρεπτή επισκόπηση από τον 'Αρειο Πάγο των εγγράφων της δικογραφίας, για τον έλεγχο του παραδεκτού και του βασίμου ή όχι της αναιρετικής αίτησης, η ανωτέρω αναιρεσείουσα δεν παρέστη, δια του νομίμου εκπροσώπου της, ούτε πρωτοδίκως ούτε κατ' έφεση, ζητώντας την απόδοση σ'αυτήν του παραπάνω αυτοκινήτου, οπότε και δεν κρίθηκαν από το Τριμελές Εφετείο Πλημ/των Αθηνών, το οποίο εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση, οι αξιώσεις της εν λόγω αναιρεσείουσας επί του αντικειμένου τούτου.
Συνεπώς πρέπει η εν λόγω αίτηση ν'απορριφθεί ως απαράδεκτη και να καταδικασθεί η αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα (άρθρα 476 § 1 και 583 § 1 KΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 13 Οκτωβρίου 2008 αίτηση της ομορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία "... ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε." για αναίρεση της 423/2008 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών. Και

Καταδικάζει την αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται στο ποσό των διακοσίων είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 2 Ιουνίου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 18 Ιουνίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή