Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1186 / 2013    (Γ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

Θέμα
Διόρθωση απόφασης.
Περίληψη:
Αυτεπάγγελτη διόρθωση διατακτικού απόφασης κατά τα άρθρα 315, 317 παρ. 3, 318 και 573 παρ. 1 ΚΠολΔ.
Αριθμός 1186/2013

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Γ' Πολιτικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δημήτριο Μαζαράκη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (λόγω μη υπάρξεως Αντιπροέδρου στο Τμήμα και κωλύματος του αρχαιοτέρου Αρεοπαγίτη), Νικόλαο Μπιχάκη, Ερωτόκριτο Καλούδη, Αργύριο Σταυράκη και Ευγενία Προγάκη, Αρεοπαγίτες.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 15 Μαΐου 2013, με την παρουσία και της γραμματέως Αγγελικής Ανυφαντή, προκειμένου να αποφανθεί για την αυτεπάγγελτη διόρθωση της 193/6-2-2013 αποφάσεως του Αρείου Πάγου (Γ' Τμήματος), σύμφωνα με την 57/2013 πράξη του Προεδρεύοντος του Γ' Τμήματος του Αρείου Πάγου, η οποία κοινοποιήθηκε με επιμέλεια της Γραμματείας του Αρείου Πάγου στα διάδικα μέρη, για να δικάσει την εξής υπόθεση μεταξύ:
Των αναιρεσειόντων: 1)Π. χήρας Σ. Τ., 2)Α. Τ. του Σ., και 3)Μ. Τ. του Σ., κατοίκων ..., οι οποίοι δεν παραστάθηκαν.
Του αναιρεσιβλήτου: Ελληνικού Δημοσίου, νόμιμα εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Οικονομικών, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο του Κωνσταντίνο Γεωργιάδη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με δήλωση του άρθρου 242 παρ.2 του Κ.Πολ.Δικ. Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο παραστάθηκε μόνο το αναιρεσίβλητο, όπως σημειώνεται πιο πάνω.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Επειδή από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 315, 317 παρ.3 και 318 ΚΠολΔικ, οι οποίες κατ'άρθρο 573 παρ.1 του ίδιου Κώδικα, εφαρμόζονται και στην αναιρετική διαδικασία, προκύπτει ότι, αν από παραδρομή κατά τη σύνταξη της αποφάσεως, περιέχονται λάθη γραφικά ή λογιστικά, ή το διατακτικό της διατυπώθηκε κατά τρόπο ελλιπή ή ανακριβώς, το δικαστήριο, του την έχει εκδώσει, μπορεί, αν το ζητήσει κάποιος διάδικος ή και αυτεπαγγέλτως, να τη διορθώσει με νέα απόφασή του. Στην περίπτωση της αυτεπάγγελτης διορθώσεως ο Πρόεδρος του δικαστηρίου ορίζει (αυτεπαγγέλτως) δικάσιμο για τη συζήτηση, κατά την οποία και πριν από οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες, πρέπει να κληθούν, με επιμέλεια της γραμματείας του δικαστηρίου, όλοι οι διάδικοι, που αναφέρονται στη διορθωτέα απόφαση, αν δε, κατά την ως άνω συζήτηση δεν εμφανισθεί κάποιος διάδικος, που κλητεύθηκε νομίμως, η διαδικασία προχωρεί σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι (ΑΠ 1162/2012). Στην κρινόμενη υπόθεση, όπου πρόκειται για συζήτηση για την αυτεπάγγελτη διόρθωση της υπ'αριθμ. 193/2013 αποφάσεως του Δικαστηρίου τούτου, οι αναφερόμενοι σ'αυτήν διάδικοι (αναιρεσείοντες) Π. Τ. χήρα Σ., Α. Τ. του Σ. και Μ. Τ. του Σ., δεν εμφανίστηκαν κατά την αναφερομένη, στην αρχή της παρούσης αποφάσεως συνεδρίαση, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά εγγραφής της σ'αυτό, ούτε κατέθεσαν έγγραφη δήλωση, κατά τα άρθρα 242 παρ.2 και 573 παρ.1 του ΚΠολΔικ, ότι δεν θα παραστούν. Από τα υπάρχοντα στη δικογραφία από 24-4-2013 τρία αποδεικτικά επιδόσεως της δικαστικού επιμελήτριας Αλεξανδρούπολης … και το από 22-4-2013 αποδεικτικό επιδόσεως του επιμελητή δικαστηρίων στον 'Αρειο Πάγο …, προκύπτει ότι με επιμέλεια της γραμματείας του Δικαστηρίου τούτου, ακριβές αντίγραφο της υπ'αριθμ. 57/19-4-2013 πράξεως του Προεδρεύοντος του Γ' Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε για τη συνεδρίαση της 15-5-2013 προς διόρθωση της προαναφερθείσας υπ'αριθμ. 193/2013 αποφάσεως του ανωτέρω Τμήματος, καθώς και η υπό ιδία, με την πράξη, ημερομηνία (19.4.2013 κλήση προς συζήτηση της εν λόγω πράξεως, που υπογράφεται από τη Γραμματέα του Τμήματος αυτού, επιδόθηκε στους παραπάνω μη εμφανισθέντες διαδίκους, καθώς και στον δικηγόρο που τους εκπροσώπησε κατά τη δίκη, κατά την οποία εκδόθηκε η υπό διόρθωση απόφαση (άρθρ.143 παρ. ΚΠολΔικ). Επομένως, κατά τα προαναφερθέντα, πρέπει να προχωρήσει η συζήτηση της υποθέσεως παρά την απουσία τους, ήτοι σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες.
Όπως προκύπτει από την υπ'αριθμ. 193/2013 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, με αυτήν απορρίφθηκε η από 4-10-2010 αίτηση των παραπάνω απολειπομένων διαδίκων (Π. Α. και Μ. Τ. του Σ.) για αναίρεση της υπ'αριθμ. 75/2009 αποφάσεως του Εφετείου Θράκης. Στην παραπάνω απόφαση εμφιλοχώρησαν, προδήλως από παραδρομή, γραφικά λάθη. Συγκεκριμένα αναγράφεται στο διατακτικό "
Απορρίπτει την από 4.10.2010 αίτηση α) της Α. χας Ν. Τ., ) του Μ. Τ. του Ν. και ) της Δ. Τ. του Ν., για αναίρεση της υπ'αριθμ. 75/2009 αποφάσεως του Εφετείου Θράκης" ενώ έπρεπε να γραφεί "
Απορρίπτει την από 4.10.2010 αίτηση α) της Π. Τ. χήρας Σ. ) του Α. Τ. του Σ. και ) Μ. Τ. του Σ., για αναίρεση της υπ'αριθμ. 75/2009 αποφάσεως του Εφετείου Θράκης". Ενόψει τούτων πρέπει αυτεπάγγελτα και όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό, να διορθωθεί η εν λόγω απόφαση του Αρείου Πάγου και επιπλέον να σημειωθεί, κατ'άρθρο 320 ΚΠολΔικ, η παρούσα απόφαση στο περιθώριο της διορθούμενης απόφασης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Διορθώνει την πρώτη διάταξη του διατακτικού της υπ'αριθμ. 193/2013 αποφάσεως του δικαστηρίου τούτου, από το εσφαλμένο "
Απορρίπτει την από 4.10.2010 αίτηση α) της Α. χας Ν. Τ., ) του Μ. Τ. του Ν. και ) της Δ. Τ. του Ν., για αναίρεση της υπ'αριθμ. 75/2009 αποφάσεως του Εφετείου Θράκης" στο ορθό "
Απορρίπτει την από 4.10.2010 αίτηση α) της Π. Τ., χήρας Σ., ) του Α. Τ. του Σ. και ) του Μ. Τ. του Σ., για αναίρεση της υπ'αριθμ. 75/2009 αποφάσεως του Εφετείου Θράκης"
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 4 Ιουνίου 2013.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 11 Ιουνίου 2013.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ

<< Επιστροφή