Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2170 / 2009    (Δ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

Θέμα
Πληρεξουσιότητα.
Περίληψη:
Στην περίπτωση που ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αναιρεσείοντος, που επισπεύδει την συζήτηση, δεν αποδεικνύει την ύπαρξη ρητής πληρεξουσιότητας, ο αναιρεσείων θεωρείται ότι δεν παρίσταται και κηρύσσεται άκυρη η κλήση, επί τη βάσει της οποίας εμφανίζεται αυτός ότι επισπεύδει την συζήτηση. Αν οι αναιρεσείοντες είναι περισσότεροι και ο δικηγόρος που εμφανίζεται γι΄ αυτούς δεν έχει πληρεξουσιότητα έστω και ενός, η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη, ως προς όλους.
Αριθμός 2170/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Δ' Πολιτικό Τμήμα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Διονύσιο Γιαννακόπουλο, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Ελευθέριο Μάλλιο, Γεωργία Λαλούση, Ευτύχιο Παλαιοκαστρίτη και Σοφία Καραχάλιου, Αρεοπαγίτες.

ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 9 Οκτωβρίου 2009, με την παρουσία και του Γραμματέα Γεωργίου Φιστούρη για να δικάσει μεταξύ:

Των αναιρεσειόντων: 1) Χ1, 2) Χ2, 3α) Χ3-Α, 3β) Χ3-Β, 3γ) Χ3-Γ, 4) Χ4, 5) Χ5, 6) Χ6, Χ7, κατοίκων ..., οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Κωνσταντίνο Μιχαηλίδη και κατέθεσαν προτάσεις.

Του αναιρεσιβλήτου: Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, το οποίο εκπροσωπήθηκε από τον Χρήστο Μητκίδη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με δήλωση κατ' άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολΔ και δεν κατέθεσε προτάσεις.

Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 13/7/2006 αίτηση καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημιώσεως από αναγκαστική απαλλοτρίωση των ήδη αναιρεσειόντων, που κατατέθηκε στο Εφετείο Θεσσαλονίκης. Εκδόθηκε η 869/2007 απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου, την αναίρεση της οποίας ζητούν οι αναιρεσείοντες με την από 14/2/2008 αίτησή τους.
Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν, όπως σημειώνεται πιο πάνω. Η Εισηγήτρια Αρεοπαγίτης Σοφία Καραχάλιου ανέγνωσε την από 19/3/2009 έκθεσή της, με την οποία εισηγήθηκε να απορριφθούν όλοι οι λόγοι αναιρέσεως.
Ο πληρεξούσιος των αναιρεσειόντων ζήτησε την παραδοχή της αιτήσεως και την καταδίκη του αντίδικου μέρους στη δικαστική δαπάνη.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Επειδή, κατά τη διάταξη του άρθρου 94 § 1 του Κ.Πολ.Δ., στα πολιτικά δικαστήρια οι διάδικοι έχουν υποχρέωση να παρίστανται με πληρεξούσιο δικηγόρο, κατά την διάταξη δε του άρθρου 96 του αυτού Κώδικα, η πληρεξουσιότητα δίδεται είτε με προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή στην έκθεση είτε με συμβολαιογραφική πράξη. Για τις προπαρασκευαστικές πράξεις και τις κλήσεις έως την συζήτηση στο ακροατήριο, θεωρείται, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 104 Κ.Πολ.Δ., ότι υπάρχει πληρεξουσιότητα και αν αυτή δεν υπάρχει κηρύσσονται άκυρες όλες οι πράξεις, ακόμη και εκείνες που είχαν γίνει προηγουμένως. Το δικαστήριο εξετάζει, αυτεπαγγέλτως, σε κάθε στάση της δίκης την έλλειψη πληρεξουσιότητος και την υπέρβασή της. Εξ άλλου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 576 § 1 και 3 του Κ.Πολ.Δ., αν ο διάδικος που επισπεύδει την συζήτηση δεν εμφανισθεί ή εμφανισθεί, αλλά δεν λάβει μέρος στη συζήτηση, με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος, ο 'Αρειος Πάγος συζητεί την υπόθεση σαν να ήταν παρόντες οι διάδικοι. Αν μετέχουν περισσότεροι στη δίκη για την αναίρεση και δεν κλητεύθηκε κάποιος από αυτούς, η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη για όλους. Από τον συνδυασμό των διατάξεων αυτών και την καθιερουμένη από την τελευταία αρχή ότι, για την συζήτηση της υποθέσεως στον 'Αρειο Πάγο, πρέπει να έχουν κλητευθεί από εκείνον που επισπεύδει την συζήτηση όλοι οι διάδικοι, συνάγεται ότι : α στην περίπτωση που ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αναιρεσείοντος, ο οποίος επισπεύδει την συζήτηση, εμφανίζεται στο ακροατήριο, κατά την συζήτηση της υποθέσεως, αλλά δεν αποδεικνύει την ύπαρξη ρητής πληρεξουσιότητος, την οποία το δικαστήριο ερευνά αυτεπαγγέλτως, ο αναιρεσείων θεωρείται ότι δεν παρίσταται και κηρύσσεται άκυρη η κλήση, επί τη βάσει της οποίας εμφανίζεται αυτός ότι επισπεύδει την συζήτηση, με αποτέλεσμα να μη είναι δυνατή η εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 576 § 1 του Κ.Πολ.Δ., σύμφωνα με την οποία ο 'Αρειος Πάγος συζητεί την υπόθεση σαν να ήσαν παρόντες όλοι οι διάδικοι και β) αν οι αναιρεσείοντες είναι περισσότεροι και ο δικηγόρος που επισπεύδει την συζήτηση και εμφανίζεται γι' αυτούς, δεν έχει την πληρεξουσιότητα έστω και ενός από τους αναιρεσείοντες που επέσπευσαν την συζήτηση, είτε αυτός παρίσταται είτε δεν παρίσταται, αυτή κηρύσσεται απαράδεκτη ως προς όλους, αν αυτός δεν έχει κλητευθεί από τον αντίδικό του ή από τους επισπεύδοντες την συζήτηση τυχόν έστω και απλούς ομοδίκους του.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα ταυτάριθμα προς την παρούσα πρακτικά, οι εκ των αναιρεσειόντων, που επισπεύδουν την συζήτηση, Χ4 (4ος), Χ5 (5ος), Χ6 (6ος) και Χ7, φέρεται, ότι εκπροσωπήθηκαν από τον δικηγόρο Κωνσταντίνο Μιχαηλίδη. Ο τελευταίος, όμως, δεν αποδεικνύει την ύπαρξη ρητής πληρεξουσιότητος προς τούτο και επομένως οι ανωτέρω αναιρεσείοντες θεωρείται ότι δεν παρίστανται, ενώ δεν είναι νόμιμος η κλήση, επί τη βάσει της οποίας αυτοί φέρεται ότι επισπεύδουν την συζήτηση. Και τούτο διότι : α) για τους εκ των ανωτέρω αναιρεσειόντων Χ4 (4ο) και Χ7 (7ο) δεν προσκομίζεται συμβολαιογραφική πράξη, με δήλωση τούτων για χορήγηση πληρεξουσιότητος στον προαναφερόμενο δικηγόρο, προκειμένου να τους εκπροσωπήσει κατά την συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως. β) Το προσκομιζόμενο, για τον πέμπτο αναιρεσείοντα (Χ5), υπ' αριθ. ... πληρεξούσιο του Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης, Νικολάου Γκουτζαμάνη, δεν αφορά αυτόν αλλά τον ... και γ) Το προσκομιζόμενο, για τον έκτο αναιρεσείοντα (Χ6), πληρεξούσιο της Συμβολαιογράφου Λαγκαδά, Σταυρούλας Αναστασοπούλου - Καζά, δεν αφορά αυτόν, αλλά τους ..., ... και ... . (Από το πληρεξούσιο δε αυτό συνάγεται, ότι προφανώς ο ανωτέρω αναιρεσείων απεβίωσε. Όμως, για την περίπτωση αυτή, δεν δηλώθηκε ο θάνατος τούτου στο ακροατήριο, με σύγχρονη δήλωση, ότι οι αμέσως ανωτέρω αναφερόμενοι συνεχίζουν την δίκη, ως κληρονόμοι αυτού, ούτε προσκομίζεται σχετική ληξιαρχική πράξη, ώστε να ελεγχθεί και το παραδεκτό της ασκήσεως της αιτήσεως αναιρέσεως επ' ονόματί του). Επομένως, εφ' όσον δεν αποδεικνύεται, ότι οι ανωτέρω αναιρεσείοντες επέσπευσαν νομίμως την συζήτηση της υπό κρίση αιτήσεως αναιρέσεως, ούτε ότι αυτοί κλητεύθηκαν από το αναιρεσίβλητο ή από τους επισπεύδοντες την συζήτηση λοιπούς ομοδίκους των, πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη η συζήτηση, ως προς όλους τους διαδίκους.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Κηρύσσει απαράδεκτη την συζήτηση της από 14-2-2008 αιτήσεως των Χ1 κ.λ.π. περί αναιρέσεως της υπ' αριθ. 869/2007 αποφάσεως του Εφετείου Θεσσαλονίκης, ως προς όλους τους διαδίκους.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 3 Νοεμβρίου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 20 Νοεμβρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή