Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 865 / 2010    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας επάρκεια, Υπεξαγωγή εγγράφων, Πλάνη νομική.
Περίληψη:
Υπεξαγωγή εγγράφου. Έννοια. Πότε υπάρχει ειδική εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Ισχυρισμός περί νομικής πλάνης. Όταν ο ισχυρισμός αυτός προβάλλεται αορίστως το Δικαστήριο δεν υποχρεούται να απαντήσει. Απορρίπτει αίτηση.
Αριθμός 865/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

E' Πoινικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Δημάδη, Βιολέττα Κυτέα, Γεώργιο Αδαμόπουλο-Eισηγητή και Αικατερίνη Βασιλακοπούλου-Κατσαβριά, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 19 Φεβρουαρίου 2010, με την παρουσία της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ευτέρπης Κουτζαμάνη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την αίτηση
του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, κατοίκου ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Ζήση Κωνσταντίνου, περί αναιρέσεως της 666/2009 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Καβάλας.
Με πολιτικώς ενάγουσα την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ", που εδρεύει στο ... και εκπροσωπείται νόμιμα, την οποία στο ακροατήριο εκπροσώπησαν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι Θεόδωρος Χρόνης και Θεμιστοκλής Σοφός. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Καβάλας, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 15 Ιουνίου 2009 αίτησή του αναιρέσεως, καθώς και στο από 20 Οκτωβρίου 2009 δικόγραφο προσθέτων λόγων, τα οποία καταχωρίστηκαν στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1002/09.
Αφού άκουσε Τους πληρεξουσίους δικηγόρους των διαδίκων, που ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και την Αντεισαγγελέα, η οποία πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 222 ΠΚ, όποιος με σκοπό να βλάψει άλλον αποκρύπτει, βλάπτει ή καταστρέφει έγγραφο του οποίου δεν είναι κύριος ή δεν είναι αποκλειστικά κύριος ή που άλλος έχει δικαίωμα, κατά τις διατάξεις του αστικού δικαίου, να ζητήσει την παράδοση ή την επίδειξή του τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών. Η καταδικαστική απόφαση για να έχει την απαιτούμενη από τα άρθρα 93 παρ.3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως, πρέπει να αναφέρονται σε αυτήν τα πραγματικά περιστατικά που αποδείχθηκαν κατά την ακροαματική διαδικασία με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις και από τα οποία το δικαστήριο που την εξέδωσε, συνήγαγε την ύπαρξη των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος για το οποίο καταδικάστηκε ο κατηγορούμενος, τα αποδεικτικά μέσα γενικώς κατά το είδος τους, χωρίς να εκτίθεται τι προέκυψε χωριστά από το καθένα και οι συλλογισμοί με βάση τους οποίους έγινε η υπαγωγή των περιστατικών αυτών στις ποινικές διατάξεις που εφαρμόσθηκαν. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό της αποφάσεως που αποτελούν ενιαίο σύνολο. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως αποτελεί και η εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλμένη ερμηνεία υπάρχει όταν ο Δικαστής αποδίδει στο νόμο διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγματικά έχει, ενώ εσφαλμένη εφαρμογή υπάρχει όταν το Δικαστήριο της ουσίας δεν υπάγει σωστά τα πραγματικά περιστατικά που δέχτηκε ότι αποδείχτηκαν στη διάταξη που εφαρμόστηκε. Εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης, υπάρχει όχι μόνο όταν το δικαστήριο της ουσίας δεν υπάγει σωστά τα πραγματικά περιστατικά, που δέχθηκε ως αποδεδειγμένα στη διάταξη που εφαρμόστηκε αλλά και όταν η διάταξη αυτή παραβιάστηκε εκ πλαγίου, όταν δηλαδή στο πόρισμα της απόφασης που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό του διατακτικού με το σκεπτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήματος έχουν εμφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος από τον Άρειο Πάγο της ορθής ή μη εφαρμογής του νόμου, οπότε η απόφαση στερείται νόμιμης βάσης. Στην προκειμένη περίπτωση, από το σκεπτικό της προσβαλλόμενης 666/ 2009 απόφασης, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Καβάλας μετά τη συνεκτίμηση όλων των αποδεικτικών μέσων που προσδιορίζονται κατ' είδος, δέχτηκε ανελέγκτως, ότι "ο κατηγορούμενος τέλεσε την πράξη που αποδίδεται σ' αυτόν με το κατηγορητήριο. Ειδικότερα από τα παραπάνω αποδεικτικά μέσα προέκυψε ότι μεταξύ της εγκαλούσας εδρεύουσας στην ... ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρίας με την επωνυμία "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ" και του κατηγορουμένου Χ, καταρτίσθηκε στο ... στις 23-11-2000 σύμβαση έργου αορίστου χρόνου, δυνάμει της οποίας η εγκαλούσα εταιρία ανέθεσε και ο κατηγορούμενος ανέλαβε ως Περιφερειακός Διευθυντής, έναντι συμφωνημένης αμοιβής, το έργο του ελέγχου της πιστής εφαρμογής των κανονισμών λειτουργίας από τους διευθυντές (συντονιστές) καταστημάτων, της μέριμνας της δημιουργίας νέων καταστημάτων και της υλοποίησης των ετησίων προϋπολογισμών παραγωγής δαπανών και λοιπών ποιοτικών συντελεστών της περιφέρειας ευθύνης του, με σκοπό την επίτευξη του ετήσιου στόχου παραγωγής ασφαλίστρων, που η εγκαλούσα εταιρία ορίζει κάθε φορά σε δωδεκάμηνη βάση για τη θέση του περιφερειακού διευθυντή (συντονιστή), προβλέφθηκε δε η δυνατότητα στο καθένα συμβαλλόμενο μέρος να λύσει με έγγραφη καταγγελία τη μεταξύ τους λειτουργούσα σύμβαση, οποτεδήποτε, τα αποτελέσματα της οποίας θα επέρχονταν δύο (2) μήνες μετά την επίδοση αυτής, εκτός από τις κάτωθι περιπτώσεις : α) δόλιας ενέργειας εις βάρος της εταιρίας, β) υπεξαίρεσης χρημάτων αυτής ή πελατών της, γ) συμπεριφοράς βλάπτουσας τη φήμη της και δ) προσχώρησης σε άλλη ασφαλιστική εταιρία και απόσπασης ή απόπειρας απόσπασης συνεργατών ή συμβολαίων της εταιρίας, που αναπτύχθηκαν με ή χωρίς προσπάθειες του κατηγορουμένου, οπότε η εγκαλούσα εταιρία θα είχε το δικαίωμα καταγγελίας, τα αποτελέσματα της οποίας θα επέρχρνταν άμεσα με την επίδοση αυτής στον κατηγορούμενο, ο οποίος υποχρεούτο ν' αποδώσει, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση της καταγγελίας σ' αυτόν, όπως κατά λέξη αναγράφεται στην εν λόγω σύμβαση : "κάθε οφειλόμενο κατά την ημερομηνία της καταγγελίας ποσό, ευθυνόμενος ταυτόχρονα για την αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας που προξένησε η αντισυμβατική συμπεριφορά του στην εταιρία", καθώς επίσης και "το σύνολο των δαπανών της για τη μέχρι εκείνη τη στιγμή συνεργασία τους, δηλαδή δαπανών προσελκύσεως, εκπαιδεύσεως, αμοιβών και κάθε άλλης σχετικής δαπάνης πλην τυχόν δικαιουμένων προμηθειών, σύμφωνα με την προς τούτο εκκαθάριση των δαπανών αυτών από την εταιρία". Εξάλλου, οι ανωτέρω υποχρεώσεις συμφωνήθηκε να βαρύνουν τον κατηγορούμενο και στην περίπτωση που η επίμαχη σύμβαση θα λυόταν με δική του πρωτοβουλία, εφόσον αποδεικνυόταν ότι είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας της είτε μετά τη λύση της συνέτρεχαν οι ανωτέρω υπό στοιχ. α', β', γ' και δ' περιπτώσεις. Η σύμβαση αυτή λειτούργησε μέχρι την 20-6-2003, οπότε ο κατηγορούμενος με την υπό την ίδια ημεροχρονολογία εξώδικη δήλωση του - καταγγελία - διαμαρτυρία - πρόσκληση, που επιδόθηκε στην εγκαλούσα στις 25-6-2003, επικαλούμενος αντισυμβατική συμπεριφορά της εγκαλούσας τόσο απέναντι στον ίδιο όσο και απέναντι στους ασφαλισμένους, με αποτέλεσμα την έκθεση του ως άμεσα ερχόμενο σ' επαφή με τους τελευταίους, καθώς επίσης και μειωτικές του προσώπου του ενέργειες της εγκαλούσας με συνέπεια την προσβολή αυτού και τη σοβαρή μείωση του εισοδήματος του, κατήγγειλε αυτήν. Η εγκαλούσα α.ε. με την από 30-6-2003 εξώδικη δήλωση της, η οποία επιδόθηκε στον κατηγορούμενο την 1-7-2003, αντιμετωπίζοντας τα ανωτέρω περιλαμβανόμενα στην εξώδικη δήλωση του κατηγορουμένου την οποία συνυπέγραψαν και άλλοι δεκατρείς συνεργάτες αυτής, ως εμπίπτοντα στις προβλεπόμενες από τη μεταξύ τους λειτουργούσα επίμαχη σύμβαση προαναφερθείσες υπό στοιχ. γ' και δ' περιπτώσεις, και εκτιμώντας ότι επλήγη η φήμη της και ότι οι ενέργειες του κατηγορουμένου αποσκοπούσαν στη συμμετοχή του στην ανταγωνιστική διαδικασία με την απόσπαση και προσέλκυση εργατικού δυναμικού αυτής, επέσπευσε την αποσύνδεση του κατηγορουμένου από την επίδικη διαρκή σύμβαση, στη λειτουργία της οποίας επήλθε ανεπανόρθωτος κλονισμός και από ενδιαφέρον αποκατάστασης της ομαλότητας στην προώθηση των υπηρεσιών της στον χώρο της βόρειας Ελλάδας, κατήγγειλε αυτήν και ζήτησε την άμεση παράδοση κάθε φύσης υλικού που του παρασχέθηκε για την εκτέλεση του σ' αυτόν ανατεθέντος έργου. Το συμφέρον της εγκαλούσας προς καταγγελία της υπόψη σύμβασης από την ίδια με την ενεργοποίηση του ανωτέρω όρου, ώστε να επέλθουν άμεσα αποτελέσματα αυτής, ήταν εύλογο, ώστε να εξεύρει έγκαιρα αντικαταστάτη του κατηγορουμένου και να μη παρουσιαστεί κενό στο σύστημα προώθησης των υπηρεσιών της και αποδυναμωθεί η ανταγωνιστική της θέση. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι η εγκαλούσα με την από 4-7-2003 εξώδικο δήλωση της, η οποία επιδόθηκε στον κατηγορούμενο αυθημερόν, κάλεσε αυτόν να της αποδώσει σαράντα τρεις (43) επιταγές, έκδοσης οφειλετών της εγκαλούσας εις διαταγήν της ή μεταβιβασθείσες σ' αυτήν με οπισθογράφηση από οφειλέτες της, ώστε να μπορέσει αυτή να εξοφλήσει αιτηθείσες εξαγορές ασφαλιστηρίων συμβολαίων του κλάδου ζωής και δη :
1.Για εξαγορά του υπ' αριθ. ... ασφαλιστηρίου συμβολαίου του πελάτη της εγκαλούσας ..., κατοίκου ..., καθαρής αξίας εξαγοράς 161.339,75 ευρώ:
α) την υπ' αριθ. ... επιταγή της Γενικής Τράπεζας, έκδοσης ..., στο ... ποσού 929,41 ευρώ, με φερόμενο χρόνο έκδοσης 31-8-2003 εις διαταγήν της εγκαλούσας.
β) την υπ' αριθ. ... επιταγή της Eurobank, έκδοσης ..., στο ..., ποσού 4.000,00 ευρώ, με φερόμενο χρόνο έκδοσης 29-8-2003 εις διαταγήν της εγκαλούσας.
γ) την υπ' αριθ. ... επιταγή της Eurobank, έκδοσης ... στον ..., ποσού 4.300,00 ευρώ, με φερόμενο χρόνο έκδοσης 27-9-2003 εις διαταγήν της εγκαλούσας.
δ) την υπ' αριθ. ... επιταγή της Παγκρήτριας Συνεταιριστικής Τράπεζας, έκδοσης ..., στην ..., ποσού 5.445,46 ευρώ, με φερόμενο χρόνο έκδοσης 31-8-2003 εις διαταγήν της εγκαλούσας.
ε) την υπ' αριθ. ... επιταγή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, έκδοσης ... Ε.Π.Ε., στα ..., ποσού 3.100,00 ευρώ, με φερόμενο χρόνο έκδοσης 27-8-2003 εις διαταγήν ..., νόμιμη κομίστρια της οποίας κατέστη η εγκαλούσα.
στ) την υπ' αριθ. ... επιταγή της Παγκρήτριας Συνεταιριστικής Τράπεζας, έκδοσης ..., στο ..., ποσού 3.554,00 ευρώ, με φερόμενο χρόνο έκδοσης 30-7-2003 εις διαταγήν της εγκαλούσας.
ζ) την υπ' αριθ. ... επιταγή της Eurobank, έκδοσης ..., στο ..., ποσού 108.500,00 ευρώ, με φερόμενο χρόνο έκδοσης 31-8-2003 εις διαταγήν της εγκαλούσας.
η) την υπ' αριθ. ... επιταγή της Παγκρήτριας Συνεταιριστικής Τράπεζας, έκδοσης ..., στο ..., ποσού 2.382,00 ευρώ, με φερόμενο χρόνο έκδοσης 27-8-2003 εις διαταγήν της εγκαλούσας.
θ) την υπ' αριθ. ... επιταγή της ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ, έκδοσης ..., στην ..., ποσού 3.643,00 ευρώ, με φερόμενο χρόνο έκδοσης 30-8-2003 εις διαταγήν ..., νόμιμη κομίστρια της οποίας κατέστη η εγκαλούσα.
ι) την υπ' αριθ. ... επιταγή της ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ, έκδοσης της εταιρίας "ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ... Α.Ε.", στην ..., ποσού 2.000,00 ευρώ, με φερόμενο χρόνο έκδοσης 18-8-2003 εις διαταγήν της εγκαλούσας. ία) την υπ' αριθ. ... επιταγή της Eurobank, έκδοσης ..., στο ..., ποσού 2.000,00 ευρώ, με φερόμενο χρόνο έκδοσης 18-7-2003 εις διαταγήν της εγκαλούσας.
ιβ) την υπ' αριθ. ... επιταγή της Τράπεζας Αττικής, έκδοσης της εταιρίας "...-Εισαγωγική-Εμπορική-Προμηθευτική Εταιρία Εξοπλισμού Επιχειρήσεων", στο ..., ποσού 800,00 ευρώ, με φερόμενο χρόνο έκδοσης 30-8-2003 εις διαταγήν της εγκαλούσας.
ιγ) την υπ' αριθ. ... επιταγή της ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ, έκδοσης της εταιρίας "... Ο.Ε.", στην ..., ποσού 700,00 ευρώ, με φερόμενο χρόνο έκδοσης 30-7-2003 εις διαταγήν της εγκαλούσας.
ιδ) την υπ' αριθ. ... επιταγή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, έκδοσης του ..., στην ..., ποσού 15.027,68 ευρώ, με φερόμενο χρόνο έκδοσης 31-7-2003 εις διαταγήν της εγκαλούσας.
ιέ) την υπ' αριθ. ... επιταγή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, έκδοσης ..., στο ..., ποσού 1.209,60 ευρώ, με φερόμενο χρόνο έκδοσης 30-8-2003 εις διαταγήν της εγκαλούσας.
ιστ) την υπ' αριθ. ...ης ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, έκδοσης "...Ο.Β.Ε.Ε.", στο ..., ποσού 3.582,00 ευρώ, με φερόμενο χρόνο έκδοσης 31-8-2003 εις διαταγήν της εγκαλούσας.
2. Για εξαγορά του υπ' αριθ. . ασφαλιστηρίου συμβολαίου της πελάτισσας της εγκαλούσας ..., κατοίκου ..., καθαρής αξίας εξαγοράς 67.033,16 ευρώ:
α) την υπ' αριθ. ... επιταγή της Εurobank, έκδοσης ..., στην ..., ποσού 1.417,30 ευρώ, με φερόμενο χρόνο έκδοσης 30-8-2003 εις διαταγήν της εγκαλούσας.
β) την υπ' αριθ. ... επιταγή της Τράπεζας Ergasias, έκδοσης ..., στην ..., ποσού 1.639,94 ευρώ, με φερόμενο χρόνο έκδοσης 25-8-2003 εις διαταγήν της εγκαλούσας.
γ) την υπ' αριθ. ...επιταγή της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, έκδοσης "LEADER S.Α. ΒΕΚΟ", στην ..., ποσού 2.156,00 ευρώ, με φερόμενο χρόνο έκδοσης 31-8-2003 εις διαταγήν Α.Ι.S. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΑΚΤ. ΕΠΕ., νόμιμη κομίστρια της οποίας κατέστη η εγκαλούσα.
δ) την υπ' αριθ. ... επιταγή της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, έκδοσης ..., στην ..., ποσού 1.909,00 ευρώ, με φερόμενο χρόνο έκδοσης 15-7-2003 εις διαταγήν της εγκαλούσας.
ε) την υπ' αριθ. ... επιταγή της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, έκδοσης ..., στην ..., ποσού 1.437,83 ευρώ, με φερόμενο χρόνο έκδοσης 25-8-2003 εις διαταγήν της εγκαλούσας.
στ) την υπ' αριθ. ... επιταγή της Eurobank, έκδοσης ..., στην ..., ποσού 1.885,61 ευρώ, με φερόμενο χρόνο έκδοσης 20-8-2003 εις διαταγήν της εγκαλούσας.
ζ) την υπ' αριθ. ... επιταγή της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, έκδοσης ..., στην ...57 ευρώ, με φερόμενο χρόνο έκδοσης 30-8-2003 εις διαταγήν της εγκαλούσας. η) την υπ' αριθ. ... της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, έκδοσης ..., στην ..., ποσού 10.000,00 ευρώ, με φερόμενο χρόνο έκδοσης 31-7-2003 εις διαταγήν της εγκαλούσας.
θ) την υπ' αριθ. ... επιταγή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, έκδοσης ..., στην ..., ποσού 2.000,00 ευρώ, με φερόμενο χρόνο έκδοσης 30-8-2003 εις διαταγήν ..., νόμιμη κομίστρια της οποίας κατέστη η εγκαλούσα.
ι) την υπ' αριθμ. ... επιταγή της ΑΙΡΗΑ ΒΑΝΚ, εκδόσεως ..., στο ..., ποσού 467,17 ΕURΟ, με ημερομηνία πληρωμής την 30-8-2003.
ία) την υπ' αριθ. ... επιταγή της Τράπεζας Εrgasias, έκδοσης ..., στην ..., ποσού 17.340,34 ευρώ, με φερόμενο χρόνο έκδοσης 30-8-2003 εις διαταγήν της εγκαλούσας.
ιβ) την υπ' αριθ. ... επιταγή της Ευrobank, έκδοσης "ΑΦΟΙ ... Ε.Π.Ε.", στην ..., ποσού 933,52 ευρώ, με φερόμενο χρόνο έκδοσης 17-8-2003 εις διαταγήν της εγκαλούσας.
3. Για εξαγορά του υπ' αριθμ. ... ασφαλιστηρίου συμβολαίου του πελάτη της εγκαλούσας ..., κατοίκου ..., καθαρής αξίας εξαγοράς 30.892,50 ευρώ:
α) την υπ' αριθμ. ... επιταγή της ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ, έκδοσης ..., στην ..., ποσού 1.500,00 ευρώ, με φερόμενο χρόνο έκδοσης 30-7-2003 εις διαταγήν του ιδίου, νόμιμη κομίστρια της οποίας κατέστη η εγκαλούσα.
β) την υπ' αριθ. ... επιταγή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, έκδοσης ..., στην .., ποσού 2.887,74 ευρώ, με φερόμενο χρόνο έκδοσης 30-7-2003, εις διαταγήν της εταιρίας "ΙΝΤΕRLISE - ΙΝFΟΡΑΝΚ Α.Ε.", νόμιμη κομίστρια της οποίας κατέστη η εγκαλούσα.
γ) την υπ' αριθ. ... επιταγή της Τράπεζας ..., στις ..., ποσού 1.379,69 ευρώ, με φερόμενο χρόνο έκδοσης 20-7-2003 εις διαταγήν της εγκαλούσας.
δ) την υπ' αριθ. ... επιταγή της ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ, έκδοσης ..., στην ..., ποσού 2.129,32 ευρώ με φερόμενο χρόνο έκδοσης 26-7-2003 εις διαταγήν του ιδίου, νόμιμη κομίστρια της οποίας κατέστη η εγκαλούσα.
ε) την υπ' αριθ. . επιταγή της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, έκδοσης της εταιρίας "... κ' ΣΙΑ Ο.Ε.", στην ..., ποσού 1.484,67 ευρώ, με φερόμενο χρόνο έκδοσης 31-7-2003 εις διαταγήν της εγκαλούσας.
στ) την υπ'αριθ. ... επιταγή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, έκδοσης ..., στην ..., ποσού 1.192,15 ευρώ με φερόμενο χρόνο έκδοσης 20-7-2003 εις διαταγήν της εγκαλούσας.
ζ) την υπ' αριθ. ... επιταγή της ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ, έκδοσης ..., στην ..., ποσού 2.000,00 ευρώ με φερόμενο χρόνο έκδοσης 30-7-2003 εις διαταγήν της εγκαλούσας.
η) την υπ' αριθ. ... επιταγή της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, έκδοσης της εταιρίας "ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.Ε.Ε.", στην ..., ποσού 2.100,00 ευρώ, με φερόμενο χρόνο έκδοσης 30-7-2003 εις διαταγήν της εταιρίας "ΕΚΔΟΣΕΙΣ ... Α.Ε.", νόμιμη κομίστρια της οποίας κατέστη η εγκαλούσα. θ) την υπ' αριθ. ... επιταγή της Τράπεζας Ergasias, έκδοσης ..., στην ..., ποσού 1.041,00 ευρώ, με φερόμενο χρόνο έκδοσης 31-7-2003 εις διαταγήν της εγκαλούσας.
ι) την υπ' αριθ. ... επιταγή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, έκδοσης της εταιρίας "ΚΥΜΟΘΟΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Α.Ε.", στην ..., ποσού 3.274,50 ευρώ με φερόμενο χρόνο έκδοσης 31-7-2003 εις διαταγήν ..., νόμιμη κομίστρια της οποίας κατέστη η εγκαλούσα.
ία) την υπ' αριθ. ... επιταγή της ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ, έκδοσης ... φερόμενο χρόνο έκδοσης 30-7-2003 εις διαταγήν ..., νόμιμη κομίστρια της οποίας κατέστη η εγκαλούσα.
ιβ) την υπ' αριθ. ... επιταγή της Εurobank, έκδοσης ..., στην ..., ποσού 1.449,54 ευρώ, με φερόμενο χρόνο έκδοσης 31-7-2003 εις διαταγήν της εγκαλούσας.
ιγ) την υπ' αριθ. ... επιταγή της ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ, έκδοσης "... κ' ΣΙΑ Ο.Ε. ", στην ..., ποσού 3.000,00 ευρώ, με φερόμενο χρόνο έκδοσης 30-7-2003 εις διαταγήν της εταιρίας "Α.Ε.Β.Ε. Λατομείων ...", νόμιμη κομίστρια της οποίας κατέστη η εγκαλούσα.
ιδ) την υπ' αριθ. ... επιταγή της ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ, έκδοσης "... ΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.", στο ..., ποσού 3.067,53 ευρώ, με φερόμενο χρόνο έκδοσης 30-7-2003 εις διαταγήν "ΔΕΛΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ", νόμιμη κομίστρια της οποίας κατέστη η εγκαλούσα.
ιέ) την υπ' αριθμ. . επιταγή της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, έκδοσης ..., στον ..., ποσού 1.266,89 ευρώ, με φερόμενο χρόνο έκδοσης 30-7-2003 εις διαταγήν της εταιρίας "ΑΦΟΙ ... Α.Ε.Β.Ε.", νόμιμη κομίστρια της οποίας κατέστη η εγκαλούσα.
Οι εν λόγω επιταγές είχαν παραδοθεί στον κατηγορούμενο κατά το διάστημα που λειτουργούσε η μεταξύ αυτού και της εγκαλούσας συνεργασία, προκειμένου αυτός, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της να εκτελέσει την εντολή εξόφλησης των ανωτέρω πελατών της λόγω εξαγοράς των οικείων ασφαλιστηρίων συμβολαίων με τη μεταβίβαση των υπόψη επιταγών στους τελευταίους. Ωστόσο ο κατηγορούμενος, αν και είχε αποσυνδεθεί από το δίκτυο προώθησης υπηρεσιών της εγκαλούσας άμεσα και δεν συνδεόταν με τα αξιόγραφα αυτά με οποιαδήποτε σχέση, αρνήθηκε την απόδοση τους στην εγκαλούσα, με σκοπό να βλάψει αυτήν, η οποία αναγκάσθηκε, αφενός μεν να ενημερώσει τους προαναφερθέντες πελάτες της για τη δυσλειτουργία που προκλήθηκε στη διαδικασία εξαγοράς των συμβολαίων που τους αφορούσαν, με αποτέλεσμα ν' αποκαλυφθεί η αδυναμία της επιτυχούς αντιμετώπισης οποιουδήποτε προβλήματος της παρουσιαζόταν ως απολαμβάνουσας στις συναλλαγές κύρους, πίστης, έχουσας φερεγγυότητα και μεγάλη οικονομική επιφάνεια ασφαλιστικής επιχείρησης, αφετέρου δε ν' απευθυνθεί ενώπιον του αρμοδίου πολιτικού δικαστηρίου, προκειμένου, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ν' αποδοθούν σ' αυτήν τα προαναφερθέντα αξιόγραφα, τα οποία απεδείκνυαν την ενσωματούμενη σ' αυτά απαίτηση της και χάριν καταβολής του χρέους της που απέρρεε από την εξαγορά των υπόψη ασφαλιστηρίων συμβολαίων θα τα μεταβίβαζε στους ανωτέρω ασφαλισμένους της. Ο ισχυρισμός του κατηγορουμένου ότι η υποχρέωση του προς παράδοση στην εγκαλούσα των επίμαχων επιταγών τοποθετείται χρονικά στη λήξη του διμήνου από της ανωτέρω καταγγελίας του, άλλως στη λήξη του 15νθημέρου από της καταγγελίας εκ μέρους της εγκαλούσας κρίνεται απορριπτέος ως κατ' ουσίαν αβάσιμος, καθόσον, δεν συνέτρεχε εν προκειμένω η περίπτωση της ελεύθερης, αζήμιας και απεριόριστης χωρίς δέσμευση καταγγελίας, αλλά η περίπτωση της για σοβαρό λόγο καταγγελίας της επίδικης σύμβασης από την εγκαλούσα, οπότε άμεση ήταν η διακοπή της συνεργασίας της με τον κατηγορούμενο, ο οποίος δεν εδικαιούτο να εκτελέσει τις εντολές που του είχαν δοθεί έως του ανωτέρω χρονικού σημείου αποσύνδεσης του από το δίκτυο της εγκαλούσας, στις οποίες περιλαμβανόταν και η παράδοση χάριν εξόφλησης των εν λόγω επιταγών στους προαναφερθέντες ασφαλισμένους της, ενώ η προβλεπόμενη από την ως άνω σύμβαση 15νθήμερη προθεσμία αφορούσε την υποχρέωση του προς απόδοση στην, εγκαλούσα κάθε οφειλόμενου κατά την ημερομηνία της καταγγελίας ποσού καθώς επίσης και του συνόλου των δαπανών της εγκαλούσας για τη μέχρι εκείνη τη στιγμή συνεργασία τους. Με βάση τα παραπάνω αποδειχθέντα πραγματικά περιστατικά το παρόν Δικαστήριο με ασφάλεια οδηγείται στην κατάφαση της αντικειμενικής και υποκειμενικής συγκρότησης της αποδιδόμενες στον κατηγορούμενο πράξης και για το λόγο αυτό πρέπει να κηρυχθεί ένοχος". Ακολούθως, το Δικαστήριο κήρυξε ένοχο τον αναιρεσείοντα της πράξεως της υπεξαγωγής εγγράφων, με το ακόλουθο διατακτικό ΚΗΡΥΣΣΕΙ αυτόν ένοχο του ότι:
Στην Καβάλα στις 10-7-2003, με σκοπό να βλάψει άλλον απέκρυψε έγγραφα των οποίων δεν ήταν κύριος και ειδικότερα ενώ ο ίδιος είχε καταγγείλει με την από 20-6-2003 εξώδικη δήλωση του τη σύμβαση έργου, που τον συνέδεε με την ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ" και είχε παύσει έκτοτε να έχει την ιδιότητα του Διευθυντού Πωλήσεων Βορείου Ελλάδος της ανωτέρω εταιρίας, αλλά και είχε κληθεί ήδη από τις 4-7-2003 να επιστρέψει άμεσα σαράντα τρεις (43) επιταγές εκδόσεως ή οπισθογραφήσεως οφειλετών της ανωτέρω εταιρίας, με σκοπό να βλάψει την ανωτέρω εταιρία, ώστε η τελευταία να μην μπορέσει να εξοφλήσει αιτηθείσες εξαγορές τριών ασφαλιστηρίων συμβολαίων του κλάδου ζωής, δεν παρέδωσε σ' αυτή ενώ κλήθηκε νόμιμα, τις ακόλουθες επιταγές:
1. Για εξαγορά του υπ' αριθμ. ... ασφαλιστηρίου συμβολαίου του πελάτη της κ. ..., κατοίκου ..., καθαρής αξίας εξαγοράς 161.339,75 ΕURΟ:
Α)την υπ' αριθμ. ... επιταγή της Γενικής Τράπεζας, εκδόσεως ,,,, στο ..., ποσού 929,41 ΕURΟ, με ημερομηνία πληρωμής την 31-8-2003.
Β)την υπ' αριθμ. ...επιταγή της Ευrobanκ, εκδόσεως ..., στο ..., ποσού 4.000 ΕURΟ, με ημερομηνία πληρωμής την 29-8-2003.
Γ)την υπ' αριθμ. ... επιταγή της Εurobanκ, εκδόσεως ... στον ..., ποσού 4.300 ΕURΟ, με ημερομηνία πληρωμής την 27-9-2003.
Δ)την υπ' αριθμ. ... επιταγή της Παγκρήτριας Συνεταιριστικής Τράπεζας, εκδόσεως ..., στην ..., ποσού 5.445,46 ΕURΟ, με ημερομηνία πληρωμής την 31-8-2003.
Ε)την υπ' αριθμ. ... επιταγή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, εκδόσεως ... Ε.Π.Ε., στα ..., ποσού 3.100 ΕURΟ, με ημερομηνία πληρωμής την 27-8-2003.
ΣΤ)την υπ' αριθμ. ... επιταγή της Παγκρήτριας Συνεταιριστικής Τράπεζας, εκδόσεως ...., στο ..., ποσού 3.554 ΕURΟ, με ημερομηνία πληρωμής την 30-7-2003.
Ζ) την υπ' αριθμ. ... επιταγή της Εurobanκ, εκδόσεως ... 108.500 ΕURΟ, με ημερομηνία πληρωμής την 31-8-2003.
Η)την υπ' αριθμ. ... επιταγή της Παγκρήτριας Συνεταιριστικής Τράπεζας, εκδόσεως ..., στο ..., ποσού 2.382 ΕURΟ, με ημερομηνία πληρωμής την 27-8-2003.
Θ)την υπ' αριθμ. ... επιταγή της ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ, εκδόσεως ..., στην ..., ποσού 3.643 ΕURΟ, με ημερομηνία πληρωμής την 30-8-2003.
Ι)την υπ' αριθμ. ... επιταγή της ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ, εκδόσεως "ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.", στην ..., ποσού 2.000 ΕURΟ, με ημερομηνία πληρωμής την 18-8-2003.
Κ)την υπ' αριθμ. ... επιταγή της Εurobanκ, εκδόσεως ..., στο..., ποσού 2.000 ΕURΟ, με ημερομηνία πληρωμής την 18-7-2003.
Λ)την υπ' αριθμ. ... επιταγή της Τράπεζας Αττικής, εκδόσεως της εταιρίας "...-Εισαγωγική-Εμπορική-Προμηθευτική Εταιρία Εξοπλισμού Επιχειρήσεων", στο ..., ποσού 800 ΕURΟ, με ημερομηνία πληρωμής την 30-8-2003.
Μ)την υπ' αριθμ. ... επιταγή της ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ, εκδόσεως της εταιρίας ".... Ο.Ε.", στην ..., ποσού 700 ΕURΟ, με ημερομηνία πληρωμής την 30-7-2003.
Ν)την υπ' αριθμ. ... επιταγή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, εκδόσεως του ..., στην ..., ποσού 15.027,68 ΕURΟ, με ημερομηνία πληρωμής την 31-7-2003.
Ξ)την υπ' αριθμ. ... ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, εκδόσεως ..., στο ..., ποσού 1.209,6 ΕURΟ, με ημερομηνία πληρωμής την 30-8-2003.
O)την υπ' αριθμ. ... επιταγή της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, εκδόσεως "... Ο.Β.Ε.Ε.", στο ..., ποσού 3.582 ΕURΟ, με ημερομηνία πληρωμής την 31-8-2003.
2. Για εξαγορά του υπ' αριθμ. ... ασφαλιστηρίου συμβολαίου της πελάτισσας της κ. ..., κατοίκου ..., καθαρής αξίας εξαγοράς 67.033,16 ΕURΟ:
Α)την υπ' αριθμ. ... επιταγή της Εurobank, εκδόσεως ..., στην ..., ποσού 1.417,30 ΕURΟ, με ημερομηνία πληρωμής την 30-8-2003.
Β)την υπ' αριθμ. ... επιταγή της Τράπεζας Εrgasias, εκδόσεως ..., στην ..., ποσού 1.639,94 ΕURΟ, με ημερομηνία πληρωμής την 25-8-03.
Γ)την υπ' αριθμ. ... επιταγή της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, εκδόσεως "LEADER S.Α. ΒΕΚΟ", στην ..., ποσού 2.156 ΕURΟ, με ημερομηνία πληρωμής την 31-8-2003.
Δ)την υπ'αριθμ. ... επιταγή της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, εκδόσεως ..., στην ..., ποσού 1.909 ΕURΟ, με ημερομηνία πληρωμής την 15-7-2003.
Ε)την υπ' αριθμ. ... επιταγή της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, εκδόσεως ..., στην ..., ποσού 1.437,83 ΕURΟ, με ημερομηνία πληρωμής την 25-8-2003.
ΣΤ)την υπ' αριθμ. ... επιταγή της Εurobank, εκδόσεως ..., στην ..., ποσού 1.885,61 Ε
ΙΙΚΟ, με ημερομηνία πληρωμής την 20-8-2003.
Ζ)την υπ' αριθμ. ... επιταγή της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, εκδόσεως ..., στην ..., ποσού 25.635,57 ΕURΟ, με ημερομηνία πληρωμής την 30-8-2003.
Η)την υπ' αριθμ. ... επιταγή της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, εκδόσεως ..., στην ... 10.000 ΕURΟ, με ημερομηνία πληρωμής την 31-7-2003.
Θ)την υπ' αριθμ. ... επιταγή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, εκδόσεως ..., στην ..., ποσού 2.000 ΕURΟ, με ημερομηνία πληρωμής την 30-8-2003.
Ι) την υπ' αριθμ. ... επιταγή της ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ, εκδόσεως ..., στο . ..., ποσού 467,17 ΕURΟ, με ημερομηνία πληρωμής την 30-8-2003.
Κ)την υπ' αριθμ. ... επιταγή της Τράπεζας Εrgasias, εκδόσεως ..., στην ..., ποσού 17.340,34 ΕURΟ, με ημερομηνία πληρωμής την 30-8-2003.
Λ)την υπ' αριθμ. ... επιταγή της Εurobanκ, εκδόσεως "ΑΦΟΙ ......, ποσού 933,52 ΕURΟ, με ημερομηνία πληρωμής την 17-8-2003.
3.Για εξαγορά του υπ' αριθμ. ... ασφαλιστηρίου συμβολαίου του πελάτη μας κ. ..., κατοίκου ...., καθαρής αξίας εξαγοράς 30.892,50 ΕURΟ:
Α)την υπ' αριθμ. ... επιταγή της ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ, εκδόσεως ..., στην ..., ποσού 1.500 ΕURΟ, με ημερομηνία πληρωμής την 30-7-2003.
Β)την υπ' αριθμ. ... επιταγή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, εκδόσεως ..., στην ..., ποσού 2.887,74 ΕURΟ, με ημερομηνία πληρωμής την 30-7-2003.
Γ)την υπ' αριθμ. ... επιταγή της Τράπεζας Εrgasias, εκδόσεως ..., στις ...ποσού 1.379,69 ΕURΟ, με ημερομηνία πληρωμής την 20-7-2003.
Δ)την υπ' αριθμ. ... επιταγή της ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ, εκδόσεως ..., στην .., ποσού 2.129,32 ΕURΟ, με ημερομηνία πληρωμής την 26-7-2003.
Ε)την υπ' αριθμ. ... επιταγή της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, εκδόσεως "... κ' ΣΙΑ Ο.Ε.", στην ..., ποσού 1.484,67 ΕURΟ, με ημερομηνία πληρωμής την 31-7-2003.
ΣΤ)την υπ'αριθμ. ... επιταγή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, εκδόσεως ..., στην ..., ποσού 1.192,15 ΕURΟ, με ημερομηνία πληρωμής την 20-7-2003.
Ζ)την υπ' αριθμ. ... επιταγή της ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ, εκδόσεως ..., στην ..., ποσού 2.000 ΕURΟ, με ημερομηνία πληρωμής την 30-7-2003.
Η) την υπ' αριθμ. ... επιταγή της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, εκδόσεως "ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.Ε.Ε.", στην ..., ποσού 2.100 ΕURΟ, με ημερομηνία πληρωμής την 30-7-2003.
Θ)την υπ' αριθμ.... επιταγή της Τράπεζας Εrgasias, εκδόσεως ... 1.041 ΕURΟ, με ημερομηνία πληρωμής την 31-7-2003.
Ι)την υπ' αριθμ. ... επιταγή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, εκδόσεως "ΚΥΜΟΘΟΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Α.Ε.", στην ..., ποσού 3.274,50 ΕURΟ, με ημερομηνία πληρωμής την 31-7-2003.
Κ)την υπ' αριθμ. ... επιταγή της ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ, εκδόσεως ..., στην ..., ποσού 3.000 ΕURΟ, με ημερομηνία πληρωμής την 30-7-2003.
Λ)την υπ' αριθμ. ... της Εurobanκ, εκδόσεως ..., στην ..., ποσού 1.449,54 ΕURΟ, με ημερομηνία πληρωμής την 31-7-2003.
Μ)την υπ' αριθμ. ... επιταγή της ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ, εκδόσεως ".... κ' ΣΙΑ Ο.Ε. ", στην ... ημερομηνία πληρωμής την 30-7-2003.
Ν)την υπ' αριθμ. ... επιταγή της ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ, εκδόσεως ". ... ΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.", στο ..., ποσού 3.067,53 ΕURΟ, με ημερομηνία πληρωμής την 30-7-2003.
Ξ)την υπ' αριθμ. ... επιταγή της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, εκδόσεως ..., στον ... ποσού 1.266,89 ΕURΟ, με ημερομηνία πληρωμής την 30-7-2003.
Με τις παραδοχές αυτές, που διαλαμβάνονται στο σκεπτικό σε συνδυασμό με αυτά που αναφέρονται στο διατακτικό της προσβαλλόμενης απόφασης, που παραδεκτά αλληλοσυμπληρώνονται, το Δικαστήριο της ουσίας διέλαβε στην προσβαλλόμενη απόφαση του την απαιτούμενη από τις διατάξεις του Συντάγματος και του ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού αναφέρονται σε αυτή με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγματικά περιστατικά που αποδείχτηκαν κατά την ακροαματική διαδικασία και συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος τούτου, οι αποδείξεις από τις οποίες συνήγαγε τα περιστατικά αυτά και οι σκέψεις με τις οποίες υπήγαγε τα περιστατικά αυτά στην άνω διάταξη του άρθρου 222 του ΠΚ την οποία ορθώς ερμήνευσε και εφήρμοσε. Ειδικότερα, το Δικαστήριο της ουσίας με τις άνω παραδοχές του διαλαμβάνει στην προσβαλλόμενη απόφαση το σκοπό βλάβης της εγκαλούσας εταιρείας και εξειδικεύει τη βλάβη αυτή αφού διέλαβε ότι ο αναιρεσείων μη επιστρέφοντας στην εγκαλούσα εταιρεία τις άνω επιταγές απέβλεψε στη βλάβη αυτής δια της δυσλειτουργίας που θα επήρχετο κατά τη διαδικασία εξαγοράς των συμβολαίων των πελατών της και της αδυναμίας της να αντιμετωπίσει τα διάφορα συναφή με τη λειτουργία της οικονομικά προβλήματα, εξάλλου δε στέρησε από την εγκαλούσα τη δυνατότητα να αποδεικνύει την ενσωματωμένη στις επιταγές απαίτηση, με αποτέλεσμα μάλιστα η εγκαλούσα να αναγκαστεί να προσφύγει στα πολιτικά δικαστήρια προκειμένου να της αποδοθούν οι επιταγές αυτές. Περαιτέρω, με το να δεχθεί ότι στην έννοια του "ποσού" (σχετικού όρου της συμβάσεως) δεν περιλαμβάνονται και οι επιταγές αφού αυτές δεν είναι τραπεζογραμμάτια, ορθώς έκρινε ότι δια της καταγγελίας του τα αποτελέσματα ήταν άμεσα και ως εκ τούτου ο αναιρεσείων υπεχρεούτο σε άμεση απόδοση των επιταγών αυτών στην εγκαλούσα το αργότερο σε κάθε περίπτωση την 10-07-2003 και όχι αργότερα ήτοι μετά δίμηνο από της καταγγελίας αφού, ως ελέχθη, αυτή είχε άμεσα αποτελέσματα. Έτσι, το Δικαστήριο ουσίας ούτε εκ πλαγίου παραβίασε τη διάταξη του άρθρου 222 ΠΚ. Περαιτέρω, σε κάθε περίπτωση και αν ήθελε θεωρηθεί ότι ο χρόνος επελεύσεως των αποτελεσμάτων της καταγγελίας του ήταν 15θήμερος κατά την άνω σύμβαση, και πάλι το αργότερο που έπρεπε να επιστραφούν οι επιταγές φτάνει μέχρι της 10ης Ιουλίου 2003 που ορθώς κατά την προσβαλλόμενη αναφέρεται ως χρόνος τελέσεως του εγκλήματος. Τέλος από την επισκόπηση των πρακτικών της προσβαλλόμενης απόφασης δεν προκύπτει ότι ο αναιρεσείων προέβαλε κατά τρόπο σαφή, πλήρη και ορισμένο αυτοτελή ισχυρισμό περί νομικής πλάνης και εντεύθεν το Δικαστήριο της ουσίας δεν υπεχρεούτο να απαντήσει ούτε να διαλάβει ιδιαίτερη αιτιολογία. Όθεν οι αντίθετα υποστηρίζοντες λόγοι αναιρέσεως και πρόσθετοι τοιούτοι περί ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής της άνω ουσιαστικής ποινικής διάταξης είναι αβάσιμοι. Κατ' ακολουθίαν πρέπει η αίτηση και οι επ' αυτής πρόσθετοι λόγοι να απορριφθούν, καταδικαστεί ο αναιρεσείων στη δικαστική δαπάνη της παράστασης ως πολιτικώς ενάγουσας ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ και καταδικαστεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 άρθρο 1 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 15-06-2009 αίτηση και τους επ' αυτής από 20-10-2009 πρόσθετους λόγους του Χ, κατοίκου ... για αναίρεση της 666/ 2009 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Καβάλας.

Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στη δικαστική δαπάνη της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ, την οποία ορίζει στο ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ. Και Επιβάλλει στον αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα τα οποία ανέρχονται στο ποσό των διακοσίων είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 16 Απριλίου 2010.

Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 30 Απριλίου 2010.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή