Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1567 / 2008    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Προθεσμία, Κατηγορούμενος.
Περίληψη:
Απόρριψη αναιρέσεως ως εκπρόθεσμης. Η αποχώρηση του κατηγορουμένου κατά τη διάρκεια της δίκης δεν κωλύει την πρόοδο της διαδικασίας. Η δε μετά την αποχώρησή του εκδιδομένη απόφαση θεωρείται ότι απαγγέλλεται παρόντος του κατηγορουμένου. Για την έναρξη της προθεσμίας των ενδίκων μέσων κατά της απόφασης δεν είναι αναγκαία η επίδοσή της. Έναρξη προθεσμίας από τότε που η απόφαση θα καταχωρισθεί καθαρογραμμένη στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 473 παρ. 3 ΚΠΔ. Μη επίκληση λόγου ανώτερης βίας. Απορρίπτει ως απαράδεκτη την αίτηση αναιρέσεως.

Αριθμός 1567/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βασίλειο Λυκούδη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (κωλυομένου του Προε-δρεύοντα Αρεοπαγίτη Κωνσταντίνου Κούκλη, που ορίσθηκε με τη με αριθμό 57/1.4.2008 Πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου), ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως - Εισηγητή, Ανδρέα Τσόλια, Ιωάννη Παπουτσή, Νικόλαο Ζαΐρη και Βιολέττα Κυτέα, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 13 Μαΐου 2008, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου Δημητρίου - Πριάμου Λεκκού (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και της Γραμματέως Πελαγίας Λοζιου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ1, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Απόστολο Φέστα, για αναίρεση της με αριθμό 72717α/2006 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητά την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 27 Νοεμβρίου 2007 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 236/2008.
Α φ ο ύ ά κ ο υ σ ε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναιρέσεως.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 344 παρ. 1 εδ. α' ΚΠΔ, η αποχώρηση του κατηγορουμένου κατά τη διάρκεια της δίκης δεν κωλύει την πρόοδο της διαδικασίας. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, αν αποχωρήσει ο κατηγορούμενος από το ακροατήριο μετά την έναρξη της διαδικασίας, η δίκη συνεχίζεται σαν να ήταν παρών συνεχώς, η δε μετά την αποχώρησή του εκδιδόμενη απόφαση θεωρείται ότι απαγγέλλεται παρόντος του κατηγορουμένου. Στην περίπτωση αυτή για την έναρξη της προθεσμίας άσκησης των επιτρεπομένων ενδίκων μέσων κατά της απόφασης δεν είναι αναγκαία η επίδοσή της στον κατηγορούμενο. Εξάλλου, από το συνδυασμό των άρθρων 462,473 παρ.1 και 3 και 507 παρ.1 εδ.α' ΚΠΔ προκύπτει ότι , όπου ειδική διάταξη νόμου δεν ορίζει διαφορετικά, η προθεσμία για την άσκηση αναιρέσεως αρχίζει από τότε που η απόφαση θα καταχωρισθεί καθαρογραμμένη στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 473 παρ.3 ΚΠΔ και είναι δέκα ημέρες , εφ' όσον ο δικαιούμενος ήταν παρών κατά τη δημοσίευσή της, άλλως, αν ήταν απών αλλά γνωστής στην ημεδαπή διαμονής, από την επίδοσή της. Εξάλλου, σύμφωνα με τη γενική αρχή του δικαίου, κατά την οποία κανένας δεν μπορεί να υποχρεωθεί τα αδύνατα, είναι επιτρεπτή η εκπρόθεσμη άσκηση του ενδίκου μέσου, συνεπώς και της αναιρέσεως, όταν συντρέχει λόγος ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος. Στην εξαιρετική, όμως, αυτή περίπτωση, όπως συνάγεται από τα άρθρα 473 παρ.2 και 474 παρ.2 ΚΠΔ, εκείνος που ασκεί το ένδικο μέσο, οφείλει να αναφέρει στη δήλωση ασκήσεώς του το λόγο που δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκησή του, δηλαδή τα περιστατικά της ανώτερης βίας ή του ανυπέρβλητου κωλύματος, από τα οποία παρεμποδίστηκε στην εμπρόθεσμη άσκηση αυτού, καθώς και τα αποδεικτικά μέσα, τα οποία αποδεικνύουν την βασιμότητά τους, γιατί διαφορετικά, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 476 ΚΠΔ το ένδικο μέσο απορρίπτεται ως απαράδεκτο. Στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα πρακτικά της 72.717α/2006 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, το οποίο δίκασε σαν Εφετείο, ο κατηγορούμενος και ήδη αναιρεσείων, κατά την δικάσιμο της 21/12/2006 του ως άνω Δικαστηρίου εμφανίστηκε και ζήτησε αναβολή της δίκης. Το Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα το αίτημα αυτό και ακολούθως η Εισαγγελέας της έδρας, πρότεινε να γίνει τυπικά δεκτή η έφεση, απήγγειλε συνοπτικά την κατηγορία και πρόσθεσε ότι για την υποστήριξη της κατηγορίας έχει κλητεύσει τους αναγραφόμενους κάτω από το κατηγορητήριο μάρτυρες, τα ονόματα των οποίων στη συνέχεια εκφώνησε η Πρόεδρος του Δικαστηρίου. Στο σημείο αυτό ο κατηγορούμενος δήλωσε ότι αποχωρεί λόγω ασθενείας του (χωρίς να προκύπτει ότι υπέβαλε οποιοδήποτε αίτημα). Ακολούθως συνεχίστηκε η διαδικασία και εκδόθηκε η παραπάνω απόφαση με την οποία κηρύχθηκε ένοχος ο κατηγορούμενος και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης έξι [6] μηνών, προς πέντε [5] ευρώ για την κάθε ημέρα φυλακίσεως, για έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων κατ' εξακολούθηση. Η καταδικαστική αυτή απόφαση, που εκδόθηκε μετά την πιο πάνω αποχώρηση του κατηγορουμένου και, κατά τα προεκτεθέντα, θεωρείται ότι απαγγέλθηκε παρόντος αυτού, καταχωρήθηκε στο ειδικό βιβλίο των τελεσιδίκων αποφάσεων, όπως προκύπτει από την επί του αντιγράφου αυτής βεβαιώσεως του Γραμματέα του Δικαστηρίου, στις 25/9/2007. Ο αναιρεσείων, άσκησε την κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως εκπρόθεσμα και συγκεκριμένα στις 27/11/2007 ενώπιον του Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών, για την οποία συντάχθηκε η 122/2007 σχετική έκθεση . Στην έκθεση αυτή αναιρέσεως, η οποία ασκήθηκε μετά την οριζόμενη, κατά τα προεκτεθέντα, δεκαήμερη προθεσμία αναιρέσεως, δεν αναφέρονται πραγματικά περιστατικά τα οποία να συνιστούν ανώτερη βία ή ανυπέρβλητο κώλυμα, που να δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκησή της. Επομένως, η αίτηση αυτή είναι απαράδεκτη, ως εκπρόθεσμη.
Μετά από αυτά, πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως, σύμφωνα με το άρθρο 476 παρ.1 ΚΠΔ και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα ( άρθρα 476 παρ.1 και 583 παρ.1 ΚΠΔ)

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την 122/27-11-2007 αίτηση του Χ1, για αναίρεση της 72.717α/2006 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 5 Ιουνίου 2008.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριό του στις 12 Ιουνίου 2008.Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή