Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 194 / 2015    (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

Θέμα
Διόρθωση απόφασης.
Περίληψη:
Διόρθωση πρακτικού και αποφάσεως του Αρείου Πάγου ως προς το ότι ο αναιρεσίβλητος είχε καταθέσει προτάσεις και είχε υποβάλει αίτημα επιδίκασης δικαστικής δαπάνης δι' αυτών. Ως προς τη διόρθωση του πρακτικού εφαρμόζονται αναλογικώς οι διατάξεις των ΚΠολΔ 315 επ.

Αριθμός 194/2015

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Β2 Πολιτικό Τμήμα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους δικαστές Γεώργιο Γιαννούλη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Χριστόφορο Κοσμίδη, Δημήτριο Κόμη, Απόστολο Παπαγεωργίου και Παναγιώτη Κατσιρούμπα, Αρεοπαγίτες.
ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, την 13η Ιανουαρίου 2015, με την παρουσία και της γραμματέως Σπυριδούλας Τζαβίδη, για να δικάσει την υπόθεση, μεταξύ:
Του αναιρεσείοντος: Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία "Δήμος Αμαρουσίου", όπως εκπροσωπείται νόμιμα, που εδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής και δεν εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο.
Του αναιρεσίβλητου: Χ.-Κ. Β. του Δ., κατοίκου ..., ο οποίος παραστάθηκε δια δηλώσεως (ΚΠολΔ 242 παρ.2) με την ιδιότητά του ως δικηγόρος.
Η υπόθεση εισάγεται με την υπ' αριθμόν 205/2014 πράξη του Προέδρου του Β2 Τμήματος του Αρείου Πάγου, που κοινοποιήθηκε με επιμέλεια της Γραμματείας του Αρείου Πάγου και στους διαδίκους, προκειμένου το Δικαστήριο να αποφανθεί για την αυτεπάγγελτη διόρθωση της 2110/2014 απόφασης και των ταυτάριθμων πρακτικών του παρόντος Β2 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, που εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως σημειώθηκε παραπάνω.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
1. Επειδή, κατά το άρθρο 315 ΚΠολΔ, το οποίο εφαρμόζεται και στην αναιρετική δίκη (ΚΠολΔ 573 παρ.1), "αν από παραδρομή κατά τη σύνταξη της απόφασης περιέχονται λάθη γραφικά ή λογιστικά ή το διατακτικό της έχει διατυπωθεί κατά τρόπο ελλιπή ή ανακριβώς, το δικαστήριο που την έχει εκδώσει μπορεί, αν το ζητήσει κάποιος διάδικος ή και αυτεπαγγέλτως, να τη διορθώσει με νέα απόφασή του". Από τη διάταξη αυτή, που αποβλέπει στην αποκατάσταση της ορθότητας ή της ακρίβειας μιας δικαστικής απόφασης χωρίς να θίγεται η δι' αυτής εκφρασθείσα δικαστική διάγνωση, η οποία μόνο με την άσκηση ενδίκου μέσου θα μπορούσε να μεταβληθεί, συνάγεται ότι σε περίπτωση που η παραδρομή του δικαστηρίου οφείλεται σε προηγηθείσα ανακρίβεια, η οποία εμφιλοχώρησε στα πρακτικά, είναι επιβεβλημένη η αντίστοιχη διόρθωση και των πρακτικών, παρά το γεγονός ότι στην πολιτική δικονομία δεν προβλέπεται ιδιαίτερη διαδικασία διόρθωσης αυτών (σε αντίθεση προς τα ισχύοντα στην ποινική δικονομία, κατ' άρθρο 145 ΚΠοινΔ). Οπότε, και ως προς τη διόρθωση των πρακτικών συνεδριάσεως του δικαστηρίου, εφαρμόζονται αναλογικώς τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 315 επ. ΚΠολΔ (ΑΠ 649/1971, ΑΠ 619/1970). Στην προκειμένη περίπτωση, με την 205/2014 πράξη του Προέδρου του Β2 Τμήματος του Αρείου Πάγου, που με επιμέλεια της οικείας Γραμματείας κοινοποιήθηκε νομίμως και εμπροθέσμως στους διαδίκους, επιδιώκεται, αυτεπαγγέλτως, η διόρθωση της 2110/2014 αποφάσεως του εν λόγω Τμήματος και των προς αυτήν ταυτάριθμων πρακτικών συνεδριάσεως του δικαστηρίου, για τους λόγους και με τον τρόπο που αναφέρεται στη συνέχεια. Η διόρθωση επιδιώκεται νομίμως και η επ' αυτής διαδικασία πρέπει να προχωρήσει σαν να ήσαν παρόντες όλοι οι διάδικοι, παρά την απουσία του αναιρεσείοντος ΟΤΑ, που έχει κλητευθεί προσηκόντως (ΚΠολΔ 318 παρ.1 και 2).
2. Επειδή, από την επισκόπηση των διαδικαστικών εγγράφων προκύπτουν τα ακόλουθα: Η υπόθεση, επί της οποίας εκδόθηκε η 2110/2014 απόφαση του Β2 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, συζητήθηκε κατά η δικάσιμο της 14-10-2014. Κατά τη δικάσιμο εκείνη, ο αναιρεσίβλητος, Χ. - Κ. Β. του Δ., δικηγόρος, κάτοικος ..., δεν εμφανίσθηκε στο ακροατήριο, διότι, όπως και ο αντίδικός του ΟΤΑ, είχε κάνει χρήση της ευχέρειας του άρθρου 242 παρ.2 ΚΠολΔ. Ως εκ τούτου, δεν περιελήφθη στα πρακτικά η συνήθης αναφορά ότι "ζήτησε την καταδίκη του αντιδίκου στη δικαστική του δαπάνη". Παρά ταύτα, ο αναιρεσίβλητος είχε καταθέσει εμπροθέσμως (ήτοι την 16-9-2014, ΚΠολΔ 570 παρ.1) προτάσεις, στο τέλος των οποίων είχε διατυπώσει αίτημα καταδίκης του αντιδίκου του στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων. Κατά τη σύνταξη των πρακτικών, όμως, διέλαθε της προσοχής της γραμματέα του δικαστηρίου το γεγονός αυτό και αναφέρθηκε σ' αυτά ότι ο αναιρεσίβλητος "δεν κατέθεσε προτάσεις". Από τα πρακτικά, η εν λόγω ανακριβής διαβεβαίωση μεταφέρθηκε στο προοίμιο της αποφάσεως, που επακολούθησε. Σε συνέχεια των παραδρομών αυτών, όταν, μετά την εκδίκαση της υποθέσεως και κατά την έκδοση απορριπτικής αποφάσεως επί της αιτήσεως αναιρέσεως τέθηκε ζήτημα επιδικάσεως δικαστικών εξόδων υπέρ του νικήσαντος αναιρεσιβλήτου, διέλαθε της προσοχής του εισηγητή η κατάθεση προτάσεων και η διατύπωση σχετικού αιτήματος σ' αυτές, με αποτέλεσμα, στο τέλος των αιτιολογιών της απόφασης, να τεθεί η φράση "Δικαστική δαπάνη δεν θα επιδικασθεί υπέρ του νικήσαντος αναιρεσιβλήτου, ελλείψει αιτήματος αυτού". Ως εκ τούτου, στο διατακτικό δεν περιελήφθη διάταξη για δικαστικά έξοδα.
3. Επειδή, εκ των ως άνω, οψίμων διαπιστώσεων προκύπτει ότι κατά την έκδοση της ως άνω αποφάσεως εμφιλοχώρησε σφάλμα, οφειλόμενο όχι σε πλημμελή, δικαστική διάγνωση, αλλά σε τυπική παράλειψη από προφανή παραδρομή. Το σφάλμα αυτό, τόσο στην απόφαση όσο και στα πρακτικά, είναι δυνατό και πρέπει να διορθωθεί, για την αποκατάσταση της ακρίβειας της διαδικαστικής τάξεως και την επέλευση των εξ αυτής νομίμων συνεπειών. Κατόπιν αυτού, στον αναιρεσίβλητο πρέπει να επιδικασθεί η κατά το άρθρο 281 παρ.2 του ν. 3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" προβλεπόμενη, μειωμένη κατά 50% επί των ελαχίστων ορίων του κώδικα των δικηγόρων, δικαστική δαπάνη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΟΡΘΩΝΕΙ την 2110/2014 απόφαση του Β2 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου και τα ταυτάριθμα προς αυτήν πρακτικά.
ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ το αρνητικό μόριο "δεν" από τη φράση "δεν κατέθεσε προτάσεις", στην παράγραφο όπου περιγράφεται ο τρόπος συμμετοχής του αναιρεσίβλητου στη συζήτηση της υποθέσεως, τόσο τα πρακτικά όσο και στο προοίμιο της απόφασης.
ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ, από τη σκέψη αρ.5 της απόφασης, τη φράση "Δικαστική δαπάνη δεν θα επιδικασθεί υπέρ του νικήσαντος αναιρεσιβλήτου, ελλείψει αιτήματος αυτού (ΚΠολΔ 176, 183 και 191 παρ.2)" και αντ' αυτής ΓΡΑΦΕΙ "Ο αναιρεσείων, ως οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης (άρθρο 281 παρ.2 του ν. 3463/2006), πρέπει να καταδικασθεί στην πληρωμή μέρους των δικαστικών εξόδων του αναιρεσίβλητου".-Και
ΠΡΟΣΘΕΤΕΙ στο διατακτικό της αποφάσεως τη φράση "ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον αναιρεσείοντα να πληρώσει στον αναιρεσίβλητο εννιακόσια (900) ευρώ, για μέρος από τα δικαστικά του έξοδα".
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε στην Αθήνα, την 10η Φεβρουαρίου 2015. -Και
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στην Αθήνα, την 27η Φεβρουαρίου 2015.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή